پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی

word 413 KB 30973 93
1393 کارشناسی ارشد هنر
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  رشته:علوم ارتباطات

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده)،هدف کلی پژوهش حاضر بررسی برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیا ساکتی) با توجه به مولفه های شهروندیو احترام به قانون بوده است. روش پژوهش حاضر نیز روش تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری نیز عبارت است از تمامی برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی که از طریق شبکه های سراسری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده اند. در پژوهش حاضر تعداد 100 پویانمایی از برنامه های پخش شده سیاساکتی در سال های 1379 لغایت 1389 به عنوان نمونه پژوهشی مد نظر قرار گرفته اند. ابزار گردآوری داده ها بر اساس مطالعات نظری پژوهش درباره میزان توجه به حقوق شهروندی و احترام به قانون تنظیم شده است. در پژوهش حاضر از روش تحلیلی توصیفی بهره برده ایم در واقع به منظور تحلیل داده های حاصل از چک لیست تحلیل مولفه های حقوق شهروندی و احترام به قانون از روش های آمار توصیفی در قالب درصدها، جداول و نمودارها بهره برده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر بیشترین فراوانی پیام های مرتبط با حقوق شهروندی با توجه به امنیت فردی سرعت غیرمجاز بوده است. همچنین، بیشترین فراوانی پیام های مرتبط با حقوق شهروندی با توجه به امنیت اجتماعی به سرعت غیرمجاز تعلق داشته است. از سوی دیگر بیشترین فراوانی پیام های مرتبط با حقوق شهروندی با توجه به مسئولیت های فردی مربوط به شهروند قانونمند تعلق داشته است. همچنین بیشترین فراوانی پیام های مرتبط با حقوق شهروندی با توجه به مسئولیت های اجتماعی مربوط به سرعت غیرمجاز تعلق دارد. از سوی دیگر بیشترین فراوانی مربوط به رعایت احترام از سوی رانندگان وسایط نقلیه به سرعت غیرمجاز تعلق داشته است و بیشترین فراوانی مربوط به احترام به قانون مربوط به شهروند قانونمند بوده است.

  واژگان کلیدی، تبلیغات تلویزیونی؛ پلیس راهنمایی و رانندگی؛ سری برنامه های سیا ساکتی؛ شهروندی؛ احترام به قانون

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

  1– 1- مقدمه

  با پیشرفت ارتباطات، جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده اند. رسانه های همگانی مانند تلویزیون در سطح جامعه جایگاهی را اشغال کرده اند که از آن جایگاه به طور فزاینده چه در سطح ملی و چه بین المللی مطرح شده اند. از آنجا که آموزش و فرهنگ از طریق رسانه های جمعی جریان می یابد، اشکال متفاوت زندگی نیز توسعه پیدا می کنند. در این رابطه می توان گفت رسانه ها بر شیوه های زندگی و سلیقه های عمومی در جامعه تأثیر می گذارند. در حال حاضر به دلیل اهمیت رسانه های جمعی، بیش از هر زمان دیگری این حوزه تحت بررسی و مطالعه دقیق و منظم قرار گرفته است. از چند دهه قبل به موضوع ارتباطات به ویژه ارتباطات جمعی توجه بیشتری شده و به رابطه رسانه ها با جامعه و تأثیرات اجتماعی و تعامل آنها تأکید بیشتری صورت گرفته است. با گسترش ارتباطات و وسایل ارتباطی، بشر هر روز بیش از پیش به اهمیت استفاده از آنها در زندگی انسان ها افزوده می شود. اطلاعات بیشتر یعنی قدرت بیشتر. بنابراین افراد برای ادامه حیات نیاز بیشتری به داشتن اطلاعات گسترده تر دارند. رسانه ها مخصوصاً تلویزیون از وزنی بالا در اوقات فراغت آدمیان برخوردار هستند (خوشنویس، 1389، 2). 

  رسانه تلویزیون تغییرات مهمی را در سیاست، آموزش، بازاریابی، اخبار، فرهنگ توده، زندگی اجتماعی و خانوادگی ایجاد کرده است. امروزه تماشای تلویزیون جزء انکارناپذیری از زندگی افراد است و به عنوان منبعی از اخبار باور کردنی، اطلاعات و تعلیمات مهم، آگاهی های دقیق اجتماعی، سرگرمی لذتبخش و همراهی آرامش بخش پذیرفته شده است؛ به همین دلیل اغلب مردم حتی نمی توانند تصور کنند که بدون تلویزیون زندگی چگونه خواهد بود (زنجانی و قرهی، 1390، 42). 

