پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

word 682 KB 31549 117
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد«M.A»

  چکیده

  منوچهرآتشی ازنسل شاعران پس ازنیماست،زمان نیما را درک کرده است وازادبیّات گذشتۀ فارسی کوله باری ازتجربه با خوددارد،بااین وجودنویسندگانونقّادان درمورد اوحقّ مطلب راادانکردهاند.اشعاراودرجبهۀ اجتماع نفوذ چندانی نداردامّااین مسأله هرگزمنکر زیبایی وجذّابیت شعراونیست،بلکه به تأکیدمی توان گفتآتشی شاعری صاحب سبک است.لذابرای بنده بهترین بهانه جهت تحقیق پایان نامه ،اشعار اوبود.

  این پایان نامه دارایپنج فصل است.فصل اوّل شامل کلّیات (پیشینۀ تحقیق، اهداف تحقیق و روش تحقیق)فصل دوم روش های بررسی سبک شناسی، فصل سوم بررسی سطح زبانی اشعار، فصل چهارم بررسی سطح ادبی اشعار، فصل پنجم بررسی سطح فکریاست.

  این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده ودرتدوین آن ازکتاب ومقاله به عنوان منبع استفاده شده است.

  مقدّمه:

  منوچهر آتشی،شاعر معاصر (1310-1384 ه-ش ) ازشاعران پرکار عصر حاضر است. ازوی دوازده دفتر شعر به جا مانده است.آثار وی چه ازلحاظ اندیشه و چه ازلحاظ شیوۀ بیان، هم پایۀ آثار خوب ادبی درحوزۀ شعر معاصر محسوب می شود .

  آنچه دراین پژوهش بدان پرداخته شده است نمود ساختار ، فرم ، زبان و موسیقی درمجموعه اشعار آتشی  می باشد.

  بیان شعری آتشی، بیانی است غنی،نیرومند و پرتپش، لبریز از عواطف گرم اقلیمی، تعبیرهای زیبای شاعرانه، ترکیبهای نووتازه، مضامین و استعارات بدیع، همراه زبان موزون و روان، ویژگی و اعتبارخاصّی به شعرهای آتشی بخشیده است .

  عاطفۀ شعرش حماسی است وبیانگر روح خشک وخشن جنوب ایران که روح حماسی برهمۀ اندام شعری وی سایه افکنده است .

  آتشی درشعر قدمایی همچون غزل نیزطبع آزمایی می کند اواندک اندک ازچارپاره سرایی صرف دور می شود وبه یمن دست داشتن قدرتمند درکلام خنیایی، درطبع آزمایی های دیگرمشتق ازشکستن افاعیل عروضی هیچ گاه ازبهره گیری ازموسیقی کلام، خود رابی نیاز نمی بیند.

  علم سبک شناسی یکی ازمعیارهایی است که برای نقد و بررسی هراثر ادبی ، مورد توجّه بوده است. این علم مارا یاری می کند که آثار ارزشمند درحوزۀ شعر معاصر راچه ازلحاظ اندیشه و چه از لحاظ بلاغت و نقد ادبی بهتربشناسیم. رسالۀ حاضرپژوهشی است دربررسی ویژگی های شعری آتشی .

  از آنجائیکه  شعر منوچهر آتشی درمیان اشعار معاصر ناشناخته مانده است، نگارنده کوشیده، تادرجهت شناخت ویژگی های ادبی و عناصر زیبایی آفرین، صورخیال، تصویر پردازی و سایر ویژگی های آن، گام مؤثّری درشناخت هرچه بیش تر شعر وی بردارد .

  الف)پیشینۀ تحقیق

  درکتاب تاریخ تحلیلی شعر نو نوشتۀ شمس لنگرودی به هنگام بررسی دورۀ تاریخی مربوط به منوچهر آتشی اشاره های گذرا به ویژگی های شعراو انجام گرفته است.درنوشته های محمّدحقوقی درمجموعه کتاب های«شعرزمان ما» نیز اشاره ای به منوچهر آتشی شده است. امّا کتاب مستقلّی که به جنبه های مختلف شعر آتشی بپردازد تاکنون نوشته نشده است .

