پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین

word 4 MB 30457 152
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم

  چکیده:

  صنایع دستی تبلورعینی فرهنگ ومظاهرهنری وازنوع هنرهای کاربردی ومردمی به حساب می آید وازآنجا که هرفرآورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی،اجتماعی وفرهنگی محل تولید خود است،می تواند عامل مهمی درشناساندن فرهنگ وتمدن وهمچنین عاملی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی محسوب شود.هدف  ازانجام این  تحقیق،         بررسی  نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری می باشد که درشهرستان قزوین انجام شد.روش تحقیق به کاررفته،توصیفی-تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات،اسنادی ومیدانی بوده است.جامعه آماری این تحقیق راگردشگران بازدیدکننده ازشهرستان قزوین درایام تعطیلات نوروز1393وهمچنین مسولین سازمان صنایع دستی قزوین تشکیل می دهند.حجم نمونه بااستفاده ازجدول استاندارد مورگان 384 نفربرای جامعه آماری گردشگران و30 نفربرای جامعه مسولین سازمان صنایع دستی قزوین مشخص گردید.نتایج حاصله ازبررسی نشان می دهدکه حدود95.9 درصدنمونه مورد مطالعه،نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین را زیادوخیلی زیاد                           می دانند.81.2درصدنیزبرتاثیربالای  تنوع صنایع دستی درافزایش تعدادگردشگران شهرستان قزوین صحه می گذارند.                                      

  واژگان کلیدی:صنایع دستی،گردشگری،توسعه،قزوین،هنر های سنتی

  مقدمه

    امروزه تولیدصنایع دستی که مزین به نقش آثارتاریخی،باستانی ویادمانهای ویژه هرکشوراست دردستورکارصنعتگران جهان قرارداردوتلاش می شود که حتی بخشی ازاین گونه آثارکه ازسنگ،چوب،فلزویابرروی سرامیک وپارچه پدید              می آیدباقیمت های ارزان دراختیارگردشگران قرارگیرد.بایدتوجه نمود که تمامی ممالک جهان،اعتقادبه تاثیرمتقابل صنایع دستی وگردشگری دارند.چرا که درعمل وتجربه دریافته اند که هنرهای صناعی یکی ازعوامل بسیارموثردرجلب وجذب گردشگردرتمامی گرایش های ملی،منطقه ای وداخلی است ومتقابلا به این نتیجه هم رسیده اند که صنعت گردشگری         می تواند به رشد،توسعه وگسترش صنایع دستی وبهبود کیفیت آن کمک کند.برپایه این اعتقاد وتجربیات حاصله تشکیلات صنایع دستی وگردشگری دربسیاری ازکشورها درهم ادغام ویا دررابطه ای هماهنگ ومنسجم باهم دیده شده اند که خوشبختانه درکشورمانیزگامهائ دراین زمینه برداشته شده است.این تحقیق درمحدوده جغرافیایی شهرستان قزوین انجام گرفته که دارای جاذبه های طبیعی،تاریخی،مذهبی وفرهنگی بیشماری می باشدبرخی ازاین آثارمانندامامزاده حسین(ع)وقلعه های تاریخی الموت ولمبسرازجایگاه ویژه ای درگردشگری برخوردارند.وبه علت تعددآثارتاریخی قزوین جزءده شهرتاریخی ایران به شمارمی آید.دراین تحقیق سعی شده است نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین موردمطالعه وبررسی قرارگیردوهمچنین با معرفی صنایع دستی وتاکیدآن به رونق وتوسعه گردشگری شهرستان قزوین کمک شودتاازرکودآن درفصول کم رونق سال جلوگیری شود.                                                          

  این پایان نامه در5فصل تدوین شده است که:

  فصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مسئله،اهمیت وضرورت تحقیق،سوال هاوفرضیه های تحقیق،محدوده موردمطالعه،محدودیتها وموانع تحقیق،تعاریف مفاهیم وواژه هامی باشد.                                                            

  فصل دوم تحقیق( مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق)  شامل تعاریفی ازصنایع دستی،اهمیت وجایگاه صنایع دستی درگردشگری،خصوصیات وویژگی های صنایع دستی وتاریخچه آن وپیشینه تحقیق موردبررسی قرارگرفته است.          

  فصل سوم تحقیق(روش اجرای تحقیق/مواد وروشها)به بررسی روش تحقیق ومراحل آن، محدوده جغرافیایی تحقیق ، وویژگی های طبیعی وانسانی شهرستان قزوین می پردازد.                                                                            

  درفصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها ویافته های تحقیق) پرسشنامه های تکمیل شده ازسوی گردشگران ومسولین مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است وجداول ونمودارهای مربوط به آن ترسیم شده است.                                            

  درفصل پنجم تحقیق بحث ،نتیجه گیری وپیشنهادهای لازم درارتباط باموضوع تحقیق آورده شده است.

