پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس

word 393 KB 31624 148
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A )

  گرایش : مدیریت ورزشی 

  چکیده:

   

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و شیوه­های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس می‌باشد. این پژوهش در حیطه پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس است که شامل 186 نفر می­باشد. برای نمونه گیری از روش خوشه­ای استفاده شد که حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان 123 نفر شد، که در نهایت 118 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین (1989) و پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1995) می‌باشد. روایی پرسشنامه­ها به تایید 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه منابع قدرت مدیران 73/0 و برای پرسشنامه مدیریت تعارض 80/0 به دست آمد. روشهای آماری استفاده شده در این تحقیق شامل: آمار توصیفی( فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و. . . ) و آمار استنباطی ( آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده­ها، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) می­باشد.

   نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی کنترل مدیریت تعارض با منابع قدرت قانونی، اجبار و پاداش دارای رابطه مثبت و معناداری است، استراتژی راه­حل گرایی با منابع قدرت قانونی، پاداش، تخصص و مرجعیت رابطه مثبت و معناداری دارد و استراتژی عدم مقابله با منابع قدرت قانونی و پاداش رابطه مثبت و معنادار دارد.

   واژه‌های کلیدی: منابع قدرت، تعارض، شیوه­ های برخورد با تعارض، ادارات ورزش و جوانان، استان فارس

   

   

  فصل اول:

  طرح تحقیق

  1-1- مقدمه:

  اگر زندگی روز مره خود را مرور کنید به این نتیجه خواهید رسید که سازمان­ها شدیداً در زندگی ما نفوذ کرده­اند، ما روزانه با سازمان­های متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم قسمت اعظم زندگی شان را در سازمان­ها می­گذرانند. (گنجی­نیا و همکاران، 1389). سازمان­ها در دنیای پیچیده و پویای امروزی برای ادامه فعالیت­ها، افزایش قابلیت و توانمندی، ارتقاء و بهسازی علمکرد و توسعه نقش­ها و وظایف خود در جامعه، به عامل نیروی کار و سرمایه­های انسانی، بیش از دیگر منابع و امکانات در اختیار خود، وابسته و متکی می­باشند. از جمله نقش­های بارز مدیران در سازمان­ها، بسترسازی برای تعامل مفید و سازنده، بین گروه­های مختلف کاری و ایجاد محیطی سالم و شوق انگیز برای عرضه خدمات و رونق و شکوفایی استعدادها و شایستگی­های فردی و گروهی کارکنان است.    (کریمی و شش پری، 1391) کمیابی منابع در مقابل نیازهای بی حد و حصر بشر، محدود بودن ارتقاء به پست‌های بالاتر سازمان، در مقابل متقاضیان زیاد برای تصدی آن­ها، اختلاف نظر افراد در کارهای مشترک، ادراک مختلف افراد نسبت به پدیده­ها و. . . وجود تعارض را در سازمان اجتناب ناپذیر نموده است. همین مساله باعث شده که افکار بسیاری از مدیران و افراد سازمان را تا حدود زیادی به خود معطوف سازد و حتی باعث نگرانی آن­ها شود. وجود افراد با ویژگی­های شخصیتی متفاوت، نیازها، باورها، انتظارات و ادراکات گوناگون بروز تعارضات در سازمان­ها را اجتناب ناپذیر ساخته از طرف دیگر ساختار حاکم بر سازمان­ها که مبتنی بر سلسله مراتب و تفاوت­های عمودی و افقی است و نیز وجود سازمان­های اداری خشک و انعطاف ناپذیر، وجود سیستم­های ارتباطی نامناسب و کمبود منابع و امکانات و به ویژه سوء مدیریت­ها، سازمان­ها را که باید در جهت آرمان­ها و اهداف والا حرکت کنند مستعد انواع تنش­ها و تعارضات و ناسازگاری­ها نموده است(مهدی­زاده و همکاران، 1391).

