پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

word 9 MB 31743 145
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه دکتری در رشته تربیت بدنی گرایش بیومکانیک ورزشی

  چکیده:

  پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است که درآن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود، لذا توجه به روش هایی برای حفظ استحکام استخوان و مهار پوکی استخوان مهم تلقی می شود.  هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر مقاومت مکانیکی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان ران و درشت نی در رت اوراکتومی بود. تعداد 41 سر رت اوراکتومی پس از گذشت سه ماه بطور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند: گروه  فرکانس بالا، دامنه بالا (9 (n=، گروه فرکانس بالا، دامنه پایین(9 (n=،گروه فرکانس پایین، دامنه بالا(9 (n=  ،گروه فرکانس بالا، دامنه بالا(9 (n= و گروه  Sham (5(n= . 6 سر رت سالم بدون جراحی اوراکتومی نیز در گروه کنترل جای گرفتند. گروه های تمرینی 3 بار در هفته بمدت 8 هفته روی دستگاه ویبره با زمان پیشرونده  قرار گرفتند. گروه Sham  با همین پروتکل روی دستگاه خاموش قرار بودند. در پایان هفته هشتم، حیوانات توسط استنشاق دی اتیل اتر قربانی شدند و استخوان ران و درشت نی رت ها جدا شد. استخوان ران و درشت نی راست برای انجام تست مقاومت خمشی سه نقطه به آزمایشگاه بیومکانیک منتقل شد. از شاخص های استرس، سفتی، انرژی جذب شده و جابجایی استخوان بعنوان ملاک سنجش مقاومت مکانیکی استخوان استفاده شد. تراکم یون کلسیم در استخوان درشت نی چپ بوسیله ی جذب اتمی شعله ای( اسپکتروفتومتری)  مورد ارزیابی قرار گرفت. استخوان ران چپ برای بررسی هیستومورفومتری، به روش متداول لام اماده و با هماتوکسلین و آئوزین رنگ آمیزی شد. یافته ها نشان داد هشت هفته تمرینات ویبراسیون توانست تاثیر معنی داری بر مقاومت مکانیکی استخوان داشته باشد و پارامتر های بیومکانیکی استخوان در رت اوراکتومی را به سطح استخوان سالم برساند. در  بین گروه های تمرینی، گروهHFLA افزایش بیشتری در مقاومت مکانیکی استخوان نسبت به گروه های دیگر تمرینی نشان داده است و مقاومت مکانیکی  استخوان در دو گروه تمرینی HFLA و LFHA که هر دو گروه از شدت تمرینی تقریبا یکسانی برخوردار بودند ولی نتایج پارامترهای بیومکانیکی در گروه تمرینی HFLA  بطور چشمگیری بهتر از گروه LFHA بود. رت ها بعد از اوراکتومی، استخوان درشت نی بهتر به تمرینات WBV جواب داده است. تمرینات WBV روی تراکم یون کلسیم  در تمامی گروه های تمرینی افزایش داشته و به سطح نرمال در گروه کنترل (سالم)رسیده و در گروه شم کمتر از بقیه گروه ها می باشد هر چند اختلاف معنی دار نیست.  درهر دو استخوان متراکم و اسفنجی گروه  فرکانس بالا، دامنه پایین (HFLA) بیشترین افزایش مساحت را نسبت به گروه های تمرینی دیگر داشت. بین شاخص های مقاومت مکانیکی استخوان و شاخص های هیستومورفومتری استخوان هماهنگی وجود دارد.

   

  واژه های کلیدی:  ویبراسیون کل بدن، مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم، هیستومورفومتری، رت اوراکتومی

  1- مقدمه

  پوکی استخوان یک مشکل جدی برای سلامت عموم جامعه است که کیفیت زندگی افراد جامعه، بویژه زنان میانسال را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است که درآن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود. دلیل اهمیت این بیماری برای نظام سلامت کشور، شکستگی‌ها و به تبع آن تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی حاصل از این عارضه  می باشد. با توجه به اهمیت بیماری پوکی استخوان و نقش محوری پیشگیری از این بیماری، بدیهی است توجه و حساسیت نسبت به این بیماری در تمامی سطوح  ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور و همچنین عموم جامعه به خصوص زنان و دختران کشور امری بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

   

  مطالعات متعددی نقش فعالیت جسمانی در پیشگیری و درمان پوکی استخوان را نشان داده اند. اخیرا  ویبراسیون کل بدن[1] (WBV)  بعنوان یک مداخله ورزشی راهکاری نوید بخش در حیطه ورزش و بازتوانی، جهت افزایش قدرت و توان توجه زیادی را به خود اختصاص داده و بکار گرفته می شود. مشاهده شده است ویبراسیون در بهبود استحکام استخوان در رت اوراکتومی و انسان موثر است. علیرغم تحقیق های متعددی که بر فوائد ویبراسیون در حفظ تراکم استخوان درحیوانات گزارش شده است،  اما تمام تحقیقات این موضوع را تائید نمی کنند. همچنین این سوال که کدام پروتکل ارتعاشی شامل فرکانس و دامنه مشخص بر مقاومت استخوان اثر بخشی بهینه دارد، هنوز پاسخ واضحی  نداشته است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چهار نوع سیگنال مختلف ویبراسیون  بر استحکام بافت استخوانی موش اوراکتومی است تا اهمیت تغییرسیگنال ارتعاش بر رفتار مکانیکی استخوان که ناشی از پدیده استخوان سازی خواهد بود، بررسی شود.

