پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی

word 688 KB 31574 182
1391 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۷,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

  چکیده

  ادبیات تطبیقی از مهم ترین گونه های ادبی است که ما را در یافتن وجوه اشتراک و اختلاف اندیشهِهای بزرگان جهان که از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند، یاری میِرساند. از آن جا که نقد تطبیقی در ایران پژوهشی جدید است، این پژوهش با عنوان "نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی" بر آن است تا در این حوزه بر طرح مسألِهِی نو اقدام کند. بررسی تطبیقی در این حوزه با رویکرد مکتب رمانتیسم در اشعار دو شاعر هدف این پژوهش است. در آغاز کار رمانتیسم و سیر آن در اروپا، هند و ایران بررسی شد. آن گاه اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیسم نقد و بررسی شد، در ادامه ی کار حوزه نقد تطبیقی و رمانتیک بررسی شد و در پایان نقاط اشتراک واختلاف این دو شاعر از لحاظ اصول و ویژگی های مکتب رمانتیسم به اجمال بررسی و تحلیل شد. گرچه این دو نویسنده اثر مستقیم بر یکدیگر نداشته اند، اما در پیروی از اصول مکتب رمانتیسم دارای وجوه مشترکی میِباشند،گرچه زمان و بستر متفاوت اجتماعی، منجر به بروز تفاوت هایی در نگرش این دو شاعر شده است. توجه به طبیعت گرایی،هیجان و احساسات، کشف و شهود و گریز و سیر و سفر وسیاحت از وجوه مشترک مشیری و تاگور است. و نقطه تفاوت دو شاعر در زمینه ی همدلی با زنان و نگرش نسبت به مرگ است.

  کلید واژه ها : فریدون مشیری، رابیندرانات تاگور، رمانتیسم، ادبیات تطبیقی، نقد، نقد تطبیقی.

  مقدمه

  پویایی ادبیات هر کشوری، به رشد و گسترش آن به خارج از مرزها بستگی دارد. یعنی رسیدن به پیکرهِای که در آن همهِی افکار و زبانِها به هم میِرسند و ادبیات جهانی را پدید میِآورند.ادبیات تطبیقی یکی از پژوهشِهایی است که ما را در رسیدن به این هدف جهانی کمک میِکند. شرط ماندگاری و جهانی شدن هر ادبیاتی، داشتن خلاقیتِها و اندیشهِهای برتر و هم سویی با اصالت انسان است. هنگامی که، تصویر انسان از سوی هنرمندی به صورت عام ارایه شد و قابل انطباق با تمامی انسان های روی زمین گردید، آن هنرمند جهانی است.

  این شاخه از نقد ادبی، بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبانِهاست، این که چگونه ادبیات یک کشور با ادبیات دیگر سرزمینِها پیوستگی مِِیِیابد و بر یکدیگر تأثیر متقابل میِنهند که اسباب شکوفایی ادبیات ملتِها و همِگرایی و تفاهم بیشتر جوامع انسانی را فراهم میِنماید.ادبیات تطبیقی به بررسی تلاقی ادبیات در زبانِهای مختلف و روابط پیچیده آن در گذشته و حال و روابط تاریخی آن از حیث تأثیر و تأثر در حوزهِی هنر، مکاتب ادبی، جریانِهای فکری موضوعِها افراد و ... مِیِِِِّ پردازد..

  موضوع این پژوهش "نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی" است که به دلیل تازگی موضوع از جهات زیادی قابل تعمق و بررسی است.

  اصلی ترین مسألهِی این تحقیق، بررسی و تحلیل نقاط اشتراک و اختلاف اشعار دو هنرمند با رویکرد مکتب رمانتیسم مِیِباشد. آشنایی با هنر ملل مختلف و اصولا ادبیات تطبیقی که باعث نزدیکی ملتِها به یکدیگر    میِشود، یکی از اهداف این پژوهش است. در ضمن اینِگونه پژوهشِها میِتواند به صلح جهانی کمک کند و حوزهِی تبادل فرهنگی میان ملتِها را گسترش دهد. علاوه بر این، این پژوهشِها تفاوتِهای اقلیمی را نیز در متفاوت بودن نگاه هنرمند به جهان تبیین میِکند.

  در این پژوهش، پژوهشگر در پی یافتن تأثیر مکتب رمانتیک بر اشعار دو شاعر ایرانی و هندی (فریدون مشیری و تاگور) است. و سپس نقد تطبیقی این مکتب در اشعار دو شاعر، جهت یافتن نقاط اشتراک و اختلاف.

  روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی، مِیِباشد و پژوهشگر جهت گردآوری اطلاعات علاوه بر استفاده از کتابخانهِها، از سایتِهای اینترنتی نیز بهره جسته است.

  قلمرو تحقیق در این رساله، دوره زمانی معاصر در ایران است. و در هند، دورهِی ادبیات نو (اواخرقرن نوزدهم

  و بیستم) میِباشد. کتابِهای مهم ومعتبری که برای این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتهِاند، عبارتند از:

   

  *دربارهِی زندگی و اشعار فریدون مشیری: "آسمانی تر از خورشید"، محمدعلی شاکری یکتا.

   

  َ*درباره زندگی و اشعار تاگور: "شناختنامهِی تاگور"، علی دهباشی.

  *برای آگاهی از مکتب رمانتیسم و سیر آن در اروپا، ایران و هند:

  "سیر رمانتیسم در اروپا"، مسعود جعفری جزی.

  "سیر رمانتیسم در ایران"، مسعود جعفری.

  "مکتبِهای ادبی"، رضا سید حسینی.

  "ادبیات نو در هند"، لوئی رنو.

  *برای ادبیات و نقد تطبیقی:

  "نقد ادبی"، عبدالحسین زرین کوب.

  "ادبیات تطبیقی"، طه ندا.

