پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا

word 2 MB 31709 71
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  تربیت بدنی وعلوم ورزشی

  پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «. M.A»

   

  چکیده

  هدف از تحقیق حاضر،تعیین تاثیر کفش ورزشی وکفی طبی بر شوت روی پا در افراد دچار صافی کف پا بود .بدین منظور 30 نفر از دانش آموزان فعال در رشته فوتبال با میانگین سنی 16/16 سال دچار صافی کف پا انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. در این تحقیق آزمودنی ها توپ را از فواصل 20 و 30 متری شوت کردند و میزان برد توپ و میزان دقت به هدف اندازه گیری و ثبت شد. شوتها با دو نوع کفش فوتبال با و بدون کفی انجام شدند. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS   و آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه های مکرر و در سطح معنی داری ( 05/0 ≥ p ) تجزیه وتحلیل گردید. یافته های تحقیق تفاوت معنی داری بین زمانی که آزمودنی ها از کفش ورزشی استفاده می کردند، در مقایسه با زمانی که از کفش غیر ورزشی استفاده می کردند مشاهده شد (00/0p=). این نتایج حاکی از آن است که کفش ورزشی بر میزان برد توپ ومیزان دقت به هدف در افراد دچار صافی کف پا تاثیر دارد. همچنین تفاوت معنی داری بین زمانی که این افراد از کفی طبی استفاده می کرد در مقایسه با زمانی که از کفی استفاده نمی کردند وجود داشت (00/0p=) . این نتایج حاکی از آن است که کفی طبی بر میزان عملکرد شوت روی پا در افراد دچار صافی کف پا تاثیر دارد.

  واژه های کلیدی: شوت روی پا، کف پای صاف ،کفش فوتبال، کفی طبی

  -1-مقدمه

  ورزش فوتبال محبوب ترین ورزش در جهان است. مهارت شوت زدن در فوتبال از بیشترین اهمیت برخوردار است. عملکرد شوت ورزشکاران فوتبال معمولاً به دقت وسرعت شوت بستگی دارد

  ( Lees & Nolan,1998).

  از بین شوتهای مختلف مورد استفاده در فوتبال، شوت روی پا قوی ترین شوت محسوب می­شود. سرعت توپ شاخص اصلی بیو مکانیکی شوت زدن موفق که در نتیجه عوامل مختلف نظیر تکنیک، سرعت، زاویه تماس، سطح تماس، سن، جنس، تسلط، ویژگی های برخورد توپ وپا، قدرت عضلانی ونوع ضربه می توانند برسرعت توپ تاثیر بگذارند. میزان سرعت پا وزاویه برخورد یکی از عوامل موثر در میزان برد توپ می باشد (Kellis and Katis 2007).

  در بین عوامل و متغیرهای ذکر شده، معمولاً تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دقت شوت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دقت شوت می تواند در زاویه بین جهت ضربه و مسیر مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد. دقت شوت به سرعت زاویه برخورد پا بستگی دارد. زمانی که بازیکنان با سرعت خاص خود شوت نمایند، شوت آنها دقیق تر خواهد بود. حداکثر سرعت شوت حد اقل دقت را خواهد داشت. (Kellis and Katis 2007)

  کف پای صاف یک عارضه عضلانی – اسکلتی است که بیشتر به دلیل کاهش قوس طولی داخلی پا وتماس کامل کف پا با زمین در هنگام تحمل وزن دیده می شود.( Murley et al 2009)

  از بین روشهای درمانی یا به کارگیری مداخلات اصلاحی، توجه به ارتوزها از جایگاه ویژه ای برخوردار است که اغلب برای ازبین بردن طیف وسیعی از ناهنجاری های اندام تحتانی استفاده می شود(GROSS et al 1991 )

   

  1-2-بیان مساله

  در بیومکانیک ورزش وتمرین عملکرد افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. هدف اصلی بیو مکانیک ورزش بهبود اجرا در تمرین یا ورزش است. یکی از راههای بهبود اجرا، اصلاح ابزار و وسایل ورزشی و یا بهره گیری از وسایل مناسب است. برای مثال در اکثر رشته های ورزشی، کفش جزء لوازم اصلی مورد استفاده ورزشکاران به حساب می آید که می توانند به طور مستقیم یا از طریق جلوگیری از بروز صدمه بر عملکرد تأثیر بگذارند(معماری، 1390).

  در اجرای مطلوب مهارتهای ورزشی، پا و تناسب ساختاری آن در مقایسه با سایر بخش های بدن انسان نقش مهمتری را ایفا می کند. یکی از مهمترین ومتغیر ترین ویژگی های ساختاری پا ارتفاع قوس طولی داخلی به هنگام تحمل وزن استCavanagh 1987)   ) .

  هرگونه انحراف و تغییر در ساختار طبیعی قوس طولی میانی کف پا، دفورمیتی محسوب شده و می تواند بر عملکرد حرکتی فرد موثر باشد. صافی کف پا یکی از دفورمیتی های شایع است که در آن ارتفاع قوس داخلی پا از بین رفته یا کاهش می یابد (Van Borum 2003) . صافی کف پا به دلیل تغییرات بیو -مکانیکی اندام تحتانی سبب ایجاد تغییراتی در عملکرد فرد شده و متغیرهای مهمی نظیر فعالیت عضلانی را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه علاوه بر خستگی راه رفتن و دویدن و به طور کلی عملکرد اندام تحتانی را متاثر می سازد (Nawoczenski 1999) . بهره گیری از ارتوز و کفش های حمایت کننده قوس طولی میانی پا از روشهای رایج جهت بهبود عملکرد اندام تحتانی در افراد دچار کف پای صاف محسوب می گردد(Noll 2001) .

