پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی

word 470 KB 31509 134
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۲,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیات فارسی

  چکیده

  قرآن، حدیث و ادبیات ارتباط نزدیکی با هم دارند. از نیمه قرن سوم هجری که سرودن شعر پارسی آغاز شد، کم کم و به مرور زمان، اندیشه های دینی و قرآن و حدیث بر شعر نیز تأثیر گذاشت به طوری که در قرن های بعد، کسانی چون سنایی، شعرشان آمیخته با قرآن و عرفان بود. از رهروان سبک سنایی، می توان از جمال­الدین اصفهانی نام برد. هرچند که زیاد به او پرداخته نشده است، اما شعرش سراسر از تأثیر قرآن و حدیث است. جمال­الدین بیشتر از قرآن تأثیر پذیرفته تا از احادیث. بیشترین تأثیرات را می­توان در قصاید او مشاهده نمود. اعتقادات دینی در اشعار او موج می­زند. وی از شیوه های تأثیر پذیری، بیشتر از اقتباس و تلمیح و در مواردی از حل و تضمین استفاده کرده است. بسامد اشعار جمال، راجع­به صفات خدا، پیامبر اسلام (ص)، معراج ایشان، سایر پیامبران الهی، روز قیامت، رزق و روزی و چندین موضوع دیگر است. موضوع این رساله تأثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال­الدین است که در پنج فصل بررسی وتنظیم شده است: فصل اول شامل کلیات و تعاریف می باشد که به؛ شرح و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، پیشینۀ تحقیق، سؤال های تحقیق و شرح روش تحقیق پرداخته شده است. فصل دوم با عنوان؛ زندگی، آثار و روزگار شاعر تنظیم شده است فصل سوم شامل؛ پیشینه و شیوه های تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی. فصل چهارم که قسمت اصلی رساله را در بر می گیرد، شامل: بررسی محتوایی تاثیر قرآن و حدیث در شعر جمال­الدین که موضوعاتی مثل توحید، صفات خدا،  صفات پیامبر اسلام و معراج ایشان، سایر پیامبران الهی، روز قیامت و موضوعات دیگر را در بر می­گیرد. فصل پنجم نیز با عنوان سایر موضوعات به موضوعات گوناگونی که شاعر به آنها پرداخته است اختصاص دارد. مهمترین مسئله ای که در دیوان استاد به چشم می خورد، تأثیر زیاد قرآن در اشعار اوست که شاعر مسائل دینی واعتقادی خود را در اشعارش تأثیر داده است. همان طوری که در اندیشه های جمال خواهید خواند، وی فردی مسلمان ومقیّد به دین اسلام می باشد، هرچند که در اشعارش به مدح افراد نیز پرداخته است. بیشتر قصاید استاد، مدحی هستند که در بعضی موارد اغراق نیز نموده است. دیوان جمال الدین اصفهانی از مهمترین کتب اشعار مذهبی می باشد که آیینۀ تمام نمای جامعۀ عصر شاعر، ویکی از ارزشمند ترین آثار ادبی – مذهبی جامعۀ ایران در قرن ششم محسوب می شود.

  واژه های کلیدی: جمال­ا لدین اصفهانی، دیوان اشعار، تأثیر قرآن و حدیث، شیوه ­های تأثیر پذیری، قرن ششم.

   