  در واقع تلویزیون فراگیرترین رسانه پنج دهه اخیر است و در هر کشور رسانه جریان اصلی شمرده می شود و اغلب یا وابسته به دولت ها و یا در اختیار کمپانی های بزرگ قطب های سیاسی و اقتصادی کشورها می باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته، تلویزیون وسیع ترین گستره مخاطبان را در میان تمام رسانه ها به خود اختصاص داده است. در سراسر دنیا افراد بدون توجه به منشأ ملی، نژاد، طبقه اجتماعی، جنسیت یا سن تلویزیون تماشا می کنند و فراوانی تماشاکنندگان زیاد است. تلویزیون از بدو تولد فرد وجود دارد و جزئی از زندگی اوست و با انواع و اقسام برنامه ها از جمله فیلم، سریال و تبلیغات و ... افراد جامعه را با مسائل متعددی آشنا می سازد (میرساردو و صداقت، 1386، 30).  

  از این رو با توجه به اهمیت همه جانبه تلویزیون به عنوان یکی از پرمخاطب ترین رسانه های عصر امروز در فصل حاضر به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت، اهداف و سوال ها و در انتها تعاریف متغیرهای پژوهش پرداخته خواهد شد.

  1 – 2- بیان مسئله

  امروزه وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون، از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر شیوه و کیفیت زندگی فردی و گروهی افراد هستند. بر اساس اغلب دیدگاه های نظری و به ویژه طبق نظریه لازارسفلد[1]، سلطه این ابزار به حدی است که خصوصی ترین تجربه های انسانی، از جمله هیجان ها و احساسات عمیق را بر می انگیزند و در جهت دلخواه خود هدایت می کنند و به این ترتیب، واکنش های رفتاری افراد را بر اساس اهداف و سیاست های خود شکل می دهند. رسانه ها در زمینه آموزش های عمومی زندگی اجتماعی و مانند آنها اطلاعات عملی و مفید بسیاری ارائه می کنند (سعدی پور و علی پور، 1386، 111).پوتر[2] (1990، 49) به این مسئله اشاره کرده است که تلویزیون بُعد پرورشی و تربیتی داشته و در زندگی اجتماعی افراد اثرگذار است.

  زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و لازمه زندگی اجتماعی نیز، نظم، امنیت و عدالت است. در این راستا هر چیزی که بتواند زندگی اجتماعی را برای انسان کارآمدتر سازد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از جمله این پدیده ها قانون است که انسان ها در پرتو آن می توانند علاوه بر بهره مندی از زندگی اجتماعی، از حقوق طبیعی خود نیز برخوردار شوند. بنابراین می توان گفت که لازمه استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون[3] و رعایت آن است (دانایی فرد و همکاران، 1389، 9).

  حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح خرد (فردی) تا سطح کلان (دولت و حکومت) جریان دارد؛ به بیان دیگر، شکل گیری و نهادینه شدن ساز و کارهایی برای حل منازعات و تنظیم روابط در درون ساخت جامعه. از طرفی مهم ترین کارکرد قانون، تنظیم روابط میان دولت و شهروندان و از سویی شهروندان با هم از سوی دیگر است. با پیچیده تر شدن دو نوع تعامل یاد شده، نقش قانون و بالطبع مفهوم حاکمیت قانون، برجسته تر و قابل ملاحظه تر شده است. ضمن آنکه در تمام جوامع، قضات از طریق قانون، تأمین کننده امنیت و آزادی هستند. قانون، تعیین معیارها و ضوابط ثابتی است که برای همگان ایجاد حق و تکلیف می کند و افراد جامعه بر اساس آن، روابط خود را تنظیم می کنند و به این ترتیب شهروندان از حقوق خویش آگاه می شوند (جوادی یگانه و همکاران، 1389، 11). شهروندی[4] همانطور که روشن است از مشتقات شهر است. شهروندی را قالب پیشرفته ی شهرنشینی می دانند. به باور برخی کارشناسان، شهرنشینان هنگامی کهبه حقوق یکدیگر احترام گذاشته و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به شهروند ارتقاء یافته اند (انالز[5]، 2007، 69).

  شهروندان به جوامع تعلق دارند و به عنوان گروه هایی از مردم تعریف می شوند که می پذیرند چیز مشترکی دارند. آنچه آنها را متحد می کند ممکن است به طور ساده پذیرش مشروعیت دولتی باشد که در چارچوب آن زندگی می کنند. همچنین یک عنصر مشترک دیگر ممکن است همبستگی موثر و قوی مبتنی بر تاریخ مشترک، قومیت، مذهب و یا هدف مشترک باشد (همتی، 1387، 328).