   فصل اول (کلیات تحقیق)

  -1- بیان مسئله

  صنایع‌دستی با ویژگیهایی چون کاربر بودن و ارزش افزوده بسیار بالا، تأمین مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی، نیاز به سرمایه اندک، برخورداری از ابزار کار ساده و بازار ساده فروش محصولات، سبب افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه، توسعه صادرات، کسب درآمد ارزی، تأمین تعادل اجتماعی، تأمین اشتغال و تعادل بخشی بازار کار و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، ایجاد درآمد مکمل برای خانوار، توسعه توریسم و مبادلات فرهنگی و افزایش سطح مشارکت اقتصادی زنان می‌گردد.( علیپور، مجنون،  1391 ،1).                                                               

  ایران یکی از کشورهای تولید کننده صنایع دستی در جهان است وتولید انواع صنایع دستی توانسته است تا ایران بعنوان یکی از کشورهای مهم ومعروف در این زمینه باشد.این صنایع که آمیخته با فرهنگ وهنرملت وقدمت تاریخی آن می باشد یکی ازجاذبه های مهم برای جلب توجه جهانیان به کشورمان می باشد.                                                           

  توجه خاصی که در دودهه اخیر به صنایع دستی وتاثیرآن به عنوان موضوع اشتغال ودرآمدخانواده داده شده است،می تواند جایگاه مهم آن را در گردشگری وجذب گردشگر نشان دهد.(سایت صنایع دستی استان قزوین).                      گردشگری از دیدگاه فرهنگی دارای پیشینه طولانی است ولی از چشم انداز اقتصادی پدیده ای نسبتا جدید در مبادلات بین المللی است.این پدیده از چنان سرعت وکیفیتی برخوردار است که در مدتی بسیار کوتاه توانسته بخش بزرگی از مبادلات جهانی را به خود اختصاص دهد.                                                                                      

  ازسوی دیگر،پژوهش ها نشان داده است رابطه مستقیمی بین تعداد گردشگران ودرآمد حاصل ازآن درکشورهای عمده تولید کننده صنایع دستی وجود دارد.صنایع دستی بیانگر صنعت وهنر نیاکان،وبیانگر هنروذوق مردم هر کشوراست و     می توان آن راجلوه گاه آفرینش هنری مردم یک مرزوبوم وذوق وسلیقه معاصران دانست.                                           

  در پهنه بندی جغرافیایی،صنایع دستی ایران به پنج ناحیه تقسیم شده که ناحیه شمالغرب وغرب مشتمل برچندین استان می باشد،استان قزوین هم با قرارگرفتن دراین ناحیه با برخوداری ازصنایع دستی گوناگون نظیر،گلیم بافی،نازک کاری روی چوب،چاروق دوزی ساخت محصولات مسی،منبت کاری،چاقوسازی،سوزن دوزی،گبه بافی،دستبافی،خراطی ازفرصت های خوبی برای فعال سازی صنایع دستی وتوسعه گردشگری برخورداراست.                                        

  شهرستان قزوین به واسطه دارا بودن جاذبه های متنوع طبیعی وانسانی وتاریخی-فرهنگی واز همه مهمتر جاذبه های زیارتی متعدد(شاهزاده حسین)در این منطقه با دارا بودن محصولات کشاورزی متنوع،تولیدات صنایع دستی گوناگون همه ساله پذیرای گردشگران زیادی می باشد.                                                                                                

  از هنر های سنتی وصنایع دستی این سرزمین می توان درابتدا به نقاشی وتذهیب،نقاشی پشت شیشه،نم نم دوزی،گلابتون دوزی،پن بافی(کارت بافی)،فرش بافی،گلیم بافی،جاجیم بافی،گیوه دوزی،آینه کاری،قفل سازی،منبت کاری اشاره نمود.همچنین درموسیقی،این شهرنوابغی همچون ابوالحسن اقبال آذر،عارف قزوینی،قمرالملوک وزیری را به دیار ایران زمین هدیه کرده است.                                                                                                               

  امروزه برخی ازصنایع دستی مانند قالی بافی،گلیم بافی،نمد مالی،موج بافی،ساز سازی و...چرخه اصلی اقتصاد بسیاری ازخانواده های شهری وبه خصوص روستایی شهرستان قزوین را تشکیل می دهند.ودرصورت حمایت ارگان های ذیربط بسیاری دیگر از صنایع دستی این شهرستان چون سفالگری،معرق کاری،منبت کاری و...نیز می تواند رونق بسیارپیدا کرده ونقش مهمی را دراقتصاد خانواده های قزوینی ایفا نماید.(سایت صنایع دستی استان قزوین).                                 

  از اهداف مهم این تحقیق در ناحیه مورد مطالعه این است که ضمن بررسی تاثیرات مثبت این صنعت در جذب گردشگر،نقاط ضعف وقوت این صنعت مورد بررسی وشناخت دقیق قرارگیرد تا درآینده بتوان با رویکردی جدید نسبت به صنایع دستی شاهد توسعه وتحولات بیشتر در گردشگری در شهرستان قزوین باشیم.                                        

  بنابراین با توجه به گستره صنایع دستی درشهرستان قزوین ونیزپتانسیل های گردشگری این شهرستان،پژوهش حاضردرصددآن است که به بررسی نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری بپردازدوبه سوال اصلی زیرپاسخ دهدکه:      

  صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین تاچه حد نقش دارد؟

  1-2- اهمیت وضرورت تحقیق

  بدون شک یکی از دلایل مهم در توجیه جنبه های مثبت صنایع دستی نقش آن در مبارزه با بیکاری وجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است.امروزه به تجربه ثابت شده است که ایجاد امکانات رفاهی نظیر آب،برق،گاز،تلفن،جاده وسایر تسهیلات اموزشی وبهداشتی به تنهایی نمی توانند انگیزه های کافی در ماندن انسانها دردیار خود باشند،بلکه عامل مهم واساسی برای عدم مهاجرت آنها به سایرنقاط،ایجاداشتغال ودرآمد کافی دربخش صنایع دستی می باشد.صنایع دستی با توجه به قابلیت ها وخصوصیات ویژه خود از جمله عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد،سهولت وسرعت آموزش وفراگیری آن،عدم نیاز به فناوری پیچیده،وامکان ایجاد واستقرارآن در همه مناطق یک استان می تواند چنین نقش مهمی را به خوبی ایفا کند.چنانچه در حال حاضر نیزدرتعداد زیادی ازروستاها وشهرها همه اعضای یک خانواده با پرداختن به این حرفه وتولید محصولاتی نظیرقالی ,گلیم,انواع زیراندازها,پارچه های دستباف وغیره به درآمد قابل توجهی دست یافته اند وهمین امر عامل مهمی در جلوگیری از مهاجرت آنها به سایر نقاط کشور شده است.                                        

  علاوه برآن دربرخی مناطق به علت عدم یا ضعیف بودن امکانات کشاورزی،صنعتی،اشتغال در صنایع دستی وخانگی می تواند مهمترین منبع کارواشتغال تلقی شود.آنچه که می تواند ضرورت تحقیق وزمینه صنایع دستی رامهم سازد میزان تاثیرگذاری این صنعت در جذب گردشگران به شهرستان قزوین می باشد.شهرستان قزوین به عنوان شهرستانی تاریخی،فرهنگی،طبیعی،سیاسی،ارتباطی،صنعتی ازقابلیت هاوجاذبه های سنتی،فرهنگی وطبیعی زیادی برخورداراست که خوب معرفی نشده است.بسیاری از صنایع دستی وهنرهای سنتی آن منسوخ شده است.یکی از علل منسوخ شدن برخی ازرشته های صنایع دستی وهنرهای سنتی،کاربردی نبودن آنها در زندگی روزمره مردم است که باید در این زمینه یک اقدام علمی وکارشناسی جامع انجام شود تا نسبت به معرفی وشناساندن انواع صنایع دستی وسنتی موجود درشهرستان قزوین اقدام شود که این عامل به نوبه خود می تواند باعث جذب گردشگر بیشتری به این شهرستان شود وهرگردشگر با حضورخود می تواند توسعه ورونق را به همراه داشته باشد.                                                                     

  صنایع دستی به عنوان بخشی ازمیراث کهن وفرهنگی,ضمن آنکه نقش مهمی درمعرفی تمدن وپیشینه تاریخی دارد در توسعه صادرات غیر نفتی هم تاثیرگذاراست،پس باید با حمایت ازآن ضمن رشد وتوسعه کشور،زمینه اشتغال جوانان را هم فراهم کرد.اگربتوانیم با کارهای پژوهشی وتحقیقاتی وانجام امور زیربنایی وبرگزاری نمایشگاههای صنایع دستی به معرفی بیشتر این صنعت بپردازیم به همان اندازه در جذب گردشگرموفق خواهیم بود.                                          

  استان قزوین در چند سال اخیربا برپایی نمایشگاههای صنایع دستی بویژه در ایام نوروزسعی در معرفی صنایع دستی شهرستانهای مختلف نموده است ودر نوروزسال 1393 نهمین نمایشگاه صنایع دستی در این استان برگزار شد که مورد استقبال گردشگران زیادی از داخل وخارج از استان قرارگرفت.                                                                

  1-3- اهداف تحقیق:

  1-3-1- هدف اصلی

  - تحلیل نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین.

   

   

  1-3-2- اهداف فرعی

  -  تعیین انواع صنایع دستی موجود درشهرستان قزوین.

  - تعیین عوامل تاثیرگذاربر صنایع دستی شهرستان قزوین.

  - تعیین نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان قزوین.

  - نقش بازاریابی وتبلیغات درمعرفی صنایع دستی وجاذبه های گردشگری شهرستان قزوین.

  - ارائه راهکارهایی به منظور حمایت وتوسعه فعالیت های صنایع دستی در راستای جذب بیشتر گردشگران به شهرستان قزوین.

  1-4- سوال های تحقیق

  با توجه به اهداف قطعی شده،مهم ترین سوال های این پژوهش به شرح زیراست.

  1- صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین تا چه حد نقش دارد؟

  2-بین تنوع صنایع دستی وعرضه مناسب آن وتوسعه گردشگری شهرستان قزوین تاچه حد رابطه وجود دارد؟

   

  1-5- فرضیه های تحقیق

  با توجه به پرسش های  تحقیق دو فرضیه برای این پژوهش طرح شده است که به شرح زیر می باشد.

  1- صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین نقش دارد.

  2- تنوع صنایع دستی وعرضه مناسب آن موجب افزایش تعداد گردشگران وتوسعه گردشگری شهرستان قزوین خواهد شد.

  1-6- محدوده مورد مطالعه

  محدوده جغرافیایی این تحقیق شهرستان قزوین می باشد .شهرستان قزوین بین مدار35درجه و50 دقیقه تا36درجه و50 دقیقه عرض شمالی ازخط استوا و48 درجه و55 دقیقه تا 51 درجه و55 دقیقه طول شرقی ازنصف النهارگرینویچ  قراردارد.این شهرستان ازشمال به استانهای گیلان ومازندران،وازجنوب به شهرستانهای بویین زهرا وتاکستان،ازشرق به شهرستان آبیک وازغرب به استان زنجان محدود می شود.مساحت شهرستان قزوین 5570 کیلومترمربع می باشد.تراکم جمعیت درشهرستان قزوین101.8 نفردرهرکیلومترمربع است.ارتفاع ازسطح دریا درشهرستان قزوین1278 مترمی باشد..                     