  مقدمه

       شعر زاییدۀ ذوق بشر است. همۀ افراد استعداد سرودن آن را ندارند. زیباترین احساسات بوسیله شعر بیان می شود. گاهی یک بیت، معنایی به وسعت یک کتاب دارد. چه بسیار دانشمندانی که علاوه بر علم ودانش، بر فن شاعری نیز مسلط بودند که سرایش شعر توسط این افراد، بر زیبایی و غنای شعر می­افزاید. سید جمال­الدین اسد آبادی می گوید: عجیب قریحه و غریب خاصیتی وذوقی در بعضی انسانها یافت می شود که آن قریحه، قریحۀ شعر وآن ذوق، ذوق نظم است. اصحاب این قریحه، گاهی معانی بدیعه را به عالم ظهور می رسانند و اختراع افکار جدیده می­نمایند که عقول انسان ها در او حیران می ماند (اسد آبادی، 1358: 156). از زمانی که قرآن مجید نازل شد، ادب دوستان و شاعران نگاه ویژه­ای به این کتاب آسمانی داشتند تا جایی که برای تبرک و زیبا کردن شعر و نوشتۀ خود از آن استفاده می­کردند. در کنار این کتاب عظیم، نسبت به حدیث نیز بی­توجه نبودند. قرآن و حدیث دو منبع ارزشمندی بودند که تأثیر بسزایی بر شعر و شاعران گذاشتند. رونق زبان عربی در سراسر جهان اسلام به ویژه ایران، روز به روز گسترده­تر شد که این گسترش به خاطر نزول قرآن به آن زبان بود. قرآن سرشار از نکات بلاغی و هنری است که هر شاعر و هنرمندی را به سوی خود جذب می کند. استفاده از قرآن و حدیث در شعر شاعران، علاوه بر اینکه نشانۀ علم اندوزی و روشنفکری آنان بود، نوعی افتخار برای شاعر نیز به شمار می­آمد. به­خاطر قداست و حرمت قرآن و حدیث، کاربرد آنها به شعر شاعر نیز قداست و حرمت می­بخشید و سخن شاعر برای مردمی که این اشعار را می خواندند به دیدۀ احترام نگاه می­کردند. از نیمۀ قرن سوم هجری قرآن و حدیث بر ادبیات به ویژه شعر تأثیر گذاشت، که این تأثیر گذاری در قرن پنجم درخشش قابل توجهی پیدا کرد و در قرون ششم تا هشتم به اوج کمال خود رسید. در عصرهای گذشته، نویسندگان ایرانی که در مکتب ها و مدرسه­ها تربیت می­شدند، ابتدا قرآن را فرامی­گرفتند و آن را حفظ می­کردند. این یادگیری و حفظ قرآن باعث می­شد که به طور مستقیم و غیر مستقیم در آثار شاعر یا نویسنده رسوخ نماید. این تأثیر پذیری به صورت تضمین، تلمیح، اقتباس، حل و ... نمود پیدا می­کرد. همانطور که گفته شد بسیاری از شاعران از قرآن و حدیث در شعر خود بهره گرفته اند که یکی از این شاعران جمال­الدین اصفهانی است. جمال­الدین شاعر توانای قرن ششم از این قافله عقب نماند و اشعار خود را به آیات و احادیث آراسته نمود. شاهکار جمال­الدین، ترکیب­بند معروف اوست که در وصف پیامبر اکرم(ص) سروده شده است. این ترکیب­بند، نهایت ارادت قلبی شاعر را نسبت­به پیامبر اسلام نشان می دهد. دکتر سید محمد دامادی کتابی را با عنوان؛ شرح بر ترکیب بند جمال­الدین اصفهانی نوشته، که کتابی پر بار و ارزشمند برای دانش پژوهان و ادب دوستان می­باشد که تا کنون کسی مانند آن را ننوشته است. این ترکیب­بند مشحون از آیات و احادیث می­باشد که شخصیت پیامبر اسلام را توصیف نموده است. جمال الدین در اشعار خود، بیشتر از قرآن بهره برده و این تأثیر پذیری بیشتر در قصاید او دیده می­شود. شاعر، در تأثیرپذیری از قرآن و حدیث، از اقتباس، تضمین، تلمیح و حل استفاده کرده است. در عصر شاعر، عرفان رواج داشت و عرفای