پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده

word 5 MB 31871 103
1392 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش معدن

  چکیده:

  در این بررسی اثر استخلاف آمیدی روی سطح اکسید گرافن مورد مطالعه قرار گرفت. دو آمین برای تغییر سطح تماس و میزان جذب انتخاب شد. از یک دی آمین خطی مثل اتیلن دی آمین[1] و آمین حلقوی 6-آمینو اوراسیل[2] با دو مشخصه متفاوت مورد ارزیابی واقع شدند. بعد از سنتز و شناسایی محصولات در حضور یون های فلزی مس، سرب و کادمیم در محیط آبی میزان جذب توسط هر یک از جاذبها اندازه گیری شد.

  در این تحقیق هدف بهبود خصوصیات پیوندی گرافن اکسید[3] توسط دو نوع آمین مد نظر می باشد. افزودن آمین به اکسید گرافن ایجاد آمید می کند و گرافن به نوعی بهینه شده و ترکیبی با خصوصیت بهتر برای جذب یونهای فلزی در دمای اتاق بوجود می آورد. در ادامه، تاثیر غلظت یون فلزی، مقدار جاذب(وزنی) و زمان بررسی شد. یون Cu+2 نسبت به یونهای  Pb+2و  Cd+2بهتر توسط هر سه جاذب جذب بیشتری نشان می دهد. میزان جذب یونهای فلزی روی هر یک از جاذبها بصورت زیر مشاهده شده است Cu+2>Pb+2>Cd+2 بطوریکه روند جذب یونها روی هر یک از جاذبها برای یون فلزی مس بیشترین مقدار است از طرف دیگر، رفتار واجذبی یونهای فلزات سنگین در سطح GO نشان می دهد که GO را می توان پس از شستشو با محلول HCl مورد استفاده مجدد قرار داد. این تحقیقات نشان می دهد که GO-ethylenediamine می تواند یک جاذب موثر برای حذف یونهای فلزات سنگین سمی از محلول های آبی باشد. این بررسی همزمان توسط روش تئوری نیز مطالعه شد در بررسی های انجام شده با استفاده از نرم افزار گوسین[4] میزان انرژی پایداری، انرژی گرمایی و انرژی آزاد گیبس در دو فاز حلال و گازی با مجموعه پایه g21-3 و (p,d)g31-6 برای یونهای فلزات مس، کادمیم، سرب و جاذبهای نانویی مانند گرافن اکساید، 6-آمینو اوراسیل و اتیلن دی آمین بررسی شد. نتایج نشان می دهد میزان پایداری و برهمکنش بیشتر یون فلز مس برای جذب سطحی[5] شدن روی سطح اتیلن دی آمین بیشتر است(به خاطر گروه عاملی زیادی که دارد) و این جاذب و جذب شونده به عنوان فیلتر مناسب برای حذف فلزات آلاینده ها می توان استفاده کرد.

  کلمات کلیدی:گرافن اکسید بهینه شده، جذب یون های فلزی توسط مشتقات گرافن اکسید، حذف آلاینده ها فلزی، مطالعه تئوری

   

  1-1- مقدمه

  امروزه نانو تکنولوژی در پیشبرد دانش بشری جایگاه ویژهای یافته و اکتشافات حوزه ی نانو به علوم فیزیک و شیمی جان تازه می بخشد. علم و فناوری نانو توانایی به دست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانو متری و بهره برداری از خواص و پدیده های این بعد در مواد، ابزارها و سیستم های نوین است و در واقع رویکرد جدید در تولید فراورده های مورد نیاز انسان می باشد. به نظر می رسد که علم نانو و علوم مرتبط با آن جدید نیستند. صدها سال است که شیمی دانان از تکنیک های در کار خود استفاده می کنند که بی شباهت به تکنیک های امروزی نانو نیست.

