پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

word 1 MB 31704 121
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  تربیت­بدنی و علوم ورزشی

   

  پایان­نامه

  جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

  چکیده

  عنوان: طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

  دانشجو: هشام رستمی

  هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی  اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته­ها و استراتژی های مناسب استفاده شد.

  نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت  کیفیت زمین­ و اماکن،  سیاست­گذاری خصوصی­سازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم­ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمره ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین شد. بنابراین با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان استفاده شود.

  کلیدواژه: تحلیل سوات، فوتبال گیلان، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استراتژی توسعه

  Abstract

  Design a strategy of football development in Guilan province based on SWOT analysis

  Student: Hesham Rostami

  The present study intended to design a strategy of football development in Guilan province based on SWOT analysis. This applied research has been conducted through descriptive-analytical methodology. The statistical population of this study included all Guilan province football experts. Through purposive sampling, the sample was selected out of managers, experts of organizations, schools' and universities' sport educators, and veteran players and coaches (n=50). The authors have developed a questionnaire, as an instrument, based on exploratory study and rewriting similar foundations and studies. Validity of this instrument was confirmed by experts (content validity). The reliability of the instrument was also proved to be suitable (=α0.95). To analyze the data and the suitable strategies, Friedman test, Weighting Method, and external and internal factors evaluation matrix were used. Findings showed that the desirability of information technology, undesirability of the quality of football pitch, policy of privatizing the clubs, and the tendency of people toward inactive life style were identified respectively as the most important strong point, weak point, opportunity, and threat. Additionally, according to matrix of internal factors (2.38) and matrix of external factors (2.49), the strategic condition of Guilan province football is in WT region. Based on SWOT analysis, finally 20 strategies including 6 SO strategies, 6 ST strategies, 6 WO strategies, and 2 WT strategies were designed for Guilan's football. Therefore, due to the results of SWOT analysis matrix, it is required to employ Stability Strategy or Defensive Strategy in managing football development in Guilan province.

  Keywords: SWOT analysis, Guilan's football, internal factors, external factors, development strategy

   

  فصل اول

  طرح تحقیق

   

  1-1-مقدمه

  امروزه ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف، بسیارتوسعه یافته است تا جایی که ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب می­آید (13). در عصر حاضر تقریباً ورزش در زندگی افراد رسوخ کرده و در بین ورزش­ها، فوتبال به دلیل جذابیت خاص، یکی از بیشترین جمعیت­های ورزشی دنیا را تشکیل می ­دهد و جایگاه منحصر به فردی دارد، به گونه­ای که به پدیده فراگیر و جهانی ­بدل شده و برای آن حد و مرزی نمی توان قائل شد. این رشته به­ دلیل برخورداری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، به طور کامل از حالت بازی ساده خارج شده است، این نکته دلیل توجه به ارتقای این رشته ورزشی در سطح جهان را آشکار می­سازد. امروزه فوتبال با داشتن بیش از 209 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال،207 هزار فوتبالیست حرفه ای،245 میلیون بازیکن آماتور و 4/3 میلیارد طرفدار، یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود (59).

   در جامعه ی امروز نمی توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده اند، به تماشای مسابقات و رویدادها می روند، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درباره ی فوتبال بحث می کنند. به همین ترتیب این ورزش توانسته در کشور های پیشرفته ی جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمد زا درآید که گاه رتبه ی آن در برخی کشورها بالاتر از صنایع اتومبیل سازی با بیش از 50 سال پیشینه قرار می گیرد.به طوری که به صورت یک صنعت بین المللی و جهانی درآمده و شاغلان متعددی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به خود جذب نموده است (52).

  امروزه سازمان­ها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان­ها بایستی به شیوه­ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن­ها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است، دیگر نمی­توان از تصمیم گیری­های یکباره و مبتنی بر قضاوت­های شهودی و تجربی استفاده کرد.امروزه سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همه سازمان­ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.گاهی راهبردهایی از موضع قدرت تعریف می­شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسائل بروز می­کنند.

  دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک را از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار داده­اند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان­ها توافق نظر دارند.به اعتقاد آن­ها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی است.

  فرای و استونر و فرد دیوید برنامه­ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می­کنند که برای کمک به سازمان­های کوچک طراحی می­شود تا آن­ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می­کند (60).

  به عقیده ماچادو[1] برنامه­ریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی است. این فرآیند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی­های مبتنی بر خط­مشی­های سازمانی، برنامه­ها و فعالیت­های تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی است (29).

  پفر[2] برنامه­ریزی استراتژیک را فرآیند ایجاد و توسعه رویه­ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف می­کند. وی بین برنامه­ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی است و برنامه­ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده­اش می­کند، تفاوت قائل می­شود.

  برنامه­ریزی استراتژیک باعث می­شود تا سازمان فعالیت­ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه­ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه­ها ارائه می­کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه­ها، مدیریت و همکاری­ها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه­ها ارائه می­کند (60).

   

  1-2-بیان مسأله

  توسعه­ی فوتبال، از مهم­ترین برنامه­های کنفدراسیون­های قاره­های مختلف جهان است.از جمله­ی این برنامه­ها می­توان به طرح آسیا ویژن مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا اشاره کرد.این نهاد به منظور توسعه و پیشرفت فوتبال در قاره­ی آسیا اهداف مختلفی مانند امور استعدادیابی و سطوح پایه، بهبود رهبری، آموزش و تربیت پرسنل از جمله داوران و سایر کارشناسان و غیره را دنبال می کند.همچنین 11 عنصر را که به عناصر 11گانه­ی ویژن آسیا معروف است برای توسعه­ی فوتبال در این قاره معرفی کرده است.این عناصر شامل فدراسیون فوتبال، بازاریابی، امور پزشکی، داوران، مربیان، رده­های سنی پایه و جوانان، فوتسال، مردان، زنان، طرفداران و رسانه ها هستند (73).

  از طرف دیگر ریشه و هسته­ی اصلی توسعه­ی فوتبال در درون باشگاه­ها شکل می گیرد و در واقع باشگاه­ها سازنده­ی اصلی بازیکنان برای خود، و حتی تیم­های ملی کشور خود هستند.روشن است که هرچه وضعیت باشگاه­ها در کشوری مطلوب تر و آن باشگاه­ها به معیارها یا استانداردهای حرفه ای نزدیک­تر باشند، متعاقب آن مسابقات لیگ حرفه­ای نیز از سطح بالاتر و کیفیت برتری برخوردار خواهد شد (27). چون باشگاه های حرفه ای فوتبال، بنگاه­های اقتصادی صنعت فوتبال به شمار می روند بنابراین توسعه­ی باشگاه های حرفه­ای نقش مهمی در توسعه­ی اقتصادی صنعت فوتبال ایفا می­کند (11). هم­چنین فوتبال جدا از ساختار مدیریتی خود، از نیروی انسانی مهمی چون ورزشکاران، مربیان، تماشاچیان، طرفداران، داوران وغیره تشکیل شده است (38). از این رو برای بررسی وضعیت توسعه­ی فوتبال در هر کشوری می توان شاخص­های مرتبط با طرح آسیا ویژن، وضعیت باشگاه­ها و نیروی انسانی را در نظر گرفت.

  ایران از جمله کشور­هایی است که فوتبال، دل مشغولی بسیاری از مردم است و پیشرفت یا عدم پیشرفت در عرصه­ی فوتبال با غرور ملی، احساس رضایت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط نزدیکی دارد و رشد و توسعه­ی این رشته نیازمند حرکتی منسجم، همراه با برنامه ریزی دقیق و متناسب بر اساس نگرش­ها و رویکردهای رایج در فوتبال جهان است.شناخت رویکردها و نگرش­های حاکم بر توسعه­ی فوتبال، ما را در یافتن جهت و مسیر حرکت فوتبال کشور راهنمایی می کند و رویکرد مناسبی را برای توسعه­ی فوتبال کشور بر اساس اهداف حاکم بر ورزش و تربیت بدنی به ما نشان می دهد تا دستیابی به اهداف ورزش در جامعه واقع گرایانه­تر شده و از شعارگرایی­ها و هدف­گذاری­های غیر واقعی که به تخریب ورزش، جامعه و نظام تربیتی ورزش منجر خواهد شد، اجتناب شود (59).