معروفی زندگی می کردند، از جمله: عین القضات همدانی، سنایی غزنوی، احمد جامی، عبدالقادر گیلانی و شیخ روزبهان بقلی شیرازی، از همه مهمتر، سنایی غزنوی که هم شاعر بود وهم عارف. «سنایی غزنوی شاعر معروف. اشعار او از عرفانی عمیق برخوردار است. مولوی در مثنوی، گفته های او را طرح و شرح می کند. در نیمۀ اول قرن ششم در گذشته است» (مطهری، 1367: 126). «یکی از علومی که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شد و رشد یافت و تکامل پیدا کرد، علم عرفان است. عرفا با سایر طبقات فرهنگی اسلامی از قبیل مفسرین، محدثین، فقها، متکلمین، فلاسفه، ادبا، شعرا، یک تفاوت مهم دارند و آن این که علاوه بر اینکه یک طبقۀ فرهنگی هستند، علمی به نام عرفان به وجود آوردند و دانشمندان بزرگی در میان آنها ظهور کردند و کتب مهمی تألیف کردند.» (همان: 83). جمال­الدین در کنار چنین عارفانی و در چنین مکانی پرورش یافت و این هم نشینی و هم عصر بودن، تأثیر بسزای در فکر و اندیشه و شعر آن استاد گرانقدر داشته است. جمال­الدین هر چند که عارف کاملی نبوده اما به نظر می­رسد که مقامی کمتر از عرفا ندارد. زیرا شعرهایش این مطلب را ثابت می کند. موضوعات متنوعی در اشعار او دیده می شود، از جمله؛ صفات خدا، صفات پیامبر اسلام و معراج ایشان، سایر پیامبران الهی، روز قیامت و موضوعات دیگر. دیوان جمال­الدین یکی از ارزشمند­ترین کتب شعر مذهبی قرن ششم هجری است که احوال و اوضاع قرن خود را منعکس می­سازد. برای انجام این رساله، دیوان شاعر اساس کار قرار گرفته و پژوهش در پنج فصل بررسی وتنظیم شده است: فصل اول شامل کلیات و تعاریف می باشد که به؛ شرح و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، پیشینۀ تحقیق، سؤال های تحقیق و شرح روش تحقیق پرداخته شده است. فصل دوم با عنوان؛ زندگی، آثار و روزگار شاعر تنظیم شده است فصل سوم شامل؛ پیشینه و شیوه های تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی. فصل چهارم که قسمت اصلی رساله را در بر می گیرد، شامل: بررسی محتوایی تاثیر قرآن و حدیث در شعر جمال­الدین که موضوعاتی مثل توحید، صفات خدا،  صفات پیامبر اسلام و معراج ایشان، سایر پیامبران الهی، روز قیامت و موضوعات دیگر را در بر می­گیرد. فصل پنجم نیز با عنوان سایر موضوعات به موضوعات گوناگونی که شاعر به آنها پرداخته است اختصاص دارد. مأخذ نگارنده برای ارجاع به ابیات جمال­الدین، کتاب دیوان او به تصحیح و مقدمۀ وحید دستگردی است که البته ابیات آن در این رساله، با نثر معیار امروز نگارش شده است. برای ارجاع به ابیات دیوان جمال، به ترتیب؛ شماره صفحه وشماره بیت ذکر شده است. مانند: (152/2) یعنی صفحۀ 152، بیت دوم. اشعار مولانا نیز بر اساس؛ شماره دفتر وشماره بیت ذکر شده، ودر مورد سایر شعرا، فقط شمارۀ صفحه آمده است. ارجاع آیات قرآنی نیز به صورت (نام سوره (شماره سوره)، شماره آیه) می باشد.دیگر یاداشت ها و توضیحات به شیوۀ پی نوشت وبا شماره های پیاپی در پایان هر فصل آمده است. امید می رود که این پژوهش در شناخت بیشتر جمال الدین اصفهانی وعصر او وهمچنین تأثیر قرآن وحدیث در شعر شاعر به عنوان یک اثر ادبی – مذهبی مفید واقع شود ومورد قبول واستفادۀ ادب دوستان قرار بگیرد