  درمجموع اگر چه آثار محدود موجود در زمینۀ موضوع این پژوهش راه را برای تحلیل های مورد نظر در اهداف این پژوهش به عنوان منابع خام هموارتر می سازند. امّا اهداف کلّی پژوهش حاضر با آن منابع تفاوت معنادار دارد .

  د)اهداف تحقیق:

  این رساله در صدد آن است که به شناساندن ابعاد مختلف شعر یکی از شاعران معاصر کمک کند و ویژگی های شعر منوچهر آتشی را درقالب یک پژوهش کلّی مورد بررسی قراردهد. البتّه انگیزۀ ذوقی نگارنده به شعرمعاصرنیزدرنگارش این رساله بی تأثیرنبوده است. یقین شناساندن این ویژگی ها   می تواند کمکی به شناخت ویژگی های شعرمعاصر نیز بنماید و باتوجّه به اینکه قبلاً تحقیقی دراین مورد صورت نگرفته است می تواند به عنوان پژوهشی تجربه نشده مورد بررسی قرار گیرد.

  ج)روش تحقیق

  گرد آوری اطّلاعات دراین پژوهش برشیوۀ کتابخانه ای استوارشده است امّا به گاه ضرورت، ازصاحب نظران عرصۀ ادبیّات معاصر و کارشناسان و اساتید رشتۀ ادبیّات فارسی بهره گرفته شده است .

  مختصری دربارۀ زندگی و شعر منوچهر آتشی

         «منوچهر آتشی در تاریخ دوم مهر ماه 1310 در روستای دهرود کوهپایه های دشتستان از توابع بوشهر به دنیا آمد. او اوّلین فرزند خانوادۀ آتشی بود.مادرش خانم پری و پدرش آقای محمّد جعفر آتشی بود. او از کودکی با خواندن آشنا بود و چون پیش از مدرسه به مکتب رفته بود و به جای کتاب اوّل ابتدائی کتاب دوم اکابر قدیم را به دستش دادند قرآن را در هشت سالگی ختم کرده بود.»(تمیمی،20:1385)

         «در خانۀ آنها پس از قرآن کریم،دو کتاب جنبۀ قدسی و معنوی داشت:اوّل دیوان حافظ و دیگری، دفترچه ای که پدرش اشعار واقعی و اصیل  فایز دشتی را به خطّی خوش نوشته بود. بنابراین اهل منزل پس از آموختن ،خواندن و نوشتن با این دو شاعر، بیشتر از شاعران دیگر، آشنا می شدند.» (همان:42)

         در دوران کودکی عوامل رضا شاه پدر و پدر بزرگش را از دشتستان به ارومیّه تبعید کردند و از آن همه برو بیا برای خانواده اش فقط یک اسب سفید خسته و وامانده باقی مانده بود. مادر منوچهر آتشی در این باره گفته است «... بچه ام به همین میراث مظلوم، دلبستگی شدیدی دارد و از دیدن زخم های دست و پا و کفل اسب بی آزار خیلی آزرده می شود...»(همان: 14)در همین فاصلۀ زمانی بود که کم کم رگه های تعلّقات و دلبستگی به محیط بومی در وجودش شگل گرفت. خود منوچهر آتشی دربارۀ دلبستگی اش به اشعار فایز می گوید: «... یک بچه دشتستانی وقتی که متولّد می شود، سر و کارش با فایزاست از لالایی مادر بگیر تا زمزمۀ پدر، عموو یا دایی که از گوشۀ نخلستان یا از میان کرت های جالیز به طنین در می آید.