  با توجه به اهمیت روز افزون ورزش فوتبال به عنوان پر­طرفدارترین و محبوب ترین ورزش که از آن یک پدیده­ی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ساخته و جزء لاینفک زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان گشته، شناخت دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن در یک کشور و پیدا کردن راه حل­های مناسب برای رفع ضعف­ها و تقویت نقاط مثبت، دارای اهمیت بسیار زیادی است (19). استان گیلان به دلیل داشتن دو تیم باشگاهی مطرح در سطح اول فوتبال کشور و با توجه به معرفی بازیکنان شاخص و بزرگ، دارای جایگاه خاصی در فوتبال ایران است.با توجه به این مساله، لزوم نگاه حرفه ای وتلاش برای ارتقاء شاخص های توسعه و تدوین استراتژی مناسب به منظور پیشرفت بیشتر این ورزش اجتناب ناپذیر است.

  یکی از راه­های شناخت وضعیت سازمان­ها،  بررسی محیطی است، که عبارتست از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات حاصله درباره­ی محیط سازمانی میان افراد کلیدی و مؤثر سازمان؛ و ابزاری است برای جلوگیری از شوک­های راهبردی و تامین سلامتی بلند مدت سازمان.در چنین محیطی سازمان­ها با عوامل بیرونی مانند محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی و عوامل درونی مانند مدیریت، بازاریابی و امور مالی سر و کار دارند.

  از شیوه­های متداول شناسایی این عوامل، استفاده از تحلیل SWOT است که معرف قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­های سازمان است.این روش امکان مقایسه­ی تنگناها، تهدیدها و جنبه­های آسیب زننده به سازمان، فرصت­ها، تقاضاها و موقعیت­های محیط بیرونی را با ضعف­ها و قوت­های سازمان به­ وجود می­آورد (29)

  از این رو پژوهشگر در این پژوهش در صدد است به این سوالات پاسخ دهد که چه شاخص­هایی را می توان برای توسعه­ی فوتبال در استان گیلان در نظر گرفت؟وضعیت توسعه یافتگی فوتبال در شهرهای استان گیلان تا چه اندازه است؟و در نهایت، آیا می­توان با استفاده از وضعیت توسعه یافتگی فوتبال استان، استراتژی خاصی را برای فوتبال گیلان طراحی کرد؟

   

  1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

  با توجه به مسائل بیان شده، می توان گفت که شناسایی شاخص­های توسعه­ی فوتبال در استان گیلان می تواند باعث پیشرفت هرچه بیشتر این رشته­ی ورزشی در این استان شود.ارائه­ی گزارشی دقیق و کارشناسانه، از وضعیت شاخص­های توسعه­ی فوتبال در استان گیلان، می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی هرچه بهتر این رشته در آینده، مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق سعی دارد با شناسایی این شاخص ها، راهنمایی برای مدیران این استان جهت تصمیم گیری های صحیح برای توسعه­ی فوتبال در استان گیلان باشد.

  بنابراین برای تدوین برنامه­ی واقعی و عملیاتی فوتبال استان، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت فوتبال گیلان داشته باشیم تا با آسیب شناسی و مشخص کردن قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­ها و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال استان بتوانیم برای دست یابی به وضعیت مطلوب، برنامه­ی واقع گرایانه و عملی طراحی کنیم (59).

   

   

  1-4-اهداف تحقیق

  1-4-1-هدف کلی

  هدف این پژوهش طراحی استراتژی توسعه­ی فوتبال در استان گیلان بر اساس مدل SWOT است.