  حقوق شهروندی را می توان از طریق کانال های ارتباطی بسیاری مانند رسانه های تصویری از قبیل تلویزیون آموزش داد. تلویزیون رسانه ای است که با بهره گیری از امکانات فنی و هنری بسیار، محرک ها و دروندادهای متنوعی را در قالب برنامه های گوناگون از جمله برنامه های تبلیغاتی به مخاطبان عرضه می کند. با وجود دیدگاه های مثبت و منفی درباره تأثیر برنامه های تبلیغاتی بر نگرش و رفتار بینندگان، پخش آنها از تلویزیون اجتناب ناپذیر است؛ زیرا دست اندرکاران و مسئولان امور مختلف جامعه به منظور اجرا و پیشبرد برنامه های مورد نظر خود متکی به تبلیغات هستند. از آنجا که تلویزیون رسانه ای فراگیر و پرمخاطب است ابزاری مناسب برای پخش برنامه های تبلیغاتی به شمار می رود (حسینی انجدانی، 1386، 177).

  همچنین امروزه هزینه های گزافی توسط شرکت های بزرگ جهانی صرف امور تبلیغاتی می شود. برای مثال هزینه ی تبلیغاتی کشور آمریکا در سال 1997 که مبلغ آن به 129 میلیارد دلار رسید و این رقم در کشور ژاپن 38 میلیارد دلار، در کشور انگلستان 1 میلیارد دلار و در کشور فرانسه 12 میلیارد دلار است (پورکریمی، 1381، 314).

  این آمار و ارقام بیانگر این نکته هستند که در عصر ارتباطات، دیگر نحوه و شیوه های تأثیرگذاری بر فکر و اندیشه از نوع تهدید و تطمیع نیست بلکه متخصصان تبلیغات تلاش می کنند تا تبلیغ و اطلاعات را به نحوی تنظیم، تدوین و ارائه کنند که حداکثر برانگیختگی و تحریک پذیری را در مخاطبان ایجاد کنند و سعی می کنند این کار را از طریق مختلف احساسی و عاطفی یا عقلانی و به کارگیری ابزاهایی چون زمان ارائه پیام، جذابیت پیام، شناخت ویژگی های مخاطبان و ... انجام دهند تا اطلاعات را در ذهن مخاطبان خود تثبیت کنند.

  از میان پیام هایی که رسانه ها می تواند مبلغ آن باشند حقوق شهروندی و احترام به قانون است. در این میان پویانمایی های راهنمایی و رانندگی نمونه ای از تبلیغاتی هستند که نه برای تغییر نگرش مخاطبان در جهت خرید کالا یا استفاده از خدمات و ترویج مصرف گرایی بلکه در جهت تغییر نگرش بینندگان تلویزیون در راستای افزایش آگاهی و جلوگیری از حوادث مخاطره آمیز رانندگی تولید و پخش می شوند. حوادث مخاطره آمیز رانندگی، مسأله ای گریز ناپذیر است که همواره کشورهای جهان با آن مواجه هستند به طوریکه به گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در جهان در سوانح رانندگی کشته می‌شوند. اما نکته قابل توجه این است که در این میان ایران در رده پنجم کشورهای دارای بالاتری میزان مرگ ناشی از تصادفات است.بنابر پیش‌بینی‌های سازمان جهانی بهداشت در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب، سوانح جاده‌ای تا سال 2030 میلادی به پنجمین عامل اصلی مرگ و میر تبدیل خواهند شد (حسینی انجدانی، 1386، 177).

  اما وقتی صحبت از قوانین رانندگی به میان می‌آید، هیچ یک از کشورها در این زمینه به هم شبیه نیستند و قوانین رانندگی آنها با یکدیگر متفاوت است.از سوی دیگر اینکه شهروندان تا چه میزان به قوانین وضع شده احترام می گذارند و حقوق خود و دیگران را رعایت می نمایند نیز از مسائلی است که همواره این مهم را به چالش کشانده است. سوانح رانندگی در جاده‌های ایران همه ساله باعث مرگ و مصدومیت هزاران نفر شده و میلیاردها دلار هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. به منظور بالا بردن آگاهی عمومی دربارۀ این مساله و روشن تر شدن ابعاد آن پلیس راهنمایی و رانندگی کشور نیز در طی سال های متمادی به انتشار پویانمایی های تبلیغاتی سیاساکتی مبادرت ورزیده است.

