پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی)

word 2 MB 31573 160
1390 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۵,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

    رشته زبان وادبیات فارسی

  چکیده

  مهمترین حادثۀ زندگیِ هر انسانی، نه تولّد او، بلکه مرگ اوست. مرگ برای انسان همواره موضوع اندیشیدن بوده است. شاید تنها چیزی که انسان از مرگ اندیشی می تواند اظهار کند، عجز و ناتوانی از درک حقیقت آن باشد. با وجود اظهار سرگردانی و ناآشکارگی از مرگ، انسان در اندیشیدن بدان، شناختی از زندگی، خود و هدف زندگی بدست می آورد. تا جایی که می توان گفت؛ خود شناسی، شناخت فلسفۀ زندگی و هستی شناسی حاصل اندیشیدن به مرگ است. مرگ اندیشی آغاز فلسفه و حقیقت جویی است.

  این نوشتار به بررسی پدیدۀ مرگ در شعر شاعران کلاسیک می پردازد. مرگ در اشعار این شاعران، تقریباً همان مفهوم و معنایی را دارد که دین بیان داشته است. این مسئله بیشتر برمی گردد به جهان بینی دینی شاعران. البته با وجود جهان بینی مشترکی که شاعران در تمام دوره ها داشته اند، شدّت و میزانِ مرگ اندیشی آنها در دوره های مختلف، متناسب با شرایط و اوضاع اجتماعی، متفاوت بوده است. در سبک خراسانی، به دلیل اوضاع مساعد رفاهی و اقتصادی و آسودگی خاطرِ شاعران، توجّه کمتری به مرگ و یادکردِ آن شده است. مفهوم مرگ در این دوره، تقریباً عام و کلّی است. ذهن و فکر شاعر این دوره به دور از مرگ و مرگ اندیشی است. شاعر همان مفاهیمی را بیان می دارد که مردمان عادی بدان آگاهی دارند. اما درسبک عراقی، به دلیل رواج عرفان و درون گرایی و شرایط نامساعد اجتماعی که نتیجۀ حملۀ مغول بود و مردم را بیشتر و بیشتر سرافکنده و ناامید و غمزده کرد، گرایش مردم به مرگ اندیشی، به صورت ناخواسته، گسترش یافت. یادِ قیامت و حیات دوباره که نتیجۀ مرگ اندیشی است، در این دوره نوعی التیام بخشِ شاعران دلزده از زندگی و تارک دنیا بود. عارفان که بر نکوهش دنیا و رنج های آن تأکید داشتند، برای تسلّی خاطر خود، بیشتر به حشرِ دوباره و امید به سعادت و آسودگی روی آوردند. در اشعار صائب و بیدل نیز که نمایندۀ سبک هندی هستند، تقریباً همان بیانات شاعران عارف دربارۀ مرگ مشاهده می شود. اندیشه و جهان بینی عرفانی صائب و بیدل، بیشتر متأثّر از عارفان بزرگی چون سنایی، عطار و مولانا است، در نتیجه اندیشه های آنها راجع به مرگ، در همان جهت و مسیری است که آن عارفان بیان داشته اند.آنها از مرگ برای بیان بی اعتباری دنیا، ناپایداری و زودگذری آن، توصیه به انجام اعمال نیک و رفتارهای پسندیده، نهی و انذار از کارهای ناشایست و دعوت به اغتنام فرصت بهره گرفته اند.

   

  کلید واژه ها: مرگ، دنیا، جاودانگی، عرفان و شعر فارسی

   

   

  پیشگفتار

  عواملی که باعث شد، موضوع مرگ برای این پایان نامه انتخاب شود، نخست، اشتیاق و علاقه شخصی به مباحث فلسفی بود. مرگ نیز که مهمترین عاملِ اصلی شکل گیری فلسفه در زندگی بشر محسوب می شود، محوری ترین موضوعی است که می توان از طریق آن به جهان بینی و اندیشه های فلسفی متفکّران و اندیشمندان پرداخت. چرا که اگر مرگ نبود، انسان هیچ گاه به بودن و فلسفه هستی خویش نمی اندیشید. اگر چه در اوایل نسبت به انتخاب  این موضوع دو دلی وجود داشت؛ که آیا می توان به عنوان پایان نامه روی چنین موضوعی کار کرد یا نه؟. امّا اشاره استادِ فرزانه و گرانقدر، دکتر رحمان مشتاق مهر، در کلاس ناصر خسرو، مبنی بر اینکه می توان پدیده مرگ را در چندین شاعر مورد بررسی قرار داد، باعث شد تا نسبت به انتخاب آن، اشتیاقِ بیشتری ایجاد شود. نیز، تشویق های استاد محترم راهنما، در این انتخاب مزیدِ بر علّت شد.