   

  1-2-  بیان مسئله

  پوکی استخوان[2] یا استئوپورز طبق تعریف انجمن بهداشت  جهانی[3] ( (WHO،« یک اختلال اسکلتی است که در آن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود». سازمان جهانی بهداشت پوکی استخوان را به صورت کاهش تراکم استخوان به 5/2 انحراف معیار کمتر از متوسط حداکثر تراکم استخوانی در افراد جوان جامعه تعریف کرده است(1). مردان وزنان با ورود به سنین بزرگسالی، بطورطبیعی حدود نیم درصد از توده استخوانی خود را درسال از دست می دهند. خانمها با ورود به دوره یائسگی، دچار از دست دادن سریع توده  استخوانی میشوند. این کاهش توده استخوانی تا ٥% در سال برای استخوانها ی اسفنجی و بین 3 %-2% در سال برای استخوا نهای متراکم است. بنابراین، باعث می گردد طی ٢٠ سال حدود ٢٠٪ تا  ٣٠ ٪  افت تراکم استخوان داشته باشندکه با کاهش تراکم استخوانی به٣٠  تا ٤٠ درصد از حد طبیعی شکستگی استخوان ها بیشتر اتفاق می افتد . این شکستگی ها علاوه بر تحمیل بار اقتصادی برای فرد و جامعه، هزینه های اجتماعی حاصله مانند معلولیت یا مرگ را نیز بدنبال دارد(3).

   

  برای بررسی رشد استخوان درانسان،  مطالعات عمدتاً به رادیوگرافی یا ارزیابی مارکرهای استخوانی محدود می شوند در حالی که استفاده از مدل حیوانی به بررسی مستقیم خواص مکانیکی استخوان می پردازد. خواص مکانیکی استخوان از جمله: استرس، سفتی استخوان و میزان انرژی جذب شده از پارامترهای اصلی بیان کننده ساختار و عملکرد استخوان می باشد. پس با استفاده از مدل های حیوانی و انجام تستهای مستقیم بیومکانیکی انعکاس بهتری از خواص مکانیکی استخوان در مقایسه با اندازه گیریهای تراکم استخوانی به دست میآید(4).  

   

   مشخص شده اوراکتومی رت یک مدل تجربی مناسب جهت بررسی پوکی استخوان در دوره یائسگی می باشدکه چند ماه بعد از اوراکتومی، پوکی استخوان قابل مشاهده است(5).

  شکستگی ناحیه پروگزیمال استخوان فمور در انسان یکی از رایج ترین نوع شکستگی در پوکی استخوان است. ناحیه پروگزیمال استخوان رت نیز بسیار شبیه استخوان فمور انسان است. بدلیل شباهت زیاد بین استخوان انسان و رت از آن برای ارزیابی مقاومت استخوان و تغییرات مورفولوژی استفاده می شود(6).   

   

  مطابق یافته های پزشکی،  بافت استخوان بطور منظم دچار نوسازی می گردد. روند کلی این فرایند با جذب استخوانی توسط تحریک سلول های استئوکلاست آغاز میشود. استخوان سازی توسط سلو ل های استئوبلاست صورت می گیرد. اگر جذب استخوانی زیاد باشد یا تشکیل استخوانی کم شود پوکی استخوان رخ می دهد که مکانیسم اصلی همه ی دلایل پوکی استخوان همین عدم تعادل بین جذب استخوانی وتشکیل آن است(7).

   

  از جمله عوامل محرک و ضد تحلیلی استخوان، حساسیت به محیط مکانیکی است در واقع همان قانون ولف که شکل استخوان، ماهیت عملکردی آن را مشخص می نماید. ارتباط بین ساختار استخوان و نیرو های وارده بر آن از توانایی انطباق پذیری دائم استخوان سالم با محیط تحت بار است و بر همین مبنا امکان انطباق پذیری با محیط موجود را به سیستم اسکلتی میدهد. این توانائی عموما بدلیل خواص نوسازی[4] و باز سازی[5] استخوان است که بافت قدیمی استخوان را در محیط حداقل یا حداکثر بارگذاری استخوان از بین برده وموجب شکل گیری مجدد آن در محیط با بارگذاری مناسب می شود. این انطباق پذیری سیستم اسکلتی با محیط تغییرات معنی داری در جرم، هندسه و خواص مواد استخوان ایجاد می کند(8, 9). از طرفی، هر نوع حرکت و فعالیت  بر روی زمین نیز به لحاظ مکانیکی، باعث اعمال بار[6] روی استخوان‌های متحمل وزن شده و ساختار آن‌ها را بهبود می‌بخشد. تشکیل و تحلیل استخوان به نیروی خارجی ناشی از نیروی گرانشی و نیروی داخلی تولید شده توسط فعالیت عضلانی حساس است(10). اعمال بار بر روی استخوان بعنوان محرک‌های لازم برای دستیابی به اوج توده استخوانی و حفظ هموستاز آن شناخته شده است(11) .

   

  امروزه تمرینات و فعالیت های ورزشی روند مثبتی در سلامت عمومی افراد دارا است. اثرات مثبت ورزش بر سسیتم گردش خون وعروق، زمان واکنش عضلات، تعادل و هماهنگی ارگان و افزایش کیفیت زندگی در سالخوردگان را بهمراه دارد .  بافت استخوانی در سنین بزرگسالی به رژیم های تمرینی در جهت سنتز استخوانی پاسخ داده است(15). اما ورزش در سنین بالا خطراتی مانند افتادن و شکستگی استخوان در افراد مبتلا به پوکی استخوان را به همراه دارد. لذا، این افراد قادربه انجام هرگونه تمرینی نیستند و جایگزینی روش هایی بجای تمرینات ورزشی برای حفظ سلامتی و جلوگیری از خطر افتادن در این رده سنی ایمن تر می باشد.

   

  اخیرا ویبراسیون کل بدن (WBV)  بعنوان یک مداخله ورزشی، راهکاری نوید بخش در حیطه ورزش و بازتوانی جهت افزایش قدرت و توان بکار گرفته شده است(16, 17). نتایج اولیه به نظر میرسد حساسیت بالای استخوان به سیگنال های مکانیکی، ممکن است مبنایی برای مداخلات غیر دارویی باشد که قادر به بازگرداندن یکپارچگی بافت استخوان پس از حوادث یا صدمات شغلی مانند پروازهای فضایی است وب عنوان جایگزین کارامدی در پیشگیری و درمان سارکوپنیا در افراد توصیه شده است . از طرفی، پاسخ استخوان سازی نسبت به محرک های مکانیکی غیر معمول بر روی استخوان بیشتر و موثرتراست(21). لذا استفاده از بارگذاری توسط ارتعاشات مکانیکی یا ویبراسیون کل بدن بعنوان یک مداخله ورزشی، با بافت بدن بومی تر و روشی ایمن برای جلوگیری از شکستگی و آسیب به دیگر بافت ها پیشنهاد می شود و قابلیت اجرا برای افراد مسن و در معرض پوکی استخوان را نیز دارد.

