پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق)

word 9 MB 30972 187
1393 کارشناسی ارشد هنر
قیمت قبل:۶۸,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر

  چکیده

  جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های قرن نوزدهمیِ عصر قاجار در ایران هم‌خوانی نداشت. در دوران قاجار یک چهره‌ی زیبا می‌توانست، به هر دو جنس مرد و زن نسبت داده شود و در شرایط خاص هر دوی آنان به‌مثابه‌ی ابژه‌ی میل شناخته می‌شدند، اعم از این‌که آن دو فرد، زن یا مرد/امرد یا شاهد باشند. نه تنها مفهوم زیبایی در شخصیت‌های نقاشی‌های عصر فتحعلی‌شاه (اعم از زن و مرد) با مؤلفه‌های امروزین مطابقت ندارد بله در محور معکوس عمل می‌کند بدین ترتیب که زیبایی مردان در تصاویر زنانه و متقابلا زیبایی زنان قابل تطبیق با زیبایی امردان و یا خواجگان است. تخطی از مفاهیم بنیادینی چون زن/ مرد در یک جامعه پیشا مدرن طی فر آیندی گفتمانی محقق شد فرآیندی که همراه با نشانه‌های تصویری بخشی از گفتمان گسترده تر در گیر در روابط قدرت در ایران را به تصویر میکشد.

  کلید واژه: گفتمان، فوکو، جنسیت، قاجار، فتحعلی‌شاه، نقاشی

  1- فصل اول

  کلیات تحقیق

  1-1-

  دوره‌ی قاجار یکی از متناقض ترین و شگفت انگیزترین دوره های تاریخی ایران و محل برخورد بحران آفرین عناصر کهنه و نو، وقوع انقلاب های سیاسی و اجتماعی و آغاز تحولات جدی فرهنگی و هنری است. در اثر کوشش روشنفکران نسل های اخیر، تحولات اجتماعی-فرهنگی قرن سیزدهم، در بسیاری از شاخه‌های هنری به ویژه شعر و ادبیات، موسیقی و معماری مورد بررسی قرار گرفته است. در حالیکه در زمینه‌ی نقاشی و هنرهای تجسمی دوران قاجار کار بسیار مانده است. لذا انجام مطالعاتی که از منظرگاه های گوناگون به شکل‌گیری تحولات نقاشی در این دوران بپردازد الزامی است. بررسی هنر این دوره تا حدود زیادی در گروی شناخت بسترهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کل جریان قدرتمندی است که روح تاریخ را از حال شرقی خود به وجه غربی تغییر داد. پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره بردن از روش تحلیل گفتمان به بررسی آثار نقاشی دوره‌ی اول هنر قاجار بپردازد.

  در این در این راستا پژوهش گر برای رسیدن به اهداف موردنظر خود در این پایان نامه مباحث را در پنج فصل دسته بندی نبوده است:

  فصل اول طرح تحقیق؛ انگیزه پژوهش، بیان سوالات، اهداف و اهمیت پژوهش و روش پژوهش پایان نامه در این فصل توضیح داده شده، روش تحقیق کیفی بوده و مانند دیگر تحقیقات کیفی با متن سر و کار دارد و نه با مقادیر کمی و عددی (شمار و فراوانی) متغیرها. در واقع در این نوع تحقیقات متن نه تنها داده های اصلی را که یافته ها بر آن متکی اند فراهم می‌کند بلکه اساس تفسیر این داده ها نیز هست و در عین حال وسیله و ابزار اصلی ارائه و انتقال یافته ها به شمار می‌آید.

  فصل دوم با تعاریف و چارچوب مرتبط با موضوع پژوهش در جهت گشایش به متن آغاز می‌شود و در بخش اول خود به تبارشناسی گفتمان پرداخته و سپس گفتمان را از منظر فوکو بررسی کرده و پس از آن تبار شناسی جنسیت و تفاوت دو واژه‌ی جنس و جنسیت بیان می‌شود و گفتمان جنسیت گرا مورد توجه قرار می‌گیرد؛ و در پایان با بحث نشانه‌شناسی و نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری این فصل به پایان می‌رسد.

  فصل سوم در حقیقت تاریخچه می‌باشد که در ابتدا به گفتمان‌ها وشرایط اجتماعی موجود در دوران صفویه و بررسی رفتار جنسی در این دوران پرداخته، مردان، زنان و امردان را معرفی می‌کند و در بخش بعد شکل‌گیری دوران قاجار و گفتمان جنسیت در دوره‌ی قاجار را مورد خوانش قرار داده. بعد از آن به بحث مدرنیته و ورود آن به ایران و سکسوالیته در دوره‌ی مدرن پرداخته شده است.