  مسیر تحول و شکل گیری علم نانو به شکل امروزی، با کشف محلول کلوئیدی طلا در سال 1857 توسط فارادی آغاز شد و سال 1959، فاینمن ایدهی«فضای زیاد در سطوح پایین»را برای کار با مواد در مقیاس نانو مطرح کرد در سال 1974 برای اولین بار واژهی فناوری نانو توسط تانیگوچی بر زبانها جاری شد و در دهه ی 1980 این ایده به گونه ای وسیع تری توسط دکتر درکسلر مورد بررسی قرار گرفت.

   

  1-2- مفهوم نانو[1]

  نانو یک پیشوند یونانی به معنای کوتوله است. یک نانومتر مقیاسی معادل یک میلیاردم متر(m9-10) می باشد، که نسبت به قطر موی سر انسان که یک دهم میلی متر است، صد هزار بار کوچکتر است[1،2[. مواد در مقیاس نانو، موادی را شامل می شود که ابعادشان در سطع کمتر از یک میکرون است. این اندازه تقریباً پهنایی معادل 3 تا 4 اتم می باشد. خواص مواد با چنین ابعاد و اندازه هایی، با مواد متعارف، اساساً متفاوت بوده و به همین لحاظ تحقیقات در حوزه ی نانو مواد،[2] روز به روز فعال تر می شود]3[. از آنجا که خواص مواد قویاً به اندازه ی اجزای تشکیل دهنده و به عبارتی ریزدانه ها وابسته است، موادی که ریزدانه های آنها در مقیاس نانو طراحی می شوند از کیفیت نوینی برخور دارند که در مواد معمولی یافت نمی شود]4]. اهمیت این مقیاس طولی به این مفهوم بر می گردد که از دیدگاه مکانیک کوانتومی، خاصیت موجی الکترون های داخل ماده و تقابل اتم ها با یکدیگر، از جابه جایی مواد در مقیاس نانومتر اثر می پذیرد[6،5[.

   

  1-3- فناوری نانو چیست؟

  نخستین کسی که واژه ی فناوری نانو[3] بر زبانش جاری شد نوریا تانیگوچی[4]، استاد دانشگاه علوم توکیو بود که در سال 1974 این واژه را برای توصیف ساخت مواد دقیقی که تولرانس ابعادی آنها در حد نانو متر است، به کار برد]8،7.[ فناوری نانو عبارت از کاربرد ذرات در ابعاد نانو است. به بیان دیگر توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید، با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی، اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می شود[9،8 .[دست کاری هوشمندانه و کنترل هدفمند مواد در مقیاس اتمی هدف عمده ی فناوری نانو تلقی می شود[10]. لذا فناوری نانو یک رشته جدید محسوب نمی شود، بلکه رویکرد جدید در تمام رشته‌هاست[9].

  یکی از ویژگی های مهم نانو فناوری، جنبه ی چند رشته ای آن است. به عبارتی، برای درک مفاهیم پایه ای و تدوین قوانین در مقیاس نانو تقریباً به تمام علوم نیاز است. به عنوان مثال به علم زیست شناسی نیاز است؛ زیرا اولاً محصولات نانو فناوری به شدت از سیستم های زیستی تبعیت می کنند، و ثانیاً محصولات نانو کاربردهای چشم گیری در زیست پزشکی دارد. علم فیزیک مورد نیاز است، زیرا دنیای نانو، دنیای تابع موج، تونل زنی کوانتومی و کشف نیروهای اتمی ناشناخته است علم شیمی مورد نیاز است، زیرا روش های پیوند مولکولها با هم دیگر و چگونگی ترکیب مواد را به ما می آموزد.

  تعاریف زیادی برای فناوری نانو وجود دارد، در این میان مؤسسه‌ی پیشگامی ملی فناوری نانو در آمریکا[5]-که نهاد دولتی متولی این فناوری در آن کشور است-تعریفی را برای فناوری نانو ارائه می دهد که سه اصل زیر را در برمی گیرد:

  تحقیق و توسعه ی فناوری در سطوح اتمی، مولکولی با ماکرومولکولی(ابر مولکولی) در مقیاس اندازهای در حدود 1 تا 100 نانو متر]10[.

  ساخت و به کارگیری ساختارها، ابزارها و سیستم هایی که به علت داشتن ابعاد کوچک یا متوسط خواص و عملکرد نوینی دارند.

