پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی

word 2 MB 31719 64
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی(M.A)

  چکیده:

  هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی می باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتریک در 58 بازیکن (در هندبال میانگین سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال میانگین سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف استاندارد سن 47/3، قد 73/4، وزن 34/6. )  شاغل در لیگ استان گیلان در رشته­های ورزشی فوتبال و هندبال اندازه گیری شد. میزان چابکی و سرعت آزمودنی­ها در قالب دو آزمون چابکی ایلینویز و 20 متر سرعت در هر دو گروه هندبال و فوتبال اندازه­گیری شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده­ها در هر یک از اندازه­گیری­های انجام شده از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. برای مقایسه شاخص­های آنتروپومتریک بین پست­های مختلف از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی گابریل و برای بررسی ارتباط شاخص­های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. کلیه آزمون­های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی­داری(05/0 p <) انجام شد.

   نتایج آزمون گابریل با مقایسه زوجی شاخص­های عرض زانو و عرض مچ پا بازیکنان هندبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص عرض زانو در دروازه­بانان نسبت به بازیکنان خط زن به طور معنی­داری بیشتر بود. همچنین شاخص عرض مچ پا نیز در دروازه بانان نسبت به بازیکنان گوش به طور معنی­دار بیشتربود. همچنین مقایسه زوجی شاخص­های وزن و طول دو دست بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص وزن در مدافعین و هافبک­ها به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود.  طول دو دست در دروازه­بانان به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود. شاخص­های قد و قد نشسته بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص قد در دروازه­بان­ها و هافبک­ها به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود. همچنین شاخص قد نشسته نیز در مدافعین به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود.

  نتایج نشان داد که از بین شاخص­های آنتروپومتریک هندبالیست­ ها، وزن، قد نشسته، عرض آرنج و دور مچ پا با میزان سرعت و طول ساق پا، طول ساعد، آرنج تا نوک انگشت، دور سینه، و دور ران با میزان چابکی رابطه منفی، معنی­دار و دور بازو با میزان چابکی رابطه مثبت و معنی­داری داشتند (05/0  P<). از بین شاخص­های آنتروپومتریک فوتبالیست­ها، قد، قد نشسته، طول ران، طول دو دست، آرنج تا نوک انگشت، عرض زانو، عرض مچ پا، و دور شکم با میزان سرعت، طول دو دست، طول بازو، دور لگن، و دور شکم با میزان چابکی رابطه منفی و معنی­داری داشتند (05/0  P<). با توجه به مطالعات وبررسی های که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که در پست های مختلف فوتبال، دروازه بان ها و مدافع ها نسبت به هافبک ها، وهافبک ها نیز نسبت به مهاجم ها از جثه بزرگ تری برخوردار باشند. ودرپست های مختلف هندبال هم دروازه بان ها و بغل زن ها نسبت به خط زن ها، وخط زن ها  نسبت به گوش زن ها جثه بزرگ تری برخوردار باشند.

   

  واژه های کلیدی: فوتبال، هندبال، آنتروپومتری، سرعت، چابکی.

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

   

   

   