  لذا پذیرش این واقعیت که در بهترین حالت کار گروهی و در بهترین گروه­های کاری موجود، تعارض و اختلاف نظر وجود خواهد داشت، به سازمان وگروه­های کاری کمک خواهد کرد تا با شناخت مناسب نسبت به وضعیت خود قبل از آنکه مساله به شکلی حاد و غیر قابل کنترل درآید در جهت رفع تعارض به کوشش پرداخته و بدنبال راه کار مناسب باشند(میرمحمدی، 1390). پژوهشگران، مدیریت تعارض را از نظر اهمیت برابر و حتی در مواقعی بیشتر از کارهایی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، ارتباطات، انگیزش و تصمیم گیری میدانند(سپهوند و همکاران، 1392). یکی از مهم­ترین عواملی که می­تواند باعث رفع تعارض به نحوی مطلوب گردد، انتخاب سبک­های کارآمد و اثربخش در حل این تعارضات است. مدیریت تعارض شامل فعالیتهایی است که در جهت استفاده از تعارضات موجود برای حرکت و ایجاد خلاقیت و پویایی سازمان­ها انجام میگیرد و توسط آنها از تعارضات موجود جهت ایجاد روحیه نوآوری و خلق روشهای کامل­تر استفاده می­شود(سپهوند و همکاران، 1392). بنابراین لازم است مدیران نسبت به ماهیت، ویژگی­ها و علل بروز تعارض و همچنین نحوه کنترل و هدایت آن اطلاعات کافی و دقیق داشته باشند و مهارت لازم را کسب نمایند. آن چه مهم است بدانیم این است که کدام روش در مواجهه با تعارض مناسب­تر است ؟

  یکى از مهمترین ارکان موجود در هر سازمانى مدیریت آن است که سبب انسجام کارها و نظم در امور مى گردد. براى دستیابى به یک سازمان کارآمد، مدیر موظف است متناسب با وظیفه حرف هاى و با بهره گیرى صحیح و مناسب از امکانات به گونه اى عمل نماید تا بهترین و اثربخش ترین نتایج را بدست آورد. براى تحقق یافتن این امر مدیران ناگزیرند که به مبانى قدرت در سازمان­ها و شیوه هاى نفوذ در زیردستان آشنا باشند. با استفاده از قدرت یک مدیر مى تواند به اصلى­ترین وظیفه خود یعنى هدایت و هماهنگ ساختن افراد درون یک سازمان براى رسیدن به اهداف سازمان عمل کندو با تکیه بر قدرت خود در افراد دیگر نفوذ کند و آنها را براى انجام دادن امرى در رابطه با خودشان و یا در رابطه با دیگران به کار وادارد(صفری، 1389). قدرت و کاربست آن به عنوان یک مؤلفه و ابزار اساسی در این میان (جهتدهی رفتار سازمانی) مطرح است و از این طریق نقشی اساسی در تحقق اثربخشی سازمان ایفا می­کند. گستره نقش و اهمیت قدرت در سازمان­ها تا حدی است که صاحب­نظرانی چون تولبرت و هال[1] قدرت و سازمان را به نوعی همزاد و مترادف هم تلقی می­کنند(معینی شهرکی و همکاران، 1390).

  قدرت عبارت از توان بالقوه­ای که فرد دارد تا به وسیله آن به فرد یا افراد و همچنین توان تصمیم گیری آنها اثر بگذارد به گونه­ای که افراد وادار می­شوند تا کاری را انجام دهند (گودرزی، 1390). قدرت از دیدگاه ففر عبارت است از توانایی بالقوه برای تاثیر در رفتار دیگران، برای تاثیر در رشته­ای از فعالیت­ها، فائق شدن بر مقاومت­ها و وادار کردن افراد به انجام کارهایی که احتمالاً بدون استفاده از آن، آن کارها را انجام نمی­دادند. ( گودرزی، 1390). قدرت دارای ماهیتی ترکیبی و برآیندی پیوندی از "چندپارگی های  " متعدد  است  به بیانی دیگر، قدرت برآیندی از منابع مختلفی(مرجعیت، تخصص، مشروعیت، پاداش، تنبیه و اجبار، اطلاعات، اخلاق، فرهنگ و چیرگی محیطی) است که در اختیار صاحب آن میباشد تفاوت در قدرت به کار گرفته شده و پتانسیل قدرت، ناشی از تفاوت منابع در دسترس جهت اعمال نفوذ بر دیگران و کاربرد این منابع است منابع قدرت، همانا منابع به کارگرفته شده جهت نفوذ است (پیرو و ملیا[2]، 2003 )، قدرت میتواند در سطوح متفاوتی از سازمان به کار رود(کایوشال[3]، 2010) از اینرو منابع مختلف در موقعیتهای مختلف با ترکیبات متفاوت، تبعات کارکردی گوناگونی را به بار می­آورند.