   

  مطالعات انجام شده نشان داده اند برای تطابق استخوان سازی در جهت بازسازی استخوان، بارگذاری باید پویا و دینامیک باشد، نیروی استاتیک نمی تواند در انتقال مکانیکی نقش داشته باشد(22). به طور طبیعی هر بارگذاری پویا دارای مولفه های دامنه و فرکانس است. فرکانس به همراه دامنه تعیین کننده شتاب و میزان بار وارد بر سیستم اسکلتی- عضلانی می باشد. بافت استخوانی با تداوم فعالیت هایی با شتاب مشخصی صورت می گیرد. تحقیقات در بررسی روزانه نشان دادند استرین های بزرگ (> 1000میکرو استرین) با فرکانس پایین(3-1 هرتز)  بطور نسبی دفعات محدودی در طول روز رخ میدهد در حالیکه استرین های خیلی کوچک( < 10 میکرواسترین) با فرکانس بالا(50-10 هرتز)  هزاران بار در روز اتفاق می افتد(23). علیرغم اینکه در مطالعات اخیر طیف وسیعی از فرکانس استفاده شده است  اما به نظر می رسد در انتخاب فرکانس باید نکات زیر را نیزمورد توجه قرار داد: 1- بدن روزانه عمدتاً در معرض شتاب های کم با فرکانس 50-10 هرتز قرار می گیرد و همین مقدار شتاب نیز باعث تحریک استخوان می شود(26) پس انتخاب نوسان در محدوده عملکرد طبیعی سیستم عضلانی-اسکلتی باید مورد توجه باشد. 2- از سوی دیگر، فرکانس طبیعی عضلات بافت های بدن حدود 20 هرتز می باشد و در صورتی که فرکانس طبیعی بافت نزدیک به فرکانس دستگاه ویبراسیون باشد دامنه ویبراسیون بیشتر می شود(پدیده تشدید) و باعث آسیب بافتی می گردد(27). لذا، باید فرکانس هایی استفاده شود که با فرکانس طبیعی بافت ها هماهنگ نباشد تا بهترین تاثیر را داشته باشد.

   

     با توجه به این که شتاب یکی از عوامل موثر بر ویبراسیون است و خود تحت تاثیر دو مولفه  فرکانس و دامنه می باشد. حال این سوال در ذهن مطرح می شود که اگر در شتاب های مساوی ولی با دامنه و فرکانس های مختلف آیا تغییری درروند استخوان سازی مقاومت مکانیکی استخوان بوجود می آید؟ اگر چه بیشتر شواهد نشان می دهد ویبراسیون با فرکانس بالا و شدت پایین اثرات سودمندی براستحکام استخوان دارد . اما در مقابل، پروتکل های دیگری نیز در ایجاد انقباض عضلانی بیشتر و در نتیجه استحکام استخوان پیشنهاد داده است (30) انقباض عضلانی بیشتر خود منجر به اعمال بار مکانیکی بیشتر می شود که محرک استخوان سازی است(16, 31). بنابراین با توجه به محدودیت سیستم ها، در سیستمی که دامنه ثابت، فرکانس های متفاوت و فرکانس ثابت، دامنه های متفاوت و شتاب های متفاوت داشته باشدممکن است اثرات متفاوتی در مقاومت مکانیکی و مورفولوژی استخوان بوجود آید. در این مطالعه به بررسی تاثیر چهار نوع سیگنال مختلف ویبراسیون بر استحکام مکانیکی استخوان، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان در رت اوراکتومی می پردازد تا بتوان با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش، راهبردهای لازم برای کسب استحکام بیشتر در استخوان و حفظ حداکثر توده استخوانی در دوره یائسگی و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی زنان دردوره میانسالی و سالمندی را مشخص کرد.

  Abstrct:

        Osteoporosis is a skeletal disorder in which the mechanical strength of bone is decreased and leads to bone fracture. In considering ways to maintain bone strength and inhibit bone loss is important. The purpose of this paper is to examine the effects of whole-body vibration with different frequency and amplitude to mechanical properties, calcium ion concentration, and histomorphomerty of the femur and tibia in overiectomized rats. After three months, 41 ovariectomized rats were divided randomly into 5 groups: group of high-frequency, high amplitude (n =9), group high frequency, low amplitude (n =9), low frequency, high amplitude (n =9) group high frequency, high amplitude (n =9) and Sham (n =5). 6 healthy without surgery ovariectomized rats were assigned to the control group.  Groups exercise 3 times per week for 8 weeks on the vibration was progressive with time. Sham group were put with the same protocol on the off machine. After eight weeks, animals were killed by day athyl Atr, the femur and tibia of rats was isolated. Right femur and tibia was moved to the Biomechanics Laboratory to do three-point bending test. Indicators of stress, stiffness, and energy absorption and bone displacement were used as the measure criterion of bone bending strength. Calcium ion concentration in the left tibia was evaluated by spectrophotometry. Left femur to check histomorphomerty was stained by Homatokseline and aeosin. Results showed that eight weeks of vibration training could have a significant effect on the mechanical properties of bone and bone biomechanical parameters in ovariectomized rats to reach the level of healthy bone. The mechanical properties of bone in the training group of HFLA were more than other training groups. In two groups of HFLA and LFHA with equal acceleration, the training group of HFLA was significantly better than training group of LFHA. It seems that after overiectomized rats, the tibia has responded better to WBV trainings. WBV training on calcium ion concentration increased in all exercise groups and the control group reached normal levels. In the sham group than the other groups, although the difference was not significant. Both compact and spongy bone of high frequency, low amplitude (HFLA) had the greatest increase in area compared to other training. . The results of the mechanical strength of bone are similar to bone histomorphomerty results.