  کلیات پژوهش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1. مقدمه

  در حال حاضر در تمام رشته های ورزشی از علوم مذکور و نیز تکنولوژی های مختلف در جهت  هر  چه  بهتر  اجرا  نمودن  حرکات  و  مهارت های ورزشی و پیاده نمودن تاکتیک های  مختلف تیمی جهت کسب موفقیت استفاده می شود . از جمله رشته هایی که توانسته است از ابعاد مختلف علوم بهره کافی  ببرد رشته ورزشی فوتبال[1] می باشد.فوتبال، پرطرفدارترین ورزش دنیا است که توسط  بسیاری از مردان، زنان، کودکان و بزرگسالان در سطوح مختلف رقابتی انجام می گیرد که تعداد شرکت کنندگان در 208 کشور برای رسیدن به سطح حرفه ای 200 هزار نفر و در سطح آماتور 200 میلیون نفر تخمین زده شده(28). بیشتر بازیکنان طی مسابقه فوتبال (90 دقیقه)،به طور معمول مسافتی بین 12-10 کیلومتر در شدت نزدیک به آستانه بی هوازی (90-80 درصد حداکثر ضربان قلب یا 80-70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) می دوند(19،33). بر همین اساس، تخمین زده شده است سوخت و ساز هوازی،90 درصد از هزینه انرژی یک بازیکن را طی مسابقه فوتبال تامین می کند(33،19). در میان این فعا لیت با زیکن به  بسیاری از حرکات انفجاری از قبیل پرش ها، شوت زدن ها، تکل ها، چرخش ها، استارت ها، تغییر موقعیت و از همه مهم ترفعالیت هایی که بازیکن به طور مستقیم درگیر بازی با توپ و رقابت بر ای تصاحب آن است، نیاز دارد(38). با توجه به ماهیت فوتبال ابعاد بزرگ بدن می تواند به اجرای حرکات سریع، قدرتمند بپردازد(60). همچنین متغیرهای مهم برای اندازه گیری عملکرد در فوتبال شرایط فیزیکی، مهارت های فنی وتکنیکی است(50) .فوتبال با داشتن بیش از 200 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال[2]  یکی از رایج ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود. تعداد زیاد تماشاگران و علاقمندان به این رشته ورزشی نمایانگر این مطلب است و این همه بخاطر جذابیت و زیبایی خاص فوتبال می باشد که توانسته است به عنوان یک ورزش کامل و پر تحرک در جهان مطرح شود(45). حضور بیش از اندازه تماشاگران در دیدارهای داخلی، ملی، قاره ای و جهانی در ورزشگاه ها و ایجاد سیستم های ماهواره ای و برخورداری از بینندگان چند صد میلیونی پخش تلویزیونی، فوتبال را به عنوان مردمی ترین ورزش جهان معرفی کرده است(10). هندبال[3] که یک ورزشی پرتحرک و در ردیف ورزش های خشن معرفی شده در مدت یک ساعت و یا حتی بیشتر بازی می شود، و از مجموعه  مهارت ها و حرکات مثل دویدن- راه رفتن- پریدن – توقف کردن – عقب و جلو رفتن – پرتاب کردن و برخوردهای فیزیکی در دفاع و حمله...تشکیل شده است . از بررسی تحقیقات داخلی و خارجی چنین نتیجه گیری می شود که بین ویژگی های پیکر سنجی و آمادگی های عمومی ورزشکاران هندبال ارتباطی قوی وجود دارد. بطوریکه اکثراً اندازه قد، ابعادبدنی، جثه قوی، بلندی طول اندام بالائی، اندازه وجب دست پرتاب را جزء فاکتورهای اصلی و عمومی بازیکنان می دانند. علاوه بر ویژگی های عمومی فوق خصوصیات بازیکنان در هر پست مختلف بازی هندبال با یکدیگر متفاوت است که در انتخاب افراد می بایست ملاک قرار گیرد(5).

   امروزه در سطوح بالای ورزشی، استعداد یابی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است ومتخصصین وکارشناسان زبده حیطه علوم ورزشی فاکتورهای مختلفی را در سوق دادن یک شخص بسوی ورزش خاصی در نظر می گیرند. یکی از مهمترین شاخص های استعداد یابی اندازه های بدنی وارتباط آن با فاکتورهای مهم مورد نیاز یک رشته ورزشی می باشد. بنابر این کشف و شناسایی استعداد در ورزش های تیمی مشکل تر از ورزش های انفرادی نظیر دو و میدانی، دوچرخه سواری و قایقرانی است، چراکه تعیین عوامل پیش بینی کننده عملکرد در این رشته های ورزشی آسان تر است و در گذشته توسط متخصصین مشخص شده اند(48).

  در ادامه اشاره ای هم به چابکی و سرعت داشته باشیم .قابلیت تغییر مسیر حرکت، تغییر وضعیت بدن و یا هر دوی آنها و داشتن عکس العمل های مناسب که در حداقل زمان و با مهارت، دقت، تعادل[4] و سرعت انجام می شود را چابکی[5] گویند(13).چابکی یکی از عوامل بسیار ضروری برای ورزشکاران و مجموعه ای از عوامل جسمانی دیگر از قبیل سرعت[6]، سرعت عکس العمل، قدرت[7] و هماهنگی و تعادل است. بنابراین فرد چابک باید کلیه عوامل جسمانی[8] فوق را در حد قابل قبول داشته باشد. با این حال می توان گفت که چابکی در ورزش ها و عملکردهای مختلف ورزشی متفاوت بوده و ورزشکار در هر حرکت ورزشی به بعضی از عوامل جسمانی احتیاج بیشتری دارد(13). به طور مثال یک مشت زن باید با چابکی خویش را از ضربات حریف مصون دارد او در این عمل با سرعت عکس العمل خویش از ضربات حریف می گریزد و یا یک وزنه بردار نیز بعد از آنکه در شروع حرکت خویش وزنه را تا حد مطلوب بالا کشید با چابکی خویش که در این حالت بیشتر شامل سرعت حرکت و سرعت تغییر مسیر است زیر وزنه قرار می گیرد. چابکی می تواند عمومی باشد و شامل همه بدن فرد شود در مثال های بالا کلیه بخش های بدن در چابکی شرکت دارند. گاه نیز از چابکی موضعی بحث به میان می آید که این نوع از چابکی در ارتباط با یک بخش از بدن خواهد بود ( چابکی یکی از اندامها مثل دست و پا). برای مثال یک والیبالیست در لحظه ای که با یک حرکت دست از خوابیدن توپ در زمین جلوگیری می کند از چابکی موضعی استفاده نموده است. فاکتور چابکی در بسیاری از فعالیت های ورزشی به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت است. استارت های سریع، توقف های ناگهانی و تغییرات سریع در مسیر حرکت می تواند نمونه هایی از چابکی باشند(41).

