پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب

word 729 KB 30556 82
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

  پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A»

  گرایش آسیب شناسی


  چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و  40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده¬ها از  پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.این پرسشنامه دارای 20 سوال می¬باشد که ابتدا نوع خوابیدن افراد( به شکم، به پهلو، به پشت) و سوالات مربوط به وضعیت ها را را مشخص کرده و میزان لوردوز آنان را مورد سنجش قرار می¬دهد.داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون وTهمبسته در سطح معناداری05/0مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.نتایج این تحقیق نشان داد که بین دمر خوابیدن، با میزان لوردوز ارتباط معناداری وجود دارد. اما بین خوابیدن به پشت با لوردوز رابطه ای مشاهده نگردید. در نتیجه می توان گفت که خوابیدن روی شکم باعث ایجاد لوردوزدر ناحیه کمر یا سبب تشدید آن می‌گردد با رعایت اصول صحیح خوابیدن ضمن بالابردن استقامت عضلات تنه آستانه خستگی آن¬ها را نیز به تعویق انداخت و زمینه پیشگیری و بهبود لوردوز را در افراد به وجود آورد .

   

  بدون تردید قرن حاضر،قرن کم تحرکی وزندگی ماشینی است.تسخیر فعالیتهای انسانی توسط ماشین سبب کم کاری وتنبلی عضلات واندامها شده وانجام فعالیتهای بدنی رااز انسان سلب نموده است.پیامد این عدم تحرک ،ابتلا به بیماری های گوناگون است.از جمله این بیماری ها کمردرد است.عوامل بسیاری موجب ایجاد ضعفهای عضلانی می شونداز جمله این عوامل انجام فعالیت های روزانه به شکل نادرست میباشد.این فعالیتها شامل نشستن،خوابیدن،ایستادن میباشد.همچنین انجام کارهای روزانه در منزل ومحل کار به شکلی غلط از دیگر عوامل ضعیف شدن عضلات وفشار به اندامها می باشد.که در ادامه منجر به تغییرات آناتومیکی در ساختار  بدنی می گردد. این نکته قابل ذکر است که چون این تغییرات در انحنای کمر در سنین جوانی ومیانسالی معمولا عوارضی به جای نمی گذارد.کمتر کسی جهت درمان به پزشک مراجعه میکند.ولی با افزایش این تغییرات،اولین علائم آن که  درد  میباشد بروز میکند که فرد به فکر درمان وچاره می افتد.(1)ناهنجاری های وضعیتی به غیر از عوامل ارثی، در اثر صنعتی شدن زندگی، عدم تحرک، داشتن عادات غلط و استفاده ازتجهیزات غیر استاندارد به وجود می آیند(2) حالت قرارگیری بخش های مختلف بدن نسبت به یکدیگر درهر لحظه از زمان را وضعیت بدنی می گویند(3)از آنجا که قوس های ستون فقرات روی هم تاثیر می گذارند ویکدیگر را جبران می کنند،افزایش کایفوز می تواند با تاثیر بر قوس های دیگر مانند لوردوز کمری،موجب تغییرات بیومکانیکی ستون فقرات شود(4).بر این اساس باکاهش قوس ها(مانند پشت صاف) ویا افزایش آنها(مانند پشت تابدار) ستون فقرات از لحاظ بیومکانیکی به سمت بی ثباتی پیش خواهد رفت.(5) انسان در ساعات شبانه روز از نظر وضعیت بدنی در حالات گوناگونی قرار می گیردکه برخی از این حالات در اثر تکرار در بلند مدت باعث بروزضایعات و ناهنجار یهایی می شوند. همچنین عدم رعایت استانداردهای ارگونومیکی تجهیزات مورد استفاده مستمر افراد ونیز عدم تناسب در ابعاد آنتروپومتریکی کاربران میتوانداختلالات فیزیولوژیکی و ساختاری در پی داشته باشد. از جمله عادات نیازهای مهم انسان، خوابیدن است که هیچ گاه نمی توان اهمیت آن را دست کم گرفت. با توجه به این که از کل زندگی افراد به خواب و استراحت می گذرد، حدود 3/1 وضعیت صحیح دراز کشیدن و وسایل مورد استفاده برای آن بسیار مهم است(6)امروزه،حرکات اصلاحی ودرمانی به عنوان شاخه ای از علم تربیت بدنی،باهدف اعمال   حداقل کشش وفشار به ستون مهره هاوایجاد حداکثر توانایی در استفاده از ساختار بدن،سعی دارد که با استفاده از فعالیت های حرکتی ودرمانی به پیشگیری از ابتلای مجدد به کمردرد بپردازد(7) با توجه به سیستم زنجیره حرکتی بدن، اگر یک بخش از بدن دچار عارضه یا مشکل خاصی شود، این مشکل به صورت زنجیر های کل سیستم عضلانی- اسکلتی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین هنگامی که یک ناهنجاری در فردی شناسایی شود از اثرات مخرب آن در طولانی مدت می توان جلوگیری کرد.در این فصل از تحقیق حاضر-که قصد دارد به جستجوی کامل یا عوامل دخیل در قوس کمری که در اثر خوابیدن بد بوجود می آید وبه ارائه یک سری حرکات اصلاحی جهت درمان می پردازد و طرح تحقیق ارائه می شود.

