پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

word 10 MB 30540 86
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) 

  گرایش: مدیریت ورزشی

   

  چکیده

  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز
  می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد 2069 و زن به تعداد 1297 بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصادفی ساده  تعداد 327 مرد و 297 زن به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استرش شغلی فلیپ ال زایس (1992) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی استفاده گردید. به منظور بررسی داده های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی و استرس شغلی مربیان رابطه معناداری منفی به مقدار 383/0- وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی مربیان نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن توجه به غنی سازی کیفیت زندگی مربیان، سطح استرس شغلی آنان را کاهش داد.

   

  1-1. مقدمه

  در جوامع امروزی بدون داشتن یک شغل، زندگی کردن امکان پذیر نیست و هر فرد به داشتن شغلی نیازمند است تا بتواند به سازمان اجتماعی وارد شود و در جامعه جایگاه و منزلتی بیابد. اشتغال برای ادامه زندگی و لقای جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است و زندگی هر فرد از راه کار کردن تامین می شود و خود کفایی هر کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلان آن بستگی دارد (آریافر،1392). یکی از مباحث مهم در بحث عملکرد شاغلین، استرس شغلی می باشد.

  با در نظر گرفتن اهمیت خشنودی شغلی و سلامت فرد؛ وجود منابع متعدد استرس، بر میزان دسترسی کارکنان به سلامت روان و خشنودی اهمیتی بسیار دارد، زیرا استرس زیاد و شدید اصولا سلامت افراد را به مخاطره انداخته و از خشنودی آنها می کاهد(فلانز و اویلی،2006). صرف نظر از این که شغل افراد چه باشد، آنها نسبت به شغل خود، احساسات و نگرش هایی دارند. آنها ممکن است از برخی وجوه کار خود خوشنود و یا ناخشنود باشند و نسبت به مطلوبیت آنچه که انجام می دهند، نظری منفی یا مثبت داشته باشند. کار صرف نظر از تامین مالی، می تواند برخی نیازهای اساسی انسان، نظیر تحرک بدنی ، تماس اجتماعی، احساس خود ارزشمندی، اعتماد و توانمندی را ارضاء کند، اما با این وجود کار می تواند منبع عمده استرس نیز باشد.

  در قرن حاضر موضوع فشار روانی و استرس یکی از مهمترین زمینه های پژوهشی در علوم مختلف بوده است و بررسی تاثیرات آن بر زندگی انسانی یکی از گسترده ترین قلمروهای پژوهشی در عصر حاضر را تشکیل می دهد. استرس و اضطراب یکی از اجزای دایم هر روز زندگی هستند. همه ما در هر لحظه با مواردی روبه رو می شویم که ممکن است استرس زا باشند. این موارد شامل شناسایی پریشانی روزمره تا حوادث بزرگ زندگی می شوند و میزان استرس زا بودن هر یک از فردی به فرد دیگر فرق
  می کند (تقوی، 1389).

  کارکنان ساعات زیادی را در محیط کار سپری می کنند. نارضایتی شغلی و در پی آن استرس ظرف چند سال فرد شاغل را بیمار می کند. برای همین کارشناسان به مدیران پیشنهاد می کنند به مساله استرس در محیط کار اهمیت زیادی بدهند. آنها می توانند افراد دارای استرس را شناسایی کنند و به آنها آموزش دهند. همچنین می توانند در عملی پیشگیرانه عوامل استرس زا را از محیط کار حذف کنند. آیا ترجیح می دهیم کارکنانی شاداب و سالم و راضی داشته باشیم یا کارمندانی که پر از استرس و دچار بیمارهای قلبی، فشار خون و .... هستند (اینالو،1391).