  رابطه شاخص های آنتروپومتریک[9] با فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی در برخی از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.امروزه عوامل آمادگی جسمانی را به دو بخش، یعنی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی و آمادگی حرکتی تقسیم بندی کرده اند.  آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی، به توسعه ویژگی های مورد نیاز برای اجرای عملکرد خوب و همچنین حفظ شیوه زندگی سالم توجه می کند که شامل قدرت و استقامت عضلانی، استقامت قلبی_تنفسی (آمادگی هوازی)، انعطاف پذیری و ترکیب بدن می باشد(24). همچنین عوامل آنتروپومتریک مثل وزن و درصد چربی نیز با سلامت و طول عمر انسان در ارتباط نزدیک می باشند(34). بر این اساس، یکی از روش های علمی و معتبر برای ارزیابی سلامت افراد در تمام سنین، سنجش ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی می باشد(23). از این رو،محققین معتقدند که اندازه گیری عوامل آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی باید به عنوان یک عامل سلامتی و شاخصی از شیوه زندگی سالم برای توسعه استانداردهای رشد ملی کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شود.

   

  Abstract

  The aim of this study was to determine anthropometric indices soccer and handball players of different positions and between them are speed and agility. 22 anthropometric index of 58 players (in Handball mean age 22.7, height 61/182, 92/82 weight, standard deviation age of 24.2, Height 48/5, 42/5 weight., And soccer mean age of 33/25, height 67/182, 60/76 weight, standard deviation age of 47/3, 73/4 height, weight 34.6.) employed in Guilan league football and handball were measured in different disciplines. Anthropometric indices for comparison between different Pst¬Hay test analysis of variance and post hoc tests to examine the relationship between Gabrielle and anthropometric indices with the speed and agility of the Pearson correlation coefficient was used. All statistical tests by SPSS version 18 significant level (p<0/05) was performed. Gabrielle test results comparing indicators across a couple of knee and ankle width handball players at different positions within the knee showed that goalkeepers were significantly higher than the female line of players. The width of the ankle Goalkeepers also significantly greater than the players listens. Paired comparisons also lost weight and length of two soccer players in different positions that defenders and midfielders weight of the attackers significantly higher. And hand over the goalkeepers was significantly higher than the aggressors.Measures of height and sitting height of soccer players in different positions showed that height goalkeeper and midfielders significantly more than the invader. It also advocates sitting height was significantly greater than the aggressors.The results showed that the anthropometric indices Handbalyst, weight, sitting height, width, elbow and ankle away with the speed and length of leg, forearm, elbow to fingertips, chest circumference, and hip circumference with the agility of the relationship negative, significant and arm circumference were significantly positive correlation with the amount of agility (p<0/05).The footballers anthropometric indices, height, sitting height, leg length, arm length, elbow to fingertip, knee width, ankle width, and abdominal circumference with the speed, the hands, the arms, hip, and negative and significant relationship with the agility of waist circumference (p<0/05 ).According to studies that were done to the conclusion that the different positions of soccer goalkeepers and defenders than midfielders and midfielders are also entitled to the attacker to the size of the larger. And at various positions of handball goalkeeper and hugged the women than the men, and the women have a larger size compared to the women.

  Keywords: football, handball, anthropometry, speed, agility.

 • فهرست:

   

  فهرست شکل ها........................................................................................................................................ ک

  فهرست پیوست ها.......................................................................................................................................ل

  چکیده فارسی...............................................................................................................................................1

  چکیده انگلیسی............................................................................................................................................75

   

  فصل اول: طرح تحقیق

   

  عنوان.