  Key Words:Whole body vibration, bending properties, calcium, Histomorphometry, Overiectomized rats

 • فهرست:

  فصل اول: طرح پژوهش

  1-1- مقدمه................ 2

  1-2- بیان مسئله......................................................................................................................................3

  1-3- ضرورت تحقیق  7

  1-4- اهداف تحقیق.. 9

  1-4-1- هدف کلی.. 9

  1-4-2- اهداف اختصاصی.. 9

  1-5 - فرضیات تحقیق.. 10

  1-6- قلمرو تحقیق.. 10

  1-7- محدودیت های تحقیق.. 11

  1-8- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق.. 11

  1-8-1- متغیرمستقل.. 11

  1-8-2- متغیرهای وابسته. 12

  فصل دوم: کلیات پژوهشی

  مقدمه  .............................................................................................................................................14

  2-1- اساس ارتعاشات مکانیکی.. 14

  2-2- ارتعاشات کل بدن. 16

  2-3- نیروهای وارد بر استخوان. 18

  2-4- مقاومت مکانیکی استخوان. 21

  2-4-1- بازسازی استخوان. 21

  2-4-2- سازوکار بروز پوکی استخوان. 21

  2-4-3- پاسخ استخوان نسبت به بارگذاری. 23

  2-4-4- مکانیسم انطباق مکانیکی  استخوان. 25

  2-4-5- پاسخ عضله به بارگذاری. 30

  2-4-6- تست مکانیکی استخوان. 31

  2-5- ساختمان میکروسکوپی استخوان. 34

  2-5-1- سلول های پوششی استخوان. 36

  2-5-2-  ترکیب استخوان. 37

  2-6- ساختمان ماکروسکوپی استخوان. 39

  2-6-1- استخوان متراکم و اسفنجی.. 39

  2-6-2- استخوان از لحاظ تکاملی.. 40

  2-7- کلسیم........... 41

  2-8- پیشینه تحقیق.. 42

  2-8 - جمع بندی. ... 49

   

  فصل سوم: تبیین پژوهش

  مقدمه............................. 52

  3-1- تهیه و نگهداری رت.. 52

  3-1-1-  نمونه مورد مطالعه. 52

  3-1-2 - قفس رت ها 53

  3-1-3 - خوراک رت ها 53

  3-1-4 -  سیستم روشنایی و تهویه. 54

  3-1-5- رطوبت و دمای محیط... 54

  3-2-1-  بیهوشی رت.. 54

  3-2-2-  اجرای جراحی.. 55

  3-3- تحریک مکانیکی.. 56

  3-3-1 - دستگاه تحریک مکانیکی استخوان. 56

  3-3-2-  روش اجرا 58

  3-3-3-  نمونه برداری. 61

  3-4- ارزیابی استخوان. 62

  3-4-1-  ارزیابی خمشی استخوان. 62

  3-4-2-  ارزیابی تراکم یون کلسیم.. 65

  3-4-3-  ارزیابی هیستومورفومتری  استخوان. 67

  3-5-  روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 69

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

  مقدمه................................ 71

  4-1- آمار توصیفی. 72

  4-2- آمار استنباطی.. 73

  4-3-  وزن بدن.......... 74

  4-4- مقاومت خمشی.. 76

  4-4-1 - استرس.... 76

  4-4-2 -  سفتی... 79

  4-5-3-  انرژی جذب شده. 84

  4-5-4-  جابجایی... 88

  4-5-5- جمع بندی.. 91

  4-6- تراکم یون کلسیم.. 91

  4-7- هیستومورفومتری استخوان متراکم و اسفنجی.. 93

  4-7-1 - جمع بندی.. 96

  فصل پنجم: استنباط و نتیجه‌گیری

  مقدمه................................ 103

  5-1- خلاصه تحقیق  103

  5-2- بحث................... 104

  5-3- نتیجه گیری..... 116

  5-4- پیشنهاد های تحقیق.. 116

  5-4-1- پیشنهاد کاربردی. 116

  5-4-2- پیشنهاد پژوهشی.. 116

  منابع........................ 118

   

  منبع:

  1.       Lash RW, Nicholson JM, Velez L, Van Harrison R, McCort J. Diagnosis and management of osteoporosis. Primary Care: Clinics in Office Practice. 2009;36(1):181-98.

  2.       Melton JL. Perspectives: how many women have osteoporosis now? Journal of Bone and Mineral Research. 1995;10(2):175-7.

  3.       Siris E, Adler R, Bilezikian J, Bolognese M, Dawson-Hughes B, Favus M, et al. The clinical diagnosis of osteoporosis: a position statement from the National Bone Health Alliance Working Group. Osteoporosis International. 2014

  4.       Huang T.H. LSC, Chang F.L., Hsieh S.S., Liu S.H., Yang R.S. Effects of different exercise modes on mineralization, structure, and  Biomechanical properties of growing bone. J Appl Physiol Bone. 2003(95):300-7.

  5.       Comelekoglu U, Bagis S, Yalin S, Ogenler O, Yildiz A, Sahin NO, et al. Biomechanical evaluation in osteoporosis: ovariectomized rat model. Clinical rheumatology. 2007;26(3):380-4.

  6.       Bagi C, Wilkie D, Georgelos K, Williams D, Bertolini D. Morphological and structural characteristics of the proximal femur in human and rat. Bone. 1997;21(3):261-7.

  7.       Albright J, Skinner H. Bone: remodeling dynamics. The scientific basis of orthopaedics Appleton-Century-Crofts, New York. 1979:185-229.

  8.       Frost H. Skeletal structural adaptations to mechanical usage (SATMU): 1. Redefining Wolff's law: the bone modeling problem. The Anatomical Record. 1990;226(4):403-13.

