پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم

word 1 MB 31582 184
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۷,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد 

  چکیده

   

  «فال» واژه­ی عربی است،به معنی­خوش بینی و تفأل به نیکی و ضد«طَیره»(شوم)است.و درفرهنگ لغت به معنی شگون، طالع، بخت، پیش بینی­خوش بینانه و به­دل نیک آوردن است.برخی فال را به عنوان «علم فال» دانسته­اند. منشاء فال از پیشگویی­است. درزمان گذشته بسیاری معتقد به نیروهای ماوراءالطبیعه بوده­اند. وآنهارا در تعیین سرنوشت و آینده خود موثر می دانستند، این اعتقاد نه فقط دربرخی ­قشرِمحروم و بی­سواد بلکه بین برخی  طبقه حاکم و اشراف که امورحکومتی و ادارۀکشور رابه­عهده داشتند؛ رواج داشت. باگذشت زمان، تاثیر اوضاع کواکب بر زندگی حال و آینده در اندیشه برخی ، به باور اجتماعی تبدیل شده ­است. در دین اسلام به «فالِ نیک­زدن» سفارش­شده­ است. از آنجایی که شاعران هردوره­ایی جزو قشرِ دانشمند و زبان ­گویای جامعه محسوب  می­شوند. این روندِ فکری درلابلای آثارشان جای­گرفته و امروزه باگذشت زمان، انعکاسِ قَدَاسَتِ« فال» و«استخاره» باهمان، بارمعنایی کهن، در اشعاربرخی از شاعران  مُتداول است. این پایان­نامه، نخست، به تبیین و تشریح فال و مشتقّات ­آن، چون: «پیشگویی»،«طالع»،«تَطَیُّر» و«استخاره» ازلحاظ لغوی و مفهومی پرداخته است. سپس با بررسی اندیشۀشاعران درادبیّات منظوم فارسی به این­نتیجه رسیده­ است که با وجود همۀ اختلافات میان منکران و معتقدان این ­اندیشه، شاعران فرهیخته­ایی، چون: رودکی، فردوسی، خاقانی، نظامی، مولانا، سعدی، حافظ، مشیری، نادرپور و... ازجمله افرادی هستند، که به اهمّیّت قَدَاسَت فال وپیشگویی، معترف بوده­اند. ودر آثار خود به این رویکرد فکری، نظری مثبت داشته اند.                                                                                                

  کلیدواژه­ها:

  فال، پیش گویی، استخاره، طالع، تَطَیُّر، قَدَاسَت و ادبیّات منظوم فارسی

   

  1- 1-  مقدّمه ی تحقیق

  انسان از دیرباز، با حسِ­جستجوگرانه، برای علت­یابی پدیده­های طبیعی و ماوراءالطبیعی اطراف خود، به دنبال راهی بوده­است،که بر زمان تسلط یابد تا ازآیندۀ و سرنوشت خویش آگاه گردد. او معتقد به­اموری شد؛ که بر تمام گسترۀ باورها و زندگی­اش تاثیرگذاشت. به گونه­ایی که امروزه با وجود پیشرفت علوم بشری، بسیاری از آن باورها به قوّت خود باقی مانده است .

  ریشۀ این تفکر، ازآن جا ناشی می شود که درمیان تمام اقوام کهن، به ویژه در بین النهرین عقیده برآن بودکه سرنوشت انسان یکسره دردست خدایان است وجبری چنان مطلق  با ذکر جزئیات ودقیق، بر سرنوشت حیات مردم غلبه دارد. علاوه برآن، این اعتقاد هم وجود داشت­­، که نیروی فوق طبیعی که سرنوشت مارا تعیین کرده­اند؛ قادرند، خواسته­های خودرا برای یاری به آگاهی ما برسانند و ما را یاری­کنند واز مقاصد نیروهای پلید و مقتّدر برضد ما جلوگیری کنند. تقویت باور تاثیر ستارگان برزندگی بشر وپیشگویی با ستارگان، حدود بیش از 400 سال پیش از میلاد بر می­گردد.

  با این توصیف، باورها و عقیده ها چه مثبت وچه منفی، همیشه از «زبان فرهنگ عامه » بوجود می آید وبین  مردم فقیر وغنی جامعه قوّت می گیرد، امّا انگیزه انتخاب موضوع « قَداست فال و استخاره در ادبیّات منظوم » برای پژوهش حاضر ، سوال اساسی بود، که همواره فکر نگارنده را درطول تحصیل، دراین مقطع­تحصیلی  به خود مشغول داشته بود  وباخود می­اندیشیدم که  شاعران چگونه اهمّیت قَدَاسَت  فال و استخاره را در اشعارخود به تصویر کشیده اند و بازتاب آن در بین اشعار شاعران معاصر چگونه است؟ وازآنجایی که تاکنون پژوهشی با این عنوان درادبیّات منظوم صورت نگرفته بود، تصمیم گرفتم، با راهنمایی­های بیدریغ و دلسوزانۀ استادان محترم گامی هرچند کوچک در پژوهش این مهّم بردارم.

  برای تبیین موضوع، این پایان نامه، در پنج فصل ذیل تدوین شده است : 

  فصل اول:  با عنوان کلیّات تحقیق، شامل: مقدّمه، بیان مسأله، سوالات تحقیق، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه و اهداف و... است.

  فصل دوم: در این فصل موضوع تحقیق، یعنی مفهوم فال و استخاره از نظری لغوی و مفهومی مورد بررسی قرارگرفته است.

  فصل سوم: در این فصل، برای پیشبرد اهداف تحقیق، زندگی نامه ها، سبک شعری و آثار شاعران شاخص گردآوری شده است.