  1-1. مقدمه...............................................................................................................................................................................5

  1-2. بیان مساله.........................................................................................................................................................................7

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................................9

  1-4. اهداف پژوهش...............................................................................................................................................................10

  1-4-1. هدف کلی..................................................................................................................................................................10

  1-4-2. اهداف جزئی..............................................................................................................................................................11

  1-5.  فرضیه‏های پژوهش.......................................................................................................................................................11

  1-6. متغیرهای پژوهش...........................................................................................................................................................12

  1-6-1. متغیر مستقل...............................................................................................................................................................12

  1-6-2. متغیر وابسته...............................................................................................................................................................12

  1-7. محدودیت های پژوهش.................................................................................................................................................12

  1-7-1. محدویت قابل کنترل..................................................................................................................................................12

  1-7-2. محدودیت های غیر قابل کنترل.................................................................................................................................12

  1-8. تعریف واژه ها  واصطلاحات کاربردی..........................................................................................................................12

   

   

   

  فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق

   

  2 -1. مقدمه.............................................................................................................................................................................15

  2-2. مبانی نظری پژوهش ......................................................................................................................................................15

  2-2-1.  آنتروپومتری..............................................................................................................................................................15

  2-2-1-1. شاخص­های آنتروپومتریک....................................................................................................................................15

  2-2-2.ورزش هندبال......................................................................................................................................................................................16

  2-2-2-1.الگوهای حرکتی در بازی هندبال............................................................................................................................16

  2-2-2-2.نیازمندی های فیزیووژیک هندبال .........................................................................................................................17

  2-2-3.فوتبال..........................................................................................................................................................................17

  2-2-3-1.آنتروپومتری و فوتبال............................................................................................................................................ 17

  2-2-4. سرعت ......................................................................................................................................................................17

  2-2-4-1.تمرین سرعت.........................................................................................................................................................17

  2-2-4-2.روش های افزایش سرعت دویدن......................................................................................................................... 18

  2-2-4-3.هماهنگی عصبی عضلانی ......................................................................................................................................18

  2-2-4-4.مطالعات در بزرگسالان ..........................................................................................................................................19

  2-2-5. چابکی........................................................................................................................................................................19

  2-2-5-1.انواع چابکی............................................................................................................................................................19

  2-2-5-2.یافته ها و نتایج تحقیقات مربوط به چابکی............................................................................................................20

  2-2-5-3.پیشرفت در تغییر مسیر و اجرای حرکت چابکی....................................................................................................20

  2-2-5-4.خلاصه بحث .........................................................................................................................................................20

  2-2-5-5.سرعت و چابکی در هندبال...................................................................................................................................21

  2-2-5-6.چابکی در فوتبال....................................................................................................................................................21

  2-2-6.قدرت در هندبال.........................................................................................................................................................21

  2-2-7..قدرت عضله در فوتبال............................................................................................................................................. 21

  2-3. پیشینه پژوهش­ ..............................................................................................................................................................21

  2-4. جمع بندی.................................................................................................................................................................... 23

   

  فصل سوم

  3-1. مقدمه ............................................................................................................................................................................26

  3-2. جامعه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها......................................................................................................................26

  3-3.روش پژوهش..................................................................................................................................................................26

  3-4.  طرح آزمایشی...............................................................................................................................................................26

  3-5. پروتکل...........................................................................................................................................................................26

  3-6. ابزارهای اندازه گیری.................................................................................................................................................... 27

  3-6-1.پرسشنامه .................................................................................................................................................................. 27

  3-6-2.ترازو......................................................................................................................................................................... 27

  3-6-3.متر نواری ..................................................................................................................................................................27

  3-6-4. کولیس...................................................................................................................................................................... 27

  3-7.روش اندازه گیری.......................................................................................................................................................... 28

  3-7-2. قد نشسته .................................................................................................................................................................28

  3-7-3.طول ران ....................................................................................................................................................................28

  3-7-4.طول ساق پا  .............................................................................................................................................................29

  3-7-5.طول دو دست........................................................................................................................................................... 29

  3-7-6.طول بازو ...................................................................................................................................................................29

  3-7-7.طول ساعد................................................................................................................................................................. 30

  3-7-8.طول کف دست.........................................................................................................................................................30

  3-7-9.طول آرنج تا نوک انگشت......................................................................................................................................... 30

  3-7-10.عرض شانه ............................................................................................................................................................ 31

  3-7-12.عرض مچ پا ...........................................................................................................................................................31

