پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

word 1 MB 30646 129
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۶,۷۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A)

  گرایش پژوهشگری

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل می‌دهند که در سال 1393 در مدیریت و شعبات بانک کشاورزی مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 125 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های لازم پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه معنی‌دار در سطح 001/0 وجود دارد؛ و همچنین بین مؤلفه‌‌های مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی و مؤلفه‌ای تعهد سازمانی با مقیاس مسئولیت اجتماعی و نیز بین مؤلفه‌‌های در دو متغیر از نظر آماری رابطه معنی‌داری به دست آمد. متغیرهای رضایت شغلی و جنسیت رابطه معنی‌داری به دست آمد. بین تعهد سازمانی و متغیر‌های جمعیت‌شناختی ازجمله جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، سابقه و وضعیت استخدامی ‌کارکنان و همچنین بین جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی‌ و سن کارکنان با مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری به دست آمد؛ اما بین وضعیت تأهل و سابقه کاری با مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه آماری مشاهده نشد.

  کلیدواژه‌ها: جامعه‌شناختی، مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی، کارکنان بانک کشاورزی.

  بیان مسئله

  واحدهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف خود نیازمند سازوکاری می‌باشند که بتواند توازنی بین منافع شرکت و ذینفعان ایجاد کند. درنتیجه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مطرح می‌گردد. طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به‌طور قابل‌توجهی از سوی واحد‌های اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخلاق، محیط، امنیت، آموزش، حقوق بشر و . . . تأکید دارد. اگرچه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت دارای هزینه‌های اولیه‌ای برای شرکت است اما درنهایت به دلیل بهبود شهرت شرکت، کاهش هزینه‌ها در بلندمدت و افزایش تقاضا، موجب افزایش فروش و سود و منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت می‌شود.

  در جمع‌بندی از تعاریف مسئولیت اجتماعی می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی عبارت است از: مجموعه ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک انسانی و محیطی در میان کارکنان در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش‌افزوده به معنی دیگر این‌که در وجود کارکنان چه ارزش‌ها و نگرش‌های درونی شده و مورد پذیرش سازمانی قرار گرفته است مسئولیت اجتماعی این اجزا را به هم وصل می‌کند؛ و فعالیت‌ها را حول چهارچوب خاصی به حمایت‌کننده تجارت، تقویت‌کننده گفتگو، با ذی‌نفعان اصلی باشد سامان می‌دهد و در قبال عملکرد خود در برابر اجتماع به‌گونه‌ای که هم منافع گروه‌های درونی شرکت و هم منافع گروه‌های بیرونی شرکت تأمین گردد؛ و درنهایت موجب بهبود جامعه فراهم گردد. درنهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان‌ها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که براثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان‌های مربوطه ملزم به جبران آن باشند (ایران‌نژاد، 1371). پژوهش پیرامون رابطه بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی آن‌هم در بین کارکنان امری بس فوق‌العاده و حساس است. شناخت این مهم در طراحی استراتژی‌های کلان متخصصان امور مربوطه اهمیتی بسزا دارد. مسئولیت اجتماعی کارکنان با تنظیم روابط اجرایی هر سیستم به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی کمک می‌کند و رفتار دیگران را قابل پیش‌بینی می‌سازد. این امر خود به افزایش اعتماد اجتماعی و درنتیجه به افزایش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی شناختی آنان کمک می‌کند (فنگر، 1959) و درنهایت ثبات رفتاری اعضای جامعه را سبب می‌شود. بنابراین مسئولیت اجتماعی کارکنان عاملی برای ارضای نیازهای اعضای جامعه و درنتیجه همبستگی و انسجام اجتماعی می‌شود (دورکیم، 1938).

  یکی از عوامل پنهان ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آن‌ها به سازمان است توجه به تعهد نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان می‌تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود کارکنان یاری رساند (رجب‌بیگی، 1387). تعهد سازمانی نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق‌خاطر به سازمان است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان است مدل تعهد سازمانی الن و میر با تفکیک تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر، نقش هر یک را در تعهد سازمانی یادآور شده است از نظر آن‌ها تعهد عاطفی، مجموعه تعلق‌خاطر به یک سازمان است که از طریق پذیرش ارزش‌های سازمانی و تمایل به ماندگاری به وجود می‌آید. تعهد هنجاری احساس دین و الزام به ماندن در سازمان است و تعهد مستمر، مبتنی بر فعالیت در سازمان و عدم تمایل به ترک آن به دلیل هزینه‌ها و زیان‌هایی است که از ترک سازمان نصیب فرد می‌شود (آلن و میر، 1990). در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌دهد بنابراین تعهد بر اساس ماهیت خود فرد را سازمان پیوند می‌دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش می‌دهد. ترک شغل افراد ازجمله مواردی است که با عدم تعهد سازمانی همراه است (زند، 1390).