   

  Abstracts:

  Aim of this present research was to investigate The relationship between managers Power resources and ways of dealing with conflict in offices of Sport and Youth of fars province. This research is a descriptive and correlational syudy. The statistical population of this study included all employees of offices of Sport and Youth of fars province that It consists of 186 people. For sampling the cluster  method was used and sample size Based on the kerjesi and morgan table consists of 123 people .  Finally, 118 questionnaires were analyzed. Tools for data collection is included Shraykhym and Hynkyn power resource questionnaires (1989) and Robbins Conflict Management questionnaire (1950). The validity of the questionnaire was approved by 12 of sports management professors and its reliability In a pilot  study  through  , Cronbach's alpha for power resource questionnaires and Conflict Management questionnaire was obtained73% and 80% Respectively.

  Statistical methods used in this study includes: Descriptive statistics (frequency-mean-standard deviation and …) and Inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov  test  for data normality and Pearson correlation coefficient and stepwise regression).

  The results showed the control strategy of conflict management has a positive correlation with legal power resources  and coerce and reward. Solutions-oriented strategy has  significant positive correlation with the legal power resources , reward, allocation  and authority and Avoidance strategy has a significant positive correlation with legal power resources and reward.

   

  Keywords: power resources, conflict, Ways of dealing with conflict, Offices of Youth and Sports, fars Provinc

 • فهرست:

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- بیان مساله. 5

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 9

  1-4-اهداف تحقیق. 10

  1-4-1- هدف کلی. 10

  1-4-2- اهداف اختصاصی. 11

  1-5- فرضیه­های تحقیق. 11

  1-5-1- فرضیه اصلی. 11

  1-5-2- فرضیه­های فرعی. 12

  1-6- محدودیت­های تحقیق. 13

  1-6-1- محدودیت­هایی که برای محقق قابل کنترل بوده است. 13

  1-6-2- محدودیت­هایی که برای محقق غیر قابل کنترل بوده است. 13

  1-7- قلمرو تحقیق. 13

  1-8- تعریف واژه­های تحقیق. 14

  1-8-1- تعاریف مفهومی واژه­ها 14

  1-8-2- تعاریف عملیاتی واژه­ها 16

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه. 19

  2-2- تعارض... 19

  2-2-1- تعارض و ماهیت آن. 19

  2-2-2- مراحل تعارض در سازمان­ها 20

  2-2-3- علت به وجود آمدن تعارض... 21

  2-2-4- انواع تعارض سازمانی. 25

  2-2-5- دیدگاه­های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی. 30

  2-2-5-1-دیدگاه سنتی (یگانگی) 30

  2-2-5-2- دیدگاه کثرت گرا 31

  2-2-5-3-دیدگاه تعامل گرا 32

  2-2-6- پیامدهای تعارض برعملکرد سازمان. 32

  2-2-7-تعارض و اثر بخشی سازمانی. 35

  2-2-8-راهبردهای پیشگیری از تعارض... 36

  2-2-9- راهکارهای رفع تعارض... 37

  2-2-10- استراتژی­های مدیریت تعارض... 39

  2-2-10-1- استراتژی اجتناب، ( فقدان همکاری، قاطعیت) 40

  2-2-10-2- استراتژی مصالحه (فقدان قاطعیت، همکاری) 41

  2-2-10-3- استراتژی تحکم(فقدان همکاری، قاطعیت) 41

  2-2-10-4- استراتژی مدارا (همکاری متوسط، قاطعیت متوسط) 42

  2-2-10-5- استراتژی مواجهه. 43

  2-2-11- تحریک تعارض... 44

  2-2-12- تعارض و تغییر 45

  2-3- قدرت.. 46

  2-3-1- اهمیت قدرت.. 46

  2-3-2- تعاریف قدرت.. 48

  2-3-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان. 49

  2-3-3-1- قدرت در سطح عمودی. 50

  2-3-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان. 50

  2-3-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان. 53

  2-3-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان. 53

  2-3-3-2- قدرت در سطح افقی. 55

  2-3-4- روابط قدرت.. 56

  2-3-4-1- رابطه صف و ستاد 57

  2-3-4-2- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف.. 58

  2-3-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون. 59

  2-3-6- انواع رویکردها به قدرت.. 61

  2-3-6-1- راسل و قدرت.. 61

  2-3-6-2- هیکس، گولت و قدرت.. 63

  2-3-6-3- گالبرایت و قدرت.. 64

  2-3-6-4- اتزیونی و قدرت.. 66

  2-4- پیشینه تحقیق. 67

  2-4-1- پیشینه داخلی. 67

  2-4-2- پیشینه خارجی. 71

  2-5- نتیجه گیری کلی. 74

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه. 78

  3-2- روش تحقیق. 78

  3-3- جامعه آماری. 78

  3-4- نمونه آماری. 79

  3-5- متغیرهای تحقیق. 79

  3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 79

  3-7- ابزارهای اندازه­گیری تحقیق. 80

  3-7-1- اطلاعات فردی. 80

  3-7-2- پرسشنامه پرسشنامه انواع قدرت مدیران شرایخیم وهینکین. 80

  3-7-3- پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز 81

  3-8- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری. 81

  3-8-1- روایی. 81

  3-8-2- پایایی. 82

  3-9-روش­های آماری. 82

  فصل سوم: تجزیه و تحلیل آماری

  4-1- مقدمه. 84

  4-2- توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. 84

  4-2-1- جنسیت.. 84

  4-2-2- سن. 85

  4-2-3- سابقه خدمت.. 87

  4-2-4- وضعیت تحصیلی. 88

  4-3- توصیف آماری متغیرهای پژوهش... 89

  4-3-1- انواع قدرت مدیران. 89

  4-3-2- استراتژی­های مدیریت تعارض... 90

  4-4- آزمون فرضیه­های پژوهش... 91

  4-4-1- فرضیه اول. 91

  4-4-2- فرضیه دوم. 92

  4-4-3- فرضیه سوم. 93

  4-4-4- فرضیه چهارم. 94

  4-4-5- فرضیه پنجم. 94

  4-4-6- فرضیه ششم. 95

  4-4-7- فرضیه هفتم. 96

  4-4-8- فرضیه هشتم. 96

  4-4-9- فرضیه نهم. 97

  4-4-10- فرضیه دهم. 98

  4-4-11- فرضیه یازدهم. 99

  4-4-12- فرضیه دوازدهم. 100

  4-4-13- فرضیه سیزدهم. 100

  4-4-14- فرضیه چهاردهم. 101

  4-4-15- فرضیه پانزدهم. 102

  4-5- تحلیل رگرسیون. 103

  4-5-1- تحلیل رگرسیون گام به گام  برای بررسی تاثیر معنادارمتغیرهای انواع قدرت بر استراتژی کنترل  103

  4-5-2- تحلیل رگرسیون گام به گام  برای بررسی تاثیر معنادارمتغیرهای انواع قدرت بر استراتژی همکاری  105

  4-5-3-تحلیل رگرسیون گام به گام  برای بررسی تاثیر معنادارمتغیرهای انواع قدرت بر استراتژی عدم مقابله  106

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه. 109

  5-2- خلاصه تحقیق. 109

  5-3- بحث و نتیجه گیری. 111

  5-3-1. رابطه بین استراتژی کنترل مدیریت تعارض با منابع قدرت مدیران درادارات ورزش و جوانان استان فارس   112

  5-3-2. رابطه بین استراتژی همکاری مدیریت تعارض با منابع قدرت مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان فارس   113

  5-3-3. رابطه بین استراتژی اجتناب مدیریت تعارض با منابع قدرت مدیران درادارات ورزش و جوانان استان فارس   114

  5-4- پیشنهادات.. 115

  5-4-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 115

  5-4-2- پیشنهادات پژوهشی برای سایر محققان. 115

   

  فهرست منابع. 117

   

  پیوست­ها 128

   

  منبع:

  افشار، ابراهیم؛ رجایی پور، سعید؛ مدنی، آزاده. (1390). " بررسی بکارگیری سبک­های مدیریت تعارض توسط مدیران کتابخانه­های دانشگاهی"، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1(1)

  امیرکبیری، علیرضا. (1385)، "رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی". تهران: نگاه دانش.