  در ورزش فوتبال دست یابی به گل مهمترین هدف تیم می باشد. به طور قطع در رسیدن به این هدف برخورداری از قابلیت شوت زنی قوی از عوامل اصلی موفقیت در فوتبال است (نامبخش1377 ). موفقیت در اجرای شوت مناسب و به ویژه شوت روی پا به عوامل متعددی بستگی دارد. با توجه به موقعیت تیم ورزشی مهارت می تواند متنوع وپیچیده باشد( Lees, 1996)  . مطالعه بیومکانیکی شوت روی پا سابقه ای طولانی دارد. از سال 1960 از تجزیه وتحلیل جزیی از بدن وآنالیز 2 بعدی تا تجزیه وتحلیل کل بدن باسیستم 3 بعدی تا کنون نتایجی بدست آمده است. یکی از روش های رایج که در مطالعات بیومکانیکی استفاده شده است، شوت روی پا در حالت ثابت است .تحقیقات بیومکانیکی شوت روی پا با استفاده از تجزیه وتحلیل فیلم های 2 بعدی آغاز شده است . واین مطالعات در اواخر 1970 شروع وتا سال 1990 ادامه یافته است .  در این مطالعات بیشتر،پارامترهای سرعت توپ،تغییر پوزیشن مفاصل ،زوایای مفصلی وسرعت زاویه ای مورد استفاده قرار گرفته است. (Lees , Nolan  1998 & Asami , Nolte  1983 & Zernicke , Roberts 1978)    

  پالاژن هوف نشان داد که کنترل نا مناسب حرکت پا اغلب به علت آسیب دیدگی عضلانی می باشد.لازم به ذکر است شوت روی پا یک زنجیره حرکتی باز است،هرگونه تغییردریک بخش بر بخشهای دیگر تاثیر می گذارد .1971) (Plagenhoef .

  شوت روی پا به عنوان یک جنبش حرکتی متشکل از 6 مرحله اصلی تشکیل شده است : زاویه ی تماس ، نیرو های پای کاشته ،تاب اندام بار گذاری شده،خم شدن ران وباز شدن زانو ،برخورد پا با توپ وکشیدن پا به دنبال توپ است.(Barfield 1998)   . شوت ممکن است به 5 جنبه اساسی تقسیم شود:تماس (نزدیک شدن)،پای تکیه،پای شوت زن،برخورد پا با توپ وپرواز توپ .(Lees 2010)حرکت توپ حاصل از شوت فوتبال در نهایت با کاراکتر های هسته مرکزی تعامل پا با توپ که حدوداً 1/0ثانیه طول می کشد تعیین می شود.(Tsaousidis & Zataroski 1996)  . کفش فوتبال به عنوان یک رابط مصنوعی ومفید بین پای ورزشکار ومحیط در نظر گرفته می شود.که ازجنبه های مختلف مانندراحتی،حفاظت ،کشش و ثبات مورد بررسی قرار داده شده است .بااین حال تاثیر عملکرد آن بر شوت منحصر به فرد است  (Henning & sterzing 2010).

  بیشتر تحقیقات در زمینه شوت روی پا در افراد سالم بوده است و توجه بیشتر آنها به بررسی وارزیابی شوت در بین افراد ماهر ومبتدی،زن ومردو پای برتر وغیر برتر وتاثیر انواع کفش در شرایط ثابت ودر حال حرکت انجام گرفته است.تحقیقات اندکی هم وجود دارد که به بررسی تاثیر آسیب دیدگی های اندام های تحتانی موثر در شوت پرداخته اند.تحقیقات فروانی در زمینه صافی کف پا وتاثیر آن برفاکتور های حرکتی وآمادگی جسمانی ونیروی عکس العمل زمین انجام گرفته است .تا کنون تحقیقی که نشان دهد کف پای صاف در شوت روی پا تاثیری دارد یافت نشده است . لذا این تحقیق می تواندتاثیر کفش ورزشی وکفی برشوت روی پا را مورد ارزیابی قرار دهد.

  1-3 – ضرورت واهمیت تحقیق

  طبق اظهارات متخصصان رفتار حرکتی مهارت های حرکتی کودکان پیش نیاز تجربه موفقیت آمیز وعامل لذت بردن ازفعالیت های حرکتی سازمان یافته می باشدWong et al 2005 )). نا هنجاری های اسکلتی – عضلانی به ویژه در اندام تحتانی از جمله فاکتورهای موثر در برتری کودکان است که می تواند بیو -مکانیک بدن انسان به ویژه بیو مکانیک دویدن ،راه رفتن وبه طور کلی حرکات جابجایی انسان را تحت تاثیر قرار دهد  Twomey  2010)ودانشمندی 1385 . (

  با توجه به ادبیات تحقیق، تغییر در راستای پا ،باعث عملکرد نا مناسب بیومکانیکی در اندام تحتانی شده وبر روی راه رفتن ،چالاکی ،تعادل،چابکی،سرعت ودیگر  فاکتور های آمادگی جسمانی تاثیر می گذارد(خوشدل احمدی87) .

  شکل،نوع،جرم وجنس کفش برکیفیت برخورد پا با توپ ونقطه ی اثر آن موثر می باشد. موفقیت در شوت (دقت،مدت زمان پرواز) به سرعت تماس پا وتوپ بستگی دارد.این پارامتر به حداکثر سرعت انتهای دیستال و پوزیشن پای ورزشکار در زمان شوت کردن ارتباط دارد.(Jurado 2011)

  عملکرد بیومکانیکی ارتوز برای بازگرداندن به حالت نرمال مفاصل ساب تالار ومید تارسال طراحی شده است.کنترل بیش از حد پرونیشن وسوپینیشن کاهش نیروهای غیرطبیعی از طریق زنجیره حرکتی است .

  (Donatelli 1998).

  با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در خصوص تاثیرکفش ورزشی و کفی طبی در اجرای شوت روی پا در فوتبال دربین ورزشکاران دچارصافی کف پا صورت نگرفته است . لذا با انجام این تحقیق نقش کفش ورزشی وکفی طبی بر روی  اجرای شوت روی پا  فوتبال دربین افرادی که دچار صافی کف پا هستند ارزیابی می گردد، ضمن تعیین ارتباط ونقش آنها ازاین پس ، روشهای مناسبی جهت کاهش عوارض وبهبود اجرای مهارت ارائه می گردد.

  1- 4- اهداف تحقیق

  1-4-1-هدف کلی

  ارزیابی تاثیر دو نوع کفش فوتبال وکفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا.

  1-4-2 -اهداف اختصاصی

   

  ABSTRACT

   

  The aim of this study was to determine the effects of sport shoes with foot orthoptics on instep kicking among soccer players with pes planus. For this purpose, 30 soccer player students with  pes planus (mean age: 16.16 years) were selected to participate in the study. In this study subjects kicked a soccer ball from distance of 20 and 30 meters into a goal target and shooting range of ball and target accuracy were assessed. Subjects kicked the ball in different conditions including with two different soccer shoes with and without foot orthotics. Data analyzed using ANOVA-with repeated measures at level of significance (p< 0/05). The results showed a significant difference between using and not use of the soccer  shoes (p=0.00). This findings indicate that soccer shoes have effect on shooting range of ball and target accuracy as well. There was also difference between using foot orthotics in comparison to not use of the orthotics condition (p=0.00). These results revealed the effectiveness of the foot on instep kicking in soccer players with pes planus.