  در سال 1970 کارازاک نظریه معروف کنترل تقاضا را ارایه نمود. بر اساس این نظریه استرس شغلی وقتی رخ می دهد که میزان دامنه تصمیم گیری، یا همان کنترل بر روی کار، کم باشد. بدین ترتیب برخی شغل ها دارای استرس بیشتر و برخی کمتر هستند. وی کلیه مشاغل و افراد را به چهار گروه تقسیم نمود: مشاغل با استرس بالا، مشاغل با استرس پایین، مشاغل با استرس فعال و مشاغل با استرس غیر فعال (به نقل از برودنیک و بارنز،2001). انسان ها از بدو پیدایش همواره به دنبال دستیابی به رفاه و آسایش بوده اند (دهنوی،1391) اما با پیشرفت و ارتقای سطح بهداشت جوامع انسانی، توجه به مسایل ذهنی و عینی در مورد رفاه اهمیت زیادی پیدا کرد و واژه طول عمر و درمان در برابر کیفیت زندگی قرار گرفت (فدریکو،2003).

  کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که همه ابعاد زندگی را در بر می گیرد. با وجود این مفهوم آن برای هر کس منحصر به فرد و با دیگران متفاوت است. علیرغم اینکه در مورد تعریف کیفیت زندگی چالش های متعددی وجود دارد، ولی متخصصین در محدوده ای از مفاهیم با هم اتفاق نظر دارند. بعضی از متخصصان در مورد ذهنی بودن و پویا بودن این مفهوم توافق دارند. اغلب آنها معتقدند کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی و در برگیرنده حقایق مثبت و منفی زندگی است. از طرفی عده ای ان را در یک مفهوم فردی قلمداد می نمایند. به این معنا که حتما باید توسط خود شخص و بر اساس نظر او تعیین گردد (شکرکن،1381). فرل و ایزدام و وینزل (1989) نظریه ای از کیفیت زندگی ارایه دادند طبق نظریه آنان کیفیت زندگی عبارت است از پیشگیری و آرام کردن ناراحتی روانی و جسمی، حفظ عملکرد روانی و جسمی و داشتن چارچوب حمایتی. طبق این نظریه کیفیت زندگی 4 بعد دارد: بهزیستی جسمی، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی معنوی (به نقل از آریافر،1392).

  در حوزه ورزش نیز تحقیقاتی برروی استرس شغلی و کیفیت زندگی انجام گردیده است. نصری و واعظ موسوی(1385) در تحقیق خود به اهمیت کیفیت زندگی اشاره نمودند و اهمیت این مقوله را در موفقیت مربیان خاطر نشان نمودند. محمد زاده و همکاران (1391) در تحقیق خود به نقش استرس بر عملکرد منفی مریبان اشاره نمود. رمضانی نژاد و همکاران (1375) در تحقیق خود ، مربیان تربیت بدنی بیشتر از حد متوسط با عوامل استرس زا روبرو هستند.. با بررسی تحقیقات مشخص می گردد که کیفیت زندگی مفهومی مهم بر عملکرد مربیان می باشد. یکی از عواملی که تاثیر به سزایی بر مربیان می گذارد استرس شغلی می باشد. ماهیت شغلی مربیان وجود استرس شغلی را مهیا می سازد.  با توجه به اهمیت مقوله کیفیت زندگی و استرس شغلی تحقیق حاضر سعی در مطالعه این دو مقوله در حوزه ورزش و در بین مربیان ورزش را دارد.

   

  1-2. بیان مساله

  کیفیت زندگی[1] یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سیاست‌گذاری اجتماعی محسوب می‌شود که موضوعاتی چون رفاه، ارتقاء کیفیت زندگی سلامت ‌محور، رفع نیازهای اساسی، زندگی رو به رشد و رضایت‌بخش، نوع ‌دوستی و از خود گذشتگی در میان جماعات را در بر می‌گیرد.

