پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

word 3 MB 31173 141
1392 کارشناسی ارشد گردشگری و توریسم
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه

  چکیده:

  محیط روستایی از مهمترین دارایی های هر منطقه به شمار می آید و دلیلی برای آغاز بسیاری از سفرهای تفریحی و سفرهای یک روزه در سراسر جهان می باشد. که شکل گیری گونه های جدید گردشگری و تغییر در اشکال عرضه و تقاضای گردشکری بر اهمیت آن افزوده است. این افزایش تقاضا در دهه های اخیر با آسیب های محیطی و فرهنگی اجتماعی ناشی از بهره اقتصادی و تأثیرات ناشی از حضور گردشگران در محیط آسیب پذیر روستایی منجر به افزایش روز افزون توجه به مسائل پایداری توسعه در گردشگری روستایی گشته است.

  با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار گردشگری روستایی در این پژوهش بر آنیم که ببینیم آیا می توان با استفاده از سرمایه اجتماعی موجود در بین ساکنان روستا، دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را تسهیل کرد و هزینه های لازم برای دستیابی به این هدف را کاهش داد.

  در همین راستا روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصدی که در سال های اخیر با استقبال گسترده گردشگران رو به رو شده است اما متأسفانه به دلیل نبود برنامه ای منسجم برای توسعه پایدار گردشگری شاهد بروز آثار منفی اقتصادی و فرهنگی  بوده است، برای مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری بر طبق سرشماری سال 1390 ، 294 نفر بودند که از این تعداد،  170 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه بوده است و سوالات بر اساس طیف 5 تایی لیکرت سنجیده شدند. برای ارزیابی مدل پژوهش از               نرم افزارهای آماری لیزرل و SPSS استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی بین شاخص همکاری سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار وجود دارد. در مجموع از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت سرمایه اجتماعی بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری تأثیر دارد.

   

  واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی[1]، توسعه پایدار گردشگری[2]، روستای ابیانه[3]

  فصل اول:

  کلیات تحقیق

   

   

  1-1-مقدمه

  در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود.(راتناسوونگچی[1]، 1998، 2) این در حالی است که با آنکه مفاهیم توسعه پایدار از سال 1980 به بعد در نوشتارهای توسعه جهان به طور گسترده مورد توجه صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگری پایدار از دهه 1960 با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری (میزبان)،آغاز شد (چویی[2]، 2003، 7).  این روند در سال 1970 با شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف گردید.

  در بحث سرمایه اجتماعی جوامعی که در آنها سرمایه اجتماعی به عنوان مولفه اساسی نقش دارد نسبت به سایر جوامع دارای پیشرفت و عملکرد بهتری در گردشگری پایدار می باشند. چرا که سرمایه اجتماعی از نوع سرمایه هایی است که در ارتباط با دیگران شکل می گیرد و همانطور که می دانیم گردشگری یک صنعت خدماتی است و افراد و ارتباطات آنها به عنوان بازیگران اصلی مطرح می شوند. بر این اساس سرمایه اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و در گیر کردن افراد در شبکه های انسانی موجب بهبود روابط انسانی / پایبندی مردم به هنجارهای اجتماعی شده در نتیجه در جوامعی که از سرمایه اجتماعی بالاتر برخوردار هستند میزان بزهکاری و جرایم اجتماعی کاهش یافته در نتیجه افزایش امنیت جامعه را به همراه داشته که این خود زمینه جذب گردشگر را فراهم می کند.

  در این راستا در این پژوهش محقق در نظر دارد با استفاده از شاخص های سرمایه اجتماعی ، میزان دستیابی به توسعه پایدار را در روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری روستایی کشور بررسی کند.