  1-7- محدودیت ها وموانع تحقیق:

  در طول مدت انجام تحقیق،علیرغم همکاری ادارات واشخاص مسئول به ویژه اداره کل صنایع دستی ،گردشگری ومیراث فرهنگی استان قزوین تحقیق با یکسری محدودیت ها وموانع مواجه بوده است:

  - عدم وجود مستندات لازم جهت بررسی سیر تحولات صنایع دستی در شهرستان قزوین.

  -عدم وجودپژوهشهاومطالعات مشابه وجامع قابل توجه دراین زمینه درشهرستان قزوین

  -فقدان آمار دقیق در یک دوره مشخص به منظور مقایسه وبررسی روند رشد .

   

   

  1-8- تعاریف،مفاهیم ،واژه ها

  - صنایع دستی:

  ازنظرلغوی،صنایع دستی دارای مفهوم واحد وثابتی نیست تاکنون تعریفی که مورد پذیرش همه کارشناسان وسازمان های مسول درکشورهای مختلف باشد وضع نشده است.معمولا افکارعمومی جهان صنایع دستی را مترادف با صنایع کوچک ویا حداقل شاخه وشعبه ای ازآن می دانند ، کارشناسان نیزهنوز مرز مشخصی را میان صنایع دستی وصنایع روستایی قائل نشده اند به طوری که غالبا این اصطلاحات را به جای یکدیگربه کارمی برند.(قاسمی9،1391 )                             

  برخی تعاریف ارائه شده درمورد صنایع دستی به این شرح است:

  صنایع دستی: به مجموعه یی ازهنر-صنعت ها اطلاق می شود که به طورعمده با استفاده ازمواد اولیه ی بومی وانجام قسمتی ازمراحل اساسی تولید به کمک دست وابزاردستی ساخته می شود که در هر واحد آن ذوق هنری وخلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته وهمین عامل وجه تمایزاصلی این گونه محصولات ازمصنوعات مشابه ماشینی وکارخانه ای است.(یاوری ونورماه ، 1386 ،13).                                                                                

  صنایع دستی:به آن رشته ازصنایع اطلاق می شود که تمام یا قسمتی ازمراحل ساخت فراورده های آن با دست انجام گرفته ودرچهارچوب فرهنگ وبینش های فلسفی،ذوق وهنر انسان های هرمنطقه با توجه به میراث های قومی آنان ساخته وپرداخته می شود.(یاوری،1389، 13).                                                                                            

  هنرهای سنتی:بامنشا گرفتن ازمبدا واحد،محمل سیروسلوک فردی است که ازطریق دریافت شهودی برمبنای آداب معنوی وبه شیوه ی استاد شاگردی انتقال می یابد وصورتی ازتجلیات گوناگون زیبایی حقیقی را متناسب باشرایط زمانی ومکانی دراثرهنری متعین می سازد.(یاوری، 1389 ،14).                                                                                     

  هنرهای صناعی (صنایع دستی):بخشی از هنرهای سنتی است که با بهره گیری ازفنون ومهارت های متناسب وبا قابلیت تکثیر غیرماشینی در متن زندگی فردی وجمعی عرضه می شود.(یاوری1389، 14).                                           

  توسعه:

  توسعه از لحاظ لغوی، دارای معانی مشابهی همچون تغییر اجتماعی، رشد اجتماعی، تکامل اجتماعی، مدرنیزه شدن و پیشرفت می باشد. به طور کلی می توان گفت توسعه عبارت است از تحولی مثبت در مجموعه ساختار مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی یک جامعه. هدف از توسعه به طور کلی تجدید سازمان کل نظام اقتصادی و اجتماعی است، به نحوی که در این فرایند، علاوه بر بهبود سطح زندگی، دگرگونی های اساسی در نهادها و زیربناهای اجتماعی و مدیریت و نهایتا در رفتارهای گوناگون انسان پدیدار می گردد.(واقف،1390،1).                                 

  -گردشگری : کارهایی که فرددرمسافرت ودرمکانی خارج ازمحیط عادی خود انجام می دهدبه شرطی که بیش از یک

   سال طول نکشد و هدف ازآن کسب درآمد و تجارت نباشد.(اردستانی،1387، 129)                                           

   - توسعه گردشگری : توسعه گردشگری نیاز به زیرساخت دارد و عمدتا در قالب تاسیسات اقامت،خدمات،حمل و نقل و امکانات عمومی تعریف می شود.( ضیایی،1388،89). 

   

  ( تصاویر در فایل اصلی وجود دارد ) 

   

  Abstract:

  Handicrafts are the visible reflect of culture and art,which could be considered as public applied arts.

  Each handicraft demonstrates  the historical,social  and cultural properties of it's origin place of production,therefore can act as an important factor for attracting local and foreign tourists.

  The objective of this research,is analysing the role of handicrafts on tourism development in Qazvin township.

  The reserach uses a descriptive -analytic method,also documentary and field study is applied for data collecting.

  Statistical society of the research containes the tourists who visited Qazvin in Nowrooz1393 period as well as officials of handicrafts organization of Qazvin.

  The sample size is extracted from Morgan standard table which determines 384 person for torists society as well as 30 person for officials population.