  باری فایز، با لالایی و سرودهای گاهگاهی مادر به رگ هایم راه یافت، بعد هم که به مدرسه رفتم دفترچۀ پدر و دستنویس شعرهای فایز، در اختیارم بود. از کودکی با زمزمه های مادر و لالایی او آشنا بودم. تا جایی که هیچ گاه از نبود دوست و رفیق و همدم، احساس غربت و تنهایی نمی کردم. و به این نتیجه رسیده بودم که یکی از نعمتهای خدا دادۀ ذهن خیال پرور شاعر، رنج نبردن از تنهایی و گذراندن وقت به بهترین شکل آن است.(تمیمی،1385: 38-33)

         آتشی در دوران کودکی، در غیبت پدر و پریشانی خانواده، برّه ها و بزغاله های خودشان و عموها را به صحرا می برد.بارها اتّفاق افتاده بود که تنها به صحرارفته بود و بچّه های محلّه با او پی گلّه نرفته بودند.

  این چوپان خرد سال تنهایی را انتخاب کرده بود او در همان روزهایی که چوپانی خردسال بود نیروی شاعرانه ای داشت که تمامیّت و یکدستی تجریه هایش را باز می ساخت. بعد ها این نیرو رشد کرد و بخشی از شمّ ذهن شاعرانه اش شد.(همان:12)

         آتشی شیفتۀ اسب بود و آرزو داشت سوار اسب شود و اسب مثل انگشتان مرد ارغنون زن حرکت کند. مسلماً نیرومندی و سرعت و شکل آن حیوان اشتیاق او را بر می انگیخت. و همیشه این بیت را زمزمه می کرد:

  همی راندم فرس را من به تقریب                        چو انگشتان مرد ارغنون زن

         آتشی بعد از اتمام دبستان دو سال ترک تحصیل کرد. جوانی هم نبود که از کاشت و داشت و برداشت و کارهای کشاورزی سر رشته داشته باشد. ولی هم کلاسی هایش ترک تحصیل نکرده بودند و او همیشه از این موضوع ناراحت بود. تصمیم گرفت که دوباره به مدرسه برود و در دبیرستان سعادت ثبت نام کند.او بودجه ای نداشت که کتاب های مورد علاقه اش را بخرد. امّا شکر گزار بود که تقریباً کتابهایی را که می خواست یافته بود و می یافت.

  آتشی برای بیان حرفهای دلش، محملی یافته بود : شعر! حالا دیگر چهرۀ آفتاب زدۀ جوان شانزده ساله ای که در راه مدرسه سرش توی کتاب بود، برای هم محلّی ها آشنا بود و شاهنامۀ فردوسی، دیوان رودکی و فرخی سیستانی و رباعیّات خیّام و دو بیتی های بابا طاهر را به دقّت خوانده بود، حافظ را هر شب می خواند و هر بار شگرد تازه ای در آن کشف می کرد.(تمیمی،1385 :50-40)

         «کتاب «المعجم فی معاییر اشعار عجم» را خریده بود و در بحور مختلف شعرهایی می نوشت و آن را یک نوع ورزش و تمرین در وزن های گوناگون می دانست. به همین دلیل برای دوستانش نمی خواند و دور می ریخت. در سال اوّل دبیرستان شعری سروده بود که در  یک روزنامۀ محلّی چاپ کرده بودند که مطّلع آن چنین بود:

     سلام من به تو ای گل که غایب از نظری تو      زحال بلبل عاشق نباشدت خبری تو

         شبی که شعرش چاپ شده بود، از هیجان تا صبح نخوابیده بود. خانۀ پدری آتشی جایی نزدیک به دریا بود. ساحل دریا برای نشستن و خواندن، برای خلوت کردن با خود برای اندیشیدن به زندگی و برای پرواز خیال جای خوبی بود. او در هر فرصت به آن خلوتگاه می رفت.»(همان: 23-21)

