پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد

word 177 KB 30619 105
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۳۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

  چکیده:

  دانش روایت شناسی اندوخته نظری قابل توجهی برای تحلیل متون روایی فراهم کرده است. در این پژوهش سعی بر این است که نشان داده شود با توجه به عناصر و مقولات ساختاری مشترک میان روایت و درام می توان از اندوخته نظری دانش روایت شناسی برای تحلیل متون نمایشی نیز بهره برداری کرد. حوزه نظری مورد بحث در این پژوهش مقولات متادرام در تئاتر و فراروایت در داستان است. بنابراین دراین تحقیق تلاش بر این است که با بهره از ملاحظات روایت شناسی موجود در مقوله فراداستان راهی جدید برای تحلیل مقوله متادرام در تئاتر گشود. از طرفی تاثیر مقولات متادرام و فراداستان در رابطه با پارادایم های مدرنیسم و پست مدرنیسم نیز دراین تحقیق مورد بحث قرار گرفته است.

  روش تحقیق در ابتدا مطالعه‌ی منابع کتابخانه‌ای و مقالاتی‌ست که به تدوین رساله کمک می‌کند. این پژوهش نظریه بنیاد است، ابتدا در مورد متادرام، بحث کرده و سپس با استفاده از شیوۀ استدلال قیاسی، نظریۀ مورد نظر را در مورد آثار بیضایی به عنوان نمونۀ مطالعه به کار ‌برده است. در جهت نشان دادن کاربرد عملی، رویکرد اتخاذ شده این تحقیق در تحلیل متون، موارد مطرح شده در بخش های نظری بر روی سه اثر از بهرام بیضایی که دارای خصوصیات متادراماتیک هستند (مرگ یزد گرد، شب هزار  و یکم و پرده خانه)  اعمال شده است.

   کلید واژه:

   متادرام، فراداستان، روایت شناسی، بهرام بیضایی، مرگ یزد گرد، شب هزار و یکم، پرده‌خانه

  مقدمه:

  متادرام اصطلاحی‌ست در تئاتر که به عناصر برسازنده‌ی نمایش که در برخی متون دراماتیک قابل شناسایی است اشاره دارد. در این گونه متون، نویسنده تمهیدات شکل گیری جهان دراماتیک و روایی را یا به صورت مستقیم و یا در دل داستانی متداخل (داستان در داستان) بیان می‌کند. حاصل چنین رویکردی برجسته شدن فاصله میان واقعیت و جهان درام و نیز روابط میان آنهاست. فاصله‌ای که معمولا به هنگام غرق شدن در این جهان، در حین نمایش و همچنین خوانش درام، فراموش می‌شود. در ساخت متون متادراماتیک برخی از تمهیدات روایی نقش عمده‌ای دارند. تمهیدات روایی که رویکرد متادرام را برجسته می‌کند در برخی از مهمترین مقولات روایت شناسی قابل شناسایی است.

  فصل اول:

  کلیات

   از جمله مهمترین تمهیدات شاخص در رویکرد متادرام بازنمایی الگوی بیانگری در متن دراماتیک است.  در همین‌جاست که متون دراماتیک با برخی عناصر و کارکردهای روایت‌شناختی پیوند می‌یابد. متون دراماتیک در بیانگری دارای مقولات مشترکی با متون روایی است و بسیاری از تکنیک‌های متادرام با بکارگیری عناصر روایی صورت می‌گیرد. در اینجاست که متادرام با مفهوم فراداستان ارتباط می‌یابد. فراداستان (تا حد زیادی مشابه با مفهوم متادرام) اصطلاحی‌ست در نظریه ادبی که به متون روایی اطلاق می شود که در آن عناصر و تمهیدات برسازنده جهان روایت، در خود متون مورد تاکید و بازنمایی قرار گرفته باشند.

  از این رو ساختارهای روایی برسازنده فراداستان در موارد زیادی قابل انطباق بر متون دراماتیک (در جهت شناسایی تمهیدات ایجاد کننده متادرام در حوزه متن نمایشی) هستند. به این ترتیب می توان از دستاورد های دانش روایت شناسی در تحلیل امر دراماتیک استفاده کرد.

  از مهمترین مقولات مشترک میان عناصر دراماتیک و روایی که در این پایان نامه نیز مورد بررسی قرار گرفته می توان به الگوی ارتباطی، ساختارهای زمان و فضا، و نظرگاه  اشاره کرد که در بخش نظری هر یک به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته است.