  9.       Wolff J, Maquet P, Furlong R. The law of bone remodelling: Springer-Verlag Berlin; 1986.

  10.     Warner S, Shea J, Miller S, Shaw J. Adaptations in cortical and trabecular bone in response to mechanical loading with and without weight bearing. Calcified tissue international. 2006;79(6):395-403.

  11.     Lehtonen‐Veromaa M, Möttönen T, Svedström E, Hakola P, Heinonen O, Viikari J. Physical activity and bone mineral acquisition in peripubertal girls. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2000;10(4):236-43.

  12.     Vuori I. Health benefits of physical activity with special reference to interaction with diet. Public health nutrition. 2001;4(2b):517-28.

  13.     Daley MJ, Spinks WL. Exercise, mobility and aging. Sports Medicine. 2000;29(1):1-12.

  14.     Carter ND, Kannus P, Khan K. Exercise in the prevention of falls in older people. Sports Medicine. 2001;31(6):427-38.

  15.     Heinonen A, Kannus P, Sievänen H, Oja P, Pasanen M, Rinne M, et al. Randomised controlled trial of effect of high-impact exercise on selected risk factors for osteoporotic fractures. The Lancet. 1996;348(9038):1343-7.

  16.     Cardinale M, Rittweger J. Vibration exercise makes your muscles and bones stronger: fact or fiction? British Menopause Society Journal. 2006;12(1):12-8.

  17.     Cardinale M, Bosco C. The use of vibration as an exercise intervention. Exercise and sport sciences reviews. 2003;31(1):3-7.

  18.     Cardinale M, Wakeling J. Whole body vibration exercise: are vibrations good for you? British journal of sports medicine. 2005;39(9):585-9.

  19.     Rubin C, Judex S, Qin Y-X. Low-level mechanical signals and their potential as a non-pharmacological intervention for osteoporosis. Age and ageing. 2006;35(suppl 2):ii32-ii6.

  20.     Cardinale M, Pope M. The effects of whole body vibration on humans: dangerous or advantageous? Acta Physiologica Hungarica. 2003;90(3):195-206.

  21.     Judex S, Zernicke R. Does the mechanical milieu associated with high-speed running lead to adaptive changes in diaphyseal growing bone? Bone. 2000;26(2):153-9.

  22.     Robling A, Duijvelaar K, Geevers J, Ohashi N, Turner C. Modulation of appositional and longitudinal bone growth in the rat ulna by applied static and dynamic force. Bone. 2001;29(2):105-13.

  23.     Fritton SP, J McLeod K, Rubin CT. Quantifying the strain history of bone: spatial uniformity and self-similarity of low-magnitude strains. Journal of biomechanics. 2000;33(3):317-25.

  24.     Judex S, Boyd S, Qin Y-X, Turner S, Ye K, Müller R, et al. Adaptations of trabecular bone to low magnitude vibrations result in more uniform stress and strain under load. Annals of biomedical engineering. 2003;31(1):12-20.

  25.     Tezval M, Biblis M, Sehmisch S, Schmelz U, Kolios L, Rack T, et al. Improvement of femoral bone quality after low-magnitude, high-frequency mechanical stimulation in the ovariectomized rat as an osteopenia model. Calcified tissue international. 2011;88(1):33-40.

  26.     Rubin C, Turner AS, Bain S, Mallinckrodt C, McLeod K. Anabolism: Low mechanical signals strengthen long bones. Nature. 2001;412(6847):603-4.

  27.     Rittweger J. Vibration as an exercise modality: how it may work, and what its potential might be. European journal of applied physiology. 2010;108(5):877-904.

  28.     Judex S, Lei X, Han D, Rubin C. Low-magnitude mechanical signals that stimulate bone formation in the ovariectomized rat are dependent on the applied frequency but not on the strain magnitude. Journal of biomechanics. 2007;40(6):1333-9.

  29.     Oxlund B, Ørtoft G, Andreassen TT, Oxlund H. Low-intensity, high-frequency vibration appears to prevent the decrease in strength of the femur and tibia associated with ovariectomy of adult rats. Bone. 2003;32(1):69-77.

  30.     Adams JB, Edwards D, Serviette D, Bedient AM, Huntsman E, Jacobs KA, et al. Optimal frequency, displacement, duration, and recovery patterns to maximize power output following acute whole-body vibration. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2009;23(1):237-45.

  31.     Rittweger J. Phyysiological Targets of Artificial Gravity: Adaptive Processes in Bone.  Artificial Gravity: Springer; 2007. p. 191-231.

  32.     Vahid Dastjerdi MMoH. International Workshop on the prevention, diagnosis and treatment of osteoporosis - Tehran University of Medical Sciences. Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences Annual Meeting. 2010.

  33.     Friedman SM, Mendelson DA. Epidemiology of Fragility Fractures. Clinics in geriatric medicine. 2014.

  34.     Nanninga GL, Panneman MJ, van der Elst M, Hartholt KA. Increasing rates of pelvic fractures among older adults: The Netherlands, 1986–2011. Age and ageing. 2014:aft212.

  35.     Salkeld G, Cameron ID, Cumming R, Easter S, Seymour J, Kurrle S, et al. Quality of life related to fear of falling and hip fracture in older women: a time trade off studyCommentary: Older people's perspectives on life after hip fractures. Bmj. 2000;320(7231):341-6.

  36.     prevention NOFCsgt, http://nof.org/hcp/resources/913. atoo, 2013 AO. 2013.

  37.     Korhonen N, Niemi S, Parkkari J, Sievänen H, Palvanen M, Kannus P. Continuous decline in incidence of hip fracture: nationwide statistics from Finland between 1970 and 2010. Osteoporosis International. 2013;24(5):1599-603.

  38.     Kannus P, Palvanen M, Niemi S, Sievänen H, Parkkari J. Rate of proximal humeral fractures in older Finnish women between 1970 and 2007. Bone. 2009;44(4):656-9.

  39.     خلدی،ناهید. اصول تغذیه رابینسون. انتشارات سالمی، چاپ هفتم. 1386:150.

  40.     Christiansen BaS, M.J. The effect of varying magnitudes of whole-body vibration on several skeletal sites in mice. 2006;34 (7),1149–1156.