   

   

  Abstract

  Qoran narrations and literature have a close relationship. From the second half of the third century onward which conjugated with Persian poems the poems were gradually affected by religious ideas and Qoranic beliefs so that in later times poets like sanai. Composed poem which were a combination of Qoranic ideas. Among his followers is jamalodin esfahani. Though he has not been paid much attention but his poem is thoroughlv affected by Qoran. His poems are more affected by Quran rather than narrations. Most of his poem are in his ballades. Religious beliefs are abundant in his poems. Usi ng impressive methods he has used mostly adaptations and allusion in his poems. His poems topic are mostly related to god characteristics holly prophet(s) other holly prophets doomsday god grants and other topics. The aim of the current thesis is the effect of Qoran on jamalodin divan which consists of five parts: the first chapter includes preliminiars and definitions which deals with statement of the proble the significance of the study research aim the results applications background research question and methodology research descraiption. Chapter tow has been adjusted with hihles as, life, pote works and time. Chapter three consists of background, Qoran effects methods in Persian literature. Chapter four which is the main part of the thesis includes; the investigation of Qoran effect contents in Persian literature. And in Jamalodin poems which involves issues such as monotheism, holly prophet characteristics, other prophets, doomsday and other related issues. Chapter five as the last chapter deals with varios topics. The most noticeable matter in the poet’s Divan is Qoran excessive impression in his poes which are rooted in religious beliefs. As you may know or read Jamalodin ideas, he was a Muslim and followed Islamic religion. Most of his ballades are eulogy and sometime he has exaggerated. Jamalodin Esfahani Divan is among the most important religious books which reflects the time of the poet and is among the most valuable literature religious books in the 6th century.                                                  

  Key words: Jamalodin Esfahani, poems Divan, the effect of Qoran and narrations, impressive methods, 6th century.                                                    

 • فهرست:

  مقدمه...................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات وتعاریف

  1-1- شرح وبیان مسئله.........................................................................................5

  1-2- ضرورت واهمیت موضوع...........................................................................6

  1-3- اهداف تحقیق.............................................................................................6

  1-4- کاربرد نتایج تحقیق.....................................................................................6

  1-5- پیشینه تحقیق...............................................................................................6

  1-6- سؤال های تحقیق........................................................................................7

  1-7- شرح روش تحقیق.......................................................................................8

  فصل دوم: زندگی، آثار و روزگار شاعر

  2-1- تولد و مرگ شاعر....................................................................................10

     2-1-1- مذهب جمال الدین............................................................................13

     2-1-2- فقر و تنگدستی جمال­الدین................................................................14

  2-2- شیوۀ شاعری و آثار او...............................................................................15

  عنوان                                                                                                             صفحه

     2-2-1- سبک اشعار و وضع شعر در عصر شاعر..............................................19

  2-3- اندیشه و تفکرات شاعر.............................................................................23

     2-3-2- نکوهش از مردم اصفهان...................................................................25

     2-3-3- نکوهش فضل وستایش زر.................................................................28

  فصل سوم: پیشینه و شیوه های تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی

  3-1- پیشینۀ تأثیر پذیری از قرآن وحدیث در ادبیات فارسی................................30

  3-2- شیوه های تأثیر پذیری ادبیات فارسی از قرآن وحدیث...............................33

     3-2-1- اقتباس...............................................................................................33

     3-2-2- تلمیح................................................................................................33

     3-2-3- تضمین..............................................................................................34

     3-2-4- ارسال­المثل........................................................................................34

     3-2-5- اشاره.................................................................................................35

     3-2-6- درج..................................................................................................35

     3-2-7- عقد..................................................................................................35

  عنوان                                                                                                             صفحه

     3-2-8- ترجمه...............................................................................................36

     3-2-9- حل...................................................................................................36

  فصل چهارم: بررسی محتوایی تاثیر قرآن و حدیث در شعر جمال­الدین

  4-1- صفات خدا...............................................................................................39

     4-1-1- بی نیازی خدا..................................................................................39

     4-1-2- بخشش گناهان...............................................................................39

     4-1-3- بشارت خدا.....................................................................................40

     4-1-4- بی عیب و بی همتا بودن حق...........................................................40

     4-1-5- بیهوده نبودن خلقت........................................................................40

     4-1-6- تسبیح خدا......................................................................................41

     4-1-7- تسلیم در برابرخدا...........................................................................41

    4-1-8- جاودانگی خدا.................................................................................42

   4-1-9- نقش بندجان.....................................................................................43

  4-1- 10- حمد خدا........................................................................................43

  عنوان                                                                                                          صفحه