  به منظور تبیین ملموس این مقولات فراتر از نظریه صرف، در بخش عملی از کلیه موارد نظری مورد بحث، برای تحلیل سه نمایشنامه از بهرام بیضایی، استفاده شده است. بهرام بیضایی در نگارش متون خود به رویکرد متادراماتیک و فراروایی توجه ویژه‌ای داشته آنچنان که در مصاحبه‌ی مندرج و در بسیاری از مصاحبه‌هایش این استراتژی را بوضوح بیان کرده است. لذا موارد عملی از میان آثار بیضایی که وجه متادراماتیک و فراروایی در آنها  بارز است به عنوان مصادیق مباحث فوق مورد بررسی قرار می گیرند. بیضایی شاخص‌ترین چهره‌ی عرصه‌ی نمایش نامه نویسی معاصر است که تمهیدات فوق الذکر را دستمایه‌ای برای خلق نمایش نامه‌های درخشان خویش قرار داده است.

  روند این پژوهش به این شرح است که پس از فصل کلیات، فصل های دوم و سوم به بیان مباحث نظری مقولات متادرام و فراداستان اختصاص دارد. در فصل دوم با عنوان بررسی ادبیات نظری پژوهش به شرح تعاریف متادرام، فراداستان، فراداستان تاریخی و گرایشات مدرنیسم و پست مدرنیسم در این مقولات، و نیز ارتباطی که میان آنها وجود دارد، پرداخته شده است. این امر علاوه بر آشنایی با وجوه ماهوی و نیز شرایط شکل گیری این مفاهیم، مقدمه ایست برای صورتبندی روش شناسی این پژوهش در فصل سوم.

  فصل سوم با عنوان روش شناسی به معرفی و تحلیل مقولات مختلف روایی که کارکرد فراداستانی و به طبع آن متادراماتیک دارند، می پردازد. در این فصل سعی شده ابتدا عناصر مشترک درام و روایت معرفی گردیده و سپس وجوه فراداستانی و فرادراماتیک آن بیان گردد.

  درادامه در فصل چهارم با عنوان بررسی یافته‌های پژوهش به تحلیل نمایشنامه های بهرام بیضایی براساس مباحث نظری ارائه شده در فصل های دوم و سوم پرداخته شده است.  نمایشنامه‌هایی که برای این امر انتخاب شده عبارتند از مرگ یزد گرد، شب هزار و یکم و پرده خانه، که در هر سه، خطوط فراداستانی و متادراماتیک به وضوح قابل مشاهده است. ترتیب تحلیل براساس تاریخ انتشار نمایشنامه‌ها است تا امکان آگاهی از نحوه تکوین این تکنیک در این منتخب از آثار بیضایی برای خواننده علاقه‌مند میسر شود.

  در نهایت فصل پنجم با عنوان جمع‌بندی نتیجه‌گیری، چنانکه از عنوان آن بر می‌آید مروری سریع بر مباحث ارائه شده و تحلیل یافته‌های پژوهش دارد و همچنین به ارزیابی روش‌شناسی خاص آن (کاربست روایت شناسی در تحلیل متون دراماتیک) می پردازد.

   

   

  1-1:  فرضیه و سئوالات اساسی

  دانش روایت ‌شناسی اندوخته نظری قابل توجهی برای تحلیل متون روایی فراهم کرده است. در این پژوهش سعی بر این است که نشان داده شود با توجه به عناصر و مقولات ساختاری مشترک میان روایت و درام می توان از اندوخته‌ی نظری دانش روایت شناسی برای تحلیل متون نمایشی نیز بهره برداری کرد. حوزه نظری انتخاب شده در این رابطه مقولات متادرام در تئاتر و فراروایت در داستان است. بنابراین در صدد آنیم که نشان دهیم می‌توان با بهره از ملاحظات روایت شناسی موجود در مقوله فراداستان راهی جدید برای تحلیل مقوله متادرام در تئاتر گشود.

  اگر مطالب بیان شده را به عنوان دستور کار یا فرضیه  این پژوهش در نظر بگیریم، مهم‌ترین سئوالاتی که این تحقیق در تلاش برای پاسخ به آنها به نگارش درآمده به قرار زیر است:

   

  1.متادرام با چه تمهیدات روایی در متون نمایشی جلوه گر و متمایز می‌شود؟

  2. تمهیدات خود ارجاع در آثار نمایشی متادراماتیک در چه ارتباطی با دو پاردایم فکری غالب در ادبیات و سایر هنرها در دوران معاصر، یعنی مدرنیسم و  پست مدرنیسم، قرار می‌گیرند؟

  3. نمایش نامه‌های تحلیل شده از  بهرام بیضایی که رویکرد متادرام در آنها مشهود است از چه تمهیداتی بهره برده‌اند؟ و نیز در چارچوب تعریفی که از مدرنیسم و پست مدرنیسم ادبی وجود دارد، این آثار بیشتر به کدام دسته گرایش دارد؟