  فصل چهارم، در این فصل 7 اثر نقاشی مربوط به دوران صفویه و 40 اثر مربوط به دوران قاجار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

  فصل پنجم، به یافته های پژوهش و پاسخ به سوالات و نتیجه گیری می‌پردازد.

   

  1-2-

  بنا به تعریف بوردیو هر اثر هنری درون فضایی تعریف می‌شود و این فضا به معنای نظامی همگون از اندیشه ها نیست بلکه نظامی از تفاوت ها و تنوع هاست که هر اثر هنری درون آن تعریف می‌شود. فضایی که وی در ارجاع به میشل فوکو آن را فضای مقدورات استراتژیک می‌نامد، یعنی فضایی که هر مولدی اعم از نویسنده و هنرمند، آفرینشگریِ خود را بر اساس استراتژی هایی در پیش می‌گیرد که مبتنی بر گزینش و ردِ پاره ای از خط سیرهای فرهنگی و موضع گیری های سبکی، تکنیکی و مضمونی است که فضای درون گفتمانی و برون گفتمانی را از هم تفکیک می‌کند. تحلیل گفتمان بر خلاف تحلیل سبک به دنبال ترسیم فضای یکپارچه ای از سیطره ی یک اندیشه در یک دوران تاریخی و آشکار سازی قواعد سبک و آفرینش گری در آن دوران نیست، در تحلیل گفتمان پا را فراتر گذاشته و به دنبال زمینه های تولید متن هستیم. باید تأکید کرد که هدف تحلیل گفتمان، تحلیل معنای متن نیست، بلکه تحلیل شرایطی است که این معنا در آن تولید می‌شود و از همین رو به تحلیل نهادهای مولد معنا و باز تولید کننده‌ی گفتمان تأکید می‌شود. روند حرکت از متن به نهادهای مولد گفتمان بیانگر خواست نهایی تحلیل گفتمان در آشکار ساختن رابطه‌ی میان متن، قدرت و ایدئولوژی است.

  می‌توان ادعا کرد که موضوع گفتمان هنری به‌طور تنگاتنگ با موضوع بینا رشته ای نیز مرتبط است؛ زیرا هنر بر خلاف ادبیات از نظام‌های گوناگون نشانه‌ای بهره می برد و در برخی موارد این نظام‌های گوناگون را در هم می آمیزد و متن ها و گفتمان‌های چند نظامی را خلق می‌کند.

  حال اگر بپذیریم که چگونگی تغییر نظام‌ های هنری در هر دوره‌ی تاریخی بر بستری از تحولات اساسی در گفتمان کلان آن دوره ظهور می‌یابد و هم چنین بپذیریم که گفتمان فقط منحصر به کلمات و عبارات نبوده و علائم و نشانه‌های غیرکلامی نیز در شکل دادن به آن‌ها نقش دارند، سعی بر این است تا با نگاهی بینا رشته ای نشانه‌هایی درون سنت تصویری عصر قاجار که در آن توجه به پیکره ی زن نسبت به دوران قبل افزایش یافته و چهره سازی از زنان سرشناس درباری، زنان حرمسرای شاهی، رقصندگان و نوازندگان توجه نقاشان و همچنین دستگاه سلطنتی را به خود جلب کرده، بیابیم که در تعامل و یا در چالش با یکدیگر فرایندی را بوجود آورند که متأثر از گفتمان جنسیت و درون آن شکل گرفته است.

  اهمیت درک جنسیت زمانی آشکار می‌شود که ما این فرض را بپذیریم که سکسوالیته در واقع فراهم کننده‌ی کلیدی برای فهم ما از ماست. نه به دلیل آنچه که ما اکنون هستیم، بلکه به دلیل جای داشتن جنسیت و چه بسا محوریت داشتن آن در طیفی از استراتژی هایی که دانشی از سوژه و مجموعه‌ای از هنجارها را بوجود می‌آورد. دانش و هنجارهایی که به وسیله ی آنها رفتار سوژه قاعده مند می‌شوند. جایگاه مهم‌جنسیت در یک چنین گفتمان هنجارمند سازی، اهمیت درک آن و ساز و کارهای دخالت آن در دانش و هنجارها را به وضوح نشان می‌دهد؛ و همچنین ضرورت شناخت جنسیت به‌عنوان پدیده‌ای فراگیر و برساخته ای تاریخی در زندگی انسان.