  با توجه به مهم تلقی کردن کیفیت زندگی برای افراد جامعه، تلاش برای ارتقاء آن از اصلی ترین اصول و اولویت های برنامه ریزان و سیاست گذران اجتماعی و مدیران و مسئولان حکومتی در هر جامعه و کشوری است. لذا به جرات می توان گفت کلیه برنامه ها، سیاست ها و عملیات های اجرایی در یک جامعه در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مردم آن جامعه است. کیفیت زندگی مفهومی است که احساس خوب بودن را از نظر جسمانی و روانی دربرمی گیرد. ونگر و فربرگ[2] کیفیت زندگی را به عنوان آن دسته خصوصیاتی تعریف می کنند که برای فرد ارزشمند است و حاصل احساس راحتی یا ادراک «خوب بودن» است و در راستای توسعه و حفظ منطقی عملکرد جسمانی، هیجانی و عقلانی است (بوبس و همکاران، 2001). ارزیابی کیفیت زندگی کمک می کند تا مشکلات افراد و بیماران به طور بنیادی تر مورد توجه قرار گرفته و روش های درمانی مورد تجدید نظر قرار گیرند (باری، 2002). نتایج مطالعات کیفیت زندگی می تواند به ارزیابی سیاست ها، رتبه بندی مکان ها، تدوین استراتژی های مدیریت و برنامه ریزی در هر جامعه ای کمک کرده و درک واولویت بندی مسایل اجتماع برای برنامه ریزان و مدیران آن جامعه را به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تسهیل سازد. همچنین  یافته های کیفیت زندگی می تواند برای باز شناسی استراتژی های سیاسی قبلی و طراحی سیاست های برنامه ریزی آینده استفاده شوند (لی، 2008). علاوه بر این، مطالعات کیفیت زندگی می تواند به شناسایی نواحی مسأله دار، علل نارضایتی مردم، اولویت های شهروندان در زندگی، تاثیر فاکتورهای اجتماعی- جمعیتی بر کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کارایی سیاست ها و استراتژی ها در زمینه کیفیت زندگی کمک کند.در رویکردی عملی کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم کلی تعریف می شود که تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادی، نیازهای حیاتی، به علاوه جنبه های انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی، خودشناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش می دهد(غفاری و امیدی، 1388). کار نیز جنبه ای از زندگی است که صرف نظر از منابع مالی برخی از نیاز های اساسی آدمی نظیر تحرک روانی و بدنی ، نیاز های اجتماعی و احساسات خود ارزشمندی را ارضاء می کند. با وجود این، کار می تواند منبع فشار روانی نیز باشد. در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در زندگی انسان مورد توجه بسیار واقع گردیده است (الوانی، 1381). امروزه استرس جز جدایی ناپذیر اکثریت مشاغل از جمله مشاغل ورزشی می باشد.

  استرس[3] یکی از عمده ترین مسائل پزشکی و اجتماعی روز است. استرس در مفهوم عام آن عاملى است که همواره تعادل فیزیکى و روانى فرد را به هم زده و با ایجاد مشکلات روان تنى و مشکلات روانى کارآیى فرد را در ابعاد مختلف زندگی- شغلى، خانوادگى و اجتماعى کاهش مى دهد. در روانشناسى استرس به معنى تحت فشار روحى و روانى قرار گرفتن تلقى شده است. در این حالت جسم و روان به تقاضاهاى درونى و بیرونى با فشار پاسخ مى دهند. استرس هنگامى رخ مى دهد که فرد واکنش هاى خود را در مواجهه با محرکهاى درونى و بیرونى ناتوان ببیند که همانا پیامد آن از دست رفتن تعادل روانى فرد است (الوانی،1381).

  در دنیای کنونی خصوصاً سازمان ها، استرس به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی شناخته شده است. اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی بسیار وسیع می باشد. بنابراین، کارکنان هر سازمان به طور کلی از آسیب‌پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند (الوانی، 1384). استرس شغلی[4] را می‌توان روی هم جمع شدن عامل های استرس‌زا و وضعیتهای مرتبط با شغلی دانست که اکثر افراد نسبت به استرس‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. همچنین استرس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه‌ای که خواست های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید تعریف کرد. از آثار مخرب  استرس می توان به ناتوانی های فیزیکی و تغییرات روانی فرد اشاره نمود که می تواند بر روی عزت نفس و کیفیت زندگی افراد تأثیر بگذارد (لوک، 1996). مطالعات زیادی نشان داده که حالات استرس و اضطراب مهم ترین تعیین کننده های میزان کیفیت زندگی در افراد  مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس هستند (جانسون و همکاران، 2003).