  دست به قلم شدن در مورد موضوعی چون مرگ، در شعر شاعران که ممکن است هر کس ابیاتِ مرتبط با آن را به گونه ای متفاوت از دیگران برداشت و تفسیر کند، خالی از ایراد نیست. به ویژه برای مبتدی ای که نوشتنِ چنین موضوعی از نخستین تجربیات او باشد. از این رو، نگارنده، به خاطر کاستی های موجود، چه در شیوه نگارش و چه در توضیح مباحث، عذرْ خواهِ خواننده محترم می باشد.

   

  پیشینۀ تحقیق

  در رابطه با موضوع مرگ، پیش از این کارهای مهّم و خوبی، به صورتِ مقاله انجام گرفته است که در نشریات و مجلات دانشگاهی به چاپ رسیده اند. از جمله «تولد دوباره(مرگ پیش از مرگ در عرفان و ادب فارسی)، نوشتۀ علی حسین پور» ، «بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام، نوشتۀ دکتر محمد جعفر یاحقی و محمد رضا براتی» ، «مرگ در نظر مولوی، نوشتۀ سید محمد اکرم» و نظایر آنها که نویسندگان محترم نوشته اند. بیشتر این مقالات، دربارۀ مرگ در خیام و مولاناست. دلیل این مطلب، توجه بیش از حدّ این دو متفکّر و شاعر به مسئلۀ مرگ و مباحثِ مرتبط با آنست. حسنِ مهم این مقالات، سعی و کوشش آنها در تبیینِ تلقّی شاعران از مرگ و جایگاه آن در جهان بینی آنهاست. اما شیوۀ این مقالات بیشتر توصیفی است تا تحلیلی. علّت آن نیز شاید به خاطر مجالِ اندک در تدوین مقاله باشد. چرا که در مقاله غالباً مجالِ پرداختن به جرئیات وجود ندارد و آنچه ذکر می شود، بیشتر مربوط به کلیّات است. غیر از مقالاتی که در این موضوع نوشته شده اند، یک پایان نامه هم با عنوانِ «پدیدۀ مرگ در آثار منظوم سه حکیم (فردوسی، سنایی، نظامی)» در سال 1380، در

   

  دانشگاه تبریز انجام شده است. اینها مواردی بود که در شعر کلاسیک کار شده است. در ادبیات معاصر نیز پایان نامه ای تحت عنوانِ «مرگ اندیشی در شعر شاملو» در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین انجام گرفته است.

   

