پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده

word 386 KB 31628 97
1394 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده

  هدف این پژوهش، رابطه بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهرستان کهگیلویه و لنده می­باشد. جامعه آماری تحقیق به تعداد 105 نفر می­باشد که با استفاده از فرمول کوکران 83  به شکل نمونه گیری  تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر همبستگی می­باشد.  جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه­های استاندارد رندسیپ (1979) جهت خلاقیت و دنیسون (2000) جهت فرهنگ سازمانی استفاده شده است . که روایی آن­ها توسط متخصصان مدیریت تأیید شده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 و 89/0 بدست آمد. برای تحلیل آماری داده­ها نیز از آزمون توصیفی فراوانی، درصد میانگین، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون t تک نمونه­ای استفاده شد. همچنین در نتایج نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت دبیران تربیت بدنی دو شهرستان کهگیلویه و لنده رابطه معنی داری وجود دارد و بین زنان و مردان این دو شهرستان  به دلیل عوامل انگیزشی مثل مسئولیت پذیری، قدرت تصمیم گیری و جذابیت شغلی برای زنان تفاوت وجود دارد. فرهنگ در هر سازمانی باعث بوجود آوردن خلاقیت و نوآوری و از طرفی خلاقیت عامل مستقلی در تعیین فرهنگ سازمانی است. و فرهنگ سازمانی خلاقیت را پیش بینی می­کنند.

  واژه­های کلیدی: فرهنگ سازمانی، خلاقیت، دبیران تربیت بدنی شهرستان­های کهگیلویه ولنده.

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  1-1- مقدمه

  امروزه سازمان­ها جایگاه والا و برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کرده­اند. بسیاری از فعالیت­های اساسی و حیاتی مربوط به زندگی در سازمان­ها انجام می گیرد و زندگی بدون وجود سازمان­های گوناگون غیر مقدور است. با وجود این، نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین و رفاه و آسایش به صرف وجود سازمان­ها تحقق نمی­یابد، بلکه برای این منظور به سازمان­های کارآمد و اثر بخش نیاز است ( انعامی، 1381). استیفن رابینز، سازمان را چنین تعریف کرده است: سازمان پدیده­ای اجتماعی به شمار می­آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می­کند (رابینز، استیفن پی، 1386).

  از ارکان مهم در سازمان­ها فرهنگ سازمانی است چستربرناد[1] در مورد فرهنگ سازمانی می­گوید:آنچه امروز بخش پنهان و پوشیده سازمان ( کوه یخ سازمان) نامیده می­شود فرهنگ آن سازمان خوانده می­شود و از فرهنگ به عنوان یک ضرورت، برای عملکرد موفق سازمان اشاره کرده است ( مارتین و لیننکوک ، 2009). تلاش های پژوهشی «آلتون مایو[2]» و همکارانش فرهنگ را نظام­هایی که از هنجار­ها و نهاد­های اجتماعی که در میان دسته­های گوناگون پدید می­آید و بر رفتار آنان اثر می­گذارد، تعریف کرد ( زارعی متین، 1376).             

  فرهنگ سازمانی را نظامی از استنباط مشترک می­داند که اعضا نسبت به یک سازمان دارند همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می­شود، بدین ترتیب فرهنگ سازمانی هویت اجتماعی هر سازمان را تعیین می­کند و به ساده ترین وجه می­توان فرهنگ سازمانی را ترکیبی از باور­ها، ارزش­ها و پیش فرض­هایی دانست که در سازمان وجود دارد و همه اعضای سازمان، کم و بیش بطور یکسان در معرض آن قرار می­گیرند و تا حدودی نسبت به آن توافق و هم رأی وجود دارد (صفائی قادیکلایی، اندرخورا، 1388). دنیسون[3] فرهنگ سازمانی را دارای چهار بعد می­داند: درگیری در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت. با توجه به نقش کلیدی مدیران و دبیران تربیت بدنی در ارائه خدمات به نسل جوان کشور، شناخت فرهنگ سازمان و ارائه راهکارای مطلوب و سازنده برای بهبود آن ضروری است.                                         

  خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام ابعاد زندگی انسان مطرح است و عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان بطوریکه حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی یا طریق جدید را باشد شامل می­شود و چون در محیط رقابتی عصر حاضر عدم توجه به مشتریان می­تواند لطمات شدیدی به سازمانهای آموزشی و تجاری وارد سازد چه بسا سازمان را به افول نزدیک کند می­توان با بهره گرفتن از خلاقیت مسیر و بهبود روز افزون سازمان و سیستم، همیشه سازمان­های بالنده و یادگیرنده داشته باشیم و از آنجایی که مدیریت کیفیت نقش مهمی در رابطه با دخالت مشتریان دارد، می­توان با گرفتن خلاقیت و دادن خلاقیت با توجه به ارتباطات مشتریان خود راه حلهای جدید و شکوفا را ابداع کند ( رضائیان، 1392).                   