   

   

  2-1- بیان مسئله

  با کاهش صنایع سنتی روستایی[3] مانند کشاورزی، استخراج معدن، جنگلبانی در طی چند دهه گذشته ، بسیاری از جوامع روستایی نیازمند اشکال جایگزین برای تقویت پایه های اقتصادی  خود شدند . بنابراین جوامع روستایی در پی یافتن صنایعی برای تقویت و متنوع ساختن اقتصاد خود بر آمدند. گردشگری روستایی به عنوان یکی از اولین صنایعی که می تواند به تنوع اقتصادی جوامع محلی کمک کند شناخته شد.  توسعه گردشگری همواره با آسیب رساندن به محیط زیست همراه بوده است و این تخریب ها می تواند منجر به از دست دادن منابع و سبب تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شود .

  زمانی که ساکنان جامعه در فرایند برنامه ریزی مشارکت کنند ، توسعه گردشگری به شکل مناسب توسط جامعه محلی پذیرفته می شود. مطالعات مختلف  نشان می دهند که سرمایه اجتماعی توسعه گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد .از جمله یون[4] (2009) بیان کرده است که بیشتر اشکال سرمایه اجتماعی نگرش ساکنان و میزان حمایت آنان از توسعه پایدار گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهند.

  مکبث و همکاران [5](2004) بیان کردند که توسعه گردشگری به سطح مشخصی از سرمایه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی نیاز دارد تا بتواند یک ابزار موفق توسعه روستایی باشد و اینکه جوامع روستایی را پایدار نگه دارد.

   همچنین پژوهش های قبلی  که در این زمینه انجام شده است  نشان می دهد که حسن انجام کار و همکاری ساکنان در جامعه میزبان از اولین اجزای اساسی توسعه پایدار هستند. و در طی زمان تجربیات نشان داده است که بدون همکاری ، حمایت و مشارکت جامعه محلی نمی توان صنعت پایدار گردشگری را ایجاد کرد ( چو و جمال[6]، 2009).

  شبکه های اجتماعی محلی هم می توانند بصورت افقی و عمودی خود را گسترش دهندو شبکه های اجتماعی افقی در خانواده ها و شبکه های اجتماعی عمودی در سازمان ها ، مناطق و کشور ها به وجود می آیند. جامعه ای که از شبکه های اجتماعی افقی قوی تشکیل شده است از سرمایه اجتماعی لازم برای ایجاد فرصت های جدید مانند توسعه گردشگری برخوردار خواهد بود . همچنین جامعه ای که دارای شبکه های اجتماعی عمودی قوی است، در برابر گردشگری ذهنیتی روشن تر و بازتر دارد (مکبث ، 2004، 502-522).

  در همین راستا محقق در نظر دارد به بررسی امکان دستیابی به توسعه پایدار از طریق تقویت سرمایه اجتماعی افراد جامعه محلی بپردازد . چرا که هر جا سرمایه اجتماعی بالاتری وجود دارد می توان انتظار داشت سطح بالاتری از عملکرد تحقق یابد .

   

  3-1-اهمیت و ضرورت موضوع

  امروزه پارادایم پایداری به طور عام و در صنعت گردشگری به صورتی خاص به دغدغه ای جهانی تبدیل شده و در نوشتار توسعه گردشگری مفهوم پایداری به کانون اصلی مباحث علمی و دانشگاهی جهان تبدیل شده است. (ماسون و ون در برگ[7] ، 2002). شواهد و قرائن حاکی از آنست که توسعه گردشگری از توسعه اقتصاد محور رایج به سمت توسعه اجتماعی پایدار سوق یافته است (چویی، 2003، 7).

  رهیافت گردشگری پایدار ، گردشگری را در قالب مرزها بررسی می کند و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و جامعه میهمان با صنعت گردشگری برقرار می سازد(شکل 1-1) و قصد دارد فشار و بحران موجود بین ضلع مثلث

  را تعدیل و در طولانی مدت موازنه ای برقرار سازد (قادری 1382، 135).

  همانگونه که مشاهده می شود مردم به عنوان یکی از ارکان اصلی در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شوند.