  1-4-2-اهداف اختصاصی

  شناسایی قوت­های ورزش فوتبال در استان گیلان

  شناسایی ضعف­های ورزش فوتبال در استان گیلان

  شناسایی فرصت­های موجود برای ورزش فوتبال استان گیلان

  شناسایی تهدید­های موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان

  برآورد وضعیت موجود هر یک از گویه­های عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان

  تعیین وضعیت مطلوب هر یک از گویه­های عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان

   

  1-4-3-سؤال­های پژوهش

  چه شاخص­هایی در توسعه­ی فوتبال استان گیلان نقش دارند؟

  نقاط قوت ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟

  نقاط ضعف ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟

  فرصت­های موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟

  تهدید­های موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟

  وضعیت موجود گویه­های عوامل درونی و بیرونی در ورزش فوتبال استان گیلان چگونه است؟

  وضعیت مطلوب گویه­های عوامل درونی و بیرونی فوتبال استان گیلان چگونه باید باشد؟

   

  1-5-تعریف واژه­ها و اصطلاحات تحقیق

  تحلیل SWOT: عبارت است از بررسی و شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­های هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان انجام گرفت.

  نقاط قوت: عبارتند از فعالیت­های مثبت و منابع مفید هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.

 • فهرست:

  فهرست جداول..........................................................................................................................................................ج

  فهرست شکل­ها و نمودارها.......................................................................................................................ح

  فصل اول- کلیات پژوهش

  مقدمه.....................................................................................................................................................2

  بیان مسأله..............................................................................................................................................3

  ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................................4

  اهداف تحقیق..........................................................................................................................................5

  سؤالات تحقیق........................................................................................................................................5

  تعریف واژه ها و اصطلاحات....................................................................................................................5

  فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  مقدمه.....................................................................................................................................................8

  مبانی نظری تحقیق................................................................................................................................8

  برنامه­ریزی..............................................................................................................................................8

  مزایای برنامه ریزی.................................................................................................................................8

  موانع و مشکلات برنامه ریزی.................................................................................................................9

  انواع برنامه ریزی.....................................................................................................................................9

  تعاریف استراتژی......................................................................................................................................9

  برنامه­ریزی استراتژیک...........................................................................................................................10

  تعاریف برنامه­ریزی استراتژیک..............................................................................................................11

  ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک........................................................................................................12

  مزایای برنامه ریزی استراتژیک.............................................................................................................12

  محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک................................................................................................13

  سبک­های مختلف برنامه­ریزی جامع و تعیین استراتژی­های سازمانی..................................................14

  تعریف مدیریت استراتژیک...................................................................................................................14

  مراحل مدیریت استراتژیک...................................................................................................................14

  ت

  تدوین استراتژی.....................................................................................................................................16

  فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک...............................................................................................................17

  مدل­های تدوین برنامه­ریزی استراتژیک............................................................................................24

  مدل استونر و فریمن.........................................................................................................................25

  مدل برایسون.....................................................................................................................................25

  مدل دیوید.........................................................................................................................................26

  مدل DISM.....................................................................................................................................27

  مدل Goal- Based........................................................................................................................27

  مدل برنامه­ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران...........................................................................28

  مدل استراتژیک دانکن و همکاران.....................................................................................................28

  مدل استراتژیک وایتمن.....................................................................................................................29

  مدل تیلور..........................................................................................................................................29

  مدل کاربردی....................................................................................................................................29

  مدل اسلک........................................................................................................................................30

  مدل کمیسیون ورزش استرالیا..........................................................................................................30

  رویکرد فرآیند پایه برنامه­ریزی استراتژیک........................................................................................31

  ماتریس SWOT..............................................................................................................................32

  فوتبال در جهان.................................................................................................................................49

  فوتبال در آسیا..................................................................................................................................49

  فوتبال در ایران..................................................................................................................................50

  فوتبال در گیلان.................................................................................................................................50

  مروری بر پژوهش­های خارجی............................................................................................................52

  مروری بر پژوهش­های داخلی.............................................................................................................58

  فصل سوم-روش شناسی پژوهش

  مقدمه....................................................................................................................................................62

  روش تحقیق...........................................................................................................................................62