  1-2)بیان مسئله

  یکی از مهمترین قسمتهای ستون فقرات قوس کمری است که به دلیل تحمل وزن بالاتنه وارتباط مستقیم با لگن خاصره،از اهمییت ویژه ای برخوردار است.طوری که هرگونه افزایش یا کاهش در میزان این قوس می تواند بر تعادل بدن تاثیر گذاشته وسبب بروز ناهنجاری مختلف در ناحیه کمری لگنی شود.یکی ازعواملی که گمان می روددر به هم خوردن تعادل ناحیه کمری لگنی وانحراف قوس کمری موثر باشد عملکرد عضلات موجود در این ناحیه است.(8) عدم ثبات ستون فقرات یک موضوع پیچیده است که هنوز به خوبی شناخته شده نیست. از این رو نیاز به مطالعات بیومکانیکی و فیزیولوژیکی بیشتری در این زمینه است.قوس های ستون فقرات سبب ایجاد انعطاف، تحرک و ثبات می شوند واگر هر یک از این قوس ها دچار مشکل شوند عملکردستون فقرات مختل می شود(9)یکی از قوس های ستون فقرات در ناحیه کمر،لوردوز کمری است که دارای تحدب به سمت جلو و تقعر به سمت عقب می باشد.این قوس قدرت مورد نیاز در برابر فشارهای ناشی از جاذبه زمین را فراهم می نماید،درحالی که همزمان امکان حرکت وانعطاف پذیری معینی نیز برای بدن فراهم می نماید.لوردوز طبیعی در ناحیه کمر از سیستم لیگامنت های عمودی ناگهانی عمل می نماید .(10)به طور معمول فاصله بین مهره ها L5وS1در ناحیه قدامی افزایش و در ناحیه کمر منجر خواهد شد.مبتلایان به پشت گود معمولا از درد وخستگی در ناحیه کمر شکایت دارند.عارضه پشت گود می تواند به صورت اکتسابی وناشی از عواملی چون فقر حرکتی،کفش نامناسب،وسایل وتجهیزات غیر استاندارد،عادات غلط وضعیتی- حرکتی مانند راه رفتن ،نشستن خوابیدن وغیره باشد.ازطرف دیگر حرکات اصلاحی و کاربرد آن در تصحیح بسیاری از انحرافات فیزیکی،دانش علمی خاصی است که صرفا در سالیان اخیر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است(11) یوداس[1](2000)عنوان کرد دامنۀ حرکتی ستون مهره ها در حرکت اکستنشن در حالت خوابیده با میزان لوردوز رابطه دارد (12)در اصلاح ناهنجاری ،تنها تقویت عضلات موافق موثر نیست بلکه کشش عضلات مخالف نیز برای اصلاح ناهنجاری ضروری است.(13) مولز[2] (1999).نشان داد میزان کایفوز و لوردوز بردامنۀ حرکتی ستون مهره ها تأثیری ندارد (14) از جمله عضلاتی که در قوس کمری افزایش یافته، دچار ضعف میشوند عضلات عمقی شکمی است که شامل عرضی شکم و مورب داخلی است .(15) بیش از نیمی از افراد جامعه عادتهای صحیحی در خوابیدن ندارند. معینی با بررسی ناهنجار یهای ستون فقرات 159 کارگر 25 تا 65 ساله، یکی از عوامل بروز تغییرات ساختاری ستون فقرات در جامعه آماری مورد پژوهش را عادات غلط به هنگام خوابیدن عنوان کرد(16) (بهرامی وفرهادی (به نقل از بهرام پور، با بررسی نوجوانان دختر 11 تا15 ساله دریافتند که بین عادت خوابیدن با لوردوز کمری وکیفوز رابطه معنی داری وجود دارد(17) دویس[3]،تقویت عضلات شکم وباز کننده کمر را بهترین روش برای تغییرات لوردوز کمر می داند.(18)به نظر می رسد وضعیت خوابیده به شکم موجب افزایش قوس کمری شده و استرس بسیار زیادی بر روی دیسک کمری و به طور کلی ناحیه کمر وارد می شود، به ویژه زمانی که فرد به مدت طولانی در این وضعیت قرار گیرد،از آنجا که بیشتر افراد در طول شبانه روزحدود یک سوم  از وقت خویش ( 7 تا8 ساعت در شبانه روز) را در حالات خوابیده یا درازکشیده هستند،شناسایی و حفظ وضعیت صحیح بدنی در زمان خوابیدن یا دراز کشیدن ، به سلامت وضعیت بدنی کمک شایانی می کند. همان گونه که وضعیت نشستن و راه رفتن افراد با یکدیگر متفاوت است و هر کس عادات وضعیتی، مخصوص خود را دارد، خوابیدن نیز، وضعیت ها و حالت های مختلفی دارد که شامل خوابیدن به پشت خوابیدن به شکم، خوابیدن به پهلو  است . هر کدام از این وضعیت ها نیز، حالت های مختلفی دارند که اشخاص بنا به عادات خویش در آن قرار می گیرند(19) در عین حال آموزش آحادجامعه و معرفی عادات استراحتی مناسب تر از طریق فیلم، بروشور، جلسات مشاوره و تمرینات اصلاحی و درمانی و معرفی نحوه صحیح خوابیدن، استفاده از وسایل استراحتی مناسب تر و شناساندن شیوه های نادرست استراحت در کاهش ناهنجاری های اسکلتی مؤثر خواهد بود.با توجه به تحقیقات اندک ارایه شده در داخل کشوردر زمینه ارتباط نحوه خوابیدن ولوردوزکمری محقق را بر آن داشت که به بررسی این موضوع بپردازد که آیا بین نحوه خوابیدن ولوردوز ارتباط وجود دارد؟