  درباره حرفه مربیگری و ویژگی های آن مطالب متنوع و گوناگونی توسط صاحب نظران ارائه شده و کتاب های مختلف روان شناسی ورزشی نیز هر کدام بخشی را به بحث درباره این حرفه جذاب و دشوار اختصاص داده اند (محدث و همکاران، 1389). مربیان محور و رکن اصلی تیم های ورزشی هستند و در بین 3 عامل ورزشکار، مربی و تماشاگر؛ مربی سازمان دهنده قوی و زیربنای هر پیشرفت ورزشی یا تیمی است.

  در ورزش نه تنها بازیکنان بلکه مربیان نیز باید همیشه در اوج باشند و عملکرد عالی در نقش خود داشته باشند. مربیان می توانند با کنترل متغیرهای روانشناسی خود توانایی و مهارت های خود را بهبود دهند و در شغل خود به نتایج درخشانی برسند (گیمونو و همکاران، 2013). امروزه در ورزش مربیان نقش ویژه ای را بر عهده دارند. موفقیت آنان منجر به موفقیت کل تیم می گردد (هامپسون و همکاران، 2012). بنابراین جا دارد که تحقیقاتی در مورد مربیان به انجام رسد. استرس شغلی و کیفیت زندگی از جمله عوامل تاثیر گذار بر عملکرد مربیان می باشد. با توجه به اهمیت این دو مقوله بر عملکرد مربیان؛ در تحقیق حاضر در پی آن هستیم که از روی متغیر استرس شغلی؛ کیفیت زندگی در بین مربیان شهر شیراز را تبیین نماییم.

   

  [1] - Quality of Life

  [2]- Wenger and Ferberg

  [3]- Stress

  [4]- Job Stress1

  Abstract

  The aim of this study is the relationship between job stress and quality of life coaches in the city of Shiraz. This study was descriptive. The research population consisted of 2069 men and women's coaches in 1297 the number was . Which the table is based on selecting a random sample size of 327 men and 297 women were selected for the present sample. In this work two jobs Astrsh questionnaire Zeiss Philip L. (1992) Quality of Life Questionnaire world version were used. To evaluate the research data of Pearson and Spearman correlation coefficient was used. The results showed that no significant relationship between quality of life and occupational stress among teachers in the -0/383 there. The results also showed that the relationship between job stress and quality of life coaches are negative. Therefore, while according to enriching the quality of life coaches, decrease their stress levels.

   

  Keywords: Quality of life ,coach, Stress

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                صفحه

   

  چکیده............................................................................................................................................................. 1

  فصل اول: مقدمه و معرفی

  1-1. مقدمه................................................................................................................................................... 3

  1-2. بیان مساله........................................................................................................................................... 5

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................... 8

  1-4. اهداف تحقیق.................................................................................................................................... 10

  1-4-1. هدف کلی............................................................................................................................... 10

  1-4-2. اهداف تخصصی.................................................................................................................... 10

  1-5. فرضیه تحقیق.................................................................................................................................... 11

  1-6. محدوده تحقیق.................................................................................................................................. 11

  1-7. تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی................................................................................................... 12

  1-7-1. مفاهیم نظری........................................................................................................................ 12

  1-7-2. مفاهیم عملیاتی.................................................................................................................... 12

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  2-1. مقدمه................................................................................................................................................... 14

  2-2. کیفیت زندگی.................................................................................................................................... 14

  2-3. فضای مفهومی کیفیت زندگی ..................................................................................................... 16

  2-4. تعریف کیفیت زندگی...................................................................................................................... 18

  2-5. ابعاد کیفیت زندگی.......................................................................................................................... 19

  2-5-1. بعد فیزیکی............................................................................................................................ 19

  2-5-2. بعد اجتماعی......................................................................................................................... 19

  2-5-3. بعد روانی .............................................................................................................................. 20

  2-5-4. بعد جسمی .......................................................................................................................... 20

  2-5-5. بعد روحی............................................................................................................................... 20

