پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری

word 9 MB 30872 188
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۸,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده

  رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن نرخ مالکیت سواری و افزایش جریان ترافیک شهری باعث ایجاد مشکلات در امر جابه جایی مسافران شده است. یکی از مهمترین عناصر شهری ، سیستمهای حمل و نقل عمومی شهرها است. از طرفی حمل و نقل عمومی و جابه جایی مسافران به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه شهری نام برده میشوند. بهره برداری مطلوب از یک سیستم حمل ونقل در گرو شناسایی آن سیستم و خصوصیات آن است. اولین گام مهم و ضروری در شناسایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر شناسایی محل استقرار پایانه ها است.کارایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر بستگی به مکانهایی است که پایانه ها در آن مکانها به وجود آمده اند. انجام مطالعات تحلیلی قبل از استفاده و بهره برداری از سیستم حمل و نقل شهری لازم و ضروری است که در این پایانامه به تحلیل الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو (شهر تبریز) خواهیم پرداخت. نحوه استقرار پایانه ها ،سازگاری با کاربری های اطراف محیط خود و همسایگی ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت..

  الف) مقدمه :

  رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن نرخ مالکیت سواری و افزایش جریان ترافیک شهری باعث ایجاد مشکلات در امر جابه جایی مسافران شده است. یکی از مهمترین عناصر شهری ، سیستمهای حمل و نقل عمومی شهرها است. از طرفی حمل و نقل عمومی و جابه جایی مسافران به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه شهری نام برده میشوند. بهره برداری مطلوب از یک سیستم حمل ونقل در گرو شناسایی آن سیستم و خصوصیات آن است. اولین گام مهم و ضروری در شناسایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر شناسایی محل استقرار پایانه ها است.کارایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر بستگی به مکانهایی است که پایانه ها در آن مکانها به وجود آمده اند. انجام مطالعات تحلیلی قبل از استفاده و بهره برداری از سیستم حمل و نقل شهری لازم و ضروری است که در این پایانامه به تحلیل الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو (شهر تبریز) خواهیم پرداخت. نحوه استقرار پایانه ها ،سازگاری با کاربری های اطراف محیط خود و همسایگی ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت..

  کلمات کلیدی : ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری ، پایانه ها ، مترو ، مکانیابی،تبریز

   

  ب) بیان مسئله

  رشد شتابان شهر نشینی در سه دهه گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساختها

  متناسب نبوده و مشاغل مولد مورد نیاز را ایجاد نکرده است. از آنجا که توزیع فضایی شهرها و جمعیت کنترل شده در چهارچوب یک برنامه جامع که مبتنی بر هماهنگیهای  بخشی و ناحیه ای باشد صورت نگرفته است ، مشکلاتی ناشی از  رشد شتابان شهر نشین ابعاد پیچیده ای یافته است. جمعیت بیش از حد شهرها ، مهاجرت بی رویه از روستا به شهر ، ایجاد مناطق پرجمعیت حاشیه نشین ، عدم انسجام و رعایت مسئله همجواری کاربری های مختلف درون شهرها ، عدم دسترسی مناسب به تسهیلات ، جایابی نامناسب کاربری های شهری و.............. معضلاتی است که غالب شهرهای ایران با آن روبرو هستند.(رجبی ، 1391: 125) فضاهای عمومی شهری از اصلی ترین اجزاء ساختار و سازمان فضایی کالبدی شهر و بستر تعاملات اجتماعی هستند. رشد سریع جمعیت ، تحولات کالبدی ناشی از آن ، تاثیر دیدگاههای مدرنیستی و توجه زیاد به سود اقتصادی ، فضاهای شهری را از میان برده و بافت شهری را متراکم تر ساخته است. فضاهای شهری گذشته مثل تکایا ، میادین ، بازار و حمام که محل اجتماع مردم بوده اند تحت تاثیر این تغییرات و دگرگونی معیارها ، ارزشها و سنتها ، دیگر کارایی گذشته خود را ندارند در این میان ایجاد شبکه حمل و نقل زیرزمینی (مترو) ، امکانات و نیازهای تازه ای را با خود به همراه آورده است. نحوه اتصال این شبکه به شبکه راههای پیاده و سواره توسط ایستگاههای مترو و ورودی های آن تعریف می شود این نقاط اتصال یعنی ایستگاهها ، فضاهای جدیدی در درون بافت شهرها هستند که می توان از آنها در ایجاد فضاهای شهری پویا سود جست. تجمع افراد و به دنبال آن پدید آمدن فعالیتها در اطراف این ایستگاههای نوظهور اجتناب ناپذیر است و میتواند بافت پیرامون آن را کاملا دگرگون سازد. ایجاد ایستگاههای مترو بدون توجه به ویژگی های بافت پیرامون و نیازها و امکاناتی که فراهم می آورد ، تهدیدی برای بافت شهری به شمار آمده و بر بی نظمی ها می افزاید(سید زاده خرازی، 1391: 41) ایستگاهتی مترو یکی از مهمترین کاربریها در شهرها میباشند. با توجه به فعالیت هایی که در این فضاها صورت می گیرد ، این فضاها نسبت به سایر کاربری های خدمات شهری از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند. پایانه ها باید به نحو شایسته ای در سطح شهر مکانیابی گردند . به علت رشد سریع شهر نشینی از یک طرف و نبود یک نظام مدون برنامه ریزی و مدیریت در شهرهای کشور، خدمات شهری با مسائل و مشکلات بی شماری روبه رو شده اند. پایانه های سیستم حمل ونقل شهری که یکی از کاربری های مهم و حیاتی شهر هستند با مشکلاتی درگیر می باشند.(رجبی ، 1391: 125) با توجه به مسائل ذکر شده ، ارزیابی جامع در خصوص برنامه ریزی صحیح به  منظور ارتقای کمی و کیفی پایانه ها به عمل خواهد آمد. یکی از عوامل مهم توسعه شهرها ، توسعه حمل و نقل شهری است. ترافیک شهری عامل ایجاد آلودگی های محیط زیستی ناشی از سوخت مواد فسیلی وسایل نقلیه ، آلودگی های آب و هوایی ،آلودگی های صوتی و همچنین عامل مهمی در به وجود آمدن ناراحتی های روحی و روانی در کنار افزایش زمان جابجایی و سفر روزانه برای انجام کارهای روزمره افراد جامعه را به ارمغان می آورد. این علل اهمیت سیستم حمل ونقل عمومی و توسعه بهینه و کاهش  مشکلات شهری را برجسته میسازد. تحلیل مکانیابی این پایانه ها ، ارایه نقاط قوت و پتانسیل های این پایانه ها و نقاط منفی این مکانیابی در شناخت صحیح سیستم مترو نقش بسیار موثری خواهد داشت. یکی از مسائل مهم سیستمهای مترو شهرها ، مکانیابی پایانه های این سیستمها می باشد (بهرامی ،1388)