  شایان ذکر است، در مورد نقد تطبیقی پژوهشِهایی صورت گرفته است و کتابِها، پایان نامهِها و مقالاتی نوشته شده است. اما با این موضوع خاص (نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی)، کار علمی صورت نگرفته است.

  این پژوهش در قالب پنج فصل تدوین گردیده است:

   -فصل اول: در این فصل پژوهشگر به کلیاتی میِپردازد، که در کنار روشن نمودن موضوع، آنِچه را که در پژوهش درصدد دستیابی به آن است؛ تحت عنوان طرح تحقیق در قالب موارد ذیل عنوان میِکند:

  بیان مسأله، اهداف، سوالات و فرضیهِهای مورد نظر، روش تحقیق، شیوهِی تجزیه و تحلیل دادهِها، اهمیت موضوع تحقیق، روش گردآوری آنِها، پیشینه تحقیق و نحوهِی سازمان دهی پژوهش.

  -فصل دوم: موضوعات مورد بحث در این فصل عبارتند از:

  رمانتیسم و تعاریف و اصول و ویژگیِهای آن، بیان تفاوت رمانتیسم با کلاسیسیسم، نََئوکلاسیک و انحطاط آن، سیر رمانتیسم در اروپا، وضعیت سیاسی اجتماعی ایران در عصر معاصر، سیر رمانتیسم در ایران وهند، وضعیت سیاسی اجتماعی هند در قرن نوزدهم و بیستم.

  -فصل سوم: شرح حال فریدون مشیری و تاگور هندی، معرفی و تحلیل آثار هر دو شاعر، جایگاه هر دو شاعر در ادبیات کشورشان و جهان.

  -فصل چهارم: این فصل شامل چهار گفتار است:

   گفتار اول: اصول و ویژگیِهای مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری. گفتار دوم: اصول و ویژگیِهای مکتب رمانتیسم در اشعار تاگور. گفتار سوم: نقد و تعاریف آن ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی. گفتار چهارم:  نقد تطبیقی اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیک و یافتن نقاط اشتراک و اختلاف دو شاعر.

   

   

  -فصل پنجم:

  نتیجه و پیشنهادهای پژوهشی، پیوستِها .

  با توجه به یافتهِها در این فصل میِتوان اذعان نمود، این دو هنرمند با دو فرهنگ متفاوت و بعد مکانی و زمانی، تا چه حد نزدیک به هم توانستهِِ اند در آثار خود به انسان جهانی نزدیک شوند. و هم چنین هر دو شاعر تحت تأثیر مکتب رمانتیسم بودهِاند و در این رویکرد، دارای نقاط اشتراک بسیاری مِیِباشند. و وجه اختلاف دو شاعر، رسیدن به همان هدف پژوهش است؛ یعنی، تفاوت اقلیمی، یا عنصر بومگرایی دلیل این وجه تفاوت است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1. بیان مسأله:

  رمانتیسم مکتبی است که در میان شاعران معاصران ایران و اصولاًٴ مشرق زمین بیش از مکتبِهای دیگر مورد علاقه بوده است. زیرا واقع گرایی بسیار دیر مورد توجه شاعران قرار گرفت. مسأله اساسی در این پژوهش این است که نحوه کارکرد رمانتیسم در شعر فریدون مشیری و رابیندرانات تاگور، دارای چه شباهتِها و اختلافاتی است و در این میان عنصر بوم گرایی با مسایل خاص خود چگونه تبلور یافته است.

  در این تحقیق با نگاه توصیفی–تحلیلی بر مبنای نقد تطبیقی، سعی بر این است که اشعار دو شاعر بررسی شود. مسألهِای که این تحقیق به آن میِپردازد، تأثیر مکتب رمانتیسم بر آثار این دو شاعر است.

   

  1-2. اهداف تحقیق:

  آشنایی با هنر ملل مختلف و اصولاٴ ادبیات تطبیقی باعث نزدیکی ملتِها به یکدیگر مِیِشود. این گونه پژوهشِها میِتواند به صلح جهانی کمک کند و حوزه تبادل فرهنگی میان ملتِها را گسترش دهد.

  این پژوهش تفاوتِهای اقلیمی را نیز در متفاوت بودن نگاه هنرمند به جهان تبیین میِکند.

   

  1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:

  *اهمیت موضوع:

  از آن جا که نقد تطبیقی در ایران پژوهشی جدید است. به نظر میِرسد که به مباحث نظری تحلیلی در این زمینه بیشتر باید پرداخته شود. زیرا این گونه پژوهشِها سبب آشنایی با ملل مختلف و نزدیکی ملتِها میِشود. و از طرفی حوزه تبادل فرهنگی میان ملتِها گسترش میِیابد. البته تاکنون پژوهشِهایی در زمینه نقد تطبیقی صورت گرفته است. اما ظاهرا، با این موضوع خاص پژوهشی مستقل صورت نگرفته است. این پژوهش با عنوان " نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی"، برآن است تا در این حوزه به طرح مسألهِی نو اقدام نماید. در این پژوهش به تحلیل و بررسی اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیک پرداخته شده و سپس به نقد تطبیقی و یافت نقاط اشتراک و اختلاف اصول این مکتب، در اشعار دو شاعر پرداخته شد.

   

  *انگیزه انتخاب:علاقه به ادبیات تطبیقی و ادبیات معاصر یکی از دلایل انگیزه در انتخاب موضوع بوده ودیگر، آشنایی بیشتر با مکتب رمانتیسم و تأثیر این مکتب در اشعار مشیری و تاگور هندی بوده است.

   

   

  1-4. سوالات و فرضیهِهای تحقیق:

  *سوالات تحقیق:

  1.تأثیر مکتب رمانتیسم بر آثار دو شاعر ایرانی و هندی (فریدون مشیری و تاگور هندی) چگونه بوده است؟

  2.چه نکات اشتراک و اختلافی میِتوان در این تأثر یافت؟

  *فرضیهِِ ِهای تحقیق:

  1- اشعار فریدون مشیری از لحاظ محتوا و مفاهیم متأثر از اصول و موازین رمانتیسم است.