  2-5-6. بعد محیطی........................................................................................................................... 20

  2-6. خاستگاه نظری کیفیت زندگی .................................................................................................... 20

  2-7. استرس................................................................................................................................................ 23

  2-7-1. تعاریف استرس ................................................................................................................... 23

  2-7-2. عوامل ایجاد کننده استرس............................................................................................... 24

  2-8. محیط کاری و روابط حاکم بر محیط کار ................................................................................. 25

  2-9. عوامل موثر در افزایش میزان استرس در محیط کار.............................................................. 26

  2-10. مراحل پاسخ دهی به استرس.................................................................................................... 28

  2-11. عوامل موثر در واکنش به استرس............................................................................................ 28

  2-12. پیامدهای حاصل از استرس....................................................................................................... 29

  2-13. استرس شغلی................................................................................................................................ 30

  2-14. عوامل استرس زای شغلی ......................................................................................................... 30

  2-15. تأثیر استرس در عملکرد کارکنان در محیط کار ................................................................ 31

  2-16. راههای مقابله با استرس شغلی ................................................................................................ 32

  2-17. استرس شغلی و راه های پیشگیری از آن............................................................................. 32

  2-17-1. شرایط کاری....................................................................................................................... 33

  2-17-2. تراکم کاری......................................................................................................................... 33

  2-17-3. ابهام نقش............................................................................................................................ 33

  2-17-4. تعارض شغلی..................................................................................................................... 34

  2-17-5. مسئولیت............................................................................................................................. 34

  2-17-6. روابط با مافوق.................................................................................................................... 34

  2-17-7. روابط با زیردستان............................................................................................................. 35

  2-17-8. روابط با همکاران............................................................................................................... 35

  2-17-9. عدم امنیت شغلی............................................................................................................. 35

  2-18. نشانه های استرس شغلی........................................................................................................... 36

  2-19. جمع بندی مبانی نظری.............................................................................................................. 36

  2-20. مروری بر پیشینه های تحقیق................................................................................................... 37

  2-20-1. تحقیقات داخلی................................................................................................................. 37

  2-20-2. تحقیقات خارجی............................................................................................................... 38

  2-21. جمع بندی...................................................................................................................................... 40

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1. مقدمه ................................................................................................................................................. 43

  3-2. روش تحقیق....................................................................................................................................... 43

  3-3. جامعه و نمونه آماری....................................................................................................................... 43

  3-4. نمونه گیری........................................................................................................................................ 43

  3-5. روش جمع آوری اطلاعات............................................................................................................. 44

  3-6. متغیرهای وارد در تحقیق............................................................................................................... 44

  3-7. روش و ابزار گردآوری اطلاعات..................................................................................................... 44

  3-8. روایی و پایایی پرسشنامه................................................................................................................ 45

  3-9. روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................ 45

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1. مقدمه................................................................................................................................................... 47

  4-2. استرس شغلی مربیان...................................................................................................................... 47

  4-3. کیفیت زندگی مربیان...................................................................................................................... 48

  4-4. بررسی نرمال بودن داده ها............................................................................................................. 48

  4-5. بررسی فرضیه های تحقیق............................................................................................................ 49

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1. مقدمه................................................................................................................................................... 55

  5-2. خلاصه تحقیق................................................................................................................................... 55

  5-3. بحث و نتیجه گیری......................................................................................................................... 56

  5-4. پیشنهادات برخاسته از تحقیق...................................................................................................... 58

  5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آینده................................................................................................... 59

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی................................................................................................................................................... 61

  منابع انگلیسی............................................................................................................................................... 64

  پیوست‌ها

  پرسشنامه کیفیت زندگی........................................................................................................................... 67

  پرسشنامه استرش شغلی........................................................................................................................... 71

  چکیده انگلیسی

  منبع:

   

   منابع فارسی

  1. آریافر، علیرضا؛ (1392)، سنجش کیفیت زندگی در مناطق شهری مطالعه موردی رود دره کن منطقه 22، دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  2. آزاد مرزآبادی، اسفندیار، (1388)؛ پرسشنامه استرس شغلى اسیپو، (تهران: آزمون یار پویا)، نشر اثر اصلى.