  ازآنجا که تحلیل گفتمان رویکردی است که بیشتر برای هنرهای کلامی مورد استفاده قرار گرفته است و کمتر پژوهشی در ایران به مطالعه‌ی شکل‌گیری و بروز نظام‌های غیرکلامی به ویژه هنرهای دیداری درون یک گفتمان اختصاص یافته، سعی بر این است که نشان دهیم چگونه علاوه بر گزاره های زبانی گزاره های غیرزبانی چون نشانه‌های تصویری تحت نظارت و کنترل گفتمان این عصر بروز می‌یابند و خود باعث شکل‌گیری گفتمانی جدید در بطن یک جامعه می‌شوند.

  1-3-

  1) مؤلفه های برسازنده ی گفتمان جنسیت در دوره‌ی قاجار چه هستند؟

  2) گفتمان جنسیت در این دوره چگونه در آثار نقاشی عینیت متنی پیدا می‌کند؟

  1-4-

  این تحقیق مانند سایر تحقیقات کیفی با متن سر و کار دارد و نه با مقادیر کمی و عددی (شمار و فراوانی) متغیرها. در واقع در این نوع تحقیقات متن نه تنها داده های اصلی را که یافته ها بر آن متکی اند فراهم می‌کند بلکه اساس تفسیر این داده ها نیز هست و در عین حال وسیله و ابزار اصلی ارائه و انتقال یافته ها به شمار می‌آید.

  تحقیق کیفی مانند تحقیق کمی نیست که فرضیه ها را از ادبیات موجود استخراج کنیم و سپس آن‌ها را در بوته ی آزمون قرار دهیم. در اینجا ما از اطلاعات و بینش های موجود در ادبیات موضوع به‌عنوان دانش زمینه ای استفاده می‌کنیم تا در بستر این ادبیات به مشاهدات و گزاره های تحقیق نظر بیافکنیم.

  1-5-

  این پژوهش می کوشد تا با اتخاذ رویکرد تحلیل گفتمان به مقوله‌ی جنسیت در ایران دوره قاجار پرداخته و از تصاویر نقاشی به‌عنوان سندی برای این مدعا استفاده بنماید. اگرچه این موضوع از ابعاد توصیفی- تاریخی مورد توجه قرار گرفته اما از منظر تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین با توجه به کمبود نگاه تحلیلی با بنیادهای تئوریک بینارشته ای که متأسفانه در فضای آکادمیک هنرهای تجسمی در ایران وجود دارد، پیوند دو حوزه گفتمانی-زبانی و تصویری و تحلیل مناسبات میان این دو، راهی را خواهد گشود که بر کلیشه‌های رایج در نوع نگاه مرسوم به سنت تصویری در این دوران بی تأثیر نخواهد بود.

  1-6-

  آثار پژوهشی موجود در خصوص نقاشی دوران قاجار و تحولات شکل گرفته در آن عموما آثاری با رویکرد توصیفی-تاریخی اند و توجه چندانی به ابعاد گفتمانی و رابطه‌ی هنر با گفتمان غالب موجود در ایران عصر قاجار ندارد. همچنین آثاری که مقوله‌ی جنسیت در این دوران در آن مطرح بوده فقط به جنس زن توجه نموده اند و به گفتمان‌هایی که در حول محور جنس زن و پر رنگ تر از آن در این دوره مطرح بوده‌اند اشاره ای نداشته اند. مقالات و پایان نامه هایی که به‌عنوان پیشینه برای موضوع این پایان نامه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد الزاما دربردارنده‌ی هر سه مؤلفه‌ی گفتمان، جنسیت و دوره‌ی قاجار نبوده است.

  1-6-1-

  - حاتم پورغیاثی، زهرا؛ "زن در هنرهای تصویری دوره قاجار ". فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی نقش مایه، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1388

  در این مقاله نویسنده بر وضعیت زنان و حضور آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی توجه نموده و معتقد بر این موضوع است که هنرهای تصویری دوره‌ی قاجار به علت تعدد زنان، نمودی زنانه یافته است و تصویر زنان در پی آشنایی با هنر غرب، تغییر سلایق دربار، فاصله گرفتن تدریجی هنر از فضای دربار و رواج هنرهای مردمی، از تصویر آرمانی، خیالی و محدود به حوزه‌ی دربار به تصویری عینی، واقع گرا و در پیوند با مناسبات زندگی روزمره بدل شده است. تفاوت آن با پژوهش حاضر در این است که این مقاله بیشتر به دوره‌ی دوم هنر قاجار توجه نموده است و فاقد نگاهی تحلیلی به نقش زن و در نظر گرفتن جامعه به‌عنوان بستر شکل‌گیری نقش زن و به تبع تأثیر تحولات گفتمانی آن در نقش پذیری زن میباشد که در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به این تحولات توجه گردد.