   

   

   

  1-2: اهداف تحقیق

  مهمترین هدف این پژوهش پاسخ به سئوالاتی است که در بالا ذکر شد و سر لوحه تدوین و نگارش این تحقیق قرار دارد. اما هدف دیگر آن که امیدواریم به طور ضمنی به آن دست یافته شود نشان دادن امکان بهره‌گیری از دیگر عرصه‌های نظری در تحلیل مقولات نظری تئاتر است که طبیعتا می‌تواند به طور متقابل، به غنی شدن حوزه نظری تئاتر و نیز حوزه‌های مورد استفاده و نیز دانش پژوهشگران و دست اندرکاران این حوزه ها، منجر شود. این موضوع در فصل سوم بررسی شده است.

   

   

   

  1-2: پیشینه تحقیق (آثار و مقالات)

  چنانکه گفته شد به طور کلی آثار نظری چندانی در رابطه با مقوله متادرام، و فرا داستان، تالیف یا ترجمه نشده است. فهرست آثار داخلی چاپ شده در ارتباط با این مقولات در بخش منابع با مشخصات جامع کتابشناسی آمده است. از میان آثار و مقالات دانشگاهی منتشر شده در این رابطه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  احمدی سعدی، راضیه. پاییز 80 (آیرونی و بازتاب آن در گزیده‌ای از نمایش نامه‌های معاصر، دانشگاه تربیت مدرس)(دانشکده هنر)

  این پایان نامه به تحلیل نقش آیرونی در ایجاد فاصله گذاری (که نقش عمده ای در شکل گیری متادرام دارد) در درام می‌پردازد. نقیضه پردازی آفرینش در یک قالب، شیوه و سبک ادبی است به طوریکه با تغییر دادن برخی از فاکتورهای موجود در آن قالب یا شیوه، در ضمن بهره‌مندی از آن، رویکردی انتقادی را نیز نسبت با آن قالب سبب می‌شود.

  کاکه سلطانی، حمید. پاییز 79 (نقش روایتگری در نمایش نامه‌های ایرانی، دانشگاه تربیت مدرس) (دانشکده هنر)

  این پایان نامه مستقیما به موضوع فراداستان نمی پردازد اما روش در بهره گیری از دانش روایت شناسی در تحلیل نظری، نزدیکی زیادی با پژوهش حاضر دارد.

   

  همچنین از میان مقالات علمی پژوهشی می توان به مقاله ای با عنوان « فراداستان نگاری در نمایشنامه‌ی داستان دور و دراز سفر سلطان به دیار فرنگ، اثر محمد چرمشیر» نوشته خانم پرستو محبی با مشخصات کتابشناختی زیر  اشاره کرد، که جزء معدود مقالاتی است که مقوله متادرام را در تحلیل آثار نمایشی مدنظر قرار داده است.

  محبی، پرستو. زمستان 90 (فراداستان نگاری، فصلنامه نقد ادبی، سال چهارم، شماره 16)

   

   

   

  فصل دوم :

  پیشینه نظری

  در این فصل برآنیم به مقولات مقدماتی برای بحث از متادرام و فراداستان در آثار دراماتیک بپردازیم. بحث را با تعریف متادرام آغاز می‌کنیم و در ادامه به شرح مفهوم فراداستان و تشابهات آن با مقوله متادرام می‌پردازیم. در نهایت با تعاریف دو پارادایم مدرنیسم و پست مدرنیسم ادبی ویژگی رویکرد آنها به مقوله فراداستان را بررسی می کنیم.

   

  2-1: تعریف متادرام (فرادرام)

  متادرام نوعی از تئاتر است که سعی می‌کند دنیاهای برساخته‌ی نمایش را، بر روی صحنه آورد و از این جهت می‌توان آن را نمایشی درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری و ساخته شدن دنیای نمایش، در قیاس با جهان واقعیت، دانست.[1] در متادارم رابطه سطوح فرعی و سطح اصلی درام، تاثیر آنها بر پیشبرد سطح اصلی و رابطه‌ی دنیای واقعی با این سطوح مورد کنکاش قرار می گیرد. به این ترتیب متادرام نمایشی است درباره کارکرد نمایش، یعنی نمایشی که چگونگی اثر نمایش در دنیای واقعی بر روی مخاطبین را نشان می دهد: « درام را باید به مثابه یک جهان ممکن بدانیم که در دنیای واقعی امکان به وجود آمدن دارد. وقتی نمایشی در نمایش دیگر ساخته شده و وجود داشته باشد، با یک جهان ممکن در مرتبه دوم رو به رو هستیم که دنیای درام اول برای آن حکم دنیای واقعی را دارد؛ بررسی و مطالعه متادرام و نقش آن در دنیای درام موضوعی است که باعث تلاش و گسترش دانش ما در شناخت جهان ممکن درام می شود.» (میر شکار، 1387: 12)