  از جمله عواملی که نقش مهمی را در این راستا ایفا می کند میزان سرمایه اجتماعی موجود بین مردم  است. که امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، مالی و اقتصادی ، مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد. که با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. (الوانی و سید نقوی ، 1381، 3 )

   

  در دیدگاه های سنتی مدیریت ، توسعه سرمایه های اقتصادی ، فیزیکی و انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند. اما در عصر حاضر برای توسعه ، بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم ، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است، سایر سرمایه ها  تلف می شوند. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد تلقی می گردند، که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند (الوانی و شیروانی 1383، 16).

  بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهاد های اجتماعی ، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر زیادی بر اقتصاد و توسعه کشور های مختلف دارد . از آنجایی که افزایش این سرمایه می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه ها ی اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی شود (آریان پور ، 1387:157)، ضرورت دارد که با شناخت هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی ، بتوان آنرا به نحو احسن به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار  بهبود بخشید و تقویت کرد.

  4-1-گزاره‌های تحقیق:

  1-4-1- پرسش‌ اصلی:

  آیا رابطه ای  بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری وجود دارد؟

   

  2-4-1-فرضیه‌های تحقیق:

  1-2-4-1-فرضیه اصلی

  بین سرمایه اجتماعی  و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.

  2-2-4-1-فرضیه‌های فرعی

  شاخص اعتماد سرمایه اجتماعی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.

  شاخص ارزش های اجتماعی سرمایه اجتماعی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.

  شاخص همکاری سرمایه اجتماعی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.

  شاخص شبکه اجتماعی سرمایه اجتماعی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.

   

  5-1-هدف‌های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

  پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی در روستای ابیانه و رابطه آن باتوسعه پایدارگردشگری انجام می گیرد. امید است این پژوهش با نشان دادن اهمیت سرمایه اجتماعی و رابطه آن با توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه ، مقدمه‌ای برای بکارگیری موثر از سرمایه اجتماعی  و بهره مندی از مزایای آن در صنعت گردشگری کشور  باشد.

  6-1-روش کلی تحقیق:                                                                                                                       روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- پیمایشی می‌باشد.

  7-1-قلمرو مکانی جامعه تحقیق: 

  مکان مورد مطالعه در این پژوهش، روستای ابیانه می باشد.

  8-1- قلمرو زمانی تحقیق:                                                                                                             

  این تحقیق اوایل بهمن ماه سال 1391 شروع و در پایان آذرماه 1392 به پایان رسید.

  9- 1-روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:                                                                                   

  با توجه به هدف پژوهش و موضوع تحقیق و با در نظر گرفتن این نکته که پژوهش در راستای بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری می باشد بنابراین  جامعه آماری این تحقیق را ساکنین روستای ابیانه تشکیل می دهند و با توجه به آمار سرشماری سال 1390 [8]روستای ابیانه دارای  284 نفر جمعیت می باشد، که به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بنابراین تعداد 166 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است . روش نمونه گیری  به صورت تصادفی بوده است.

   10- 1- روشهای گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن:                                                          

  در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر بهره گیری ازمنابع کتابخانه‌ای همچون کتاب‌ها، مقالات، مجله‌ها، متون اینترنتی، گزارشات علمی  و پایان نامه‌ها و... و از پرسش نامه با توجه به هدف­های پژوهش و ماهیت آن به عنوان مناسب ترین روش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، استفاده شده است.

  11-1- روشهای تحلیل داده‌ها:                                                                                                

  دراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها از روش آمار توصیفی و هم از روش آمار استنباطی  استفاده شد.در ابتدا با استفاده ازداده‌های جمع آوری شده از بخش اول پرسش نامه به کمک روش آمار توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌های فرعی از آزمون رگرسیون و برای آزمون فرضیه‌ی اصلی پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری برای بررسی رابطه توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی استفاده شد.