  3-7-13.عرض مچ دست..................................................................................................................................................... 32

  3-7-14.عرض آرنج..............................................................................................................................................................32

  3-7-15.دور سینه..................................................................................................................................................................33

  3-7-16.دور شکم.................................................................................................................................................................33

  3-7-17.دور لگن................................................................................................................................................................. 33

  3-7-18.دور مچ پا ...............................................................................................................................................................33

  3-7-19.دور ران...................................................................................................................................................................34

  3-7-20.دور بازو..................................................................................................................................................................34

  3-7-21.دور ساق پا.............................................................................................................................................................34

  3-7-22.سرعت....................................................................................................................................................................35

  3-7-23.چابکی....................................................................................................................................................................35

  3-8.  روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل..........................................................................................................................35

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل چهارم

  4-1. مقدمه.............................................................................................................................................................................37

  4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی داده­ها......................................................................................................................................37

  4-3. بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش................................................................................................................................38

  4-4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده­ها..................................................................................................................................39

  4-5. آزمون فرضیه­های پژوهش ...........................................................................................................................................40

  فرضیه اول.............................................................................................................................................................................40

  فرضیه دوم ............................................................................................................................................................................47

  فرضیه سوم............................................................................................................................................................................58

  فرضیه چهارم .......................................................................................................................................................................59

  فرضیه پنجم..........................................................................................................................................................................60

  فرضیه ششم..........................................................................................................................................................................61

  فصل پنجم

   

  5-1. مقدمه...........................................................................................................................................................................63

  5-2. خلاصه پژوهش............................................................................................................................................................63

  5-3. بحث و بررسی..............................................................................................................................................................64

  5-3-1. بررسی شاخص­های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال و هندبال در پست­های مختلف.................................................64

  5-3-2. رابطه بین شاخص­های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی........................................................................................67

  5-4.نتیجه گیری.....................................................................................................................................................................68

  5-5. پیشنهادات......................................................................................................................................................................69

  5-5-1. پیشنهادات کاربردی...................................................................................................................................................69

  5-5-2.پیشنهادهای پژوهشی..................................................................................................................................................70

   

  منبع:

   

  افضل پور، محمد اسماعیل. رشیدی، عصمت. کشتی دار، محمد. افضل پور، محبوبه. (1390). مقایسه ویژگی های آنتروپومتریک، بیوانرژیک و روانی والیبالیست  های زن موفق،نیمه موفق و مبتدی استان خراسان جنوبی.پژوهش در علوم ورزشی.

  پرنو، ع. قراخانلو، رضا. آقا علی نژاد، حمید. (1384). بررسی نیمرخ ترکیب بدنی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه فوتسال ایران.

  همتی نژاد، مهر علی. رحمانی نیا، فرهاد. (1383). سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی.چاپ اول آزمایشی.دانشگاه پیام نور.

  عابدی،بهرام،خدایی،مریم(1389)رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و برخی قابلیت های فیزیولوژیکی بازیکنان فوتبال زن،مطابق پست های بازی.پژوهش در علوم ورزشی.شماره 8.

  نادریان. جهرمی، م. (1384 ). مدیریت منابع انسانی درسازمان های ورزشی.انتشارات دانشگاه تهران.

  نیکبخت، مسعود. (1369). بررسی ارتباط بین تیپ بدنی و عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی در میان یک گروه منتخب از دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.

   

  7.Abdelkrim, Nidhal Ben, Castagna, Carlo, Jabri, Imed, Battikh, Tahar, El Fazaa, Saloua, & El Ati, Jalila. (2010). Activity profile and physiological requirements of junior elite basketball players in relation to aerobic-anaerobic fitness. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(9), 2330-2342.

  8.agha Alinejad H, ghahremanloo, e. (1386). Physiology of handball. National Olympic comite, 1.

  9.alizadeh, mohammad hossein. (1385). Preparation of normal (NORM) for specialized testing physical, mental and skill of Iran's national football team. National Olympic comite.

  10.Bangsbo, Jens. (1993). The physiology of soccer--with special reference to intense intermittent exercise. Acta Physiologica Scandinavica. Supplementum, 619, 1-155.

  11.Bangsbo, Jens. (1994). Fitness training in football: a scientific approach: August Krogh Inst., University of Copenhagen.

  12.Boone, Jan, & Bourgois, Jan. (2013). Morphological and physiological profile of elite basketball players in Belgium. International journal of sports physiology and performance, 8(6), 630-638.