  به نظر می‌رسد با توجه به پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینه‌ی متغیرهای پژوهش ارتباطی بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی افراد وجود داشته باشد بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

   

  12 اهمیت و ضرورت موضوع

  مسؤولیت‌پذیری اجتماعی ازجمله مهم‌ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان‌ها شناخته‌شده است، به‌نحوی‌که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان‌ها در چهارچوب نظریه هویت اجتماعی، نه‌تنها احتمال ارتقاء تعهد سازمانی را به همراه دارد، بلکه رضایت ذینفعان خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت می‌کند. مقاله حاضر به تبیین نقش تعدیل گری این متغیر در ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی پرداخته است. در این راستا، صنعت مواد غذایی به‌عنوان جامعه موردمطالعه انتخاب گردید که با مشارکت 105 عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش‌نامه جهت جمع‌آوری داده‌ها انجام پذیرفت. پردازش حاصل از داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیون سلسله مرتبی حاکی از آن است که نقش تعدیل گری متغیر موردمطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیراجتماعی) مورد تأیید است، این یافته بدان معناست که تأکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان‌ها می‌تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان‌ها برخوردار باشد به‌نحوی‌که به‌طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

  لوتانز اظهار می‌دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش‌بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابه‌جایی و غیبت اثر می‌گذارند (عراقی، 1373). همچنین تعهد و پایبندی می‌تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان به سازمان را حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (مورهد، ترجمه الوانی و معمارزاده، 1374).

  اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته‌های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزش‌های اساسی است که سازمان‌دهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می‌شوند. اغلب پرسش‌هایی در مورد یک کارمند وجود دارد، از قبیل اینکه آیا اضافه‌کار خواهد کرد؟ آیا روزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می‌آید زود می‌رود؟ اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد. اگر شخصی لیاقت، شایستگی و تعهد حداکثر بهره‌برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد، لیاقت مدیر شدن را دارد و اگر تعهد و شایستگی را ندارد، نباید چنین مسئولیتی به او محول شود.

  واحدهای اقتصادی در جهت تحقق اهداف خود نیازمند سازوکاری می‌باشند که بتواند توازنی بین منافع شرکت و ذینفعان ایجاد کند. درنتیجه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت مطرح می‌گردد. طی دو دهه گذشته مسئولیت اجتماعی شرکت به‌طور قابل‌توجهی از سوی واحد‌های اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسائل مهمی از قبیل اخلاق، محیط، امنیت، آموزش، حقوق بشر و . . . تأکید دارد. اگرچه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت دارای هزینه‌های اولیه‌ای برای شرکت است اما درنهایت به دلیل بهبود شهرت شرکت، کاهش هزینه‌ها در بلندمدت و افزایش تقاضا موجب افزایش فروش و سود و منجر به بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت می‌شود.

  مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی، وظیفه‌ای است بر عهده مؤسسات خصوصی، به این معنا که تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می‌کنند، نگذارد. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی مانند آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت‌های غیراخلاقی و آگاه کردن مصرف‌کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه‌ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.

  مسئولیت اجتماعی، یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است، به‌نحوی‌که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد. مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به‌وسیله مدیران سازمان‌های تجاری بخش خصوصی که آن‌گونه تصمیم‌گیری نمایند که در کنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد. تعهد و تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و ارتقادهنده رفاه جامعه و علایق بنگاه باشد.