  فصل چهارم: مهم ترین فصل پژوهش است. و به بررسی مفهوم فال و استخاره در ادبیّات منظوم می­پردازد..

  فصل پنجم:ارائۀ نتیجه گیری پژوهش است.

   

  1-2- بیان مسأله

  «فال» از ریشه فأل عربی است؛ در فرهنگ هابه معنای شگون، طالع، بخت، پیش بینی وعاقبت گویی آمده است. همچنین درکتب مختلف بعنوان علم، ازآن یاد شده ­است. « علمی­است، که بوسیله آن برخی­حوادث آینده دانسته می­شود. واین کار باگشودن قرآن کریم یا کتب بزرگان، مانند: دیوان حافظ و مثنوی مولوی و نظایر آن انجام می­پذیرد.»(معین،1357: ذیل واژۀ فال) استخاره هم به معنای طلوع کننده، جزیی­ازمنطقه البروج و پیشگویی سرنوشت و برای انجام کاری با قرآن فال گرفتن است. و...(همان)

  فال و فالگیری روشی برای شناخت آینده­است وآگاهی پیداکردن از آنچه قراراست رخ­بدهد و یا رخ­ندهد. قَداست این روش درفرهنگ­ها بین اقوام و ملل گوناگون آن قدر بوده است که همیشه، طالبان زیادی رابه خود جلب نموده است.

   بنا امیدی ازین  در مرو  بزن فالی                                        بود که قرعۀدولت بنام ما افتد

  شبی که ماه مُراد از افق شود طالع                                        بود که پرتو نوری ببام ما افتد               

   (حافظ ،244:1379 )

  در خصوص زادگاه اصلی فال اتفاق نظر خاصی نیست. از کهن ترین نمونه های فال بینی از شهر «سیپار» بود که شمش را به خاطر هنر غیب گویی و فال بینی می ستودند.( قدیانی، 1387 : 529)

  در زندگی اجتماعی و سیاسی یونانیان، پیشگویی و تفأل نقش موثری داشته است. یونانیان در بارۀ هرچیزی می خواستند، ارادۀ خدایان را بدانند و می پنداشتند، ارادۀ خدا با علائم مختلفی که تفأل نامیده می­شود؛ ظهورمی­کند.(ناس،1354 :52) و در ایران باستان هم دوران مادها، هخامنشیان تا ساسانیان علوم ستاره شناسی بابلی وهندی رواج داشت. چنان که استفاده فراوان فردوسی و دیگر شاعران در بازتاب مفاهیمی، چون: مکان سیّارات، صورفلکی، بروج دوازده­گانه، سعد­ونحس اختران و تاثیر آنها در کامیابی یا عدم کامیابی شاهان و قهرمانان داستان­ها مورد استقبال فراوان قرارگرفته است.

   

  چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه                                     کشف دید طالع خداوند ماه                                                                                                                                   (فردوسی، 1375،ج1: 16)

  بختور از طالع جوزا برآی                                     جوزشکن آنگه  و بخت آزمای

            (نظامی،1387 :407)  

  هستم عطارد،این دو قصیده دوپیکراست                                    لاف عطاردت ز دو پیکر نکوتر است

  (خاقانی،43:1373 )

  همچنین، بعدازظهور اسلام هم استخاره (فال گرفتن با قرآن) آنقدرمقدّس شد،که مسلمانان برای انجام امورنیک از استخاره بهره می­بردند. و از تَطَیُّر دوری می­کردند. از رسول گرامی (ص) نقل است که فال راخوش می­داشت وتطیّررا خوش نمی­داشت. «ما خابَ مَن إِستَخارَولا نَدِمَ.» هرکه از خدا خیر جوید نومید نشود و هرکه مشورت کند نادم نگردد. (نهج الفصاحه،1356: 536)

  وآنچه مسلّم است،گسترش آینده ­نگری از طریق فال واستعمال آن توسط عام وخاص موجب ورود آن در دنیای ادبیّات منظوم شد.

  مصحف به فال باز گرفتم به بامداد                                      برفور السلام علیکم جواب داد     

  (نَزاری قهستانی،1371 :319)          

  استعمال فال، استخاره و طالع، دربین برخی جوامع پررنگ است و به صورت تمثیل وِرد زبان شده ­است. «فال امام جعفر صادق (ع) است؛ بد ندارد.»یعنی همیشه با همه کس حتی دوضدموافق است. (دهخدا،1386:ذیل واژۀ فال) یا «فال نیکو بزن به هرکاری.» (همان)

  اکنون در بیشترکشورها، فال گرفتن با کتب مقدس دینی و برای نمونه درکشورهایی مانند: ایتالیا، فال گرفتن با«اشعار ویرژیل»مورداستقبال است. درایران هم فال گرفتن باکتاب مقدس قرآن­کریم و دیوان­اشعارحافظ متداول­تر از سایر کتب است. وهمچنان می­توان بازتاب این باور اجتماعی را درشعر معاصر هم مشاهده کرد.

  حالِ دلم حواله به دیوان ِ خواجه باد                                یارآن زمان که خواسته فالِ مراد از او

  من با روانِ خواجه از او شکوه می کنم                                  تادادِ ما بستد اوستاداز او

                                                    ( شهریار، 1384 : 191-192)  

   

   

   

   

  1-3- سوالات تحقیق

  سوالاتی که در این پایان نامه به مطرح است، از این قرار است:

  1-  فال و فالگیری دراشعار فارسی از چه موقعیّتی برخوردار است؟

  2-  بازتاب فال واستخاره درشعربرخی شاعران معاصرچگونه است ؟

  3-  نظربرخی اُدبای ایران زمین دربارۀی فال و استخاره چیست ؟

  4-  فال و استخاره تا چه میزان مورد قبول اسلام است ؟ 

  1-4- پیشینۀ تحقیق

  فال واستخاره پدیده­ایی اجتماعی است، محققان واُدبای ایرانی، برای تبیین  فال و استخاره در شعر به صورت مختصر وتک بعدی دربارۀ پیشگویی ومشتقات آن، پژوهش هایی انجام داده­اند.

