پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391

word 1 MB 31991 94
1393 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت: ۱۲,۲۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ((پایان نامه کارشناسی ارشد))

  چکیده

  مقدمه:

  هلیکو باکتر پیلوری  از مهمترین پاتوزن های معده در انسان می باشد. ژن های BabA2   Hpa HsP, در اتصال به  سلولهای اپیتلیال معده  و بیماریزایی  باکتری ضروری  می باشند.میزان فراوانی این ژن ها در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ژن هایBabA2 ، Hsp Hpa در ایزوله های هلیکو باکتر پیلوری  جدا شده از بیوپسی های معده و ارتباط آنها با گاستریت،  اولسر  و  سرطان معده صورت گرفت.

  روش بررسی:

  نمونه  بیوپسی معده توسط متخصص گوارش از بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی گرفته شده

  ویک نمونه به منظور انجام تست اور ه آز و بررسی هیستو پاتولوژی و نمونه دیگر به منظور استخراجDNA به آزمایشگاه ارسال شد. پس از استخراجDNA فراوانی ژن های  Hpa,BabA2، Hpa با استفاده از پرایمرهای اختصاصی آنها وروش مولکولی PCR بررسی شدند.

  یافته ها:

   در بین 80 بیمار آلوده به هلیکو باکتر پیلوری، 36 بیمار دچار گاستریت، 18 بیمار دچار سرطان معده، و 26 بیمار دچار زخم معده بودند واز 80 نمونه بیوپسی معده مورد بررسی، 51 نمونه (63%) از نظر ژن مثبت بودند. فراوانی ژن   BabA2 در  هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران در سرطان معده (8/13%) و در گاستریت (2/26%) و زخم معده (8/23%) بود.و  همچنین 49نمونه (61%) از نظرژن  Hsp مثبت بودند. 49نمونه (61%) از نظرژن  Hsp مثبت بودند. فراوانی ژن Hsp در  هلیکو باکترپیلوری جدا شده از  بیوپسی بیماران  مبتلا به سرطان معده (10%)،  مبتلا به گاستریت (2/26%) و  مبتلا به زخم معده (25%) بوده است 49نمونه (61%) از نظرژن  Hsp مثبت بودند. فراوانی ژن Hsp در  هلیکو باکترپیلوری جدا شده از  بیوپسی بیماران  مبتلا به سرطان معده (10%)،  مبتلا به گاستریت (2/26%) و  مبتلا به زخم معده (25%) بوده است بیماران 

   

  مبتلا به سرطان معده (10%)،  مبتلا به گاستریت (2/26%) و  مبتلا به زخم معده (25%) بوده است همچنین 57 نمونه (2/71%) از نظر ژن Hpaمثبت بودند. فراوانی ژن Hpa درهلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (12%) و مبتلا به گاستریت (31%)  وزخم معده (5/27%)  بوده است .ا رتباط معنی داری بین حضور این ژن ها و نوع  پاتولوژی معده  مشاهده نشد.(p>0/05  )

  نتیجه گیری:

  در این مطالعه فراوانی  ژن های babA2,  hpa و  hsp در نمونه های زخم معده  و گاستریت بیشتر بود. و لی رابطه معنی دار آماری  بین حضور ژن  ها و نوع  پاتولوژی ناشی از هلیکو باکتر پیلوری مشاهده نشد. علت تفاوت فراوانی این ژن ها در مطالعات مختلف می تواند ناشی از تفاوت در تنوع جغرافیایی یا استفاده از پرایمر های مختلف جهت ردیابی این ژن ها باشد.

  واژه های کلیدی:

  هلیکو باکتر پیلوری، ژنBabA2 ، ژن Hpa, ژن Hsp زخم پپتیک , سرطان معده

  مقدمه:

  هلیکو باکتر پیلوری یک باسیل گرم منفی میکرو آئروفیل است . زیستگاه اصلی باکتری مخاط معده انسان است که در زیر لایه موکوسی جایگزین می شود. معمولی ترین عفونت های باکتریایی در جهان است، مطالعات اپید میو لوژیک نشان داده است که نزدیک به نیمی از جمعیت و اکثریت مردم کشورهای در حال توسعه با این باکتری آلوده شده اند. انسان مخزن اولیه طبیعی عفونت هلیکو باکتر پیلوری است که عمدتا از راه مدفوعی – دهانی، دهانی – دهانی و یا از طریق مصرف آب آشامیدنی یا سبزیجات آلوده انتقال می یابد.