  توانایی کنترل یا دست کاری در مقیاس اتمی]8،7 .[

   

  1-4- چرا نانو فناوری؟

  شاید این سؤال در ذهن پدید آید که چه چیزی در مقیاس نانو متری وجود دارد که یک تکنولوژی بر پایه آن نهاده شده است؟ آنچه باعث شکل گیری نانو فناوری شده است، ظهور و خواص بی نظیر در این مقیاس است. در مقیاس نانو، اشیاء شروع به تغییر رفتار می کنند و رفتار سطوح بر رفتار تودهای ماده غلبه می کند. در نتیجه برخی روابط فیزیکی که برای مواد معمولی کاربرد دارند، نقض می شود.

  با کوچکتر شدن مقیاس مواد، نسبت سطح به حجم افزایش می یابد. بنابراین، نیروهای سطحی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. در حقیقت در این مقیاس قوانین فیزیک کوانتوم وارد صحنه می ‌شوند و امکان کنترل خواص ذاتی ماده از جمله نقطه ذوب، خواص مغناطیسی، خواص الکتریکی و حتی رنگ مواد، بدون تغییر در ترکیب شیمیایی ماده وجود خواهد داشت. نسبت سطح به حجم بالا، سبب افزایش واکنش پذیری نیز خواهد شد، و مواد در مقیاس نانو، واکنش پذیرتر می باشند. هم چنین کاتالیزورهایی با کارایی بالاتر خواهیم داشت.

   

  1-5- اهمیت فناوری نانو

  فناوری نانو رویکردی جدید به علم و فناوری و پژوهش است به عبارت دیگر نگاهی بنیادی از مقیاس مولکولی به دنیای اطراف است.

  تحلیلگران بر این باورند که فناوری نانو، فناوری زیستی[6] و فناوری اطلاعات[7] سه قلمرو علمی هستد که انقلاب سوم صنعتی را تشکیل می دهند. مهمترین عامل و محرک اصلی رشد فناوری نانو، سود اقتصادی آن می باشد. این رویکرد جدید ریشه در پنجاه سال گذشته دارد و در علوم فیزیک و شیمی ردپای آن دیده می ‌شود]11[. در فناوری نانو قادر به تولید ساختارهایی هستیم که در طبعیت موجود نیست]12[.

  علم نانو و فناوری نانو، اطلاعاتی را پیرامون کنترل اندازه ی ساختارهای نانو، توزیع اندازه‌ی این مواد و ترکیبات و نحوه‌ی چیدمان آنها ارائه می دهد. برخی از مزایای فناوری نانو، تولید مواد قویتر و کاهش هزینه های تولید است. تفاوت اصلی فناوری نانو با سایر فناوریها، در مقیاس مواد و ساختارهایی است که در این فناوری مورد استفاده قرار می ‌گیرد و معیار اصلی آن عناصر پایه است.

   

  Abstract

  In the present research we were worked on removal of heavy metal ions from aqua solutions using Graphene oxide and modification of Graphene Oxide in presence of two amines in our laboratory.

  The introduction of amine groups to the GO surface through imitation process can significantly increase the adsorption capacity of GO for heavy metal ions removal. The amide groups together with −OH and −COOH groups on the GO surface can make RNH-CO-GO an excellent adsorbent for removal of toxic heavy metal ions, such as Pb(II), Cu(II) and Cd(II) in aqueous solution. The highest adsorption capacity varies with pH of the solution. The highest adsorption capacity of RNH-CO -GO for Cu(II) is found, which is 4−5 times higher than that of oxidized carbon nanotubes, and 1−2 times higher than that of GO. It was found in this study that the Pb(II) adsorption processes reached their equilibrium state within 10 to 30 min, which is faster than most of carbon-based adsorbents can do.

  On the other hand, desorption behaviorof ion metals on the GO surface suggests that GO can be reusedafter treated with HCl solution. This research demonstratesthat En-GO can be an effective adsorbent for toxic heavymetal removalThe same survey also been studied by theoretical methods.