  2- اشعار رابیند رانات تاگور هندی از لحاظ محتوا و مفاهیم متأثر از اصول و موازین رمانتیسم است.

  3- نحوهِِ ی کارکرد رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی دارای نکات اشتراک و اختلاف است.

   

  5-1. روش تحقیق: (توصیفی. تحلیلی. اکتشافی)

  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی–تحلیلی است.

   

  .6-1 روش و ابزار گردآوری تحقیق:

  ََ*این پژوهش به شیوهِی اسنادی (کتابخانهِای) انجام شده است.

  *ابزار گرد آوری: فیش برداری و سایتِهای اینترنتی.

   

  7-1.روش تجزیه و تحلیل دادهِها:

  پژوهشگر در این تحقیق از کتاب ها و مقالات متعددی در زمینه ی شخصیت، آثار و زندگی نامه دو شاعر          (فریدون مشیری و تاگور)، تحولات عصر هر دو شاعر، اندیشه های سیاسی و اجتماعی، رمانتیسم و سیر آن در اروپا، ایران و هند، ادبیات تطبیقی، با مراجعه به کتابخانه ها و سایت های اینترنتی، برای گردآوری این مجموعه سود جسته است. به این صورت که، ابتدا در زمینه ی مکتب رمانتیسم و اصول آن، سیر این مکتب در اروپا، ایران و هند، ادبیات تطبیقی مطالعاتی صورت گرفت. در ادامه در زمینه زندگی و اشعار هر دو شاعر، تأثیر مکتب رمانتیسم بر روی اشعار دو شاعر نیز مطالعاتی صورت گرفت. البته قابل ذکر است: در این پژوهش مجموعه اشعار ترجمه شده تاگور نقد و بررسی شد. پس از مطالعات انجام شده، فیش برداری انجام شد. مراجعه به کتابخانه ها و سایت های مختلف ادبی از جمله فعالیت ها و روش تحقیق پژوهنده است. پس از بررسی گردآوری ها،کار به مرحله ی آخر خود؛ یعنی نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار دو شاعر و یافتن وجوه تشابه و اختلاف دو شاعر رسید و این بخش باید از دیدگاه پژوهشگر مطرح میِگردید.

  قابل ذکر است اشعار این دو شاعر با نگرش توصیفی_تحلیلی نقد و بررسی شد.

   

  8-1. تعریف اصطلاحات:

  *کلید واژه ها:

   فریدون مشیری، رابیند رانات تاگور،رمانتیسم، ادبیات تطبیقی، نقد، نقد تطبیقی.

  *رمانتیسم:

  رمانتیسم به مکتبی اطلاق میِشود که در قرنِهای 18 تا 19 میلادی در اروپا رواج داشت. این مکتب به آزادی، شخصیت، هیجان و احساسات، کشف و شهود، گریز و سیاحت و سفرهای جفرافیایی در آثار خود بسیار اهمیت قاﺋل است.

  *ادبیات تطبیقی:

  این شاخه از نقد ادبی، به بررسی تلاقی ادبیات در زبانِهای مختلف و روابط پیچیده آن در گذشته و حال و روابط تاریخی آن از حیث تأثیر و تأثر در حوزه های هنر، یا مکاتب ادبی، جریانِهای فکری، موضوعِها و افراد ... میِپردازد.

  *نقد:

  فعالیتی است مبتنی بر مطالعه هوشمندانه در آثار ادبی و هنری و توصیف و تحلیل و بیان مزایا و کاستیِها.

  *نقد تطبیقی:

  نقدی است که از موازنه و بررسی شانه به شانه، دو اثر ادبی در همه حوزهِِِها یا حوزهِِای خاص سخن میگوید. در این موازنه از تأثیر و تأثر دو هنرمند، شباهتِها و تفاوتِهای آنان با یکدیگر سخن میِرود.

   

  1-9. قلمرو تحقیق:

  قلمرو تحقیق در این پژوهش دوره زمانی معاصر در ایران و سیر رمانتیسم در این دوره است. و در هند، دوره ادبیات نو وسیر رمانتیسم در قرن نوزدهم و بیستم میِباشد. کتابِهای مهم و معتبر که برای این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت عبارتند از:

  *دربارهِی زندگی و اشعار فریدون مشیری:

  -شاکری یکتا، م.، ( 1387)، آسمانی تر از خورشید، تهران: نشر ثالث.

  -دهباشی، ع .، (1378)، ( به نرمی باران "جشن نامهِِی مشیری")

  *دربارهِی زندگی و اشعار ترجمه شدهِی تاگور:

  -دهباشی، علی.، (1388 ) ، شناختنامهِی تاگور ، تهران: نشر نیکا .

  *برای آشنایی با مکتب رمانتیسم وسیر آن در ایران و اروپا:

  -سید حسینی، رضا .، ( 1385 )، مکتبِهای ادبی، چاپ چهاردهم ، تهران: مؤسسهِی انتشارات نگاه .

  -جعفری جزی، مسعود.، (1378)، سیر رمانتیسم در اروپا ، تهران: نشر مرکز.

  - جعفری جزی، مسعود.، (1386) ، سیر رمانتیسم در ایران، تهران: نشر مرکز.

  *برای آگاهی از اوضاع سیاسی اجتماعی ایران و هند:

  - آرین پور، یحیی، (1382)، از صبا تا نیما.

  - لنگرودی،شمس(1377).تاریخ تحلیلی شعر نو، ج3. چاپ اول. تهران: مرکز.

  *برای نقد و ادبیات تطبیقی:

  -زرین کوب، عبدالحسین.، (1369) ، نقد ادبی، چاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.