  « پیشگویی در شاهنامه »عنوان مقاله­ایی در نشریۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشاپور، سال دوم، درشماره پنجاه وشش پاییز 85 است که ریشه های پیشگویی و طالع بینی و نمونه هایی از پیشگویی در شاهنامه را بررسی کرده­است. «شاهنامه ونجوم » عنوان مقاله­ایی­در مجلۀ زبان وادبیات فارسی سال سوم، شمارۀهشت است که، در بارۀ جایگاه نجوم و ستاره شناسان درشاهنامه، ابزار نجومی شاهنامه و آشنایی با صور فلکی و بروج بحث کرده است.

  « مروری بر سابقۀ تفأل و تطیّر و بازتاب آن در برخی تواریخ ومتون ادب فارسی » عنوان مقاله­ایی است از دکتر اسماعیل حاکمی در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران، بصورت گذرا و مختصر به سابقۀ تفأل و تَطَیُّر پرداخته است.

  همچنین، مقاله­ای با عنوان «بازتاب باورهای خرافی دردیوان انوری» در نشریۀ نامۀ پارسی شمارۀ پنجاه وهشت، بصورت مختصر به مسئلۀ فال و فال زدن از منظر، باورهای خُرافی پرداخته است. 

   

 • فهرست:

  چکیده ...................................................................................................................................................... 1

  فصل اول : کلّیات

  مقدمۀ تحقیق ................................................................................................................................................2

  1-2- بیان مسئله   ..................................................................................................................................................4

  1-3- سوالات تحقیق................................................................................................................................................6

  1-4-پیشینه تحقیق ................................................................................................................................................6

  1-5-اهداف وضرورت تحقیق..................................................................................................................................7

  1-6- فرضیه های تحقیق .......................................................................................................................................7

  1-7- روش تحقیق....................................................................................................................................................7

  1-8- تعاریف واژه های تحقیق...............................................................................................................................7

  1-9- حدود و قلمروتحقیق ....................................................................................................................................8

  فصل دوم : موضوع تحقیق

  2-سیرپیشگویی .....................................................................................................................................................10

  2-1- علم ستاره شناسی ونقش ان در حوادث.................................................................................................12

  الف) اخترشناسی تفألی ........................................................................................................................................13

  ب) اخترشناسی زایچه ایی ..................................................................................................................................13

  2-2- پیش بینی و پیشگویی ..............................................................................................................................16

  2-2-1- پیشگویی سیبولایی ..............................................................................................................................17

   2-2-2-پیشگویی هیستاسپ ............................................................................................................................17

  2-2-3- پیشگویی گشتاسپ ..............................................................................................................................17

   

   

   

   

   

  2-2-4- پیشگویی جاماسپ ...............................................................................................................................17

  2-2-5- پیشگویی نوستراداموس .......................................................................................................................19

  2-3- پیشینه فال...................................................................................................................................................20

  2-3-1- فال نیک...................................................................................................................................................22

  2-3-1-1- راه های رهایی از فال بد..................................................................................................................24

  2-3-2- تنوّع فال در باور اجتماعی ..................................................................................................................25

  2-3-2-1- فال حافظ...........................................................................................................................................30

  2-4- طالع................................................................................................................................................................36

  2-4-1- پیشینۀطالع بینی ................................................................................................................................ 37

  2-4-2-انواع طالع بینی .......................................................................................................................................38

  2-4-2-1- طالع بینی خورشیدی .....................................................................................................................38

  2-4-2-2-طالع بینی چینی ...............................................................................................................................38

  2-4-3- تأثیر صور فلکی و بروج بر سرنوشت..................................................................................................39

  2-4-4-ابزار طالع بینی ........................................................................................................................................42

  2-5- بخت .............................................................................................................................................................44

  2-6- استخاره ........................................................................................................................................................45

  2-6-1- انواع استخاره ..........................................................................................................................................47

  2-6-1- 1- نماز استخاره ذات الرقاع.................................................................................................................47

  2-6-1-2- استخاره تسبیح..................................................................................................................................48

  2-6-1-3- استخاره به قرآن ...............................................................................................................................48

  2-7- فال و استخاره از نظر سایر ادیان.............................................................................................................49

  2-7-1- فال نیک و استخاره در اسلام..............................................................................................................50

  2-8- امثال و حِکمِ فال واستخاره ......................................................................................................................53

  فصل سوم: حوزۀ تحقیق

  3- شرح و احوال و آثار شاعران برجسته ..........................................................................................................55

  3-1- رودکی سمرقندی .......................................................................................................................................56

   

   

  3-1-1- سبک رودکی ..........................................................................................................................................56

  3-1-2- آثار رودکی .............................................................................................................................................57

  3-2- فردوسی طوسی...........................................................................................................................................58

  3-2-1- سبک فردوسی در شاهنامه .................................................................................................................58

  3-2-2- تأثیر کواکب در اندیشه فردوسی .......................................................................................................58

  3-3- ناصر خسرو قبادیانی ..................................................................................................................................60

  3-3-1 -سبک و شیوه ی سخن ناصر خسرو ..................................................................................................61