  41.     Bouillon R KFR, Jiang Y,, editor. The American Society for Bone and Mineral R Annual Meeting; 2004; seattle: Bone Key.

  42.     Rubinacci A, Marenzana M, Cavani F, Colasante F, Villa I, Willnecker J, et al. Ovariectomy sensitizes rat cortical bone to whole-body vibration. Calcified tissue international. 2008;82(4):316-26.

  43.     Brouwers JE, van Rietbergen B, Ito K, Huiskes R. Effects of vibration treatment on tibial bone of ovariectomized rats analyzed by in vivo micro‐CT. Journal of Orthopaedic Research. 2010;28(1):62-9.

  44.     van der Jagt OP, van der Linden JC, Waarsing JH, Verhaar JA, Weinans H. Low-magnitude whole body vibration does not affect bone mass but does affect weight in ovariectomized rats. Journal of bone and mineral metabolism. 2012;30(1):40-6.

  45.     Hamill J, Knutzen KM. Biomechanical basis of human movement: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.

  46.     Cowin SC. Bone mechanics handbook. 2001.

  47.     Nordin M, Frankel VH. Basic biomechanics of the musculoskeletal system: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.

  48.     Vaananen H, Zhao H, Mulari M, Halleen JM. The cell biology of osteoclast function. Journal of cell science. 2000;113(3):377-81.

  49.     Lian JB, Stein GS. Osteoblast biology. Osteoporosis. 2008;1:21-71.

  50.     Turner RT, Sibonga JD. Effects of alcohol use and estrogen on bone. Alcohol research and health. 2001;25(4):276-81.

  51.     Bonjour J-P, Chevalley T, Ferrari S, Rizzoli R. The importance and relevance of peak bone mass in the prevalence of osteoporosis. Salud publica de Mexico. 2009;51:s5-s17.

  52.     Graci S, Rao L, DeMarco C. The Bone-Building Solution: John Wiley & Sons; 2009.

  53.     McKinley MP, O'loughlin VD. Human anatomy: McGraw-Hill Higher Education; 2006.

  54.     Wolff L. The law of bone remodelling: Translated by P. Maquet and R. Furlong, Springer, 1986, DM 188, 126 pp. Elsevier; 1892.

  55.     O'connor J, Lanyon L, MacFie H. The influence of strain rate on adaptive bone remodelling. Journal of biomechanics. 1982;15(10):767-81.

  56.     Turner C. Three rules for bone adaptation to mechanical stimuli. Bone. 1998;23(5):399-407.

  57.     Kelly DJ, Jacobs CR. The role of mechanical signals in regulating chondrogenesis and osteogenesis of mesenchymal stem cells. Birth Defects Research Part C: Embryo Today: Reviews. 2010;90(1):75-85.

  58.     Thompson WR, Rubin CT, Rubin J. Mechanical regulation of signaling pathways in bone. Gene. 2012;503(2):179-93.

  59.     Frost HM. The laws of bone structure: Thomas Springfield; 1964.

  60.     Isaksson H. Recent advances in mechanobiological modeling of bone regeneration. Mechanics Research Communications. 2012;42:22-31.

  61.     Lanyon LE, Rubin C. Static vs dynamic loads as an influence on bone remodelling. Journal of biomechanics. 1984;17(12):897-905.

  62.     Turner CH, Pavalko FM. Mechanotransduction and functional response of the skeleton to physical stress: the mechanisms and mechanics of bone adaptation. Journal of Orthopaedic Science. 1998;3(6):346-55.

  63.     Rubin C, Recker R, Cullen D, Ryaby J, McCabe J, McLeod K. Prevention of postmenopausal bone loss by a low‐magnitude, high‐frequency mechanical stimuli: a clinical trial assessing compliance, efficacy, and safety. Journal of Bone and Mineral Research. 2004;19(3):343-51.

  64.     Umemura Y, Ishiko T, Yamauchi T, Kurono M, Mashiko S. Five jumps per day increase bone mass and breaking force in rats. Journal of Bone and Mineral Research. 1997;12(9):1480-5.

  65.     Burr D, Robling AG, Turner CH. Effects of biomechanical stress on bones in animals. Bone. 2002;30(5):781-6.

  66.     Bronner F, Farach-Carson MC, Rodan G. Bone formation: Springer; 2004.

  67.     Turner CH, Anne V, Pidaparti R. A uniform strain criterion for trabecular bone adaptation: Do continuum-level strain gradients drive adaptation? Journal of Biomechanics. 1997;30(6):555-63.

  68.     Pauwels F, Maquet P, Furlong R. Biomechanics of the locomotor apparatus: contributions on the functional anatomy of the locomotor apparatus: Springer-Verlag New York; 1980.

  69.     Garman R, Rubin C, Judex S. Small oscillatory accelerations, independent of matrix deformations, increase osteoblast activity and enhance bone morphology. PLoS One. 2007;2(7):e653.

  70.     Boccaccio A, Pappalettere C. Mechanobiology of Fracture Healing: Basic Principles and Applications in Orthodontics and Orthopaedics. 2011.

  71.     Engel K, Herpers R, Hartmann U. Biomechanical Computer Models, Theoretical Biomechanics, Vaclav Klika, ed. Tech, New York. 2011.

  72.     Nigg B, Wakeling J. Impact forces and muscle tuning: a new paradigm. Exercise and sport sciences reviews. 2001;29(1):37-41.

  73.     Cardinale M, Lim J. Electromyography activity of vastus lateralis muscle during whole-body vibrations of different frequencies. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2003;17(3):621-4.

  74.     Rittweger J, Mutschelknauss M, Felsenberg D. Acute changes in neuromuscular excitability after exhaustive whole body vibration exercise as compared to exhaustion by squatting exercise. Clinical physiology and functional imaging. 2003;23(2):81-6.

  75.     W.S.S. J. The Skeletal tissues in cell and tissue biology, Atextbook of histology. Urban and Schwarzenberg: WeissL.,Ed; 1988.