  -خزایی، رضوان؛ "بررسی اجتماعی حضور زنان در قلمدآن‌های قاجاری در مجموعه ی ناصر خلیلی ". زن در فرهنگ و هنر. دوره 4. شماره 1. بهار 91

  مقاله ی حاضر به بررسی قلمدان نگاری دوره‌ی قاجار پرداخته شده که نگارنده بیشترین بخش تصویر پردازی این قلمدآن‌ها را پیکرنگاری از زنان می‌داند که در بخشی متأثر از پیکره های اروپایی هم دوره‌ی قاجار بوده و با بررسی این قلمدآن‌ها به این نتیجه می‌رسد که باورهه و اعتقادات اجتماعی، نوع و نگرش زندگی مردم به ویژه زنان، به‌عنوان بخشی مهم از جامعه ی روزگار و تأثیرات فرهنگ غرب که بازتاب سفرها و بازدیدهای متعدد درباریان، نقاش ها و متمولان قاجاری به خوبی در شیوه و سبک نگارگری و قلمدآن‌های این دوره انعکاس یافته است. تفاوت پژوهش حاضر در استفاده از نظریه‌ی گفتمان فوکو در تحلیل آثار و همچنین توجه به جنسیت چند گانه ای که در این دوران در جامعه ی قاجار حاکم است، می‌باشد و هم چنین به‌جای قلمدان نگاری به بررسی آثار نقاشی پرداخته شده است.

  -زارع زاده، فهیمه؛"مقاسیه تطبیقی سیمای زن در داستآن‌های هزار و یک شب در نگاره های صنیع الملک نقاش " پژوهش زنان، دوره 1، شماره 2، زمستان 88

  زارع زاده در این مقاله آثار صنیع الملک را که مربوط به دوره‌ی دوم نقاشی قاجار می‌باشد در هزار و یک شب بررسی کرده و به مطالعه‌ی سیمای زن در این داستآن‌ها و مقایسه ی تطبیقی آن با نقاشی‌های صنیع الملک پرداخته است و معتقد است که این آثار برآیند پیچیده ای از نگاه جامعه به مقوله‌ی زن و تجربه ی گوناگون مولفان آن است که در طول ازمنه، فرصت های موجود برای بیان یک ایده و یا نحوه ی برخورد با اندیشه‌ای را فراهم کرده و ماندگاری یا فنای آن را رقم زده است. ولی در پژوهش حاضر از رویکرد تحلیل گفتمان و نشانه‌شناسی در تحلیل آثار بهره گرفته شده است و هم چنین ما به بررسی آثار دوره‌ی اول پرداخته ایم و مسیله ی جنسیت را در مورد زن و مرد مورد توجه قرار داده ایم.

  -ساسانی خواه، فائزه؛"بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان ". زن در فرهنگ و هنر. دوره 1. شماره 4. تابستان 89

  مقاله معرفی شده به چگونگی بازنمایی زنان در دوره اصلاحات از طریق رمآن‌های به نگارش درآمده توسط زنان، با رویکرد تحلیل گفتمان توجه کرده است. این مقاله همانند پژوهش پیش رو یه مقوله‌ی جنسیت و رویکرد تحلیل گفتمان پرداخته با این تفاوت که متن در این مقاله رمان ودر پژوهش ما نقاشی بوده است و هم چنین مقوله‌ی جنسیت در پژوهش ما هر دو جنس زن و مرد را دربرمی‌گیرد.

  -عامل رضایی، مریم؛"تحول جایگاه زن در نثر پیش از مشروطه (از دوره فتحعلی شاه تا مظفرالدین شاه). تاریخ ادبیات فارسی.

  Abstract

   

   In Qajar period in Iran which is a pre-modern society, gender is not hegemonic concept or objective one. In exploring the history of a country, no construct of a gender discourse focusing on heterosexuality not until mid-19th century could be found. Genealogy of sexuality will reveal that Iranians had been engaged in heterosexual activities during 17th and 18th centuries. Heterosexuality and homosexuality are practiced in these centuries, and we actually see ‘gender pluralism. Notion of beauty were undifferentiated by gender and we can attribute a beautiful face to a man or a woman. Both of them could consider as desired-object. No difference if they are men or women or Amrad .surprisingly, notion of beauty in the pictures in Fath Ali Shah period is in contrary to our belief since the beauty of a man has been the constituent components of femininity and the beauty of a woman is like ideal Amrad or Shahed. The process of how a man or a woman understands themselves in this pre-Modern society reveals an extensive discourse accompanied by pictorial representation.