  روش کار

  روشی که در نوشتنِ این پایان نامه اتخاذ شده است، روش توضیحی- تحلیلی است. بدین صورت که بعد از استخراج ابیات از آثار شاعرانِ انتخاب شده، ابیات براساس موضوع و معنا دسته بندی شدند، سپس هر دسته ای تحت عنوان خاصِ خود، مورد توضیح و تحلیل قرار گرفت. فیش برداری از منابع جانبی نیز برای تأیید و اثباتِ مطالبِ بیان شده، کار دیگری بود که در تکمیلِ این کار انجام شد. از سه سبک معروف شعر فارسی، از هر کدام سه شاعر انتخاب شدند. بدین ترتیب که در سبک خراسانی، رودکی، فردوسی و خیام؛ در سبک عراقی، سه شاعرِ نامدار؛ سنایی، عطار و مولوی، و در سبک هندی نیز بیدل، صائب و کلیم کاشانی. دلیل انتخاب این شاعران از میان دیگر شاعران، برای چنین موضوعی، ارتباط مضامین محوری اشعارِ آنها با پدیدۀ مرگ و مرگ اندیشی بوده است. سعی شده است، شاعرانی انتخاب شوند که در اشعار آنها، بتوان مفاهیمی در ارتباط با موضوع مرگ پیدا کرد. مثلاً در سبک خراسانی از شاعری چون منوچهری نمی توان برای بررسی این موضوع استفاده کرد. چرا که جهان بینی و موضوعات و مضامین اشعار او چندان ارتباطی با مرگ ندارند. اما در مقابل، شاعری چون فردوسی، بدین دلیل که موضوع اشعار او زندگی و مرگ شاهان و پهلوانان است، خواه ناخواه در لابه لای داستانها، اشاره هایی به مرگ و مفاهیمِ مرتبط با آن می شود. ذکر این نکته لازم و ضروری است که اگر جاهایی از پایان نامه، احساس می شود که مفاهیم و مباحث تکراری است، بیشتر برمی گردد به اشتراکات مضامینی شاعران که خود، معلولِ جهان بینی مشترک و یکسان آنهاست. جهان بینی شاعران دینی است و اکثر مفاهیمی که در رابطه با مرگ بیان داشته اند در جهت تأیید نظرات دین می باشد. در نتیجه جهان بینی یکسان، باعث تشابه در نظرات و بیانات می شود. هدف اصلی این نوشتار، تبیین مفهوم مرگ در جهان بینی شاعران کلاسیک است. نیز دریافت این مطالب که شاعران چه تصوّری از مرگ دارند؟ و چه مفاهیمی را در ارتباط با آن بیان کرده اند؟، آیا شاعران بیشتر متمایل به مرگ اندیشی هستند، یا گریز از آن؟ اگر هستند، مرگ اندیشی آنها در چه جهت و معنایی است؟ آیا همسو با بیاناتِ دین است، یا مغایر با آن؟ اگر مرگ اندیش نیستند، چه عواملی باعث مرگ اندیش نبودنِ آنها شده است؟

   

   

   

   

   

  فصل اول (مقدمه و کلیّات)

   

  مرگ از دیدگاه قرآن

  اسطورۀ جاودانگی

  حیات دوباره، نمودی از جاودانه اندیشی انسان

  فنای جسم و جاودانگی نفس

  جدالِ مرگ و زندگی در انسان

  ترس از مرگ

  مرگ و ناامیدی(یأس)

   مرگ و عشق

  Abstract

  The most important event of each person life, not his birthday, but is his death. The death has been always a subject of thought for man. Perhaps, the only thing that man can express about death–thinking is inability and weakness of himself in understanding its fact. The man, in spite of expressing distress and unclearness about death, at thinking to it, acquires the knowledge of life, himself and aim of the life. To know the philosophy of life, self–knowing, and existence–knowing are results of death – thinking. To think to death is the beginning of philosophy and investigating of fact.

  This paper considers the phenomenon of death in the poem of classic poets. Death in the poems of these poets, nearly, has the same concept and meaning that religion has stated. This matter is effect of poets religious world–viewing. But, in spite of common prospective which poets have had in all periods, intensity and amount of their death– thinking have been different, corresponding to social conditions and situations. At the Khorasani’s style, has been slightly paid attention to the death, because of favorable condition of welfare, economy and tranquility of poets mind. The concept of death, in this period, almost is general. The mind and mental of this period poet is away from death and thinking to it. He states the same concepts that everyone knows. But, at the Araqi’s style, as result of spreading of erfan and internal thought and also unfavorable condition of society which was the result of mongol invasion, tendency of people to death propagated that made the people more and more hopeless and afflicted. The thought of another life and resurrection that as a result of death–thinking was the conciliation of poets. Mystics, who emphasized on reproaching world and its pains, reclined to thought of resurrection and hope to prosperity to consolatory himself.

  In the poem of saeb and bidel, who are the representative of India’s style, nearly the statement of mystic poets about death are observed. The though and framework of mystical mind of saeb and bidel have been influenced by the great mystics, such as sanai, attar, movlavi. As a result, their thought about the death is in the same direction that mystics have stated. They use the death to express the invalidity of world, its instability and transience and recommendation to do the good acts and acceptable behaviors and prohibiting of indecent acts and calling to seizing an opportunity.