  12-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق :                                                                                                  

  این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات عاری از محدودیت نبود و با توجه به اینکه محدودیت‌های آن در طی مراحل تحقیق آشکار شد به برخی از محدودیت‌های تحقیق به صورت زیر می‌توان اشاره کرد:

  دشواری فرایند تکمیل پرسشنامه ها به دلیل میانگین سنی بالای جامعه مورد بررسی.

  عدم آشنایی  جامعه محلی با مفاهیم سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار.

  کمبود منابع اطلاعاتی و مقالات درزمینه سرمایه اجتماعی در گردشگری

  (تصاویر و نمودار ها در فایل اصلی موجود است)

   

  Relationship of social capital and Tourism sustainable development

  Abyaneh Village as a case study

  Abstract

  Rural districts are considered as the main properties of every region and they are the major reason for many excursion and one day trip all over the world. The new types of tourism and changes in the forms of tourism supply and demand have increased the importance of rural environments. This demand increase in recent decades, along with the social, cultural and environmental damages- due to the economic interests and presence of tourists in vulnerable rural environments- has led to the rising attentions to sustainable development issues in rural tourism.

  Considering the importance of sustainable development in rural tourism, this research aims to see whether it is possible to facilitate achieving the sustainable development4 by using the available social capital3 among rural residents and to decrease the necessary costs to achieve this goal.

  In this regard, Abyaneh Village5 is selected as the case study as one of the tourism targets which has attracted many tourists in recent years. However, it faces negative economic and cultural effects due to the lack of integrated plans of tourism sustainable development. According the census in 2011, the statistical population comprised 294 people in which 170 persons were selected as the available sample. A questionnaire was used as to collect the data and the questions were measured based on the 5-items Likert Scale. Statistical software of LISREL and SPSS were used to assess the research model. Data analyses were done at two levels of descriptive and inferential statistics. In general, the results indicate that social capital is effective to the achievement of tourism sustainable development.

  Key words:

  Social capital, tourism sustainable development, Abyaneh Village

   

 • فهرست:

     فصل اول:کلیات تحقیق

   

  1-1-مقدمه

  2-1-بیان مساله

  3-1-اهمیت و ضرورت موضوع

  4-1- گزاره‌های تحقیق

  1-4-1-پرسش‌های اصلی

  2-4-1-فرضیه‌های تحقیق

  1-2-4-1-فرضیه‌های اصلی

  2-2-4-1-فرضیه‌های فرعی

  5-1-هدف‌های تحقیق

  6-1-روش کلی تحقیق

  7-1-قلمرو مکانی جامعه تحقیق

  8-1-قلمرو زمانی تحقیق

  9-1-روش‌های نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

  10-1-روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده آنها

  11-1-روش‌های تحلیل داده‌ها

  12-1-موانع و محدودیت‌های تحقیق

  13-1-چارچوب کلان نظری

  14-1نقشه راه                                                          

  15-1-شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

                                                                                      

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

   

  1-2- مقدمه

  2-2-بخش اول: سرمایه اجتماعی

  1-2-2-تاریخچه سرمایه اجتماعی

  2-2-2- ماهیت سرمایه اجتماعی

  3-2-2-انواع سرمایه اجتماعی

  1-3-2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی

  2-3-2-2- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم

  3-3-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر

  4-3-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته

  5-3-2-2- سرمایه اجتماعی زنجیره ای

  4-2-2- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی                                                                                   

  5-2-2- مؤلفه های سرمایه اجتماعی                                                                                                  

  6-2-2- منابع سازنده سرمایه اجتماعی

  7-2-2-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی

  8-2-2-نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی

  1-8-2-2-اثرات مثبت سرمایه اجتماعی

  2-8-2-2- اثرات منفی سرمایه اجتماعی

  9-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی

  1-9-2-2- نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن

  2-9-2-2- نظریه بوردیو

  3-9-2-2- نظریه رابرت دی پوتنام                                   

   