  در جمع‌بندی از تعاریف مسئولیت اجتماعی می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی عبارت است از: مجموعه ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک انسانی و محیطی در میان کارکنان در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش‌افزوده به معنی دیگر این‌که در وجود کارکنان چه ارزش‌ها و نگرش‌های درونی شده و مورد پذیرش سازمانی قرار گرفته است مسئولیت اجتماعی این اجزا را به هم وصل می‌کند؛ و فعالیت‌ها را حول چهارچوب خاصی به حمایت‌کننده تجارت، تقویت‌کننده گفتگو، با ذی‌نفعان اصلی باشد سامان می‌دهد و در قبال عملکرد خود در برابر اجتماع به‌گونه‌ای که هم منافع گروه‌های درونی شرکت و هم منافع گروه‌های بیرونی شرکت تأمین گردد؛ و درنهایت موجب بهبود جامعه فراهم گردد. درنهایت مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون سازمان‌ها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند لاجرم چگونگی فعالیت آن‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که براثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان‌های مربوطه ملزم به جبران آن باشند (ایران‌نژاد، 1371). پژوهش پیرامون رابطه بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی آن‌هم در بین کارکنان امری بس فوق‌العاده و حساس است. شناخت این مهم در طراحی استراتژی‌های کلان متخصصان امور مربوطه اهمیتی بسزا دارد. مسئولیت اجتماعی کارکنان با تنظیم روابط اجرایی هر سیستم به کاهش پیچیدگی روابط اجتماعی کمک می‌کند و رفتار دیگران را قابل پیش‌بینی می‌سازد. این امر خود به افزایش اعتماد اجتماعی و درنتیجه به افزایش احساس امنیت اعضای جامعه و کاهش ناهماهنگی شناختی آنان کمک می‌کند (فینگر، 1959) و درنهایت ثبات رفتاری اعضای جامعه را سبب می‌شود. بنابراین مسئولیت اجتماعی کارکنان عاملی برای ارضای نیازهای اعضای جامعه و درنتیجه همبستگی و انسجام اجتماعی می‌شود (دورکیم، 1938).

  یکی از عوامل پنهان ولی تأثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آن‌ها به سازمان است توجه به تعهد نیروی انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است و شناخت وضعیت تعهد سازمانی کارکنان می‌تواند مدیران را در پیشرفت و بهبود کارکنان یاری رساند (رجب‌بیگی، 1387). تعهد سازمانی نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق‌خاطر به سازمان است. تعهد سازمانی حالتی روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان است مدل تعهد سازمانی الن و میر با تفکیک تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر، نقش هر یک را در تعهد سازمانی یادآور شده است از نظر آن‌ها تعهد عاطفی، مجموعه تعلق‌خاطر به یک سازمان است که از طریق پذیرش ارزش‌های سازمانی و تمایل به ماندگاری به وجود می‌آید. تعهد هنجاری احساس دین و الزام به ماندن در سازمان است و تعهد مستمر، مبتنی بر فعالیت در سازمان و عدم تمایل به ترک آن به دلیل هزینه‌ها و زیان‌هایی است که از ترک سازمان نصیب فرد می‌شود. (آلن و می‌یر، 1990) در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌دهد بنابراین تعهد بر اساس ماهیت خود فرد را سازمان پیوند می‌دهد و این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش می‌دهد. ترک شغل افراد ازجمله مواردی است که با عدم تعهد سازمانی همراه است (زند، 1390).

  اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به وجود می‌آید و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می‌تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر می‌گذارد. تأثیرگذاری فوق باعث می‌شود که آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند.

  عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده‌اند. چراکه هر تصمیم یک مدیر می‌تواند طی یک روند سلسله‌وار، دیر یا زود، سرنوشت تمام نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده است، عدم توجه و پایبندی سازمان‌ها و مدیران به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان است.

  امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان مفهومی ‌وسیع‌تر از فعالیت‌های گذشته دارد. خاستگاه بحث مسئولیت‌های اجتماعی، کشورهای صنعتی غربی است. مسئولیت اجتماعی به‌طور اعم، به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت داوطلبانه، به‌عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می‌دهند.