  بسیاری از منتقدین مفهوم متادرام را برابر با امر نمایش در نمایش دانسته‌اند: « حال این امکان می تواند به طور کامل باشد؛ یعنی یک نمایش به شکل خود در آن نمایش اصلی و اولیه اجرا شود و یا تعدادی از اشخاص نمایش برای رسیدن به مقاصدی شروع به نقش بازی کردن کنند و یا خود را به جای شخصیت دیگری قرار دهند که بیشتر به بازی در بازی یا نقش در نقش مشهور است {. . .} متادرام اجرایی طراحی شده توسط شخصیت‌هایی می‌باشد که خودشان واقعا در حال اجرای نمایش باشند. به عبارت دیگر این یک نمایش در نمایش است. متادرام قادر به ساخت نمایشنامه‌ای در فضای نظریه و تفسیر نمایشنامه اولیه و اصلی می باشد.» (میرشکار، 1387: 16)

  در تحلیل متادرام دو بعد نظری مطرح است. نخست بعد ساختار اجرایی آن است که باعث احساس نزدیکی مخاطب و تماشاگر و نیز شکسته شدن مرزهای معهود تئاتری می شود و دوم، مفهوم آن در بازگویی واقعیت های پنهان و برداشتن حجاب از فرآیند امر نمایشی است که خود به انواع تمهیدات فاصله‌گذاری در تئاتر منجر می شود: « شکستن مرز بازیگر و تماشاگر  و یا به تعبیری امکان ارتباط مستقیم بازیگران  با تماشاگران طوری که آنها را مخاطب مستقیم قرار دهند، تاثیرات به سزایی در شیوه های درام مدرن بوجود می آورد که یکی از مهمترین انواع آن تئاتر برشتی و یا به عبارت دیگر شیوه فاصله گذاری است. از طرفی فرا تئاتر تلاش می کند نمایش را فقط یک تئاتر نشان بدهد و نه زندگی. هنگامی که تماشاگر به یک نمایش واقع گرایانه نگاه می‌کند، امکان دارد آنچنان محو تماشا شود که در برابر خود دنیای واقعی را متصور شود. اما متادرام به ما اعلام می‌کند که این فقط یک امکان از یک دنیای دیگر است، هر چند وجوه مشترک زیادی با جامعه ما دارد ولی آن فکر و اندیشه ای و یا بهتر بگوییم جهان بینی را که می‌خواهد به نمایش بگذارد مورد توجه قرار می دهیم.» (میر شکار، 1387)

  Abstract

  Narrative has provided a considerable theoretical knowledge for the analysis of narrative texts. This paper discusses theoretical issues in the field of theater and meta-narratives Meta-drama the story. Therefore, this research effort is the use of narratives in Meta-fiction categories due to open a novel way for analyzing the issue of Meta-drama in theater. On the other hand, in this research the effect of Meta-drama and Meta-fiction categories in paradigms about modernism and postmodernism has also been discussed.

  Research methods in this study are based on library resources, book, articles and essays. The foundation of this research is based on theory and first of all discuss about Meta-drama, then with the use of deductive reasoning, studying the case studies that from Beyzai’s works be in  used . In order to demonstrate the practical application of the approach taken in the analysis of the research on the issues three works from Bahram Beyzai ( Death of Yazdgerd ,The Thousand and One Nights and Home Screen ) that been Meta-dramatic has been chosen.

   

  Key words:

  Meta-drama, Meta-fiction, narrative science , Bahram Beyzai, Death of Yazdgerd ,The Thousand and One Nights, Home Screen

 • فهرست:

  مقدمه.......................................................................................................................................................................1

  فصل اول:

  کلیات........................................................................................................................................................................2

  1-1:  فرضیه و سئوالات اساسی تحقیق............................................................................................................3

  1-2:  اهداف تحقیق.............................................................................................................................................4

  1-3: پیشینه تحقیق.............................................................................................................................................5

  فصل دوم:

  بررسی ادبیات نظری پژوهش............................................................................................................................6

  2-1: تعریف متادرام (فرادرام)...........................................................................................................................6

  2-2: تعریف فراداستان.......................................................................................................................................9

  2-3: فراداستان تاریخ نگارانه............................................................................................................................14

  2-4: مدرنیسم و پست مدرنیسم در فراداستان............................................................................................15

  2-4-1: مدرنیسم ادبی.......................................................................................................................................16

  2-4-2: پست مدرنیسم ادبی...........................................................................................................................18