  4-1-11- حلم و علم خدا................................................................................43

  4-1-12- خواست خدا....................................................................................44

  4-1-13- خشم خدا........................................................................................44

  4-1-14- خلل در آفرینش..............................................................................44

  4-1-15- دعوت خداوند................................................................................45

  4-1-16- سوگند خدا ....................................................................................46

  4-1-17- سایۀ خدا ........................................................................................46

  4-1-18- صنع خدا.........................................................................................46

  4-1-19- خالق مطلق......................................................................................47

  4-1-20- عروه الوثقی.....................................................................................47

  4-1-21- عالم الغیب.......................................................................................48

  4-1-22- عا لم السّر........................................................................................49

  4-1-23- فَضل خدا........................................................................................49

  4-1-24- قادر و عالم .....................................................................................50

  عنوان                                                                                                          صفحه

  4-1-25- یاری طلبیدن از حق.........................................................................50

  4-1-26- کلمات خدا پایان ناپذیر است ..........................................................50

  4-1- 27-کمال خداوند..................................................................................51

  4-1-28- نصرت خدا......................................................................................51

  4-1- 29- هدایت خدا....................................................................................52

  4-1- 30- یاد ونام خدا....................................................................................52

  4-2- اشاره به پیامبر اسلام(ص).........................................................................52

  4-3- اشاره به دیگر پیامبران ..............................................................................61

  4-3-1- آدم (ع).............................................................................................61

  4-3-2- ابراهیم (ع).........................................................................................63

  4-3-3- اسحاق (ع)........................................................................................63

  4-3-4- خضر (ع)...........................................................................................64

  4-3-5- داود (ع)............................................................................................65

  4-3-6- سلیمان (ع)........................................................................................65

  عنوان                                                                                                          صفحه

  4-3-7- صالح (ع)..........................................................................................66

  4-3-8- عیسی (ع)..........................................................................................66

  4-3-9- موسی (ع).........................................................................................68

  4-3-10- موسی(ع) و ابراهیم(ع) ....................................................................73

  4-3-11- هارون (ع).......................................................................................73

  4-3-12- یحیی (ع)........................................................................................74

  4-3-13- یونس (ع)........................................................................................74

  4-3-14- یعقوب (ع)......................................................................................75

  4-3-15- یوسف (ع)......................................................................................76

  4-4- قیامت و حشر و نشر..................................................................................77

  4-5- بهشت و دوزخ.........................................................................................95

  4-6- کعبه.......................................................................................................104

  4-7- فتنه­های مختلف زندگی انسان.................................................................107

  4-7-1- فتنۀ آخر زمان .................................................................................107

  عنوان                                                                                                        صفحه

  4-7-2- جادوی بابل.....................................................................................108

  4-7-3- یأجوج وسدّ سکندر.........................................................................108

  4-7-4- دیو رجیم و شهاب ثاقب .................................................................109

  4-7-5- چشم زخم ......................................................................................109

  4-7-6- نفخ صور ........................................................................................112

  4-7-7- قضا و قَدَر.......................................................................................116

  4-7-8- دنیا..................................................................................................123

  فصل پنجم: سایر موضوعات

  5-1- اصلاب...................................................................................................131

  5-2- بندگی انسان...........................................................................................131

  5-3- پی نبردن عقل به ذات خدا......................................................................131

  5-4- تنزیل .....................................................................................................133

  5-5- توکّل ....................................................................................................133

  5-6- جوشن ومغفر .........................................................................................134

  عنوان                                                                                                           صفحه

  5-7- جود.......................................................................................................134

  5-8- حسودان.................................................................................................135

  5-9- خلقت انسان ..........................................................................................136

  5-10- دوستی با خدا.......................................................................................136

  5-11- رنج......................................................................................................137

  5-12- سخاوت ..............................................................................................138

  5-13- شب قدر ..............................................................................................138

  5-14- صبر ....................................................................................................138

  5-15- صبر وتقوی..........................................................................................139

  5-16- حلم ....................................................................................................139

  5-17- تلخی صبر و شیرینی ظفر......................................................................140

  5-18- ضایع شدن عمر در مادیات...................................................................140