  Keywords: Instep kicking, Pes planus, Soccer shoes, Foot orthotic

 • فهرست:

  فصل اول : طرح تحقیق                                                                                              1

  1-1-مقدمه                                                                                                             2

  1-2-بیان مساله                                                                                                        3                                                                                    

  1-3 – ضرورت واهمیت تحقیق                                                                                    4

  1- 4- اهداف تحقیق                                                                                                  5                                                                                            

  1-4-1-هدف کلی                                                                                                    5

  1-4-2 -اهداف اختصاصی                                                                                          5

  1-5-1-پیش فرض های تحقیق                                                                                     6

  1-5-2-فرضیه ها                                                                                                      6

  1-6- محدودیت های تحقیق                                                                                        6

  1-6-1-محدودیت های قابل کنترل                                                                                6

  1-6-2-محدودیت های غیرقابل کنترل                                                                            6

  1-7-تعریف واژه ها واصطلاحات                                                                                  7

  فصل دوم:ادبیات تحقیق                                                                                               8

  2-1-مقدمه                                                                                                             9

  2-2-مبانی نظری                                                                                                      9

  2-2-1-آناتومی و ساختار پا                                                                                         9

  2-2-2-استخوان های ناحیه مچ پا وپا                                                                            10

  2-2-3-مفاصل مچ پا وپا                                                                                           11

  2-2-3-1-مفصل ساب تالار                                                                                                                                       11

  2-2-3-2-مفاصل مید تارسال                                                                                                                                    12

  2-2-3-3-مفصل تالو کرورال                                                                                                                                    13

  2-2-4 – قوس های کف پا                                                                                        14

  2-2-5-عضلات عمل کننده بر حرکات مچ پا وپا                                                              15

  2-2-5-1 عضلات برون پایی                                                                                      15

  2-2-5-1 -1 - عضلات برون پایی خارجی                                                                    15

  2-2-5-1 -2 -عضلات برون پایی قدامی                                                                       16   

  2-2-5-1 -3 - عضلات برون پایی خلفی                                                                      17

   

  2-2-6-کف پای صاف                                                                                             19

  2-2-6-1- کف پای صاف منعطف                                                                               20

  2-2-7-وسایل ارتوتیکی وتو کفشی                                                                              22

  2-2-8 - شوت روی پا                                                                                             24

  2-2-8-1- تعریف شوت روی پا                                                                                 24

  2-2-8-2-دورخیز (نزدیک شدن)                                                                                                                             25

  2-2-8-3-پای تکیه(ساپورت)                                                                                    27

  2-2-8-4- برخورد توپ وپا                                                                                      27

  2-2-8-5- تولید نیرو                                                                                               29

  2-2-8-6-دقت شوت                                                                                              32

  2-2-8-7- سرعت شوت                                                                                          34

  2-3-سابقه تحقیق                                                                                                    35

  2-3-1- تحقیقات در زمینه اثر پاسچر پا                                                                         35

  2-3-2- تحقیقات در مورد تاثیر توکفشی وکفی طبی (ارتوزها)                                              37

  2-3-3-تحقیقات در مورد کفش ورزشی                                                                        40

  2-3-4- تحقیقات در مورد شوت روی پا                                                                       43

  فصل سوم: روش تحقیق                                                                                            45

  3-1-مقدمه                                                                                                            46

  3-2- جامعه آماری وروش گزینش آزمودنی ها                                                                 46

  3-3- روش وابزار                                                                                                   46

  3-3-1- روش اندازه گیری قد                                                                                    47

  3-3-2- روش اندازه گیری وزن                                                                                  48

    3-3-3-روش شناسایی صافی کف پا                                                                           48

  3-3-3-1-روش افتادگی استخوان ناوی                                                                         48

  3-3-4-روش ارزیابی شوت                                                                                       49

  3-3-4-1 –روش ارزیابی برد توپ                                                                               49

  3-3-4-2- روش اندازه گیری دقت شوت                                                                      50

  3-5-ویژگی های کفش ورزشی                                                                                   51

  3-6-ویژگی های  کفی (ارتوز)                                                                                    51

  3-7- روش های آماری وشیوه تجزیه وتحلیل                                                                  52

  فصل چهارم : نتایج تحقیق                                                                                          53

  4-1-مقدمه                                                                                                            54

  4-2- بررسی وتوصیف مشخصات فردی آزمودنی ها                                                          54

  4-3-آزمون فرضیه ها                                                                                               55

  4-3-1-فرض اول                                                                                                   56

  4-3-2- فرض دوم                                                                                                  58

  4-3-3- فرض سوم                                                                                                60

   4-3-4- فرض چهارم                                                                                              62

  4-4- خلاصه فصل                                                                                                  64

  فصل پنجم:بحث نتیجه گیری                                                                                       66

  5-1-مقدمه                                                                                                            67

  5-2- خلاصه تحقیق                                                                                                67

  5-3- بحث ونتیجه گیری                                                                                           67

  5-4-نتیجه گیری کلی                                                                                               72

  5-5- پیشنهادات پژوهشی                                                                                          72

  5-5-1- پیشنهادات برخواسته از تحقیق                                                                          72

  5-5-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده                                                                          72

   

  منبع:

  منابع فارسی

  -  معماری ژ (مترجم) ،(1390). بیو مکانیک ورزش وتمرین. ویراست دوم، انتشارات احسن. 

  -  دانشمندی ح ،(1385). علیزاده  م ، قراخانلو ر. حرکات اصلاحی، چاپ چهارم ،انتشارات سمت.

  - نامبخش پ، (1377 ). بررسی تاثیر تمرینات پلیومتریک بر روی فاکتورهای قدرت شوت وسرعت های انفجاری بازیکنان فوتبال جوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران .

  - خوشدل احمدی م ،(1378). مقایسه میزان قوس طولی کف پای ورزشکاران نخبه زن در  برخی از رشته های ورزش با کفش وبدون کفش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . 

  - عبدلی ،ب،(1390) .رابطه قوس طولی پا با برخی شاخص های حرکتی منتخب کودکان 11 تا 14 ساله.پژوهش در علوم توانبخشی .سال7.شماره 3.