  به نظر می‌رسد با توجه به پژوهش‌های انجام‌گرفته درزمینهٔ متغیرهای پژوهش ارتباطی بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی افراد وجود داشته باشد بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ دادن به این سؤال هستیم که آیا بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

   

   

   

   

  13 اهداف تحقیق

  131 هدف کلی تحقیق

  هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

   

  132 اهداف جزئی تحقیق

  شناسایی و اندازه‌گیری میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

  2 تعیین نقش تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

  3 تعیین رابطه میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

  4 تعیین رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

  5 تعیین رابطه بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

   

  133 هدف کاربردی تحقیق

  از نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، کلیه مدیران عالی و اجرایی سازمان‌ها، ادارات و نهاد‌های دولتی و خدماتی ازجمله مدیران و کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل می‌توانند در جهت بهبود عملکرد سازمان و کارکنان بهره‌مند شوند و همچنین دانشگاهیان و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.

   

   

   

   

  14 فرضیات تحقیق

  141 فرضیه اصلی تحقیق

  بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد.

   

  142 فرضیات فرعی تحقیق

  1 بین ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) با تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

  2 بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

  3 بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) رابطه معنی‌داری وجود دارد.

  4 بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

  5 بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

   

  15 سؤالات تحقیق

  151 سؤال اصلی تحقیق

  آیا بین تعهد سازمانی و مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

  152 سؤالات فرعی تحقیق

  1 آیا بین ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) با تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

  2 آیا بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

  3 آیا بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

  4 آیا بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

  5 آیا بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

   

  1 6 تعاریف مفهومی‌ و عملیاتی

  1 61 مسئولیت اجتماعی[1]

  مؤسسات بازرگانی در جامعه‌ای کار می‌کنند که آن جامعه برای آن‌ها فرصت‌های مختلفی را ایجاد کرده است که آن‌ها به کسب سود می‌پردازند. در عوض، سازمان‌های مذکور باید متعهد باشند که نیازها و خواسته‌های جامعه را برآورده کنند. این تعهد را مسئولیت اجتماعی می‌نامیم (چانگ، 1988: 294).

  مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد (گریفین و بارنی، 1992: 724).

  [1]- Social Responsibility

  Abstract:

  The major aim of this research is to study the relationship between social resppnsibility and organizational commitment in the employees of Keshavarzi bank of Ardebil province. The statistical universe of this research consisted of all employees of Keshavarzi bank of Ardebil province who are working for different branches of that bank during the year 1393. For this purpose 125 individuals were selected through stratified random sampling and they were asked to answer questionnaires. Research results indicated that there is a meaningful relationship between components of social responsibility and organizational commitment at the level of 0.001. Also it was shown that there is a meaningful relationship between social responsibility with social commitment from one side and the components of organizational commitment with social responsibility scale from the other side. There is a meaningful relationship between the componts of the two variables from the point of statistical view too. Ameaningful relationship was seen between variables of job satisfaction and sex. There is a meaningful relationship among organizational commitment from one side and demographical variables such as sex, degree of education, marriage status, age, years of service, and employment status of the employees from the other side. Also there is a meaningful relationship among their sex, degree of education, employment status and age from one side and social responsibility from the other side, while no meaningful statistical relationship was seen among marriage status and years of service giving and their social responsibility.

  Keywords: sociological, social responsibility, organizational commitment, employees of Keshavarzi bank. 

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                            صفحه

  چکیده.......................................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  11 بیان مسئله....................................................................................................................... 2

  12 اهمیت و ضرورت موضوع............................................................................................... 4

  13 اهداف تحقیق.................................................................................................................. 9

  131 هدف کلی تحقیق......................................................................................................... 9

  132 اهداف جزئی تحقیق..................................................................................................... 9

  133 هدف کاربردی تحقیق.................................................................................................. 9

  14 فرضیات تحقیق............................................................................................................. 10

  141 فرضیه اصلی تحقیق................................................................................................... 10

  142 فرضیات فرعی تحقیق............................................................................................... 10

  15 سؤالات تحقیق.............................................................................................................. 10

  151 سؤال اصلی تحقیق.................................................................................................... 10

  152 سؤالات فرعی تحقیق................................................................................................. 11

  1 6 تعاریف مفهومی‌ و عملیاتی........................................................................................... 11

  1 61 مسئولیت اجتماعی.................................................................................................... 11

  1 62 تعریف عملیاتی مسئولیت اجتماعی............................................................................ 12

  1 63 تعهد سازمانی.......................................................................................................... 12

  164 تعریف عملیاتی تعهد سازمانی.................................................................................... 13

   

  فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

  21 مقدمه........................................................................................................................... 14