  The obtained result in the study shows that 95.9 percent of interviewed people believed the role of handicrafts on the tourism development in Qazvin area is high.

  Also,81.2percent of inerviewed officials,emphasize that diversity of handicrafts increases tourists

  visit to Qazvin township.

  Key words:Handicrafts,Tourism,developement,Qazvin,Traditional Arts

 • فهرست:

  چکیده 1

  مقدمه. 2

  فصل اول (کلیات تحقیق) 4

  1-1- بیان مسئله. 5

  1-2- اهمیت وضرورت تحقیق. 6

  1-3- اهداف تحقیق: 7

  1-3-1- هدف اصلی.. 7

  1-3-2- اهداف فرعی.. 8

  1-4- سوال های تحقیق. 8

  1-5- فرضیه های تحقیق. 8

  1-6- محدوده مورد مطالعه. 8

  1-7- محدودیت ها وموانع تحقیق: 9

  1-8- تعاریف،مفاهیم ،واژه ها 10

  فصل دوم (مرورمنابع) 12

  2-1-تعریف صنایع دستی (تعاریف متفاوت برای صنایع دستی) 13

  2-2-تاریخچه صنایع دستی.. 14

  2-2-1- تاریخچه صنایع دستی درایران. 14

  2-2-2- نگاهی به تاریخچه صنایع دستی درقزوین درراه ابریشم. 15

  2-2-3-صنایع دستی درقزوین.. 16

  2-3-اهمیت صنایع دستی.. 16

  2-4-ویژگیهای صنایع دستی ایران. 17

  2-5-خصیصه های صنایع دستی ایران. 18

  2-6- اثرات صنایع دستی.. 19

  2-6-1- اثرات اقتصادی.. 19

  2-6-1-1-اثرات صنایع دستی دربالا بردن سطح اشتغال. 19

  2-6-1- 2-اثرات صنایع دستی در ازدیاد درآمد سرانه. 20

  2-6-1-3-اثرات صنایع دستی درتولید ملی.. 20

  2-6-1-4-اثرات صنایع دستی درتوسعه ی صادرات.. 21

  2-6-2-اثرات فرهنگی و هنری صنایع دستی.. 22

  2-6-3-اثرات اجتماعی صنایع دستی.. 23

  2-7-سیرتحول صنایع دستی.. 23

  2-8- انواع صنایع دستی.. 25

  2-8-1-طبقه بندی صنایع دستی در ایران. 25

  2-8-1-1-بافته های داری: 25

  2-8-1-2-محصولات دستبافی (نساجی سنتی): 25

  2-8-1-3-محصولات بافتنی: 26

  2-8-1-4-روکاری و رودوزی: 26

  2-8-1-5-چاپ های سنتی: 26

  2-8-1-6-نمد مالی: 26

  2-8-1-7-سفال گری و سرامیک سازی: 26

  2-8-1-8-شیشه سازی: 26

  2-8-1-9-تولید فرآورده های پوست و چرم: 27

  2-8-1-10-ساختن محصولات فلزی و آلیاژ: 27

  2-8-1-11-قلم زنی، مشبک کاری و حکاکی روی فلزات و آلیاژها: 27

  2-8-1-12-سنگ تراشی و حکاکی روی سنگ: 27

  2-8-1-13-خراطی چوب: 27

  2-8-1-14-ریزه کاری و نازک کاری چوب: 28

  2-8-1-15-منبت کاری، کنده کاری و مشبک کاری چوب: 28

  2-8-1-16-حصیربافی: 28

  2-8-1-17-خاتم سازی: 28

  2-8-1-18-معرق کاری: 28

  2-8-1-19-کاشی سازی: 29

  2-8-1-20-ملیله کاری: 29

  2-8-1-21-مینا کاری: 29

  2-8-1-22-ساخت اشیاء مستظرفه هنری: 29

  2-8-1-23-ساخت زینت آلات: 29

  2-8-1-24-ساخت سایر فرآورده های دستی: 29

  2-9- صنایع دستی وگردشگری.. 30

  2-9-1- تاثیر صنایع دستی در گردشگری.. 30

  2-9-1-1 -تاثیرگردشگری برصنایع دستی.. 30

  2-10- پیشینه تحقیق. 32

  فصل سوم (روش اجرای تحقیق) 36

  3-1-روش تحقیق ومراحل آن. 37

  3-1-1- روش تحقیق. 37

  3-1-2- مراحل تحقیق. 37

  3-1-2-1- مرحله گردآوری اطلاعات: 37

  3-1-2-2-مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات: 37

  3-1-2-3- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 37

  3-1-2-4- جامعه آماری ،حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق: 37