  -ندا ،طه.، (1383)، ادبیات تطبیقی، مترجم هادی نظری منظم، چاپ اول، تهران: نشر نی.

  -عبدالسلام کفافی، محمد.، (1382) ادبیات تطبیقی، مترجم سید مرتضی شیرازی، چاپ اول، نشر آستان رضوی.

   

  10-1 .پیشینه تحقیق:

  پژوهش حاضر "نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور" میِباشد. شایان ذکر است، که دربارهِی ادبیات و نقد تطبیقی کتابِها، مقالات و پژوهشِهایی انجام شده است. اما از آن جا که این شاخه از ادبیات در ایران، بحث جدیدی است، تاکنون بررسی علمی با این موضوع خاص صورت نگرفته است.

  کتاب ها و مقالات ذیل برای کمک هرچه بیشتر و بهتر، جهت درک و یادگیری مورد استفاده و مطالعه واقع شد:

  *کتاب ِها:

  -شناختنامه ی تاگور، علی دهباشی (1388).

  این کتاب حاوی مقالاتی است که پیرامون زندگی، افکار و اشعار تاگور نوشته شده است. بیشتر مقالهِها ترجمه شدهِاِند و ترجمهِی این مقالهِها در مجلِهِی بخارا نیز موجود میِباشد. این کتاب یکی از مراجع اصلی تحقیق پژوهشگر میِباشد. در این کتاب بعضی اشعار تاگور تحلیل و بررسی شده است. اما هیچ یک از اشعار با رویکرد مکتب رمانتیسم بررسی نشدهِاند.

  -سیر رمانتیسم در ایران، مسعود جعفری جزی(1386).

  در این کتاب سیر رمانتیسم از دوره مشروطه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده به سیر و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از عصر مشروطه تا نیما پرداخته است. سپس به بررسی عوامل و زمینهِِهای مؤثر در پدید آمدن مکتب رمانتیسم در ایران پرداخته است.در این بررسی شاعران این مکتب را نیز معرفی کرده است. مشیری نیز از آن دسته شاعرانی است که در چند سطر معرفی شده است. در این پژوهش پژوهشگر به جایگاه مشیری در ایران و تحلیل اشعار او با رویکرد مکتب رمانتیسم پرداخته است.

   

  Abstract

  Comparative literature is one of the most important literary genres that help us in finding common characteristics and different opinions of the great of the world who are far from each other in terms of time and place. Since comparative criticism in Iran is a new research, this study under the heading “Comparative Criticism of Moshiri, Fereidoon and Indian Tagore’s Poetry” try to propose a new discussion in this area. The purpose of this research is comparative study in this area through Romanticism Approach in the works of these poets. At the beginning, Romanticism and its movement in Europe, India and Iran have investigated. Next the poems of aforementioned poets have criticized according to Romanticism Approach, and then comparative criticism and Romanticism have investigated and finally common and different characteristics of these poets have studied and analyzed briefly. Although these two writers don’t have a direct effect on each other, they have common characteristics in following Romanticism school. However, time and different social environment caused some differences in these poets’ perspectives. Several factors, such as naturalism attitude, emotions and fillings, intuition, allusion and exploring are common characteristics between Moshiri and Tagore and their different characteristics is in the field of sympathizing with women and their point of view about death.

    Key words : Fereidoon Moshiri Tagore, Comparative literature, Romanticism 

   

 • فهرست:

  چکیده......................................................................................................................................................................................1

  مقدمه.......................................................................................................................................................................................2

  فصل 1) کلیات طرح.............................................................................................................................................................5

   1-1- بیان مسئله.................................................................................................................................................................6

  1- 2- اهداف تحقیق............................................................................................................................................................6

  1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن پژوهش ......................................................................................6

  1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق.................................................................................................................................7

  1-5- روش تحقیق ( توصیفی ، تحلیلی ، اکتشافی).....................................................................................................7

  1-6 -روش و ابزار گردآوری تحقیق  ...............................................................................................................................7

  1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها  ...............................................................................................................................7

  1-8 -تعاریف اصطلاحات.....................................................................................................................................................8

  1-9- قلمرو تحقیق...............................................................................................................................................................9

  1-10- پیشینه تحقیق.........................................................................................................................................................9

  1--11 سازماندهی پژوهش.............................................................................................................................................10

  فصل 2) مطالعات نظری...................................................................................................................................................11

  2--1 گفتار اول رمانتیسم وسیر آن در اروپا ...............................................................................................................12

  مقدمه....................................................................................................................................................................................13

  2-1--1 تعاریف و کاربرد واژه های رمانتیسم ........................................................................................................... 14

  2-1-2مکتب کلاسیسم....................................................................................................................................................16

  2-1-2-1- اصول و قواعد مکتب کلاسیسم................................................................................................................ 16

   2-1-3- مقایسه دو مکتب رمانتیسم و کلاسیسم.....................................................................................................17

  2-1-4- پیدایش رمانتیسم و خاستگاه اولیه آن ...................................................................................................... 17

  2-1-5-  اصول رمانتیسم .............................................................................................................................................. 19

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                   صفحه 

   

  2-1-5-1- زمینه ها و جنبه های اجتماعی رمانتیسم..............................................................................................20

  2-1-5-2- مانیفست مکتب رمانتیک...........................................................................................................................21

  2-1-5-3 -تاریخچه جنبش رمانتیک ........................................................................................................................ 22

  2-2 گفتار دوم : جریان های ادبی  ایران در قرن بیستم .........................................................................................23

  مقدمه ..................................................................................................................................................................................24

  2-2-1- شعر عصر بیداری...............................................................................................................................................25

  2-2-2- عصر شعر نیمایی یا دوره نوگرایی..................................................................................................................25

  2-2-2-1-دوره بندی تاریخی شعر نیمایی..................................................................................................................26