  ایزدی یزادن آبادی، احمد. (1379)، " مدیریت تعارض"، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)

  بزاز جزایری، احمد( 1377 ). "مهارتهای مدیریت تعارض". تدبیر، 86، 26-22

  دفت، ریچارد. (1374)، "تئوری سازمان و طراحی ساختار"، ترجمه علی پارساییان ومحمد اعرابی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، جلد دوم

  دیوید. ای. وتن، کیم. اس کمرون(1380). "مدیریت تعارض". ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

  رضاییان، علی ( 1382 ). . "مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)". تهران: سمت.

  رفیعی، محسن. (1386). "بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران دبیرستان­های دولتی با استراتژی­های مدیریت تعارض آنان". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران

  شریفی، اصغر؛ مقامی، علی. (1388). "بررسی رابطه بین انواع قدرت مورد استفاده مدیران با شیوه­های برخورد با تعارض در مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان نمین". فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات آموزشی، شماره 5

  کرامتی، محمدرضا؛ روشن، مریم(1384). "رابطه خویشتن شناسی مدیران مدارس با ترفندهای آنان در مدیریت تعارض"، اندشه­های نوین تربیتی، دوره 1، شماره4

  کلانتری، محمد علی( 1386 ). "بررسی رابطه بین سبک­های مدیریت تعارض با ویژگیهای شخصیتی مدیران دانشگاه­های شهر یزد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

  مقدسی، علیرضا. (1386). "فرایند شکل گیری و مدیریت تعارض"، امواج برتر، سال هشتم، شماره 47

  موسویان، امیر؛ پاکزاد، آوا؛ میرزاده، اکبر. (1388). "تاثیر تعارض براعتماد در محیط کار". دوماهنامه توسعه انسان پلیسی، سال ششم، شماره21

  میرکمالی، سید محمد. (1371)، ". مدیریت تعارض"، نشریه­ی دانش مدیریت، شماره 19ص50

  رضائیان، علی( 1382 )، " مدیریت تعارض و مذاکره"، تهران، انتشارات سمت.

  استونر، جیمز و فریمن (1375). "مدیریت رهبری و کنترل" (جلد سوم). (علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، مترجم). تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

  امیر کبیری، علیرضا (1377)، "سازمان و مدیریت"، تهران، نشر ملک.

  بطحائی. م (1374)، "تأثیر استفاده از منابع قدرت در مدیریتهای آموزشی و اداری موسسات آموزش عالی شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  رابینز، استیفن پی (1376)، "مبانی رفتار سازمانی"، (علی پارسائیان و محمد اعرابی، مترجم) تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  رضاییان، علی (1382)،"مدیریت تعارض و مذاکره" تهران، انتشارات سمت

  مقیمی، سید محمد (1377)،"سازمان و مدیریت با رویکردی پژوهشی"، نشر ترمه، چاپ اول، تهران

  سنجابی، سهیلا (1378)، "بررسی رابطه بین  منابع قدرت مورد استفاده مدیران و فشار روانی دبیران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  فخیمی، فرزاد (1379)، "سازمان و مدیریت"، تهران، نشر هوای تازه.

  نبوی رضوی، سکینه (1379)، "بررسی رابطه اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران با انواع قدرت از دیدگاه دبیران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

  هادیزاده مقدم، اکرم (1378)، "مدلهای دوگانه‌ی تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست سازمانی"، مطالعات مدیریت شماره 24 و 23. پاییز و زمستان 1378.

  جنانی، حمید. تندنویس، فریدون. مظفری، سید احمد. (1392). " ارتباط بین سبک­های رهبری تحول گرا و عمل گرا با راهبردهای مدیریت تعارض مربیان لیگ­های برتر فوتسال ایران"، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 5، بها و تابستان 1392  ص 47

  حسینی، محمد علی. عظیم زاده، الهه. (1392). " همبستگی خودکارآمدی و راهبردهای مدیریت تعارض در پرستاران "، فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، شماره 8، پاییز 1392  صص 16-23

  سپهوند، رضا. بهاروند، فتانه. بیرانوند، رضوان. (1392)، " هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی­های مدیریت تعارض "، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 29، بهار 1392  صص 79-103

  شجاعی، وحید. تجاری، فرشاد. سلیمانی تپه سری، بهاره. (1390). " ارتباط سبک­های مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند در سازمان­های ورزشی، مطالعه موردی در استان مازندران "، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 2، پاییز و زمستان 1390  ص 45

  فرزادنیا، فرزانه. (1391). " تاثیر هوش هیجانی بر سبک­های مدیریت تعارض در سرپرستاران بیمارستان میلاد تهران "، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره 75، تابستان 1391  ص 53