  22 انواع تعهد سازمانی........................................................................................................ 17

  ادامه فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                            صفحه

  221 تعهد نسبت به سازمان................................................................................................ 18

  222 تعهد نسبت به مشتری................................................................................................ 18

  223 تعهد نسبت به خود................................................................................................... 18

  224 تعهد نسبت به مردم................................................................................................... 19

  225 تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف................................................................................... 19

  23 عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی........................................................................................... 20

  231 ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی................................................................... 20

  232 خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی............................................................................. 21

  233 تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی.................................................... 21

  234 ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی............................................................................ 22

  24 وضعیت نقش و تعهد سازمانی....................................................................................... 23

  25 تعریف مسئولیت اجتماعی.............................................................................................. 28

  2 6 اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی................................................................................. 30

  2 61 مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی................................................................ 32

  2 62 دیدگاه کلاسیک....................................................................................................... 33

  2 63 انتقادهای وارده به دیدگاه کلاسیک............................................................................. 33

  2 64 دیدگاه مسئولیت‌پذیری............................................................................................. 34

  2 65 دیدگاه عمومی‌......................................................................................................... 34

  27 دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها............................................... 35

  271 تغییر نیازها و توقعات عمومی..................................................................................... 35

  272 التزام اخلاقی............................................................................................................ 35

  273 حفظ منابع محدود..................................................................................................... 36

  274 محیط اجتماعی بهتر................................................................................................... 36

  ادامه فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                            صفحه

  275 حفظ منافع بلندمدت.................................................................................................. 36

  27 6 ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی............................................................... 37

  277 تعادل بین مسئولیت و قدرت...................................................................................... 37

  27 8 وابستگی متقابل نظام‌اند........................................................................................... 37

  279 کمک در حل مشکلات اجتماعی................................................................................ 38

  2710 بهبود چهره عمومی‌................................................................................................. 38

  2711 جلب منابع ارزشمند سازمان‌ها.................................................................................. 38

  2712 پیش‌گیری بهتر از درمان.......................................................................................... 39

  2 8 دلایل مخالفان مسئولیت اجتماعی................................................................................. 39

  2 8 1 لزوم کسب حداکثر سود.......................................................................................... 39

  2 8 2 تعدد هدف‌های سازمان............................................................................................ 39

  2 8 3 هزینه مشارکت اجتماعی.......................................................................................... 40

  2 8 4 تضعیف تراز پرداخت‌های بین‌المللی........................................................................ 40

  2 8 5 برخورداری سازمان‌ها از قدرت کافی........................................................................ 40

  2 8 6 فقدان مهارت‌های اجتماعی..................................................................................... 41

  2 8 7 عدم «حساب پس‌دهی»............................................................................................ 41

  2 8 8 ناتوانی شرکت‌ها در انتخاب گزینه‌های اخلاقی........................................................ 41

  29 استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی............................................................................ 42

  291 اجابت قانون............................................................................................................. 42

  292 پاسخگویی بیش از خواسته قانون................................................................................ 42

  293 مخالفت اجتماعی...................................................................................................... 43

  294 التزام اجتماعی........................................................................................................... 43

  295 پاسخگویی اجتماعی.................................................................................................. 44

  ادامه فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                            صفحه

  29 6 مساعدت اجتماعی................................................................................................... 44

  210 ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان.................................................................................... 44

  211 سطوح مسئولیت اجتماعی............................................................................................ 45

  212 مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان.............................................................................. 46

  2121 مدل مسئولیت اجتماعی دیویس................................................................................ 46

  2122 مدل سه‌بعدی مسئولیت اجتماعی کارول.................................................................... 48

  213 سیر تکاملی پاسخگویی اجتماعی سازمان....................................................................... 49

  214 مرحله خط‌مشی.......................................................................................................... 50

  215 مرحله یادگیری........................................................................................................... 50

  2 16 مرحله تعهد سازمانی.................................................................................................. 51

  217 مشکلات پذیرش و ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها.................................................. 51

  218 روش‌های توجیهی مدیران در عدم انجام مسئولیت اجتماعی............................................ 52

  2181 «این کار واقعاً غیرقانونی و غیراخلاقی نیست»........................................................... 52

  2182 «این به نفع من (به نفع سازمان) است»...................................................................... 52