  2-3 -گفتار سوم: رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر ایران ............................................................................30

  مقدمه ..................................................................................................................................................................................31

  2-3-1-شعر رمانتیک ایرانی در دوره مشروطه...........................................................................................................32

  2-3-2 -شعر رمانتیک ایرانی در عصر رضاشاه ...........................................................................................................33

  2-3-3- شعررمانتیک ایرانی پس از شهریور 1320...................................................................................................35

  2-3-4- مشیری و رمانتیسم ..........................................................................................................................................35

  2-4- گفتار چهارم: جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم .....................................................................................39

  2-4-1- جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم و بیستم..........................................................................................40

  2-4-2- تاگور و رمانتیسم ..............................................................................................................................................42

  فصل 3) تجزیه و تحلیل داده های تحقیق...................................................................................................................44

  3-1- گفتار اول : معرفی و تحلیل اشعار فریدون مشیری ...................................................................................... 45

  3-1-1- زندگینامه مشیری ............................................................................................................................................46

  3-1-2- معرفی و تحلیل آثار مشیری...........................................................................................................................47

  3-1-3 -فرم و ساختار اشعار مشیری............................................................................................................................50

  3-1-4 -زبان مشیری........................................................................................................................................................51

  3-1-5 -تاثیرپذیری مشیری از معاصران ....................................................................................................................52

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                     صفحه

   

  3-1-5-1- نگاه مشیری به طبیعت متاثر از نیما........................................................................................................53

  3-1-6-مشیری و سیاست.............................................................................................................................................. 54

  3-2- گفتار دوم : معرفی و تحلیل اشعار تاگور...........................................................................................................57

  مقدمه ..................................................................................................................................................................................58

  3-2-1- زندگی نامه تاگور ..............................................................................................................................................58

  3-2-2- تبار و اندیشه تاگور............................................................................................................................................60

  3-2-3-تاگور و سیاست....................................................................................................................................................62

  3-2-4-معرفی و تحلیل آثار تاگور.................................................................................................................................62

  3-2-5 -اشعار ترجمه شده تاگور...................................................................................................................................63

  3-2-6- تحلیل اشعار تاگور..............................................................................................................................................66

  3-2-7- تاگور و داستان نویسی ....................................................................................................................................68

  3-2-8- تاگور و نمایشنامه نویسی.................................................................................................................................69

  3-2-9- سبک و زبان تاگور.............................................................................................................................................70

  فصل 4 ) تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق................................................................................................................71

  4-1- گفتار اول: اصول و ویژگی های رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری...........................................................72

  4-1-1-طبیعت گرایی......................................................................................................................................................73

  4-1-1-1-نقد تمدن جدید و زندگی شهری...............................................................................................................73

  4-1-1-2-بازگشت به طبیعت........................................................................................................................................76

  4-1-1-3-بازگشت به کودکی........................................................................................................................................80

  4-1-2- هیجان و احساسات...........................................................................................................................................82

  4-1-2-1-درونمایه مرگ و مرگ طلبی.......................................................................................................................82

  4-1-2-2-درد و دریغ و آه و نومیدی...........................................................................................................................84

  4-1-2-3-دلسوزی و شفقت نسبت به محرومان........................................................................................................85

  4-1-2-4-عشق و زیبایی.................................................................................................................................................87

  4-1-3-شخصیت و فردگرایی..........................................................................................................................................90

  مطااجتماعی..............................................................................................................................................92

  4-1-4-1-اشعار اجتماعی مشیری.................................................................................................................................92

  4-1-4-2-شعرهای وطنی و انتقادی.............................................................................................................................95

  4-1-4-3-شعرهای اعتراضی –اجتماعی......................................................................................................................96

  4-1-4-4-انسان گرایی مشیری.....................................................................................................................................97

  4-1-5-کشف و شهود....................................................................................................................................................100

  -گریز ، سیاحت و سفر ..................................................................................................................................102

  4-1-7 -نتیجه کلام.......................................................................................................................................................104

  4-2- گفتار دوم : اصول و ویژگی های رمانتیسم در اشعار تاگور.........................................................................105

  4-2-1- طبیعت گرایی..................................................................................................................................................106

  4-2-1-1-نقد تمدن جدید و زندگی شهری............................................................................................................106

  4-2-1-2-بازگشت به طبیعت.....................................................................................................................................107

  4-2-1-3-بازگشت به کودکی......................................................................................................................................112

  4-2-2- هیجان و احساسات........................................................................................................................................115

  4-2-2-1-مرگ و زندگی..............................................................................................................................................115

  4-2-2-2-همدلی با محرومان و رنج هایشان...........................................................................................................119

  4-2-2-3-همدلی با زنان..............................................................................................................................................120

  4-2-2-4-عشق و زیبایی..............................................................................................................................................123

  4-2-3- شخصیت و فردگرایی.....................................................................................................................................126

  4-2-4-رمانتیسم اجتماعی تاگور................................................................................................................................127

  4-2-4-1-جهان شمولی –وطنی................................................................................................................................127

  4-2-5 -کشف و شهود..................................................................................................................................................129

  4-2-6- گریز، سیاحت وسفر ......................................................................................................................................131

  4-2-6-1-سفرهای واقعی تاگور..................................................................................................................................131

  4-2-6-2-سفرهای خیالی تاگور.................................................................................................................................131

   

  4-2-7- نتیجه کلام ......................................................................................................................................................131

  4-3 -گفتار سوم : ادبیات تطبیقی و نقد رمانتیک...................................................................................................132

  4-3-1-1-تعریف نقد ...................................................................................................................................................132

  4-3-1-1-2-نقد ادبی...................................................................................................................................................134

  4-3-1-2- ادبیات تطبیقی و یژگی های آن ...........................................................................................................135

  4-3-1-2-1-موضوع ادبیات تطبیقی و فایده آن....................................................................................................137