  در این پژوهش بعد از تشخیص ناهنجاری به ارایه حرکات اصلاحی پرداخته میشود و محقق در زمینه اصلاح ناهنجاری لوردوز به تحقیق پرداخته ویک سری حرکات را ارایه می دهد که عضلات ولیگامانهایی که در این عارضه آسیب دیده اند تحت درمان بگذارد.بنابراین با انجام این تحقیق امید برآن است تا با بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری وارایه حرکات اصلاحی،در کیفیت زندگی افراد گامهای صحیح ومنظمی برای درمان عارضه لوردوز در بین افراد جامع برداشته شود.

   

  1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش

  پیامدهای ناشی از وضعیت بدنی[4]  گسترده است که ابعاد روحی،جسمی،اقتصادی واجتماعی اش قابل تعمق وبررسی می باشد.فردی که دارای وضعیت بدنی ضعیف می باشد در واقع از وضعیت غیر متحرک وناراحت کننده ای برخوردار است.وضعیت درست وصحیح احساس سلامتی را در انسان تقویت می کند.(20)در این میان توجه به نقش ستون فقرات بسیار مهم به نظر می رسد چرا که ستون فقرات به عنوان محور حرکتی بدن می تواند در اعمال وفعالیت های مختلف به دلایل گوناگون دچار صدمه وناهنجاری گردد.به طور کلی می توان گفت ستون فقرات سه نقش مهم در بدن بر عهده دارد:تحمل وزن وانتقال آن به اندام تحتانی،محافظت ونگهداری بخشی ازسیستم اعصاب مرکزی(نخاع)،نقش حرکتی وشرکت در حرکات مختلف تنه(21).بنابراین،نحوه قرا گیری ستون فقرات در آدمی و وابستگی حفظ راستای طبیعی آن به کارکرد موثر عضلات ورباطها منوط می شود وهرگونه ضعف یا کوتاهی در عضلات نگهدارنده ستون فقرات،قامت وی را مختل و اثرات نامطلوبی بر ساختار بدن فرد خواهد داشت که در صورت عدم توجه،این ناهنجاریهای مکانیکی بصورت ثابت وغیر قابل اصلاح در خواهد آمد.بدیهی است هرچه زمان رسیدگی ودرمان چنین عوارضی به تاخیر افتد منجر به خطرات و عوارض جسمانی بدتر وترکیبی خواهد شد که مراحل درمان را بسیار مشکل خواهد کرد(22) در ایران مثل سایر کشورهای جهان،لوردوز یک مشکل بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی به شمار می­رود.درمان لوردوز و توانبخشی آن در کوتاه­ترین زمان ممکن، یک آرزوی بزرگ و قدیمی است.  بیشتر مطالعات انجام گرفته در خصوص درمان لوردوز در مدت زمان بالاتر از 4 هفته صورت گرفته است. درمان های متنوعی برای درد و ناتوانی موجود در بیماران محدوده غیر اختصاصی صورت می­گیرد، ولی به علت فقدان تشخیص قطعی عامل اصلی ایجاد کننده، درمان نمی­شود. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران شهرستان اسلام آباد غرب می­باشد .نتایج این تحقیق نشان خواهد داد با توجه به اینکه سن آزمودنی ها(10 14)سال می باشدو با تشخیص به موقع و ارائه حرکات اصلاحی میتوان روشی ساده  و غیر جراحی را توصیه کرد و از این طریق بهره وری بالا می رود و بر کاهش ناهنجاریهای وضعیتی ناحیه کمر، همچنین میزان کاهش کمر درد تاثیر می گذاردو برای استفاده در اختیار ورزشکاران ،مربیان و فیزیوتراپهاو متخصصان تربیت بدنی وعلوم ورزشی قرار گیرد تا در بازتوانی وتوانبخشی استفاده نمایند.اما آنچه اهمیت دارد این است که یک وضعیت بدنی مناسب تر خستگی کمتر و کارایی بیشتری دارد و می تواند بر زندگی تاثیر مثبتی بگذارد.

  1-4) اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف کلی

  تعیین ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان

   اسلام آباد غرب

  1-4-2- اهداف اختصاصی

  1 ارتباط  بین به شکم خوابیدن ولوردوز کمری در بین پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب

  2‌ ارتباط بین طاق باز خوابیدن ولوردوز کمری پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب

  3 ارتباط بین قدرت عضلات شکم ولوردوز کمری پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب

  4_ ارتباط بین نوع تشک و لوردوز کمری پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب

  5- ارتباط بین حرکات اصلاحی منتخب بر لوردوز کمری پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب

   

  1-5) فرضیه های تحقیق

   - بین خوابیدن روی شکم ولوردوز کمری آزمودنی ها ارتباط وجود دارد.

  - بین  طاق باز خوابیدن ولوردوز کمری آزمودنی ها ارتباط وجود دارد.