  منظره شهر خوب و نظام حمل و نقل مناسب دو روی یک سکه هستند. کیفیت سفرهای رفت و برگشت توقف های و ایستگاه ها تاثیری مستقیم بر کارایی و کیفیت نظام حمل و نقل عمومی دارد. کل سفر از خانه به مقصد و برگشت باید در تمامیت خود دیده شود. مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری مناسب و تهسیلات مناسب در ایستگاهها در روز و شب برای حصول اطمینان از آسایش و حس امنیت عناصر مهمی هستند( یان گل ، 1936: 106)

  یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی های شهری تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربری های شهری است.  به این ترتیب که فعالیتهای مختلف نیازمند فضای مناسب می باشند و امکان استقرار آنها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی؛ ترافیکی و شرایط آب و هوایی ، ارزیابی مکانیابی پایانه های مترو شهر مطالعاتی تبریز مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد ، به این ترتیب که  تک تک ایستگاه ها از نظر تاثیر آنها بر روی رونق اقتصادی و محیط زیستی و آثار اجتماعی و همچنین اثرگذاری این ایستگاه ها بر کاهش یا افزایش ترافیک محدوده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

  د) اهمیت و ضرورت تحقیق:

    انتخاب مکان مناسب پایانه ها ی مترو برای حمل و نقل عمومی در سطح یک شهر ، به خصوص کلان شهری مانند تبریز از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه بر روی عوامل این انتخاب و ارزیابی مکانیابی پایانه ها یکی از مسائل مهم و ضروری در بافت شهری عصر حاضر می باشد. اهمیت و اعتبار هر شهر بستگی به خدمات شهری آن شهر دارد. هر چه این خدمات و تاسیسات در سطح ایده آل قرار داشته باشد دارای شرایط راحت تری برای زندگی شهروندان می باشد و باعث افزایش رضایت شهروندان می شود که یکی از مهمترین خدمات شهری حمل و نقل عمومی ، خصوصا مترو شهری می باشد. بنابراین تحقیق و پژوهش در ارزیابی مکانیابی ایستگاههای مترو  از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اهمیت این تحقیق از جهت تاثیر این مکان یابی در مسائل مربوط به امور اجتماعی قابل بررسی می باشد. همچنین اهمیت این تحقیق از لحاظ تاثیر این مکان یابی در محیط زیست و ایجاد انواع آلودگی ها در محیط زیست و بررسی تردد و ترافیک انسانی و ماشین آلات می باشد.  همچنین اهمیت این تحقیق از نظر اقتصادی در این موضوع است که بررسی مکان یابی ایستگاهها می تواند راه و روش های جدیدی در رونق منطقه اطراف ایستگاهها را در پی داشته باشد.

  ر) پیشینه تحقیق :  

  افندی زاده شهریار ، مکان یابی پایانه های اتوبوس برون شهری جدید با هدف کاهش زمان دسترسی. در این مطالعه محققان برای مکان یابی و لکه گذاری محدوده های مناسب جهت ایجاد پایانه ها از یک مدل ریاضی استفاده کرده اندکه پارامترهای ورودی این مدل ریاضی عبارتند از تقاضای استفاده از تسهیلات پایانه های برون شهری و زمان سفر بر روی هر یک از کمانهای شبکه حمل و نقل شهر در زمان اوج ترافیک می باشد.الگوریتم ریاضی مدل انتخاب شده به گونه ای طراحی شده که نسبت به زمان مطلوب انتخاب شده ، حساس می باشد. به عبارت دیگر حل الگوریتم ریاضی طراحی شده تحت محدودیت زمان دسترسی شهروندان به تسهیلات انجان شده است. به این ترتیب که هر چه این زمان کم باشد رفاه در نظر گرفته شده بیشتر می باشد و در نتیجه تعداد مکانهای پیشنهاد شده توسط مدل برای ایجاد تسهیلات پایانه ای بیشتر خواهد شد و به این نتیجه رسیده اند که از اثرات ایجاد پایانه ها ی جدید در نقاط مشخص شده کاهش مصرف سوخت ، کاهش آلودگی هوا ، کاهش شاخص وسیله نقلیه-کیلومتر پیموده شده در کل شبکه حمل و نقل شهری و افزایش دسترسی به تسهیلات پایانه ای می باشد.