  5-19- طور.....................................................................................................140

  5-20- علم علی- عدل عمر ............................................................................141

  عنوان                                                                                                          صفحه

  5-21- علم- جود............................................................................................141

  5-22- عفو......................................................................................................142

  5-23- عنکبوت...............................................................................................143

  5-24- عرش...................................................................................................143

  5-25- عرجون................................................................................................144

  5-26- فرعون..................................................................................................145

  5-27- فقر.......................................................................................................145

  5-28- قاصر بودن انسان...................................................................................146

  5-29- قناعت..................................................................................................147

  5-30- کاشتن عمل.........................................................................................147

  5-31- کبر و فخر............................................................................................148

  5-32- کر وکور بودن دشمنان.........................................................................148

  5-33- کرم.....................................................................................................148

  5-34- گرامی داشتن و برتری انسان.................................................................149

  عنوان                                                                                                          صفحه

  5-35- گمراهان...............................................................................................149

  5-36- لا نگفتن...............................................................................................150

  5-37- لوح محفوظ.........................................................................................150

  5-38- مشورت................................................................................................151

  5-39- نفس امّاره و لوّامه.................................................................................151

  5-40- نبی- طاها.............................................................................................151

  5-41- نکوهش تضییع حقوق دیگران..............................................................152

  5-42- نیکی به والدین.....................................................................................152

  5-43- والضحی...............................................................................................153

  5-44- یتیم ومظلوم..........................................................................................153

  5-45- رزق و روزی........................................................................................154

  نتیجه­گیری.......................................................................................................157

  منابع و مآخذ....................................................................................................159

  منبع:

   

  - قرآن مجید؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات سروش، چاپ چهارم، 1374.

  - نهج البلاغه؛ ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات نشتا، چاپ بیست و دوم، 1383.

  - اسدآبادی، سیدجمال­الدین؛ مقالات جمالیه، به کوشش ابوالحسن جمالی، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1358.

  - اسکندری، محبوبه؛ صحیفۀ مینا، شیراز: انتشارات رهگشا، 1386.

  - بیهقی، ابوبکراحمدبن الحسن؛ دلائل­النبوه، ترجمه محمود مهدوی دامغتنی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1347.

  - پورنامداریان، تقی؛ داستان پیامبران در کلیات شمس، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1364.

  - ثعالبی، ابی منصور؛ ثمارالقلوب فی مضار المنسوب، به تحقیق محمد محمد ابوالفضل ابراهیم، تهران: دارالنشر دارالمعارف، 1985.

  - .......، ...............؛ التمثیل و المحاضره، تصحیح عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره: دار الاحیاء الکتاب، 1389.

  - حافظ، خواجه شمس­الدین محمد؛ دیوان حافظ، تصحیح علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی، تهران: انتشارات نگاه، 1372.

  - حسینی، سید حسن؛ عرفان محمدی، قم: انتشارات موسسۀ بوستان کتاب، چاپ دوم، 1386.

  - حلبی، علی اصغر؛ تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، تهران: انتشارات اساطیر، چاپ پنجم، 1377.

  - حنبل، ابو عبدالله احمدبن محمد؛ دار احیاء التراث العربی، بیروت:  مسند، 1412.

  - دامادی، محمّد؛ شرح بر ترکیب­بند جمال­الدین عبدالرزاق اصفهانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377.

  - سمرقندی، دولتشاه؛ تذکره الشعرا، مقدمه، تصحیح و توضیح فاطمه علاقه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1363.

  - دهخدا، علی اکبر؛ گزیده امثال­الحکم، به اهتمام محسن ولی، تهران: نشر همراه، 1388.

  - دهقان، اکبر؛ یکصدو پنجاه موضوع از قرآن کریم و احادیث اهل بیت، تهران: انتشارات مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن، چاپ هفتم، 1391.

  - رازی، امین احمد؛ تذکره هفت اقلیم، تصحیح و حواشی و تعلیقات سیدمحمدرضا طاهری، تهران: انتشارات صدا و سیما، 1378.