  - بین قدرت عضلات شکم ولوردوز کمری آزمودنی ها ارتباط وجود دارد.

  - بین نوع تشک و لوردوز کمری آزمودنی ها ارتباط وجود دارد.

  - حرکات اصلاحی منتخب بر لوردوز کمری آزمودنی ها تاثیر دارد.

   

  [1] -Youdas

  [2] - Molz

  [3] - Davis

  1- Posture

  Abstract 
  The goal of present research study connection kind of sleeping with Kamari and reform movements presented in boys 10 to 14 years town Islamabad West. For this purpose 90 number of persons from the boys schools sieve and 40 of them as an example in research this research company. In order to collect the questionnaire researcher was used by. The questionnaire has 20 Questions that first kind of sleep individuals to the stomach and to the side to behind) and the questions related to the status of the determined and the amount of them scale. Data with the use of the test statistics of the coefficient excluded in meaningful level 0.05 used to nalyze. results of the investigation showed that the prone sleeping, with the rate of connection there was a meaningful. But the sleeping back with relationship. In the result it can be said that sleeping on your stomach cause the waist or aggravate that he returns with principles of proper sleep while raising their trunk muscles fatigue threshold of to delayed field and prevention and improve lever sewing the.
  Key vocabulary:
  spine, the kind of sleep, Lever sewing Kamari, reform movements

   

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                                             صفحه

   

  فصل اول   کلیات-- 1

  1-1)مقدمه- 2

  1-2)بیان مسئله- 3

  1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش-- 5

  1-4) اهداف تحقیق- 6

  1-4-1- هدف کلی- 6

  1-4-2- اهداف اختصاصی- 6

  1-5) فرضیه های تحقیق- 7

  1-6-محدویت های تحقیق- 7

  1-6-1- محدودیت های قابل کنترل- 7

  1-6-2- محدودیت های غیر قابل کنترل- 7

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 8

  1-7-1- تعریف مفهومی- 8

  1-7-2 تعاریف عملیاتی- 9

  1-7-3-حرکت اصلاحی منتخب-- 9

  فصل دوم مبانی نظری وپیشینه ی پژوهش-- 10

  2-1- مقدمه- 11

  2-2- استخوان شناسی ستون فقرات-- 11

  2-2- 1-مفصل شناسی- 12

  2-2- 2-رباط ها 13

  2-2-3- مهرههای کمری- 13

  2-2- 4-قوسهای ستون فقرات-- 13

  2-3-1- علت بروز درد کمر در اثر افزیش لوردوز- 14

  2-3-2- آزردگی عصبی- 14

  2-3-3-تماس برجستگیهای خلفی- 14

  2-3-4-تغییر در سوراخ بین مهرهای- 15

  2-4-وضعیت قامتی- 16

  2-5- تاثیر استخوان وعضلات بر ستون فقرات-- 18

  2-6-عضلات-- 19

  2-7-خوابیدن وبررسی انواع آن: 20

  2-8-حرکات اصلاحی- 22

  2-9-ناهنجاری لوردوز- 22

  2-9-1-روش اندازه گیری لوردوز- 23

  2-9-2-روش مستقیم ملاک. 23

  2-10-مروری بر تحقیقات انجام شده 28

  2-10-1-تحقیقات انجام شده در زمینه میزان لوردوز کمری در داخل کشور: 28

  2-10-2- تحقیقات انجام شده در زمینه میزان لوردوز کمری درخارج کشور: 31

  فصل سوم روش شناسی تحقیق- 34

  3-1- مقدمه- 35

  3-2- روش تحقیق- 35

  3-3- جامعه آماری- 35

  3-3- 1- شرکت کنندگان ونحوه گزینش آنها 36

  3-4-آزمون های اجرا شده 36

  3-4-1- اندازه گیری های مربوط به ارزیابی لوردوز کمری آزمودنی ها 36

  3-4-2- اندازه گیری های مربوط به ارزیابی نحوه خوابیدن آزمودنی ها 37

  3-5- مراحل اجرای آزمون- 38

  3-6- ابزار و وسایل گرد آوری اطلاعات-- 38

  3-7- جلسه ی تمرینی- 39

  3-7-1- گرم کردن قبل از اجرای تمرینات اصلاحی- 39

  3-7-2- حرکات اصلاحی انجام شده برای لوردوز کمری(پروتکل تمرینی) 40

  فصل چهارم یافته های تحقیق- 46

  4-1-مقدمه- 47

  4-2- تجزیه وتحلیل توصیفی- 47

  4-2-1-آزمون فرضیه شماره 1- 50

  4-2-2- آزمون فرضیه شماره2- 50

  4-2-3-آزمون فرضیه شماره 3- 51

  4-2-4-آزمون فرضیه شماره 4- 52

  4-2-5-آزمون فرضیه شماره 5- 53

  فصل پنجم بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات-- 55

  5-1- مقدمه- 56

  5-2- خلاصه تحقیق- 56

  5-3- خلاصه یافته ها 57

  5-4- بحث ونتیجه گیری- 58

  5-5- پیشنهادات پژوهشی برخاسته از تحقیق- 62

  5-6- پیشنهادات برای محققین آینده 63

  منابع- 64

   

   

  منبع:

   

  منابع

  الف)منابع فارسی

  عقدائی مهین1379،تاثیر تمرینات ولیام بر لوردوز کمردر دختران27-19،.فصلنامه المپیک گروه تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

  رادپرمون،عزیز(1384)تاثیر برنامه آب درمانی در درمان بیماران به کمردرد،پایان نامه کارشناسی ارشد

  فراهانی ابوالفضل - نوری نژاد ز هرا (1388).مقاله رابطه عادات و وسایل استراحتی با ناهنجاری های وضعیتی ستون فقرات دختران جوان

  .دهکردی م(1385)مقایسه دو روش حرکات اصلاحی جهت کاهش لوردوز کمری دانش آموزان (10تا 11سال).پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان.

