پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391

word 234 KB 31905 61
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته  MPH

  خلاصه

   

   هدف: در حدود 3/1 بودجه هر بیمارستان صرف خرید دارو و تجهیزات وابسته می شود . با توجه به مبلغ بالای ریالی که در بخش داروخانه هزینه می شود ،نیاز به وجود یک طراحی فرایند و برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به اهداف سیستم جهت ارائه خدمات بالینی مناسب و سود آور ضروری است. آنالیز ABC از جمله ابزارهای مناسب  برای شناسایی ،پایش و مدیریت موجودی اقلام دارویی است.

  مواد و روشها: لیست اقلام موجودی ،قیمت واحد آنها و نرخ مصرف سالیانه آنها را تهیه می شود . برای هر قلم قیمت واحد را در مصرف سالیانه ضرب شده  تا ارزش کالا مشخص شود . سپس بر اساس ارزش کالا به ترتیب نزولی مرتب نموده و ارزش تجمعی آن را بدست می آوریم.اقلام را که دارای 70% هزینه راشامل شوند در رده A و اقلامی که 20 درصد هزینه  شامل شوند B و اقلامی که 10 درصد هزینه  شامل شوند رده C می نامیم.

  یافته ها: در مطالعه حاضر در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا از 425 قلم داروی تجویز شده در سال 1391 ،13 قلم از داروها با  اختصاص 6/69 درصد بودجه کل سال در  رده A قرار گرفتند. تعداد 40 قلم از داروها با اختصاص 3/20 درصد از بودجه در رده B قرار دارند.  دسته C از داروها  شامل 372 قلم از کل داروها 4/11 در صد بودجه را به خود اختصاص داده اند. از 425 قلم داروی تجویز شده تنها 1/3 درصد از اقلام دارویی 6/69 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده اند  که در رده A  قرار می گیرند. 3/20 درصد از بودجه صرف خرید  4/9 درصد از اقلام دارویی( شامل 40 قلم دارو ) رده B شده است. 5/87 درصد از اقلام دارویی تجویز شده در سال 1391 تنها 4/11درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده اند.

  بحث و نتیجه گیری: در بیمارستان­های تخصصی و فوق تخصصی که تعداد اقلام دارویی فارماکوپه زیاد می­باشد ، درصدِ بالایی از هزینه­ها مربوط به تعداد کمی از داروها است. برخی از اقلام به دلیل هزینه بالا و برخی به دلیل تعداد تجویز بالا در گروه A قرار می­گیرند. مدیریت موجودی­ها و سفارش­دهی دارو از اهمیت بالایی برخودار است. در این مراکز می­توان با مدیریت موجودی در موارد داروهای با تعداد مصرف بالا، درخواست­ها به شکل خرید­های کلی تبدیل نمود و از طریق مزایده و یا حتی به شکل تخفیفات نقدی و یا جنسی خریدها را متمرکز کرد.

  کلمات کلیدی:انبار داری دارو ، کنترل موجودی، آنالیز ABC

   

  – بیان مسأله و بررسی متون

   

  تامین دارو ﺟﺰء ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ( Primary Health Care )ﻭ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ [1].

  دارو ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران و ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺮدش دارو در ﭘﻳﺸﺒﺮد ﻫﺪف اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘاﻳﺪار از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎت در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ [2].

    در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﺜﺮ داروﻫﺎی وارداﺗﻲ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ارز ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ ﺟﻬﺖ واردات داروﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺪر دادن و ﺿﺎﻳﻊ ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.

     ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ در اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق  ﭘرﺳﻨﻞ، ﺑﺨﺶ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف30% از ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ درﻣﺎﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺮدش دارو در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از اﻣﻮر ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد [3].

  ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش را  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮروی ﻣﻮﺟﻮدیﻫﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳت.

  1-تعیین ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺎ The Inventory Control  Levels.

  2-  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺳﻔﺎرش The Quantity to be Ordered.