  3-3-2 –نجوم و ناصر خسرو ..............................................................................................................................62

  3-3-3- آثار علمی و ادبی حکیم قبادیانی ......................................................................................................62

  3-4- سنائی غزنوی ..............................................................................................................................................63

  3-4-1- سبک سنائی ...........................................................................................................................................63

  3-4-2- آثار حکیم سنائی ...................................................................................................................................64

  3-5- خاقانی شروانی ............................................................................................................................................65

  3-5-1-سبک وشیوۀ سخن خاقانی ...................................................................................................................66

  3-5-2- آثار خاقانی ..............................................................................................................................................66

  3-6-حکیم نظامی گنجوی...................................................................................................................................66

  3-6-1- سبک نظامی ...........................................................................................................................................67

  3-6-2-آثار نظامی ................................................................................................................................................68

  3- 7- مولانا ............................................................................................................................................................68

  3-7-1- سبک مولانا..............................................................................................................................................69

  3-2-7-2- آثار مولانا.............................................................................................................................................69

  3-8- سعدی شیرازی ...........................................................................................................................................70

  3-8-1-سبک سعدی ...........................................................................................................................................71

  3-8-2- آثار سعدی ..............................................................................................................................................71

  3-9- نَزاری قُهستانی ...........................................................................................................................................72

  3-9-1-آثار نَزاری...................................................................................................................................................72

  3-10-حافظ شیرازی ...........................................................................................................................................73

  3-10-1- سبک شعری حافظ ...........................................................................................................................73

  3-11- جامی .........................................................................................................................................................75

  3-11-1- سبک جامی .........................................................................................................................................76

  3-11-2-  آثار جامی ...........................................................................................................................................76

  3-12- محتشم کاشانی .......................................................................................................................................77

  3-12-1- شیوۀ سخن محتشم ..........................................................................................................................77

  3-12-2- آثار محتشم .........................................................................................................................................78

  3-13- وحشی بافقی ............................................................................................................................................78

  3-13-1-سبک وشیوۀ سخن وحشی.................................................................................................................79

  3-13-2-آثار وحشی ............................................................................................................................................79

  3-14- بیدل دهلوی ............................................................................................................................................80

  3-14-1- سبک دهلوی ......................................................................................................................................80

  3-14-2- آثار دهلوی ..........................................................................................................................................81

  3-15- قآآنی ..........................................................................................................................................................81

  3-15-1- سبک وبیان قآآنی ..............................................................................................................................82

  3-15-2- آثار قآآنی .............................................................................................................................................82

  3-16- ملک الشعرای بهار ...................................................................................................................................83

  3-16-1- سبک شعر ی بهار ..............................................................................................................................83

  3-16-2- ویژگی های شعری پارسی در دوره ی مشروطه ..........................................................................84

  3-16-3- آثار ملک شعرای بهار ........................................................................................................................84

  3-17- شهریار .......................................................................................................................................................84

  3-17-1- آثار شهریار ..........................................................................................................................................85

  3-18- فریدون مشیری .......................................................................................................................................85

  3-18-1- سبک مشیری .....................................................................................................................................86

   

   

   

  3-18-2- آثار مشیری .........................................................................................................................................86

  3- 19 –نادر نادر پور.............................................................................................................................................87

  3-19-1- سبک نادرپور .......................................................................................................................................87

  3-19-2- آثار نادر پور .........................................................................................................................................88

  فصل چهارم : داده های تحقیق

  4-تجلّی فال واستخاره در شعر فارسی .............................................................................................................89

  4-1- خاستگاه فال و استخاره ............................................................................................................................91

  4-2- پیشگویی، اولین گام تفأل........................................................................................................................92

  4-2-1- عوامل پیشگویی.....................................................................................................................................93

  4 -2-2- ستاره شناسی ، نماد پیشگویی..........................................................................................................94 

   4-3-شیوه های  پیشگویی باعلم ستاره شناسی.............................................................................................99

  4-3-1- اختر شناسی تفألی.................................................................................................................................99

  4-3-2-اختر شناسی زایچه ایی ( طالع بینی ) ...............................................................................................101

  4-4- بخت ...........................................................................................................................................................112

  4-5- مُروا و مُرغوا در اشعار .............................................................................................................................115

  4-6- اقسام فال درشعر .....................................................................................................................................117

  4-6-1-فال های روزهای هفته.........................................................................................................................117

  4-6-2- فال زدن به تولّد و مرگ.....................................................................................................................118

  4-6-3- فال زدن به جانداران ( جغد ، کلاغ، کرم وشتر)...............................................................................................121

  4-6-4-  فال های اشیاء..........................................................................................................................................................123

  4-6-4-1  فال آینه....................................................................................................................................................................125

  4-6-4-2  فال شانه....................................................................................................................................................................126

  4-6-4-3  فال نخود...................................................................................................................................................................126

  4-6-4-4  فال خاک یا ماسه.................................................................................................................................................126

  4-6-4-5  فال نامه.....................................................................................................................................................................127

  4-6-1-5-سایر فال ها ( فال گل ، شعله یا آتش ، حباب ) .......................................................................................... 127

   

   

  4-7- تأکید شاعران برفال نیک.......................................................................................................................129

  4-8- فال های پُر کاربرد در اشعار .................................................................................................................133

  4-8-1- فال مُصحف یا «استخاره »...............................................................................................................133

  4-8-1-1- فال تسبیح.......................................................................................................................................137

  4-8-2- «فال حافظ » ......................................................................................................................................138

  4-8-3- فال اعضای صورت  ............................................................................................................................140