         «در شهریور سال 1320 مقدّمات نام نویسی در دانش سرای مقدّماتی شیراز برایش فراهم آمد و باید به شیراز می رفت ولی فکر دور شدن از بوشهر و زندگی در آن جا او  را می آزرد. بوشهر که برای او شعر و شروه و شرجی بود. در مهر ماه 1320 از دبیرستان«سعادت» سیکل اوّل را دریافت کرد و در آزمون دانش سرای مقدّماتی شیراز پذیرفته شد. دانش سرا شبانه روزی بود و می توانست در شیراز بماند. این شرایط موقعیّت مناسبی را برای او فراهم می کرد، تا به کتب و نشریّات دسترسی پیدا کند و بتواند کار شعر و شاعری را جدّی تر دنبال کند.»(همان:65)

         او ماهنامه های ادبی از جمله ماهنامۀ«سخن»را می خواند. همیشه شعرهای نادر نادرپور، فریدون تولّلی و فریدون مشیری و گاهی نیز شعرهای دکتر پرویز ناتل خانلری را می خواند. به نظر آتشی، موضوع ماهنامۀ«سخن» در قبال شعر نو،محافظه کارانه به نظر می رسید.

  کم کم تکلیفش را با خودش روشن کرد و سنگ هایش را با مخاطب استعداد و ذوق خویش واکند. به عقیدۀ او، در کشوری که سعدی و حافظ حضور داشتند، غزل سرایی چنگی به دل نمی زند و اذهان نوجو را ارضاء نمی کند. آتشی تصمیم گرفت نوآوری های نیما یوشیج را در افسانه پی گیری کند و شعر خود را متحوّل سازد و خودش اعتراف می کرد که در این زمینه، رهروی بیش نیست و راهی سخت و دراز در پیش دارد.

         «روز اوّل مهر ماه 1333 بعد از اتمام دانش سرای مقدّماتی، برای تدریس در مدرسۀ ابتدایی «بندر ریگ» قدم به کلاس گذاشت. در همین سال شعر «مار» را در مجلۀ فردوسی به چاپ رساند. و سال 1334 دبیر دبیرستان شریعتی شهر بوشهر شد و دروس ادبیّات، جبر، هندسه، انگلیسی و عربی درسمی داد.»(بهبهانی،1388: 10-8)

         «در سال 1333 شعرهای نوآوران در هفته نامه های «فردوسی»،« روشنفکر »و« سپید و سیاه» منتشر می شد. شعرهای نوآوران جوان، همچون : فروغ فرّخزاد و نصرت رحمانی در این مجلّات به چاپ      می رسید. در این میان شعر این شاعر بوشهری، حرفهای تازه تری داشت. او در نگاه به زندگی، صفا و کمال یک بینندۀ روستایی را داشت. اشعار او، همه درفضای بومی و واقعی و در عین حال رمانتیک، با الفاظی درشت و زمخت و گاه نرم و لطیف شکل گرفته و این تضادّ در جاهایی که شاعر سخنی تازه داشت، اسلوب و شیوه ای ویژه می ساخت، که شاخصۀ  شعر آتشی و دیگر سرایندگان خطّۀ بوشهر و سرزمین های ساحلی جنوب ایران بود.» (دستغیب،1386: 163)

   

  Abstract

   

  Manuchehr Atashi is of generation after Nima, he has understood the time period of Nima and has a great experience of past Persian literature. In spite of that, literary authors and critics didn’t pay enough attention to his works. His poems don’t have much influence in social perspective; however, this issue doesn’t deny the beauty of his poetry and one can emphasize the fact that Atashi owns a specific style. That’s why it was a great excuse for me to carry out the present thesis.

  The present thesis has five chapters. The first chapter includes introduction being comprised of literature review, research purpose and methodology. The second chapter includes the methods of investigating styles. The third chapter is devoted to the investigation of linguistic level of poems. Chapter four includes the investigation of literary level of poems and chapter five includes the investigation of their intellectual levels.

  The present research has been carried out in a process of library survey and books and articles have been used as its references.