  کشتکاران، علی. حاتم، ناهید. رضایی، ریتا. لطفی، منصوره. (1390). " رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز "، فصلنامه حکیم، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1390  ص 211

  حدادی، ناجیه. امیرتاش، علی محمد. خواجه صالحانی، مریم. اسماعیلی، محمد. عبدالهی، حیدر. (1390). " رابطه بین هوش عاطفی و سبک­های مدارا و اجتناب مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران"  پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 13، بهار و تابستان 1390  ص 41

  نکویی مقدم، محمود. دلاوری، سجاد. سلاجقه، مینا. قربانی، محمد حسین. (1389). " بررسی رابطه بین سبک­های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان­های آموزشی شهر کرمان"، فصلنامه بیمارستان، سال نهم، شماره 1، 1389  ص 57

  نقی زاده باقی، عباس. اسدی، حسن. گودرزی، محمود. سجادی. (1389). " رابطه نوع تعارض، سبک مدیریت تعارض و اثربخشی تیم­های والیبال باشگاه­های لیگ "، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 5، تابستان 1389  ص 51

  عباسی، همایون. حمیدی، مهرزاد. خبیری، محمد. (1388). " بررسی ارتباط مدیریت تعارض و اثربخشی ادراک شده در دانشکده های تربیت بدنی (دولتی) شهر تهران"، فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 23، تابستان 1388  صص 111-122

  سید عامری، میرحسین. (1388). " تبیین رابطه سبک­های مدیریت تعارض ( بین فردی ) با روحیه و رضایت شغلی مربیان ورزشی اداره تربیت بدنی شهر ارومیه "، فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 22، بهار 1388  ص 67

  کریمی، فریبا. شش پری، لیدا. (1391). " مدیریت تعارض "، ماهنامه کار و جامعه، شماره 152، دی 1391  ص 63

  مهدی زده، امیرحسین. زهراکار، کیانوش. افشار، زهرا. (1391). " اثرات نیم رخ شخصیتی مدیران بر سبک­های حل تعارض آن­ها در مدارس متوسطه شهرستان اسلام شهر "، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 2، تابستان 1391  صص 111-129

  مظاهری، محمد مهدی. احمدی، فخرالدین. (1391). " تاثیر سبک­های مدیریت تعارض بر اثربخشی عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران "، فصلنامه پژوهش­های مدیریت راهبردی، شماره 46، تابستان و پاییز 1389  ص 7

  مظفری، امیر احمد. روحی، حمید رضا. ساعت چیان، وحید. کلانی، امین. (1391). " ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی مربیان تیم­های ورزشی استان آذربایجان شرقی "، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 13، تابستان 1391  ص 99

  احمدی، فریدون. حسن زاده، تورج. فرجی، بهیه. (1391). " سبکهای مدیریت تعارض در اجرای موفقیت آمیز استراتژیهای سازمانی "، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9، بهار 1391  ص 93

  صفری، شهربانو. (1389). "  بررسی منابع قدرت مدیران و رابطه آن با جو سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس "، فصلنامه تازه­های روان شناسی صنعتی/سازمانی، شماره 3، تابستان 1389  ص 41

  ملاحسینی، علی. کهنوجی، کبری. (1387). " بررسی منابع پنجگانه قدرت مدیران با تعهد کارکنان در سازمان­های دولتی شهرستان رفسنجان "، مجله توسعه و سرمایه، شماره 1، بهار و تابستان 1387  ص 117

  معینی شهرکی، هاجر. ترک زاده، جعفر. محمدی، مهدی. خادمی، محسن. (1390). "  بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز "، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 66، زمستان 1390   ص 165

  مرادی، حدیث. کوزه چیان، هاشم. احسانی محمد. (1392). " رابطه بین منابع قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال بانوان ایران "، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 16، بهار 1392  ص 21

  میر محمدی، سمانه سادات. (1390). " مدیریت تعارض "، جنگ صنعت و فناوری، سال 22، شماره 122، صص 6-2

  فیاضی، مرجان. (1388). " تعارض ادارک شده و سبک­های مدیریت آن"، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال اول، شماره 2

  محمد زاده، عباس. مهروژان، آرمن. (1380). " رفتار سازمانی نگرش اقتضایی " انتشارات علامه طباطبایی

  میرکمالی، محمد. (1377). " مدیریت تعارض "، مجله دانش مدیریت، شماره 19، فصل زمستان، ص 49

  ممی زاده، جعفر. (1374). " مدیریت تعارض سازمانی "، مجله علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد، تهران، شماره 26 و 27

  سلطانی، ایرج. (1377). " تعارض فردی در سازمان، مجله تدبیر، شماره 82، ص 23

  معین، محمد. (1375). " فرهنگ معین "، انتشارات امیرکبیر.