  By Guassian investigations we survey minimum energy, Enthalpy and Gibbs free energies for two phases (gas and water) and two basis sets (3-21g and 6-31g(d,p) in dopping heavy metals as Cu+2,Cd+2 and Pb+2 on nano-absorbents(as Graphen, 6-amino uracil and ethylene di-amin). Results show that stability and interactions between Cu heavy metal for adsorption on ethylene di-amin absorbent is more than others (cause of having more abellian groups). So this couple of heavy metal and absorbent can be used as an appropriate filter for eliminating metal pollutions from water wastes.

  Key word:Graphene oxide and modification, adsorption remvalheavy metal ionsGraphene oxide, eliminating metal pollutions ,studied by theoretical

  ی

 • فهرست:

   

  فصل اول: مروری بر پیشینه پژوهش و تحقیق

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- مفهوم نانو. 2

  1-3- فناوری نانو چیست؟. 3

  1-4- چرا نانو فناوری؟. 4

  1-5- اهمیت فناوری نانو. 4

  1-6- تفاوت فناوری نانو با فناوریهای دیگر. 5

  1-7- طبقه بندی نانو تکنولوژی.. 5

  1-7-1-Wet nanotechnology 5

  1-7-2-Dry Nanotechnology 5

  1-7-3- Nano computational 6

  1-8- دسته ‌بندی مواد در فناوری نانو. 6

  1-8-1- نانو لایه. 6

  1-8-2- نانو پوشش... 6

  1-8-3- نانو خوشه. 6

  1-8-4- نانو سیم. 6

  1-8-5- نانو لوله. 6

  1-8-6- نانو حفره 7

  1-8-7- نانو ذرات.. 7

  1-8-8- فولرین.. 7

  1-8-1- نانو لایه. 7

  1-8-2- نانو پوشش... 7

  1-8-3- نانو خوشه. 7

  1-8-4- نانو سیم. 7

  1-8-5- نانو لوله. 8

  1-8-5-1- نانو لوله ها در دو دسته اصلی وجود دارند. 9

  1-8-5-2- ویژگی های نانو لوله های کربنی.. 9

  1-8-6- نانو حفره 10

  1-8-7- نانو ذره 10

  1-8-7-1- خواص نانو ذرات.. 10

  1-8-8- فولرین ها 11

  1-8-8-1- کاربردهای فولرین‌ها 12

  1-8-1- ابزار های تشخیص در علوم نانو. 13

  1-9-1- میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) 13

  1-9-2- میکروسکوپ تونلی روبشی(STM) 13

  1-9-3- میکروسکوپ نیروی مغناطیسی(MFM) 14

  1-9-4- میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) 14

  1-9-5- میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) 14

  1-10- گرافن(Graphene) 14

  1-11- کاربردهای گرافن.. 18

  1-12- ساختار الکترونی گرافن.. 18

  1-13- کاربری محیط زیست.. 19

  1-14- عوامل تأثیر گذار بر آب.. 20

  1-14-1- آلودگی شیمیایی.. 21

  1-14-2- آلودگی بیولوژیکی.. 21

  1-15- مواد معدنی در آب و اثرات آن ها 21

  1-15-1- کادمیم. 21

  1-15-2- سرب.. 22

  1-16- کلیات جذب اتمی(AAS) 22

  1-17- برتریهای جذب اتمی(AAS) 23

  1-18- شیمی محاسباتی.. 24

  1-19- مروری بر روش های نظری در مکانیک کوانتومی.. 25

  1-20- تقریب بورن-اپنهایمر. 26

  1-21- روش های حل معادله ی شرودینگر الکترونی.. 27

  1-22- بهینه کردن شکل هندسی تعادلی مولکول. 27

  1-23- تابع موج تک الکترونی و روش هارتری-فاک.. 27

  1-24- روش مکانیک مولکولی.. 29