       Keys: Discourse, Foucault, Gender, Qajar, Fath Ali shah,painting

   

 • فهرست:

  فصل اول :کلیات  تحقیق.................................................................................................................................1

  1-1- مقدمه.............................................................................................................................................................................................................2

  1-2- بیان مسأله و انگیزۀ پژوهش......................................................................................................................................................................3

  1-3- سؤالات پژوهش.............................................................................................................................................................................................5

  1-4- فرضیه پژوهش..............................................................................................................................................................................................5

  1-5- اهداف و ضرورت انجام پژوهش.................................................................................................................................................................7

  1-6- پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................................................................6

   1-6-1-مقالات.....................................................................................................................................................................................................6

   1-6-2- پایان نامه ها.......................................................................................................................................................................................10

  1-7- مبانی نظری................................................................................................................................................................................................13

  1-8- روش و ابزار پژوهش..................................................................................................................................................................................14

  1-9- جامعه آماری - نمونه آماری....................................................................................................................................................................14

   1-9-1- جامعه آماری.....................................................................................................................................................................................14

   1-9-2- نمونه آماری......................................................................................................................................................................................14

  فصل دوم: چهارچوب نظری: تحلیل گفتمان..................................................................................................15

  2-1- تبارشناسی گفتمان................................................................................................................................................................................16

  2-2- فوکو و گفتمان........................................................................................................................................................................................19

   2-2-1- تاریخ جنون.................................................................................................................................................................................25

   2-2-2- پیدایش کلینیک........................................................................................................................................................................25

   2-2-3- نظم اشیاء....................................................................................................................................................................................26

   2-2-4- دیرینه شناسی دانش................................................................................................................................................................26

   2-2-5- نظم گفتار.................................................................................................................................................................................27

   2-2-6- مراقبت و تنبیه........................................................................................................................................................................28

   2-2-7- تاریخ جنسیت..........................................................................................................................................................................28

  2-3- فوکو: تبار شناسی جنسیت...............................................................................................................................................................29

  2-4- جنس و جنسیت.................................................................................................................................................................................34

   2-4-1- عامل فرودستی زنان..............................................................................................................................................................39

   2-4-2- اورتنر: طبیعت – فرهنگ.....................................................................................................................................................39

   2-4-3- روزالدو: عمومی – خصوصی................................................................................................................................................41

   2-4-4- ادهولم: تولید – بازتولید......................................................................................................................................................42

   2-4-5- ارتباط سه دو انگاری (اورتنر، روزالدو، ادهولم)...............................................................................................................43

  2-5- گفتمان جنسیت گرا.........................................................................................................................................................................44

  2-6- نشانه‌شناسی.......................................................................................................................................................................................49

   2-6-1- نشانه‌شناسی اجتماعی........................................................................................................................................................53

   2-6-2- رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری ...........................................................................................................56

  فصل سوم:  جنسیت به‌مثابه گفتمان.........................................................................................................65

  3-1- حکومت صفویان.............................................................................................................................................................................66

   3-1-1- مؤلفه های گفتمان عصر صفوی‌‌....................................................................................................................................69

  3-2- تبار شناسی رفتار جنسی..............................................................................................................................................................71

   3-2-1- مردان، امردان و زنان.......................................................................................................................................................73

   3-2-2- جایگاه معشوق در ادبیات...............................................................................................................................................75

  3-3- گفتمان جنسیت در دوره صفویه................................................................................................................................................81

   3-3-1- دو جنس گرایی...............................................................................................................................................................85

  3-4- دوران قاجار از 1796 م تا 1852 م (1175 تا 1231 ه.ش)................................................................................................89

  3-5- گفتمان جنسیت در دوره قاجار..................................................................................................................................................91

   

  3-6- مدرنیته در ایران.....................................................................................................................................................................107

  فصل چهارم: تأثیر گفتمان جنسیت بر معیارهای زیبایی شناسانه عصر قاجار......................................119

  4-1- نقاشی در دوره قاجار.............................................................................................................................................................120

  4-2- زیبایی امری تاریخی و قیاس ناپذیر..................................................................................................................................124

  4-3- زن یا مرد، ابژه‌های لذت......................................................................................................................................................131

   فصل پنجم:  نتیجه گیری........................................................................................................................157

   فهرست مراجع.........................................................................................................................................164

   

  منبع:

  1- آزاد، حسن: پشت پرده‌های حرم‌سرا، چاپ هشتم، انتشارات انزلی، ارومیه، 1377.

  2- آصف، محمد هاشم: رستم التواریخ، تصحیح محمد مشیری، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1352.

  3- ابطحی، مصطفی. «رسمیت یافتن تشیع در ایران چالش‌ها و دستاوردها»، در مقصودعلی صادقی، مجموعه مقالات همایش صفویه در گستره‌ی تاریخ ایران‌زمین، چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریز، 1384.

  4- ابن سنجر، هندو شاه: تجارب السلف در تاریخ خلفا و وزرای ایشان، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، انتشارات طهوری، تهران، 1357.