   

  Key words: Death, World, Immortality, Irfan and Persian poem        

 • فهرست:

  چکیده.......................................................................................................................................................... یک

  پیشگفتار.................................................................................................................................................... دو

   

  فصل اول

  مقدمه و کلیّات......................................................................................................................................... 2

  مرگ از دیدگاه قرآن.................................................................................................................................. 2

  اسطورۀ جاودانگی................................................................................................................................... 3

  حیات دوباره، نمودی از جاودانه اندیشی انسان................................................................................. 5

   فنای جسم و جاودانگی نفس............................................................................................................. 7

  جدالِ مرگ و زندگی در انسان.............................................................................................................. 8

  ترس از مرگ................................................................................................................................................. 01

  مرگ و ناامیدی(یأس)................................................................................................................................ 11

   مرگ و عشق.............................................................................................................................................. 13

  خواب و مرگ................................................................................................................................................ 15

   

   

  فصل دوم(سبک خراسانی)

   

  دورۀ دوری از مرگ اندیشی...................................................................................................................... 18

  بخش1: رودکی........................................................................................................................................ 19

  مرگ و سیمای دنیا.................................................................................................................. 20

  مرگ پند آموز............................................................................................................................. 25

  تصویرآفرینی با مرگ.............................................................................................................. 26

  ترک دنیا، راهکار مقابله با مرگ......................................................................................... 27

  جاودانگی روح............................................................................................................................ 28

  بخش2: فردوسی

  بیان مفاهیم کلّی از مرگ..................................................................................................... 30

  پند پذیری از مرگ..................................................................................................................... 34

  جهان بینی دینی و دوری از مرگ اندیشی......................................................................... 36

  کهولت و مرگ اندیشی......................................................................................................... 36

  جبر نتیجۀ مرگ است............................................................................................................ 38

  بیزاری از مرگ............................................................................................................................. 39

  بخش3: خیّام

  مرگ و دنیا گرایی...................................................................................................................... 40

  مرگ و شکاکیّت........................................................................................................................ 43

  حیرت مرگ و دیگر اسرار هستی........................................................................................... 46

  مرگ و جبرگرایی......................................................................................................................... 50

  مرگ و استحالۀ انسان.......................................................................................................... 51

  مرگ و دعوت به شاد باشی و دم غنیمتی....................................................................... 54

  نتیجه گیری............................................................................................................................... 60

   

  فصل سوم (سبک عراقی)

  تأثیر عرفان در رواج مرگ اندیشی....................................................................................................... 62

  بخش1: سنایی

  نگاه مثبت به مرگ..................................................................................................................... 62

  عدم ترس عرفا از مرگ............................................................................................................... 64

  مرگ صورت.................................................................................................................................... 64

  شناخت و مرگ اندیشی........................................................................................................... 66

  بخش2: عطار

  مرگ ارادی........................................................................................................................................ 67

  دنیا در نظر عارف.......................................................................................................................... 72

  مرگ برای زندگی.......................................................................................................................... 77

  مرگ و تعالیم اخلاقی (یادکرد مرگ و اخلاقیات)............................................................... 80

  ترس از مرگ.................................................................................................................................... 83

  مرگ پادزهر..................................................................................................................................... 86

  ناراحتی انسان از مرگ................................................................................................................ 88

  مرگ،عاملِ ناخوشی زندگی..................................................................................................... 89

  مرگ هر کس همرنگ اوست.................................................................................................... 90

  پیام مرگ دیگری........................................................................................................................... 91

  بخش3: مولوی

  خرده مرگها.................................................................................................................................... 94

  مرگ، حیات دوباره......................................................................................................................... 95

  مرگ بی مرگی(مرگ ارادی و اختیاری).................................................................................... 98

  مرگ شخصی................................................................................................................................ 101

  تصوّر حیات از مرگ...................................................................................................................... 103

  مرگ تبدیلی...................................................................................................................................... 106

  پیام مرگ دیگری........................................................................................................................... 108

  مرگ عاشقان................................................................................................................................ 109

  نظریۀ تکاملی مرگ.................................................................................................................... 112

  نتیجه گیری................................................................................................................................... 114

   

  فصل چهارم (سبک هندی)

  بخش1: بیدل                                                                                                           

   انفعال هستی............................................................................................................................. 116

  کشمکش دو حسِ هستی و نیستی در انسان................................................................... 117

  زندگی از نگاه مرگ..................................................................................................................... 120

   هستی و نیستی.......................................................................................................................... 120

  جنون جاودانگی.............................................................................................................................   122

  بخش2: صائب

  وابستگی به دنیا و ترس از مرگ........................................................................................... 124

  مرگ بر چه کسانی دشوار است؟........................................................................................ 125

  صفات افرادی که از مرگ نمی ترسند.................................................................................. 127

  مرگ ارادی در صائب...................................................................................................................   128

  بررسی جامعه شناسانۀ مرگ ............................................................................................ 130