  پویانمایی های مذکور، درباره چند شخصیت در موقعیتی خاص هستند که اغلب بین این شخصیت ها کشمکشی صورت می گیرد که در اوج داستان شدت گرفته و کم کم از این کشمکش کاسته می شود و در انتها یگانه راه حل پایان دادن به کشمکش، در گرو تغییر نگرش شخصیت ها و باور آوردن به صحبت های پلیس است.از این رو، با توجه به شخصیت های محبوب این سری برنامه ها و موفقیت نسبی آن و از طرفی اهمیت حقوق شهروندی و احترام به قانون در جوامع امروزی، سوال اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان توجه برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیا ساکتی) با توجه به مولفه های حقوق شهروندیو احترام به قانون خواهد بود.

  1 – 3- ضرورت و اهمیت پژوهش

  صدا و سیما یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اجتماعی می باشد و کارآیی آن به خصوص در کشور ما یکی از عوامل موثر در رشد جامعه می باشد (صیفی، 1380، 4). برنامه های تلویزیونی با بایدها و نبایدها، محدودیت ها و آزادی ها و امثال آن بر اذهان عمومی، نگرش ها و طرز فکر مخاطبان اثراتی وصف نکردنی دارد (سعدی پور و علی پور، 1386، 110).

  نقش رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون در انتقال آموزه های اجتماعی و فرهنگی زندگی جمعی به مخاطبان خود بسیار برجسته است و از جایگاه ویژه ای در بین سایر رسانه های جمعی برخوردار است. این نهاد مخاطب اول سمعی و بصری کشور است و می تواند در اقناع و جهت دهی افکار عمومی، قانون گرایی و قانونمندی و امثال آن به سمت و سوی مورد نظر صاحب نظران، تأثیر به سزایی داشته باشد (بای، 1391). طبق آمارهای بین المللی و همچنین تحقیقات داخلی میزان قانون گرایی در ایران پایین است. مسئولان کشور نیز به بیش از حد بودن قانون گریزی مردم ایران اذعان دارند و آن را به عنوان یک آسیب قلمداد می کنند. دانش آموزان نیز به عنوان یکی از اقشار جامعه از این امر مستثنی نیستند و همواره قانونمندی و عمل به قانون در افراد و به ویژه نوجوانان با توجه به شرایط خاص رشدی و شخصیتی این دوره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است (عمرانی، 1386، 3).   

  از سوی دیگر از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن از اهمیت ویژ ای برخوردار است. حقوق شهروندی یکی از مهمترین منابعی است که جامعه به فرد به عنوان شخص حقوقی اعطا می کند  (اینوکشی و بلاندل[6]، 2007، 103).در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق به عهده مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد (شکری، 1386، 80). به طور کلی شهروندی وضعیتی است که ناشی از عضویت کامل فرد در اجتماع است و کسانی حائز این وضعیتند حقوق و تکالیف یکسان و برابری دارند (لیدت[7]، 2011، 207 و 208).

  از طرفی تلویزیون وظیفه انتشار انواع معرفت و دانش را برعهده دارد، پس به جای دیگر نهادهای آموزشی هم عمل می‌کند. شهروندی و مفاهیم مرتبط با آن نیز از طریق این رسانه به راحتی قابل انتقال است. تلویزیون در یک فضای عمومی فعالیت می کند، یعنی علی الاصول در دسترس همه اعضای جامعه به صورت باز، داوطلبانه و کم هزینه قرار دارند و در مقایسه با سایر نهادهای اجتماعی، بر تعداد بیشتری اثر می‌‌گذارد و زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. تلویزیون به عنوان یکی از مهم ترین رسانه های عصر حاضر، بر الگوهای زندگی روزانه افراد به ویژه نسل جوان تأثیر فراوانی گذارده است، زیرا بسیاری از مردم فعالیت های دیگر را پیرامون برنامه های تلویزیونی معینی تنظیم می کنند و از آن اثر می پذیرند (خوشنویس، 1388، 3).