  2183 «هیچ‌کس نخواهد فهمید».......................................................................................... 52

  2184 «ازآنجایی‌که این کار به سازمان کمک می‌کند، سازمان از غیراخلاقی بودن آن چشم‌پوشی کرده، در عوض از من حمایت می‌کند»................................................................................................................. 53

  2185 «همه این کار را انجام می‌دهند»................................................................................ 53

  2 19 چه کسی از انجام مسئولیت اجتماعی سود می‌برد؟........................................................ 53

  220 مدیریت مسائل اجتماعی.............................................................................................. 54

  221 به‌سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر................................................................................... 55

  222 تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان.............................................................. 58

  2221 جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط................................................... 58

  ادامه فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                            صفحه

  2222 ایجاد مدیریت اثربخش............................................................................................ 58

  2223 افزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان......................... 59

  2224 ارائه خدمت مؤثر به مردم......................................................................................... 59

  2225 مانع گریبان‌گیرشدن مشکلات جامعه به سازمان.......................................................... 60

  222 6 ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت.................................. 60

  2227 مانع وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه............................ 60

  222 8 فراهم‌شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان............................................ 61

  2229 موفقیت، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان....................................................... 61

  22210 مانع از بین رفتن ارزش‌های انسانی و اخلاقی......................................................... 62

  22211 برقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان......................................................... 63

  22212 بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه............................................................................ 63

  22213 نائل‌شدن سازمان به اهداف و منافع بلندمدت........................................................... 63

  22214 کاهش دخالت‌های دولت...................................................................................... 64

  22215 باعث هماهنگ‌شدن سازمان‌ها با تغییر نیاز‌ها و توقعات عمومی................................. 65

  222 16 حفظ منابع محدود ............................................................................................. 66

  22217 ایجاد شاخص ارزیابی مدیران................................................................................ 66

  223 اخلاق و اخلاق کار.................................................................................................... 66

  224 مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار................................................................................... 68

  225 خودکنترلی در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی................................................................. 69

  2 26 پیشینه پژوهشی......................................................................................................... 72

  2 261 تأثیر مسؤولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی..................................................... 72

   

  فصل سوم: روش تحقیق

  31 نوع روش تحقیق........................................................................................................... 77

  ادامه فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                            صفحه

  32 جامعه آماری................................................................................................................. 78

  33 نمونه و روش نمونه‌گیری............................................................................................... 78

  34 ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................................. 78

  35 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها............................................................................................. 80

   3 6 روش گردآوری اطلاعات............................................................................................ 81

   

  فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

  41 یافته‌های توصیفی.......................................................................................................... 82

  42 یافته‌های استنباطی......................................................................................................... 91

  421 فرضیه اصلی............................................................................................................. 91

  422 فرضیات فرعی.......................................................................................................... 92

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  51 مقدمه......................................................................................................................... 100

  52 نتیجه‌گیری.................................................................................................................. 102

  53 محدودیت‌ها............................................................................................................... 107

  54 پیشنهاد‌ها................................................................................................................... 107

   

  فهرست منابع و مآخذ............................................................................................................... 108

  پیوست

  پرسشنامه آلن و مایر     112

  منبع:

  فهرست منابع و مآخذ

  1 احمدیان راد، حمیده (1388)، مسئولیت اجتماعی در تولید و مصرف. روزنامه ایران، برداشت مهرماه 1388.

  2 استرون، حسین (1377)، فصلنامه مدیریت در آموزش‌وپرورش، دوره پنجم 17، صص 734.

  3 اشرفی، بزرگ (1384)، تبیین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت زغال‌سنگ، دانشگاه تربیت مدرس.

  4 الوانی، سیدمهدی (1384)، مدیریت عمومی، چاپ بیست و چهارم، تهران: انتشارات نشر نی.

  5 الوانی، سیدمهدی، قاسمی‌، سید احمدرضا (1377)، مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  6 الوانی، سیدمهدی؛ قاسمی، احمدرضا (1377)، مدیریت و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  7 الوانی، سیدمهدی (1378)، تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ هفتم.

  8 امامی، حسن (1388)، مسئولیت اجتماعی سازمان، الزامی برای پایداری، سایت انجمن مدیریت کیفیت ایران www. iranqms. com، برداشت مهرماه 88 .