  76.     Frost H. Introduction to a new skeletal physiology. Vols I, II Pajaro Group, Pueblo, CO. 1995.

  77.     Cowin SC. Bone Mechanics Hand Book.second ed. Florida: CRC Press; 2001.

  78.     Eriksen EF, Axelrod DW, Melsen F. Bone histomorphometry: Raven Press New York; 1994.

  79.     S.C. C. Bone Mechanics Handbook. Florida: 2th ed.CRC Press; 2001.

  80.     Nordin B. Calcium and osteoporosis. Nutrition. 1997;13(7):664-86.

  81.     Junqueria LC, Carneiro J. Basic histology text and atlas. McGraw-Hill Medical Publishing Division USA; 2005.

  82.     Whitney E, Rolfes SR. Understanding nutrition: Cengage Learning; 2007.

  83.     Rubin C, Turner AS, Müller R, Mittra E, McLeod K, Lin W, et al. Quantity and quality of trabecular bone in the femur are enhanced by a strongly anabolic, noninvasive mechanical intervention. Journal of Bone and Mineral Research. 2002;17(2):349-57.

  84.     Oxlund B, Ortoft, G., Andreassen, T.T., Oxlund, H.,. Low-intensity, high-frequency vibration appears to prevent the decrease in strength of the femurand tibia associated with ovariectomy of adult rats. Bone. 2003: 32 (1), 69–77.

  85.     Sun D, Zhao Y, Tan L, Zhu D, Gao J, Zhang X, editors. Mechanical properties in the ovariectomized rat model of osteoporosis after continuous and intermittent vibration. Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2010 3rd International Conference on; 2010: IEEE.

  86.     Ozcivici E, Garman R, Judex S. High-frequency oscillatory motions enhance the simulated mechanical properties of non-weight bearing trabecular bone. Journal of biomechanics. 2007;40(15):3404-11.

  87.     Tezval M BM, Sehmisch S, Schmelz U, Kolios L, Rack T, Stuermer KM, Stuermer EK. Improvement of femoral bone quality after low-magnitude, high-frequency mechanical stimulation in the ovariectomized rat as an osteopenia model. Calcif Tissue Int. 2011:88(1):33-40.

  88.     Brouwers JE vRB, Ito K, Huiskes R. Effects of vibration treatment on tibial bone of ovariectomized rats analyzed by in vivo micro-CT. J Orthop Res. 2010:28(1): 62-9.

  89.     Lynch MA, Brodt MD, Silva MJ. Skeletal effects of whole‐body vibration in adult and aged mice. Journal of Orthopaedic Research. 2010;28(2):241-7.

  90.     Rubin CT, Lanyon LE. Dynamic strain similarity in vertebrates; an alternative to allometric limb bone scaling. Journal of Theoretical Biology. 1984;107(2):321-7.

  91.     Rubin C, Xu G, Judex S. The anabolic activity of bone tissue, suppressed by disuse, is normalized by brief exposure to extremely low-magnitude mechanical stimuli. The FASEB Journal. 2001;150(12): 22225-9.

  92.     Sehmisch S, Galal R, Kolios L, Tezval M, Dullin C, Zimmer S, et al. Effects of low-magnitude, high-frequency mechanical stimulation in the rat osteopenia model. Osteoporosis international. 2009;20(12):1999-2008.

  93.     Verschueren SM, Roelants M, Delecluse C, Swinnen S, Vanderschueren D, Boonen S. Effect of 6‐Month Whole Body Vibration Training on Hip Density, Muscle Strength, and Postural Control in Postmenopausal Women: A Randomized Controlled Pilot Study. Journal of bone and mineral research. 2004;19(3):352-9.

  94.     Gilsanz V, Wren TA, Sanchez M, Dorey F, Judex S, Rubin C. Low‐level, high‐frequency mechanical signals enhance musculoskeletal development of young women with low BMD. Journal of Bone and Mineral Research. 2006;21(9):1464-74.

  95.     Ward K, Alsop C, Caulton J, Rubin C, Adams J, Mughal Z. Low magnitude mechanical loading is osteogenic in children with disabling conditions. Journal of Bone and Mineral Research. 2004;19(3):360-9.

  96.     Lam T, Ng B, Cheung L, Lee K, Qin L, Cheng J. Effect of whole body vibration (WBV) therapy on bone density and bone quality in osteopenic girls with adolescent idiopathic scoliosis: a randomized, controlled trial. Osteoporosis International. 2013;24(5):1623-36.

  97.     Slatkovska L, Alibhai SM, Beyene J, Hu H, Demaras A, Cheung AM. Effect of 12 Months of Whole-Body Vibration Therapy on Bone Density and Structure in Postmenopausal WomenA Randomized Trial. Annals of internal medicine. 2011;155(10):668-79.

  98.     Forwood M, Turner C. Skeletal adaptations to mechanical usage: results from tibial loading studies in rats. Bone. 1995;17(4):S197-S205.

  99.     Qin YX, Rubin CT, McLeod KJ. Nonlinear dependence of loading intensity and cycle number in the maintenance of bone mass and morphology. Journal of Orthopaedic Research. 1998;16(4):482-9.

  100.   Pollock RD, Woledge RC, Mills KR, Martin FC, Newham DJ. Muscle activity and acceleration during whole body vibration: effect of frequency and amplitude. Clinical Biomechanics. 2010;25(8):840-6.

  101.   Wakeling JM, Nigg BM. Modification of soft tissue vibrations in the leg by muscular activity. Journal of Applied Physiology. 2001;90(2):412-20.

  102.   Sadeghian Dehkourdi E. Gelatin and hydroxyapatite composite scaffolds for bone tissue to study in an animal model approach Mechanobiology.Master's thesis - Engineering - Medicine.Department Engineering-Medicine, : Amirkabir University; 2010.

  103.   Ishihara A, Sasaki T, Debari K, Furuya R, Kawawa T, Ramamurthy NS, et al. Effects of ovariectomy on bone morphology in maxillae of mature rats. Journal of electron microscopy. 1999;48(4):465-9.