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اوّل. 2

  کلیّات. 2

  مقدّمه: 3

  الف)پیشینۀتحقیق. 5

  د)اهدافتحقیق: 6

  ج)روشتحقیق. 7

  مختصریدربارۀزندگیوشعرمنوچهرآتشی. 8

  فصلدوم. 20

  روشهایبررسیسبکشناسی. 20

  2-1 شیوۀبررسیدربخشزبانی. 21

  الف) سطحآوایییاسبکشناسیآواها (Phono stylistcs) 21

  ب) سطحلغوی (lexical) یاسبکشناسیواژهها 21

  ج )سطحنحوی (syntactical) یاسبکشناسیجمله. 22

  2-2 سطحادبی (literary level) 22

  2-3 سطحفکری (PhilosoPhical level) 22

  2-4 سبکچیست؟ 23

  2-5 تعریفسبک.. 23

  2-6 نگرشخاص.. 24

  2-7گزینش (choice ) 27

  2-8 عدولازهنجار 28

  الف) واژگانیLexical deviationشاعرلغتجدیدمیسازد. 29

  ب) نحوی Grammatical deviation درمحورهمنشینیتعریفمیکند. 29

  ج)آواییPhonological deviationتلفظرابااختیارتغییرمیدهد. 29

  2-9 مفاهیمسبک.. 30

  2-10 سبکوسبکشناسیدرایران. 31

  فصلسوم. 34

  بررسیسطحزبانیاشعار 34

  بررسیسطحزبانیاشعار 35

  3-1بخشاول :بررسیسطحآوایییاسبکشناسیآواها 35

  3-1-1 موسیقی (کناری،بیرونی،درونی )(بررسیوزن،قافیهوردیف) 35

  3-1-1-1     موسیقیکنار 35

  1-قافیه. 35

  2-ردیف.. 41

  3-1-1-2 موسیقیبیرونی. 44

  وزنوموسیقیشعر 44

  2-1-1-3موسیقیدرونی. 48

  1-تسجیع. 48

  1-1سجعمتوازی. 49

  1-2سجعمتوازن. 50

  1-3 ترصیع. 50

  1-4-تجنیس.. 51

  2-1جناستام. 51

  2-2جناسناقصیامحرف.. 52

  2-3جناسزاید. 52

  2-3-1جناسمطرفیامزید. 53

  2-3-2جناسوسط.. 53

  2-3-3جناسمذیل. 55

  2-4جناساشتقاق. 56

  2-5جناسمضارع. 57

  3 تکرار 59

  3-1 تکرارواک.. 59

  3-1-1 همحروفی: 59

  3-1-2همصدایی: 62

  4-تکریر 63

  4-1مصوتبلند«آ» 63

  4-2تکرارهجا(تکراریکهجادرمتنکلام) 64

  5-تکرارهجا 66

  3-2بخشدوم: بررسیسطحلغوییاسبکشناسیواژهها 68

  3-2-1 اسممعنی. 68

  3-2-1-1تنها(تنهایی) 68

  3-2-1-2درد 70

  3-2-1-3عشق. 72

  3-2-1-4 شب.. 74

  3-2-1-5 غریب.. 76

  3-2-1-6 غم. 77

  3-2-2 اسمذات. 79

  3-2-2-1 ستاره 80

  3-2-2 -2بهار 82

  3-2-2-3 باران. 84

  3-2-2-4ساحل. 86

  3-2-2-5 اسب.. 87

  3-2-3 تخفیفلغات. 90

  3-2-4 لغاتبیگانه. 93

  3-2-5کهنگرایی(آرکائیسم) 96

  3-2-5-1 کهنگراییواژگانی. 96

  3-2-5-2-کهنگراییفعلی. 98

  3-2-5-3کهنگرایینحوی. 100

  3-2-5-3-1پیرویازقواعدشعری. 100