  بررسی دلبستگی انسان به زندگی دنیایی از نگاه مرگ............................................. 132

  بخش3: کلیم کاشانی...................................................................................................................... 133

  علّت بیزاری از مرگ.................................................................................................................... 134

  محرّک مرگ اندیشی................................................................................................................ 136

  روایت زندگی دنیایی از نگاه مرگ نگری شاعران عارف................................................. 137

  تأثیر دین در مرگ نگری شاعران............................................................................................. 138

  بررسی تطبیقی مرگ .............................................................................................................. 139

  نتیجه گیری ................................................................................................................................ 141

  فهرست اعلام............................................................................................................................. 143

  فهرست منابع............................................................................................................................. 145

  چکیده انگلیسی....................................................................................................................... 151

  منبع:

  1قرآن کریم؛ ترجمۀ مهدی الهی قمشه ای، قم، الهادی، چاپ دوم، 1384‌

  2- ابن سینا، رسائل؛ بی جا، انتشارات بیدار، صفر1400

  3 ابن مسکویه، ابی علی احمد؛ تهذیب الاخلاق و تطهیرالاعراق، قم، انتشارات بیدار، چاپ پنجم، 1371

  4 ابن منّور، محمد؛ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، مقدمه و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی،  تهران، آگاه، چاپ دوم، 1368

  5-ابی العتاهیه؛دیوان، شرحه و ضبطه دکتر عمر فاروق طبّاع، بیروت، چاپ اول، دارالرقم،  1417ه.ق

  6 اسلامی ندوشن، دکتر محمد علی؛ جام جهان بین، تهران، انتشارات گلشن، چاپ ششم، 1374

  7- ................................................... ؛ زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، تهران، انتشارات آثار، چاپ ششم، 1374

  8 اسمیت، ژوئل؛ فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمۀ شهلا برادران خسروشاهی، تهران، انتشارات روزبهان و فرهنگ معاصر، 1383

  9  اعتصامی، پروین؛ دیوان، تهران، نشر ثالث، چاپ نهم، 1389

  10 اکبری، رضا، جاودانگی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول،1382

  11 الیاده،میرچا؛رساله در تاریخ ادیان،ترجمۀ جلال ستاری، تهران، سروش،چاپ دوم 1376

  12 ................. ؛ مقدس و نامقدس، ترجمۀ نصرالله زنگوئی، تهران، نشر سروش، چاپ اول،  1375

  13................؛ چشم اندازهای اسطوره، ترجمۀ جلال ستاری، تهران، انتشارات توس، زمستان 1362

  14 اونامونو، میگل؛ درد جاودانگی، ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهی، تهران،نشر البرز،1375

  15 بحرینی، روشنک؛ رباعیات خیام، تهران، انتشارات هرمس، چاپ اول، 1382

  16- بیدل دهلوی، عبدالقادر؛ کلیات، 3ج، توضیحات فرید مرادی، تهران، انتشارات زوّار، چاپ اول، 1387

  17 پیربایار، ژان؛ رمزپردازی آتش، ترجمۀ جلال ستاری، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1376

  18- جعفری، محمد تقّی؛ تحلیل شخصیت خیام، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، پائیز1365

  19- جمادی، سیاوش؛ زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی، تهران، ققنوس،1385

  20- چاره دار، زهرا؛ گیلگمش (حماسۀبشری)، تهران، جهاد دانشگاهی، 1374

  21- خیّام، عمر؛ رباعیات خیام، تصحیح محمد علی فروغی و قاسم غنی، ویرایش جدید بهاء الدین خرمشاهی، تهران، انتشارات ناهید، 1373

  22- دشتی، علی؛ دمی با خیام، تهران،انتشارات اساطیر، چاپ دوم، 1377

  23- دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377

  24- ذکاوتی قراگزلو، علیرضا؛ عمر خیام، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1377

  25- رضایی، مهدی؛ آفرینش و مرگ در اساطیر، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 1383

  26- رضی، هاشم؛ اوستا، تهران، انتشارات بهجت، چاپ دوم، 1380

  27- رودکی،ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی؛دیوان،تنظیم و تصحیح جهانگیر منصور، تهران،انتشارات ناهید،چاپ اول،1373

  28- ریتر، هلموت؛ دریای جان، ترجمۀ عباس زریاب خویی و مهر آفاق بایبردی، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، 1374