  4-8-3-1- فال چهره  ......................................................................................................................................140

  4-8-3-2- فال « چشم و گوش»....................................................................................................................144

  4-8-3-3- فال « اشک»  ................................................................................................................................145

  4-8- 4- فال دست یا کف بینی .....................................................................................................................145

  4-8- 5- طالع بینی ...........................................................................................................................................146

  4-9-فال و استخاره در اندیشۀ شاعران .........................................................................................................149

  فصل پنجم : نتیجه

  5- نتیجه گیری ..................................................................................................................................................154

  منابع........................................................................................................................................................................157

   

  منبع:

   

   - قرآن­مجید. مترجم:الهی قمشه­ای

  - ابن شهرآشوب مازندرانى، محمد بن على (1279). مناقب آل أبی طالب(ع)، ج1، قم:علامه، چاپ اول؛

  - الهی قمشه­ای، مهدی (1382). راهنمای استخاره با قرآن، مترجم غلامرضا نوعی، تهران: ویدا، چاپ چهارم؛

   - امامی، نصرالله (1378). استاد شاعران رودکی، تهران : جامی ،چاپ چهارم؛

  - انوری، اوحدین ( 1376). دیوان انوری، با مقدمۀ سعید نفیسی، تهران : انتشارات نگاه ، چاپ اول؛

  - اهور، پرویز (1372). کلک خیال انگیز، تهران: اساطیر، چاپ سوم؛

   -آذر نوش، آذرتاش (1316). فرهنگ معاصر عربی به فارسی ، تهران: نشر نی، چاپ دوم؛ 

  - بام، لوریا ( 1378). اسرارپیشگویی و ستاره شناسی سال 2000، مترجم،گیسو ناصری، تهران : انتشارات   قصّه گو، چاپ اول؛

  - براون، ادوارد (1339 ).«از سعدی تاجامی» ،ترجمه علی اصغر حکمت، تهران :ابن سینا،چاپ دوم ؛

  - بهار،محمد تقی  ( ملک الشعرا ) ( 1380 ). دیوان اشعار، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم؛

  - بهار، مهرداد (1362). پزوهشی در اساطیر ایران، تهران : توس ،چاپ اول؛

  - ________( 1376). پژوهشی در اساطیر،تهران : آگاه، چاپ دوم؛

  -________ ( 1369). بُندهِشن ایرانی، تهران : توس؛

  - بویس، مری (1376). تاریخ کیش زرتشت،ج اول، ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران :توس ،چاپ دوم؛

   - بیدل دهلوی، ابوالمعالی (1371). دیوان بیدل دهلوی، مصحح : خال محمد خسته  - استاد خلیلی، با به اهتمام  حسین آهی تهران: فروغی، چاپ سوم؛

  - بیرونی، ابوریحان (1316). التفهیم لاوائل الصناعه التنجیم ، تصحیح جلال همایی ، تهران : مجلس؛

  - تنوخی، قاضی ابوعلی محسن (1354 ). فَرَجِ بعد از شدّت، ج1، مترجم حسین بن اسعد دهستانی، با مقابله و تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی، تهران : نیلوفر، چاپ دوم؛

   

  -  حافظ، خواجه شمس الدّین محمد .(1379). دیوان حافظ شیرازی، با مقدمۀ علی دشتی، تهران: جاویدان، چاپ پنجم ؛

  - ____________ (1384). دیوان حافظ، ازروی نسخۀمحمدقزوینی و قاسم غنی،تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد،چاپ سوم ؛

  -  حقوقی، محمد (1377). شعر نو از آغازتا امروز ( 1370- 1301)، تهران: نشر ثالث؛

  - حلبی، علی اصغر ( 1378). سی قصیده از ناصر خسرو، تهران : پیام نور؛

  - خاقانی شروانی، افضل الدّین (1374). دیوان­خاقانی شروانی، به کوشش ضیاءالدین سجادی ، تهران: انتشارات زوّار، چاپ پنجم؛

  -  خرمشاهی، بهاء الدین (1368).حافظ نامه ، ج1،تهران : انتشارات علمی وفرهنگی، چاپ اول؛

  -  دلسول، پائولا(بی­تا). طالع بینی چینی، ترجمۀ شهرین، تهران : نشر خاتون، چاپ اول؛ 

  -  دلیری مالوانی، ابراهیم( 1376). تاریخ ادبیات ایران (2جلدی)، قم: میر، چاپ اوّل؛  

  -_____________ (1381) . سبک شناسی نثر ونظم پارسی، تهران: مؤلف؛

  -  دهخدا، علی­اکبر ( 1330 ). لغت نامه دهخدا، زیرنظر دکتر محمد معین،ج10،تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول؛

   -___________ (1386). امثال و حکم ، ج دوم ، تهران : مو سسه انتشارات امیرکبیر، چ چهارم ؛

   -  راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( 1412). مفردات ألفاظ القرآن، ج 12،بیروت : دار القلم ،چاپ اول؛  

  -  رضا بیگی، مریم ( 1387). جادو ،حیوانات و پیش بینی هادرشاهنامه فردوسی، تهران : انتشارات دانشگاه ازاد واحد کرمانشاه، چاپ اول؛ 

   -  رضی، هاشم ( 1379). حکمت خسروانی(حکمت اشراق و عرفان اززرتشت تا سهروردی)، تهران: بهجت ،چاپ اول؛             

  - __________  ( 1381).آیین مهر پژوهش هایی درتاریخ آیین رازآمیزمیترایی درشرق وغرب ازآغاز تا امروز،جلداول، تهران :بهجت؛ 

   

   

   