  - فرمانی ف ،(1389). تأثیر کفی طبی بر میزان مصرف انرژی افراد دونده دارای صافی کف پا، فصلنامه دانش وتندرستی ،دوره 5،شماره 1 .

  - حیاتی .ا ،(1391).تاثیر زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک شوت فوتبال در پسران فوتبالیست نوجوان .مجله طب ورزشی ،بهار وتابستان ،شماره 8،ص 72-63 7.

  کریمی م،(1390).تاثیر استفاده از کفی های طبی در میزان مصرف انرژی افراد دچار صافی کف پا طی راه رفتن،پژوهش در علوم توانبخشی ،سال7 ،شماره5 .

  - عزیز پور س(1390).اثر کفی بر فعالیت الکترو مایوگرافی عضلات ساق طی راه رفتن در افراد دارای پای سوپینیت وپرونیت ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بو علی همدان.

  - بینا باجی  ح،(1390).آثار فوری استفاده از یک نوع کفی حمایت کننده قوس برروی عضلات ساق دانش آموزان دچار صافی کف پا ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بو علی همدان.

  - موحد منش ف،(1389).مقایسه تاثیر دو شیوه درمانی استفاده از کفی وحرکات اصلاحی بربرخی عوامل جسمانی وحرکتی در دختران 12-10 سال مبتلا به صافی کف پا.پایان نامه دانشگاه آزادکرج .

   

   

   

   

  منابع لاتین

   

  Asami T, Nolte V(1983). Analysis of powerful ball kicking. In Biomechanics VIII-B. Edited by: Matsui A, Kobayashi K. Champaign, IL, Human Kinetics; 1983:695-700.

  Alison R,Putanam D,Shakira N,Bandolin B,Brian J,Krabak (2012)."impact of ankle bracing on skill performance in recreational soccer player ,PM R 2012;4:574-579.

  Amos M & Morag E (2002). Effect of shoe mass on soccer kicking velocity. Paper presented at the Fourth World Congress of Biomechanics, Calgary, Alberta, Canada.

  Asai, T, Carre M, Akatsuka T and Haake S (2002) ,The curve kick of a footbal I: impact with the foot. Sports Engineering 5, 183-192.

  Asami, T. & Nolte V(1983). Analysis of powerful ball kicking. In Matsui, H. & Kobayashi, K. (Eds.) Biomechanics VIII-B. Champaign, IL, Human Kinetics; 

  Asami T, Nolte V (1983).Analysis of powerful ball kicking. In H. Matsui & K. Kobayashi (Eds.), Biomechanics VIII-B (695-700). Champaign, IL, U.S.A.: Human Kinetics.

  Adrianne E,Richard M, Smith (2004).Mechanics and control of the versus normal foot during the stance phase of walking . clinical Biomechanics 19: 391-397.

   AsaiT, Carre M, Akatsuka T , Haake S ( 2002). The curve kick of a football I: impact with the foot. 2002 Blackwell Science Ltd . Sports Engineering (2002) 5, 183–192

  Apriantono T, Nunome H, Ikegami Y,  Sano S (2006). The effect of muscle fatigue on instep kicking kinetics and kinematics in association football. Journal of Sports Sciences, 24, 951–960.

  Andersen B, Dorge H, Thomsen F(1999). Collisions in soccer kicking. Sports Engineering, 2, 121–126.

  Barfield WR. (1998). The biomechanics of kicking in soccer. Clinics in Sports Medicine; 17(4):711-728.

  Berjan B, Pazin N, Predrag R. Bozic, Mirkov D, Kukolj M, Jaric S (2011). Evaluation of a composite test of kicking performance ;Journal of Strength and Conditioning Research Publish Ahead of Print.

  Barfield W, Kirkendall D & Yu  B (2002). Kinematic instep kicking differences  between elite female and male soccer players. Journal of Sports Science and Medicine. 1, 72-79.

  Blake R L.1986.Inverted Functional orthosis .Journal of the American Podiatric Medical Association.76-5.

  Burns J,Keena AM,Redmond A(2005).foot type and overuse injury in triathletes.J AM Poditar MED Assoc ., 95:235-241.

  Bakmann CK(1997).The effect of treadmill compliance and foot type on electromayography of lower extremity muscle during running ,Western Washington university .

  Burns J(2004).The assessment and management of a patient with painful idiopathics pes cavus .Australasian J.poditar .med 38,49-53.

  Barrett J and Bilisko T( 1995). The role of shoes in the prevention of ankle sprains. Sports Med, 20: 277-280.

  Burns J,Crosbie J Hunt A,Ouvrier R(2005).The effect of pes cavus foot pain and plantar pressure .clinical biomechanics ,20(9):877-882.

  Bubanj S, Stankovic R  ,Joksimovic S  ,Bubanj R, Joksimovic S , Goran K (2010) . kinematics of accurate inside of foot kick, Kinesiologia Slovenica, 16, 1-2, 75–83 (2010).

  Barfield WR, Kirkendall DT , Yu B (2002). Kinematic instep kicking differences between elite female and male soccer players. Journal of Sports Science and Medicine. 1, 72-79.

  Cavangh PR, Rodgers MM(1987). The arch index: a useful measure from footprints. J Biomech;20(5):547-51.

  Carre M, Asai T, Akatsuka T and Haake S (2002). The curve kick of a footbal II: flight through the air. Sports Engineering 5, 193-200.

  Chen Y C,Lou SZ,Huang CY Su FC .(2010).Effect of foot  orthoses on gait patterns of flat feet patients .Clinical Biomechanics .25,265-270.

  Carl G, Mattacola ,Maureen K, Dwyer MS. Miller MS,  Tim L, Jean L McCrory, Terry R,Malone(2007). Effect of Orthoses on Postural Stability in Asymptomatic Subjects With Rearfoot Malalignment During a 6-Week

  Acclimation Period. Arch Phys Med Rehabil Vol 88, May 2007.

  DONATELLI R; (1987). " Abnormal Biomechanics of the Foot and Ankle" JOSPT  July 1987.

  Dorsay S.Williams ,Irene S.McClay .Joseph Hamill and Thomas S .Buchanan . (2001). Lower extremity kinematic and kinetic differences in ranners with high and low arches .Journal of applied biomechanics ,17 ,153-163

  Eslami  M,Begon M.,Hinse S ,Sadeghi H,Popov P,Allard P.(2009).Effect of foot orthoses on magnitude and knee moment during running .J,Sci.Med. Sport 12,679-684.