  اگرچه هر فرد یا گروه دنیایی منحصر به فرد از دریافت ها و تجربه ها دارد، اما پیش شرط یک زندگی اجتماعی سازمان یافته، درجه ای از وحدت در ادراک واقعیت است و رسانه ها و بالأخص تلویزیون، شاید بیش از دیگر نهادها، به طور روزمره و مستمر به چنین امر خطیری مدد می رساند و اگرچه ممکن است تأثیر آنها بسیار تدریجی بوده و آگاهانه احساس نشود اما امر مسلم این است که همگامی نهادهای مذکور در افزایش رشد و تعالی اقشار جامعه موثر خواهد بود. در واقع رسانه ها در رواج مولفه های حقوق شهروندی و احترام به قانون نقش بسزایی دارند. پس بنابراین با توجه به اهمیت تبلیغات و نقش تأثیرگذار تلویزیون بر تمامی اعضای جامعه و به ویژه نسل‌های کنونیاز این رو ضروی به نظر می رسد تا اهم برنامه های تبلیغات تلویزیونی پلیس راهنمایی و رانندگی (سری برنامه های سیاساکتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا میزان توجه به مولفه های مورد نظر در پژوهش حاضر مورد واکاوی قرار گیرد. نتایج این پژوهش می تواند در افزایش آگاهی و بصیرت مسئولین و دست اندرکاران مربوطه در خصوص توجه به تهیه و تولید برنامه های سازنده در زمینه های مورد نیاز جامعه و از جمله آنها حقوق شهروندی و احترام به قانون موثر واقع شود.   

  Abstract

  The main goalof this researchprogramon television advertising, traffic police (Sia Saketi Program) with respectto the components ofcitizenshipandrespectfor the law.The present studyisacontent analysis. The populationalsoconsists oftelevision advertisingprograms, traffic police allover theIslamic Republic'snational televisionnetworkshave spread. Inthis study, 100 Sia Saketyanimationprogramsairedin1379 to1389as the samplesaretaken. Databased onprevious studies andresearch on thematterofcivil rightsandrespect for theruleset.Based on theresearch findings, the most common messagesrelated tothe rights of citizenswith regardtopersonal safetyisoverspeed. Also, most of themessagesrelated tothe rights of citizenswith regardtosocialsecuritybelongedtooverspeed. On theother hand,most of themessagesrelated tothe responsibilityof individualcivil rightsoflaw-abidingcitizenwhohas. The highestfrequency ofmessagesrelevant to therights of citizens withregardtosocial responsibilitybelongstooverspeed. On the other handmostofthedrivers inrespectofvehiclesbelongingtotheoverspeed and Mostlaw-abidingcitizenhastorespect thelaw.

  Key words،advertising; traffic police; Sia Saketi Program; respectto the citizenship;respectfor the law.

   

 • فهرست:

  فصل اول کلیات پژوهش... 1

  1 – 1- مقدمه. 2

  1 – 2- بیان مسئله. 3

  1 – 3- ضرورت واهمیت پژوهش... 7

  1 – 4 – اهداف پژوهش... 9

  1 –5 - سوال های پژوهش... 9

  1 –6 – تعاریف متغیرهای پژوهش... 10

  1-6-1 تعاریف مفهومی.. 10

  1-6-2 – تعاریف عملیاتی.. 10

  فصل دوم ادبیات نظری وپیشینه پژوهش... 11

  2 -1- مقدمه. 12

  2 – 2 – اهمیت رسانه. 13

  2 – 3- آموزش دررسانه. 14

  2 – 4- تلویزیون ونقش آ ن درافکارعمومی.. 15

  2 – 5 – پلیس وامنیت... 16

  2 -6- بخش اول،ادبیات نظری پژوهش... 17

  2-6-1- نظریه‌های اثرات رسانه‌ها 17

  2 -6- 1 –1- رسانه وتغییرالگوهایرفتاری.. 18

  2 -6- 1 –1– 1 – عوامل موثربرسرمشق گیری.. 22

  2 -6- 1 –2 – رسانه وتبلیغات فرهنگی.. 24

  2 -6- 1 –  3 – میزان تأثیرتبلیغات فرهنگی برتغییررفتارمخاطبان. 25

  2 -6- 1 –4 – حقوق شهروندی.. 26

  2 -6- 1 –5- احترام به قانون. 29

  2 -6- 1 –5 – 1- بررسی مفهوم قانون. 29

  2-6-1-5 – 2- قانون درنظرفلسفه اسلامی.. 30

  2 -6- 1 – 5  - 3 – قانون درزبا ن فارسی.. 30

  2 - 6- 1 –5 - 4 – قانون گرایی وقانونگریزی.. 33

  2 - 6- 1 – 5 - 5 - ابعادقانونگریزی.. 36

  2 - 6- 1 – 5 - 6 – علل قانونگریزی.. 37

  2 - 6- 1 – 5 - 7 – عوامل موثربرقانونگریزی.. 37

  2- 7 – بخش دوم،پیشینه پژوهش... 38

  2 – 8- بخش سوم،نتیجه گیری.. 42

  2 – 9 –بخش چهارم،مدل پیشنهادیپژوهش... 43

  فصل سوم روش شناسی پژوهش... 44

  3 – 1- مقدمه. 45

  3 – 2- روش پژوهش... 45

  3 – 3 - جامعه،نمونه وروش نمونه گیری.. 46

  3 – 4- روش گردآوری دادهها 46

  3 –5 – ابزارگردآوری دادهها 48

  3 –6 – روش تجزیه وتحلیل دادهها 48

  فصل چهارم تجزیه وتحلیل دادهها 49

  4 – 1- مقدمه. 50

  4 – 2- بخش اول،سیمای آماری نمونه ها 51

  4 – 3- بخش دوم،سوالهای پژوهش... 56

  فصل پنجم بحث ونتیجه گیری.. 64

  5– 1- خلاص هپژوهش... 65

  5– 2 – بحث ونتیجه گیری.. 66

  5– 3 – محدودیتهای پژوهش... 73

  5– 4 – پیشنهادات کاربردی.. 73

  5–5 – پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. 74

  فهرست منابع. 75

  پیوستها 80

   

  منبع:

  فهرست مراجع فارسی

  - آخوندی، م. (1386). نشانه شناسی پویانمایی راهنمایی و رانندگی با تأکید بر عناصر اجرایی تبلیغ.فصلنامه رواق نشر و اندیشه، 37، 37 – 22.

  - آقایوسفی، ع؛ شقاقی، ف و علی پور، الف. (1387).روان شناسی عمومی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

  - اولسون، ام.اچ و هرگنهان، بی.آر. (2004). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ترجمه علی‌اکبر سیف، 1388، چاپ پنجم، تهران، دوران.

  - ایمان، م.ت و نوشادی، م.ر. (1390). تحلیل محتوای کیفی. فصلنامه پژوهش، 3(2)، 44 – 15.

  - باب گوره، س. ح. (1392). منابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران.

  - بای، م. (1391). نقش دو نهاد (آموزش و پرورش و صدا وسیما) در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت.همایش ملی پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی با همکاری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران و دادگستری کل استان مازندران، زمستان.

  - پاک گوهر، ع.ر و کاظمی، م. (1391). تعیین تأثیر مولفه های خطای رانندگی در شدت تصادفات.مطالعات راهور، 1(3)،  102- 75.

  - پورجوهری، ک. (1380). مسئولیت ناشی از پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی با مطالعه تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع).

  - پورکریمی، ج. (1381). تبلیغات رسانه‌ای و تغییر نگرش مخاطبان.فصلنامه پژوهش و سنجش، 29، 314.

  - پورواجد، ع. (1393). بررسی رابطه تعارض کار و خانواده با سایش اجتماعی نیروی انسانی شاغل در بانک ملت شعب تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 

  - جاویدی کلاته جعفرآبادی، ط؛ معدنی، ص و رضوی، ب.ز. (1390). نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی بندورا و دلالت های تربیتی آن.اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت،253 – 231.

  - جواهری حقیقی، م.ر. (1379). قانون گرایی، روزنامه انتخاب، 9/9/1379، 4.

  - جوادی یگانه، م.ر؛ فولادی، م و رضایی بحرآباد، ح. (1390). بررسی عوامل موثر بر قانون گرایی در نظام اداری کشور.فصلنامه ارزیابی دانش، 2(5)، 34 – 9.

  - حائری، و و رستمی، (1390). تبلیغات فرهنگی، از تئوری تا عمل. چاپ سوم، تهران، انتشارات تبلور.

  - حافظ نیا، م.ر. (1386). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت.

  - حسینی انجدانی، م. (1386). کودکان، والدین و آگهی های تبلیغاتی تلویزیون. فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 51، 176 – 157.

  - خوشنویس، ن. (1388). بررسی اثرات تلویزیون بر سبک زندگی، ماهنامه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، 69، 13 – 1.

  - خیری، ح. (1379). جستاری در قانونگذاری اسلام، مجله بصیرت، 21 و 22، 44 – 1

  - دانایی فرد، ح؛ آذر، ع و صالحی، ع. (1389). قانون گریزی در ایران، تبیین نقش عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی – فرهنگی.فصلنامه دانش انتظامی، 11(13)، 65 – 7.

  - دفلور، م و دنیس،الف.الف. (1383). شناخت ارتباط جمعی. ترجمه سیروس مرادمی، چاپ اول، تهران، نشر صدا و سیما.

  - رسولی، م.ر و زنده بودی، خ. (1390). رسانه و آموزش حقوق شهروندی، فصلنامه تحقیقات روابط عمومی، 1،23 – 18.

  - زنجانی، ح.الف و قرهی، م. (1390). نقش آگهی های آموزشی تلویزیون جمهوری اسلامی در توسعه و گسترش آموزش شهروندی مناطق 2 و 18 شهر تهران.فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران،1(3)، 59 -41.

  - سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان. (1384). قانون گرایی در خصوص تدوین دستورالعمل های درون سازمان، http،//www.isfmefa.gov.ir/=Dzafmlcwaddszvdi

  - سایت آپ. (1393). تبلیغات فرهنگی و چالش های روبرو.

  http،//up.98ia.com/images/xtiwywb2zsg8k7irlo.pdf.

  - سعدی پور، الف و علی پور، (1386). تحلیل محتوای سریال های تلویزیونی ایرانی از نظر روش های تربیتی.فصلنامه پژوهش و سنجش، 14، 134 – 109.

  - سلیمانی، م. (1389). یک قرن قانون خواهی و آزادی طلبی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 147، 78 – 73.

  - سورین، و و تانکارد، ج. (1992). نظریه‌های ارتباطات.ترجمه علیرضا دهقان،1384، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران..

  - شجاعی زند، ع.ر. (1379). نظم ستیزی و قانون گریزی.فصلنامه امنیت، شماره 13914، مرداد و شهریور، 34 – 32.

  - شکری، ن. (1386). حقوق شهروندی، مجموعه مقالات همایش نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی، شهرداری تهران.

  - شولتز، د و شولتز، س. (1998). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی، 1389، چاپ هفدهم، تهران: نشر ویرایش.

  - شیانی، م. (1383). وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران.پایان نامه دوره دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

  - صیفی، م. (1380). بررسی نقش عوامل انگیزشی بر رضایت شغلی کارکنان صدا و سیما، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق.

  - عباسی، الف. (1378). تأملی بر عوامل قانون شکنی و راهکارهای مقابله.فصلنامه اصلاح و تربیتی، 71 و 72، 40 – 34.

  - عبدالرحیمی بارنجی، ح. (1390). بررسی نقش رسانه ها در آموزش مهارتهای شهروندی با تأکید بر رسانه ی تلویزیون.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  - عمرانی، الف. (1386). بررسی تأثیر نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکردهای یگان های ویژه نیروی انتظامی، سایت بازرسی کل کشور،www.bazresi.ir/.

  - فتحعلی زاده، ع. (1381). واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران. مجله کانون وکلا، 177، 174 – 166.

  - کلدی، ع.ر و پوردهناد، ن. (1391). بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران، فصلنامه مطالعات شهری، 2(4)، 58 – 29.

  - گونتر، ب. (1998).روش‌های تحقیق رسانه‌ای، ترجمه مینو نیکو، 1384، چاپ اول، تهران، انتشارات اداره کل پژوهش‌های سیما.

  - گیدنز، آ. (2002). جامعه شناسی. ترجمه حسن چاوشیان، 1391، چاپ ششم، تهران، نشر نی.

  - لازار ، ژ. (1999). افکار عمومی. ترجمه مرتضی کتبی، 1380، چاپ اول، تهران: نشرنی.

  - محمدی، ح. (1381). شیوه های قانون گرایی از دیدگاه نهج البلاغه، خلاصه مقالات همایش بزرگ امام علی (ع) و نهج البلاغه، کرمان، موسسه فرهنگی ثارالله، 209 – 208.

  - محمدنسل، ع. (1387). امنیت انسانی پلیس و پیشگیری از جرم. مجموعه مقاله های همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.

  -مک‌کوایل، د. (2006).نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی، 1385، چاپ دوم، تهران،انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.

  - مهدیزاده، ش. (1384). تلویزیون، مخاطب و نگرش نو، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4، 211 – 185.

  -مهدی زاده، س.م. (1389). نظریه های رسانه؛ اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی.چاپ اول، تهران، نشر همشهری.

  - منصورنژاد، م. (1378). قانون گذاری در حکومت اسلامی، مجله تبیان، شماره 28، صص 32 – 25.

  - میرساردو، ط و صداقت، م. (1386). مقایسه نقش و منزلت زنان و مردان در سریال های تلویزیونی، فصلنامه پژوهش و سنجش، 14(51)، 57 – 29.

  - نوریان، م. (1388). راهنمای عملی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی، تهران، نشر شورا.

  - همتی، م. (1387). آموزش شهروندی.نشریه حقوق اساسی، سال هفتم، شماره 9، دوره تابستان، ص 328.

  - هومن، ح.ع. (1389). شناخت روش علمی در علوم رفتاری، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.

   

  فهرست مراجع انگلیسی

  - Ascher, I. (2005). Max Weber and the Linguistic Turn (ubersetzung als Beruf or The Task of the Translator), Prepared for presentation at the Political Science Department’s Graduate Student Conference, May 2.