  آزاده ، لک ،  سال 1385 ،  طراحی واحدهای همسایگی با ارتقا فعالیت فیزیکی

  در سال های اخیر تلاش های زیادی توسط برنامه ریزان ، طراحان و مدیریت شهری صورت گرفته است تا در طراحی واحدهای همسایگی پیاده روی ، دوچرخه سواری و سایر فعالیتهای فیزیکی ارتقاء یابد.

  بهرامی ، اردشیر ارزیابی پیامد های اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث توقف گاه وسایل نقلیه. در این مطالعه محققان بطور موثر بر روی پایانه مسافربری وسایل نقلیه عمومی شهید کلاهدوز کار کرده اند به این ترتیب ارزیابی پیامدهای اجتماعی پروژه با تاکید بر مراحل دهگانه اتا و ترکیبی از روشهای کمی (پیمایش و پیمایش سفر،250 نفر) و روش کیفی (20 مصاحبه عمیق فردی و گروهی ) انجام داده اند. و همچنین نتایج منفی آن اعم از کاهش نیافتن ترافیک خیابان و نارضایتی شهروندان به دلیل تولید سرو صدا و آلودگی هوا و عدم ایجاد نظم و ترتیب ترافیکی و عدم بهبود چشم انداز خیابان را در پی داشته است و همچنین الزاماتی مانند بهبود و دسترسی ساکنین به محل کار و زندگی ، کاهش اختلاف و درگیری رانندگان تاکسی خطی و شخصی ، افزایش نسبی امنیت اجتماعی و افزایش امنیت سفر و کاهش تخلفات رانندگی از اثرات مثبت طرح نام برده اند .

  پورابراهیم، خلیل ، سال 1388:مکانیابی ترمینال بین شهری شهر تسوج .توجه به مساله مکان یابی برای استقرار کاربریها ودر جهت پیشگری از بحرانهای زیست محیطی و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات سرزمین یکی از موضوعات جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه دولت ، بالاخص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است مکانیابی در حقیقت قدمی در راستای تامین بهتر نیازهای بوجود آورنده و استفاده کنندگان از کارآیی مکان می باشد از جمله اهدافی که در برنامه ریزی حملو نقل دنبال می شود ، سامان دهی فضاهای حمل و نقل و کاهش تراکم ترافیک می باشد این تحقیق در راستای مکان یابی ترمینال بین شهری تسوج انجام شده است و در نهایت با مدل پیشنهادی مرکز میانگین مکان بهینه انتخاب شده است.

  رجبی ، سجاد ، سال 1391، ارزیابی نحوه استقرار پایانه های مسافربری برون شهری مطالعه کرده اند. با توجه به گسترش شهرها در اثر افزایش جمعیت ارزیابی بهینه و برنامه ریزی جهت استفاده موثرتر از منابع موجود اهمیت روز افزونتری پیدا  کرده است. مکانیابی مطلوب  تسهیلات عمومی شهر یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی شهری است. برنامه ریزان از طریق اختصاص زمینهای شهری به کاربریهای ضروری و مختلف مورد نیاز شهروندان با ملاحظاتی چون دسترسی مناسب ، امن ، آسایش و استانداردهای سلامت و ایمنی به افزایش رفاه شهروندان کمک میکند این تحقیق ارزیابی مکانیابی پایانه های برون شهری  شهر تبریز با توجه به معیارهای کمی و کیفی می باشد که با استفاده از نرم افزار  ARC GIS و مدلهای AHP و شاخص هم پوشانی پایانه های موجود با شش معیار در دو طبقه سازگاری و مطلوبیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  سید زاده خرازی، مرضیه ، سال 1391، طراحی محله بلافصل ایستگاه مترو تبریز (نمونه موردی محله خاقانی ). فضاهای شهری محملی برای تعاملات اجتماعی شهروندان هستند. فضاهای شهری در ایجاد حس اعتماد و اطمینان به مردم کمک  کرده و باعث افزایش حس همبستگی در مردم می شود اگر به نیازها و امکانات جدیدی که ظهور ایستگاههای مترو در شهر ایجاد می کنند توجه شود ، نوعی توسعه از درون بافتهای شهری صورت خواهد گرفت که نه تنها  مانع از هم گسیختن بیشتر بافتهای شهری می شود ، بلکه به بهبود و ایجاد فضاهای شهری یاری خواهد رساند و بسیاری از نابهنجاری های و مشکلات اجتماعی ناشی از کمبود یا فقدان فضاهای شهری را جوابگو خواهد بود.

  7- عصار زادگان ، حمید ، مکان یابی بهینه ایستگاههای BRT به کمک نرم افزار ARCGIS با استفاده از تکنینک TOPSIS و AHP .به این ترتیب که آنها با استفاده از نرم افزار ARCGIS عمل جمع آوری ، ترکیب و تجزیه تحلیل لایه های اطلاعاتی مربوط به مساحت ، معابر ، جمعیت ، محلات ، نقاط پیشنهادی را تسهیل بخشیدند. سپس با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره AHP و وزن شاخص های کیفی بدست آمده از نظر کارشناسان حمل و نقل و ترافیک شهری مقادیر یکی از شاخصها را مشخص کردند. شاخصهای کمی بدست آمده از نرم افزار ARCGIS با استفاده از تکنیک TOPSIS در انتخاب نقاط پیشنهادی به عنوان ایستگاههای BRT به کار بردند و به این نتیجه رسیدند که  مکان یابی بهینه ایستگاههای BRT و اولویت بندی ایستگاهها با توجه به اطلاعات مکانی و نیازسنجی از شهروندان تاثیر فراوان در کاهش هزینه های تجهیز حمل و نقل عمومی و تسهیل در عبور و مرور شهروندان توسط سیستم حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه افزایش رضایت مندی شهروندان دارد.