  3-  اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎر Stock Conditions

  4-  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ  ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎتRapid and Effective

  در حدود 3/1 بودجه هر بیمارستان صرف خرید دارو و تجهیزات وابسته می شود [4]. با توجه به مبلغ بالای ریالی که در بخش داروخانه هزینه می شود ،نیاز به وجود یک طراحی فرایند و برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به اهداف سیستم جهت ارائه خدمات بالینی مناسب و سودآور ضروری است [5]. در مطالعه ای که در بیمارستان دولتی 1500 تخت خوابی در هند انجام شده است نشان داده شد که مدیریت موجودی و خرید اقلام دارویی گرانقیمت  می تواند تا 20% باعث صرفه جویی در منابع مالی گردد [6]. آنالیز ABC از جمله ابزارهای مناسب  برای شناسایی ،پایش و مدیریت موجودی اقلام دارویی است [7]. درجه بندی اقلام دارویی به روش آنالیز ABC باعث اطمینان از موجود بودن داروهای حیاتی، کاهش هزینه های مربوط به کارپردازی و سفارش دارو و حمل و نقل و همچنین فراهم سازی امکان مقابله با تغییر در میزان تقاضا و بحران ناشی از کمبود دارو در یک مرکز درمانی خواهد شد [8]. در بررسی هایی که توسط همکاران یک مرکز تحقیقاتی در هند روی مراکز بیمارستانی شهر دهلی انجام شده بود نتایج مفیدی بدست آمده است، به نحوی که با کنترل و مدیریت اقلام دارویی در رده A  علاوه بر صرفه جویی در هزینه در شرایط بحران نیز امکان مقابله وجود داشته است. در این مطالعات پیشنهاد شده است که آنالیز ABC به عنوان یک برنامه کنترلی مصوب در مراکز درمانی اجرا گردد [12-9].

  2-اهداف وفرضیات (OBJECTIVE & HYPOTHESIS):

  الف-هدف اصلی (General Objective):

  بررسی وضعیت انبارداری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز  ABC

  ب-اهداف فرعی ((Specific Objectives:

  1) تعیین اقلام دارویی اختصاص یافته  به گروه A     

  2) تعیین اقلام دارویی اختصاص یافته  به گروه B    

  3) تعیین اقلام دارویی اختصاص یافته  به گروه C   

   4)تعیین میزان هزینه اختصاص یافته  به اقلام دارویی گروه A     

  5 )تعیین میزان هزینه اختصاص یافته  به اقلام دارویی گروه B     

  6) تعیین میزان هزینه اختصاص یافته  به اقلام دارویی گروه C     

  ج-اهداف کاربردی (           :(Applied Objectives

  با انبارداری صحیح می توان با تغییرات عرضه و تقاضای دارو مقابله نمود و همچنین با  استفاده از روش های آنالیز  ABC  می توان سفارش دارو و موجودی را مدیریت نموده  تا  احتمال بروز بحران کمبود دارو را به حداقل رساند.

  د-فرضیه ها (Hypothesis) یا سؤال های پژوهش:

  1) ) اقلام دارویی اختصاص یافته  به گروه A  چیست؟  

  2) اقلام دارویی اختصاص یافته  به گروه B  چیست؟     

  3) اقلام دارویی اختصاص یافته  به گروه C  چیست؟    

   4) میزان هزینه اختصاص یافته  به اقلام دارویی گروه A چیست؟       

  5 ) میزان هزینه اختصاص یافته  به اقلام دارویی گروه B چیست؟       

  6) میزان هزینه اختصاص یافته  به اقلام دارویی گروه C چیست؟       

   

   

  3- جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری (Sampling Procedures):  

  اقلام خروجی دارو تجویز شده برای بیماران بستری در سال 1391 در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین

   

  4-روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها (نام آزمون های آماری قید وبرگه جمع آوری اطلاعات پیوست شود):

  جهت تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و برنامه Excel استفاده می شود. پس از تعیین میزان درصد تجمعی ریالی اقلام دارویی، تعیین درصد اقلام براساس گروه های طبقه بندی A و B و C  و رسم نمودار ، اقلام  رده های A و B و C  بیمارستان اعلام و تحلیل انجام می شود.

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  بررسی متون

   

   

   

   

  فصل اول

  مقدمه­ای بر برنامه­ریزی و کنترل تولید و موجودی­ها

   

  1 – مقدمه

  از مسؤولیت­های مهم و اساسی در واحدهای صنعتی، برنامه­ریزی و کنترل موجودی­ها است. فعالیت­های لازم جهت استقرار سیستم برنامه­ریزی و کنترل موجودی­ها همواره مورد توجه خاص مدیریت، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است. وظیفه اصلی مسؤولین و دست اندرکاران بخش برنامه­ریزی و کنترل تولید و موجودی­ها، این است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژی­های کل سازمان، روش­ها و سیاست­هایی را اتخاذ نماید که در اقتصاد کلی سازمان اثر مثبت داشته باشد.