  4-3-1-2-2-اقسام نقد و جایگاه نقد.........................................................................................................................137

  4-3-1-2-3-اهمیت نقد تطبیقی و ویژگی های آن...............................................................................................138

  4-3-1-3- تفاوت نقد ادبی و تاریخی با ادبیات تطبیقی.......................................................................................139

  4-3-1-4-ادبیات تطبیقی در جهان...........................................................................................................................139

  4-3-1-5- ادبیات تطبیقی در ایران...........................................................................................................................141

  4-3-1-6-نقد رمانتیک.................................................................................................................................................142

  4-4-گفتار چهارم : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی ........................147

  مقدمه ................................................................................................................................................................................148

  4-4-1 وجوه اشتراک اصول مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی.................................148

  4-4-1-1 طبیعت گرایی ..............................................................................................................................................148

  4-4-1-2 هیجان و احساسات......................................................................................................................................149

  4-4-1-2-1-هیجان و احساسات و وجوه آن در اشعار فریدون مشیری............................................................150

  4-4-1-2-2-هیجان و احساسات و وجوه آن در اشعار تاگور...............................................................................151

  4-4-1-3- شخصیت و فرد گرایی..............................................................................................................................152

  4-4-1-4- کشف و شهود.............................................................................................................................................154

  4-4-1-5- سیاحت و سفر و گریز...............................................................................................................................155

  4-4-1-6- سبک دو شاعر............................................................................................................................................155

  4-4-2-وجوه اختلاف دو شاعر.....................................................................................................................................156

  4-4-2-1- همدلی با زنان.............................................................................................................................................156

  4-4-2-2-دیدگاه نسبت به مرگ................................................................................................................................156

   

   

  فصل پنجم) : نتیجه گیری و پیشنهادها....................................................................................................................159

  5-1-نتیجه گیری............................................................................................................................................................159

  5-1-1-وجوه اشتراک دو شاعر....................................................................................................................................159

  5-1-1-1-طبیعت گرایی..............................................................................................................................................159

  5-1-1-2-هیجان و احساسات.....................................................................................................................................160

  5-1-1-3-شخصیت و فردگرایی..................................................................................................................................160

  5-1-1-4-کشف و شهود...............................................................................................................................................160

  5-1-1-5-سیر وسیاحت...............................................................................................................................................161

  5-1-2- وجوه اختلاف اصول رمانتیسم در اشعار دو شاعر.....................................................................................161

  5-1-2-1-همدلی با زنان..............................................................................................................................................161

  5-1-2-2-دیدگاه دو شاعر نسبت به مرگ...............................................................................................................161

  5-2-پیشنهادهای پژوهشی .........................................................................................................................................162

  پیوست ها

  سالشمار زندگی و آثار فریدون مشیری .....................................................................................................................163

  سالشمار زندگی و آثار رابیند رانات تاگور ..................................................................................................................165

  فهرست منابع و مآخذ.....................................................................................................................................................168

  چکیده انگلیسی.............................................................................................................................................................. 

  منبع:

  - آبراهامیان، ی.، (1379)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروز مند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه چی، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.

  2- احمدی، ب.، (1380)، حقیقت و زیبایی، چاپ هجدهم، تهران: نشر مرکز.

  3- آرین پور، ی.، (1382)، از صبا تا نیما، چاپ هشتم، تهران: انتشارات زوار.

  4- آژند، ی.، (1363)، ادبیات نوین ایران، تهران: امیر کبیر.

  5- اسلامی ندوشن، م.، (1374)، جام جهان بین، چاپ ششم، تهران: چاپ گلشن.

  6- الیاده، م.، (1362)، شیوه های نقد ادبی، ترجمه جلال ستاری، تهران: نشر توس.

  7- امامی، ن.، (1377)، مبانی و روش های نقد ادبی، تهران: نشر جامی.

  8- انوشه، ح.، (1381)، دانشنامه ادب فارسی، جلد دوم، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

  9- بابا چاهی، ع.، (1380)، این بانگ دلاویز، تهران : نشر ثالث.

  10- بارت، ر.، (1382)، نقد تفسیری ، ترجمه محمد تقی غیاثی، چاپ اول، تهران : نشر امیرکبیر.

  11- برلین، آ.، (1385)، ریشه های رمانتیسم، ترجمه عبدالله کوثری، تهران: نشر ماهی.

  12- بشر دوست، م.، (1390)، موج و مرجان، تهران: سروش.

  13- پرنگ، ن.، (1360)، فرصت درویشان، تهران : انتشارات پاژنگ.

  14- پور نامداریان، ت.، (1377)، خانه ام ابری است، تهران : سروش.

  15- پیری.ب، د.، (1383)، چگونه نقد بنویسیم، ترجمه منیره احمد سلطانی، تهران : نشر روزگار.

  16- تاگور، ر.، (1389)، ماه نو و مرغان آواره، ترجمه ع. پاشایی، تهران : نشر ثالث.

  17- تاگور، ر.، (1388)، نیلوفر عشق (شامل مجموعه های: گیتانجلی، باغبان، میوه چینی، عبور، آواره و شعر های دیگر، هدیه ی عاشق، خوشه ها ، شعرها، بال های مرگ)، ترجمه ع. پاشایی، تهران: نشر میترا.

  18- توللی، ف.، (1376)، شعله کبود، تهران: انتشارات سخن.

  19- ثروت، م.، (1385)، آشنایی با مکتب های ادبی، تهران: سخن.

  20- جعفری جزی، م.، (1386)، سیر رمانتیسم در ایران، تهران: نشر مرکز.

  21- جعفری جزی،م.، (1378)، سیر رمانتیسم در اروپا، تهران: نشر مرکز.

  22- جهانبگلو، ر.، (1379)، تاگور وجدان بشر، ترجمه خجسته کیا، تهران: مرکز.