   لذا در پژوهش در نظر دارد تا رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی در شهرستان­های کهگیلویه و لنده را بررسی نماید.

  1-2- بیان مسئله                                                                                                            

  غالبا کشورهای در حال توسعه با نوعی پایین بودن اثربخشی و کارایی سازمانی مواجه هستند و این در حالی است که جهت رفع این مشکل، وجود افرادی با تعهد بالای سازمانی که دارای ارزش ها و باور­های مشترکی می باشند، لازم و ضروری است. اهمیت این امر وقتی نمایان می شود که نظام اداری و سازمانی را به منزله ابزاری برای تحقیق اهداف توسعه در ابعاد مختلف تلقی کنیم. با این تعبیر، وجود یک حس و باور­های مشترک میان مجوعه اعضای سازمان جهت انسجام بخشیدن به بخش ها و مؤلفه های مختلف الزامی است. جهان در 30 سال گذشته شاهد احیای توجه پژوهشگران به ماهیت و تأثیر فرهنگ سازمانی در رابطه با سازمان و کار مدرن بوده است (هاوکینز11997). رابینز معتقد است که فرهنگ سازمانی قوی، نوعی ثبات رفتاری ایجاد می­کند و می­تواند به عنوان یک ابزاری قدرتمند جایگزین قوانین و مقررات رسمی پیچیده در سازمان باشد. به عبارت دیگر فرهنگ سازمان وسیله ای است که برخورد ما را با مسائل سازمان تسهیل کرده است و نحوه تغییر و تفسیر ما را از رویداد­های اطراف مان شکل می­دهد. یکی از ویژگی­های عملکرد مدیریت منابع انسانی، تمرکز بر روی کارمندان به عنوان یک امتیاز با ارزش است. سازمان­ها به معنای وسیله رکن اجتماع کنونی­ و مدیریت مهمترین عامل در حیات رشد و بالندگی سازمان­هاست و بی شک این وظیفه مدیران است که با توجه به اهداف سازمانی روند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را هدایت کنند از طرفی تغییرات گسترده در سطح جهانی سازمان ها را برای رسیدن به هدف خود هر روز با مشکلات و تغییرات متعددی مواجه ساخته است .این تغییرات موجب شد که روز به روز تحولات جدیدی در خصوص نظریه­های مدیریت سازمانی صورت می گیرد. به طوری که می توان اذعان کرد در طول قرن20 دو نظریه ارائه شده است نکته قابل توجه در تمام نظریه­ها تأکید بر نقش با اهمیت مدیریت و نیروی انسانی کارآمد سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است ( اسلامی، 1386).      

   

   

  Abstract

  The purpose of this study is relationship of organizational culture with physical education teachers in Kohgiloyeh and Lendeh. Statistical population is 105 people that Cochran formula 83 using a simple random sampling was selected. Method of study is the correlation. Collecting information through a standard questionnaire round (1979), for creativity and Denison (2000) for organizational culture is used. Their validity has been confirmed by management experts The reliability of the questionnaire by using Cronbach's alpha are 0/88 and 0/89 respectively. Data for the analysis of the descriptive analysis, the percentage of mean, Pearson correlation coefficient, linear regression, single-sample t test was used. The results showed that the organizational culture and creativity, physical education teachers and Lendh significant relationship to the city Provinces. And between women and men in the city because of the motivational factors such as responsibility, decision-making power and attraction of jobs for women there is a difference. Organizational culture in the creation of innovation and creativity on the other hand an independent factor in determining the organizational culture. And creative corporate culture moved.

   

  Key Words: of organizational culture, Creativity,  Physical education teachers, Kohgiloyeh and Lendeh                   

 • فهرست:

  چکیده...........................................................................................................................................................................1 

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه...................................................................................................................................................................3

  1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................................................5

  1-3- ضرروت و اهمیت تحقیق..............................................................................................................................9

  1-4- اهداف تحقیق.................................................................................................................................................12

  1-4-1-اهداف علمی...............................................................................................................................................12

  1-4-2- اهداف ویژه................................................................................................................................................12

  1-4-3- اهداف پیش بینی شده..........................................................................................................................13

  1-4-4- اهداف کاربردی........................................................................................................................................13

  1-5- فرضیه یا سؤال­های تحقیق........................................................................................................................13

  1-5-1- فرضیه اصلی............................................................................................................................................13

  1-5-2- فرضیه­های فرعی....................................................................................................................................13

  1-6- پیش فرض­ها................................................................................................................................................14

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم و متغیر..........................................................................................14

  1-7-1- تعریف مفهومی............................................................................................................................................14

  1-7-1-1- فرهنگ سازمانی...................................................................................................................................14