  3-2- ویژگی های طبیعی.. 38

  3-2-1- محدوده مورد مطالعه. 38

  3-2-2 - توپوگرافی.. 38

  3-2-3- اقلیم. 39

  3-2-3-1- بارش... 39

  3-2-3-2- دما 40

  3-2-3-3- رطوبت.. 41

  3-3-منابع آب.. 43

  3-3- 1-منابع آب سطحی.. 43

  3- 3-2-منابع آبهای زیرزمینی.. 43

  3-4- پوشش گیاهی.. 43

  3- 5- ویژگی های انسانی.. 44

  3-5-1-ویژگی های جمعیتی واجتماعی.. 44

  3-5-1-1- تعداد،توزیع وتراکم جمعیت.. 44

  3-5-1-2- تعداد و بعد خانوار. 46

  3-5-1-3- ساخت جنسی وسنی جمعیت.. 46

  3-5-1-4- وضعیت سواد. 47

  3-6-ویژگی فرهنگی.. 47

  3-6-1-زبان ومذهب.. 47

  3-7- ویژگی های اقتصادی.. 47

  3-7-1- کشاورزی.. 48

  3-7-2- زراعت وباغداری.. 48

  3-7-3- صنعت ومعدن. 48

  3-8- ویژگی های کالبدی.. 49

  3-8-1- خدمات.. 49

  3-8-2 -شبکه راهها: 50

  فصل چهارم(یافته های تحقیق) 51

  4-1- گردشگری در شهرستان قزوین.. 52

  4-2- جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین.. 53

  1-2-4-جاذبه های طبیعی.. 53

  4-2-1-1 دریاچه اوان: 53

  4-2-2- جاذبه های انسانی.. 54

  4-2-2-1 بقعه متبرک شاهزاده حسین: 55

  4-2-2-2 خانه امینی ها: 55

  4-2-3- جاذبه های تاریخی وفرهنگی: 57

  4-2-3-1 مجموعه سعدالسلطنه: 57

  4-2-3-2 قلعه الموت: 57

  4-3- تحلیل وضع موجود صنایع دستی شهرستان قزوین.. 59

  4-4-صنایع دستی شهرستان قزوین.. 60

  4-4-1- خوشنویسی.. 63

  4-4-2موج بافی.. 63

  4-4-3 نم نم دوزی: 64

  4-4-4 -گلیم بافی.. 64

  4-4-5 - پن بافی.. 65

  4-4-6-نگار گری.. 66

  4-4-7- سرمه دوزی.. 67

  4-4-8- مسگری.. 68

  4-4-9-نقاشی و تذهیب.. 68

  4-4-10- گره چینی.. 69

  4-4-11-شیرینی های سنتی قزوین.. 70

  4-4-12غذا های سنتی قزوین.. 70

  4-5- رشته های صنایع دستی فعال در شهرستان قزوین.. 71

  4-6- یافته های میدانی تحقیق. 71

  4-6-1-ویژگیهای فردی وعمومی پاسخگویان. 71

  4-6-1-1- جنس... 71

  4-6-1-2- سن.. 72

  4-6-1-3- سواد. 73

  4-6-2- صنایع دستی وتوسعه گردشگری ازدیدگاه گردشگران. 74

  4-6-2-1- آشنایی با جاذبه های گردشگری قزوین.. 74

  4-6-2-2 علاقمندی برای مسافرت مجدد به شهرستان قزوین.. 75

  4-6-2-3 عوامل موثردرانگیزش گردشگران برای انتخاب شهرستان قزوین بعنوان مقصد گردشگری.. 76

  4-6-2-4 تاثیرگذاری تنوع صنایع دستی برتمایل گردشگران به مسافرت مجدد. 78

  4-6-2-5 تاثیرتنوع صنایع دستی در انگیزه خرید. 79

  4-6-2-6:میزان تبلیغات درموردمعرفی صنایع دستی.. 80

  4-6-2-7: تبلیغات وفروش صنایع دستی.. 81

  4-6-2-8: علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ومحلی به جای صنایع دستی خارجی.. 82

  4-6- 2-9- علاقمندی گردشگران به خرید صنایع دستی قزوین بعنوان سوغات وهدیه. 83

  4-6-2-10- علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ازمناطق گردشگری شهرستان قزوین.. 84

  4-6-2-11- هزینه کردگردشگران برای خریدصنایع دستی.. 85

  4-6-2-12- صنایع دستی وتوسعه گردشگری.. 86

  4-6-2-13- صنایع دستی خریداری شده گردشگران درهنگام سفر به این شهرستان. 88

  4-6-2-14- نقش صنایع دستی داخلی به جای صنایع دستی خارجی درتوسعه گردشگری.. 89

  4-6-2-15- نمایشگاههای بومی ومنطقه ای صنایع دستی وجذب گردشگران. 90

  4-6-2-16- کیفیت وزیبایی ظاهری صنایع دستی و توسعه گردشگری.. 91

  4-6-2-17- نقش فرهنگی صنایع دستی درتوسعه گردشگری.. 92

  4-6-2-18- انواع صنایع دستی مورد تقاضای گردشگران. 93

  4-6-2-19-انواع صنایع دستی موردپسندگردشگران. 94

  4-6-2-20- راهکارهای گردشگران  برای توسعه گردشگری شهرستان قزوین.. 95

  4-7-یافته های تحلیلی.. 95

  4-7-1-ترکیب مسئولین برحسب جنس... 95

  4-7-2-ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات.. 96

  4-7-3-میزان شناخت وآگاهی مسئولین ازصنایع دستی شهرستان قزوین.. 97

  4-7-4-اقدامات انجام شده برای معرفی صنایع دستی شهرستان قزوین.. 97

  4-7-5- فعالیتهای مسئولین صنایع دستی برای شناخت ومعرفی صنایع دستی قزوین.. 98

  4-7-6-وجودقابلیتهاومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی شهرستان قزوین.. 99

  4-7-7-قابلیتهای هنری ومهارتهای لازم موجوددرشهرستان جهت رونق صنایع دستی.. 100

  4-7-8- وجود نیروی ماهر ومتخصص برای تولیدصنایع دستی درشهرستان قزوین.. 101

  4-7-9-نقش نیروی ماهرومتخصص در زمینه تولیدصنایع دستی شهرستان قزوین.. 101

  4-7-10-وضیعت تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش گردشگری.. 102