  23- خزایل، ح.، (1383)، فرهنگ ادبیات جهان، جلد دوم، تهران: نشر کلبه.

  24- خلخالی، ع.، (1377)، تذکره ی شعرای معاصر ایران، تهران: طهوری.

  25- داد، س.، (1371)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: انتشارات مروارید.

  26- دورانت، و.، (1383)، دفاع از هند، ترجمه مهوش غلامی، تهران: امید ایرانیان.

  27- دهباشی، ع.، (1378) به نرمی باران جشن نامه ی فریدون مشیری، تهران: انتشارات سخن.

  28- دهباشی پ، ع.، (1388) شناختنامه ی رابیند رانات تاگور، تهران: انتشارات کتاب نشر نیکا.

  29- رحمانی، ن.، (1385)، مجموعه کامل اشعار نصرت رحمانی، تهران: انتشارات نگاه.

  30- رنو، ل.، (1380)، ادبیات هند، ترجمه سیروس ذکاء، تهران: نشر پژوهش فروزان.

  31- ریچز، د.، (1363)، شیوه های نقد ادبی، ترجمه غلام حسین یوسفی و محمد صادقیان، تهران: نشر علمی.

  32- زرین کوب، ع.، (1364)، نقد ادبی، چاپ چهارم، تهران: امیر کبیر.

  33- زیرک زاده، غ.، (1332)، نهضت رمانتیک در ادبیات فرانسه، تهران: دانشگاه تهران.

  34- سجادی، س.، (13669)، ادبیات تطبیقی، تهران: نشر مؤلفان.

  35- سیدحسینی، ر.، (1384)، مکتب های ادبی، چاپ سیزدهم، تهران: نگاه.

  36- شاکری یکتا، م.، (1378)، آسمانی تر از نام خورشید، چاپ دوم، تهران، نشر ثالث.

  37– شفیعی کدکنی، م.، (1383)، ادوار شعر فارسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.

  38- شفیعی کدکنی، م.، (1353)، شعر معاصر عرب، تهران: انتشارات سخن.

  39- شهریار، م.، (1385)، دیوان شهریار، چاپ بیست و هشتم، تهران: انتشارات نگاه.

  40- صاحب اختیاری، ب.، (1381)، فریدون مشیری شاعر خاطره ها، تهران: هیرمند.

  41- عارف قزوینی، ا.، (1347)، کلیات دیوان عارف قزوینی، به اهتمام عبدالرحمان سیف آزاد، تهران: انتشارات امیر کبیر.

  42- عبدالسلام کفافی، م.، (1382)، ادبیات تطبیقی، ترجمه دکتر سیدحسینی، نشر آستان قدس رضوی.

  43- غنیمی هلال، م.، (1382) ادبیات تطبیقی، ترجمه سید مرتضی شیرازی، نشر رضوی.

  44- فتوحی، م.، (1389) بلاغت تصویر، تهران : انتشارات سخن.

  45- فرخزاد، ف.، (1377)، دیوان اشعار فروغ فرخزاد به کوشش بهروز جلالی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات مروارید.

  46_ فرزاد، ع.، (1376)، نقد ادبی، تهران: نشر قطره.

  47- فرشیدور، خ.، (1363)،  نقد ادبی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

  48- فورست، ل.، (1375)، رمانتیسم، ترجمه مسعود جعفری جزی، تهران: نشر مرکز.

  49- کاسیرر، ا.، (1370)، فلسفه روشنگری، ترجمه یدالله موقن، تهران: نیلوفر.

  50- لنگرودی، ش.، (1370)، تاریخ تحلیلی شعر نو، جلد چهارم، تهران: نشر مرکز.

  51- مختاری، م.، (1378)، هفتاد سال شعر عاشقانه، تهران: نشر تیراژه.

  52- مختاری، م.، (1372)، انسان در شعر معاصر، تهران: انتشارات توس.

  53- مشیر سلیمی، ع.، (1358)، کلیات مصور عشقی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیر کبیر.

  54- مشیری، ف.، (1388)، بازتاب نفس صبحدمان، کلیات اشعار مشیری، تهران: نشر چشمه.

  55- مندور، م.، (1360)، در نقد و ادب، ترجمه علی شریعتی، تهران.

  56- میر فخرایی، م.، (1378)، باران، تهران: انتشارات سخن.

  57- مینوی، م.، (1367)، پانزده گفتار، تهران: انتشارات توس.

  58- ناتل خانلری، پ.، (1367)، هفتاد سخن، جلد چهارم، تهران: انتشارات توس.

  59- نادرپور، ن.، (1382)، مجموعه اشعار، چاپ دوم، تهران: نگاه.

  60-ندا، ط.، (1383)، ادبیات تطبیقی، ترجمه هادی نظری منظم، تهران: نشر نی.

  61- ویلفرد، آ.، (1370)، راهنمای رویکرد های نقد ادبی، ترجمه زهرا میهن خواه، تهران: انتشارات اطلاعات.

  62- هنرمندی، ح.، (1350)، بنیاد شعر نو در فرانسه، تهران: زوار.

  63-یاحقی، م.، (1381)، جویبار لحظه ها ( ادبیات معاصر)، چاپ چهارم، تهران: جامی.

  64- یاوری، ح.، (1384)، زندگی در آینه « گفتارهایی در نقد ادبی»، تهران: نشر نیلوفر.

  65- یوشیج، ن.، (1386)، مجموعه کامل اشعار نیما، تدوین سیروس طاهباز، چاپ هشتم، تهران: انتشارات نگاه.

   

  *مقاله ها:

  1- پاینده، ح.، (1373)، ریشه های تاریخی و اجتماعی رمانتیسم، مجله ارغنون، 108- 101

  2-سه یر، ر.، (1386)، رمانتیسم و تفکر اجتماعی، ترجمه یوسف اباذری، ارغنون: 173-119.