  3-2-بخش دوم: توسعه پایدار گردشگری

  1-3-2-ابعاد توسعه پایدار

  2-3-2- اصول گردشگری پایدار

  3-3-2-ابعاد گردشگری پایدار                               

  4-2- بخش سوم : رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی

  5-2- پیشینه تحقیق

   

  فصل سوم: روش تحقیق

   

  1-3- مقدمه

  2-3- روش تحقیق

  3-3- جامعه آماری و ویژگی‌های آن

  4-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری

  5-3- متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

  6-3- سوالات و فرضیات تحقیق

  7-3- ابزار گردآوری داده‌ها

  8-3- تخصیص سوالات پرسش نامه

  9-3- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها

  1-9-3- روایی پرسش نامه

  2-9-3- پایایی پرسش نامه

  1-2-9-3- ضریب آلفای کرونباخ

  10-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1 -10-3-آزمون رگرسیون خطی ساده با‌ نرم افزار SPSS19

  2-10-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول با‌نرم افزار LISREL8.8

  3-10-3-تحلیل مدل معادلات ساختاری با‌نرم افزار LISREL8.8

  4-10-3-شاخص‌های نکوئی‌برازش

  11-3-جمع بندی فصل سوم

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

   

  1-4-مقدمه

  2-4-آمارتوصیفی

  1-2-4-تحلیل وضعیت جامعه پاسخ گویان تحقیق

  1-1-2-4-جنسیت

  2-1-2-4- سن  

  3-1-2-4-فعالیت اصلی

  4-1-2-4- تحصیلات

  5-1-2-4- فعالیت در بخش گردشگری

  6- 1- 2-4- میزان در آمد حاصل از گردشگری

  7-1- 2-4-نوع فعالیت در بخش گردشگری

  3-4- آمار استنباطی

  1-3-4-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

  2-3-4- آزمون فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده

  3-3-4- رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش

  4-3-4- تحلیل عاملی تاییدی  گویه‌ها و شاخص‌های پژوهش

  5-3-4- سهم و رتبه هرشاخص و الویت بندی آنها

  6-3-4- مدل سازی معادلات ساختاری

  7-3-4- برازش مدل مفهومی پژوهش

  8-3-4- مدل مفهومی پژوهش بعد از‌بررسی

  9-3-4- پاسخ به فرضیه‌های  اصلی پژوهش‌بر‌اساس روش معادلات ساختاری

   

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

   

  1-5-مقدمه

  2-5-بررسی نتایج فرضیه‌ها و آزمون‌های آماری

  1-2-5-بخش اول: نتایج مرتبط با‌ سرمایه اجتماعی در روستای ابیانه

  2-2-5-بخش دوم : نتایج مرتبط با‌ توسعه پایدار در روستای ابیانه

  3-2-5-بخش سوم: نتایج مرتبط با‌ رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

  3-5-بررسی نتایج فرضیات فرعی پژوهش

  4-5- -بررسی نتایج فرضیه اصلی

  5-5-نتیجه گیری نهایی

  6-5-جنبه‌های نوآوری پژوهش

  7-5-محدودیت‌های تحقیق

  8-5-ارائه پیشنهادبه مدیران‌بر‌مبنای یافته‌های تحقیق

  9-5-ارائه پیشنهادها‌برای تحقیقات آتی

  6- منابع و مآخذ

  7- پیوست‌ها

  1-7- پرسش نامه های پژوهش  

  2-7-خروجی نرم افزارهای آماری SPSS  و LISREL

   

  منبع:

  منابع فارسی

  اشنایدر، باربارا. (1385). سرمایه اجتماعی. ترجمه حیدری، داود. نشریه رشد آموزش علوم اجتماعی، ش 29، 54-59.

  الوانی، سید مهدی و پیروز بخت، م (1385)، فرایند مدیریت جهانگردی، تهران، پژوهش های فرهنگی، ص 107

  الوانی، سید مهدی، شیروانی، علیرضا. (1383). سرمایه اجتماعی اصل محوری توسعه. ماهنامه تدبیر، شماره 147، 16.