  5- اعزازی، شهلا: فمینیسم و دیدگاه‌ها، چاپ اول، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1385.

  6- اکبرزاده جهرمی، سید جمال‌الدین: «ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم»، نشریه مطالعات فرهنگ-ارتباطات، شماره 16، سال 12، تهران، 1390.

  7- الئاریوس، آدام. سفرنامه الئاریوس، ترجمه احمد بهپور، چاپ اول، سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار، تهران، 1363.

  8- باستانی پاریزی، محمدابراهیم: سیاست و اقتصاد عصر صفوی، چاپ دوم، انتشارات صفی علیشاه، تهران، 1357.

  9- بارنز، الکس: سفرنامه‌ی بارنز، سفر به ایران در عهد فتحعلی شاه قاجار، ترجمه حسن سلطانی فر، چاپ دوم، موسسه‌ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1373.

  10- تره زل. یادداشت‌های ژنرال تره زل در سفر ایران، به اهتمام ژ.ب.دوما، ترجمه عباس اقبال، چاپ اول، انتشارات یساولی، تهران، 1361.

  11- تکمیل همایون، ناصر. «عوامل تاریخی و عناصر فرهنگی در تأسیس سلسله صفویه»، در مقصودعلی صادقی، مجموعه مقالات همایش صفویه در گستره‌ی تاریخ ایران‌زمین، چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریز، 1384.

  12- جوئت، کری واویاما، رومیکو. «معنای بصری: رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی»، ترجمه تینا امراللهی.

  13- جمال‌زاده، محمدعلی: قصه‌ی ما به سر رسید، چاپ اول، انتشارات مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، 1357.

  14- جهانبگلو، رامین: ایران و مدرنیته، گفت‌وگو با پژوهشگران ایرانی و خارجی در زمینه‌ی رویارویی با دستاوردهای جهان مدرن، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران، 1387.

  15- جهانبگلو، رامین: ایران در جستجوی مدرنیته، بیست گفتگو در بی‌بی‌سی با صاحب‌نظران ایرانی، چاپ اول، نشر مرکز، تهران، 1384.

  16- چندلر، دانیل: مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، زیر نظر فرزان سجودی، چاپ سوم، انتشارات سوره مهر، تهران، 1387.

  17- حسینی زاده، محمدعلی: «نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی»، نشریه علوم سیاسی، شماره 28، سال هفتم، تهران، 1383.

  18- حافظ، شمس‌الدین محمد: دیوان حافظ، چاپ سیزدهم، انتشارات گنجینه، تهران، 1381.

  19- دروویل، گاسپار: سفرنامه دروویل، ترجمه جواد محیی، چاپ دوم، انتشارات بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ، 1348.

  20- دلاواله، پیترو: سفرنامه پیترو دلاواله، ترجمه شجاع‌الدین شفا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1348.

  21- دن گارسیا، فیگوئروآ سیلوا: سفرنامه دن گارسیا، ترجمه غلامرضا سمیعی، نشر نو، تهران، 1363.

  22- دوکوتزبوئه، موریس: مسافرت به ایران، دوران فتحعلی شاه قاجار، ترجمه محمود هدایت، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، 1365.

  23- دهقانی، رضا. «واگرایی در ساختار روابط ایران و عثمانی در دوره صفویه»، درمقصودعلی صادقی، مجموعه مقالات همایش صفویه در گستره‌ی تاریخ ایران‌زمین، چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریز، 1384.

  24- راوندی، مرتضی: تاریخ اجتماعی‌ایران، جلد هفتم، چاپ سوم، انتشارات نگاه، تهران، 1369.

  25- رضا قلی میرزا: سفرنامه‌ی رضا قلی میرزا نوه فتحعلی شاه قاجار، به کوشش اصغر فرمانفرمایی قاجار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346.

  26- زیبا کلام، صادق: سنت و مدرنیسم، چاپ اول، انتشارات روزنه، تهران، 1377.

  27- سانسون: سفرنامه سانسون، ترجمه تقی تفضلی، تهران، 1346.

  28- سعیدی سیرجانی. وقایع اتفاقیه: مجموعه گزارش‌های خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال 1291 تا 1322 ه.ق، نشر نو، تهران، 1361.

  29- سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، ترجمه منوچهر امیدی، چاپ اول، انتشارات خوارزمی، تهران،1349.

  30- سلطانی، علی‌اصغر: «تحلیل گفتمان به‌مثابه نظریه و روش»، نشریه علوم سیاسی، شماره 28، سال هفتم، تهران، 1383.

  31- سلطانی، علی‌اصغر: «نظریه گفتمان»، نشریه علوم سیاسی، تهران، 1377.