  3-2-5-3-2نوآوریوبدعتدرکاربردحروف: 102

  3-2-5-3-2-1کاربرد«واو» 102

  3-2-5-3-2-2کاربرد«امّا» 104

  3-2-6جملهمعترضه. 105

  3-2-7حذففعل (بهقرینهلفظیومعنوی) 107

  3-2-8تکرارفعل. 109

  3-2-9ساختفعلغیرمتعارف.. 110

  3-2-10بافتهایزبانگفتار 112

  3-2-10-1نوآوریدرواژگان. 112

  3-2-10-2واژههایبومی. 113

  3-2-10-3واژههایمحاورهایوگویشی. 113

  3-2-10-4مثلهادرزبانگفتار 115

  3-2-11 اسطورهها،افسانهها،داستانهایپیامبران. 115

  3-2-12ساختترکیباتبدیع. 125

  فصلچهارمبررسیسطح.. 127

  ادبیاشعار 127

  بررسیسطحادبیاشعار 128

  4-1 تشبیه. 128

  4-1-1 تشبیهبهلحاظشکل. 129

  4-1-1-1تشبیهتفضیل. 129

  4-1-1-2 تشبیهمشروط.. 130

  4-1-1-3 تشبیهجمع. 131

  4-1-1-4 تشبیهمضمر 132

  4-1-2 مشبهومشبهبهحسی. 132

  4-1-3مشبهعقلیومشبهحسی. 134

  4-2 استعاره 137

  4-2-1 استعارۀمصرّحه. 137

  3-2-2 استعارۀمکینه: 138

  4-3 تشخیص: 139

  4-4 آنسیمیاجاندارانگاری. 142

  4-5 مراعاتنظیر 144

  4-6 اقتباس.. 147

  4-7 حسآمیزی. 147

  4-8 تضاد ( مطابقه ) 150

  4-9 پارادوکس.. 153

  فصلپنجم.. 156

  بررسیسطحفکریاشعار 156

  بررسیسطحفکریاشعار 157

  نتیجهگیری. 163

  فهرستمنابع. 166

  Abstract 168

   

   

  منبع:

  آتشی ،منوچهر ،(1384) ،مجموعه اشعار جلد 1 ،موسسۀ ،تهران: چاپ اوّل ،انتشارات نگاه

   2(1384) ،مجموعه اشعار جلد 2 ،موسسۀ ،تهران: چاپ اوّل ،انتشارات نگاه

   3(1369)،گزینه اشعار آتشی، تهران: چاپ دوم، مروارید

   4-براهنی،رضا ، (1358) ،طلا در مس (در شعر و شاعری ) جلد 1، تهران ، نثر زمان 

   5 (1371) ،طلا در مس (در شعر و شاعری )، جلد 2 تهران، نثر نویسنده

    6-بهار، محمّد تقی (ملک الشّعراء) ،(1369) سبک شناسی (سه جلدی) ،تهران : چاپ پنجم ،امیرکبیر

  بهبهانی ،سیمین ، (1388)، یادبعضی ازنفرات، تهران : نگاه، چاپ اوّل

  پورنامداریان ،تقی، (1377)، خانه ام ابری است، تهران : سروش، چاپ دوم

  تمیمی ،فرّخ، (1385) ،پلنگ درّه دیز اشکن (زندگی و شعر منوچهر آتشی ) ،تهران ،ثالث چاپ دوم

  خدیوجم ، عباس اقبال وکریستن سن ، (1366)شعروموسیقی درایران، تهران : هیرمند چاپ اوّل

  11-داد، سیما ، (1371)، فرهنگ اطلاعات ادبی ،واژنامه مفاهیم و اطلاعات ادبی فارسی واروپایی ،تهران : مروارید

  12- دستغیب، عبدالعلی، (1386)، «منوچهرآتشی واشعارش»،نامه فرهنگستان،دورۀنهم،زمستان1384