  3-خاکپور، م.، (1389)، رمانتیسم و مضامین آن در شعر فارسی، فصلنامه علمی: کاوش نامه، شماره 21، 248-228.

  4- نصرت زادگان، ن.، (1387)، بررسی تطبیقی آثار صمد بهرنگی و شل سیلور ستاین، فصلنامه علمی – پژوهشی، ادبیات تطبیقی، شماره 6، دانشگاه آزاد واحد جیرفت، صص:224 – 197

  5-نور احمر، ه.، (1376)، ادبیات هند، نشریه فرهنگ و هنر، شماره 45، صص: 129- 125

   

  *پایان نامه ها :

  - صانعی، مهرنوش.، (1385)، نقد تطبیقی سهراب سپهری و جبران خلیل جبران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  - مدنی، نسرین.، (1384)، نقد تطبیقی آثار دو شاعر معاصر فروغ فرخزاد و غاده السمان عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.


موضوع پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, نمونه پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, جستجوی پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, فایل Word پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, دانلود پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, فایل PDF پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, تحقیق در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, مقاله در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, پروژه در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, پروپوزال در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, تز دکترا در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, پروژه درباره پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی عشق در اشعار نیمایی (با تکیه بر اشعار نیما یوشیج، فریدون مشیری، سهراب سپهری، هوشنگ ابتهاج و فروغ فرخزاد) به وسیله: سولماز ریحانی چکیده یکی از درون­مایه­های غالب شعری، در شعر اغلب شاعران، از دوره­ی آغازین تاکنون، عشق است. در باره­ی عشق تعاریف زیادی ارائه شده است و هر کسی به اقتضای درک و فهم خود از عشق و ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده با توجه به این مطلب که ادبیات نمایشی هر سرزمینی ریشه در ادبیات کهن آن سرزمین داشته و از آیین ، سنت ، اسطوره ها، افسانه ها و داستان های کهن آن نشأت می گیرند و بهره می جویند بر آن شدیم تا به پی جویی عناصرِ دراماتیک یکی دیگر از داستان های ارزشمند شاهنامه بپردازیم. داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه به سبب وجود طرح ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیات فارسی چکیده تصویرشناسی یکی از رشته­های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل گرفت در این دانش، تصویر بیگانه در آثار ادبی مورد مطالعه قرار­ می­گیرد. تصاویر از بیگانه در دسته­بندی کلی آن به تصاویر باز و بسته بخش می­شود. آن چه در تصویرشناسی مورد اهتمام است ...

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد«M.A» چکیده منوچهرآتشی ازنسل شاعران پس ازنیماست،زمان نیما را درک کرده است وازادبیّات گذشتۀ فارسی کوله باری ازتجربه با خوددارد،بااین وجودنویسندگانونقّادان درمورد اوحقّ مطلب راادانکردهاند.اشعاراودرجبهۀ اجتماع نفوذ چندانی نداردامّااین مسأله هرگزمنکر زیبایی وجذّابیت شعراونیست،بلکه به تأکیدمی توان گفتآتشی شاعری صاحب سبک است.لذابرای بنده ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی نیکلای گوگول, رمان نویس و نمایشنامه نویس روسی بود که در آثارش با نگاهی احساسی و طنز آمیز به واقعیات اجتماعی می پرداخت. در فصل اول کلیات پژوهش ارائه می شود. در فصل دوم دیدگاه لوکاچ در این زمینه نیز تشریح می گردد.در فصل سوم رویکرد گوگول نسبت به نقد اجتماعی بررسی شده و همچنین به لحاظ قرابت این رویکرد با ملاحظات لوکاچ تحلیل جامعه ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم اقتصادي بهمن 1393 چکيده پيش­بيني از ابزارها و راهکارهاي مؤثر به منظور برنامه­ريزي و تدوين روش­هاي مالي است. دقت پيش­بيني از مهم­

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر تلاشی است برای تبیین سیره تبلیغی امام صادق(ع) برای نشر و گسترش معارف اسلامی و مخاطب­شناسی آن حضرت. در این پژوهش پس از تشریح مکاتب مختلفی ارتباطاتی، در نهایت تلفیقی از مکتب انتقال و ارتباطات آیینی برای تشریح سیره تبلیغی آن حضرت ارائه شده است. در ادامه مبتنی بر منظومه معرفتی اندیشمندان شیعه، سعی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده ادبیات داستانی به روایت منثوری گفته می شود که حوادث خارق العاده آن بر واقعیت غلبه دارد. قصه پاره ای از فکر و تخیل انسانی است که در هر مللی به گونه ای متفاوت روایت شده است و نوع ادبی قصه در ادبیات ما پیشینه ی طولانی دارد و بخشی از ادبیات ما را تشکیل می دهد. از جمله می توان به قصه های عامیانه اشاره کرد که ...

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A) چکیده شامل خلاصه اهداف و روش های اجرا ونتایج بدست آمده. هدف پژوهش حاضربلاغت درصدغزل حافظ است. دراین پژوهش به بررسی صدغزل حافظ پراخته شده است عنوان پایان نامه حاضربلاغت دردیوان حافظ(ازغزل 101تا 200)است . در تدوین این پژوهش از کتابهای چون دکتر کزازی،دیوان حافظ،سیروس شمیسا،بهاءالدین خرمشاهی و....بهره برده ام. وصنایع ادبی هریک ازغزلیات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.» چکیده پژوهش حاضر به بررسی عناصر فرهنگ عامّه در مرزبان نامه می­پردازد. فرهنگ عامّه، مجموعه­ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار است. همین تجربیات و سنت­های مرسوم یک جامعه است که به آنجامعه، شخصیت و هویت می­بخشد. «وان ژنیب» فرانسوی (متوفی 1975) یکی از محققان فرهنگ عامّه معتقد است : هر چیزی که عادت آدمی است ...

ثبت سفارش