  Ewald M, Hennig (2008).biomechanical  evaluation of running and soccer shoes:methodology and testing procedors . ISBS Conference 2008,July 14-18, 2008, Seoul, Korea .52-56.

  Fatone S.(2010).Challenges in lower – limb orthotic research .Proshet orthot int.34,235-237.

  Ghiamirad A,moharramiaghdam E,(2012). The Medical Insole Effects in Kinetic Patterns of Vertical Jumping for Heading between Flatfoot Male Football Players; Scholars Research Library; Annals of Biological Research, 2012, 3 (1):162-169.

  Godik M, Fales I and Blashak I (1993) .Changing the kicking accuracy of soccer players depending on the type, value and aims of training and competitive loads. In: Science and soccer II. Eds: Reilly, T., Clarys, J. and Stibbe, A. London: E&FN Spon. 254-260.

  Kellis EL  and Katis AT (2007) ."Biomechanical characteristics and determinants of instep soccer kick" Journal of Sports Science and Medicine ;6: 154-165.

  Gross M L, Davlin LB  and  Evanski  PM (1991). Effectiveness of

  orthotic shoe inserts in the long-distance runner. Am. J. Sports Med. 19:409–412.

  Goktepe A, Karabork H, Emre AK, Cicek S, Korkusoz  F(2008). Kinematic analysis of penalty kick in soccer.J. Fac.Eng. Arch. Selcuk Univ., v.23, n.3.

  Hatze H, (1974). The Meaning of Term Biomechanics. Journal of Biomechanics 7: 189-190.

  Hamill J, Knutzen Katleen M.copyright (2009).Biomechanical Basis of Human Movment ,3rd edition .Lippincott Williams & Wilkins.

  Hay J (1993). The biomechanics of sports techniques. Fourth Edition

   Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. University of Iowa .

  Hylton B, Menz ET(2008). Foot and ankle surgery in Australia :adescriptive analysis of the medicare benefits schedule database ,1997-2006.journal of foot and ankle research ,1:10.

  Hennig, E. & Sterzing, T. (2010). The influence of soccer shoe design on playing performance – a series of biomechanical studies , Footwear Science, 2(1): 3-11.

  Hidaji Kura, Zong-Ping Luo,Harold B.Kitaoka,Kai-Nan An(1997). Quantitive  analysis of the intrinsic muscle the foot . the anatomical record 249:143-151.

  Haendlmayer KT,Harris NJ.(2009).flat foot deformity :an over view orthopedic an thrauma .23:6,395-403.

  Hamill J. and K.M.Knutzen (2009).Biomechanical Basis of human Movment.

  Hunt AE,Smith RM .(2004).Mechanics and control of the flat versus normal foot during the stance  phase of walking .clinical biomechanics .19,391- 397.

  Huang T, Roberts E ,Youm Y (1982). Biomechanics of kicking. In: Human body dynamics: impact, occupational, and athletic aspects. Ed: Ghista, D. Oxford : Clarendon Press. 407-443.

  Hall S (2007). Basic Biomechanics (5th Edition).New York, NY: McGraw-Hill Companies.

  Hertel J, Denegar CR, Buckley WE et al(2001). Effect of rearfoot orthotics on postural control in healthy subjects. J Sport Rehab, 10:36–47, 2001.

  Ismail A, Ali M, Deros2 B and Johar M (2010).biomechanics analysis and optimaization of instep kicking :a case study to Malaysian foot baller; 26-27 MAY 2010, FKM Conference Hall, UMP, Kuantan, Pahang, Malaysia; pp. 535-542.

  Ismail A, Mansor M ,Ali M, Jaafar S and N.K. Makhtar N (2010) Biomechanical Analysis of Ankle Force: A Case Study for Instep Kicking American Journal of Applied Sciences 7 (3): 323-330.

  Isokawa M & Lees A (1988). A biomechanical analysis of the instep kick motion in soccer. In T. Reilly, A. Lees, K. Davids, & W. J. Murphy (Eds.), Science and football (pp. 449–455).

  Ishii H,  Maruyama T (2007). Influence of foot angle and impact point on ball behavior in side-foot soccer kicking. The Impact of Technology on Sport, II, 403–408.

  Ikram H, Mohd A (2012). Biomechanical evaluation of ankle force during instep kicking . Indian Streams Reserach Journal Vol.2,Issue.I/Feb; 12pp.1-4

  Jacobs B.(2010).Toe Walking ,flat feet and bow legs,in–toeing and out-toehng pediatrics and child health.20:5,221-224.

  Jurado G , Amate P , Martín F ( 2011).diffrences in  kinematics  parameters in soccer kicks between  male and  female,   ISSN: 1577-0354.

  John V.Basmanjian and George steko (1963).the role of muscle in arch support of the foot : an EMG study .J Bone joint surg AM .45:1184-1190.

  Khemka N, Jacob C, Cole G.(2005)." Making soccer kicks better: A Study in Particle Swarm Optimization and Evolution Strategies".IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2005), Edinburgh, U.K.

  Katis A,  Kellis E (2010). Three-dimensional kinematics and ground reaction forces during the instep and outstep soccer kicks in pubertal players. Journal of Sports Sciences, 28:11, 1233-1241.

  Kellis E,  Katis A (2007). The relationship between isokinetic knee extension and flexion strength with soccer kick kinematics: an electromyographic evaluation. Journal of Sports Medicine Physical Fitness, 47, 385-94.

  Kellis E, Katis A (2007). The relationship between isokinetic knee extension and flexion strength with soccer kick kinematics: an electromyographic evaluation. Journal of Sports Medicine Physical Fitness, 47, 385-94.

  Kapandji IA (1970).The physiology of the joints.vol 2 ,the lower limb .Edinburg: Churchill Livingstone ,1970.

  Karen P.Cote,Michael E Brunet ,Bruce M Gansneder,and Sandra J Shultz (2005).Effects of pronated and supinated foot posture on static and dynamic postural stability . Journal of Athletic Training :40(1):41-46.

   Kaufman K,Stephanie K,Brodine et al(1999). The effect of foot posture and range of motion on muscloskeletal overuse injuries.American journal of sport medicine; 27(5).585-593.

   Kellis E, Katis A and GissisI (2004). Knee biomechanics of the support leg in soccer kicks from three angles of approach. Medicine and Science in Sports and Exercise 36: 1017-1028.