  رابینز استیفین پی (1943) مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی (1388)، تهران دفتر پژوهش­های فرهنگی

  گودرزی، محمود. (1390)"مدیریت رفتار سازمانی در ورزش"، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

  منابع انگلیسی:

  Afzalar, R (2002). A Model of Emotional Intelligence and Conflict Management Strategy, Study in Seven Countries. International Journal of Organizational Analysis, pp: 319-323.

  Ahmed, I. , Nawaz, M. M. , Shaukat, M. Z. , & Usman, A. (2010). Personality Does Affect Conflict Handling Style: Study of Future Managers. International Journal of Trade, Economics & Finance. 1(3).

  Anderson, B. D and Makenzi (2002), A Model of The Perceived Competence of conflict strategies in Psychology Abestracts.

  Burke, R. J. and Wilcox, D. S. (1997). "Bsses of superdinate job satisfaction". Canadian Journal of Behavioral Science.

  Cho, S. (2006). The Power of Public Relations in Media Relations: A National Survey of Health Practitioners. Journalism and Mass Communication Quarterly, 83(3),pp. 563-580.

  Chun-Sheng Y, Ron MS, June L. Hua Zhao J. Relationship of emotional ntelligence with conflict management styles: an empirical study in China, International Journal of Management and Enterprise Development. 2006; 3(1-2): 19-29

  De church,L. A. & Marks,M. A. (2001). Maximizing the benefits of task conflict: the role of conflict management. International journal of conflict management,vol. 12,pp. 4-22

  De dreu,C. W. K. & van Dierendonck,D. & Dijkstra. M. T. M. (2004). conflict work and individual. Well-being. International journal of conflict management,vol. 15,pp6

  Dunham, R.B., et al. (2002). Individual and organizational strategies For coping with organizational power, Academy of management, (21).

  French, J.R., Raven, B. (2000). The bases of social power, In D. Cartwright studies in social power (Ann Arbor: University of Michigan, institute for social research.

  Hersey, P.; Blanchard, K. H.; Johnson, D. W. (2002). Management of Organizational Behavior, 8th Ed, New Delhi: Prentice Hall of India.

  Hall, R.h.(2002). Organization structure, processes and outcomes, 8 th  Ed, New dehli: Prentice hall of india

  Hanson, E. M.(2003). Educational administration and organizational behavior. California: Allyn and Bacon

  Gelfand, J. M., & Dreu, W. K. (2008). The Psychological of Conflict and Conflict Management in Organizations. New York, London: Imprint of Taylor & Francis Group.

  Goldman. M. K (2006), Organization BehaviorT (New York, Meagraw hill, P: 419)

  Greenberg, J. & Baron, R. A. (1997). Behavior in organization, New Jersey, Pearson, Prentice   

  Gupta, B. and Sharam, N. K. (2008). Compliance with base of power and subordinates' Perception of superiors: Moderating effect of quality of interaction. Singapore management review, Vol. 30, No. 1, PP: 1-24.

  Kaushal, R. & Kwantes, C. T. (2006), the role of culture and personality in choice of conflict management strategy, International Journal of Intercultural Relations, 30, 579-603.

  Kaushal, R. (2010). Understanding workplace interactions: An assessment of organizational power and its relation to social culture and conflict management, Dissertation Of PHD, University of Windsor.

  Kimball Larry Scott. Organizational conflict management styles and employee emotional engagement]. PhD Thesis. Loma Linda University, June 2004.

  Mei-Liang, ch. (2009). "The Effects of Personality Traits and Conflict Management on Organizational Commitment - A Case Study of Taiwan Financial Services Personnel". International Journal of Conflict Management Vol. 19, No. 2, PP: 112-131

  Oxford Advanced (1991). Learner's didtionary. London Oxford University. Press, p: 67.