  - Bushman, Brad J.; Anderson, Craig A. (2001). Media violence and the American public، Scientific facts versus media misinformation, American Psychologist, 56(6-7), 477-489.

  - Ennals, J, R. (2007). From Slavery to Citizenship.1ed, Wost Sussex uk، john Wiley and Soms.

  - Hofschire, L. (2004). Parents, adolescents, and the media، applying parenting styles to home media environment.Michign، State University.

  - Inoquchi, Takashi, Blondel, Jean. (2007). Citizens and the State، Attitudes in Western Europe and East and Southeast Asia.1ed, New York، Mac Graw Hill.

  - Leydet, Dominique. (2011). Citizenship in The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (Ed.). avalable،http،//plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/citizenship.

  -Marshall, T.H. (2009). Citizenship and Social Class[online].Academic.udayton.edu.

  - Potter,W.J. (1990). Adolescent , s perception of primary values of television programing, journalist – quartety, 1(3)، 48 – 85.

  - Severin W, J & Thankard, J. (1992). Comminucation theoriesin.1ed, New York، Long man.

  - Shrum, I.J. (1996).psychological process underlyng cultivation effects, human cominucation reaserch, 32, 482 – 498

  - Wilson, S.L. (1995).Mass Media, Mass Culture. 3ed, MC Graw-Hill, I.N.C.


موضوع پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, نمونه پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, جستجوی پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, فایل Word پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, دانلود پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, فایل PDF پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل محتوای برنامه های تبلیغاتی تلویزیونی در برنامه های راهنمایی و رانندگی

پایان نامه کارشناسی ارشد MA رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نرخ نگرش نسبت به زنان در سریال‌های تلویزیونی انجام شده است و به بررسی حجم حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی، گفتمان جنسیتی ارایه‌شده در سطح فردی، ساختاری و نمادین و نرخ مناسبات جنسیتی کلامی و غیرکلامی در بین کنشگران زن و مرد در سریال های تلویزیونی پرداخته است. این پژوهش به صورت میدانی و با روش ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیروجود عامل آموزشی متحرک در چند­رسانه­ای­ها بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش­آموزان در درس جغرافیا صورت گرفته­است. برای انجام پژوهش از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش­آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه 4 ناحیه 6 شهر تهران بودند با توجه به محدودیت امکانات و عدم­دسترسی برخی از مدارس به تجهیزات رایانه­ای، با بررسی مدارس منطقه4 مدرسه­ی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم ارتباطات اجتماعی چکیده کشور ایران با وجود توانمندی­های ایران در زمینه گردشگری، متأسفانه تاکنون نتوانسته است به جایگاه شایسته­ای در این صنعت دست یابد و مهم­ترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، مسائل زیست محیطی بیش از آنکه جنبه ی فنی داشته باشد دارای جنبه های اجتماعی – فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و تغییر در بینش اجتماعی و تقویت فرهنگ زیست محیطی می باشد.در این میان، رسانه ها نقش به سزایی در ایجاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده انقلاب اطلاعات و ابرفضای شبکه ای ، چشم انداز بازاریابی و نقش آفرینان سنتی آن را دگرگون ساخت و فرصتهای تازه ای را در اختیار صاحبان کسب و کار قرار گرفته است. دسترسی آسان به اطلاعات، امکان مقایسه سریع محصولات و بسیاری دیگر از امکانات اینترنت قدرت مصرف کنندگان را به مراتب بیشتر ساخته است. و ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارتباطات،گرایش تبلیغ و ارتباط فرهنگی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه‌های‌جدید‌در ارتقاء‌فرهنگ‌دینی‌درمیان دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و سوره است. سوال اصلی این تحقیق این است که آیا رابطه‌ای بین رسانه های جدید و ارتقاء فرهنگ دینی وجود دارد؟ در این پژوهش با سود جستن ازآراء صاحب نظران،نتایج تحقیقات پیشین و مشاهدات شخصی ...

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. ...

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات چکیده: شیوه‌های تبلیغی زیادی از انبیا و پیامبران ذکرشده، آنان بر دعوت مشترک به توحید، معاد، اصول اخلاقی و ... تکیه داشته‌اند. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام نیز، تبلیغ به‌ویژه در شکل «منبر» یکی از ابزارهای اصلی انتقال معارف اسلامی بود و در طول تاریخ تا امروز، دستخوش تحولات فراوان بوده است؛ امّا اساس و بنای آن، اصالت خود را ...

ثبت سفارش