  3. احدی، بهزاد؛ سیدعامری، میرحسن؛ منتظرعلیه، الهام؛ مجیدی، چالاک (1392). بررسی ارتباط کارآفرینی با استرس شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل. مدیریت ورزشی، دانشگاه ارومیه.

  4. آقا میرعلی اکبر، مریم؛ (1390)، بررسی رابطه تعهد سازمانی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت.

  5. ابزری، م. (1376)،  مدیریت و فشارهای روانی، انتشارات ارکان.

  6. اینالو، ساره؛ (1391)، بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و استرس شغلی از دیدگاه معلمان راهنمایی منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  7. باقری، نسرین؛ (1383)، عوامل موثر بر استرس شغلی، توسعه مدیریت، 62، 17-12.

  8. پورعوض، محبوبه؛ (1389)، بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان توانبخشی بهزیستی شهرستان ری در سال 1389، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  9. تقوی، سمیه؛ (1389)، بررسی عوامل ایجاد استرس شغلی و ارتباط آن با بهره وری واحدهای ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  10. چینی، علی؛ (1371)، روانشناسی استرس، نشر بهرام.

  11. حسنی، رفیق؛ (1384)، بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پر حادثه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  12. دهنوی، ابوالفضل؛ (1391)، ارتباط ادراک از رفتار مربی و کیفیت زندگی کاری با موفقیت عملکرد فصلی مربیان از دیدگاه ورزشکاران شرکت کننده در لیگ دوو میدانی سال 1391، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  13. رمضانی نژاد، رحیم؛ (1389). مقایسه رفتار حمایتی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور از دیدگاه مربیان و مدیران. سخنرانی در سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی: کاربرد علوم در ورزش قهرمانی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

  14. رمضانی نژاد، رحیم؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ (1379)، بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربتی بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور، حرکت، 6، 71-59.

  15. ساعتچی، محمد؛ (1369)، روانشناسی کار و سازمان، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  16. ستوده، علی؛ (1381)، هنجاریابی، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه استرس شغلی و منابع آن در بین کارکنان شهر اصفهان، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان.

  17. شاهرخی، صالح؛ (1392)، ارزیابی و رتبه بندی مراکز دهستان های شهرستان جیرفت به لحاظ شاخص های کیفیت زندگی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه یاسوج.

  18. شکرکن، حسین؛ (1381)؛ روان شناسی صنعتی و سازمانی؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  19. عبدالهی، برزون؛ (1390)، بررسی رابطه بین رضایت شغلی با میزان استرس شغلی مدیران مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان مریوان در سال 90-89، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  20. فرهادی، ی؛ (1384)، استرس، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  21. گنجی، ه؛ (1379)، روانشناسی عمومی، موسسه انتشارات بعثت.

  22. متمدن اول، فاطمه؛ (1391)، بررسی رابطه بین پاسخگویی، رضایت شغلی و استرس شغلی در کارکنان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور استان تهران.

  23. محمدزاده، حسن؛ ابراهیمی، سمکو؛ سامی، سعدی؛ (1391)، بررسی رابطه کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد، رشد و یادگیری حرکتی، 9، 139-129.

  24. نظافت شعار، فرزانه؛ (1390)، رابطه استرس شغلی و عملکرد شغلی با نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی در پرستاران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان فارس.

  25. نصری، صادق؛ واعظ موسوی، کاظم؛ (1385)، بررسی سلامت روانی و کیفیت زندگی مربیان ورزش کشور، پژوهش در علوم ورزشی، 13.