  9 امینی، غلامرضا، نیازی، علیرضا (1378)، استاندارد و مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها، ماهنامه کنترل کیفیت، سال پنجم، شماره 27.

  10 امینی، فضل‌الله (1378)، بررسی تطبیقی مسئولیت‌های اجتماعی مدیران در واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی.

  11 ایران‌نژاد پاریزی، مهدی (1371)، مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی مدیریت، دانش مدیریت، شماره 18، پاییز 71.

  12 ایران‌نژاد (1371)، جامعه‌پذیری و مسئولیت اجتماعی.

  13 آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور (1385)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ دهم.

  14 پایگاه اطلاع‌رسانی دانش‌نیوز (1389)، مقالات علمی علوم انسانی.

  15 حقیقی، محمد (1373)، جایگاه کیفیت کالا در رشد و شکوفایی مؤسسات بازرگانی، دانش مدیریت، شماره 24.

  16 خلیلی عراقی، مریم؛ یقین‌لو، مهرانگیز (1383)، سایه‌روشن‌هایی از مسئولیت‌پذیری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، ماهنامه تدبیر، شماره 144، اردیبهشت‌ماه.

  17 درویش یوسف (2000)، تعهد سازمانی ف پل ارتباطی بین کار اسلامی و نگرش‌هایی در جهت نیل به تغییر سازمانی.

  18 ذالقدرنسب، محسن (1384)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان در مقطع ابتدایی شهر همدان، دانشکده روانشناسی.

  19 رابینز، استیفن، (1386)، تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)، مترجمین: سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات صفار اشراقی.

  20 رحمان سرشت؛ حسین رفیعی، محمود؛ کوشا، مرتضی (1388)، مسئولیت اجتماعی، اخلاقیات فراسازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره بیستم، اردیبهشت‌ماه.

  21 رحمان سرشت، حسین (1377)، تئوری‌های سازمان و مدیریت، جلد اول، تهران: انتشارات مؤسسه انتشارات فرهنگی فن و هنر.

  22 رنجبریان، بهرام (1375)، تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره 1 و 2، صص 5741.

  23 ساروقی، احمد (1375)، بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.

  24 سیدجوادین، سیدرضا (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ سوم، تهران: انتشارات نگاه دانش.

  25 شائمی‌، برزگی، علی و اصغری (1389)، رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز استان کردستان، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، سال 2، شماره 3.

  26 صبوری، منوچهر (1379)، جامعه‌شناسی سازمان‌ها، تهران: نشر شب‌تاب.

  27 عراقی، محمود (1373)، بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی و کارکنان مجتمع فولاد اهواز پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان.

  28 فرنچ، درک؛ هینر ساورد (1371)، فرهنگ مدیریت، ترجمه: محمد صائبی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  29 قاسمی‌، سیداحمدرضا (1374)، بررسی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیران بخش صنایع نساجی سازمان صنایع ملی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  30 قراملکی، احد فرامرز (1386)، سازمان‌های اخلاقی در کسب‌وکار، تهران: نشر مجنون.

  31 قلی‌پور، آرین (1378)، جامعه‌شناسی سازمان‌ها (رویکردی جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت)، تهران: انتشارات سمت.

  32 کونتز، هارولد و همکاران (1370)، اصول مدیریت، ترجمه: محمدعلی طوسی و همکاران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.

  33 مطهری، مرتضی (1386)، جاذبه و دافعه علی (ع) چاپ نهم، انتشارات صدرا.

  34 مورهد و گریفین (1374)، رفتار سازمانی، ترجمه: مهدی الوانی و غلام‌رضا معمارزاده، تهران: نشر مروارید.

  35 هانگر، جی دیوید؛ توماس ال ویلن، (1384)، مبانی مدیریت استراتژیک، مترجمین: سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران: انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.

  36 هرسی و بلانچارد (1371)، مدیریت رفتار سازمانی، استفاده از منابع انسانی، ترجمه: قاسم کبیری، تهران: جهاد دانشگاهی.

  37- Andrew J. Dubrin, R. DUANE Ireland, J. Clifton Williams,"Organization & Management", (London: South Western Publication Co,1989) p. 69.

  38- Buckly M. R., D s. Beu, D. D. Frink (2001) "Ethical Issues in Human Resources Systems", Human Resource Management Review, No. 11, 11-29.