  فصل سوم:

  روش شناسی.......................................................................................................................................................21

  3-1: شرح الگوی ارتباطی در روایت و درام...................................................................................................21

  3-1-1: الگوی ارتباط روایی..............................................................................................................................21

  3-1-2: الگوی ارتباط دراماتیک.......................................................................................................................22

  3-1-3: نظام های ارتباطی درونی و بیرونی..................................................................................................23

  3-2: آگاهی متفاوت...........................................................................................................................................24

  3-3: تفاوت های ساختاری میان روایت و درام............................................................................................24

  3-3-1: ساختار های زمان و فضا....................................................................................................................25

  3-3-2دیالوگ وگفتار........................................................................................................................................25

  3-3-3: عرضه داشت چند رسانه‌ای...............................................................................................................26

  3-4: ساختارهای روایی در درام.......................................................................................................................26

  3-4-1: داستان و طرح......................................................................................................................................27

  3-4-2: انواع نقل روایی.....................................................................................................................................28

  3-4-3: سطوح طرح دراماتیک........................................................................................................................28

  3-4-3-1: نمایش در نمایش...........................................................................................................................30

  3-4-3-2رشته کنش‌های رویایی...................................................................................................................31

  3-5: نظرگاه روایی و دراماتیک.......................................................................................................................32

  3-5-1: نظرگاه در متون روایی.......................................................................................................................32

  3-5-2: نظرگاه دراماتیک.................................................................................................................................33

  3-5-3: سلسله مراتب نظر گاه‌ها....................................................................................................................34

  3-6: گفتار دراماتیک.........................................................................................................................................35

  3-6-1: عناصر ارتباط روایی بیرون‌کنشی.....................................................................................................36

  3-6-2: عناصر ارتباط روایی درون‌کنشی......................................................................................................36

  3-6-3: وجوه فراداستانی در نحوه گفتار دراماتیک....................................................................................37

  3-6-4: گفتار مصنوع........................................................................................................................................39

  3-7: گرایش های روایی غیرکلامی...............................................................................................................40

  3-7-1: طراحی و دستور صحنه به عنوان مجالی برای ارتباط روایی....................................................40

  3-8: ملاحظاتی درباره زمان و فضای دراماتیک..........................................................................................41

  3-8-1: زمان دراماتیک....................................................................................................................................41

  3-8-2:فضای دراماتیک....................................................................................................................................42

  3-8-3: ناهماهنگی ساختارهای زمانی.........................................................................................................43

  3-9: زبان و سبک.............................................................................................................................................46

  3-9-1: نقیضه پردازی.....................................................................................................................................46

  3-9-2: تمهیدات زبانی در بازنمود شخصیت.............................................................................................47

  فصل چهارم:

   بررسی یافته های پژوهش..........................................................................................................................53

  4-1: تحلیل آثار بهرام بیضایی....................................................................................................................48

  4-2 : نمایشنامه مرگ یزدگرد....................................................................................................................48

  4-2-1: شرح مختصر داستان.....................................................................................................................48

  4-2-2: بازی در بازی.....................................................................................................................................49

  4-2-3: شیوه‌ی بیان روایی..........................................................................................................................51

  4-2-4: اقتباس و بازآفرینی واقعیت...........................................................................................................52

  4-2-5: فراداستان تاریخی...........................................................................................................................52

  4-3: شب هزار ویکم.....................................................................................................................................54

  4-3-1: شرح مختصر داستان.....................................................................................................................54

  4-3-2: بازی در بازی...................................................................................................................................55

  4-3-3: اقتباس، فراداستان تاریخی و نقیضه پردازی............................................................................57

  4-4: پرده خانه...............................................................................................................................................58

  4-4-1: شرح مختصر داستان.....................................................................................................................58

  4-4-2: نمایش در نمایش...........................................................................................................................59

  4-4-3 : زبان و سبک..................................................................................................................................61

  فصل پنجم:

  جمع بندی و نتیجه‌گیری............................................................................................................................63

  منابع و مقالات................................................................................................................................................66

  پایان نامه عملی:

  نمایش نامه لیلی و ماجد..............................................................................................................................77

   

  منبع:

  کتاب‌ها:

  - آستن، آلن( 1388)، نشانه شناسی متن و اجرای تئاتری،ترجمه ی داود زینلو، تهران: سوره مهر