  آلودگی با این باکتری در بین جمعیت انسانی بسیار گسترده است، مشخص شده که نقش مهمی را در بیماریزایی ناحیه گوارشی، در بیماریهایی از قبیل: زخم معده، زخم دئودونال، لنفوم مخاط معده در ارتباط با بافت لنفوئید، و سرطان انتهای معده ایفا می کند، بطوری که باعث 95% التهاب مزمن معده، 70-80% بیماریهای گاسترودئونال و نیز ایجاد سرطان معده می کند. عفونت مزمن هلیکو باکتر پیلوری ممکن است همراه با گاستریت مزمن، بیماری های پپتیک اولسر، آدنو کارسینومای معده باشد.(11و14 )بررسی های اخیر نشان می دهد که افراد مبتلا به عفونت ناشی از هلیکو باکتر پیلوری آمادگی بالایی برای ابتلاء به لنفوم بافت لنفاوی مخاط گوارش (MALTOMA) Mucosal Associated Lymphoid Tissoue و آدنو کارسینومای دیستال داشته و نیز تمام بیماران مبتلا به زخم ناحیه دئودنال مبتلا به گاستریت ناشی از هلیکو باکتر پیلوری بوده به طوری که پس از درمان عفونت هلیکو باکتر پیلوری زخم بهبود می یابد.(12)

   نتایج منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی به طور پیوسته نشان می دهد که تقریبا 50 درصد بزرگسالان در کشورهای توسعه یافته و تقریبا 90 درصد بزرگسالان در کشورهای در حال توسعه آلوده به هلیکو باکتر پیلوری بوده و در اغلب موارد، این افراد هیچ گونه علایم بالینی را از خود نشان نمی دهند از این رو در یک فرد آلوده به هلیکو باکتر پیلوری ممکن است بروز بیماری

  سالها پس از شروع آلودگی ایجاد شده و تا آن زمان میکروب در معده فرد آلوده بدون ایجاد علامت مستقر باشد.(13)

  حضور هلیکو باکتر پیلوری در بافت معده سبب تحریک سیستم ایمنی و تولید آنتی بادی علیه باکتری میشود که با استفاده از تست های سرولوژیک و روش مولکولی PCR  (Polimerase Chain Reaction)قابل تشخیص بوده و نمایانگر عفونت در فرد می باشد.

  فاکتورهای ویرولانس متعددی مانند آنتی ژن های مربوط به پروتئین های ترشحی در بیماریزایی هلیکو باکتر پیلوری دخالت دارند. این آنتی ژن ها شامل:

  اوره آز، هماگلوتینین، LPs ، پروتئین CagA ، سیتو توکسین واکوئوله کننده به نام Vac و همچنین فاکتورهای بیماریزای دیگری مانند فلاژل و پروتئین های غشا خارجی وپروتئین های شوک حرارتی یا HSP هم دخالت دارند که از جمله عوامل آنتی ژنیک به شمار می آیند.( 17و7)

  فاکتورهای بیماریزایی OMPو   HSP هلیکو باکتر پیلوری قادر به نفوذ در لایه های چسبنده مخاطی معده می باشند و باعث تخریب سلولهای اپیتلیال معده و اولسراسیون موکوزال معده می شوند و نتیجه آن تعدیل سیستم ایمنی میزبان می باشد.(14 و15)

  پروتئین های غشاء خارجی (OMP) شامل:

  (Heat shock) 70 و HsP 60 ، (H.Pylori agglutinin)HPaA  و  A-E HoPs و HoPZ و AoB Alp و BabA و (Proteins) LPs و Nap (in)mu gastric for adhesion) LPs و antigen LPsO و Core

   و پروتئین های 63 و 61 ، 25 ، 6 ، 19 کیلو دالتونی و گیرنده های سلولی لوئین b، N استیلنوراسینیل لاکتوز (سیالیک اسید)، لاکتوزیل سر اسید سولفات، لامینین، لوئیس X ، مویسن، هپاران سولفات و دیگر پلی ساکاریدهای سولفاته، فسفاتیدیل اتانول امین، گانگلیوتری اسیل سرامید، بتا اینتگرین.(3و18)

  پروتئین HSP فراوان ترین پروتئین سلولی است و جزء عوامل پاتولوژیک و استرس های فیزیولوژیک محسوب می شود. پروتئین های شوک حرارتی (Heat shock proteins) در هدایت و عرضه آنتی ژن ها از طریق MHC کلاس I و القای پاسخ سلولهای  نقش مهمی دارند. امروزه این نقش HSP ها به عنوان مارکری مناسب برای تهیه واکسن های ضد سرطان مورد استفاده قرار می گیرد.

