پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

word 1 MB 31245 118
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۵,۳۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

   رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی 

  چکیده

  هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 125 شرکت (625 سال- شرکت) می باشد. در این تحقیق که از داده‌های تلفیقی و نیز داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 625 سال – شرکت طی سال های 1385 تا 1389 شرکت  با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین اعلامیه های سود نقدی با بازده نقدی، بازده قیمتی، بازده کل و  تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و اعلامیه های سود نقدی شرکت ها می باشد.

  واژگان کلیدی: عکس العمل بازار سهام، اعلامیه های سود نقدی، بازده نقدی، بازده قیمتی، بازده کل

   فصل اوّل:

   

  "کلیّات تحقیق"

  1-1مقّدمه

  در تحقیقات مالی ارتباط مثبت بین تغییر سود نقدی و بازده سهام پیرامون روزهای اعلان توزیع سود نقدی به خوبی مستند شده است. (آرونی و سواری[1]، 1980؛ آسکیت و مولینز[2]، 1986). پژوهش گران بر این باورند که سود نقدی همانند سود گزارش شده، اطلاعاتی در باره جریان نقدی آتی شرکت فراهم می کند. پرداخت سود نقدی به طور منظّم به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان نقدی آتی مورد توجّه سرمایه گذاران قرار می گیرد (بنارتزی و دیگران[3]، 1997؛ اسکینر[4]، 2003). تغییر سود نقدی به افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند کمک می کند تا پیش بینی های خود از جریان نقدی آتی را مورد ارزیابی مجّدد قرار داده و بر این اساس قیمت سهام شرکت ها را تغییر دهند.

  با توجّه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی کلیّات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار کلّی پژوهش بیان می گردد.

   

  1-2بیان مسئله

  در بازارهای کارآ در شکل قوی، اوراق بهادار به شکل صحیحی قیمت گذاری شده و منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات در دسترس عموم می باشد. همچنین فرض می شود که همه اطلاعات به طور رایگان و بدون محدودیت در دسترس همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار می گیرد. در صورت وجود چنین اطلاعاتی، افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند می توانند از آن در جهت پیش بینی قیمت سهام استفاده و بازدهی غیر عادی کسب کنند. در واقع برای اینکه گروهی بازده اضافی پایداری بدست آورند، بایستی به طور مداوم اطلاعات محرمانه ای را داشته باشند یا توانایی خاصی برای کسب بازده غیرعادی مداوم بر مبنای اطلاعات عمومی، نسبت به دیگر سرمایه گذاران، داشته باشند (راعی، تلنگی، 1387: 506) صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت ها، محتوای اطلاعاتی دارند. یکی از مشخصه های بازار کارآ در شکل قوی این است که قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام با توجّه به اطلاعات موجود و مربوط در بازار بوده و بازده غیرعادی در این بازار وجود ندارد. بنابراین در صورتی که بتوان این بازده غیرعادی را در بازار کاهش داد، میزان کارآیی بازار بیشتر می گردد. کاهش این بازده اضافی نیز صرفاً از طریق شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن امکان پذیر است (Aksu, 2003).

  سود نقدی و تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و از آنجایی که بخشی از این بازدهی حاصل سرمایه‌گذاران را سود نقدی شامل می‌گردد ، نیاز به بررسی بوده تا زمانی که سود نقدی اعلام می‌گردد بر روی بازار چه عکس العملی خواهد داشت و این عکس العمل در حقیقت توسط حجم معاملات و بازدهی سهم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تحقیق می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده و در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ نمایند چرا که اگر افزایش سود تقسیمی باعث می‌گردد تا بازار از واکنش مناسبی بر خوردار گردد در نتیجه سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که با افزایش سود تقسیمی مواجه هستند، مناسب‌تر خواهد بود (یحیی زاده فر و میربلوک، 1384: 104).

  لذا سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت می باشد که: "آیا بین عکس العمل بازار سهام و اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟".