  1-25- روش مکانیک کوانتومی.. 30

  1-25-1- روش نیمه تجربی.. 30

  1-25-2- روش های آغازین.. 31

  1-25-2-1- نظریه اختلال مولر-پلست…………………………………………………………………... 31

  1-25-2-2- روش میدان خود سازگار(SCF)هارتری-فاک.. 32

  1-25-2-3- برهم کنش آرایشی ها(CI) 33

  1-25-2-4- همبستگی الکترونی.. 33

  1-25-2-5- نظریه تابعیت چگالی(DFT) 33

  1-25-2-6- قابلیتDFT 35

  1-25- مجموعه پایه. 35

  1-26- اوربیتال های اسلیتری(STO) 36

  1-27- مجموعه های پایه گوسی(GTO) 37

  1-28- تقسیم بندی انواع مجموعه های پایه. 37

  1-29- طبقه بندی توابع ساده 38

  1-29-1- مجموعه های پایه ی مینیمال. 38

  1-29-2- مجموعه ی پایه با لایه ی والانس شکافته. 38

  1-29-3-مجموعه های پایه قطبیده 39

  1-29-4-توابع پخشی.. 39

  1-29-5- مجموعه ی توابع پیشرفته. 39

  1-30- محاسبات تک نقطه ای(single Point) 40

  1-31- برخی از قابلیت های نرم افزار گوسین.. 41

  فصل دوم: بخش تجربی، مواد و روش های تحقیق

  2-1- روش تحقیق و مواد. 43

  2-1-1- مواد شیمیایی.. 43

  2-1-2- وسایل آزمایشگاهی.. 43

  2-1-3- دستگاه 44

  2-2- سنتز گرافن اکساید(GO) 44

  2-3- آماده‌ سازی6-آمینو اوراسیل. 45

  2-4- آماده سازی اتیلن دی آمین.. 46

  2-5- آزمایش های جذبی.. 47

  2-5-1- در حضور جاذب ثابت و زمانهای متفاوت و همچنین در حضور زمان ثابت جاذبهای متفاوت  47

  2-5-2- آزمایش جذبی در غلظتهای متفاوت.. 48

  2-5-3- آزمایش جذبی در PHهای متفاوت.. 48

  فصل سوم: بحث و بررسی داده های تحقیق

  3-1- تاثیر میزان جذب عناصر یونهای فلزی در حضور 2 میلی گرم از جاذب(نانو) در زمان های متفاوت   59

  3-2- اثر مقادیر متفاوت از جاذب 5/0، 1، 2، 5. 61

  3-3- مقایسه میزان تاثیر جذب یونهای عناصر فلزات سنگین در حضور سه جاذب در غلظتهای متفاوت   62

  3-4- مقایسه میزان تاثیر PH بر روی جذب یونهای فلزی مس، سرب، کادمیم در حضور سه جاذب در غلظتهای مشخص از نانو  62

  3-5- نرم افزارهای مورد استفاده 69

  3-6- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز گازی با مجموعه پایه g21-3. 70

  3-7- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز حلال با مجموعه پایه g21-3. 71

  3-8- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز حلال با مجموعه پایه (d,p)g31-6................72

  3-9-بررسی و مقایسه انرژی آنتالپی برای یونهای فلزی مس، کادمیم، سرب. 73

  3-10- بررسی و مقایسه تمایل به انجام واکنش جذب سطحی شدن از طریق محاسبه انرژی آزاد گیبس     76

  فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  4-1- نتیجه گیری کارهای انجام شده قسمت تجربی و نظری.. 80

  4-2- کارهای که در آینده می توان انجام داد. 81

  منابع

  منبع:

   

  1-نقشینه. و.، ریزترین ریزها (فناوری کوتوله ها).روزنامه ایران 1385 ص 16

  2- http://www.Physicsir.com

  3- http://www.nano.ir/reports/attach/fy2004/site V3.pdf

  4- http://www. Webopedia’s definition of nanotechnology

  5- Kralj. M.,and Pavelic. K. Medicine on a Small Scale. Embo Reports. 2003;4:1008-1012.