  قنبری حکیمه و دکتر محسن احد نژاد ، تاثیر مکان یابی بهینه پارکینگها در کاهش حوادث ترافیکی. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بیان معضلات مربوط به کمبود پارکینگ و ارتقاء ایمنی معابر به عنوان یکی  از عوامل زمینه ساز سوانح ترافیکی در سطوح معابر شهری پرداخته و راهکارهای مؤثر در مکانیابی کاربری پارکینگ ارائه دادند. همچنین جهت ارائه الگوی بهینه مکان یابی پارکینگها بخشی از شهر تبریز به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار دادند و سپس با استفاده از نرم افزار GIS و رو ش تحلیل سلسه مراتبی شاخص های ارتقای ایمنی معابر با تاکید بر کاربری پارکینگ به تحلیل پرداخته اند.

  یان گل ، شهر انسانی ، مترجمان : دکتر علی غفاری و لیلا غفاری .یان می گوید<<ما شهرها را می سازیم و شهرها ما را می سازند>> یان گل پیش کسوت طراحی فضای عمومی،درک عمیقی از نحوه استفاده ما از قلمرو عمومی دارد و ابزاری برای ارتقاء فضاهای عمومی هم چون فضاهای سیستم حمل و نقل عمومی و ایستگاها و توقف گاه ها ،.... و در نتیجه ارتقاء کیفیت زندگی در شهر ارائه می کند. شهر فشرده توسعه یافته با تاکید بر حمل و نقل عمومی تنها شکل شهری از نظر محیطی پایدار است. فضاهایی که مقیاس انسانی دارند ، پایدار، سالم، امن و سرزنده هستند. فضای شهری خوب یک پیش نیاز اساسی برای یک سیستم حمل و نقل عمومی خوب است.

  ز) اهداف تحقیق

  الف) یافتن مولفه ها و شاخص های صحیح مکانیابی و تاثیر این مکانیابی بر عوامل اجتماعی و اقتصادی و محیط زیست منطقه مورد مطالعه

  ب) یافتن علل موثر بر وضعیت سرزندگی در واحد همسایگی مورد مطالعه

  پ ) ارائه راهکارهای مناسب برای  افزایش کارایی و کیفیت پایانه های مترو وبررسی تاثیر مکانیابی بر واحدهای همسایگی مورد مطالعه

  س) سئوالات تحقیق

  تناسب و سازگاری بین کاربری ها و هم جواری های محدوده پایانه ها در چه حدی می باشد؟

  انتخاب این نقاط مکانیابی بر چه پایه و اساسی بوده است و از چه شاخص هایی استفاده شده است ؟

  ایستگاههای مترو شهر تبریز در  مناسبترین گزینه مکانیابی در سطح شهر است ؟

  تاثیر این مکانیابی در حل مسائل  ترافیکی شهر و تجمع انسانی چیست ؟

  ش) فرضیات تحقیق

  با توجه به اهداف و سوالات تحقیق ، موارد زیر در ارزیابی مکانیابی پایانه های مترو شهر تبریز     می تواند تاثیر گذار باشد :

  در مکانیابی ایستگاهای مترو شهر تبریز تناسب و سازگاری بین کاربری های همجوار رعایت شده است.

  در مکانیابی ایستگاهای مترو شهر تبریز ملاحظات مطلوبیت سایت مورد توجه قرار گرفته است.

  در مکانیابی ایستگاهای مترو شهر تبریز تجمع انسانی مدنظر قرار گرفته است.

  ص) روش تحلیل :

  پژوهش حاضر از آنجایی که موضوع پژوهش ارزیابی مکانیابی پایانه های مترو می باشد روش تحقیق ، توصیفی-تحلیلی می باشد که در مرحله اول به توصیف پایانه ها و علل جایگزینی آنها خواهیم پرداخت و در مرحله دوم به تحلیل داده ها میپردازیم. داده هایی که به تحلیل آن خواهیم پرداخت بدین شرح است: نقشه پایانه های مترو شهر تبریز، نقشه کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه ، نقشه شبکه ارتباطی شهر تبریز

  ط) روش گردآوری داده ها:

   روش گردآوری  داده ها اسنادی و میدانی است . روش اسنادی  با استفاده ازکتاب ها ،  گزارشها ، نشریات و مقاله ها  در جهت تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق صورت خواهد گرفت. بخش اصلی داده ها را از طریق مطالعه میدانی بدست می آوریم .

  ظ ) نتایج مورد انتظار

  انتظار از انجام این تحقیق این است که با بررسی وضعیت استقرار پایانه های مترو شهر مورد مطالعه و با یافتن علل موثر بالا رفتن کارایی و سرزندگی در واحد مذکور ، راهکارها ی ارائه شده به کار گرفته شوند .

  ک) برنامه زمانبندی انجام پایان نامه:

  چنانچه پروپزال فوق تصویب گردد پایاننامه با زمانبندی ذیل تدوین خواهد یافت 

  Keywords: Evaluation, urban transportation system, terminals, subway, locating, Tabriz.

  Abstract

  The increasingly growth of population and riding ownership rate and increasing the urban traffic flow have led to some problems in passengers transport. One of the most important urban elements is the public transportation systems of cities. On the other hand, public transportation and passenger transports is called as one of the most important urban development elements. A proper exploitation of a transportation system requires identifying that system and its properties. The first main step in identifying the public transportation system of a city is to identify the placement of terminals. The performance of a public transportation in a city depends on locations where terminals have been established there. It is necessary to perform analytical studies before applying and exploiting urban transportation system where in this thesis we will analyze the location patterns of subway stations (Tabriz City). The placement way of terminals, consistency with its surrounding applications and neighborhoods will be studied.