  پروتئینHSP به‌عنوان چاپرون‌های مولکولی در فرآیندهای تجمع‌وانتقال پپتیدها و پردازش آنتی‌ژن‌ها تحت شرایط فیزیولوژی نقش دارد. این ادهزین‌های هلیکو باکتر پیلوری به عنوان یک مارکر مولکولی در تشخیصHpylori به‌کار می‌رود. (19و3)

  ژن‌هایA hpa،           2  babA، hsp70پروتئین‌هایی را کد می‌کنندکه بیماریزایی باکتری‌رابا افزایش تولید سیتوتوکسین و افزایش چسبندگی درسلول میزبان تسهیل می‌کنند. حضور این ژن ها، پیامدهای کلینیکی شدیدی را در بیماران گاسترودئودنال و دیسپپسی ایجاد می کند. (3و7و10و8)

  تاریخچه کشف هلیکو باکتر پیلوری:

  برای اولین بار در سال 1893 وجود ارگانیسم های مارپیچی کلونیزه شده در مخاط معده سگ های سالم توسط Bizzozero در ایتالیا گزارش شد ولی اولین مورد انسانی آن بیش از 20 سال بعد، در سال 1906 توسط Krienits گزارش گردید (97). در سال 1975، Steer با یک مطالعه وسیع روی نمونه های بیوپسی مبتلایان به زخم معده، وجود این باکتریها در روی سلولها اپتلیوم معده اثبات نمود(20)

  تصویر1:وارن ومارشال درسال1984

  روبین وارن پاتوبیولوژیست استرالیایی در سال 1979 در نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به گاستریت، باکتریهای خمیده و اسپیرال را که در زیر لایه پوششی معده قرار گرفته بودند مشاهده کرد ولی قادر به کشت آنها نبود (11)

   

  تصویر 2:هلیکوباکترپیلوری دربافت معده

   

  وی این فرضیه، که بوجود آمدن گاستریت نتیجه عفونت مخاط بوسیله باکتری است را، با باری مارشال مطرح کرد، سپس وارن و مارشال در سال 1983 از نمونه های بیوپسی بیماران مبتلا به گاستریت مزمن این باکتری را جدا کرده و توانستند کشت دهند (11 و20)

  از آن زمان قریب به 10 سال طول کشید تا جامعه پزشکی به وجود یک ارتباط منطقی بین این باکتری و بیماری دستگاه گوارش متقاعد شود (20). طی آزمایشات بعدی که توسط مارشال و وارن بر روی داوطلبان انجام شد، مشخص شد این باکتری ساکن معده انسان بوده و می تواند القاء کننده التهاب موکوس معده یا گاستریت شود. تا قبل از کشف هلیکو باکتر پیلوری علت ایجاد زخم پپتیک را ترشح بیش از حد اسید معده و آسیب ناشی از آن می‌دانستند اما پس از آن این تئوری دستخوش تغییر گردید.

  نتیجه تحقیقات متعدد سرانجام سبب شد که در سال 2005، جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی، به خاطر کشف هلیکو باکتر پیلوری، باکتری مارپیچی عامل گاستریت و زخمهای پپتیک، به وارن و مارشال تعلق گرفت (20).

  تصویر3:رنگ آمیزی نقره – هلیکو باکترپیلوری در ترشحات موکوسی معده

  این تصویر توسط دکتر مارشال از بیوپسی معده بعد از 8روز کشت بدست آمد.(20)

   

  طبقه بندی (تاکسونومی):

  وارن و مارشال با ارائه گزارشی در سال 1983 مبنی بر کشت و جداسازی ارگانیسم های خمیده و مارپیچی گرم منفی از نمونه های بیوپسی معده اکثر بیماران مبتلا به گاستریت مزمن و زخم معده، برای اولین بار این باکتری را ارگانیسم شبیه کمپیلوباکتر (Campylobacter – Like organism) نامیدند.

  کمپیلوباکتر مشخص کننده جنس است که باکتری Campylobacter pyloridis در آن قرار دارد و پیلوریدیس نیز مشخصه محلی است که باکتری معمولا از آنجا جدا می شود. از آنجایی که این نام از نظر گرامری غلط بود آنرا به Campylobacter pylori تغییر دادند (23).