  -  روح الامینی، محمود( 1378 ).آیین ها و جشن های­کهن در ایران امروز،تهران:آگاه، چاپ دوم ؛

  - رودکی، جعفر بن محمّد (1380).« دیوان شعر رودکی» ،پژوهش، تصحیح وشرح جعفرشعار،                                                                                                                                                                                                                                                                                                         تهران: نشرقطره،چاپ دوم؛

  -________________( 1958م) .«ابوعبدالله رودکی و آثار منظوم رودکی»، عبدالغنی میرزایف، استالین آباد: نشریات دولتی تاجیکستان؛

  -  زرّین­کوب، عبدالحُسین ( 1376). آشنایی با نقد ادبی، تهران : انتشارات سخن، چاپ چهارم ؛

  - ____________( الف1384). جشن های آب، تهران : بهجت، چاپ سوم؛

  -____________(ب 1384). جشن های آتش ، تهران: بهجت ، چاپ سوم ؛

  - زمخشرى، محمود بن­عمر ( 1417). الفائق فی غریب الحدیث، ج3، بیروت : دارالکتب العلمیه، چاپ اول؛

  - _______________ (1407). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 3، بیروت : دار   الکتاب العربی، چاپ سوم؛

  - زمردی، حمیرا (1382) . نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامۀفردوسی، خمسه نظامی   ومنطق الطیر، انتشارات زوّار، چاپ اول ؛

  ‍‍-  ژیران، ف ( 1375).فرهنگ اساطیر آشور و بابل، ترجمه: ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: انتشارات فکر روز؛

  - سارتر، ژان پل( بی تا). ادبیات چیست ؟، ترجمۀ ابوالحسن نجفی  - مصطفی رحیمی، تهران : کتاب زمان، چاپ اول؛

  - سرّامی، قدمعلی ( 1378). ازرنگ گل تارنج خار: شکل شناسی داستان­های شاهنامه، تهران :علمی فرهنگی، چ سوم ؛

  - سعد سلمان، مسعود ( 1362).دیوان مسعود سعد سلمان، تهران : انتشارات گُلشاهی چاپ اول؛ .

  -سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله ( 1363) . کلیات سعدی، به اهتمام محمد علی فروغی، تهران : امیر کبیر، چاپ­چهارم؛

   

   

   

                                                                                                                                 -____________(1374).بوستان،ازروی نسخۀ محمد علی فروغی، جلد دوم، تهران، ققنوس،چاپ ششم ؛

  -___________ ( 1374). گلستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران:خوارزمی ، چ چهارم ؛

  -___________ (1373) .دیوان غزلیات­استادسخن سعدی، جلد دوم، به­کوشش خلیل خطیب رهبر،تهران : مهتاب ،چاپ هشتم؛    

  - سلیگمان،گورت ( 1377). تاریخ جادوگری، ترجمه ایرج گلسرخی، تهران: آگاه؛

  -سنائی­غزنوی،ابوالمجد­مُجدودبن­آدم(1377).حدیقه­الحقیقه­وشریعه­الطریقه، تصحیح وتحشیه­مدرس­رضوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛

  - ___________________(1362). دیوان اشعار سنایی،تهران :انتشارات دانشگاه تهران؛

  - سوفیا، (1385) . تعبیر فال قهوه،  مترجم :محمد حسن نعیمی ، تهران : نواندیش، چاپ هشتم؛

  -شاکر،کمالمصطفی(1386).ترجمه­خلاصه­تفسیر­المیزان(علامه­طباطبایی)،ج3،مترجم:  فاطمه مشایخ( زیر نظر استاد احمد سیّاح )،تهران :انتشارات اسلام؛

  - شاملو، احمد ( 1372)، هوای­تازه، تهران : انتشارات نگاه –انتشارات زمانه، چاپ هشتم؛- 

  - شریفی، محمّد (1387).  فرهنگ ادبیات فارسی، تهران : فرهنگ نشرنو – انتشارات معین،  چاپ دوم ؛

  - شفیعی­کدکنی، محمدرضا (1388). تازیانه های سلوک: نقد وبررسی­چندقصیده ازحکیم سنایی،  تهران: آگاه، چاپ دهم ؛

    - شمس لنگرودی، محمد ( 1381).تاریخ تحلیلی شعرنو، جلد دوم، تهران: نشرمرکز، چاپ سوم؛

   - شمیسا، سیروس (1373) . سبک شناسی 2( رشته ادبیات فارسی)، دانشگاه پیام نور، چاپ دوم؛ 

  -__________   ( 1375). سبک شناسی شعر، تهران : انتشارات فردوس؛  

  -__________ ( 1388). نقد ادبی،  تهران : نشر میترا ، چاپ سوم؛

  - شوکت بخاری، خواجه محمد حسن ( 1383). دیوان شوکت بخاری،  مصحح سیروس شمیسا، تهران : فردوس؛  

   

   

   

   

  - شهریار، محمد حسین  ( 1384) . سرود اشعار، تهران : انتشارات سخن، چاپ اول ؛

  - شهلایی مقدم، محسن (1372). حماسه های شاهنامه فردوسی، تهران: گوتنبرگ؛  

   - صبوحی، شاطرعباس .(1391).دیوان اشعار شاطرعباس صبوحی، تهران:علم،چاپ سوم؛

   - صفا، ذبیح الله (1373) . تاریخ ادبیات ایران ، ج4،تهران : فردوس ،چاپ دهم ؛

  -_______ ( الف 1378). تاریخ ادبیات در ایران، ج2و3و4، تهران : فردوس ،چاپ چهاردهم؛

  -_______  ( ب1378) .تاریخ  ادبیات ایران ،تلخیص از دکتر محمد ترابی ، ج4، تهران : فردوس، چاپ اول