   

  1-3اهمیت وضرورت اجرای پژوهش

  نقش واحدهای تجاری و بازرگانی در ساختار اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست. امروزه واحدهای تجاری به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی، نظیر نیروی کار، مواد اوّلیه، سرمایه و . . . را مورد استفاده قرار می دهند و در مقابل، با توجّه به حجم تولید و فروش، نقش حائز اهمیتی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می نماید. به همین دلیل بحث درخصوص اطلاعات مالی نسبت بدهی، نسبت گردش دارایی های ثابت، نسبت گردش مجموع دارایی ها، ،EPS  انتشار یافته نظیر نسبت بازده سرمایه گذاری، نسبت حاشیه خالص سود در تعیین و شناسایی سهام بهینه بسیار تأثیرگذار می باشند، بنابراین اطلاعات مالی درست و به موقع و بهنگام در شناسایی سهام بهینه بسیار مورد توجّه می باشد (فلّاح شمس و کوشا، 1390).

  همچنین تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد (بهکیش، ۱۳۸۰). بورس اوراق بهادار، عمده‌ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه است. با ارتقا کارآیی، بورس اوراق بهادار، نقش خود را در حصول اهداف فوق بهتر ایفا می‌کند. یکی از ویژگی‌های بازار کارآ ، شفّاف بودن اطلاعات است. با ارائه اطلاعات دقیق و به موقع سرمایه‌گذاران، امکان تصمیم‌گیری صحیح برای آنها فراهم می‌شود. چون هنگامی که سرمایه‌گذار تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام می‌گیرد، اوّلین مشکلی که با آن مواجه می‌شود انتخاب سهم مورد نظر برای خرید است. لذا اگر اطلاعات مربوط و به موقع در دسترس باشد، سرمایه‌گذاران دچار سر در گمی نمی‌شوند و با اطمینان خاطر می‌توانند با استفاده از این اطلاعات اقدام به تصمیم‌گیری کنند (فربد، بردبار و منصوری، 1388). از طرف دیگر تقسیم سود از دوجنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می‌شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخّاذ می‌شود بسیار حسّاس و دارای اهمیت است. توجّه همه جانبه به عوامل و محدودیت‌های مؤثّر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم می‌نماید. سود نقدی به عنوان یکی از شیوه های توزیع جریان نقدی، بین مالکان از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت ها ممکن است به دلایل متعددی اقدام به توزیع سود کنند. تئوری های پیام دهی توزیع سود نقدی را تبیین می کنند . بر اساس این تئوری ها، مدیریت، زمانی اقدام به افزایش سود نقدی می کند که از سودآوری آتی شرکت مطمئن باشد .بنابراین، توزیع سود نقدی می تواند حاوی پیام مثبتی از سودآوری آتی شرکت باشد (کردستانی، نصیری و رحیم پور، 1389: 69-68).

  لذا با توجّه به اهمیتی که ذکر شد پرداختن به اعلامیه های سود نقدی و واکنش بازار نسبت به آن از اولویت های پژوهشی می باشد که در تحقیق حاضر به آن پرداخته می شود.

   

  1-4اهداف پژوهش

  الف. هدف اصلی:

  بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

  ب. اهداف فرعی:

  تعیین رابطه بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

  2- تعیین رابطه بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

  3- تعیین رابطه بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

  4- تعیین رابطه بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی.

  5- تعیین رابطه بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی.

   

  ج. اهداف کاربردی:

  آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واکنش بازار سهام نسبت به اعلامیه‌های سودنقدی.

  ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.

   

  1-5فرضیه ها ی تحقیق

  بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

  2- بین بازده قیمتی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

  3- بین بازده نقدی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

  4- بین بازده کل سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

  5- بین تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌ها و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

   

  1-6روش تحقیق

  تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد، زیرا به "بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران" می پردازد.

  از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد و بر حسب نحوه اجراء از نوع کتابخانه ای خواهد بود.

   

  1-7قلمرو تحقیق

  الف. قلمرو زمانی: پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 می باشد.

  ب. قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شامل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

  ج. قلمرو موضوعی: این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در زمینه مباحث مالی - رفتاری می باشد.

   

  1-8ساختار تحقیق

  پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.

  فصل اوّل: در این فصل مفاهیم کلّی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، قلمرو پژوهش و ساختار تحقیق ارائه گردیده است.

  فصل دوّم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:

  بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)

  بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی.

  بخش سوّم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه عکس العمل بازار سهام و اعلامیه‌های سودنقدی در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

  فصل سوّم: در این فصل کلّیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات ، اعتبار یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمونهای آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

  فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.

  فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجّه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

   

   

  Abstract

  The current research is intended to study stock market reactions to announcements of cash profits in those firms listed at Tehran’s Stock Exchange. The statistical community of the research includes all the firms listed at Tehran’s Sock Exchange since 2006- 2010. The sample size included 125 firms after being screened and deleting the unhelpful observations (625firm –years).

  Here, the combined data and panel data has been used with random and fixed effects. The results from analyzing 625 firm – years since 2006- 2010 by multi variable regression showed that , with a confidence of 95% ,there is a significant relationship between announcements of cash profit , cash output, price output, total output. And a significant relationship exists between minimum stock price output and mean output. Also, the results indicated that no significant relationship exists between stock liquidity and announcements of cash profits in the firms.

  Key words: stock market reaction, announcements of cash profit, cash output, price output, total output

   

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1مقّدمه................................................................................................................................................. 2

  1-2بیان مسئله............................................................................................................................................ 2

  1-3اهمیت وضرورت اجرای پژوهش........................................................................................................ 3

  1-4اهداف پژوهش................................................................................................................................... 4

  1-5فرضیه ها ی تحقیق.............................................................................................................................. 5

  1-6روش تحقیق........................................................................................................................................ 5

  1-7قلمرو تحقیق....................................................................................................................................... 5

  1-8ساختار تحقیق...................................................................................................................................... 6

  فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات

  2-1 مقّدمه................................................................................................................................................ 8

  2-2 بخش اوّل: مبانی نظری مالی- رفتاری (عکس العمل سرمایه گذاران)................................................ 9

  2-2-1 تاریخچه پیدایش مباحث مالی – رفتاری....................................................................................... 9

  2-2-2مفروضات رفتاری سرمایه گذاران.................................................................................................. 11

  2-2-3تئوری های روانشناسی سرمایه گذاران........................................................................................... 13

  2-2-3-1تئوری چشم انداز...................................................................................................................... 13

  2-2-3-2نظریه رفتارهای مبتنی بر تجربه و آزمون خطا............................................................................. 16

  2-2-3-3نظریه رفتار گلهای در بازارهای مالی......................................................................................... 20

  2-2-3-4دیدگاه معامله گران اختلال زا  در مالیه.................................................................................... 20

  2-2-4واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد...................................................................................... 20

  2-3بخش دوّم: مبانی نظری اعلامیه‌های سودنقدی................................................................................. 23

  2-3-1سود نقدی سهام............................................................................................................................. 23

  2-3-2مفهوم سود و کاربردهای آن....................................................................................................... 24

  2-3-3سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن........................................................................................ 25

  2-3-4سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن............................................................................................... 26

  2-3-5مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری................................................................................. 28

  2-3-6عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود................................................................. 30

  2-3-7 نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود.................................... 33

  2-3-8 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود..................................................................... 35

  2-3-9 سودآوری و تقسیم سود............................................................................................................. 37

  2-4بخش سوّم- پیشینه تحقیقات انجام شده............................................................................................... 39

  2-4-1تحقیقات داخلی:............................................................................................................................ 39

  2-4-2تحقیقات خارجی........................................................................................................................... 41

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1مقّدمه................................................................................................................................................. 47

  3-2روش تحقیق........................................................................................................................................ 47

  3-3معرفی مدل های تحقیق....................................................................................................................... 49

  3-4متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی متغیرها......................................................................................... 49

  3-5روش‌شناسی تحقیق............................................................................................................................. 54

  3-6روشهای گردآوری اطلاعات.............................................................................................................. 55

  3-7جامعه و نمونه آماری.......................................................................................................................... 55

  3-8روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏ها.................................................... 56

  3-8-1 تحلیل آماری................................................................................................................................ 56

  3-8-2 رگرسیون چند متغیره..................................................................................................................... 57

  3-8-3 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده...................................................................................... 58

  3-8-4 مفروضات رگرسیون خطی............................................................................................................ 58

  3-8-5 آزمون استقلال خطاها................................................................................................................... 59

  3-8-6 آزمون مناسب بودن مدل.............................................................................................................. 59

  3-8-7 آزمون هم‌خطی بین متغیر مستقل................................................................................................... 60

  3-8-8 آزمون معنادار بودن ضرایب......................................................................................................... 61

  3-8-9 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته............................................................................................ 61

  3-9نرم افزار تحلیل آماری........................................................................................................................ 61