  29- زرین کوب، عبدالحسین؛ سرّ نی، تهران، انتشارات علمی،چاپ اول، 1364

  30- سپهری، سهراب؛ هشت کتاب، تهران، انتشارات طهوری، چاپ هفتم، پاییز1381

  31- سجّادی، سید جعفر؛ فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران، انتشارات طهوری، چاپ سوم،  بی تا

  32-سعدی، مصلح الدین؛کلیات سعدی، تصحیح محمد علی فروغی، تهران، نشر پیمان، چاپ اول، 1378

  33- سلجوقی، صلاح الدین؛ نقد بیدل، تهران، ناشر محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی، چاپ دوم، 1380

  34- سنایی، حکیم ابوالمجدود بن آدم؛ دیوان، تصحیح محمد تقی مدرّس رضوی، تهران،

   انتشارات سنایی، چاپ ششم، 1385

  35- ............................................ ؛حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه، تصحیح محمد تقی مدرّس رضوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم، شهریور ماه 1374

  36- شاهرختاش، شهرام؛ رباعیات خیام، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1368

  37- شجیعی، پوران؛ صور معانی در مکتب درون گرایی، بی جا، نشر ویرایش، چاپ اول، زمستان 1375

  38-........................؛جهان بینی عطار، بی جا، نشر ویرایش، چاپ اول، 1373

  39- شفق، رضا زاده؛ تاریخ ادبیات ایرانی، تهران، انتشارات آهنگ، چاپ اول، 1369

  40- شفیعی کدکنی، محمد رضا؛ تازیانه های سلوک، تهران، انتشارات آگه، چاپ دهم زمستان 1388

  41- صائب، محمد علی؛ دیوان، 6ج، تصحیح محمد قهرمان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1373

  42- صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات ایران،ج اول (تخلیص جلد اول)، به کوشش دکتر محمد ترابی، تهران، انتشارات فردوس، چاپ نهم، 1385

  43- ................... ؛ تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران(از آغاز تا پایان عهد صفوی)، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1376

  44- عطار، فرید الدین؛ الهی نامه، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1387

  45-.................... ؛ مختار نامه، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارت سخن، چاپ دوم، 1375

  46- ........................ ؛ منطق الطیر، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، 1385

  47- ......................... ؛مصیبت نامه، تصحیح نورانی وصال، تهران، انتشارات زوّار، چاپ پنجم، 1380

  48- ......................... ؛ اسرار نامه، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، انتشارات سخن، 1386

  49- .......................... ؛ اشتر نامه، تصحیح مهدی محقق، تهران، انتشارات زوّار، بی تا

  50- ........................... ؛ خسرو نامه، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، زوّار، بی تا

  51- .........................؛ دیوان، تصحیح تقی تفضلّی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوازدهم، 1386

  52- فرخزاد، فروغ؛ مجموعه اشعار، تهران، انتشارات آوینا، چاپ اول، 1384

  53- فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، تهران، نشر قطره، چاپ دوازدهم، 1387

  54- فروزانفر، بدیع الزمان؛ احادیث مثنوی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1370

  55- ................................ ؛ شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ عطار نیشابوری، تهران، انجمن آثار و مفاخر ادبی، چاپ دوم1374

  56- فروغی، محمدعلی، رباعیات حکیم عمر خیام، بی جا، انتشارات سعدی، چاپ اول، 1368

  57- فولادوند، محمد مهدی؛ خیام شناسی، تهران، انتشارات الست فردا، چاپ اول، 1379

  58- قبادیانی، ناصر خسرو؛ دیوان، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370

  59- کاماث، م.و؛ فلسفۀ زندگی و مرگ، ترجمۀ علی احمد بیات، تهران، انتشارات بهجت، چاپ اول، 1381

  60- کلیم کاشانی، ابوطالب؛ دیوان، مقدمه و تصحیح حسین پرتو بیضایی، تهران، انتشارات خیام، 1336

  61- کمبل، جوزف؛ قدرت اسطوره، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1377

  62- کی یر که گارد، سورن؛ بیماری به سوی مرگ، ترجمۀ رؤیا منجم، بی جا، نشر پرسش، چاپ اول، 1377

  63- گواردینی، رومانو؛ مرگ سقراط(تفسیر چهار رسالۀ افلاطون)، ترجمۀ محمد حسن لطفی، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1376