  Khaleghi M, Sadeghi H,Shojaadin SD,Abbasi A(2007). Relashionship between supinated and pronated foot with dynamic stability in jump – landing. Journal of Biomechanics ,40,supplement 2:pages 203.

  Lees, A., Asai, T., Andersen, T.B., Nunome, H. & Sterzing, T. (2010). The biomechanics of kicking in soccer: A review, Journal of Sports Sciences, in press.

  Lees, A. (1996). Biomechanics applied to soccer skills. In: Science and

  Soccer. Ed: Reilly, T. London: E & FN Spon. 123-133.

  Lees A and Nolan L. The biomechanics of soccer: a review. J Sports Sci 16: 211-234,1998.

  Lockard M A (1988). Foot orthoses. Phys. Ther. 68:1866–1873.

  Lees A, Owens L (2011). Early visual cues associated with a directional place kick in soccer. Sports Biomechanics, 10:02, 125-134.

  Li Y .(2012)." Kinematic comparisons of kick directions during the instep soccer penalty kick" .A Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies of The University of Manitoba in partial fulfillment of the requirements of the degree of MASTER OF SCIENCE.

  Levanon J.and Dapena J (1998). Comparison of the kinematics of the full-instep and pass kicks in soccer. Medicine and Science in Sports and Exercise, 30, 917-927.

  Ledoux WR.Hillstorm HJ .(2002).the distributed plantar vertical force of neutrally aligned and pes planus feet .Gait and Pusture.15,1-9

  Kuo X , Shiang T . the instep kicking accuracy analisis using different soccer shoes.Institute of Sport Equipment Technology , Taipei Physical Education College.

  Levinger P,Murley GS,Barton CJ ,Cotchett MP,McSweeney,Menz HB(2011).  Flat- arched feet display altered foot kinematics compared to normal – arched feet during  walking .Australia. 26-29 April 2011.

  Luxbacher J (1991). Soccer: Steps to success. Champaign, IL: Leisure Press

  Lees A & Owens L (2011). Early visual cues associated with a directional place kick in soccer. Sports Biomechanics, 10:02, 125-134.

  Lees A & Nolan L (1998). The biomechanics of soccer: A review. Journal of Sports Sciences, 16, 211-234.

  Ledox WR, Shofer JB,Smith DG,Sulivan K ,Hyeses  SG Assal M ReiberGE (2005) . Relashionship between foot type  foot deformity and ulcer occurrence .

  Lees, A(1993). Biomechanics of Football. In Reilly, T., Clarys, J. P. & Stibbe, A. (Eds.) Science and Football II. London: E & FN Spon.

  Lees A and Nolan L (1998).The biomechanics of soccer: A review. Journal of Sports Sciences 16, 211-234.

  n the high – risk diabetic foot.JRRD ;42:665-672.

  Lees A and Davies T, (1988). The effects of fatigue on soccer kick biomechanics (abstract). Journal of Sports Sciences, 8: 156-157.

  Luger EJ,Nissan M,Karp F A, Steinberg EL ,Dekels (1999).Patterns of weight distribution under the metatarsal heads .J Bone joint surg Br 81:199

  Luhtanen P, 1988. Kinematics and kinetics of maximal instep kicking in junior soccer players. In Science and football. Eds: Reily T.

  LYLE  A, SUSAN  M, SIGWAR D, LIANG-CHING TSAI, CHRISTINE D. POLLAR D, and CHRISTOPHER  M POWER S(2011). Influence of Maturation on Instep Kick Biomechanics in Female Soccer Athletes; MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE_ Copyright _ 2011 by the American College of Sports Medicine.

  Manopoulos  E, Papadopoulus C, and Kellis E  (2004). Effect of combined strength and kick coordination training on soccer kick biomechanics in armature players. Scand J. Med. Sci. Sport, 16: 102-110.

  Manoli A,Graham B(2005).the subtle cavus foot ,the under pronator ,a review. Foot & ankle international ,26(3) : 256-263 .

  Murly GS,Mens HB ,Landorf KB (2009).Foot posture influences the emg activity of selected lower limb during gait .Journal of foot and ankle research 2:35.

  McPoil TG,Hunt GC.(1995).Evalution and management of foot and ankle disorders :precent problems and  future directions.Jornal of orthopedics and sports physical thraphy .21,381-8.

  Murley GS, Menz HB, Landorf KB( 2009). Foot posture influences the electromyographic activity of selected lower limb muscles during gait. J. Foot Ankle Res. 2, 35.

  Murley GS, Bird AR( 2006). The effect of three levels of foot orthotic wedging on the surface electromyographic activity of selected lower limb muscles during gait. Clin. Biomech. 21, 1074–1080.

  Murley GS, Menz HB, Landorf KB, (2009). A protocol for classifying normal- and flat-arched foot posture for research studies using clinical and radiographic measurements. J. Foot Ankle Res. 2, 22.

  Murley GS, Menz HB, Landorf KB, Bird AR(2009). Reliability of lower limb electromyography during overground walking: a comparison of maximal- and submaximal normalisation techniques. J. Biomech. 43, 749–756.

  Murley GS,Landorf  KB ,Menz HB(2010). Do foot orthoses change lower limb muscle activity in flat-arched feed towards a pattern observed in normal – arched feet? Clinical Biomechnics .25,728-736.

  Moschini A and Smith N(2012). Effect of shoe mass on soccer kicking velocity. Institute of sport scinse (234). Murphy,W . London: E & FN Spon, 441-448.

  Noll KH (2001). The use of orthotic devices in adult acquied flatfoot

  deformity. Foot Ankle Clin ;6(1):25-36.

  Nawoczenski DA, Ludwig PM(1999). Electromyographic effects of foot orthotics an selected lower extremity muscles during running. Arch Phys Med Rehabil;80(5):540-344.

  Nunome H, Asai T, Ikegami Y,  Sakurai S (2002). Three dimensional kinetic analysis of side-foot and instep kicks. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34, 2028–2036.

  Nicolopoulos CS ,Scott BW,Giannoudis PV(2000).Biomechanical basis of foot orthotics prescription .Journal of foot and ankle .14,464-469.

  Neptune R, Kautza S , Zajac F (2002)."contributions of the individual ankle plantar flexors to support.for ward progression and swing initiation during  walking .Journal of Biomechanics 34, 1387- 1398.