  39- Festinger. L (1957) A theorv of congmtive dissonance Stanford umverstv press.

  40- Fleming, M. (2002) What is safety culture? Rail way safety ever green House, Available at: www.google.com.

  41- Greenberg. J,Baron. R. (2000) behavior in organization,publisher. prentice hall. Newdersy.

  42- Jay B. Bamey & Ricky W. Griffin, "The Management of Organizations", (N. J: Houghton Mifflin Co. 1992) p. 724.

  43- John A. PearceII, Richard B. Ropbbinson Jr, "Management", (New York: McGraw Hill 1989) p 142-144.

  44- Kaeh. Chang, "Management, Critical Success Factors", (Boston: Allyn & Baccon Lnc, 1988) p. 294.

  45- Keith Davis, Wiliam C. Fredrick, "Business and Society", (New York: McGraw Hill 1984) pp 4-13.

  46- OECD Productinty Database, (2005), www. axiss. com. au/assets/document.

  47- Richard B. Ropbbinson Jr, John A. Pearce II, "Management", (New York: McGraw Hill 1980) p. 132.

  48- Ronald J. Ebert & Ricky W. Griffin,"Businees", (N. J: Prentice-Hall Inc, 1993) p. 81.

  49- Samuel C. Cetro, Max. E Douglas, Stewart W. Hasted,"Business", (Dubuque, IA: WCB publication, 1987) p. 55.

  50- Steohen P. Robbins,OP. Cit,pp623-625.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده: امروزه انسان در سازمان یک سرمایه گرانبها محسوب می گردد و این عنصرکلیدی تنها در بستری مساعد می تواند بخوبی پویایی خویش و تعالی سازمان را تضمین نماید.بر این اساس این تحقیق در پی یافتن رابطه سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی است. بدین منظور این تحقیق تعداد361 نفر از کارکنان بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران را که با روش تصادفی ساده انتخاب ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت نیروی انسانی چکیده فرهنگ سازمانی به‌ دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می‌تواند بر رفتار و عملکرد اعضاء سازمان داشته باشد، نقش مهمّی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد در سازمان‌های دولتی، در سازمان جهادکشاورزی استان ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: منابع انسانی چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسائی و بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران صورت گرفته است. بنابراین در ابتدا ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شناسائی شده و سپس روابط بین مولفه های شناسائی شده در قالب یک مدل معادلات ساختاری ارائه گردیده است. براساس مطالعات انجام گرفته مولفه های رضایت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری است . نمونه آماری مورد بررسی شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) رشته تحصیلی: مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیرارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن استان گیلان انجام شده است .روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی است . با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل440 نفر از کارکنان شعب بانک مسکن استان گیلان می‌باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش:بازاریابی چکیده: امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را موسسات خدمات مالی به عهده گرفته اند در موسساتی که خدمات نقش مهمی را دارند این نیروی انسانی است که خدمات را به مشتریان ارائه می دهد وکارکنان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت سازمان مورد نظر را معین میکنند وارائه خدمات با کیفیت وایجاد رضایتمندی در مشتریان به عنوان یک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: " استراتژیک " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. اجرای عدالت در جامعه و به خصوص سازمان ها موجب می شود که افراد با آرامش خاطر بیشتری به وظایف خود عمل کنند و بروز رفتار شهروندی سازمانی تحقق یابد. پژوهش حاضر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش نیروی انسانی چکیده عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه ها در قاموس تمدن بشری محسوب می شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور به شمار می آید. در حقیقت عدالت از مفاهیمی است که عقل جمعی همه ی افراد بشر آن را مستحسن و نیکو می شمرد. امروزه بخش مهمی از زندگی انسان ها در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( A..M) رشته:مدیریت دولتی گرایش:منابع انسانی چکیده اشتیاق شغلی یک مفهوم نسبتاً جدید و گسترده در زمینۀ روانشناسی و مدیریت منبع انسانی است. توجه به اشتیاق شغلی در دل تحقیقات مربوط به فرسودگی شغلی ایجاد شد. در طی مطالعاتی که در مورد فرسودگی شغلی انجام گرفت، این سؤال منطقی مطرح شد که از سوی دیگر این پیوستار چه میدانیم و آیا می‌توان کارکنانی ...

ثبت سفارش