  جامعه و نونه آماری................................................................................................................................62

  روش گردآوری اطلاعات.........................................................................................................................62

  ابزار پژوهش ..........................................................................................................................................62

  روش تجزیه تحلیل داده ها....................................................................................................................65

  متغیرهای تحقیق...................................................................................................................................66

  ث

   

   

  فصل4- یافته های پژوهش

  مقدمه.....................................................................................................................................................68

  توصیف یافته­های پژوهش......................................................................................................................68

  ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان...............................................................................................71

  ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان..............................................................................................72

  ماتریس فرصت­های فوتبال استان گیلان...............................................................................................73

  ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان...............................................................................................74

  تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال گیلان..............................................................................................75

  ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان..........................................................................................76

  ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان.........................................................................................78

  نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی...........................................................................................80

  استراتژی­های فوتبال استان گیلان.....................................................................................................80

  استراتژی های ….………….……..…………………………..…………...SO80

  استراتژی های………….……..…….………………………………………ST82

  استراتژی های ………...………………………………………………….WO83

  استراتژی های ……...………….………………………………………….WT85

  فصل5- بحث و نتیجه گیری

  مقدمه..................................................................................................................................................88

  خلاصه پژوهش....................................................................................................................................88

  بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................90

  پیشنهادات تحقیق.............................................................................................................................109

  منابع و ماخذ.....................................................................................................................................110

  پیوست..............................................................................................................................................123

   

  منبع:

  احمدی، پرویز؛ اصفری، محمد؛ غلامعلی زاده، ابوذر، (1386)، مطالعۀ تطبیقی بررسی محیط به منظور تدوین استراتژی شرکت‌های خودرو سازی، پنجمین همایش مدیریت استراتژیک.

  احمدی، محمدرضا (1388) روش تحلیل راهبردی (SWOT) ، مجله حصون علوم سیاسی، امنیت ملی و بین الملل.

  استیفن پی، رابینز، (1392)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان، علی؛ اعرابی، سید محمد، دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ سی و هفتم.

  4-

  آفرینش خاکی، اکبر؛  تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید امیر احمد، (1384)، مقایسه دیدگاه­های اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 5، صص 22-1.

  آقازاده، هاشم، (1382)، مطالعه تطبیقی مدل­های برنامه­ریزی استراتژیک، تدبیر، شماره بیست.

  آقایی، علی اکبر؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ معماری، ژاله؛ اندام، رضا، (1389)، آسیب­شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه­ریزی استراتژیک، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 17، صص 42-13.

  8-

  الوانی، سید مهدی، (1391)، مدیریت عمومی، چاپ چهل و ششم، نشر نی.

  10-

  11-

  الهی، علیرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید، (1387)، موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 1، صص 202-189.

  الهی، علیرضا؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد، (1384)، بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه­ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه­ای فوتبال ژاپن، نشریه حرکت، شماره 27، صص 71-55.

  بدری آذرین، یعقوب؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن، (1385)، بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، نشریه حرکت، شماره 32، صص 116-97.

  جان. ام، برایسون، (1381)، ترجمه منوریان، عباس، برنامه­ریزی استراتژیک، چاپ دوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  جباری، حبیب؛ پور دولتی،  سعید، (1390)، آموزش آنالیز با استفاده از  سطوح آنالیز سازمانی.

  17-

  جعفری، افسر؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ مؤمنی، منصور، (1388) ، طراحی سیستم ارزیابی عملکرد دانشکده­های تربیت­بدنی و علوم ورزشی ایران، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 2، صص 71-51.

  جلالی فراهانی، مجید؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن، (1383)، بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و فیفا برای ارائه الگوی بهینه، نشریه حرکت، شماره 19، صص 183-171.

  جلیلیان، غلامرضا؛ خبیری، محمد، (1384)، توصیف وضعیت باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسه آن با باشگاه­های لیگ­های برتر کشورهای چین، مالزی و انگلستان، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 5، صص 54-41.