  26. ویسی، مختار؛ عاطف وحید، محمدکاظم؛ رضایی، منصور؛ (1379)، تاثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان: اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی، اندیشه و رفتار، 6 (2و3)، 78-70.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   منابع انگلیسی

  1. Akdere, M. (2006). Improving quality if worklife implications for human resources.
       Business Review, 1(173).

  2. Bartholomew, k.j. Ntoumanis , N.  Cuevas, R. Lonsdale, C. (2014),  Job pressure and ill-
       health in physical education teachers: The mediating role of psychological need
       thwarting, Teaching and Teacher Education, (33), 101-107

  3. Brodnik M, Barnes M. Job stress, satisfaction, and turnover among health information
       managers: is it critical? AHIMA 2001; 10:10-14.

  4. Che Rrose, R., & et al. (2006). An analysis of quality of work life (QWL) and career related variables. American Journal of Applied Sciences, 12, 2151-2159.

  5. Cordeiro, R., & Dias, A. (2005). Stressful life events and occupational accidents. Scand
       J Work Environ Health, 31(5), 336-342.

  6. Federico, R. (2003). Vanderbilt making study to improve quality of work life.
       Vanderbilt University Medical Center for More Information Journal, Available at:
       www.mc.vanderbilt. Edu.

  7. Fischer, J. E .Kudieelka, B. M., Hanebuth, D., Von-Kanel, R., Gauder, M. L., Grande,
       G., &. (2005). Health -Related Quality of Life Measures by the SF 12 in Working
       Populations: Association with Psychosocial Work Characteristics. Journal of
       Occupational Health Psychology, 10.440-429

  8. Fourie, A. S. (2004). Predicting satisfaction with quality of work life, Master's Thesis,
       University of South Africa.

  9. Garcia-Rea E, LePage JP. Reliability and validity of World Health Organization quality
       of life-100 in homeless substance-dependen veteran population. Journal of
       Rehabilitation Research and  Development 2008; 45: 619–626.

  10. Ghani, M.Z. Ahmad, A.C, Ibrahim, S, (2014), Stress among Special Education
       Teachers in Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (114), 4 – 13

  11. Grunfeld E, Zitzelsberger L, Coristin M, Whelan TJ, Aspelund F, Evans WK . Job
       stress and job satisfaction of cancer care workers. Psycho- oncology 2004; 14(1): 61-9.

  12. Habib TZ. Socio-psychological status of female heads of households in Rajshahi City,
       Bangladesh. Online Journal of Anthropology 2010; 6(2): 172-86

  13. Haresabadi M, Karimi monghi H, Foroughipoor M, Mazloum R.(2009) Quality of Life
       among Multiple Sclerosis Patients in Mashhad. Journal of North Khorasan University of
       Medical Sciences 2010; 2(4): 7-12

  14. Kvarme LG, Haraldstad K, Helseth S, Sorum R, Natvig GK. Associations between
       general self-efficacy and health-related quality of life among 12-13 year-old school
       children: a cross-sectional survey. Health Qual Life Outcomes 2009; 7: 85

  15. Pflanz, S. E., & Oyle, A. D. (2006). Job stress, depression, work performance and
       perceptions of supervisors in military personnel. Military Medicine, 171(9), 861-5.

  16. Taraghi Z, Ilali ES, Abedini M, Zarvani A, Khoshnema E, Mohammad Pour RA, et al.
       (2007) Quality of Life among Multiple Sclerosis Patients. Iran Journal of Nursing;
       20(50): 51-9.


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, پروژه درباره پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل 192 دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی گرایش علوم تربیتی چکیده: مشکل بسیاری از شرکت هاو مراکز آموزشی امروزی، مشکل نیروی انسانی، و عدم کارایی مناسب این نیروها در سازمانها می باشد این پژوهش برای تمامی صنایع ،شرکتها ،سازمانها ومراکز آموزشی تهیه شده است و برای کمک به کمیته های سلامت ، امنیت ، ناظران و مدیران می باشد تا با بکارگیری علم مطالعه کار یعنی ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران است. روش این تحقیق علّی - همبستگی بوده و از روش میدانی به وسیله ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه بازیکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی بود. به همین منظور از بین دانشجویان تیم فوتبال دانشگاه خوارزمی، 15 نفر از هر پست بازی (دروازه بان، دفاع میانی، دفاع کناری، بازیکن میانی و بازیکن ...

ثبت سفارش