  1-7-1-2- خلاقیت .................................................................................................................................................14

  1-7-1-3- دبیران تربیت بدنی  ...........................................................................................................................15

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه...............................................................................................................................................................17

  2-2- فرهنگ سازمانی.............................................................................................................................................19

  2-3- خلاقیت...........................................................................................................................................................45

  2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده..................................................................................................................63

  2-4-1- تحقیقات داخلی......................................................................................................................................63

  2-4-2- تحقیقات خارجی....................................................................................................................................65

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- روش پژوهش................................................................................................................................................69

  3-2- جامعه تحقیق...............................................................................................................................................69

  3-3- نمونه آماری.................................................................................................................................................69

  3-3-1- روش نمونه گیری..................................................................................................................................70

  3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات...............................................................................................................70

  3-5- روایی و پایایی پرسش نامه.....................................................................................................................72

  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده­ها..................................................................................................................73

  فصل چهارم: یافته­های تحقیق

  4-1- مقدمه...............................................................................................................................................................75

  4-2- تجزیه و تحلیل داده­های توصیفی........................................................................................................75

  4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها..............................................................................................................80

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه........................................................................................................................................................96

  5-2- یافته­های پژوهش...................................................................................................................................97

  5-3- بحث و بررسی.......................................................................................................................................100

  5-4- پیشنهادات............................................................................................................................................102

  5-5- محدویت­ها............................................................................................................................................105

  منابع و مأخذ

  منابع فارسی............................................................................................................................................................107

  منابع انگلیسی.........................................................................................................................................................111

  پیوست­ها.........................................................................................................................................................112

   

  ندارد.

  منبع:

   

  احمدی، س (1388)، رهیافتی بر سازمان و مدیریت، چاپ اول فیروزآباد ( فارس)، فیروزآباد فارس انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد.

  امین بیدختی، ا، حسینی، ش و احسانی، ز( 1390)،  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان سمنان، سمنان، فصنامه راهبرد سال بیستم صص 191- 216.

  حقیقی، م ( 1382)، مدیریت رفتار سازمانی، چاپ دوم، تهران  انتشارت ترمه.

  حریری، ن و جعفری، م (1390)، رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

  حسینی، ا (1387)، ماهیت خلاقیت و شیوه های پروش آن، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

  خطیری، ب (1390)، کتاب تحلیلی مبانی سازمان و مدیریت، چاپ چهارم، تهران، انتشارات راه.

  دهقان، آ، غفوری، ف و اشرف گنجوی، ف (1388)،  ارتباط بین فرهنگ سازمانی مدیران تربیت بدنی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

   خورشیدی، ع. ( 1389) رفتار سازمانی با رویکرد پژوهشی، تهران، سطرون.

  دوستی، م، موسوی، غ و یوسفی ز ( 1392)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی و خلاقیت دبیرا تربیت بدنی در استان مازندران، مجله تحقیقات بین المللی علوم پایه و کاربردی، انتشارات علوم اکسیپولرر.

  دباغی، ح و غلام نزاد، خ (1391)، تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی با خلاقیت کارکنان، مجله جهانی رسانه نسخه فارسی دوره 7 شماره 2شماره پیاپی 14 تهران، منتشر شده توسط دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

  دلاور، علی (1390)، احتمالات آماری  در روان شناسی و علوم تربیتی با تجدید نظر و اضافات، تهران. تهران.

  رضائیان، علی(1379)، ترجمه مبانی مدیریت رفتار سازمانی ، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ).

  رستمی ، علی(1392)، پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان بوشهر، ارسنجان، دانشگاه آزاد واحد ارسنجان.

  - رابینز، استفن؛ دی سنزو؛ دیوید  ای (1387)، مبانی مدیریت، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی، محمد علی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد.

  رابینز ، استفن(1386)، تئوری سازمان ( ساختار و طرح سازمانی )، مترجم: سید مهدی الوانی و و حسن دانایی فرد، انتشارات: صفار- اشراقی، چاپ نوزدهم.

  رابینز، استفن (1386)، رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارساییان و سید محمد اعرابی، جلد سوم، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  رابینز، استیفن (1386) تئوری سازمان ( ساختار و طرح سازمانی )، مترجم : سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، انتشارات: صفار- اشراقی، چاپ نوزدهم.

  زارعی متین،ح (1376) نقش فرهنگ سازمانی در افزایش بهره وری ، مجله زمینه، شماره 64 و 65، صفحه 68-61.

  زارعی متین، ح؛ باقری، ق (1385)، ارتباط بین سبک های رهبری مربیان فوتبال با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و ارائه الگو، فصلنامه مدیریت، پائیز 1384، ش 10، صص 65-35.

  عابدیان، م، ف- جعفری، م (1388)، مدیریت کیفیت جامع( جلد اول)، تهران، انتشارات کیفیت و مدیریت.