  الوانی، سید مهدی، سید نقوی، میرعلی (1381). نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول ، شماره 33، ص 3

  بوردیو، پیر. (1381). نظریه کنش، ترجمه مردیها، مرتضی، تهران: نقش نگار صفحه 32-45

  بیکر، واین. (1382). مدیریت و سرمایه اجتماعی. ترجمه الوانی، سید مهدی، ربیعی فرجین، محمد رضا. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  پیران، پرویز و دیگران. (1385). کارپایه مفهومی و مفهوم سازی سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شرایط ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، صص 9-44

  تاجبخش، کیان.(1384). سرمایه اجتماعی ، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: انتشارات شیراز

  رکن الدین افتخاری، عبد الرضا و اسماعیل قادری. (1381). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی، فصلنامه مدرس، دوره ششم، شماره 2، تابستان، دانشگاه تربیت مدرس

  رضوانی، محمد رضا (1388)، توسعه گردشگری روستایی (با رویکرد گردشگری پایدار)، انتشارات سمت تهران

  زاهدی، شمس السادات (1385)، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

  شریفیان ثانی، مریم و ملکی سعید آبادی، امیر. (1385). سرمایه اجتماعی به مثابه یک سیستم پیچیده، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، صص 45 -66

  ضیایی، محمود. (1387). توسعه پایدار گردشگری و چالش های فرا روی آن در ایران، مجموعه مقالات، دانشگاه علامه طباطبایی، ص 1 و2

  عبد اللهی، محمد و موسوی، میر طاهر. (1386). سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت موجود، دور نمای آینده و امکان شناسی گذار. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25، صص 199-200

  عبداللهی، محمد و موسوی، میر طاهر، (1386). سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت موجود ، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 25، صص 195-233

  علمباز، ستوده. (1388). تجدید حیات بافت های فرسوده شهری معطوف به سرمایه اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. صص 16-29

  فوکویاما، فرانسیس. (1379). پایان نظم، ترجمه توسلی، غلامعباس. تهران: جامعه ایرانیان.

  فیروز آبادی، سید احمد و دیگران. (1385). سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی درکلانشهر تهران-  فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 23، ص 173-197

  کروبی، مهدی. (1386). فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28.

  کلمن، جیمز. (1386). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه صبوری، منوچهر. تهران: نشر نی.

  کلمن، جیمز. (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه صبوری، منوچهر. تهران، نشرنی.

  محمود زاده، سید مجتبی. (1390). الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  نوابخش، مهرداد. فدوی، جمیله. (1387). بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره اول.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  Adler, P. & Kwon, S. W. (2000). Social capital: the good the bad and the ugly. In E. lesser, knowledge and social capital: Boston : Butterworth-Heineman. P66.

  Aldridge, Stephen, Halpern, David, Fitzpatrick, Sarah. (2002). Social Capital a discussion paper performance and Innovation unit, Admiralty Arch, April

  Arrow, Kenneth J. (2000). Observations on Social capital. In Social Capital: A Multifacted Perspective, Eds. Partha Dusgupta & Iamail Seragledin. Washington DC.

  Asian Productivity Organization. (2006). Potential of social capital for community development, Japan

  Australian Productivity Commission. (2003). Social Capital: reviewing the concept and it’s Policy Implications, Research Paper, AusInfo, Canberra, p. 11-12

  Berkman L.F. and Glass T. (2000). Social integration, social networks, Social support and health, Social Epidemiology, OUP.

  Bourdieu P. (1985). Social Space and the Genesis of groups, theory and society, springerNetherlands, vol 14, No 6, pp 723-744

  Burt, R.S. (1992). Structural holes: the Social Structure of Competition. Cambridge, MA : Harvard university press.