  علیرغم هزینه­های مرتبط با نگهداری موجودی­ها، داشتن موجودی در کارخانه امری غیرقابل اجتناب می­باشد. در واقع روبرو شدن با کمبود کالا و مواد اولیه و قطعات یدکی، مشکلات متعددی نظیر توقف تولید، از دست رفتن فرصت فروش کالا و کاهش اعتبار سازمان را به دنبال داشته که هر یک از این موارد هزینه­های آشکار و پنهانی را برای سازمان خواهد داشت. در بسیاری از موارد هزینه­های مشکلات فوق به مراتب بیشتر از هزینه­های ذخیره موجودی می­باشد.

   ﺑﺤﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ای را در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدی در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

   اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ زﻳﺎدی ازﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ﭘﺲ ﻧﮕﺎه دﻗﻴﻖ و ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻛﺎراﺋﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن را در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎن ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ  ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺟﻮدی در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺧﻮن در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﺮدش و ﻓﺸﺎر ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ اﻧﺴﺎن و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد .

  ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ در اﻧﺒﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺒﺎر داری ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺮد ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻻی ﺑﻲ ﻣﺼﺮف در زﻣﺎن ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده  در اﻧﺒﺎر ﻣﻌﻄﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ، آﺗﺶ ﺳﻮزی ، ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺎﻟﻴﺎت را ﻧﻴﺰ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﻣﺜﻞ از دﺳﺖ دادن ﻣﺸﺘﺮی ، ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﺷﻮد. هدف اصلی امور برنامه­ریزی و کنترل موجودی این است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه ها، مناسب­ترین سیاست­ها را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه اتخاذ نماید.

  فعالیت­های برنامه­ریزی و کنترل موجودی به دو بخش «برنامه­ریزی» و «کنترل» قابل تفکیک است. در بخش برنامه­ریزی، سیاست­ها و شیوه­های مناسب و اقتصادی تدوین می­شود. بخش کنترل، وظیفه اجرای روش­ها و سیاست­های تدوین شده را به عهده خواهد داشت. امور برنامه­ریزی و کنترل موجودی باید در تعامل نزدیک با واحد حسابداری، بخش فروش و بازاریابی، بخش تولید، بخش خرید و تدارکات و انبارها به بررسی شرایط و تدوین سیاست­ها بپردازد [13].

   

   

  Abstract

   

  Introduction and Objective : In hospital, about one-third of the annual expenditure budget is spent on inventory, including medicines.. Therefore, an effective inventory management is needed to achieve satisfactory level of customer service while keeping inventory costs within reasonable bounds .The objectives of this study are to identify the categories of medicines requiring greater managerial control, because not all inventories need to be controlled with equal attention and to conduct economic analysis of medicines expenditure at Installation.

   

  Materials and Methods: Details of consumption pattern and unit costs of 425 drugs used were collected and an ABC(always, better and control) analysis was performed. In ABC analysis, annual drug expenditure and unit costs along with names of individual drugs were arranged in ascending order of cost. The list was divided into A, B and C - three groups based on cumulative costs sequentially. Drugs consuming 70.0% of annual drug expenditure were included in group A, those consuming 20.0% were in group B, and others in group C. Data analysis of medicines expenditure of price vocabulary medical stores for year 1391 was undertaken

   

  Results: The total number of the items used by the medical store was 425. By ABC analysis, it was found that 3.1%, 9.4% and 87.5% items belonged to A, B and C. About 70.0% of annual expenditure was on 13 drugs, 20.0% on 40 drugs and 10.0% on 372 drugs. Drugs belonging to group A should be controlled carefully and ordered frequently so as to keep low quantities of, or almost zero stocks.

   

  Conclusion: In hospital pharmacy, ABC analysis will help in improved drug availability and lesser emergency purchase and adequate inventory control. The study depicted the items belonging to category A which requires top managerial control. To conclude, scientific inventory management tools are needed to be applied in routine for efficient management of the as it contributes to not only in improvement in patient care but also judicious use of resources as well.