  جی دیوید هانگر؛ توماس ال ویلن، (1386)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه اعرابی، سید محمد؛ ایزدی، داود، چاپ سوم، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  حسینی، شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان رجبی، آسیه؛ سجادی، سید نصرالله، (1390)، شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش­های فراروی آن، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 17، صص 54-29.

  حسینی، گلاله؛ حمیدی، مهرزاد؛ تجاری، فرشاد، (1389)، تعیین موقعیت استراتژیکی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، نشریه پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 4، صص54-37.

  حمیدی زاده، محمدرضا، (1382)، برنامه­ریزی استراتژیک، چاپ دوم، انتشارات سمت.

  25-

  26-

  27-

  خبیری، محمد؛ معماری، ژاله، (1389)، تحلیل سوات تکواندو ایران، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، صص 30-13.

  خسروی زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یداللهی، جهانگیر؛ خبیری، محمد، (1387)، طراحی و تدوین استراتژی کمیته ملی المپیک، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 1، صص 25-11.

  30-

  رضائیان، علی، (1382)،  مبانی سازمان و مدیریت، چاپ پنجم، انتشارات سمت.

  رضوی، سید محمدحسین؛ نیازی، سید محمد؛ برومند دولق، محمدرضا، (1392)، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی، نشریه پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 1، صص 60-49.

  سیف­پناهی شعبانی، جبار؛ گودرزی، محمود؛ حمیدی، مهرزاد؛ خطیبی، امین، (1388)،  طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 8، صص 73-57.

  شعبانی بهار، غلامرضا؛ پارساجو، علی، (1390)، تحلیل راهبردی درونی و بیرونی (SWOT Analysis) اداره کل تربیت­بدنی استان همدان، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، صص 296-281.

   شورینی، خلیلی (1384)، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، انتشارات یادواره کتب، چاپ پنجم، صص 309-307.

  طبیبی، جمال­الدین؛ ملکی، محمدرضا، (1384)، برنامه­ریزی استراتژیک، چاپ دوم، انتشارات ترمه.

  37-

  عبدی، حامد؛ جلالی فراهانی، مجید؛ سجادی، نصرالله، (1387)، مطالعه تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 4، صص 135-119..

  39-

  40-

  غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرالله؛ جلالی فراهانی، مجید؛ مقرنسی، مهدی؛ نقیب طباطبائی، سید علی؛ علی­دوست قهفرخی، ابراهیم، (1387)، طراحی وتدوین رهابرد توسعه ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 4، صص 190-169.

  42-

  فرد آر، دیوید (1392)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی، چاپ بیست و هفتم، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  44-

  45-

  46-

  قدمی، مصطفی؛ مشکینی، ابوالفضل؛ پژوهان، موسی؛ پاکدوست، نوشین، (1389)، تعیین استراتژی­های توسعه شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM (نمونه مورد مطالعه:شهر دوگنبدان)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، صص 58-39.

  48-

  گودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ وطن دوست، مریم، (1388)، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان کرمان، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 17، صص 172-149.

  گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب، (1386)، طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره چهاردهم، صص 54-33.

  گودرزی، مهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، مهدی، (1391)، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت­بدنی دانشگاه پیام نور، نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی، شماره 5، صص 134-117.

  محمد کاظمی، رضا؛ تندنویس، فریدون؛ خبیری، محمد، (1386)، بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران و مقایسه وضعیت موجود با لیگ­های کره جنوبی و ژاپن، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 12، صص 132-121.

  53-

  محمدی، شهریار؛ اشرف گنجویی، فریده؛ یوسفی، بهرام، (1390)، بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و تدوین استراتژی­های آن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 14، صص 174-155.

  مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمدرضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا؛ جعفری، اکرم، (1390)، بررسی موانع اثرگذار بر جذب سرمایه­گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 17، صص 147-129.

  مظفری، سید امیراحمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت؛ هنگامه، احدپور؛ رضایی، زین­العابدین، (1389)، راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران، نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، صص 48-33.

  مندعلی زاده، زینب؛ هنری، حبیب؛ شهلایی، جواد، (1390)، تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 3 (19 پیاپی)، صص 154-141.