  Burt, Ronald’s. (2000). The Network Structure of social capital, edited by Robert I Sutton and Barry M Staw. Research in Organization and Behavior. Vol. 22, Greenwich: JIA Press, pp 345-423

  Butler, R (1980), The concept of a tourism area cycle of evolution, Canadian Geographer, Vol 24

  Choi, HwanSuk Chris, Sirakaya, Ercan (2006). Sustainability indicators for managing community tourism, International Journal of tourism management, Vol. 27. Issue . 6, pp.1247-1289

  Cohen, D. & L. Prusak. (2001). In Good Company : How Social Capital Makes Organizations Work. Boston: Massachusetts. Harvard Business School Press.

  Cohen, S.S & G, Fields. (1999). Social Capital and capital gains in silicon valley, California Management Review. Pp. 108-130

  Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, 94 (suppl. Organization and Institutions: Sociological and Economic Apporoaches to the analysis of social straucture), PP. S95-S120

  Connelly James & Graham Smith (1999) Politics & the Environment, from theory to practice, Routledge, London and Newyork

  Edwards, Bob, Foley Michael W, Diani Mario. (2001). Tocqueville : Civic Society and the Social Capital Debate in comparative perspective, tufts university press, university press of new England.

  Ferlander,Sera (2003). The internal, social capital and local community, Department of psychology university of stirling. Thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, pp 64-66

  Fukuyama, F.(1995). Trust : the social Virtue and the creation of prosperity, Chapter 9. New York: Free Press

  Fukuyama. F. (1999). Social Capital and Civic Society. Institue of public policy, George Mason University, October. Prepared for International Moneatry Fund Conference on second generation reforms.

  Giddens, Anthony & Caccamo Rita. (1998). The Transition to Late Modern Society: A Conversation with International Sociology. Vol 13 , pp 117-133.

  Granovetter, M.S. (1992). Problems of Explanation in Economic Sociology. In N. Nahria & R.Eccles (Eds), Networks & Organizations: Structure, Form & Action.

  Grootaert, C and Bastelaer, T. (2002). The role of social capital in development, Cambridge University Press.

  Habermas, J.(1979). Communication and the Evaluation of Society, Boston, Beacon Press.

  Hall, P. (1999).Social Capital in Britain. British Journal of Political Science, 29, p 417-461.

  Healy, T. (2001). Social Capital & lifelong learning, some practical issues for public policy working draft at ESRC. Research seminar Glasgow university

  Jakobs, M (1995), Sustainable Development assumption, contradiction, progress, in lovenduski, J. (eds), Contemporary political studies :”proceeding of annual conference of the political studies association”, London

  Kawachi I, Kennedy B.P, Loncher K. and Prothrow-stith D. (1997). Social Capital income inequality and mortality, American Journal of Public Health. Pp. 1409-1411

  Kennedy S, Kiecolt-Glaser, J . K. and Glaser, R. (1990). Social stress, and the immune system. An international view. San Francisco: wiley.

  Kousis, M (2000), Tourism and the environment, Rural Tourism management, sustainable management and sustainable practice, Tilburge university press, 171-200

  Lehtonen, Markku. (2004), The Environment Social Interface of sustainable development, capabilities, social capital, institutions, Ecological Economics Journal, Vol. 49(2004), pp. 199-214.

  Lin, N. (2001). Social Capital. A Theory of Social structure and action, Cambridge: Cambridge university press, pp 77-81.

  Lin, Nan (1990). Social Resource and social Mobility: a structural theory of status attainment. In social mobility and Social Structure. Edited by Ronald L. Breiger (pp. 171-247). NY: Cambridge University Press.

  Macbeth, Jim, Carson, Dean. Northolt, Jeremy. (2004). Social Capital, Tourism & Regional Development: SPSS as a basic for Innovation and Sustainability, Current Issue in Tourism Journal, Vol. 7, No. 6.

  MC Callum, Sh, & O’Connel, D.(2009). Social Capital and Leadership development, Leadership and Organization Development Journal, Vol 30, No 2, p 153.