  -________( 1383) . حماسه  سرایی در ایران ، تهران : فردوس؛

  - طباطبایی، سید محمد حسین(1417ق).المیزان فی تفسیرالقران،ج19،قم: انتشارات اسلامی ،چاپ پنجم؛              

  -  طبرسى، حسن بن فضل (1412 ق). مکارم الأخلاق،ج12، قم: شریف رضى ،چاپ چهارم؛

  -  عبید زاکانی، عبیدالله ( 1391) .متن کامل موش وگربه به انضمام گزیده رساله دلگشا ، عشاقنامه / گزیده    صد پند / غزلیات ، تصحیح و جمع آوری مهسا براتی ، تهران : انتشارات مژگان، چاپ دوم ؛

   -  عسکری، منصوره (1381). راهیان شعرنو،تهران: ساحل

  -  عطار نیشابوری، فریدالدین غزلیات(1390). عطار نیشابوری، بامقدمه علی اکبر دهخدا، تهران : انتشارات        آبان ، چاپ اول ؛

   -  عمادی  وصبح روان (1379). طالع بینی خورشیدی، تهران : آگاه؛:

  -  غزنی، سرافراز ( 1363 ). سیر اختران در دیوان حافظ . تهران : امیر کبیر

  فردوسی، ابوالقاسم،(1375). شاهنامه فردوسی، براساس نسخ معتبر جهان، تصحیح محمد عباسی، تهران: فخررازی، چاپ پنجم؛

  -__________ ( 1378). شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه معتبر چاپ مسکو، مقدمه : دکتر محمد جعفر یاحقی، مشهد : سخن گستر؛ چاپ دوم

   - قدیانى، عباس ( 1387). فرهنگ جامع تاریخ ایران، ج 2، تهران:انتشارات آرون،  چاپ ششم؛‏

   

   

   - قمی، شیخ عباس(1386 ).کلیات مفاتیح الجنان ،ترجمه مهدی الهی قمشه­ای، تهران: جمهور ،چاپ  چهارم؛

  - ک.ادی، ساموئیل (1347). آئین شهریاری درشرق، ترجمۀ فریدون بدره­ای ، تهران: بنگاه ترجمه ونشرکتاب؛

    - کاشانی، محتشم (کماالدّین) (1380). هفت دیوان محتشم کاشانی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر   عبدالحسین نوایی و مهدی صدری، جلد 1و2،تهران : میراث مکتوب، چاپ اول؛

  -کزازی،میرجلال الدّین .(1386). نامۀ باستان، ج3وتهران: سمت؛

  -کلیله ودمنه (بی تا). با مقابله چاپ آقای عبدالعظیم قریب و تطبیق چندین نسخه معتبر چاپی و خطی، تهران : انتشارات آریافر؛

  - کلینی، محمد بن یعقوب ( 1407). الکافی، ج4، محقق ومصحح، علی اکبر غفاری، محمدآخوندی، تهران : دارالکتب الاسلامیه چاپ چهارم؛

  -گوهرین، صادق ( 1362). فرهنگ لغات مثنوی : تهران: زوّار؛

  - محقق ، مهدی ( 1386). شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی ، تهران : توس ، چاپ پانزدهم ؛

    - محمد حسن بن باقر(1362).جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج12، محقق و مصحح: قوچانى، عباس، آخوندى، على، ‌بیروت:داراحیاءالتراث العربیه؛

  - مشیری ، فریدون ( 1374).گزینۀ اشعار ،   تهران : مروارید ،چاپ دهم ؛

   - __________ (1384). آسمانی تر از نام خورشید ( گزیده اشعار ) ج دوم ، تهران ، ثالث ، چ اول؛

  - مصفا، ابوالفضل، ( 1366). فرهنگ اصطلاحات نجومی تهران : دفتر مطالعات فرهنگی و تحیقات؛

  - معین، محمّد (2536 شاهنشاهی). فرهنگ فارسی معین،جلداول ، تهران : امیر کبیر ، چاپ سوم؛  

  - ________(1357). فرهنگ فارسی معین، جلددوم، تهران: امیر کبیر، چاپ سوم؛

  - ________  (1358). فرهنگ فارسی معین ، تهران : امیر کبیر ، چاپ سوم ، جلد ششم؛

  -_________(1375).حافظ شیرین سخن ، بکوشش مهدخت معین ، تهران: صدای معاصر، چاپ سوم؛ 

   

   

   

  -  مقدم،کاظم (1383). استخاره با قرآن، قم : نشر محدث، چاپ اول ؛ 

  -  مکارم شیرازى، ناصر ( 1374ش).تفسیر نمونه، ج 12، تهران : دار الکتب الإسلامیه ، چاپ اول؛

  - مولانا، جلال الدین محمد ( 1366).کلیّات شمس تبریزی، به اهتمام بدیع الزمان فروزانفر،تهران: سپهر،چاپ یازدهم ،

  -________________ ( 1374). مثنوی معنوی ، مطابق نسخۀ تصحیح شدۀ رینولد نیکلسن ، تهران :       انتشارات علمی و نشرِعلم ، چاپ ششم ؛

  - میتون، ژاکلین و سیمون ( 1365). کاوشی در ستاره شناسی،ترجمه: محسن مدیر شانه چی، تهران : آستان قدس؛

  - نادرپور ، نادر (الف1348) . مجموعۀشعر چشمها و دستها ، تهران : انتشارات مُروارید،  چاپ سوم؛