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان..................................................................................................................................................صفحه

   

  فصل اول: طرح تحقیق

   

  الف) مقدمه  ................................................................................................................................................................... 1            

  ب) بیان مسئله ............................................................................................................................................................. 1 

  د) اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................................................ 3

  ر) پیشینه تحقیق ...........................................................................................................................................................3

  ز) اهداف تحقیق .......................................................................................................................................................   6

  س) سئوالات تحقیق......................................................................................................................................................6

  ش) فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................... 7

  ص)روش تحلیل..............................................................................................................................................................7

  ط)روش گردآوری داده ها............................................................................................................................................7

  ظ ) نتایج مورد انتظار................................................................................................................................................. 8

  ک) برنامه زمانبندی انجام پایان نامه .......................................................................................................................8

   

  فصل دوم : تعاریف و مبانی و مفاهیم نظری تحقیق

   

  فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

  2-1- مقدمه...................................................................................................................................................................9

  2-2- تعاریف و مفاهیم.................................................................................................................................................9

  2-2-1- تعریف سیستم حمل و  نقل شهری.........................................................................................................9

  2-2- 2- انواع سیستم های حمل و نقل عمومی شهری.................................................................................10

      الف) مترو.................................................................................................................................................................10

      ب) قطار سبک شهری.........................................................................................................................................10

      ج) منوریل..............................................................................................................................................................11

       د) تراموا................................................................................................................................................................12

       ه) اتوبوس............................................................................................................................................................12

       و) تاکسی و خودروهای شخصی.........................................................................................................................13

  2-2-3- تعریف پایانه ها و ارتباط با  سیستم حمل و نقل شهری...................................................................13

    الف) مشخصات پایانه...............................................................................................................................................14

      ب)  عوامل ساخت پایانه ها..................................................................................................................................14

  2-2-4- انواع پایانه ها ازنظر مقیاس........................................................................................................................15

  2-2-5- انواع پایانه ها.................................................................................................................................................15

  2-2-6- عملکرد پایانه ها............................................................................................................................................16

  2-2-7- وظایف پایانه ها............................................................................................................................................17

  2-2-8- مفهوم ایستگاه پایانه ای مترو و فضای جمعی آن.............................................................................17

    الف) فضای تصمیم گیری......................................................................................................................................19

      ب) فضاهای فرصت یا مکث...............................................................................................................................19

      ج) فضاهای حرکتی..............................................................................................................................................19

  2-2-9- مفهوم فضای عمومی و ابعاد اجتماعی آن..........................................................................................21

  2-3- رویکردهای نظری.......................................................................................................................................  24

  2-3- دیدگاه های نظری حمل و نقل درون شهری..........................................................................................24

  2-3-1- نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه 1910 .................................................................................24

  2-3-2-  نظریه های حمل و نقل شهری از 1920 تا 1970........................................................................26

  2-3-3-  نظریه های حمل و نقل شهری از 1980 تا کنون..........................................................................28

  2-4-  مدل ها و روش های تحقیق.........................................................................................................................30

  2-4-1- بررسی الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی......................................................................30

  2-4-2- توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی....................................................................................................30

  2-4-3- سیاست ها و اصول کلی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی.....................................................31

  2-5- مکانیابی...............................................................................................................................................................33

  2-5-1- معیارهای مکانیابی......................................................................................................................................33

  2-5-2- مکانیابی ایستگاه های مترو.....................................................................................................................34

  2-5-3- انواع ایستگاه های مترو و مکانیابی نقاط ...........................................................................................35

      الف) ایستگا ه های انتهایی...............................................................................................................................35

       ب) ایستگاه های اجباری................................................................................................................................35

       ج) ایستگاه های میانی....................................................................................................................................35

  2-6- اصول و برنامه ریزی درونی پایانه............................................................................................................ 36

     الف) اصل جامعیت............................................................................................................................................... 36

      ب) اصل سازگاری فضاها ، فعالیت ها و همجواری درونی.........................................................................36

       ج) اصل ایمنی......................................................................................................................................................36

       د) اصل امنیت.....................................................................................................................................................36

       ه) اصل دسترسی آسان.....................................................................................................................................36

       و) اصل تمرکز......................................................................................................................................................36

      ی) خوانایی فضاهای پایانه...................................................................................................................................36

      ن) سازگاری فعالیت پایانه با کاربری های اطراف..........................................................................................36

  2-7-  تجارب جهانی............................................................................................................................................... 37

  2-7-1- معرفی پروژه های موفق مترو در جهان................................................................................................37

    الف) متروی کوپنهاگ..............................................................................................................................................37

      ب) متروی برلین....................................................................................................................................................37

      پ) ام تی آر هنگ کنگ چین..........................................................................................................................38

      ث) متروی نیویورک آمریکا.................................................................................................................................39

      ج) متروی پاریس پاریس – فرانسه...................................................................................................................40

      م) متروی لندن – انگلستان ..............................................................................................................................41

      ن) متروی مسکو – روسیه..................................................................................................................................41

       و)متروی دبی..........................................................................................................................................................44

       ه) ایستگاه های مختلف استکهلم سوئد ........................................................................................................44

      ی) ایستگاه بلوار فورموسا کائوسیونگ، تایوان............................................................................................ 46

  2-7-2- ابعاد اجتماعی در تجارب جهانی موفق...................................................................................................46