  - رازی، حسین بن علی؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تصحیح و خواشی مهدی الهی قمشه­ای، تهران: انتشارات علمی، 1322.

  - راستگو، سیدمحمد؛ تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی، تهران: انتشارات سمت، 1386.

  - راشدمحصل، محمدرضا؛ پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم، 1389.

  - راغب اصفهانی، ابوالقاسم، معجم مفردات الفاظ القرآن، تهران: انتشارات مرتضوی، 1373.

  - رامپوری، محمدغیاث­الدین؛ غیاث­الغات، به اهتمام منصور ثروت، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1388.

  - رسولی محلاتی، سید هاشم؛ تاریخ انبیاء، قم: انتشارات بوستان کتاب، 1391.

  - رضازاده شفق، صادق؛ تاریخ ادبیات ایران، تهران: انتشارات فرهنگ، 1369.

  - سجادی، سیدجعفر؛ فرهنگ لغات و تعبیرات عرفانی، تهران: انتشارات طهوری، چاپ سوم، 1362.

  - سهروردی، شیخ شهاب­الدین؛ عوارف­المعارف، مترجم ابو منصوربن عبدالمؤمن اصفهانی، به اهتمام قاسم انصاری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1386.

  - سیوطی، جلال­الدین عبدالرحمان بن ابی بکر؛ الجامع­الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، بیروت: دارالفکر، 2ج،1400ق.

  - شهیدی، سید جعفر؛ ترجمه و شرح نهج­البلاغه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم، 1378.

  - صفا، ذبیح­الله؛ تاریخ ادبیات در ایران، تهران: انتشارات ققنوس، 3ج، چاپ دوازدهم، 1373.

  - طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، تهران: انتشارات محمدی، 1362.

  - غزالی، ابوحامد؛ اخیاء العلوم، ترجمه محمد خوارزمی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.

  - فروزانفر، بدیعالزمان؛ احادیث و قصص مثنوی، ترجمه و تنظیم مجدد: حسین داودی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1385.

  - ............، .................؛ شرح مثنوی شریف، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 3ج، چاپ هشتم، 1375.

  - ............، .................؛ سخن و سخنوران، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، 1358.

  - ماهیار، عباس؛ شرح مشکلات خاقانی، کرج: نشر جام گل، 1385.

  - مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار، ترجمه علی دوانی، تهران: انتشارات دارالکتاب اسلامیه، 1378.

  - محقق، مهدی؛ تحلیل اشعار ناصر خسرو، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1386.

  - مطهری، مرتضی؛ علوم اسلامی، تهران: انتشارات صدرا، چاپ چهارم، 1367.

  - موسی، فرج­الله؛ تأثیر سورۀ یوسف (ع) بر نظم فارسی، تهران: انتشارات نخستین، 1382.

  - مؤذنی، علی­محمد؛ در قلمرو آفتاب، مقدمه­ای بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، تهران: انتشارات قدیانی، 1375.

  - مولوی، جلال­الدین محمد؛ مثنوی معنوی، مطابق نسخۀ رینولدنیکلسون، تهران: انتشارات نگاه و نشر علم، چاپ پنجم، 1373.

  - مهدوی، سیدمصلح­الدین؛ فرارات اصفهان، تصحیح اصغر منتظرالقائم، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 1381.

  - میبدی، ابوالفضل رشیدالدین؛ تفسیر کشف السرار و عده البرار،به اهتمام علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات سپهر، چاپ ششم، 1376.

  - نجم رازی، شیخ نجم الدین؛ مرصادالعباد، به اهتمام حسین­الحسینی ملقب به شمس­العرفاء، تهران: انتشارات کتابخانه سینا، 1363.

  - نیشابوری، ابو اسحق؛ قصص الانبیاء، به اهتمام حبیب یغمائی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، 1386.

  - وحید دستگردی، حسن؛ «مقدمه »نک: جمال­الدین 1362.

  - هجویری، علی بن عثمان؛ کشف المحجوب، به اهتمام محمود عابدی، تهران: انتشارات سروش، 1383.

  - همایی، جلال­الدین؛ فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران: انتشارات هما، 1374.