  6- Nanotechnology getting  of the ground in cancer research . Judith Randal – jurnal of the of the national cancer institute. Vc193, NO.24

  7- http://www.chemists.ir

  8- http://www.Parf.com/showthread .php ?t=612

  9- http://www.itanalyzer.ir

  10- http://www.Webopedia’s term/n/nanotechnology.htm com/ .internet

  11- http://www.Nanoclub.ir

  12- http://www.forum.p30world.com/ showthread .php ?t=26933

  13- Yildirim. T., Gu..lseren . O., . Klc. C., Ciraci. S. Pressuced interlinking of carbon nanotubes PHYSICAL REVIEW B. 2000; 62:15,19.

  14- Holister. P., Roman. C., T. Harper Fullerenes. Cientifica Ltd. 2003;6.

  15- http://www.sussex.ac.uk/

  16- Panina. L.K., Kurochkin. V.E., Bogomolova.  E.V., Evstrapov.  A.A., Spitsyna.  N.G. Doklady Biological Science. 1997; 357-530.

  17- Bogunia-Kubik. K., Sugisaka M Biosystems. 2002; 65, 123.

  18- http://www.nanoclub.ir/index.php/articles/show/197.

  19- Kosynkin. D. V., Higginbotham. A. L., Sinitskii. A., Lomeda. J. R., Dimiev. A., Price. B. K., Tour.J. M. LongitudinalUnzipping of Carbon Nanotubes to form Graphene Nanoribbons. Nature.  2009; 458:872–876.

  20- Geim. A. K. Graphene Status and Prospects. Science. 2009;324:1530–1534.

  21- Katsnelson. M. Graphene Carbon in Two Dimensions. Materialstoday. 2007;10:20–27.

  22- Rao. C. N. R.. Biswas. K. Subrahmanyam. K S. Govindaraj. A. Graphene. the New Nanocarbon. Journal of Material Chemistry. 2009;19:2457–2469.

  23- Geim. A. K. and Novoselov. K. S. The Rise of Graphene. Nature Materials. 2007;6:183–191.

  24-Pumera. M., Ambrosi. A., Bonanni. A., Chng. E.L.K. Poh. H.L. Graphene for Electrochemical. Sensing and Biosensing.

  25- Heyrovska. R. Atomic Structures of Graphene, Benzene and Methane with Bond Lengths as Sums of the Single. Double and Resonance Bond Radii of Carbon. 2008.

  26- Geim. A. K. Kim. P., Carbon Wonderland. Scientific American. 2008;p:90–97.

  27- Choi. W., Lahiri. I., Seelaboyina. R., Kang. Y. S. Synthesis of Graphene and its Applications: a Review. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2010;35:52–71.

  28- Novoselov. K. S., Geim. A. K., Morozov. S. V., Jiang. D., Katsnelson. M. I., Grigorieva. I. V., Dubonos. S. V., Firsov. A. A. Two-dimensional Gas of Massless Dirac Fermions in Graphene. Nature.2005;438:197–200.

  29-Wikipedia®,GraphiteIntercalation Compound http://en.wikipedia.org/wiki/Graphene intercalation compound

  30- Choi. W., Lahiri. I., Seelaboyina. R., Kang. Y., S. Synthesis of Graphene and its Applications a Review. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2010;35:52–71.

  31- http://shimisara.blogfa.com/post/101.

  32- Castro Neto. A. H., Novoselov. K., Two-Dimensional Crystals Beyond Graphene. MaterialsExpress. 2011;1:10–17.

  33- http://grapheneindustries.com

  34- CastroNetro.  A.H., Guinea.  F., N.M.R. Peres.  K.S. Novoselov. A.K. Geim.  ARCxiv.  2007;0709.1163.

  35- Georgakilas. V. M., Otyepka.  A. B.,  Bourlinos. V.,  Chandra. N.,  Kim. K. C., Kemp. P., Hobza. R., Zboril Kim. K. S. Chem Rev. 2012112:6156-6214.

  36- Chandra.  S., Sahu.  S., Pramanik.  P. Mater Sci Eng B.2010;167:133-136.

  37- Hummers. W. S., and Offeman. R. E., J. Am ChemSoc. 1958;80:1339.