  فصل چهارم : یافته های پژوهش

  4-1مقّدمه................................................................................................................................................. 63

  4-2توصیف نمونه آماری.......................................................................................................................... 64

  4-3آمار توصیفی داده ها.......................................................................................................................... 65

  4-4آمار استنباطی...................................................................................................................................... 66

  4-4-1تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون............................................................................. 66

  4-4-2 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون............................................................................................... 68

  4-4-2-1  آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته...................................................................................... 68

  4-4-2-2 آزمون استقلال خطاها.............................................................................................................. 69

  4-4-2-3  ناهمسانی واریانس ها.............................................................................................................. 70

  4-4-2-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل............................................................................................ 71

  4-5 آزمون فرضیات تحقیق....................................................................................................................... 73

  4-5-1 آزمون فرضیه اول......................................................................................................................... 73

  4-5-2 آزمون فرضیه دوم......................................................................................................................... 74

  4-5-3 آزمون فرضیه سوم........................................................................................................................ 76

  4-5-4 آزمون فرضیه چهارم..................................................................................................................... 77

  4-5-5 آزمون فرضیه پنجم....................................................................................................................... 79

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1  مقدمه............................................................................................................................................... 82

  5- 2 خلاصه پژوهش................................................................................................................................. 82

  5-3  نتیجه گیری....................................................................................................................................... 84

  5-3-1نتیجه گیری از فرضیه اول............................................................................................................... 84

  5-3-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم............................................................................................................. 85

  5-3-3نتیجه گیری از فرضیه سوم.............................................................................................................. 86

  5-3-4نتیجه گیری از فرضیه چهارم........................................................................................................... 87

  5-3-5نتیجه گیری از فرضیه پنجم............................................................................................................. 88

  5-4محدودیت‌های پژوهش....................................................................................................................... 89

  5-5پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش.............................................................................................. 89

  5-6توصیه برای تحقیقات آتی................................................................................................................... 90

  منابع و مأخذ............................................................................................................................................... 92

  ضمائم  و پیوست ها.................................................................................................................................. 97

   

   

  منبع:

  منابع فارسی

  آذر، عادل و منصور مؤمنی (1377). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول. سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت): تهران.

  آذر، عادل و منصور مؤمنی (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم. سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت): تهران.

  دلاور، علی؛ 1383؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه پیام نور.

  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، زهره؛ 1380؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری؛ انتشارات آگاه؛ چاپ پنجم.

  علی احمدی، علیرضا؛ سعید نهایی، وحید؛ 1386؛ توصیفی جامع از روش‌های تحقیق؛ انتشارات تولید دانش؛ چاپ اول.

  منصورفر، کریم (1385). آمار در علوم اجتماعی. انتشارات دانشگاه پیام نور: تهران.

  مومنی، منصور (1386). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. انتشارات کتاب نو: تهران.

  اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ شهریاری، سارا؛ ( 1386)؛ "بررسی و آزمون رفتاری توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1384"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 49.

  تلنگی، احمد؛ (1383)؛ "تقابل نظریه مالی نوین و مالی رفتاری"، دو فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 17، صص 25-3.

  دموری، داریوش؛ سعیدا، سعید؛ فلاح زاده ابرقویی، احمد؛ (1387)؛ "بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه‏گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی ،  دوره 15، ش 54، ص ص 62-47.

  راعی، رضا؛ فلاحپور، سعید؛ ( 1383)؛ "مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی"، دو فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 18، ص ص 106-77.

  رهنمای رودپشتی، فریدون؛ حاجیها، زهره؛ زارعی سودانی، علی؛ (1378)؛ "کارکرد مالی رفتاری در تبیین پایگاه علمی برای تجزیه و تحلیل سهام"، فصلنامه تولید علم، سال سوم، شماره 7.

  رهنمای رودپشتی، فریدون؛ یزدانی، شهره؛ (1388) " کاربرد تئوریهای روانشناسی در حسابداری"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 4، ص ص 26-1.

  سعیدی، علی؛ ( 1385 )؛ "تبیین و ارائه الگوی عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار تهران (عکس العمل بیش از حد و کمتر از حد)"،پایان نامه دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران: واحد علوم و تحقیقات.

  طالبی، علیرضا؛ ( 1386)؛ "بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بیش واکنشی قیمتی سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران.