  نتیجه گیری...................................................................................................................................................................47

   

  فصل سوم : بررسی و شناخت وضع موجود

   

  مقدمه..............................................................................................................................................................................50

  3-1- ویژگیهای عمومی شهر تبریز.........................................................................................................................50

  3-2-  مطالعات جغرافیایی شهر تبریز.....................................................................................................................52

      الف) توپوگرافی.......................................................................................................................................................52

       ب)  هیدرولوژی...................................................................................................................................................52

       ج)  مورفولوژی....................................................................................................................................................52

  3-3-  اقلیم..................................................................................................................................................................52

  3-4- جغرافیای سیاسی شهر تبریز.......................................................................................................................58

  3-5- ویژگیهای تاریخی تبریز.................................................................................................................................58

  3-6- ویژگیهای فرهنگی _ اجتماعی  شهر تبریز...........................................................................................59

  3-7- ویژگی‌های جمعیتی و نیروی انسانی شهر تبریز.................................................................................60

  3-8- ویژگی‌های اقتصادی منطقه........................................................................................................................60

  3-9- ویژگی‌های کالبدی شهر تبریز...................................................................................................................63

  3-10- مطالعات زیست‌محیطی.............................................................................................................................65

      الف) آلودگی هوا..................................................................................................................................................65

       ب)  آلودگی خاک..............................................................................................................................................66

       ج) آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی...........................................................................................................66

  3-11- تاسیسات شهری تبریز.................................................................................................................................66

     الف) بررسی وضعیت شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب شهر تبریز...........................................................67

      ب) مشخصات برق تبریز و نیروگاههای آن.....................................................................................................67

      ج) مخابرات..............................................................................................................................................................68

      د)  مشخصات و بررسی وضعیت گاز طبیعی در شهر تبریز.......................................................................68

  3-12- مطالعات شهرسازی و معماری....................................................................................................................69

  3-13- شبکه راههای منطقه.....................................................................................................................................69

  3-14- شبکه ارتباطی_شبکه معابر.........................................................................................................................69

  3-15- حمل و نقل همگانی......................................................................................................................................72

  3-16- زمینه مطالعات سیستم حمل و نقل سریع همگانی تبریز..................................................................75

  3-17- سابقه واگن اسبی در تبریز..........................................................................................................................77

  3-18- مترو و قطار شهری........................................................................................................................................77

     الف) نقشه مترو شهر تبریز و بررسی خطوط قطار شهری تبریز................................................................78

      ب) ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز...............................................................................................80

  3-19-  تجهیزات سازمان قطار شهری تبریز......................................................................................................81

  3-20- معرفی دپو و پارکینگهای خط1 قطارشهری تبریز...............................................................................82

     الف ) پایانه ائل گولی..............................................................................................................................................82

      ب ) پایانه لاله..........................................................................................................................................................83

  3-21 - ناوگان قطار شهری تبریز............................................................................................................................83

  3-22 - معرفی ایستگاه های خط یک....................................................................................................................84

   

  فصل چهارم : الگوهای تحلیلی و ارزیابی ایستگاه ها

   

  4-1- مقدمه..................................................................................................................................................................89

  4-2 - تعیین عوامل و متغییرها...............................................................................................................................89

  4-2-1- عوامل موثر درارزیابی ایستگاه ها.............................................................................................................89

  4-2-2- تعریف عوامل موثر درارزیابی.................................................................................................................. 90

  4-2-3- متغیرهای عوامل موثر در مکانیابی ایستگاه ها...................................................................................90

  4-2-4- متغییرهای بررسی......................................................................................................................................90

  4-3- شاخص های انتخاب شده.............................................................................................................................95

  4-4- پرسشنامه شاخص های انتخاب شده.........................................................................................................97

  4-5- روش AHP....................................................................................................................................................101

  4-5-1- ایجاد ماتریس مقایسه دو¬تایی.............................................................................................................101

  4-5-2- محاسبه وزن های معیار..........................................................................................................................102

  4-5-3- وزن دهی گزینه ها..................................................................................................................................102

  4-5-4- تخمین نسبت توافق................................................................................................................................103

  4-6- تحلیل فرایند سلسله مراتبی AHP برای ایستگاه یک از فاز یک قطار شهری تبریز.................103

  4-6-1- ماتریس مقایسه دو تایی معیارهای بکار رفته در شاخص های کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و نظم و ایمنی ایستگاه یک  تا هفت.............................................................................103

  4-6-2- بررسی سازگاری در قضاوتها...................................................................................................................103

  4-7- نتیجه گیری تجزیه و تحلیل ایستگاه ها با روش Ahp......................................................................136

  4-8- نقشه کاربری اراضی در ایستگاه های فاز یک خط یک........................................................................142

  4-8-1- نوع کاربری ها، مساحت کاربری ها و درصد سطح اشغال شده هر کاربری در ایستگاه های فاز یک................................................................................................................................................................................143

  4-9- نتایج بررسی کاربری اراضی در هفت ایستگاه اول از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز.....143    الف) نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره یک و دو از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز........................................................................................................................................................................... 143

       ب)نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره سه وچهار از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز..............................................................................................................................................................................146

      ج) نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره پنج، شش وهفت از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز................................................................................................................................................................148

  4-10- سازگاری کاربری ها , نقشه سازگاری کاربری های  ایستگاه ها..................................................151

   

  فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و پیشنهادها

   

  1-5-  مقدمه ..........................................................................................................................................................156

  5-2- آزمون فرضیه ­ها.............................................................................................................................................156

  فرضیه اول...................................................................................................................................................157

  فرضیه دوم...................................................................................................................................................157