  13-  زرقانی،سیّد مهدی، (1384)،چشم انداز شعر معاصر ایران ،تهران : ثالث

    14- شریفی، فیض ، (1391) ،شعر زمان ما ،تهران:  نگاه ،چاپ اول

    15- شفیعی کدکنی، محمدرضا ، (1383) ،ادوار شعر فارسی از مشروطیّت تا سقوط سلطنت .تهران : هیرمند،  چاپ دوم          

  16 ، (1386) ، صور خیال در شعر فارسی ،تهران :آگه ،چاپ دهم

  17 ، (1386) ، موسیقی شعر ،تهران :آگه، چاپ دهم

  18- شمیسا سیروس ،(1386) ،آشنایی با عروض و قافیه ،تهران : قیرا ،چاپ دوم

  19 ،(1381) ،انواع ادبی ،چاپ هفتم ، تهران : پیام نور

  20 (1383) ،بیان و معانی ،تهران : فردوس ، چاپ ششم

  21 (1373)،کلیّات  سبک شناسی،تهران : فردوس ،چاپ دوم

  22 (1376)،نگاهی به سپهری، تهران:مروارید،چاپ هفتم

  23 (1378)، نگاهی تازه به بدیع ،تهران : فردوس ،چاپ یازدهم

  24 صدر حاج سیّد جوادی ،حسن ،(1382) ،تحقیق وبررسی در ادبیّات معاصر ،تهران: گروه پژوهشگران ایران ،چاپ اوّل

  25- علی پور، مصطفی ،(1380)، ساختارزبان شعرامروز ،تهران : فردوس، چاپ دوم

  26- غیاثی ،محمّد تقی،(1368) ، در آمدی بر سبک شناختی ساختاری ،تهران : شعلۀ اندیشه ،چاپ اوّل

  27- فتوحی رودمعجنی ،محمّد ، ( 1385) ،بلاغت تصویر ،تهران : سخن

  28- فلکی ،محمود ، (1374) ،نقد شعر نیما یوشیج  ،تهران : نشر ،چاپ اوّل

  29- لگنرودی ،شمس ،(1370) ،تاریخ تحلیلی شعرنو ،ج(2) ،تهران : نشرمرکز

  30- مدرّسی فاطمه ،(1387) ،از واج  تا جمله، چاپ دوم ،تهران : چاپار

  31- مهربان ،جواد ،(1389) نظری انتقادی بر سبک شناسی ایران ،فصل نامه تخصصی ادبیّات فارسی دانشگاهآزاد اسلامی مشهد، شماره 27

  32- مهیمنی ،سعید،(1384) ،واکاوی لحظه ها ،تهران : آئینه جنوب ،چاپ اوّل

  33- میر صادقی ،میمنت ،(1373) واژه نامه هنر شاعری ،تهران : کتاب مهناز

  34- ناتل خانلری ،پرویز ، (1377) ، دستور زبان فارسی ،چاپ شانزدهم ،تهران :توس

  35- همایی ،جلال الدّین ،(1368) ،فنون بلاغت و صناعات ادبی ،چاپ ششم ،تهران : نشر هما

  36- هوف ،گرام ، ( 1365) ،گفتاری درزبان نقد ،ترجمه نسرین پروینی ،تهران : امیرکبیر، چاپ اوّل


موضوع پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, نمونه پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, جستجوی پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, فایل Word پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, فایل PDF پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, پروژه درباره پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