  - آشوری، داریوش(1376)، فرهنگ علوم انسانی، تهران: مرکز

  - احمدی، بابک(1381)، از نشانه های تصویری تا متن، تهران: مرکز

  -  _______(1384)، ساختار و تاویل متن، تهران: مرگز

  - اخوت، احمد(1371)، دستور زبان داستان، اصفهان: فردا

  - ارسطو(1386 )، بوطیقا، ترجمه ی هلن اولیای نیا، اصفهان: فردا

  - اسلین، مارتین(1382)، نمایش چیست، ترجمه ی شیرین تعاونی، تهران: نمایش

  - الام، کر(1384)، نشانه شناسی تئاتر و درام، ترجمه ی فرزان سجودی، تهران: قطره

  -امیری، نوشابه(1388)، جدال با جهل، تهران: ثالث

  - بوت (بوث)، وین و [دیگران] ( 1389)، نقب هایی به جهان داستان، ترجمه ی حسین صافی، تهران:

  رخداد نو

  - بوردول، دیوید( 1385)، روایت در فیلم داستانی(جلد اول)، ترجمه ی سید علاء الدین طباطبایی، تهران: فارابی

  - بیضایی، بهرام(1391)، مرگ یزدگرد، تهران: روشنگران

  - (1390)، پرده خانه، تهران: روشنگران

  - (1388)،شب هزار و یکم، تهران: روشنگران

  - پاینده، حسین(1386)، نظریه های رمان، تهران: نیلوفر

  - (1383)، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار

  - پلووسکی، آن(1369)، دنیای قصه گویی، ترجمه ی ابراهیم اقلیدی، تهران: سروش

  - پین، مایکل( 1386)، فرهنگ اندیشه انتقادی، ترجمه‌ی پیام یزدان‌جو، تهران: مرکز

  -  تودوروف، تزوتان(1382)، بو طیقای ساختار گرا، ترجمه ی محمد نبوی، تهران: آگه

  - ___________( 1388 )، بوطیقای نثر، ترجمه ی انوشیروان گنجی پور، تهران: نی

  - تولان، مایکل( 1383)، در آمدی نقادانه-زبان شناختی بر روایت، ترجمه ی ابوالفضل حری، تهران: فارابی

  - چایلدز، پیتر(1389)، مدرنیسم، ترجمه ی رضا رضایی، تهران: ماهی

  - چتمن، سیمور( 1390)، داستان و گفتمان، ترجمه ی راضیه سادات، قم: مرکز پژوهش های صدا و سیما

  - چندلر، دانیل( 1387)، مبانی نشانه شناسی، تهران: سوره مهر

  - جعفری نژاد، شهرام(1379)، بهرام بیضایی، تهران: قصه

  - خلج، منصور(1381)، نمایشنامه نویسان ایران، تهران: اختران

  - داوسن، س. و .(1382) درام، ترجمه ی، فیروزه مهاجر، تهران: مرکز

  - دیپل، الیزابت( 1389)، پیرنگ، ترجمه ی مسعود جعفری، تهران: مرکز

  - ریمون کنان، شلومیت( 1387)، روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمهی ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر

  - ساسانی، فرهاد( 1389)،معناکاوی: به سوی نشانه شناسی اجتماعی، تهران: علم

  - سجودی، فرزان(1390)، نشانه شناسی: نظریه و عمل، تهران : علم

  - صافی، حسین(1388)، داستان از این قرار بود، تهران: رخداد نو

  - فاولر، راجر(1386)، زبان شناسی و نقد ادبی، ترجمه ی حسین پاینده ، تهران: نی

  - فورستر، ای ام( 1369)، جنبه های رمان، ترجمه ی ابراهیم یونسی، تهران: نگاه

  - فیستر، مانفرد(1387)، نظریه و تحلیل درام، ترجمه ی مهدی نصر اله زاده، تهران: مینوی خرد

  - کالر، جاناتان( 1388)، بوطیقای ساختارگرا، ترجمه ی کوروش صفوی، تهران: مینوی خرد

  - _______(1382)، نظریه ادبی( معرفی بسیار مختصر)، ترجمه ی فرزان طاهری، تهران: مرکز

  - گرانت، دیمیان(1379)، رئالیسم، ترجمه ی حسن افشار، تهران: مرکز

  - له مان، هانس- تیس(1383)، تئاتر پست دراماتیک، ترجمه ی ناد علی همدانی، تهران: قطره

  - لینت ولت، ژپ(1390)، رساله در باب گونه شناسی روایت نقطه ی دید، ترجمه‌ی علی عباسی، تهران: علمی فرهنگی

  - مارتین، والاس(1386)، نظریه های روایت، ترجمه ی محمد شهبا، تهران: هرمس

  - مکاریک، ایرنا ریما(1388)، دانشنامه ی نظریه ادبی، ترجمه ی مهران مهاجر، تهران: آگه

  - مکوئیلان، مارتین( 1388)، گزیده مقالات روایت، ترجمه ی فتاح محمدی، تهران، مینوی خرد