  Nunome H, Lake M,  Georgakis A and Stergioulas LK ,(2006). Impact phase kinematics of instep kicking in soccer. J. Sports Sci., 24: 11-22.

  Oatis CA (2009).Kinsiology The Mechanics & Pathomechanics of Human Movment.(2nd).Phyladelphia:Pencilvanya .

  Omey ML & Micheli LJ (1999).Foot and ankle problem in the young athlete   Med sci sport Exerc. Jul :31(7suppl):s470-86.

  Opavsky  P. (1988). An investigation of linear and angular kinematics of the leg during two types of soccer kick. In: Science and Football. Eds: Reilly T.

  Orloff H, Sumida B, Chow J, Habibi L, Fujino A, Kramer B (2008). Ground reaction forces and kinematics of plant leg position during instep kicking in male and female collegiate soccer players. Sports Biomechanics, 7(2), 238-247.

  Ozer C M, Barut C (2012).   Evaluation of the sole morphology of professional  football players. Official Journal of FIMS; pp. 8-17.

  Paywong CH ,Nunley B, Mall JA,Queen N(2008).The effect of foot type on inshoe plantar pressure during walking and running; Gait &Posture 28(3) :405-4

  Postema K, Burm PE, Zande ME, Limbeek J(1998) Primary metatarsalgia: the influence of a custom moulded insole and a rockerbar on plantar pressure. Prosthet Orthot Int, 22:35–44, 1998.

  Plagenhoef S(1971). Patterns of human motion. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

  Powell DW ,Long B,Milner CE,Zhang S.(2011).Frontal plane multi – segment foot kinematics in high and low –arched females during dynamic loading tasks.Human Movment Science.30,105-114.

  Razeghi  M,Batte ME(2004). Foot type classification : a critical review of current methods. Gait & Posture .15:282-291.

  Redmond AC,Crosbie J,Ouuvrier AR(2006).Development and validation of a novel rating system for scoring standing foot posture :the foot posture index,J clinical biomechanics ,21:89-98.

  Rose ,Jessica,Gamble ,James G(2006).Human walking ,3rd edition .Lippincot Williams philadelpia ,Pan19106 usa .

  Roberts P W(1915).Initial Strain in the Weak foot.NewYork,1915.

  Robbins S,Waked E,Gerard J,(1994)."athletic footwear affect balance in men" BR J Sp Med 28(2).

  ROOT M L (1994).  Development of the functional orthosis. Clin. Podiatr.

  Med. Surg. 11:183–210.

  Root  H L,Weed J,Syarlato T E et al.(1966).Axis of Motion of the subtalar joint . Journal of the American Podiatric Medical Association .56,149-155.

  Rose G K.(1962)correction the pronated foot.Journal of Bone & Joint surgery . (Br)44,642-644.

  Rose GK,Welton EA,Marshal T.(1985).the diagnosis of flat foot in the child . Journal of Bone and joint surgery .67-B,71-78.

  Rome K, Brown CL(2004). Randomized clinical trial into the impact of rigid foot orthoses on balance parameters in excessively pronated feet. Clin Rehab, 18:624–630, 2004.

  Sakamotoa K, Geislerb G, Nakayamab M, Asaib T(2011). Kinematic analysis of the ball impact in female soccer players; Procedia Engineering 13 (2011) 182–187

  Slate E P Jr,Arangio G A,Salate E P.(1990).The foot as a shock absorber. Journal of Biomechanics .23,655-659.

  Stacoff A, Quervain IK –de,Dettwyler,wolf P,List R,Uukelo T,Stussi E.(2007). Biomechanical effects of foot orthoses during walking the foot .17,143-153.

  Shan G and Westerhoff P (2005). Full-body kinematic characteristics of the maximal instep soccer kick by male soccer players and parameters related to kick quality. Sports Biomechanics, 4(1), 59-72.

  SHINKAI H, NUNOME H, ISOKAWA M, and IKEGAMI Y (2009)." Ball Impact Dynamics of Instep Soccer Kicking" MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE_ Copyright _ 2009 by the American College of Sports Medicine.

  Shultze SI.Carica CH,Gansender B,Perririn D (2006).The independent and interactive effect of navicular drop and quadriceps angle on neuromuscular responses to a Weight bearing  perturbation ,Jathletic training ,41(3):251-259.

  Sterzing T, Kroiher J,  Hennig, E (2008). Kicking velocity: Barefoot kicking superior to shod kicking? In T. Reilly & F. Korkusuz (Eds.), Science and football, VI (pp. 50–56). London: Routledge.

  Sterzing T,  Hennig E M (2008). The influence of soccer shoes on kicking velocity in full-instep kicks. Exerc Sport Sci Rev, 36(2), 91-97.

  Shinkai H, Nunome H, Isokawa M & Ikegami Y(2009). Ball Impact Dynamics of Instep Soccer Kicking. Medicine & Science in Sports & Exercise;41,889-897.

  Tol J, Slim E, Soest A & Dijk C(2002). The relationship of the kicking action in soccer and anterior ankle impingement syndrome. American Journal of Sports Medicin;30, p.45-50.

  Teixeira L (1999). Kinematics of kicking as a function of different sources of constraint on accuracy. Perceptual and Motor Skills 88, 785-789.

  Tol JL, Slim E, van Soest AJ, van Dijk CN (2002). The relationship of the

  kicking action in soccer and anterior ankle impingement syndrome: a biomechanical analysis. Am J Sports Med. 2002;30(1):45–50.

  Thomas G .Mcpoil E T A (1985).Biomechanichs of the foot in walking :A Function Approach.

  Tsaousidis N & Zatsiorsky V (1996). Two types of ball-effector interaction and their relative contribution to soccer kicking, Human Movement Science, 15, 861-876.

  Twomey D, McIntosh AS, Simon J, Lowe K, Wolf S (2010).I Kinematic differences between normal and low arched feet in children using the Heidelberg foot measurement method. Gait Posture ; 32(1): 1-5.

  Thomas G.Mcpoil (1995). Evalution and Management of foot and ankle Disorders ;present problems and future Directions.JOSFT volume 21 number 6 june .

  Thomas C,Michaud DC,Nawoczenski DA.(2006).The influence of Two difffrent  types of foot orthoses on first Metatarsophalangeal joint kinematics during gait in a single subject .jornal of Manipulative and physiological therapeutics.29,60-65.

  Tweed JL ,Campbell JA ,Avil SJ.(2008).Biomechanical risk factors in the development of medial tibial stress syndrome in distance runners .Journal of the American podiatric medical association .98,436-44.