  58-

  نادری نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ امیری، مجتبی؛ قره­خانی، حسن، (1389)، بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 9، صص 27-5.

  ندری، حمزه، (1388)، طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی استان لرستان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال.

  نظری، وحید؛ رضوی، سید محمدحسین؛ حسینی، سید عماد؛ رئیسی، مجتبی، (1391)، تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران، نشریه پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 5، صص 90-73.

  همتی­نژاد، مهرعلی؛ (1387)، برنامه­ریزی راهبردی فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی.

   

  63-Ahmed، A. M. Zairi، M Almarri، K. S. SWOT analysis for Air china performance and its experience with quality, athletic departments International Journal of educational management. Vol. 11.

  Bolsover District Council, Sport Development Strategy, 2006-2009. www.bolsover.gov.uk

  Carolina Duarte, Lawrence P. E t tkin, Marilyn M. Helms, and Michael s.Anderson. The challenge of VeneZuelA: A SWOT Analysis, (2006).

  Castlereagh Borough Council Sports Development Strategy, 2008-2011, Document.

  Chang,Hsu- His- Huang,Wen-chin. Application of a quantification SWOT analytical method,(2005).

  Developing Football For Everyone, "National Game Strategy", 2011-2015, Document.

  Football Development In Hong Kong, "We are Hong Kong"- Dare to Dream a Final Report, 2009, Document.

  How good strategic planning is made? -2005- www.sportoman.com

  http://footballguilan.com/avantgo.html

  http://www.ngdir.ir/pdefault.asp

  http://www.the-afc.com

  Kent Football Strategy, 2012-2015, Canterbury Christ Church University, www.kentfa.com

  National Football Development Plan, "Making Australia The World Leader In The World Game", 2007, Document.

  New Zealand Football Facilities Strategy, 2010-2021, Document.

  Seatter Graham. (2006). "New Zealand soccer strategic plan", our games your game the world game.

  Soccer Development Strategy, City of Wagga Wagga of Australia (2012). Document

  Soccer Strategy, City of Boroondara, 2006, Document.

  Susy Massey, (2011-2014), Barking and Dagenham Community Sport and Physical Activity Network Football Development Plan.

  The FA Football Development Strategy, 2001-2006, Document.

  The Haringey football development plan (2009-2012). Document. www.haringey.gov.uk

  UEFA women's football development program, 2012-2016, www.UEFA.com

  www.golestanprison.ir

  www.hamshahrionline.ir/

  www.yjc.ir


موضوع پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, نمونه پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, جستجوی پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, فایل Word پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, دانلود پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, فایل PDF پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, مقاله در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, پروژه در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, پروژه درباره پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی(M.A) چکیده: هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی می باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتریک در 58 بازیکن (در هندبال میانگین سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال میانگین سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )ح چکیده هدف این پژوهش:" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت " که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: مدیریت ورزش چکیده: یکی از راهبردهایی­­­­ ­­­­­که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری در مناطق دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش این صنعت است. گردشگری ورزشی شاخه­ای از گردشگری است که از دو بخش گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان و ورزش ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

چکیده در جغرافیا ، واقعیتهای جغرافیایی و یا اطلاعات جغرافیایی ، با سایر واقعیتها و اطلاعات تفاوت دارد . بدینسان که هر واقعیت و اطلاعات جغرافیایی،با مکان پیوند می خورد .زمانی که این پیوند صورت گیرد وارد مبحث و رشته جغرافیای سیاسی می شویم،جغرافیای سیاسی شاخه‌ای از جغرافیای انسانی است. امروزه طبق آخرین تعریف، نقش ویژه جغرافیای سیاسی تحلیل فضایی پدیده‌های سیاسی و شناسایی فرایندهای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در دنیا است که بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم سایر فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توسعه توریسم در هر نقطه که باشد می‌تواند توسعه را بدنبال داشته باشد. تحقیق حاضر از نوع ...

ثبت سفارش