  - _______  (ب1348). مجموعۀ اشعار سرمۀ خورشید، تهران : انتشارات مروارید ، چاپ دوم ؛

  - نزاری قهستانی، سعدالدین(1371). دیوان حکیم نزاری قهستانی ، به اهتمام  مظاهر مصفا  ، ، تهران : انتشارات علمی ، چ اول ،

  - ناس، جان(1354). تاریخ جامع ادیان ازآغاز تا امروز، ترجمۀ علی اصغر حکمت، تهران : فرانکلین،چاپ سوم؛

  - ناصر خسر، ابو معین (1363). جامع الحکمتین ، به اهتمام  پرفسور هنری کُربین  و دکتر محمد معین ،تهران : گلشن ، چ دوم 

   -_____________( 1372)، دیوان اشعار، بضمیمۀ مشتمل برروشنائی نامه، سعادت نامه قصائدو مقطعات،  به شرح حال ناصرخسرو و بقلم تقی زاده، به اهتمام و تصحیح مجتبی مینوی، تهران : دنیای­کتاب، چاپ سوم ؛

  - نظامی­گنجوی، الیاس بن یوسف (1334). مخزن الاسرار، به اهتمام حسن وحید دستگردی، تهران: ابن سینا؛

  - ____________________ ( 1378).کلیّات نظامی گنجوی ( دوجلدی )،  تهران : انتشارات نگین ، چاپ سوم؛

   

   

   

   

  -.نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصارحضرت رسول (ص).(1356). مترجم:ابوالقاسم پاینده، ج1و2، تهران:  جاویدان، چ یازدهم؛

  - واتسون، لیال (1369). فوق طبیعت، ترجمه: احمد ارژمند – شهریار بحرانی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ؛

  - وارینگ، فیلیپ(1371). فرهنگ خرافه، تهران

  - وحشی بافقی، کمال الدین ویا شمس الدین محمد(1376). کلیات دیوان وحشی بافقی ( به انضمام کشف الاسرار غزلیات ،  به  تنظیم حسن مخابر  ، ج دوم ، تهران : نشر نامک؛

  - هُجویری، ابوالحسن علی بن عثمان ( 1389). کشفُ المَحجوب ، با مقدمه دکتر محمود عابدی ، تهران : سروش ، چاپ پنجم؛

  - هروی، حسینعلی(1375).شرح غزل های حافظ، باکوشش زهراشادمان، تهران: نشرسیمرغ،چاپ چهارم؛


موضوع پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, نمونه پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, جستجوی پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, فایل Word پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, دانلود پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, فایل PDF پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, تحقیق در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, مقاله در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, پروژه در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, پروپوزال در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, تز دکترا در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, پروژه درباره پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم, رساله دکترا در مورد پایان نامه اهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و استخاره در ادبیّات منظوم

گروه ارشد صنايع دستي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهر1392 چکيده نوع بشر با تطبيق دادن خود با محيط طبيعي توانست به ادامه بقاي بپردازد و در اين بين ضمن تاثير گذاردن و مهار نيرو

پایان نامه : جهت دریافت درجه دکترای حرفه‌ای در رشته پزشکی چکیده فارسی عنوان : بررسی و مقایسه انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیر کبیر اراک مقدمه : یبوست عملکردی اختلالی شایع در کودکان بین 5 تا 12 سالگی است. براساس شواهد، اختلالات روانپزشکی می توانند در اتیولوژی و یا سیر بالینی یبوست عملکردی در کودکان ...

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و پیش کارورز و مقایسه آنها در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وجود تأکید سازمان های برجسته آموزشی و فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(WFME) بر اهمیت رشد تفکر انتقادی، حوزه علوم پزشکی در کشور ما نیازمند شناسایی و بررسی دقیق عوامل مرتبط با آن ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي 93-1392 چکيده         موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه مدل تعالي سازماني (EFQM) و عملکرد آموزش و پ

پايان نامه د وره کارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي (گرايش استراتژيک) شهريور ماه 1391 چکيده: امروزه بنگاه‌هاي اقتصادي کشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد(M - A) چکیده: در این تحقیق فرهنگ و ادبیات عامه شهر ارزوئیه مورد برسی قرار گرفته است علم به آداب وفرهنگ ورسوم انسان ها وعقاید وارزشها را می توان معنای هنرهای سنتی یک ملت که به ارزش های والای فرهنگی، هنری ،اجتماعی ،اقتصادی دست یافته اند دانست ضرورت انجام این تحقیق بر این مبناء استوار بوده که بتوان فرهنگ بومی وسنتی ارزوئیه را جمع آوری و مکتوب ...

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A) فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه زبان هر ملت نشان دهنده‌ی فرهنگ آن ملت است و فرهنگ هر ملت هویت آن قوم را می‌سازد. فرهنگ ما گنجینه‌ی ارزنده‌یپیشینیان ونیاکان ما است که اگر چه گرد و غبار قرن‌ها را با خود همراه دارد، اما آن قدر غنی است که تازگی و رنگ و لعاب تمدن‌های جدید نه تنها از ارزش آن نمی‌کاهد بلکه برای هر ایرانی به ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای حرفه‌ای در رشته پزشکی چکیده فارسی عنوان : مقایسه فراوانی اختلال وسواس فکری– عملی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به یبوست عملکردی مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر در سال 1393 مقدمه : یبوست در دوران کودکی مشکل شایعی است که به دلیل بروز علائمی چون تاخیر در دفع مدفوع، سختی دفع و بی‌اختیاری مدفوع ناشی از بوجود آمدن و احتباس توده های ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

ثبت سفارش