  - میر شکار، فرید(1387)،متادرام، تهران: نمایش

  - میلز، سارا، گفتمان( 1382)، ترجمه ی فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم

  - مینیون، پل لویی(1383)، چشم اندار تئاتر در قرن بیستم، ترجمه ی قاسم صنعوی، تهران: قطره

  - نوذری، حسین علی (1380)، مدرنیته و مدرنیسم، تهران: نقش جهان

  - وارد، گلن(1384)، پست مدرنیسم، ترجمه ی قادر فخر رنجبری، تهران: ماهی

  - وردانک، پیتر( 1389)، مبانی سبک شناسی، ترجمه ی محمد غفاری، تهران: نی

  - وو، پاتریشیا(1390)، فراداستان، ترجمه ی شهریار وقفی پور، تهران: چشمه

  - هولتن، اورلی(1389)، مقدمه بر تئاتر، ترجمه ی محبوبه مهاجر، تهران: سروش

  - یزدانجو، پیام(1381)، ادبیات پسامدرن، تهران: مرکز

   

  مقالات

  - ا. لاوزن، سارا(1380)، فراداستان، ترجمه ی امید نیک فرجام، فارابی، شماره 40، صص 57- 71

  - اسکراتن، راجر(1380)، مدرنیته ومدرنیسم: ریشه شناسی و مشخصه های نحوی، نوذری، حسین علی ، مدرنیته و مدرنیسم، تهران: نقش جهان

  - امجد، حمید(1386)، سینما و تئاتر بدون تجربه کردن می میرند، فصلنامه سیمیا، شماره 2 (ویژه بهرام بیضایی)، صص 199- 216

  - براهنی، رضا(1386)، پرسشی به نام «مرگ یزدگرد»، فصلنامه سیمیا، شماره 2 (ویژه بهرام بیضایی)، صص 189- 198

  -  جعفری، شهرام، شب هرارو یکم ملتی که تا قصه می گوید زنده است، فصلنامه سیمیا، شماره 2 (ویژه بهرام بیضایی)، صص 265- 286

  - حسینی، فاطمه( 1385)،«مرگ یزد گرد» و نشانه هایش، دو ماهنامه رودکی، شماره 4، صص 9-10

  - کانور، استیون(1381)، نظریه ادبی پست مدرن، در یزدانجو، پیام، ادبیات پسامدرن، تهران: مرکز

  - کیانیان، رضا(1386)، بازی برای بیضایی، فصلنامه سیمیا، شماره 2 (ویژه بهرام بیضایی)، صص 89-98

  - لوئیس، بری (1383)، پسامدرنیسم و ادبیات، در پاینده، حسین، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار

  - مک هیل، برایان (1381)، عشق و مرگ در نوشتار پست مدرنیستی، در یزدانجو، پیام، ادبیات پسامدرن، تهران: مرکز

   - (1383)، گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم، در پاینده، حسین، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار

  - میر شکار، فرید(1388)، متادرام در تعزیه،ماهنامه صحنه، شماره 67، صص 89 تا 92

  - هاچن، لیندا، فراداستان تاریخ نگارانه، در پاینده، حسین، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار

  - هاشم زاده، سعید(1388)، تحلیلی بر تاثیر پرداخت روایت در بازیگری آثار بهرام بیضایی، ماهنامه نقد سینما، شماره 66، صص 28-29

  - هانیول، آرتور (1383)، طرح در رمان مدرن، در پاینده، حسین، مدرنیسم و پست مدرنیسم در رمان، تهران: روزنگار

  - هلپرین، جان(1386)، نظریه ی رمان، در پاینده، حسین، نظریه های رمان، تهران: نیلوفر

  - چینی فروشان، صمد (1382)، پیوند افسانه تاریخ و روایت، ماهنامه صحنه، شماره 33، صص 54- 57

  - محبی، پرستو( 1390)، فراداستان نگاری در نمایشنامه ی داستان دور و دراز سفر سلطان . . . اثر محمد چرمشیر، فصلنامه نقد ادبی، شماره 16، صص 127-147


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , مقاله در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , پروژه درباره پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایشنامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده خانه - عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه لیلی و ماجد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده نشانه شناسی،دانش عمومی مطالعه نشانه ها، در سالها ی میانی دهه 60 در سدۀ بیستم بر پایه نظریات فردینان دو سوسور، زبان شناس سوئیسی، پدید آمد. پس از آن بزرگانی چون پیرس، بارت، اکو، متز و... آن را توسعه بخشیدند و امروزه یکی از شاخه های مهم در رشته‌ های مختلف از جمله هنر است، قابل ذکر است که نشانه‌شناسی در ایران یک موضوع نو و تقریبا تازه ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده این پژوهش به بررسی روایت در آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده بر اساس نظریات جاناتان کالر می پردازد. در ابتدا برای تبیین نظریات کالر به روند شکل گیری ساختارگرایی می پردازیم تا دلایل وجودی و چرایی این جنبش بسیار مهم را بررسی کنیم. در ابتدای این فصل نگاهی به ماهیت وجودی ساختار می اندازیم. سپس نگاهی بر صبغه ی فلسفی این ...