  از نظر خصوصیات ظاهری و ساختمانDNA این باکتری شباهت زیادی به جنس کمپیلوباکتر دارد، اما به علت تفاوت های زیر نمی توانست در این جنس باشد:

  اوره آز مثبت بودن (توانایی بالا در هیدرولیز اوره)

  پروفایل ویژه اسیدهای چرب (درصد بالای اسیدهای 14 کربنه، درصد کم اسیدهای 16 کربنه و وجود اسید آمینه 18 کربنه)

  داشتن چند تاژک پوشش دار

  در طبقه بندی بر اساسS rRNA 16 توالی این باکتریها ارتباط نزدیکی با ولینلا (wolinella) داشت، اما به خاطر تفاوت های زیادی که از نظر خصوصیات بیوشیمیایی و ویژگی های رشد بین هلیکو باکتر و ولینلا بود حضورش در این جنس نامناسب بود (wolinella کاتالاز و اوره آز منفی است) (24).

  W.succinogene (کاتالاز منفی، اوره آز منفی، فاقد گاماگلوتامیل ترنس پپتیداز یا فعالیت آلکالن فسفاتاز است) و در 30 درجه سانتیگراد، 5% گلیسین رشد نمی کنند. تمام این ویژگیها در مورد هلیکو باکتر پیلوری عکس می باشد (23).

  در نهایتGoobert و همکارانش پیشنهاد کردند که C.pylori به جنس جدید هلیکو باکتر منتقل شدند. این نام از لغت یونانی قدیم به معنی فنری یا مارپیچ گرفته شد. واژه پیلوری نیز نشانگر محل استقرار و جداسازی این باکتری از بدن انسان است که در نزدیکی دریچه پیلور معده می باشد.

  جنس هلیکو باکتر به شاخه پرتئو باکتر یا سه، رده اپسیلون پرتئو باکتر یا سه، راسته کمپیلو باکتریال و خانواده هلیکو باکتریاسه تعلق دارد.

  طبقه بندی گونه های هلیکو باکتر توسط استانلی و همکارانش بر اساس ترتیب S rRNA 16 انجام گرفت. که گونه های دیگری را در جنس هلیکو باکتر مشخص کردند (25). در حال حاضر جنس هلیکو باکتر شامل بیش از 20 گونه است (26).

  Abstract

  Background and objective: H.pylori is the main gastric pathogen in human. BabA2 and Hsp and Hpa genotypes  are  essentional for attache to stomach epithelial cells.Frequency BabA2 and Hsp genotypes is different in different geographical areas.The aim of study was to asses frequency of babA2 and hsp and hpa genotypes in H. pylori isolated frome patients and its relation ship with gastritis , ulcer and adeno carcima.

  Method and Materials: Specimen stomack biopsy were by  gastroenterologist  from patietns suffering with digestive   disorders  contain ( gastritis , stomack ulcer and stomack cancer ). One specimen for urease test and assessment histopathology and other specimen for extraction DNA send to laboratory.By use of poly merase chain reaction and special primers , the frequency of babA2 and hsp and hpa geno types was studied.

  Resultes: in 80 patients septic with H.pylori , were 36 patients with gastritis ,18 patients with stomack cancer and 26 patients with stomack ulcer .The frequency of babA2 geno type in H.pylori bacteria isolated from  biopsy specimens of patients were  in stomack ulcer 23/8% ,gastritis 26/2%  and stomack cancer 13/8%.The frequency of hsp genotype in H.pylori isolated bacteria from patients were in stomack ulcer 25% , gastritis 26/2% and stomack cancer 10%. The frequency of hpa genotype in H.pylori isolated bacteria from patients were in stomack ulcer 27% , gastritis 31/2% and stomack cancer 12%.   No significant relationship was noticed bet ween babA2 and hsp geno types and stomack  pathology.(p>0/05)

  Conclusion: In this study the frequency of babA2 and hsp and hpa genotypes were more in specimens stomack ulcer and gastritis.No significant relationship was noticed between presence genotypes and kind pathology from  stomack.The reason  freqency  difference of this genotypes  in different studies can from  geographical diversity or use  from different primers for identification geno type.

  Key words: H.pyrori  ;Gene BabA2;Gene Hsp; Adenocarcinoma stomack;Peptic ulcer

 • فهرست:

  فصل اول

  کلیات                                                                                                                 صفحه

  مقدمه                                                                                                       6

  تاریخچه کشف هلیکوباکتر پیلوری                                                     8

  تاکسونومی طبقه بندی                                                                 11

  1-2-1 گونه های هلیکوباکتر                                                                    13

  1-2-1-1 هلیکو باکترهای معدی                                                               14

  1-2-1-2 هلیکو باکترهای روده ای                                                             14           

  1-3 اختصاصات میکروبیولوژی هلیکو باکتر پیلوری                                            18

  1-3-1 مورفولوژی                                                                                19

  1-3-2 ساختمان ژنتیکی                                                                        20

  1-3-3 فیزیولوژی و متابولیسم                                                                  21

  1-3-4 ساختار دیواره سلولی                                                                    22