  Key words: drug management, inventory control, ABC Analysis

 • فهرست:

  فصل اول :مقدمه و بیان مسئله

  بیان مسأله و بررسی متون................................................................................................................................................................................. 1

  اهداف وفرضیات......................................................................................................................................................................................................... 3

  جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری.................................................................................................................................................. 5

  روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................................................................................... 5

       

  فصل دوم :بررسی متون

   

     مقدمه­ای بر برنامه­ریزی و کنترل تولید و موجودی­ها

  مقدمه............................................................................................................................................................................................................................... 6

  تعریف موجودی و کنترل موجودی.................................................................................................................................................................. 8

  عوامل هزینه در کنترل موجودی................................................................................................................................................................... 10

  رابطه بین هزینه موجودی­ها با سیاست­های کنترل موجودی................................................................................................... 11

    انواع سیستم­های کنترل موجودی

  مقدمه........................................................................................................................................................................................................................... 13

  طبقه بندی ارزشی اجناس................................................................................................................................................................................ 14

  روش اعمال طبقه­بندی ABC......................................................................................................................................................................... 15

  کاربردهای طبقه بندی ABC.......................................................................................................................................................................... 16

  مزایا و معایب طبقه بندی ABC................................................................................................................................................................ 17

    انبارداری و سفارش دارو

  مقدمه........................................................................................................................................................................................................................... 18

  ذخیره سازی................................................................................................................................................................................................................. 19

  الگوهای سفارش و خرید دارو......................................................................................................................................................................... 22

  فصل سوم: روش پژوهش

  مقدمه........................................................................................................................................................................................................................... 27

  جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری............................................................................................................................................... 28

  روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................................... 29

  فصل چهارم :یافته ها

   

  آنالیز ABC................................................................................................................................................................................................................... 31

  جدول آنالیز ABC مصرف یکساله دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا............................................................ 32

  نتایج.................................................................................................................................................................................................................................. 41

  نمودار آنالیز ABC اقلام دارویی مصرف شده در سال 1391 مرکز بوعلی سیناقزوین.............................................. 42

   

  فصل پنجم : بحث ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.................................................................................. 43

   

  منابع

  منبع:

   

  1)Shiri Y. [Health sector evolution in under developingcountries]. Tabriz: Ghazi Jahani; 1999. [Persian]

  2) ﻓﺘﺎح زاده اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎس و دﻳﮕﺮان. اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، ﭼﺎپ دوم، ﺗﻬﺮان: ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎی ﺑﺰرگ، 1384

  3)اﻓﻜﺎر اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺼﺮف دارو در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺖ. ﻣﺠﻠﻪ دانشگاه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن: 1385، دوره ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺻﻔﺤﻪ: 81-86.

  [4] Kant S, Pandaw CS, Nath LM. A management technique for effective management of medical store in hospitals. Medical store management technique. J Acad Hosp Adm. 1996 and 1997;8 and 9:41–

  [5] Kunders GD, Gopinath S, Katakam A. In: Hospitals: Planning, Design and Management. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited; 2000. Planning and designing supportive services-Pharmacy; pp. 273–81.7.[PubMed [6] Pillans PI, Conry I, Gie BE. Drug cost containment at a large teaching hospital. Pharmacoeconomics. 1992;1:377–82.[PubMed]

  [7] Gupta S, Kant S. In: Hospital stores management - An integral approach. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers(P) Ltd; 2000. Inventory control; pp. 60–72.

  [8] Gupta R, Gupta KK, Jain BR, Garg RK. ABC and VED analysis in medical stores inventory control. Med J Armed Forces India. 2007;63:325–7.

  [9] Wandalkar P, Pandit P T , Zite A R. ABC and VED analysis of the drug store of a tertiary care teaching hospital. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research; 2013: 3: 126-131

  [10] Ramanathan R. ABC inventory classification with multiple-criteria using weighted linear optimization. Comput Oper Res. 2006;33:695–700.

  [11] Gandhi P, Basur A. Application of ABC analysis in medical store of ESIC, Delhi. Health Administrator. 2000;9and10:90–5.