  13.charles b.corbin, ruth lindesy. (1384). physical fitness .olia,gholamali,kazemi, rezamohammad, ghasemi , hamid  . Book bamdad.

  14.Delamarche, P, Gratas, A, Beillot, J, Dassonville, J, Rochcongar, P, & Lessard, Y. (1987). Extent of lactic anaerobic metabolism in handballers. International journal of sports medicine, 8(01), 55-59.

  15.ebrahim, khousro, heydari,mahmoud,mameri,alireza. (2004). Review the existing and develop talent indicators in volleyball. Research in Sports Sciences, 5(1-14).

  16.gaeini, Abbas Ali, rajabi,hamid. (1384). physical fitness. Book samt, 3.

  17.gamble, paul. (1390). science traning and conditioning in sport,noshadi,behzad. book bamdad,ball, 1.

  18.gharakhanlou, R. (1387). applied footbal physiology. National Olympic comite, 1.

  19.ghare daghi, nima, kordi,mohammadreza,gaeni,abasali. (2013). The effect of four weeks of intermittent  vigorous aerobic exercise (Huff) on v VO2max و Tmax ،VO2maxIranian soccer players. Sport Biosciences, 17.

  .20Gualdi-Russo, E, & Zaccagni, L. (2001). Somatotype, role and performance in elite volleyball players. The Journal of sports medicine and physical fitness, 41(2), 256-262.

  21.hadavi, farideh, farahani,abolfazl,eezadi,alireza. (2012). measurement,delibertion and evaluation in physical education. hatmi book.

  22.Hoff, J, Wisløff, U, Engen, LC, Kemi, OJ, & Helgerud, J. (2002). Soccer specific aerobic endurance training. British journal of sports medicine, 36(3), 218-221.

  23.Hoffman, Jay. (2006). Norms for fitness, performance, and health: Human Kinetics.

  24.Huang, Yi-Ching, & Malina, Robert M. (2002). Physical activity and health-related physical fitness in Taiwanese adolescents. Journal of physiological anthropology and applied human science, 21(1), 11-19.

  25.jafari, akram, aghaalinezhad,hamid,gharakhanlo,reza,moradi,mohammadreza. (1385). Characterize and determine the relationship between anthropometric and physiological characteristics of successful Taekwondo. Olympic, 4(36).

  26.Kollath, E, & Quade, K. (1993). Measurement of sprinting speed of professional and amateur soccer players. Science and football II, 31-36.

  27.Kukolj, M, Ropret, R, Ugarkovic, D, & Jaric, S. (1999). Anthropometric, strength, and power predictors of sprinting performance. The Journal of sports medicine and physical fitness, 39(2), 120-122.

  28.Lane, Helen J, Lane, Andrew M, & Matheson, Hilary. (2004). Validity of the eating attitude test among exercisers. Journal of sports Science and Medicine, 3, 244-253.

  29.Latin, Richard W, Berg, Kris, & Baechle, Thomas. (1994). Physical and performance characteristics of NCAA division I male basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 8(4), 214-218.

  30.Lefevre, Johan, Philippaerts, Renaat, Delvaux, Katrien, Thomis, Martine, Claessens, AL, Lysens, Roeland, . . . Beunen, Gaston. (2002). Relation between cardiovascular risk factors at adult age, and physical activity during youth and adulthood: the Leuven Longitudinal Study on Lifestyle, Fitness and Health. International journal of sports medicine, 23(S1), 32-38.

  31.Lohman, Timothy G, Roche, Alex F, & Martorell, Reynaldo. (1988). Anthropometric standardization reference manual.

  .32Malousaris, Grigoris G, Bergeles, Nikolaos K, Barzouka, Karolina G, Bayios, Ioannis A, Nassis, George P, & Koskolou, Maria D. (2008). Somatotype, size and body composition of competitive female volleyball players. Journal of Science and Medicine in Sport, 11(3), 337-344.

  33.McMillan, K, Helgerud, J, Macdonald, R, & Hoff, J. (2005). Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players. British journal of sports medicine, 39(5), 273-277.

  34.Mei, Zuguo, Grummer-Strawn, Laurence M, Pietrobelli, Angelo, Goulding, Ailsa, Goran, Michael I, & Dietz, William H. (2002). Validity of body mass index compared with other body-composition screening indexes for the assessment of body fatness in children and adolescents. The American journal of clinical nutrition, 75(6), 978-985.

  35.Milanović, Zoran, Sporiš, Goran, Trajković, Nebojša, James, Nic, & Šamija, Krešimir. (2013). Effects of a 12 week SAQ training programme on agility with and without the ball among young soccer players. Journal of sports science & medicine, 12(1), 97.