  .دانشمندی ح.،علیزاده م.ح.،قراخانلو ر(1383).حرکات اصلاحی (شناسایی وتجویز تمرینات )،چاپ اول،تهران، انتشارات سمت.

  .سیاری ع(1385).مقایسه اثر دونوع تمرین اصلاحی موازی و اصلاحی ساختاری بر برخی شاخصهای اساسی عملکرد ریوی در افراد مبتلا به کیفوز.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور.

  .فراهانی ا (1380) حرکات اصلاحی.چاپ سوم،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور.

  .الهی ب(1366).استخوان شناسی.چاپ چهارم،تهران،انتشارات حسینی.

  .معینی ، عبدالکریم. (1378). "میزان شیوع ناهنجاری های ستون فقرات کارگران کارخانجات قرقره زیبا"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی.

   اسملتر ، سوزان س ؛ بیز ، براناچی ؛ هینکل ، جانیس ال ؛ چیویر، کری اچ. (1379)."پرستاری داخلی جراحی برونوثودارث ارتوپدی". ترجمه فریبا نصیری زیبا ، نشر سالمی ، 1386 ، ویرایش یازدهم موسوی جباری.

  احمدی ، محسن. (1385). " روش های پیشگیری و درمان کمردرد ورزش درمانی ". نشر شهیدحسین فهمیده .اصفهان.

  فراهانی، ابوالفضل.(1380)"حرکات اصلاحی".تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور

  سخنگویی ی (1385)پشت گرد(کیفوز) سری کتابهای آموزشی حرکات اصلاحی(4)،چاپ اول،تهران :حرکت نور.

  کاپانچی آی(1372).فیزیولوژی مفاصل.ترجمه سهیل سعادت.چاپ اول،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،معاونت پژوهشی.چاپ:داد.

  ولدبیگی، لیلا(1390) تاثیر یک دوره تمرینی ویژه در کاهش کمر درد زنان باردار غیر ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

  سخنگویی ی(1379).حرکات اصلاحی.چاپ اول،تهران:انتشارات اداره کل تربیت بدنی پسران وزارت آموزش وپرورش

  قادری ف(1381).بررسی تاثیر تمرینات فعال ثبات دهنده ستون فقرات بر عملکرد عضلات کمر در صفحه ی ساجیتال.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی ایران.

  احمدی ، محسن(1385). " روش های پیشگیری و درمان کمردردورزش درمانی". نشر شهیدحسین فهمیده .اصفهان.

  واریانى علی صفرى ، ورمزیار سکینه ، نوروزى فهیمه ، امینى مرتضى ،(1390) طراحى و ساخت دستگاه اندازه گیرى قوس کمر و ارزیابى کارایى آن با شاخص دلماکس ،.فصلنامه بهداشت وایمنی کار شماره دوم.

  حبیبی،عبدالحمید.(1370).بررسی ناهنجاری های ستون فقرات کارگران مرد کارخانجات صنعتی اهواز وارایه پیشنهادات اصلاحی.پایان نامه ی کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس

  صیدی ف (1386).ارتباط بین قدرت  عضلات کمربند کمری- لگنی با میزان قوس کمر در مردان غیر ورزشکار.پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.

  فروزان ف (1373).اثر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اصلاح نسبی کمری دانش آموزان پسر(17-14)ساله کرمان.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  رجبی ر(1387).راهنمای آزمایشگاه اصلاحی.چاپ اول،تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

  ارشدی ر(1385). بررسی رابطه بین قدرت عضلات باز کننده پشت و  انعطاف پذیری ستون مهره ها با میزان کیفوز ولوردوز.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  مرشدی(1374)،مطالعه میزان ناهنجاری های وضعیتی بالا تنه دانش آموزان پسر مدارس متوسط شهرستان بروجرد. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید چمران اهواز.

  اصغرزاده گلزار ، سعید. (1374)"بررسی ناهنجاری های ستون فقرات دانش آموزان پسر مدارس

  متوسطه مشهد". (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  قراخانلو ر (1368)،بررسی میزان وعلل ناهنجاری های ستون فقرات وارائه  پیشنهادهای اصلاحی حرکتی. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  حسینی، محمد (1382). علل ارگونومیکی ایجاد کمر درد در کارگران تراشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پژشکی ایران. تهران.

  سرخیل، فرزاد؛ عیدالوهابی، زهرا؛ لطافت کار، خداداد ( 1388). تاثیر برنامه Back school  بر کاهش میزان کمردرد و تغییرات قوس های ستئن فقرات. پژوهش در علوم توانبخشی. سال 5. شماره1.

  دلاور،علی(1385)مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،انتشارات رشد.