  فرضیه سوم.................................................................................................................................................158

  5-3- نتیجه گیری....................................................................................................................................................159

  5-4-پیشنهادات.........................................................................................................................................................161

  منبع:

  لک ، آزاده ، سال 1385 ،  طراحی واحدهای همسایگی با ارتقا فعالیت فیزیکی

  یان گل ، شهر انسانی ، مترجمان : دکتر علی غفاری و لیلا غفاری ، 2010

  خلیل پورابراهیم، سال 1388:مکانیابی ترمینال بین شهری شهر تسوج

  نشریه های زیبا_معماری و شهرسازی . دوره 17.شماره 3.صفحات 17-28:سنجش ابعاد اجتماعی . فضای جمعی ایستگاه های مترو

  حمید عصار زادگان و همکاران، مکان یابی بهینه ایستگاههای BRT به کمک نرم افزار ARCGIS با استفاده از تکنینک TOPSIS و AHP

  مدیریت شهری شماره30 صفحات : 39-52 : سنجش اولویت عوامل تاثیرگذار در معماری ایستگاه های مترو بر رضایتمندی کاربران

  حکیمه قنبری و دکتر محسن احد نژاد ،تاثیر مکان یابی بهینه پارکینگها در کاهش حوادث ترافیکی

  مرضیه سید زاده خرازی سال 1391 طراحی محله بلافصل ایستگاه مترو تبریز (نمونه موردی محله خاقانی ).

  سجاد رجبی ، سال 1391، تحت عنوان ارزیابی نحوه استقرار پایانه های مسافربری برون شهری

  شهریار افندی زاده و همکاران ، مکان یابی پایانه های اتوبوس برون شهری

  شیخ اعظمی، علی، تیرماه ،1391، واحدهای همسایگی، پژوهشگر جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  ماهنامه اتحادیه سازمان های پایانه های  مسافربریشهرداری های کشور تیر سال  1390،شماره 45

  محمد منتظری، مجید اداوی : بررسی مولفه های ترافیکی سیستمهای حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن ،ص2

  (سیفی،20،1390)

  رفیعان،  1384:36

  حسین زاده دلیر،کریم،(1385)؛برنامه ریزی ناحیه ای،انتشارات سمت.

  شکویی،حسین،(1376)؛بررسی نظریه های مربوط به پیدایش نخستین شهرها،مجله رشد آموزش جغرافیا،س 4،ش16.

  شوای،فرانسواز،(1375)؛شهرسازی تخیلات و واقعیات،ترجمه سید محسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران.

  اصغری زمانی ، اکبر ،پژوهشی در روند حاشیه نشینی در ایران،نمونه موردی تبریز،رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، 1379

  آمارنامه استان آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، 1386

  پناهی جلودار، قربان ، تحلیلی بر روند حاشیه نشینی در مادر شهرهای ایران، نمونه موردی تبریز، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، 1379

  رحیمی ، اکبر، تحلیلی از آلودگی هوایی ناشی از مکانیابی نادست صنعتی، نمونه موردی تبریز، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، 1385

  زیستا ، مهندسین مشاور ،  طرح توسعه و عمران ناحیه شهری تبریز ، جلد اول، اداره کل مسکن و شهرسازی استان، 1387

  زیستا ، مهندسین مشاور، مطالعات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تبریز، 1383

  سبزینه راه ، مهندسن مشاور ، مطالعات طرح تفصیلی تبریز، 1389

  طرح جامع شهر تبریز

  عرصه ، مهندسین مشاور، مطالعات طرح و آماده سازی اراضی فتح آباد و شهرک خاوران، 1387

  مرکز آمار استان آذربایجان شرقی، سرشماری نفوس و مسکن 1385

  نقش محیط ، مهندسین مشاور، مطالعات طرح تفصیلی تبریز، 1389

  مسعود تقوایی و ابوذر وفایی، برنامه ریزی و مدیریت سیستم اتوبوسرانی درون شهری با تاکید بر ایستگاه های اتوبوس شهر کاشان، گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

  سجاد رجبی ، ارزیابی نحوه استقرار پایانه های مسافربری برون شهری،1391

  ویژه نامه د ه سال بهره برد اری از مترو1389

  تهران و حومه، شرکت بهره برد اری راه آهن شهری1389

  طراحی منظر قطار شهری و ارتباط آن با فرم، عملکرد و زیبایی شناسی، ترجمه حسان نظر زاد ه، نشریه فرآیند معماری، شماره 13 . نصر آزاد انی  1388 

  اصول و طراحی ایستگاه های راه آهن، نشر د انشگاه صنعتی شریف، تهران 1389

  سلحشور، نیما ،   طراحی معماری ایستگاه های قطار شهری، انتشارات کارور، تهران. 1388

  ارائه مد لی پیش بینی کنند ه از میزان رضایت از سفر با مترو، نشریه هویت شهر، شماره 6 ، سال چهارم 1389

  مصطفی عباسزادگان و راضیه رضازاده ، مریم محمدی سجاد علیپور اشلیکی ، سنجش عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت از سکونت در محلات بلافصل ایستگاههای مترو تهران

  کریم مردمی و حسام قمری ، سنجش اولویت عوامل تاثیرگُذار در معماری ایستگاه های مترو بر رضایتمند ی کاربران؛ مطالعه مورد ی: ایستگاه های خطوط 1 و 2 متروی تهران ، 1390

  مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تبریز جلد 1،3،15،17،29،30

  مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای سال سوم، شماره نهم، تابستان 1390، تحلیلی جغرافیایی بر نقش دوچرخه در سیستم حمل و نقل پایدار شهر اصفهان

  فکوهی،ناصر،(1383)؛انسان شناسی شهری،انتشارات نی.