  64- لاهیجی، شمس الدین محمد اسیری؛ اسرار الشهود، تصحیح و مقدمه سید علی آل داود، بی جا، موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول 1368

  65- مترلینگ، موریس؛ دروازۀ زندگی و مرگ، ترجمۀ ذبیح ا... منصوری، تهران، انتشارات صفار، 1371

  66- محمدی، احمد؛ بررسی اندیشۀ عرفانی عطار، تهران،انتشارات ادیب، چاپ اول، 1368

  67- معتمدی، غلامحسین، انسان و مرگ(درآمدی بر مرگ اندیشی)، تهران، نشر مرکز، ویراست دوم، 1386

  68- مک کواری، جان؛ فلسفۀ وجودی، ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، انتشارات هرمس، چاپ اول 1377

  69- مولوی، جلال الدین؛ مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، تهران، هرمس، چاپ چهارم، 1386

  70- .............................. ؛ دیوان شمس، (2ج)،تصحیح توفیق سبحانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، 1386

  71- مهاجر شیروانی و شایگان، فردین و حسن؛ نگاهی به خیام، تهران، انتشارات پویش، چاپ اول، 1370

  72- نسفی، عزیزالدین؛ الانسان الکامل، با تصحیح و مقدمۀ ماریژان موله، ترجمۀ مقدمه از سید ضیاء الدین دهشیری، تهران، انتشارات طهوری، چاپ هفتم، 1384

  73- نظامی، الیاس بن یوسف؛ اقبال نامه، تصحیح و حواشی وحید دستگردی، تهران، انتشارات ایران سخن، چاپ اول، 1380

  74- نوالی، محمود؛ فلسفه های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ دوم، 1379

  75- وارینگتن، مارنی هیوز؛ پنجاه متفکر کلیدی در زمینۀ تاریخ، ترجمۀ محمد رضا بدیعی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1386،

  76- ورّام، ابن ابی فراس؛ مجموعۀ ورّام، (2جلد) قم، انتشارات مکتبه الفقیه،  بی تا

  77- هدایت، صادق؛ مقدمه ای بر رباعیات خیام، به کوشش احمد قنبری، تویسرکان-تهران، نشر تاخ، چاپ اول، ، 1377

  78- یوسفی، غلامحسین؛ چشمۀ روشن، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول، پاییز 1389

  79- یوسفی، محمد تقی؛ تناسخ از دیدگاه عقل و وحی، قم، موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1388

   

  فهرست مقالات

  اکرم، سید محمد؛ مرگ در نظر مولوی، مجلۀ یغما، مهر1356، شمارۀ 349،  صص426 -435

  الماسی، مهدی؛ ما خیالات پردۀ غیبیم، نامۀ فرهنگ، سال ششم، تابستان1375، شماره دوم، ، صص161-5

  باختری، دکتر واصف؛ فردوسی در قلمرو فلسفه، مجموعه مقالات کنگرۀ جهانی بزرگداشت فردوسی، زمستان1374، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، بکوشش دکتر غلامرضا ستوده

  پشت دار و عباسپور،دکتر علی محمد و محمد رضا؛شاد زیستی و شادکامی در شعر رودکی،پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان،سال هفتم، بهار و تابستان 1388، شمارۀ12،صص5تا30 

  حسین پور، علی؛ تولد دوباره، فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات ادبی، سال اول، بهار و تابستان 1383، شمارۀ1و2، ،صص25-46

  ذکاوتی قراگزلو، علیرضا؛ تأملاتی در اندیشه های خیام، مجلۀ معارف، دورۀ چهاردهم، مرداد-آبان1376، شمارۀ2

  ساکی و گودرزی،محمد رضا و محمد؛تحلیل و بررسی تطبیقی زندگی و مرگ از دیدگاه رودکی و متنبی،مجلۀ ادبیات تطبیقی،سال سوم،1388،شمارۀ 10، صص135تا156

  سوان، مایکل؛ تأملی در باب جاودانگی، ترجمۀ سید لطف الله جلالی و محمد سوری، مجلۀ معرفت، خرداد1383، شمارۀ 78،  صص23 - 32

  نصر اصفهانی و رخشنده مند،دکتر محمد رضا و علی سینا،رودکی و خیام،مجلۀ پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشکاه اصفهان، تابستان1388، شمارۀ2،،صص 67 تا88