  [12] Doshi RP, Patel N, Jani N, Basu M, Mathew S. ABC and VED analyses of drug management in a government tertiary care hospital in Kerala. iHEA 2007, 6th World Congress: Explorations in Health Economics Paper. 2007. Available from: http://www.ssrn.com/abstract=992566 [last accessed on 2009 Aug 14]

  13) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  اﻧﺒﺎر و ﺗﺪارﮐﺎت راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن تالبف :ﺳﻌﯿﺪ رﺿﺎ اﻋﻈﻤﯽ  0  ﺟﻼل ﺳﻌﯿﺪ ﭘﻮر(ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان)

  14) جولای. فریبرز، رزمی. جعفر، وظیفه. اصغر، (1383)، "ارائه انالیز ABC با معیارهای گوناگون برای انبار مواد شیمیایی یک مجتمع پتروشیمی"، اولین کنفرانس ملی لجستیک وزنجیره تامین.

  15)ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،1380        ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮدی ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ

  16) ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻗﻤﻲ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ، 1383 ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬﺎ ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺗﻬﺮان

  17) ﺣﺎج ﺷﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪی ، ﻋﻠﻲ ، 1385 ، اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﻬا.

  18) ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻳﻊ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺰﺷﻜﻲ: ﺳﺎل 3، دوره5، شماره 3

  19 )Manhas Anil K, Malik Aubid, Haroon Rashid, Sheikh Mushtaq A, Syed AT. Analysis of Inventory of Drug and Pharmacy Department of a Tertiary care Hospital. JIMSA :July-September 2012 Vol. 25 No. 3:p,183

  20) Sarpong, P A. (2003) Drug Inventory Management at Hospitals in the Greater Accra Region and its effect on Patient Care. COMMONWEALTH  EXECUTIVE  MASTERS OF BUSINESS  ADMINISTRATION, available at http://www. dspace.knust.edu.gh

  21)Coyle, J. et al., (2003). The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective. 7th edition. South-Western Thomson Learning available at http://books.google.com/

  22)ASHP Guidelines on Medication Cost Management Strategies for Hospitals and Health Systems  Pharmacy Management–Guidelines:p,374

  23) Vaz FS, Ferreira AM, Kulkarni MS, Motghare DD, Pereira-Antao I. A Study of Drug Expenditure at a Tertiary Care Hospital: An ABC-VED Analysis. J Health Manag. 2008;10:119–27                                                                                                                             


موضوع پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, نمونه پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, جستجوی پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, فایل Word پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, دانلود پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, فایل PDF پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, پروژه درباره پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل وضعیت انبار داری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره‌وري اسفندماه 1393   با توجه به سازماندهي مجدد و وسيع فرآيندها و ساختارهاي کسب وکار و همچنين دنياي در حال تغيير

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حسابداری چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:مهندسی صنایع غذایی گرایش:شیمی موادغذایی چکیده : گونه عناب از گونه های بومی مناطق مختلف ایران است . میوه این گیاه در مناطق مختلف ایران به طور سنتی مصرف میشود. این میوه دارای خواص دارویی و خوراکی بسیار سودمندی است .حدود 30% وزن میوه را هسته های آن تشکیل می دهد .هسته این میوه به طور متوسط حاوی حدود 8/3 درصد روغن است . با توجه به دارا ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی چکیده روغن نباتی در کشور ما یک محصول استراتژیک محسوب می شود.میزان واردات این محصول در کشور حایز اهمیت بوده و به همین دلیل تلاش برای تولید روغن خام استخراج شده از دانه های روغنی در داخل کشور،در حد رقابت با نوع وارداتی آن از نظر هزینه تمام شده و نیز کیفیت، قابل توجه می ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش استراتژی چکیده در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شرکت‌ها نتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده­است. مسأله کلیدی در یک ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) رشته : مديريت صنعتي(گرايش توليد) تابستان 90 چکيده با پيشرفت کنوني صنايع، بازگشت و استفاده مجدد از محصولات استفاده شده به يکي از فعاليت هاي مه

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع- صنايع اسفند 90 چکيده امروزه با توجه به پيشرفت در تکنولوژي، جهاني‌شدن بازارها، تنوع­طلبي مشتريان و افزايش

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته داروسازي مقدمه: در ابتد لازم مي‌دانم در مورد شيمي داروئي و تعريفاتي که در اين رشته وجود دارد صحبت کنم. ملاحضات اساسي شيمي داروئي: الف تعريف: دکتر گل

براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر ارديبهشت 1393 چکيده  با پيشرفت دانش‌ها و علوم مختلف، مرزهاي دانش به‌هم رسيده و در برخي از زمينه‌ها ما شاهد آمي

ثبت سفارش