  Ulunay Kanatli U ,Haluk  Yetkin,Selcuk Bolukbasi (2003).Evalution of the transverse metatarsal arch of the foot with gait analysis .arch ortthop trauma surg 123:148-150.

  Valmassy R L.(1996).clinical biomechanics of the lower extremity .Mosby – year book :1st edition ,chapter 1:59-85

  Van Boerum DH,Sangeorzan BJ(2003). Biomechanics and pathophysiology  of flat foot. foot Ankle Clin ;8(3):419-30.

  Wong KY, Cheung SY(2005). Gross motor skills performance of Hong Kong Chinese children. Journal of Physical Education & Recreation ; 12(2): 23-9.

  Wesson J (2002). The science of soccer. London: Institute of Physics Publishing.

   Winter DA,Yack HJ (1987) . EMG profiles during normal human ,walking : stride and inter subject variability .electro encephalo graphy clinic neurophysiology ;67:402-411.

  Williams DS ,Mcclay IS (2000):measurement used to charterise the foot and the medial  longitudinal arch – reliability and validity.physical theraphy ,80864-871.

  Wenger DR ,Mauldin D,Speck G,et al.(1989).corrective shoes and inserts as treatment for flexible flat foot in infants and children. Journal of Bone and Joint surgery .71A,800-810.

  Whitman R.(1889).the importance of positive support in the curative treatment of weak feet and a comparison of the means employed to assure it. American Journal of orthopedic surgery .11,215-218.

  Williams DS,McClay IS ,Hamill J,Buchana TS.(2001).Lower extremity kinematis and  kinetics differences in runners with high and low arches . Journal of applied biomechanics .17,153-163.

  Zernicke R, Roberts EM(1978). Lower extremity forces and torques during systematic variation of non-weight bearing motion. Med Sci Sports 1978,10:21-26.


موضوع پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, نمونه پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, جستجوی پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, فایل Word پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, دانلود پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, فایل PDF پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, پروژه درباره پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر کفش ورزشی و کفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در افراد دچار صافی کف پا

چکیده: مقدمه: دویدن امروزه به عنوان یکی از رایج­ترین فعالیت حرکتی در میان ورزشکاران و افراد جامعه مطرح شده است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر کفش­های آدیداس و نهرین بر برخی از متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با شکستگی استرسی درشت­نی در دوندگان تفریحی مرد جوان سالم بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15مرد جوان سالم (با میانگین سنی 27/2±37 سال، قد 39/5±93/180 سانتی‌متر و جرم ...

دانشکده تحصیلات تکمیلی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A» گرایش آسیب شناسی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط نوع خوابیدن با لوردوز کمری و ارائه حرکات اصلاحی در پسران 10 تا 14 سال شهرستان اسلام آباد غرب می باشد.به همین منظور تعداد 90 نفر از پسران مدارس مورد غربال قرار گرفتند و 40 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهشی در این تحقیق شرکت ...

پایان­نامه درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی چکیده: کف پای صاف از جمله ناهنجاری­های بسیار شایع است. ناهنجاری­های آناتومیکی می­توانند موجب تغییر متغییرهای کینماتیکی مفاصل پا گردند که در نتیجه با بروز الگوی متفاوت راه رفتن همراه می­شود. شناسایی کم و کیف متغییرهای تحت تاثیر این ناهنجاری­ها در توانبخشی افراد مبتلا به کف پای صاف موثر است. با توجه ...

پايان نامه مقطه کارشناسي رشته نساجي چکيده : به منظور توليد الياف نانو دو روش کلي وجود دارد، روش اول، توليد الياف با استفاده از کاتاليزور مي باشد که در اين روش الياف در بستر مخصوص يا محلول اخ

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی چکیده زمینه: در تمرینات پلایومتریک حرکات شبیه سازی شده با مهارت­های اصلی ورزش مورد نظر با هدف افزایش توان بازیکن بکار برده می­شوند. هدف این مطالعه، اثر سنجی 8 هفته تمرین پلایومتریک با و بدون مانع کوتاه بر ارتفاع پرش و کیفیت مهارت­های اسپک و سرویس والیبالیست­های دختر ماهر بود. روش شناسی: به روش ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی چکیده زمینه: در تمرینات پلایومتریک حرکات شبیه سازی شده با مهارت­های اصلی ورزش مورد نظر با هدف افزایش توان بازیکن بکار برده می­شوند. هدف این مطالعه، اثر سنجی 8 هفته تمرین پلایومتریک با و بدون مانع کوتاه بر ارتفاع پرش و کیفیت مهارت­های اسپک و سرویس والیبالیست­های دختر ماهر بود. روش شناسی: به روش ...

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف و زمینه تحقیق: خودکارآمدی تمرین عاملی است که نقش بسزایی در موفقیت ورزشی داشته و به عنوان عاملی بازدارنده، در رفع عواقب نامطلوب منتج از رقابت ورزشی اهمیت دارد. لذا هدف این مطالعه، مقایسه سازه کارآمدی در رشته های انفرادی و تیمی است. مواد و روش ها: روش تحقیق از نوع پس رویدادی با طرح علی – مقایسه ای است. جامعه ...

چکیده : امروزه در جهان, حمایتهای مالی به خصوص حمایتهای مالی ورزشی فعالیتهای بازاریابی را تشکیل میدهند. در ایران هم فعالیتهای مالی ورزشی روند به رشد را به خصوص در ورزش فوتبال طی میکند . بنابراین لازم است که مدیران شرکتها از اثر بخشی این نوع فعالیتهای بازاریابی اطلاعات کاملی کسب کنند تا بتوانند تصمیم هایی از جمله تخصیص منابع برای حمایتهای مالی ورزشی را به درستی اتخاذ کنند. ...

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دوندگان شرکت‌کننده در مسابقات آغاز فصل قهرمانی کشور (94-1393) بود. که در این راستا 30 دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن 28/4±60/22 سال، وزن 07/6±20/72 کیلوگرم ، قد ...

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی اختلال هماهنگی رشدی برای توصیف کودکانی به کار می رود که در اجرای برخی از مهارتهای حرکتی با مشکل مواجه هستند و از شایستگی لازم جهت مقابله با نیازهای حرکتی روزمره خود رنج می برند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 ساله شهر اهواز بود. از بین تمام دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان یکی از ...

ثبت سفارش