  104.   Christiansen BA, Silva MJ. The effect of varying magnitudes of whole-body vibration on several skeletal sites in mice. Annals of biomedical engineering. 2006;34(7):1149-56.

  105.   Rubin C. RR, Cullen D, Ryaby J, McCabe J, McLeod K,. prevention of postmenopausal bone loss by a low-magnitude, high-frequency mechanical stimuli: a clinical trial assessing compliance, efficacy, and safety. J Bone Miner Res. 2004:Mar;19(3):343-51.

  106.   Umemura Y IT, Yamauchi T, Kurono M, Mashiko S,. Five jumps per day increase bone mass and breaking force in rats. J Bone Miner Res. 1997:Sep;12(9):1480-5.

  107.   Rubin CT, Lanyon L. Regulation of bone formation by applied dynamic loads. The Journal of Bone & Joint Surgery. 1984;66(3):397-402.

  108.   Gala J, Piedra Cdl, Calero J. Short-and long-term effects of calcium and exercise on bone mineral density in ovariectomized rats. British Journal of Nutrition. 2001;86(04):521-7.

  109.   Bacabac RG, Smit TH, Van Loon JJ, Doulabi BZ, Helder M, Klein-Nulend J. Bone cell responses to high-frequency vibration stress: does the nucleus oscillate within the cytoplasm? The FASEB journal. 2006;20(7):858-64.

  110.   Chen B, Li Y, Xie D, Yang X. Low‐magnitude high‐frequency loading via whole body vibration enhances bone‐implant osseointegration in ovariectomized rats. Journal of Orthopaedic Research. 2012;30(5):733-9.

  111.   Goodship AE, Cunningham JL, Kenwright J. Strain rate and timing of stimulation in mechanical modulation of fracture healing. Clinical orthopaedics and related research. 1998;355:S105-S15.

  112.   Crewther B, Cronin J, Keogh J. Gravitational forces and whole body vibration: implications for prescription of vibratory stimulation. Physical Therapy in Sport. 2004;5(1):37-43.

  113.   Roelants M, Delecluse C, Verschueren SM. Whole‐Body‐Vibration Training Increases Knee‐Extension Strength and Speed of Movement in Older Women. Journal of the American Geriatrics Society. 2004;52(6):901-8.

  114.   Bosco C, Colli R, Introini E, Cardinale M, Tsarpela O, Madella A, et al. Adaptive respsonses of human skeletal muscle to vibration exposure. CLINICAL PHYSIOLOGY-OXFORD-. 1999;19:183-7.

  115.   Martin BJ, Park H-S. Analysis of the tonic vibration reflex: influence of vibration variables on motor unit synchronization and fatigue. European journal of applied physiology and occupational physiology. 1997;75(6):504-11.

  116.   Jordan MJ, Norris SR, Smith DJ, Herzog W. Vibration training: an overview of the area, training consequences, and future considerations. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2005;19(2):459-66.

  117.   Roelants M, Verschueren SM, Delecluse C, Levin O, Stijnen V. Whole-Body-Vibration--Induced Increase in Leg Muscle Activity During Different Squat Exercises. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2006;20(1):124-9.

  118.   Abercromby AF, Amonette WE, Layne CS, McFarlin BK, Hinman MR, Paloski WH. Variation in neuromuscular responses during acute whole-body vibration exercise. Medicine and science in sports and exercise. 2007;39(9):1642.

  119.   Abnosi M, Dehdehi L. Study of  Morphology and Biochemistry of Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Before and After Osteogenic Diffferentiation: A Comparative Study J of Cell & Tissue. 2012;3(2):103-11.

  120.   Hessle L, Johnson KA, Anderson HC, Narisawa S, Sali A, Goding JW, et al. Tissue-nonspecific alkaline phosphatase and plasma cell membrane glycoprotein-1 are central antagonistic regulators of bone mineralization. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2002;99(14):9445-9.

  121.   Verschueren SM, Bogaerts A, Delecluse C, Claessens AL, Haentjens P, Vanderschueren D, et al. The effects of whole‐body vibration training and vitamin D supplementation on muscle strength, muscle mass, and bone density in institutionalized elderly women: A 6‐month randomized, controlled trial. Journal of bone and mineral research. 2011;26(1):42-9.


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی ، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی

پايان نامه مقطع دکتري رشته دامپزشکي سال 1385 چکيده پيشينه و سابقه : استروئيدهاي جنسي براي رشد اسکلتي و کسب سلامت استخواني در طول بلوغ لازم و ضروري هستند و کمبود استروژن در پوکي استخوان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته نساجي سال 1387 چکيده از دير هنگام استفاده از سازه هاي پارچه اي در زندگي بشر نقش اساسي داشته است. انسانها از سازه هاي پارچه اي (چادر) به عنوان سرپناه براي محا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی شیمی چکیده مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم از آب آشامیدنی در این پژوهش فرایند حذف کادمیوم از آب آشامیدنی به روش همرسوبی کربنات کلسیم مطالعه شد. امروزه آلودگی آب­های طبیعی با فلزات سنگین، به دلیل اثرات مخربی که بر موجودات زنده می­گذارد موجب نگرانی بسیاری از کشورهای جهان شده است. کادمیوم از طریق فاضلاب­ها و فرسایش سنگ­های معدنی و پساب­های ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه:یکی از بهترین روش ها برای بازسازی نواقص استخوانی در ناحیه دهان ودندان بیماران٬استفاده از پیوند اتوژن است که هنوز به عنوان استاندارد طلایی جهت آگمنتاسیون نواحی دچار کمبود استخوان٬در نظر گرفته می شود.مناطق داخل دهانی متعددی برای برداشت این گرفت استخوانی وجود دارد که توبروزیته ماگزیلا به دلیل دسترسی راحت تر و عوارض جراحی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده پروتئین های پیوندی هورمون رشد با جذب بالا توسط مکانیسم های مختلفی بسته به گونه ها تبدیل می شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون می باشد. آزمودنی های شامل 10 نفر ...

ثبت سفارش