  32- شاردن، ژان: سفرنامه شاردن، جلد 8 و 9، ترجمه اقبال یغمایی، چاپ اول، انتشارات توس، تهران، 1372.

  33- شرلی، آنتونی و رابرت: سفرنامه‌‌ی برادران شرلی، ترجمه آوانس، به کوشش علی ده باشی، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران، 1362.

  34- شوایتزر، اسوالد: روان‌شناسی جنسیتی، ترجمه بابا صمد نوری نژاد، انتشارات سپهر، تهران، 1346.

  35- شهری، جعفر: تاریخ اجتماعی‌ایران در قرن سیزدهم، زندگی و کسب و کار، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسماعیلیان، تهران، 1367.

  36- شهری، جعفر: طهران قدیم، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات معین، تهران، 1376.

  37- طاهری، ابوالقاسم: تاریخ سیاسی و اجتماعی‌ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،1383.

  38- عضدالدوله. تاریخ عضدی، به کوشش کاظم عابدینی مطلق، چاپ اول، نشر فراگفت، قم،1388.

  39- علیمحمدی، جواد. همگامی ادبیات و نقاشی قاجار، چاپ اول، انتشارات یساولی، تهران،1392.

  40- فلسفی، نصرالله: چند مقاله‌ی تاریخی و ادبی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342.

  41- فلور، ویلم و دیگران: نقاشی و نقاشان دوره قاجار، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، انتشارات ایل شاهسون، تهران، 1381.

  42- فکوهی، ناصر: تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، چاپ سوم، نشر نی، تهران، 1384.

  43- فوکو، میشل: اراده به دانستن، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، تهران، 1384.

  44- قابوس بن وشمگیر، عنصرالمعالی: قابوس‌نامه، تصحیح و حواشی از امین عبدالمجد بدوی، انتشارات ابن‌سینا، تهران، 1342.

  45- قاضی مرادی، بهناز: «تأثیر گفتمان مشروطیت بر هنجارهای تصویری دوره قاجار»، نشریه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، تهران، 1391.

  46- کاتف، آفائاس یویج: سفرنامه کاتف، ترجمه محمد‌‌‌ صادق‌‌‌‌ همایون‌‌ فر، انتشارات دیااستریپ، تهران، 2536 شاهنشاهی.

  47- کدی، نیکی آر: ایران دوره قاجار و برآمدن رضاخان، ترجمه‌‌‌‌ی مهدی حقیقت‌خواه، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1381.

  48- کرس، گونتر: نشانه‌شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد، ترجمه سجاد کبگانی و دکتر رحمان صحراگرد، چاپ اول، انتشارات مارلیک، تهران، 1392.

  49- کلانتری، عبدالحسین: گفتمان از سه منظر زبان‌شناختی، فلسفی و جامعه‌شناختی، چاپ اول، انتشارات جامعه شناسان، تهران، 1391.

  50- کوپر، جی.سی: فرهنگ نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، نشر فرشاد، تهران، 1379.

  51- مستوفی، حمدالله: تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1339.

  52- معینی علمداری، جهانگیر. «سیاست نشانه‌ها: نشانه‌ها و بازسازی نظریه سیاسی»، دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1387.

  53- میر احمد منشی، قاضی: گلستان هنر، به احتمام احمد سهیلی خوانساری، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1352

  54- میلز، سارا: گفتمان، ترجمه فتاح محمدی، چاپ دوم، انتشارات هزاره سوم، زنجان، 1388.

  55- نویدی، داریوش: تغییرات اجتماعی و اقتصادی در ایران عصر صفوی، ترجمه هاشم آغاجری، نشر نی، تهران، 1386.

  56- وارنر، رکس: دانشنامه‌ی اساطیر جهان، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل‌پور، انتشارات اسطوره، تهران، 1386.

  57- هال، استوارت: معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمه احمد گل محمدی، چاپ اول، نشر نی، تهران، 1391.

  58- یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز: نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، چاپ دوم، نشر نی، تهران، 1391.