پایان نامه کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش چکیده این پژوهش تلاشی است در جهت تببینِ آرا و اندیشه‌های انتقادیِ والتر بنیامین درباره هنر مدرن و نیز کوششی است در راستایِ بازخوانیِ بسیاری از آرا او که مستقیماً‌ مقوله تئاتر را هدف نگرفته است اما به‌عقیده نگارنده گستره مبانیِ مطرح‌شده از سویِ وی به اندازه‌ای هست که بتوان تئاتر مدرنِ قرن بیستم را به‌واسطه حوزه نظری و اندیشه‌ای این متفکر ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد نمایش گرایش ادبیات نمایشی چکیده تکنیک "فاصله گذاری" اساساً یک قرارداد تئاتری است که در تئاتر یونان باستان از طریق همسرایان مورد استفاده قرار می گرفته و پس از آن در اوایل قرن بیستم توسط "برتولت برشت" که وام هایی نیز از نمایش های مشرق زمین گرفته بود، بنابر ضرورت ها و شرایط اجتماعی سیاسی آن دوران آلمان، مورد بازنگری و کاربردی خلاقانه قرار ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده با توجه به این مطلب که ادبیات نمایشی هر سرزمینی ریشه در ادبیات کهن آن سرزمین داشته و از آیین ، سنت ، اسطوره ها، افسانه ها و داستان های کهن آن نشأت می گیرند و بهره می جویند بر آن شدیم تا به پی جویی عناصرِ دراماتیک یکی دیگر از داستان های ارزشمند شاهنامه بپردازیم. داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه به سبب وجود طرح ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): سال های 1330-1300 با رویکردی جامعه شناختی است. هدف از این تحقیق، شناخت سائل اجتماعی ایران از طریق نقد و بررسی رمان­های اجتماعی، همچنین شناخت اندیشه ها، گرایش­های فکری رمان نویسان و چگونگی ترویج رمان نویسی به سبک نوین در ایران است. ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده این پژوهش به چگونگی شکل‌گیری میدان تئاتر نوین ایران از دریچه جامعه شناسانه بوردیو می­پردازد. همچنین ملاک‌های مشروعیت و مقبولیتِ این میدان جدید التأسیس را بررسی می­کند. فضای اجتماعی جامعه ایرانی تا پیش از مشروطیت و رخداد تجدد، دارای نهادهای ثابت و سنتی است. تحت استیلای گفتمان­های حاکم عرفی و شریعت مدار، تنوع جهان نگری­ها ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی چکیده در این پایان نامه ، شخصیت پردازی شر در فیلمنامه نویسی بر مبنای تفکر اسلامی بررسی می شود . هدف از این بررسی ، رسیدن به سبکی در شخصیت پردازی است که با تفکر اسلامی نسبت به شر سازگارتر باشد . روش این تحقیق ، مشاهده و کتابخانه ای و با استفاده از منابع مربوط ، از طریق فیش برداری انجام گرفت . بررسی شخصیت پردازی از جنبه های متفاوت ، با ...

چکیده این پژوهش به بازخوانی نظرات نیما درباره ی زبان شعر جدید و نسبت آن ها با نمایش می پردازد و در ادامه آثار عملی نیما را با این ویژگی ها تحلیل و بررسی می کند. پس از بیان کلیات در فصل اول، در فصل دوم برای تبیین زمینه های وقوع شعر نو، تاریخچه ای کوتاه از آغاز شکل گیری شعر فارسی و روند ادامه ی حیات آن تا دوره ی نیما بیان می شود. سپس با شرح زندگی و آثار نیما یوشیج و روند فعالیت او ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد نمایش گرایش ادبیات نمایشی چکیده آیرونی از تکنیکهای هوشمندانه ای است که نویسندگان و شاعران بزرگ برای عمق دادن به اثر ادبی خود و یا افزایش اثر گذاری آن مورد استفاده قرار می دهند. تکنیکی که در آن نویسنده آیرونیست از ایجاد تضاد وتناقض میان "آنچه می گوید" و "آنچه مقصود واقعی اوست" برای به فکر واداشتن مخاطب و گاهی خنداندن او استفاده می کند. ...

ثبت سفارش