  4-7-11-تاثیرحضورگردشگران دررونق صنایع دستی شهرستان قزوین.. 104

  4-7-12- آموزش افرادبومی برای معرفی وتوسعه صنایع دستی شهرستان قزوین.. 105

  4-7-13-نقش صنایع دستی دراشتغالزایی وجذب گردشگر. 106

  4-7-14- نمایشگاهها،فروشگاههاوجشنواره های صنایع دستی درمناطق گردشگری و فروش صنایع دستی وجذب گردشگر. 107

  4-7-15- ارائه تسهیلات  وتوسعه بخش صنایع دستی.. 109

  4-7-16-پررونق ترین صنایع دستی شهرستان قروین از نگاه مسئولین.. 110

  4-7-17-روند تغییر وضعیت تولید وعرضه صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته. 111

  4-7-18-روندتغییرتنوع تولیدات صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته. 112

  4-7-19-راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان قزوین.. 113

  4-7-20-تاثیررشدوشکوفایی صنایع دستی شهرستان قزوین برسطح درآمد مردم. 114

  فصل پنجم (بحث/نتیجه گیری/پیشنهادها) 115

  5-1- بحث.. 116

  5-2- نتیجه گیری.. 116

  5-2-1- آزمون فرضیه ها 117

  5-3-  پیشنهادها 119

  منابع ومآخذ. 120

  پیوست.. 120

   

  منبع:

  - اقلیم گردشگری دراستان قزوین،1380،وزارت راه ترابری،اداره هواشناسی کشور.

  2- افشارمحمدیان،حسن،1385،راهکارهائ برای رشدوتوسعه صنایع دستی وگردشگری درایران.

  3- اسحاقی،روح الله وشیدفر،محمد رضا،1382،مازندران ازنگاه گردشگران،سازمان ایرانگردی وجهانگردی استان مازندران.

  4- اردستانی،محسن،1388،مبانی گردشگری روستایی،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.

  5- امیدی،محسن،1391،نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان فومن،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت.

  6-بهنود،هادی،براتعلی،غلامحسین،حسینی،حبیب،1387،دایره المعارف عمومی رشته های صنایع دستی ایران جلد اول.

  7- پاپلی یزدی،محمد حسین،سقایی،مهدی،1385،گردشگری(ماهیت ومفاهیم)،تهران انتشارات سمت.

  8- پارسایی،الهام،1386،نگاهی به چالش های پیش روی توسعه صنایع دستی،روزنامه همبستگی.

  9- تقوایی،محمود ودیگران،1381،توسعه منطقه برخواراصفهان ازطریق گسترش توریسم روستایی،ماهنامه جهاد،شماره 253.

  10-حافظ نیا،محمد رضا،1387،مقدمه ای برروش تحقیق وعلوم انسانی،تهران،انتشارات سمت.

  11- حسینی،شکوفه،1387،تحلیل گردشگری شهرستان آستانه اشرفیه باتاکید برصنایع دستی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی رشت.

  12- حسن بیگی،م،1365،مروری برصنایع دستی ایران،چاپخانه صنوبر.

  13-حاج آقا محمدی،عباس،حمیدی،محمد رضا،1377،سیمای استان قزوین.

  14- خاتون آبادی،احمد،1384،جنبه هایی ازتوسعه پایدار،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.

  15-رهبر،مهدی،1384،گردشگری وتوسعه پایدار،مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش گردشگری درتوسعه مازندران،تهران،نشررسانش.

  16- رهنمایی،محمدتقی،1377،نقش جهانگردی درسیاست ساماندهی اقتصادی،ماهنامه گردشگری شماره 1و2.

  17- رهنمایی،محمدتقی،1378،طرح جامع گردشگری استان اردبیل،سازمان برنامه وبودجه استان اردبیل.

  18- رضوانی،محمدرضا،1387،توسعه گردشگری روستایی،انتشارات دانشگاه تهران.

  19- رضوانی،علی اصغر،1387،جغرافیا وصنعت توریسم،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور.

  20- رستمی،مصطفی،1383،بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران دربخش صنایع دستی منطقه ی شاخص،شهرستان ساری،پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی،سال چهارم،شماره سیزدهم.

  21- رضایی،شهین،1389،صنایع دستی دراقتصادخانوارهای روستایی بخش چابکسر،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت.

  22- رحمانی،گودرز،1379،برنامه ریزی برای جذب توریسم درشهرستان(قزوین وتاکستان)،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی.

  23- سالنامه آماری استان قزوین،1390،دفترآمارواطلاعات-مرکزمهندسی اطلاعات.

  24- سعید نیا،احمد،مهدیزاده،جواد،1391،گردشگری شهری.انتشارات سازمان شهرداری هاودهیاری های کشور،راه دان.

  25- صنایع دستی استان قزوین،1391،اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان قزوین.

  26- ضرغام،حمید،1376،راهکارهای توسعه جهانگردی درجمهوری اسلامی ایران،مجموع مقالات نخستین همایش جهانگردی وجمهوری اسلامی ایران،جلد اول،کیش.

  27- ضیایی،محمود،1388،جغرافیای گردشگری،انتشارات پیام نور.

  28- طرح مطالعات جامع توسعه شهرستانهای استان قزوین(شهرستان قزوین)،1383.