  یاحقی، محمد جعفر و براتی، محمد رضا؛ بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام، نامۀ انجمن، بهار1385، شمارۀ 21، ، صص25 – 50

   

   

   

  منابع انگلیسی

   

  1. ADKINS,BRENT,Death and Desire in Hegel,Heidegger andDeuze.Edinburg university press,2007

  2.Edward, Poul(Editor in chief), The Encyclopedia of philosophy, New York, Volume Three and Four, The Free press, Without Date

  3. Carel, Havi, Life and Death in Freud and Heidegger, Rodopi Edition, Amesterdam – Newyork, 2006


موضوع پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), نمونه پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), جستجوی پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), فایل Word پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), دانلود پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), فایل PDF پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), تحقیق در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), مقاله در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), پروژه در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), پروپوزال در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), تز دکترا در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), پروژه درباره پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی), رساله دکترا در مورد پایان نامه سیمای مرگ در شعر فارسی (سبک های خراسانی ،عراقی و هندی)

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی چکیده حماسه داستانی است از تاریخ تخیلی یک ملت که با قهرمانی ها و حوادث خارق العاده در می آمیزد وپر از رویدادهای غیرطبیعی است.قرن چهارم وپنجم اوج تفکرات حماسی در عرصه زبان وادبیات فارسی است. یکی از درون مایه های غالب درشعر اکثر شاعران قصیده سرای قرن چهارم وپنجم حماسه ...

پایان نامه­ی تحصیلی جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد M.A)) - چکیده سبک ­شناسی ساختاری از جمله مکاتب جدیدی است که امروزه از آن برای شناخت علمی و دقیق و دستیابی به ویژگی­های منحصر به فرد آثار ادبی و نیز مقایسه بین این آثار استفاده می شود. این رساله چهار مجموعه شعر سروده ی سه تن از شاعران شرق گیلان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. مجموعه­ی «خواهران این تابستان» اثر بیژن نجدی، ...

پایان­نامه دوره­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی چکیده ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد که ...

پایان­ نامه دوره­ ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی زبان و ادبیات فارسی چکیده ادبیات را آیینه ی بازتاب موضوعات اجتماعی می­دانند و برای بررسی تحولات و دگرگونی­های یک سرزمین در ادوار مختلف، آثار ادبی آن ملت را یکی از منابع مهم به شمار می آورند؛ زیرا یکی از ابعاد شخصیتی شاعران و نویسندگان را می­توان هنرمندان مورخ دانست و بخش­هایی از آثارشان را هنر تاریخی یا تاریخ به زبان هنر به شمار آورد ...

چکیده با پیوند ادبی دیگر ملت­­ها، بازده و قدرت هنری - فرهنگی و ادبی ادبیات ملی افزون می شود، ادبیات تطبیقی انگیزه و توان درک واژگان و معنای باطن واژه ها را در زبان دیگر به انسان ارزانی می­دارد. در ادبیات می­توان موضوع حکمت و هرآن­چه را که مربوط به عقل و خردگرایی و اخلاق می­باشد را با زبان زیبا و ادبی شعر، بیان کرد. درون­مایه­های اشعار این دو شاعر حکمت، بیشتر پیرامون مرگ، صبر، ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: زبان ادبیات فارسی گرایش: ادبیات فارسی چکیده یکی از شیوه های متنوع در راستای معرفت هستی و خالق آن، عرفان است. متون نثر عرفانی برای شناخت عرفان ، کاربرد اصطلاحات عرفانی و تأثیر پذیری نویسندگان به ویژه؛از دو اصطلاح «توکّل ورضا» حائز اهمیّت است. این پایان نامه در پنج فصل کوشیده است ،با روش مطالعه ،پژوهش و تحلیل ؛به بررسی ...

پایان­نامه­­ برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری چکیده علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. وی آثار زیادی در حوزه­ی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر و داستان، سفرنامه و ... بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت­، آشکارا به چشم ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر­ مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیه­ی سالمندان ساکن درآسایشگاه­های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392 تشکیل می­دهند، که با استفاده از روش نمونه­گیری ...

چکيده رساله کتاب گلستان سعدي و بهارستان جامي ، باغي است رنگارنگ و تن پوش آن زيبايي هاي لفظي و معنوي است ، که بر قامت اين دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در اين رساله سعي بر اين است که اين دو کتا

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

ثبت سفارش