  دانشمندی ح.،سردارم.ح، تقی زاده م(1384)."بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات،پوسچر و درد"ترجمه علیرضا سرمدی،بهره حاج قنبری،تهران،انتشارات سرمدی.

  مهدوی،محمد، کریمی اصل، علی، (1387). ،حرکات اصلاحی و درمانی، تبریز، انتشارات یاران.

  سیاری ع (1385).مقایسه اثر دونوع تمرین اصلاحی موازی و اصلاحی ساختاری بر برخی شاخصهای اساسی عملکرد ریوی در افراد مبتلا به کیفوز.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور.

  قاسمی،غلامعلی،صادقی،مرتضی،میناسیان،ولایتی،فاطمه(1392)."تاثیر 8هفته حرکات اصلاحی بر لوردوز کمری دانش آموزان دختر"،پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی،3(5)،108-101

  گلپایگانی م1372،.بررسی ناهنجاری های و ضعیتی ستون فقرات کارمندان استان لرستان.(پایان نامه). تهران:دانشگاه تهران؛

  حبیبی ع1371،.بررسی ناهنجاری های ستون فقرات کارگران مرد کارخانجات صنعتی اهواز و ارائه پیشنهادهای اصلاحی(پایان نامه).تهران:دانشگاه تربیت مدرس تهران؛.

  کندال پ،مک کری ک،پروانس ج.بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات،پوسچر ودرد.مترجمین سرمدی ع،حاج قنبری.1382.

  مهدوی،محمد، کریمی اصل، علی، (1387). ،حرکات اصلاحی و درمانی، تبریز، انتشارات یاران.

  سیاری ع (1385).مقایسه اثر دونوع تمرین اصلاحی موازی و اصلاحی ساختاری بر برخی شاخصهای اساسی عملکرد ریوی در افراد مبتلا به کیفوز.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور.

   

   

  ب)منابع لاتین

   

  Daneshmandi H, Pour Hosseini H, Sardar MA( 2005). Comparative study of spinal disorders in boys and girls students. Harkat; (23): 143-56. [In Persian].

  Watson AW, Mac DC(2000). A reliable technique for the assessment of posture: assessment criteria for aspects of posture. J Sports Med Phys Fitness; 40(3): 26070.

  Kapandji,1.A(1998).The Physiology  of  the  Joints:Annotated Diagram of the Mechanics of the Human Joints.2ed .London:Churchill Livingstone.

  Sinaki,M.,Mikkelsen,B.A.(1984).Postmenopausal spinal osteoporosis:flexion versus extension exercises.Arch Phys Med Rihabil,65:593-596.

  Chilima DM, Ismail SJ. 1998, Anthropometric characteristics of older people in rural Malawi. Eur J Clin Nutr; 52(9): 643-9.

  Kendall, F. P., & McCreary, E. K. (2005). Muscles testing and function(5th ed.). Baltimore:

  Lippincott Williams & Wilkins.Kuck, J. R., Hasson, S. M., & Olson, S. L. (2005). Effects of aquatic spinal stabilization exercise in patients with symptomatic lumbar spinal tenosis. Journal of Aquatic Physical Therapy, 13(2),11-20.

  Fon GT, Pitt MJ, Thies AC. Thoracic kyphosis: (1980) range in normal subjects. Am J Roentgenol.;134(5):979-83.

  Meyer DW. 2003.Correction of spondyloysis by the correction of global posture [Online]. Available from: URL: wwww.ideal spine.com.

  Daneshmandi H, Alizadeh MH, Gharakhanloo R. (2005). Corrective exercise.1st Ed. Tehran:Samt Publication;

  Youdas, J.W., Garrett, R., Egan, K.S,, Therneau, T.M. (2000). “Lumbar lordosis and pelvic inclination in adult with choronic low back pain”. Phys.Ther. 8(3):261-75.

  norris,C.M. 1993,Sport Injuries-Diagnosis and Managementfor Physiotherapists Oxford: Butterworth-Heinemann,.p.99,

   Molz, F.J., Krikpatrick, J.S., Prtin, J.I., Bidez, M.W. (1999). “Effect of kyphosis and lordosis on the remaining lumbar vertebral levels within a thoracolumbar fusion; an experimental study of the multisegmental human spine”. J south Orthop Assoc. 8(4):261-8

  Hodges PW, Richardson CA.(1996) Inefficient stabilization of the lumbar spine associated with low back pain : A motor control evaluation of transversus abdominis.Spine;21:2640-50.

   Moeini SA. 1999, The prevalence of spinal deformities workers from ergonomics of beautiful bobbin factory [MSc Thesis]. Azad University. [In Persian].

  Bahram Pour M)2000(. Abnormalities of the spine of male students in schools of Firuzan [MSc Thesis]. Tehran: SHahid Beheshti University of Medical Sciences;. [In Persian].

  Davis J.E.et al (2004).the value of exercises in the treatment of low back pain” Rheumato. 38:PP:243-7

  Morningstar MW. (2003) Strength gains through lumbar lordosis restoration. J Chiropr Med; 2(4): 137-41.

  Hultman G, Saraste H, Ohlsen H. Anthropometry ,(1992) spinal canal width, and fexibility  of the spine and hamstring muscles in 45-55-year-old men with and without low back pain. J Spinal Disord;5: 245–253.