  29- عبدالله زاده،محمود،1379،برنامه ریزی ملی ومنطقه ای جهانگردی،تهران،دفترپژوهشهای فرهنگی.

  30- علی نژاد،افشین،1390،نقش صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان تالش،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

  31- عمادی ازوجی،مهران،1387،نقش صنایع دستی دراموراقتصادی واجتماعی.

  32- علی پور،حمید رضا،مجنون،کبری،1392،تحلیل اقتصادی صنایع دستی ونقش آن درتوسعه اقتصادی استان گیلان.

  33- فرخلو،مهری،1386،جغرافیای جهانگردی وبرنامه ریزی اوقات فراغت،تهران،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

  34- فرزام نیا،عطا،1388،صنایع دستی،اشتغال ودرآمدزایی.

  35- قاسمی،ستار،1391،صنایع دستی خراسان رضوی.

  36- قربانی ریک،رضا،غلامی،سارا،1387، گزارش دومین چشنواره موزه میراث روستایی استان گیلان،گاه نامه کندوج،شماره6.

  37- کاظمی،مهدی،1385،مدیریت جهانگردی،تهران انتشارات سمت.

  38- گلمحمدی،فرهود،1389،توسعه صنایع دستی وفناوری متوسط باهدف گسترش توریسم واشتغال پایدار روستایی،مجله مسکن ومحیط زیست،شماره 131.

  39- گزارش اقتصادی،اجتماعی استان قزوین سال 1390،دفترهماهنگی اموراقتصادی.

  40- معصومی،مسعود،1384،ماهیت گردشگری،تهران،پیک کوثر.

  41- منشی زاده،رحمت الله،1370،جهانگردی،تهران،انتشارات مسعی.

  42-منشی زاده،رحمت الله،1384،اندرمقوله گردشگری،انتشارات پیام نور،چاپ چهارم.

  43- مجله صنایع دستی،1386،ماهنامه خبری وآموزشی.

  44- میرکتولی،جعفر،مصدق،راضیه،1389،بررسی وضعیت گردشگری روستایی ونقش آن دررونق صنایع دستی،دهستان استرآباد جنوبی،شهرستان گرگان.

  45- مهدی نژاد،محمود،سقایی،محسن،1383،چالشهای صنعت توریسم درایران وراهکارهای بهبودوتوسعه آن،مجله

  سپهر،شماره51.

  46- نواب اکبر،فیروزه،منفرد،نوذر،رضایی،علیرضا،1389،عوامل موثر برکمیت وکیفیت تولید صنایع دستی مطالعه موردی:زنان عشایر نیمه اسکان یافته مرندافزر،اقتصادکشاورزی وتوسعه،سال هشتم،شماره31.

  47- نوروزی فرد،مهدی،1387،پروژه مستند سازی خانه تاریخی بهروزی شهرقزوین.

  48- نورماه،فروهرویاوری،حسین،1384،نگرشی برتحولات صنایع دستی،پژوهشگاه فرهنگ وهنراسلامی وموسسه آموزش عالی،سوره،تهران.

  49-واقف،مریم،1390،تبیین جایگاه صنایع دستی درتوسعه گردشگری گیلان ،مطالعه موردی،صنعت برجسته دوزی(قلاب دوزی).

  50- یحیی زاده،علی سینا،1380،بررسی وتجزیه وتحلیل عوامل موثربرصادرات صنایع دستی استان گیلان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحدرشت.

  51 - یاوری،حسین،1389،شناخت صنایع دستی ایران،تهران،انتشارات مهکامه.

  52- یاوری،حسین،1382،آشنایی باهنرهای سنتی،نشرصبای سحر،تهران.

  53-سایت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستس وگردشگری

  -54سایت سازمان جهانی گردشگری((www.world-tourism.org

  55-سایت بانک اطلاعات گردشگری((www.iran-tourism.ir

  56-Swanson,Kristen ,souvenirs:lcons of meaning,commercialization and commodization tourism,management,2012,33,489,499.

     

  57-Gunn,Chare ,tourism planning:Basics Concepts Cases,Routledge,2002,4.

  58-Nason,James,Tourism Handicraft and Ethnic Identity in Micronesia,Annals of tourism research,1984,3,421-449.

  59--Neves pedro,tourism towards sustainable regional development,2006.


موضوع پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, نمونه پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, جستجوی پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, فایل Word پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, دانلود پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, فایل PDF پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, تحقیق در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, مقاله در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, پروژه در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, پروژه درباره پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین

چکیده: در کشور ما فرصت‌های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه‌گذاری را در آنها مهیا کند. ایران در میان 200 کشور جذب کننده گردشگر در جهان رتبه 56 و از نظر درآمد ارزی رتبه 69 را دارد. گردشگری فرهنگی به‌نوعی آشکار و پنهان در حراست از ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی چکیده گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : مدیریت بازاریابی چکیده: امروزه توجه به گردشگری، به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهان و کشورها، به سرعت در حال گسترش است. در این بین توجه به توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملت ها با همدیگر ...

پايان نامه براي دريافت کارشناسي ارشد (M.A) گرايش برنامه ريزي منطقه اي زمستان 1391   چکيده: امروزه بسياري از پژوهشگران، توجه خود را بر روي نقش گردشگري در توسعه ي اقتصادي، اجتماعي

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می‌تواند توسعه را بدنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نوع ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

ثبت سفارش