  59- Diba,Layla.Royal Persian Painting,I.B.Tauris Publisher,1998

  60- Ettinghausen, Richard.Stylistic Tendencies at the time Shah Abbas,studies on Isfahan part ii,in Iranian Studies,1994

  61- Japaridze,Eka.Qajar Portraits,The shalva Amiranashvili State Art Museum of Georgia,2004

  62- Najmabadi,Afsaneh.Women with Mustaches and Men without Beards,Gender and sexual anxieties of Iranian modernity,by the Regents of the University of California 2005

  63- R.Canby,Sheila.The Rebellious Reformer: The drawing and painting of Riza-yi Abbsi of Isfahan,Azimuth Editions,1996

  64- Welch,Anthony.Painting and Patronage under Shah AbbasI,studies in Isfahan,partii.Iranian Studies.Voll vii.1974

  65- Welch,Anthon.Shah Abbas and the Arts of Isfahan,The Asia society inc,1973

   

  66-zollner, Frank.Leonardo da Vinci,The complete Paintings and Drawings,TASCHEN GmbH,2003


موضوع پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), نمونه پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), جستجوی پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), فایل Word پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), دانلود پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), فایل PDF پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), مقاله در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), پروژه در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), پروژه درباره پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق), رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق)

چکیده: در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش نشانه شناسی به بررسی سکانس به سکانس چهار فیلم مورد نظر به نام‌های (زمانی برای مستی اسب ها ،آوازهای سرزمین مادری ،نیمه ماه (نیوی مانگ)،لاک پشت ها هم پرواز می کنند ) از بهمن قبادی برای دستیابی به هدف اصلی تحقیق که همان بازنمایی انگره‌های هویتی در فیلم‌های ایشون می باشد پرداخته شده است. در این تحقیق با دیدن سکانس به سکانس فیلم ها ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد گرافیک گرایش ارتباط تصویری چکیده: پژوهش حاضر به بررسی­ و ­­تحلیل نقوش تصویری خانه تاریخی عطروش شیراز با هدف بازشناسی مبانی فرهنگی و زیبایی­شناختی نقاشی­های باقی­مانده از خانه عطروش شیراز می­پردازد.پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اسناد مکتوب و تصاویر به­جای مانده از خانه تاریخی عطروش می­باشد و همچنین از روش میدانی و کتابخانه­ای و از ...

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده تزئینات در معماری ایران با حفظ ویژگی وحدت کل در عین کثرت اجزاء، همواره به‌عنوان یکی از روش‌های خلق زیبایی مورد استفاده قرار گرفته‌است. در معماری ایران، انواع گوناگونی از تزئینات به خدمت گرفته شده‌است. این تزئینات، نقوش متنوع گیاهی، هندسی، جانوری و انتزاعی را در برمی‌گیرد که اغلبشان سابقه‌ای کهن دارند. معماران ...

چکیده: نقاشی قهوه­خانه­ای در دوره­ی قاجار به واسطه­ی هنرمندانی از جنس مردم، از بطن اجتماع برخاست و راه خود را باز کرد تا بتواند موضوعاتی را که دغدغه­ی مردم بود، به تصویر بکشد. در این میان، موضوعات مذهبی بسیار مورد توجه مردم و نقاشان بوده و در میان تمامی آنها زندگی امام علی(ع) به واسطه­ی ارادت ویژه­­ی شیعیان به ایشان مورد توجه زیادی قرار می­گرفت و تصاویر مختلفی از ایشان نقاشی شده ...

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مطالعات زنان چکیده بازنمایی زن در آثار سینمایی داریوش مهرجویی جایگاه و موقعیت زنان در رسانه‌ها تحت عنوان مفهوم بازنمایی می­تواند تبیین گردد. به لحاظ تاریخی، محتوای رسانه‌ها با تصاویری از زنان پر شده‌ که به تقویت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از زنانگی و نقش‌های سنتی زنان پرداخته‌اند. از این رو، بررسی‌های جامعه‌شناختی سینما، بستری را برای درک ...

پايان‌نامه جهت دريافت درجه‌ي کارشناسي ارشد گروه صنايع‌ دستي بهمن92 مقدمه معماري سنتي از دير باز از فرهنگ و اقليم متأثر بوده و اين در حالي است که در مناطق مختلف ايران آب و ه

چکيده هدف کلي پژوهش تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي بر اساس مهارت هاي فراشناخت مي باشد. روش پژوهش توصيفي و در اصل يک پژوهش " تحليل محتوايي " است. جام

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش زبان و ادبیات فارسی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، ایران بویژه خراسان در نابسامانی و تشویش اوضاع سیاسی، جنگ‌های داخلی، تعدد روزافزون فرقه های مذهبی و نزاع بر سر حقانیت هر یک، به سر برده است. آشفتگی‌های سیاسی و مذهبی منجر به رواج ناامنی، فقر و ...

پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: در این رساله تلاش می­شود به بررسی زمینه­های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جنگ و رابطه­ی آن با سینما و همچنین چگونگی بازتاب آن "زمینه" ها در سینما ، در سه دهه بعد از انقلاب پرداخته شود. در واقع نگارنده سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم­های سینمایی با موضوعیت جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­ است. هر یک از این ...

ثبت سفارش