  طهرانی، اشرف؛ ( 1385)؛ "بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  عبده تبریزی، حسین؛ دموری، داریوش؛ (1382)؛ "شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، ش 15، ص ص 50-20.

  قالیباف اصل، حسن؛ نادری، معصومه؛ ( 1385)؛ "بررسی واکنش بیش از اندازه سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق"، تحقیقات مالی، شماره 21، ص ص 112-97.

  مهرانی، ساسان؛ نونهال نهر، علی اکبر؛ ( 1386)؛ "بررسی امکان بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش 50 ، ص ص 46-25.

  نیکبخت، محمدرضا؛ مرادی، مهدی؛ ( 1384)؛ "ارزیابی بیشواکنش سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ش 40، ص ص 122-97.

  هاگن، رابرت؛ ( 1386 )؛ نظریه های مالی نوین، ترجمه ( اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ شمس،شهاب الدین؛ چیت سازان، هستی)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران، چاپ اول.

   

  منابع انگلیسی

  Ajaya, R. and Mehdian, S., (1994), “Rational Investors Reaction to Uncertainty: Evidence from the World's Major Markets.” Journal of Business Finance and Accounting, Vols. 21, 1994, pp

  Arabinda, Basistha & Kurov, Alexander,) 2010( . "Estimating earnings trend using unobserved components framework," Economics Letters, Elsevier, vol. 107(1).

  Batchelor, R. A., Orakcioglu, I. (2003), “Event-Related GARCH: The Impact of Stock Dividends in Turkey”, Applied Financial Economics, 13(4), pp.295-308.

  Benartzi, S., Michaely, R., and Thaler. R.(1997). Do Changes in Dividends Signal the Future or the Past? Journal of Finance (July), 1007-1034.

  Bhattacharya, S. (1979). Imperfect information, dividend policy, and the ‘bird in the hand’ fallacy. Bell Journal of Economics, No.10, 259-270.

  Brown, K. D., Harlow, W. V. and Tinic, S. M. (1993), “The Risk and Required Rate of Common Stock Following Major Innovations.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vols. 28, pp. 101−116.

  Brown, K. D., Harlow, W. V. and Tinic, S. M., (1988), “Risk Aversion, Uncertain Information, and Market Efficiency.” Journal of Financial Economics, Vols. 22, pp. 355−385.

  Campbell Kevin, Ohuocha Chijioke, (2011) "The stock market reaction to stock dividends in Nigeria and their information content", Managerial Finance, Vol. 37 Iss: 3, pp.295 – 311.

  Capstaff, J., Klæboe, A., Andrew, P.M. (2004). Share Price Reaction to Dividend Announcements: Empirical Evidence on the Signaling Model from the Oslo Stock Exchange. Indian Firms, Working Paper Series, Paper No41.

  Chang, E. C. and Lou, Y., (2009), “Investor Psychology and Miscaluation Comovement.” (2001), Available at SSRN.

  Chetty, R., Rosenberg, J., Saez, E. (2005). Market Responses to Dividend Announcements and Payments: Evidence from the Dividend Tax Cut and the Time Series, available at:http://paper. ssrn.com.

  Daniel, K. D. and Titman, S.,(2004) “Market Reactions to Tangible and Intangible Information” EFMA Lugano Meetings.

  DeBondt, W. F. M., and Thaler R. H., (1985), “Does the Stock Market Overreact?” The Journal of Finance, 40(3), pp. 793–805.

  DeBondt, W. F. M., and Thaler R. H., (1987), “Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Market Seasonality.” The Journal of Finance, 42(3), pp. 557–581.

  Dissanaike, G. (1997), “Do stock market investors overreact?” Journal of Business Finance and Accounting, 24(1), pp. 27-49.

  Feldstein, Martin S. and Green Jerry. (1983). Why Do Companies Pay Dividends? The american Economic Review, 73, 17-30.

  Foong, S. S., Zakaria, N. B. and Tan, H. B. (2007). Firm Performance and Dividend-Related Factors: The Case of Malaysia, Labuan Bulletin of International Business & Finance. Vol. 5, 97-111.

  Fukuda, A. (2000). “Dividend Changes and Earning Performance in Japan", Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 8, p.p.53-66.

  Fuller, K., Thakor, A. (2007). Signaling, Free Cash Flow, and “Nonmonotonic” Dividends, Forthcoming, The Financial Review 10.