  36.Mohamed, Hasan, Vaeyens, Roel, Matthys, Stijn, Multael, Marc, Lefevre, Johan, Lenoir, Matthieu, & Philippaerts, Renaat. (2009). Anthropometric and performance measures for the development of a talent detection and identification model in youth handball. Journal of Sports Sciences, 27(3), 257-266.

  37.naderiyan jahromi, masoud. (2009). Human resource management in sport organizations. alavi payam(esfehan).

  38.nikseresht, mahmoud, maghsod piri,agha alinezhad,hamid,nikseresht,ali. (2008). The effects of endurance, plyometric and concurrent training on bio-energetic and skill characteristics of male soccer players. sport and exercise physiology, [persian].

  39.Norton, Kevin, & Olds, Tim. (1996). Anthropometrica: a textbook of body measurement for sports and health courses: UNSW press.

  .40Oxyzoglou, Nikolaos, Kanioglou, Aggelos, Rizos, Stelios, Mavridis, George, & Kabitsis, Christos. (2007). MUSCULAR STRENGTH AND JUMPING PERFORMANCE AFTER HANDBALL TRAINING VERSUS PHYSICAL EDUCATION PROGRAM FOR PRE-ADOLESCENT CHILDREN 1, 2. Perceptual and motor skills, 104(3c), 1282-1288.

  41.Rahmawati, Neni Trilusiana, Budiharjo, Santosa, & Ashizawa, Kumi. (2007). Somatotypes of young male athletes and non-athlete students in Yogyakarta, Indonesia. Anthropological Science, 115(1), 1-7.

  42.rajabi, hamid, gaeini,abbas ali. (1384). physical fitness. samt.

  43.Reilly, thomas. (1392). The science of training-soccer a scientific approach to developing strenght,speed and endurance,rahnama,nader,faramarzi,mohammad,sadeghifar,hamidreza. Book hatmi, 1.

  44.Reilly, Thomas. (1979). What Research Tells the Coach About Soccer.

  45.Reilly, Thomas. (1990). Physiology of sports: Taylor & Francis.

  46.Reilly, Thomas. (2005). An ergonomics model of the soccer training process. Journal of sports sciences, 23(6), 561-572.

  47.Reilly, Thomas, Bangsbo, Jens, & Franks, A. (2000). Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. Journal of sports sciences, 18(9), 669-683.

  48.Reilly, Thomas, Secher, N, Snell, P, & Williams, C. (2005). Physiology of Sports: Routledge.

  49.Rienzi, E, Drust, B, Reilly, T, Carter, JE, & Martin, A. (2000). Investigation of anthropometric and work-rate profiles of elite South American international soccer players. The Journal of sports medicine and physical fitness, 40(2), 162-169.

  50.Rösch, Dieter, Hodgson, Roy, Peterson, Lars, Graf-Baumann, Toni, Junge, Astrid, Chomiak, Jiri, & Dvorak, Jiri. (2000). Assessment and evaluation of football performance. The American Journal of Sports Medicine, 28(suppl 5), S-29-S-39.

  51.Sibila, M. (1997). Initial and further selection of children gifted for handball on the basis of some chosen morphological and motor parameters. Handball EHF Periodical, 1, 7-17.

  52.Singh, Kuldeep, & Ram, Mange. (2013). Prediction Of Handball Players Playing Ability On The Basis Of  Anthropometric Measurements And Physical Fitness Components. International Journal of Innovative Research and Development, 2(7).

  53.Skoufas, D, Kotzamanidis, C, Hatzikotoylas, K, Bebetsos, G, & Patikas, D. (2003). The relationship between the anthropometric variables and the throwing performance in handball. Journal of Human Movement Studies, 45(5), 469-484.

  54.Souza, Juvenilson de, Gomes, Antônio Carlos, Leme, Lucas, & Silva, Sergio Gregorio da. (2006). Changes in metabolic and motor performance variables induced by training in handball players. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 12(3), 129-134.

  55.Srhoj, Vatromir, Marinović, Mladen, & Rogulj, Nenad. (2002). Position specific morphological characteristics of top-level male handball players. Collegium antropologicum, 26(1), 219-227.

  56.Stratton, G, Reilly, T, Williams, AM, & Richardson, D. (2004). Youth soccer. From science to performance.

  57.Strudwick, T, & Reilly, T. (2001). Work-rate profiles of elite Premier League football players. Insight, 2(2), 28-29.