   Peiro, J.M., Melia, J.L.(2003). Formal and informal interpersonal power in organization: Testing a bifactorial model of power in roleset,  Applied psychology: an international review, 52, 14-35.

  Senior, F., Fleming, J. (2006). Organizational change, Third education. FT prentice Hall. 3rded, NewYork PP 138-142, 196-232.

  Speakman, J. and Ryals, L. (2010), A Re-Evaluation of Conflict Theory for the Management of Multiple,Simultaneous Conflict Episodes, International Journal of Conflict Management, Vol. 21, No. 2, pp. 186-201.

  Slocum, j.w., Hellriegel, jar. (2007). Fundamentals of organizational behavior. South- Western: Thomson

  Thomas, K. W. (1992), Conflict and Conflict Management: Reflections and Update, Journal of Organizational Behavior, Vol. 13, No. 3, pp. 265-74

  Valerie, F. W., & Paul, A. B. (2008). "Predicting interpersonal conflict resolution styles from personality characteristics". Personality and Individual Differences, 45, PP: 126–131.

   Wang, X. (2010). The relationship between the five-factor personality and conflict management styles in a nufacturing setting. University Of Phoenix.

  Weber. M. (1947). The Theory of social and economic organization, New York, free press, p: 54.

   Yrd. Doc, Dr.Sebnem Aslan (2008). Is there any Relationship between Emotional Intelligence and conflict handling styles? The study of validity and realibillity Schutte EQ inventory, the journal of faculty of economic and administrative Science, Vol, 13. No, 3. Pp. 179-200.


موضوع پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, نمونه پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, جستجوی پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, فایل Word پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, دانلود پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, فایل PDF پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, پروژه در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین انواع قدرت مدیران با شیوه های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی (M.Sc) چکیده فارسی بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی است. 58 مدیر از ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی 2 ابزار این تحقیق را تکمیل کردند. 1- پرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"MsC." گرایش:مدیریت منابع انسانی چکیده اهداف این تحقیق شامل شناسایی رابطه بین اصول ارگونومی و استرس درشرکت گازشاهرود میباشد که شامل 4 هدف فرعی به شرح زیر است 1-شناسایی رابطه بین بیومکانیک شغلی و استرس 2- شناسایی رابطه بین روانشناسی مهندسی و استرس 3- شناسایی رابطه بین آنتروپومتری و استرس 4- شناسایی رابطه بین فیزیولوژی و استرس روش تحقیق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و بهره­وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. نمونه آماری شامل 108 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده است که از طریق نمونه گیری خوشه­ای انتخاب شده­اند. برای دستیابی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

طرح مسأله در وضعیت کنونیِ موسوم به مدرنیته­ی متأخر که خطوط و مرزهای تمایزهای اجتماعی به فراخور سبک­های زندگی و مصرف فرهنگی شکل می­گیرد، ابعاد، سطوح، کیفیات و شیوه­های مدیریت بدن[1] بسیار پیچیده و حایز اهمیت گشته است. به طور کلی، در این دوران که جهان به پدیده­ای چندفرهنگی[2] تبدیل شده است، فناوری پیشرفته، انسان­ها را از کارخانه­های تولید صنعتی بیرون رانده، زمان و فضا به واسطه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش : "مالی" چکیده : هدف اصلی پژوهش پیش رو ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی است .سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل قوی که افراد را به همدیگر پیوند میدهد یکی از سرمایه های باارزش و نامرئی انسان هاست .که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است .تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی مورد بررسی قرار میگیرد. سرمایه اجتماعی از متغییر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A. » گرایش : مدیریت بازرگانی چکیده برخورد مؤثر با تعارض، چالش اساسی در تعاملات افراد در محیط کار است. تعارض امری طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و سازمانی است و به دلایل متعدد و در اشکال مختلف ظهور می‌نماید. مسأله اصلی در این پژوهش، شناخت فضای سازمان از لحاظ وجود تعارض و بررسی سبکهای مورد استفاده مدیران و کارمندان جهت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش: عمومی این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی) با رضایت شغلی کارکنان شرکت سیمان هرمزگان انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنانی است که در شرکت سیمان هرمزگان مشغول به فعالیت می باشند، که این تعداد برابر 700 نفر می باشد. نمونه پژوهش با استفاده ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. ...

ثبت سفارش