زبان و ادبیات فارسی(M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده این پایان نامه به عنوان بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی به کیفیت بررسی شعر از لحاظ سبکی پرداخته است. این پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است که فصل اول آن کلیات، فصل دوم پیشینه ی تحقیق، فصل سوم روش جمع آوری اطلاعات، فصل چهارم یافته های تحقیق است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول درون گرایی از جهت فکری ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشدM.A. رشته : زبان وادبیات فارسی چکیده در آثار بسیاری از شعرا ، عناصری چون «آب وآتش» و«نور وظلمت» ، نسبت به سایر پدیده ها کاربرد گسترده تری دارند. در فرهنگ عامه و علوم مختلف نیز، « آب و آتش »دو عنصری هستند که هرگز در کنار هم نمی توانند وجود داشته باشند و وجود یکی قطعاً علت نابودی دیگری خواهد بود. بنابراین دو چیز متضاد، دو فراهم نیامدنی و یا دو امری ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد رشته ادبیات و علوم انسانی چکیده شعرنو، نقاط قوّت بیانی و بلاغی چشمگیر و تحسین برانگیز دارد و از جهت صورت، مقاصد و مفاهیم، فرم و محتوا و صور بلاغی و وزن و آهنگ و موسیقی و حوزه های عاطفه و احساس و تخیّل با شعر کهن تفاوت دارد. یکی از حوزه هایی که شعر معاصر در آن، سخن تازه داشته ودارد، توصیف نمادهای طبیعت و جلوه پدیده ها از خرد و کلان در اثناء ...

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته: زبان و ادبیات فارسی چکیده: موسیقی ترکیب اصوات به صورت گوش نواز است . قدمت موسیقی ایران با پیدایش نژاد آریایی گره خورده است کلمات دلنشین و آهنگین به تدریج صورت شعر و ترانه پیدا کرده و به ابداع نغمه و موسیقی منجر شده است. موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه خاص قرار گرفته اند با نگاهی به ادبیات کلاسیک ایران ...

چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و مخاطب و خواننده ایجاد می کند. در واقع شاعر با سرودن شعر مخاطب را در فضای عاطفی قرار می دهد و بدین وسیله حالات مختلف روحی و عاطفی را بر می‌‌انگیزاند. خیال، عاطفه، اندیشه، شکل و موسیقی، عناصر پنج گانه ی تشکیل دهنده ی شعر به شمار می روند. موسیقی در شعر، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: زبان و ادبیات فارسی توصیف فصول درقصایدِ شاعران شاخص ِسبک خراسانی به وسیله: سیدهاشم هاشمی چکیده یکی از ویژگی های مهمّ شعرسبک خراسانی که تقریباً در آثار تمام شاعران این دوره جلب توجّه می‌کند، توصیف فصول سال است. این موضوع به قدری حایز اهمیّت است که می توان آن رایکی از مهمّ ترین ارکان ِشعر در سبک خراسانی نامید. در دیوان اکثر ...

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A» چکیده صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو سحر سعید شعر و ادب پارسی از دیرباز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور خیال از تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر با خود آشنا و مأنوس ساخته است. در همۀ سبکهای شعر کهن بسامد ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی عشق در اشعار نیمایی (با تکیه بر اشعار نیما یوشیج، فریدون مشیری، سهراب سپهری، هوشنگ ابتهاج و فروغ فرخزاد) به وسیله: سولماز ریحانی چکیده یکی از درون­مایه­های غالب شعری، در شعر اغلب شاعران، از دوره­ی آغازین تاکنون، عشق است. در باره­ی عشق تعاریف زیادی ارائه شده است و هر کسی به اقتضای درک و فهم خود از عشق و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی چکیده تجارب و آگاهی ها، علت بارگزاری زبان با جهت گیری های خاصی است. در این پایان نامه خواسته ایم، از طریق زبان مجموعه اشعار فروغ فرخزاد، زمینه‎ی تبیین و درک احساس های ذهنی او را که به عنوان نمودهایی از تجربه های بیرونی درزبان شعرش است، نشان دهیم و این را با نگاه به گفتمان گونه ها و گزینش‎های واژگانی در اشعار او ...

درجه کارشناسي ارشد ادبيات دي ماه 1384 گزيده ي بحث:  هرچند که شعر اصيل با  بال وهم و خيال به پرواز درمي آيد ولي ابزار توانمندي است که با قدرت سحرآميزش عقلها را مي شکافد و کارگر

ثبت سفارش