  38- Marcano. D. C., Kosynkin.  D. V, J. M. Berlin, A. Sinitskiil,Z. Sun, A. Slesarev, L. B. Alemany, W. Lu and J. M. Tour. ACS NaNo. 2010;4:4806-4814.

  39- Shao. G., Lu. Y., Wu. F., Yang. C., Zeng. F., Wu.  J. Q. Mater Sci. 2012;47:4400-4409.

  40- Klinowski . H., He. J. and Forster.  M. Chem  Phys  Lett. 1998;287:53-56.

  41- Hontoria-Lucas. Lopez-Peinado.  C.  A., Lopez-Gonzalez. J. M., Rojas-Cervantes and R. Martin-Aranda  Carbon. 1995;33:1585-1592.

  42- Li. G. X., Ren.  J. XX. M., Chen. C. L., Wang. X. K. Environ. Sci Technol. 2001;45:10454-10462.

  43- J. J. Qi, W. P. Lv, G. L. Zhang, F. B. Zhang and X. B. Fan, Polvm. Chem. 2012;3:621-624

  44- Chen. D., Feng.  H., Li.  J. Chem  Rwv. 2012;6027-6053.

  45- V. Georgakilas, M. Otyepka, A. B. Bourlinos, V. Chandra, N. Kim, k. C. Kemp, P. Hobza, R. Zboril and K. S. Kim Chem Rev. 2012;112:6156-6214.

  46- Ou. B. L. Z. H., Zhou. Q. Q., Liu. B., Liao. S. J., Yi. Y. J., Ou. Zhang. X, Polym. D. X. Li. Chem.2012;3:2768-2775.

  47- داگلاس. ا. اسکوگ.دونالدم.وست،اصول تجزیه دستگاهی،ترجمه کاظم کارکشا و دیگران،چاپ دوم،مرکز نشر دانشگاهی،تهران،1365

  48- رابینسون.ج. د.اسپکتروسکوپی جذب اتمی،ترجمه ناهیدپور رضا،چاپ اول،دانشگاه شهید چمران اهواز،.1371

  49- welz. B.  Atomic Absorption spectrometry2nd Ed VCH Puhlisher Germany.1985.

  50- Ingle. J. D. I. J.,and Crouch S.R. Spectrochemical Analysis Prentice-Hall.Inc.1988.

  51- Atkins.P., R. Friedman. Molecular Quantum Mechanics.Oxford University Press New York.2007.

  52- Borisenko. K., BBock, Hargittai.C. W.,Mol. I.J.,Struct Temo-Chem.1995;332,161

  53- Ira.N.Levine,Quantum Chemistry.Prentice-Hall Inc New York.1991.

  54- Stan Tsai. C., An Introduction to Computational Biochemistry Wiley-Liss Inc New York.2002.

  55- Walch. S. P., Chem Phys Lett.733;2003:422.

  56- Ng. T. Y. Y. X., REN. K.M. Liew.Int. J. Hydrogen Energy352010:4543.

  57- Kenny B.Lipkowitz and Donald B.Boyd.Reviews in computational.

  Chemistry John Wiley Son Inc. New York.2001;17.

  58- Hohenberg. P., and Kohn.  W. Phys Revi 136;1964:868

  89- Ira.N.Levine,Quantum Chemistry.Prentice-Hall Inc New York.1991.

  60- F. Jensen, Introduction to Computational Chemistry, John Wiley Sons Ltd.New York.1999.

  61- Robert. G. Parr, Yang ntroduction to Density Functional Theory. Karlsruhe University Germany.2003.

  62- Davidson. E. R., chem Rev. 2000;100: 351.

  63. Z،Liu,. H.; Wang, Z. M.; Yang, X.; Ooi, K. Langmuir.2002;18:4926-4930


موضوع پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, نمونه پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, جستجوی پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, فایل Word پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, دانلود پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, فایل PDF پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, پروژه در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, پروژه درباره پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تجربی و نظری فاضلاب های صنعتی حاوی برخی یون های فلزات سنگین توسط ساختار های نانو و نانویی فعال شده

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره خاکی را تهدید می کند. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدارهمچون مواد شیمیایی، نمک ها، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو از جمله عوامل به وجود آمدن بیماری های بسیاری هستند که بر ...