  فیضی، ط (1388)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  قره خانی، ح، کوزه چیان، ح و محمد هاشمی (1387)، بررسی انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرز برگ ، نشریه حرکت شماره 36.

  قهرمانی، م، پرداختچی، م و حسین زاده، ط (1389)، فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، تهران، شماره یک بهار 89، صص39-25.

   معرفتی، 1 (1383)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سبک مدیران دانشکده­ها / گروه­های آموزشی تربیت بدنی با میزان بهره وری اعضای هیئت علمی آنها در دانشگاه­های دولتی ایران، رساله دکتری دانشگاه تربیت معلم.

  مقیمی، س ،( 1388) سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی ، تهران، نشر ترمه.

  موسوی، ع (1382)، مبانی سازمانی و مدیریت، چاپ اول، شیراز، انتشارات ساسان.

  میرابی، و (1383)، مدیریت ( مبانی و استراتژی)، چاپ سوم، تهران، انتشارات شهر آشوب.

  زمزم، المیرا (1392)، پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت و بهره وری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان فارس، ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.

  سید جوادین، س (1388)، مبانی سازمانی و مدیریت، چاپ پنجم، تهران، انتشارات نگاه دانش.

  سعیدی نیا، ع (1369)، ضرورت آموزش خلاقیت ،تهران، نشر روان.

  سلامی، ع (1390)، تئوری مدیریت، چاپ اول، تهران، انتشارات مکتب ماهان.

  شیخعلی زاده، م و پیر علائی ، ا (1389)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت، مطالعه موردی: مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، تبریز، پژوهش نامه علوم ورزشی، صص، 24-11.

  حقیقی، م ( 1382)، مدیریت رفتار سازمانی، چاپ دوم، تهران، انتشارت ترمه.

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  34- Griffin, Ricky W. (1997) . Management, 5  ed. Deihi: Hougton Miffin Company.

  35-Hodoson, randy, February 2000, “managmant citizenship behavior an it consequces’’ wirk and pccupations Vol, 29 no ohio stste university.

  36- Martins, E.C. & Blanche,  F(2003). Building  organizational culture innovation management , vol: 6, no: I, Pg: 64-74.

  37- Organ.   D.W. Paine  J. D.2000. The Cu ltural matrix of organizational citizenship   behavior:  some  preliminary  conepyual  and  empirical  observations, Humen  Resource Management  Review, 10:45-59.

  38-Politis John D. (2005). Dispersed leadership Predictor of The Work Environment for Creativity and Productivity. European Journal of Innovation Management; 8 (2): 182, 23.

  39-Rofcanin. Yasin, Mehtap. Ozge. 2010.Implications Of Leader- Member Exchange Rellationship (LMX)  Thory And Transformational Leadership Demensions On Subordinate Citizenship Behavior: An Empirical Paper From Turky With Services Industry Focus, International Joural of Global Business, 3 (1), pp: 83-101.

  40-Shain, E.H (1990) organization       culture.    Journal   of   Amreican pxychologist, Vol:45,pp,990109.

  41-Shalley, G.E. & Gilson L.L. (2004). What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or creativity. The Leadership Quarterly, 15,33-53.

  42- Silverthorn, coling, (2004) the Impact of organizational fit on organizational culture and person organizational commitment and jab satis facthtion taiman leder ship organizational development journal, vol: 25, number v, pp2-5-9.

  43-Watson, K. (2003). Effects of Organizational Culture on Innovation Decisions, Does University Culture Affect the Adoption of Classroom Technology? PhD thesis, Vanderbilt

  44-Weihua, Niu.(2003). Individual and environmental influences on Chinese student creativity, Phd, Yale University.


موضوع پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, نمونه پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, جستجوی پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, فایل Word پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, دانلود پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, فایل PDF پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, مقاله در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, پروژه در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, پروژه درباره پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت در دبیران تربیت بدنی شهرستان های کهگیلویه و لنده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A) گرایش:مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و ...

پايان نامه براي در يافت درجه کار شناسي ارشد "M.A " رشته: مديريت آموزشي چکيده پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحليل  بررسي رابطه بين اعتماد به مديريت با رضايت شغلي آموزگاران مدارس اب

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود که پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی که نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملکرد مطلوب مدیریت است؛ که عمکرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A.) گرايش: مديريّت آموزشي پاييز 1392 چکيده هدف اصلي انجام اين پژوهش، تعيين رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آ

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی انجام یافته است. روش پژوهش علی مقایسه ای می­باشد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن و مرد در سال 93 است که تعداد آنها 2400 نفر(130 زن و 2270مرد ) بود . نمونه پژوهش به تعداد 290 نفر(77 زن و 213 مرد) با ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

ثبت سفارش