  شهریار، محمدرضا صدرالدینی ، بررسی و ارزیابی شبکه اتوبوسرانی درون- شهری، صنعت حمل و نقل، شماره 213 ، صص 88،1381

  بررسی مولفه های ترافیکی سیستمهای حمل و نقل شهری و عوامل موثر بر آن محمد منتظری١ ، مجید اداوی

  پورمحمدی،  1386

  محمد جواد جعفری، فریده عتابی و محمد خرم  ، علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره هشتم، شماره ٤، زمستان ٨5

  فصلنامه مدیریت شهری، شماره 21 ، صص 3-19

  دکتر محسن سقایی ،تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه ها بر اساس شاخص های استاندارد ،1386: ص3

  سپیده سمائی ،مجله شهر و زیبا سازی، ارگونومی در فضای عمومی)

  مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تبریز جلد دوم ،مشاوران اندیشه کار:1382،ص10

  مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تبریز قسمت پایانه­ها،1390،56

  urbanismhttp://en.wikipedia.org

  63. http://tabrizemodern.blogfa.com

  65. www.tehranmetro.com

   

   

   

  ·        1- social development department/1999/13-17

  ·        2- Malczewski,1999,157

  ·        3- Clark, C. (1957), “Transport: maker and breaker of cities”, town planning review, No. 28, PP. 237-250

  ·        4- Dittmar, Hank et al.(2004), “An Introduction to Transit-Oriented Development”, The New Transit Town; Best

  ·        Practices in Transit-Oriented Development, Edited by Hank Dittmar & Gloria Ohland, Washington, London: Island

  ·        Press, pp 1-18

  ·        5- Jacobs, Jane (1993), “Tod und Lebengrober Amerikanischer Stadte”, Frankfurt: Verlage uhlstein GmbH

  ·        6- M.Daisa, James (2004), “Traffic, Parking and Transit- Oriented Development”, The New Transit Town; Best

  ·        Practices in Transit-Oriented Development, Edited by Hank Dittmar & Gloria Ohland, Washington, London: Island

  ·        Press, pp 113-130

  ·        7- Tange, Kenzo (1970), “Architecture and Urban Design”, Zurich: Verlag Fur Architekture Artemis

  ·        8- http://courses.umass.edu/latour/2007/hand/index.html

  ·        9- http://en.wikipedia.org/wiki/principles of intelligent urbanism (PIU)

  ·        10- http://en.wikipedia.org/wiki/smart growth

  ·        11- http://en.wikipedia.org/wiki/sustainable transport

  ·        12- http://en.wikipedia.org/wiki/transit-proximate-development

  ·        13- http://en.wikipedia.org/wiki/Woonerf


موضوع پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, نمونه پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, جستجوی پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, فایل Word پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, دانلود پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, فایل PDF پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, مقاله در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, پروژه در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, پروژه درباره پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیلی بر الگو های مکانیابی ایستگاه های مترو شهری

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیاو برنامه ریزی شهری چکیده: مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ...

فصل اول کلیات تحقیق مقدمه : با توسعه شهر ها و افزایش تقاضای سفرهای درون­شهری، نیاز به جابه­جائی مردم و کالاها طی سالهای اخیر روزبه­روز افزون­تر گشته است. در این میان کارشناسان و متخصصین حمل و نقل و برنامه­ریزان شهری، تنها راه مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهرها را در افزایش سهم حمل و نقل انبوه و عمومی و توسعه مدیریت سیستم­های حمل و نقل شهری دانسته­اند. چرا که با توسعه و افزایش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت چکیده: صنعت حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی و حلقه اتصال مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همواره مورد توجه بوده است و نقش و حساسیت استراتژیک این صنعت در ارائه خدمات متناسب با نیازهای مختلف بخش های گوناگون جوامع از اهداف کلان سیاست گذاران امروز کشورها است. از این رو، نحوه ی کارگیری تکنولوژی و گردش ...

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی گرایش برنامه ­ریزی شهری چکیده حمل­ و نقل شهری یکی از اصلی­ترین زیر بخش‌های توسعه و برنامه­ریزی شهری می­باشد. شهروندان همه روزه با شبکه­های پیاده و سواره و انواع مختلف حمل­ونقل تماس داشته و برای پاسخ­گویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، تفریح و غیره از حمل­ونقل شهری استفاده می­کنند؛ بنابراین حمل­ونقل به یکی از مهم­ترین بخش­های کیفیت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده امروزه شهرها با رشدی شتابان در حال گسترش و توسعه هستند، به طوری که فرایند توسعه شهرها در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعات پیشِ روی پژوهشگران مسائل شهری است. افزون بر میزان رشد شهرها، چگونگی تغییرات کاربری‌ها در سطح کلان نیز مورد توجه می­باشد. پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی گسترش شهر بندر ترکمن فراهم شده است. . روش ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد چکیده: ساماندهی و طراحی مسیر ورودی به شهرها همواره یکی از موضوعات قابل توجه در فضاهای شهری امروزی به شمار می رود. دلیل این امر دگرگونی مفهومی است که در گذشته از شهر و مقوله ورودی و خروجی شهر در نظر افراد بوده است. بطوریکه نخستین تصویری که از هر شهر در ذهن انسان نقش می بست تصاویر ورودی و خروجی شهر بود، زیرا این تصویر علاوه بر آن به عنوان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده با افزایش جمعیت شهر ها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می شود. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری، تا آن حد است ...

ثبت سفارش