  Fung, A. K., (1999), “Overreaction in the Hong Kong Stock Market.” Global Financial Journal, 10(2), pp. 223-230.

  George, M. Frankfurter, and G. Wood Bob, Jr. (2003). Dividend Policy Theories and Their Empirical Tests, available at: http://paper. ssrn.com.

  Gonzalez, M., and Luis Zamudio. (2007). Dividends as a signaling mechanism: the case of illiquid stock markets, IMA Journal of Management Mathematics,No.18, 75−84.

  Griffin, D. and Tversky, A., (1992), “The Weighing of Evidence and the Determinants of Confidence” Cognitive Psychology, Vol. 24, Issue 3, July pp. 411-435.

  Grullon, G., Michaely, R., Swaminathan, B. (2002). Are dividend changes a sign of firm maturity? Journal of Business, No.75, 387-424.

  Gunaratne, P. S. M. and Yonesawa Y. (1997), “Return Reversals in the Tokyo Stock Exchange: A Test of Stock Market Overreaction,” Japan World Economy, 9:3, August pp. 363-84.

  Healy, P.M. and Palepu,K.G.) 1988( , "Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions," Journal of Financial Economics (September), 149-175.

  Hong, H. and Stein, J. C., (1999), “A Unified Theory of Under-reaction, Momentum Trading and Overreaction in Asset Markets”, Journal of Finance, Vol. 54, 1999, pp. 2143–84.

  Lie, E. (2005). Operating performance following dividend decreases and omissions, Journal of Corporate Finance, No.12, 27– 53.

  Marney, J. P., Shouhong, K. And Taghavi, M., (2005), “The Effect of Annual Earning Announcements on Chinese Stock Market” Paper for 59th International Atlantic Economic Conference, London, England, 9- 13 March.

  Masulis, Ronald W. and Brett Trueman. (1988). Corporate Investment and Dividend Decisions under Differential Personal Taxation, Journal of Financial and Quantitative Analysis, No.23, 369-386.

  Mehdian, S., Nas, T. and Perry, M. J., (2008), “An Examination of Investor Reaction to Unexpected Political and Economic Events in Turkey.” Global Finance Journal, Vols. 18, pp. 337-350.

  Michael, R, Thaler, Richard and Womack.K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift? The Journal of Finance , No.50: 573-608.

  Miller, M.H., Rock, K.(1985).Dividend policy under asymmetric information, Journal of Finance, No.40, 1031-1051.

  Park, C. S., (2008), “Investors Overreaction to an Extereme Event: Evidence from the World Trade Center Terrorist Attack.” Dissertation at Wharton School, University of Pennsylvania.

  Patricia A. Ryan, Besley Scott, and Lee. Hei Wai. (2000). An Empirical Analysis of Reaction to Dividend Policy Changes for NASDAQ Firms, Journal of Financial and Strategic Decisions Volume 13 Number 1.

  Ross, S. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentivesignaling Approach." Bell Journal of Economics, No.1: 23-40.

  Savov Sava. (2006). Dividend Changes, Signaling, and Stock Price Performance, Mannheim Finance Working Paper.

  Tse, CH. (2005). Use Dividends to Signal or Not: An Examination of the UK Dividend Payout Pattern, Managerial Finance, 31, 4; ABI/INFORM Global, Page 12.

  Tversky, A. and kahneman, D., (1974), “Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases.” Science, 185(4157), pp. 1124–1131.

  Waël, L., (2004), “Market Reaction to Annual Earnings Announcements: The Case of Euronext Paris”, Working Paper, Gerem, Université de Perpignan.

  Weng, M.G, Tsai, M.S, Wu, J.L. (2004). The Theory of Optimal Dividend Policy: An Inter temporal Approach and Empirical Evidences, available at: http://paper. ssrn.com.

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی رابطه بین تقسیم سود و بازده سهام از دیرباز از جمله مشکل­ترین چالش­های پیش­ روی اقتصاددانان مالی بوده است.هدف این مطالعه نیز بررسی واکنش بازار به تغییرات سود تقسیمی(کاهش یا افزایش) می­باشد. که این کار از طریق سنجش بازده غیر عادی انباشته انجام می­شود. خصوصاً در این مطالعه به بررسی عوامل تأثیر­گذار بر بازده غیر عادی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : " مالی " چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگرارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

ثبت سفارش