پایان نامه­ ی کارشناسی ­ارشد­­ در رشته­ی نانو مهندسی­ شیمی چکیده حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو در این تحقیق حذف فوتو کاتالیستی فنول به عنوان مدلی از آلاینده­ آلی در یک رآکتور بستر سیال تحت تابش­های فرابنفش و مرئی مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیرات کمیت­های مهمی چون pH، غلظت کاتالیست، غلظت فنول و روش­­های سنتز نانوکامپوزیت بر حذف فوتوکاتالیستی فنول مورد ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: شیمی گرایش: شیمی تجزیه چکیده در سال های اخیر، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل های انتقال دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از نانولوله های کربنی CNT(5-5) و CNT(6-0) و BNNT(6-0) و BNNT(5-5) dopped Ga استفاده شده است. ابتدا نانولوله ها به‎وسیله نرم افزارهای Gauss View و Nanotube Modeler ترسیم شده و سپس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.S.c » گرایش: کاربردی چکیده: در سال های اخیر نانو ذرات نیمه رسانا با توجه به خواص الکتریکیو مکانیکی، که از اثرات محدود کوانتومی در مقایسه با مواد همتای آنها حاصل می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در میان نانو ذرات نیمه رسانا، نانو ذرات اکسید روی ZnO کارایی بالاتری دارند. برای دستیابی به فعالیت فتوکاتالیستی بالاتر، نافلز نیمه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش : شیمی کاربردی خلاصه فارسی مطابق استانداردهای جهانی، گوگرد موجود در سوخت‌های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین صنایع آلایندگی باید حدود ppmw10 کاهش یابد و این در حالی است که بسیاری از پالایشگاه‌های دنیا، سوخت‌هایی با میزان گوگرد بیش از ppmw1000 تولید می‌کنند. یکی از روش‌های نوین و مقرون به صرفه کاهش ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (مهندسی محیط زیست) چکیده روش جذب سطحی از روشهای موثر در حذف فلزات و از جمله فلز نیکل می باشد. در این تحقیق از شلتوک برنج اصلاح شده بازی به عنوان ماده جاذب استفاده شده است. از آنجا که این جاذب ماده ای طبیعی با سطح تماس بالا می باشد، علاوه بر توانایی بالا در جذب فلز، ارزان قیمت و در دسترس است و عملیات جذب را مقرون به صرفه می نماید. ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در مهندسی شیمی گرایش پیشرفته چکیده یک روش جدید مبتنی بر استخراج نقطه­ی ابری به منظور استخراج اورانیم از نمونه­های آبی و اندازه­گیری آن با استفاده از طیف سنجی آلفا بر پایه سوسوزنی مایع مورد بررسی قرار گرفته ­است. استخراج اورانیم از نمونه­های آبی در حضور تعدادی از سورفکتانت­ها و معرف­های کی­لیت ساز قابل دسترس با استفاده از این روش انجام ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه فلوئورید از سالها قبل بعنوان یک یون سمی شناخته شده است. منبع اصلی فلوئورید در محلولهای آبی سنگهای معدنی حاوی فلوئورید و فعالیت های صنعتی کارخانه ها می­باشد. بر طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست مقدار فلوئورید بیش از ١ میلی­گرم بر لیتر باعث بروز بیماریهای مختلف می­شود. در این تحقیق از ماده بیوپلیمری بنام زئین بعنوان جاذب برای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی چکیده : افزایش انتقال حرارت و همچنین افزایش راند مان انرژی با توجه به محدودیت منابع طبیعی و کاهش هزینه­ها همواره یکی از اساسی ترین دغدغه­های مهندسین و محققین بوده است. این امر به خصوص در سیالات به دلیل کوچکی ضریب رسانش حرارتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مهمترین راه­های دستیابی به این امر ،که در سال­های اخیر به آن توجه زیادی ...

ثبت سفارش