  58.Vicente-Rodriguez, G, Dorado, C, Perez-Gomez, J, Gonzalez-Henriquez, JJ, & Calbet, JAL. (2004). Enhanced bone mass and physical fitness in young female handball players. Bone, 35(5), 1208-1215.

  59.w.rowland, thomas. (1389). childrens exercise physiology,gaeini,abbas ali,khaledi,neda. Book samt, 1.

  60.Wali, Rida. (2013). A Pilot Program To Evaluate the Effect of Training Table-Based Nutrition Education and Menu Modification on the Nutrition Knowledge and Dietary Intake of Collegiate Football Players at a NCAA Division I University.

  61.Zapartidis, Ilias, Vareltzis, Ioannis, Gouvali, Marina, & Kororos, Panagiotis. (2009). Physical fitness and anthropometric characteristics in different levels of young team handball players. The Open Sports Sciences Journal, 2, 22-28. 


موضوع پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , نمونه پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , جستجوی پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , فایل Word پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , دانلود پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , فایل PDF پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , تحقیق در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , مقاله در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , پروژه در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , پروپوزال در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , تز دکترا در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , پروژه درباره پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی , رساله دکترا در مورد پایان نامه شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آن ها با سرعت و چابکی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی بود. به همین منظور از بین دانشجویان تیم فوتبال دانشگاه خوارزمی، 15 نفر از هر پست بازی (دروازه بان، دفاع میانی، دفاع کناری، بازیکن میانی و بازیکن ...

(M.A)پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، توان بی هوازی ، چابکی و ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول تحصیلی 93-92 می باشد که حداقل 2 سال سابقه شرکت در تیم های غیر حرفه ای داشتند . نمونه آماری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی تقویت فاکتور های عملکرد ماهیچه ای در مراحل تمرینی توسعه یافته و حفظ این توانایی های بدست آمده از مهم ترین وظایف مربیان و ورزشکاران در زمان بی تمرینی و یا آسیب دیدگی بشمار می آید. با این هدف تحقیق حاضر به بررسی تعیین و مقایسه میزان ماندگاری فاکتورهای عملکردی ماهیچه ای پس از اجرای یک دوره 10 هفته ای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: آسیب عاملی مخرب در موفقیت ورزشکار بحساب می­آید و شناسایی آسیب به پیشگیری و کاهش آن کمک می­کند. ورزش هندبال یک رشته­ی پرطرفدار بوده و همواره با پدیده آسیب همراه می­باشد. هدف این تحقیق، شناسایی نوع، علل و مکانیزم آسیب­های رایج در هندبالیست­های نیمه حرفه­ای 17 تا 20 سال با تأکید بر پست بازی بود. ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزش چکیده هدف از انجام تحقیق، بررسی آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان بود. به این منظور تعداد 30 نفر از تکواندوکاران نوجوان با میانگین سنی 52/1±12 سال، قد 17/9 ±148 سانتی‌متر و وزن 09/10±42 کیلوگرم، با سابقه یک سال فعالیت در رشته تکواندو در شهر ...

آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دوندگان شرکت‌کننده در مسابقات آغاز فصل قهرمانی کشور (94-1393) بود. که در این راستا 30 دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن 28/4±60/22 سال، وزن 07/6±20/72 کیلوگرم ، قد ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزش گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه تمرین نیرومند سازی بعد فعالیت (PAP) بر شاخص های بدنی و رکورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال انجام شده است. روش: بدین منظور، تعداد 24 شناگر دختر در محدودۀ سنی 10 تا 14 سال به تمرینات شنا دعوت شدند. معیار انتخاب این نوجوانان داشتن ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت و علوم ورزشی، گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال بود. به این منظور در پژوهش حاضر 30 مرد میان سال با میانگین سنی (7/5±2/45 سال )در سه گروه [1]هوازی, [2]مقاومتی و[3] ترکیبی قرار گرفتند. برای هر گروه یک برنامه تمرینی 6 هفته ای در نظر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده نیمرخ آنتروپومتریکی، آمادگی‌جسمانی و قابلیت‌های مرتبط با آن، در ورزش قهرمانی نقش به سزایی داشته و شاخص‌های متعددی چون سن، قد و... می‌تواند در میزان این متغیرها تأثیر گذار باشند. در این تحقیق بر اساس پژوهشی توصیفی- میدانی و با استفاده از چک لیست اندازه‌گیری شاخص‌ها، سعی شده است ...

ثبت سفارش