موضوع پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , نمونه پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , جستجوی پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , فایل Word پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , فایل PDF پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , مقاله در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , پروژه در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , پروژه درباره پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی , رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در دیوان جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» چکیده «آتش در آثار منظوم سنایی» علیرضا گیلانی سنایی از جمله شاعران برجسته­ای است که آثارش از جهات کمّیت و کیفیّت در خور توجّه و بررسی است. از میان آثار این سخنورِ کم نظیر، دیوان و حدیقۀ وی از ظرافت‌ها و لطایف خاص برخوردار است، که از جهت ادبی، فکری، زبانی و تنوّعِ مضامین مختلف، جایگاه ویژه و استواری دارد. نگارنده در این جستار بر آن ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی چکیده هرمنوتیک دانشی است که به فهم یک اثر می پردازد و با نقد فهم روش شناختی می کوشد تا راهی برای فهم بهتر اثر ارایه کند . شلایرماخر ، پدر الهیات مدرن پروتستان ، شکل نوینی از تفسیر شهودی بر پایه تجربیات دینی از عهدین را در غرب پایه گذاری کرد. به دلیل عمق اندیشه ، گستردگی مضامین بلند عرفانی دیوان حافظ و ...

زبان و ادبیات فارسی پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد چکیده یکی از روش‌های بررسی متون، مطالعه‌ ی بینامتنی آن است. بینامتنی یعنی خوانش متن با توجه به متون دیگر و مبتنی براین اندیشه است که متن، نظامی بسته و مستقل نیست و خواسته یا ناخواسته با متون دیگر ارتباط دارد. نظریه‌ی‌ بینامتنی در اواخر دهه‌ی شصت میلادی توسط ژولیا کریستوا در خلال بررسی‌هایی که بر آراء و افکار میخائیل ...

M.Aپايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد گرايش فلسفه وحکمت اسلامي سال 1386 بيان مسئله: سپاس فراوان آفريدگاري را سزاست که جهان هستي را همسان و هماهنگ با احتياجات ونيازهاي بشر سامان داده وب

 پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد سال 1384 پايان نامه رشته تاريخ اسلام مقدمه الف) اهميت موضوع : ظهور اسلام منشاء تحولات بزرگي در تاريخ جهان گرديد که بر همگان پوشيده نيست . تازيان در پرت

چکیده این پایان نامه با عنوان « تجلّی داستان های پیامبران در قصاید سنایی» به کیفیت تجلّی شاعرانه داستان پیامبران، در قصاید سنایی پرداخته است. مطالب در پنچ فصل تنظیم شده، که فصل اوّل به عنوان کلیات تحقیق به بیان مسئله، اهمیت تحقیق، اهداف، سئوالات و فرضیات اشاره شده است. که به اجمال توضیحی در مورد آنها داده می شود. در فصل دوّم به پیشینه تحقیق و در فصل سوّم به بیان روش تحقیق مورد ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ اقتصاد اسلامي بهمن ماه 92 13   چکيده: اين پژوهش در پي توصيف تابع عرضه نيروي کار فرد مسلمان در فضايي است که جامعه متعهد به اجراي قواعد و قوانيني بر

فصل اول :   طرح تحقيق 1- مقدمه قرآن کريم ،آخرين سروش آسماني است که پيامبر اکرم (ص)آن را براي بشريت به ارمغان آورده است . اين کتاب الهي ،از جهات مختلفي مانند فصاحت و بلاغت ،معارف عالي

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري اسلامينيم‌سال دوم سال تحصيلي 93 - 1392 چکيده:           موقوفات در تأسيس و تداوم

چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و مخاطب و خواننده ایجاد می کند. در واقع شاعر با سرودن شعر مخاطب را در فضای عاطفی قرار می دهد و بدین وسیله حالات مختلف روحی و عاطفی را بر می‌‌انگیزاند. خیال، عاطفه، اندیشه، شکل و موسیقی، عناصر پنج گانه ی تشکیل دهنده ی شعر به شمار می روند. موسیقی در شعر، ...

ثبت سفارش