  31. Heary R, Albert 2007 , T. Spinal deformities: the essentials. 1st ed. New York: Thieme; without low back pain. J Spinal Disord 1992; 5(3): 245-53

  Limon S, Valinsky LJ, Ben-Shalom Y.(2004) Children at risk: risk factors for low back pain in the elementary school environment. Spine (Phila Pa 1976).; 29(6)

  Kendall, P.F., Kendall, M., Provance, P.G., Rodgers, M.M., Romani, W.A.(2005). Muscle testing and function with posture and pain. 5Th edition. Lippincott Williams & Wilkins.

  Bosuizen. HC. (1993).Do smokers get more back pain. 18: 35-40.

  Carol, M P.(1984). Pathophysiology:concepts of altered health states. Publisher:Lippincott. Third Edition. ISBN 0-397-54723-

  Giles, L.G.F., Singer, K.P. (1997). The clinical anatomy and management of back pain series, Volume 1 ed. Butter worth-Heine man.

   Kendall, F., McGreary, E. (1999). Muscles testing and function. 3ed. Baltimore, MD: Williams and wilkin;270-273.

  Hides, J.A., Richardson, C.A., Jull, G.A. (1996). Multifidus muscle recovery is not automatic after resolution of acute, first episode of low back pain, spine; 21:2763-2769.

  Sleep Council, Sleep good.(1999). “Sponsored by the national Bed federation”. Sleep council, Skipton

  Kapandji, I.A. (1986). The physiology of the joints. 4th edition. Trank and vertebral column. Edinburg: Churchill Livingst.

  Ferdjallah M, Harris GF, Smith P, Wertsch J. 2002. Analysis of postural control synergiesduring quiet standing in health children and children with cerebral palsy. Clin. Biomech(Bristol, Avon);17(3):203-10

  Dangerfield, P.H. (1996). Posture. Kinanthropometry and exercisephysiology laboratory manual: tests, procedures and data (ed. by R. Eston and T. Reilly), pp. 95-114- E and FN Spon, London.

  Lundon, K.M., Li, A.M., and Bibershtein, S. (1998). Interrater and interrater reliability in the measurement of kyphosis in postmenopausal women with osteoporosis. Spine, 23, 1978-1985.

  Samo, D.G., Chen, S.P., Cramption, A.R., Chen, E.H., Conrad, K.M., Egan,L., and Mitton, J. (1997). Validity of three lumbar sagital motion measurement methods: surface in clinometers compared with radiographs. J. Occup. Environ.Med, 39, 209-216.

  Jackson, R.P. and McManus, A.C. (1994). Radiographic analysis of sagittal plane alignment and balance in standing volunteers and patients with low back pain matched for age, sex, and size. A prospective controlled clinical study. Spine, 19, 1611-1618.

   

  Jackson, R.P and Hales, C. (2000). Congruent spinopelvic alignment on standing of adult volunteers, Spine, 25, 2808-2815.

  Bryan, J.M., Mosner, E.A., Shippee, R., and Stull, M.A. (1990). Investigation of the validity of postural evaluation skills in assessing lumbar lordosis in back and white adult female sample populations. Journal of Orthopedic and Sport physical Therapy, 12,24-28.

  Fon, G.T., Pitt, M.J and Thies, A.C. (1980). Thoracic Kyphosis: range in normal subjects. AJR Am. J. Roentgenol., 134, 979-983.

  Ensrud, K.E., Black, D.M., Harris, F., Ettinger, B., and Cummings, S.R.(1997). Correlates of kyphosis in older women.The Fracture Intervention Trial Research Group. J. AM.Geriatr. Soc., 45, 682-687.

  Norris, C. M. (2000). Back stability, Human Kinetics, Champaign, I1.

  Bahram Pour M. 2000,Abnormalities of the spine of male students in schools of Firuzan [MSc Thesis]. Tehran: SHahid Beheshti University of Medical Sciences;. [In Persian]

  Moeini SA. 1999, The prevalence of spinal deformities workers from ergonomics of beautiful bobbin factory [MScThesis]. Azad University. [In Persian]

  Kovacs FM, Abraira V, Pena A, Martin-Rodriguez JG, Sanchez-Vera M, Ferrer E, et al. 2003 Effect of firmness ofmattress on chronic non-specific low-back pain: randomised, double-blind, controlled, multicentre trial. Lancet; 362(9396): 1599-604

  Ahmadnia A. 2005 Investigation and recognition rate of lower extremity abnormality in Guilanian girl students .[MA Thesis].Guilan : University of Guilan . [Persian].

  Farzam F. 1995. Effect of corrective exercise on relative improve on lumbar lordosis of  Kermanian students aged between 14-17year.[Msc. Thesis], Tehran: University of Tehran.[Persian]

  Abedi S. 2002 The study pf in women aged 20 to 60 years back and its relationship with demographic factors  physiotherapy [MSc Thesis], Tehran: Department of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical, Sciences;. [In Persian]

  Farahani A, Shabani Moghadam K. 2009,Research in Physical Education with an emphasis on rules of puplication thesis. Tehran: Andishe Hoghoghi   . [In Persian].

  Daneshmandi H, Sardar M, Taghizadeh M. 2006.Effect of a exercise program on lumbar lordosis deformity. Journal of Research in Sport Science. [Persian].

  Swinkels A, Dolan P.(2000) Spinal position sens is independent of the magnitude of Movement Spine; 25. 1: 98-105.