  MC Gilivray A. (2002). The glue factory-social capital, business innovation and trust, New economics foundation for the association of charactered certified Accountants.

  Mowforth, M and Mult, I, (2003), Tourism and sustainability, Routledge, London

  OECD, (2001). The well-being of nations: the role of human and socal capital.

  Park, Duk-Byeong. Lee, Kwang-Woo. Choi, Hyun-Suk. Yoon, Yooshik. (2012). Factors influencing Social Capital in rural tourism communities in south Korea, Tourism Management Journal, Vol. 33(2012), pp 1511-1520.

  Petersen T, Saporta I and Siedel M. (2000). Offering a job: meritocracy and Social networks, American journal of sociology, 763-817.

  Pfeffer, Jeffrey. (1992). Managing with Power, Harvard  Business School press. Pp 112-116

  Putnam, R.D. (1993). The Prosperes Community Social Capital and Public life, The American Prospect, No 13. 36-42

  Putnam, Robert D. (1996) Who killed civil life the American Prospect. P.56

  Putnam, Robert D. (2002). Bowling Alone: the collapse and Revival of American Community, New York: Simon and Schuster. Pp. 12-19

  Putnam, Robert D. (2007). Epluribus Unum: Diversity and Community in the twenty first century, Scandinavian Political Studies, 137-174

  Putnam, Robert D.(1995). Bowling alone: America’s declining social capital, Journal of Democracy, pp. 65-78

  Quillian lin colen, red Rozlyn. (2006). Can social Capital Explain Persistent Racial Poverty Gaps. National poverty center, Working paper series, June.

  Sawatsky, Tara. (2008). The influence of social capital on the development of nature tourism, Research Project, University of  Toronto.

  Siebert, E.S. Kramier, M.L. & Liden, R.C.(2001). A social capital theory of career success. Academy of management journal. No. 44, pp 219-237.

  Szerter S. (2000). Social Capital, the economy and education in historical perspective. In Baron S. Field J. and Schuller T. Social capital: critical perspectives. Oxford : Oxford University Press

  UNWTO, SuStainable Development of Tourism in Desert,2007

  Uzzi, Brian. (1999). Embededness in the making of financial capital. How Social Relations and Networks benefit firms Seeking financing, American Sociological Review No 64, pp. 481-505

  Wall, E. Gabarielle F & Frans S. (1998). Getting the Goodds on Social Capital, Rural Sociology, p 259.

  Woolcock, M. (2000). Using Social Capital: Getting the Social relations right in the theory and practice of the economic development, Princeton : Princeton university press.

  Zhao, Weibing. (2001). Social Capital and Tourism Entrepreneurship, Annals of tourism Research Journal, Vol. 38, No. 4, pp. 1570-1593

   


موضوع پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, نمونه پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, جستجوی پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, فایل Word پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, دانلود پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, فایل PDF پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, پروژه در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم مقدمه طبیعت جهانگردی در هر جامعه، متاثر از عوامل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. علی­رغم پیامدهای اقتصادی چشمگیر و قابل توجه صنعت جهانگردی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بیش از آن که یک فعالیت اقتصادی باشد، پدیده­ای فرهنگی است. در طی قرون انسان­ها با استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:مدیریت گردشگری مقدمه در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های متعددی مواجه است، چرا که، راهبرد­های گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت­آمیز نبوده و نتوانسته­اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت­غذایی و پایداری محیط­زیست را تأمین کنند، این راهبرد­ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

فصل اول کلیات تحقیق بخش اول : کلیات تحقیق 1-1-1 مقدمه: امروزه پدیده گردشگری از یک پدیده ساده ی دید و بازدید فراتر رفته و ابعاد و اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که از آن به عنوان یک صنعت بزرگ و مولد و مادر نام برده می شود. به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی و برخی کشورهای در حال توسعه که از جاذبه های فراوان تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی و امکانات و تسهیلات خوب گردشگر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

ثبت سفارش