  Sleep Council, Sleep good.(1999). “Sponsored by the national Bed federation”. Sleep council, Skipton.

  Davis J.E.et al (2004).the value of exercises in the treatment of low back pain”Rheumato .38:PP:243-7

  Hrysomallis, C., Goodman, C. (2001). A Review of Resistance Exercise and posture realignment. Journal of Strength and Conditioning Research; 15 (3): 385-390

  Carter, nickand et al. (2002). Commuity-badex exercise program reduces risk factors for falls in 65-to75-gear-old women with osteoprosis: randomized controlled trial camj. (Canadian medical association journal). Vol 167: 997-1004.

  King EC, Sarwark JF. 2002, A look at scoliosis [Online]. Available from: URL: http://www.childsdoc.org/spring2002/lookscolios is.asp

  Meyer DW. 2003, Correction of spondylolithesis by the correction of global posture [Online].Available from: URL: www.idealspine.com

  Elliott, BC., Fleisig, G., Nicholls, R., 2003. Technique effects on upper limb loading in the tennis serve. J Sci Med Sport; 12(2): 35-39.

  Kim, H.J., Chung, S., Kim, S., Shin, H., Lee, J., Sonq, M.Y. (2006). “Influence of trunk muscle on lumbar lordosis and sacral angle”. Eur Spine J. 15(4):409-14.

  Swinkels, A., Dolan, P. (2000). Spinal Position sens is independent of the magnitude of movment spine; 25. 1:98-105.

  Zagyapan R, Iyem C, Kurkcuoglu A, Pelin C, Tekindal MA. 2012, The Relationship between Balance, Muscles, and Anthropomorphic Features in Young Adults. Anat Res Int; 2012: 146063.

  Sleep Council, Sleep good.(1999). “Sponsored by the national Bed federation”. Sleep council, Skipton.

  Sigamani, Vinayagam Devia, (2007). “Treatment of neck and back pain”. (First Ed), New Dehli, Yaypee.

  Youdas, J.W, et al, 1995, Reliability of measurement of lumbar spinal sagittal mobility obtained with the flexible curve, JOSPT,21, pp:13-20

  James W., et al, 2006, Biomechanical Evaluation of Four Different Mattress, Apple. Ergon , 37(3), PP: 297-304

  Bukle,P.,Fernandes,A.,1998,Mattress evaluation- assessment of contact  pressure,comfort and discomfort, Appl.Ergon.29,pp35-39

  Ferdjallah M, Harris GF, Smith P, Wertsch J. 2002. Analysis of postural control synergies

  during quiet standing in health children and children with cerebral palsy. Clin. Biomech

  Swinkels, A., Dolan, P. (2000). Spinal Position sens is independent of the magnitude of movment spine; 25. 1:98-105.

  Zagyapan R, Iyem C, Kurkcuoglu A, Pelin C, Tekindal MA. 2012,The Relationship between Balance, Muscles, and Anthropomorphic Features in Young Adults. Anat Res Int; 2012: 146063.

   


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, پروژه درباره پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت داده شدند. به منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی مقدمه اگر قرن اخیر را دوران پیشرفت های خارق العاده بدانیم ، نکته گزافی نیست . بشر در این دوران با اختراعات و ابتکارات دریچه ای نو به سوی خود گشوده است . به یقین توسعه آگاهی های انسان به مدد علم و پژوهش آغاز شده است. امروزه تربیت بدنی و ورزش با بهره مندی از علوم مختلف قادر گشته تحولات اساسی شده و در حال حاضر دنیایی از معارف ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی کیده: هدف از تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل، درد و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. در این مطالعه 30 دانشجوی دختر، بین سنین28 -19 بطور تصادفی به دو گروه تجربی(15نفر) و کنترل(15 نفر) تقسیم شدند. ...

فصل اول تعاريف و ديدگاهها     تصاوير و مدارکي در چين پيدا شده که نشان مي دهد سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح انواعي از ورزش درماني وجود داشته است.     در قرون اخي

پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران - مهندسي زلزله 1391 چکيده سازه هاي با قاب هاي داراي مهاربندهاي هم محور از جمله سيستم هاي مقاوم در برابر زمين لرزه مي باشند. اين سازه ها به طور گسترده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف کلی این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته­ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامتر های بیومکانیکی زنان 30 تا 40 سال بود. نوع تحقیق نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها را 36 نفر از زنان مجموعه ورزشی جشنواره منطقه 4 تهران با میانگین سنی 7/3 6/34 سال، قد 8/5 1/162 سانتیمتر و وزن 9/10 7/66 کیلو گرم تشکیل ...

چکیده بیماری اسپوندیلایتیس یکی از بیماری های درگیر کننده ستون فقرات است که خساراتی را به صنعت مرغداری در سراسر جهان وارد می کند و باعث لنگش در پرنده می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل شایع میکروبی در بیماری اسپوندیلایتیس جوجه های گوشتی می باشد که از طریق کشت نمونه های لازم در تعدادی محیط های کشت مخصوص صورت گرفته است. برای این مطالعه 40نمونه از10فارم گوشتی در محیط های کشت ...

 چكيده‌  در مطالعه‌ انجام‌ شده‌ راهها و روشهاي‌ كاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و كمر بوسيله‌ كاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جا

ثبت سفارش