  1-3-4-1 ساختار پپتیدو گلیکان                                                                23

  1-3-4-2 غشای خارجی                                                                         23

  1-3-5 ساختار آنتی ژنیک                                                                       23

  1-4 جایگاه هلیکو باکتر پیلوری                                                                 24

  1-5 کلونیزاسیون هلیکو باکتر پیلوری                                                          25

  1-5-1-1 لکتین های (هماگلوتینین) سیالیک اسید                                         26  

  1-5-1-2 ادهزین های متصل شونده به Lewis b                                          27

  1-5-1-3 آدهزین های متصل شونده به لیپید و سولفات                                    28

  1-5-1-4 نقش لییپو پلی ساکارید در چسبندگی                                            28

  1-5-1-5 نقش HSPs هلیکو باکتر پیلوری در چسبندگی                                        28

  1-5-1-6 نقش OMPs در چسبندگی                                                              28

  1-5-1-5 نقش (neutrophil – activating protein) NapA در چسبندگی                29

  1-6 فاکتورهای بیماریزا                                                                                31

  1-6-1 اوره آز                                                                                          31

  1-6-2 لییپو پلی ساکارید و نقش آن در بیماریزای                                                 32

  1-6-3 پروتئین (cytotoxinn – associated gene) CagA                              32

  1-6-4 نقش CagA در سرطانزایی معدی                                                         32

  1-6-5 VacA (سیتوتوکسین واکوئله کننده)                                                     33

  1-6-6 IceA                                                                                         34

  1-6-7 نقش حرکت و شکل مارپیچی باکتری در بیماریزایی                                     34

  1-6-8 سایر آنزیم های هلیکو باکتر پیلوری                                                       35

  1-6-8-1 کاتالاز                                                                                     35

  1-6-8-2 فسفولیپاز                                                                                 35

  1-6-8-3 پروتئاز                                                                                    35

  1-6-9 جذب آهن                                                                                  36

  1-7 مکانیسم بیماریزایی                                                                           37

  1-8-ایمنی زایی توسط هلیکو باکتر پیلوری                                                     40

  1-9 تظاهرات بالینی                                                                               41

  1-10 ارتباط بیماریهای مختلف هلیکو باکتر پیلوری                                            44

  1-10-1 بیماری های عروق قلبی                                                                44 

  1-10-2 کم خونی فقر آهن                                                                      44

  1-10-3 سرطان حنجره                                                                        45

  1-11 تشخیص                                                                                  45

  1-11-1 روش تهاجمی (Invasive)                                                        46

  1-11-2 غیر تهاجمی (Non-Invasive)                                                  50

  فصل دوم

  مواد مورد نیاز و روش کار

  2-1 جامعه مورد مطالعه                                                                       54

  2-2 مواد مصرفی و روش انجام آزمایش                                                     55

  2-2-2 مراحل  جمع آوری بیوپسی های معده                                             55

  1-2-3 استخراج DNA از بیوپسی های معده                                             57               

  2-2-4 بررسی ژن های hpa A,babA2 ,hsp 70 با روش مولکولی PCR         59

  فصل سوم

  نتایج                                                                                           66

  فصل چهارم

  بحث                                                                                          75

  نتیجه گیری                                                                                 79

  پیشنهادات                                                                                  79

  منابع                                                                                       80

  خلاصه انگلیسی

   

   

   

  منبع:

   

  11.Johannes G, Kusters. Arnoud H. M. van Vliet, and Ernst J. (2005). Pathogenesis of Helicobacter pylori Infection. Kuipers Department of Gastroenterology and Hepatology, Erasmus MC-University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.

  12.Yvonne, T.H.P. Van, Duynhoven. Rob, de Jonge. (2002). Transmission of Helicobacter pylori, A Role for Food. Bulletin of the World Health Organisation; 79(5): 455-460.

  13. Bittencourt PFS, Rocha GA, Penna FJ, Queiroz DMM. Gas troduodenal peptic ulcer and Helicobacter pylori infection in children and adolescents. J Pediatr (Rio J) 2006; 325-34.

  14.Algood, H. and Cover, T. (2006). Helicobacter pylori PERSISTENCE. An overview of interactions between H. pylori and host immune defenses. American Society for Microbiology. 19(4), 594-613.

  15.Dubois, A. and Boren, T.(2007). Helicobacter pylori is invasive and it may be a facultative intracellular organism. Cellular Microbiology. 9(5); 1108-1116.

  16.Dunn, B. E., Cohen, H. and Blaser, M. J. (1997). Helicobacter pylori. Clinical Microbiology Reviews. 10(4); 720-741.

  17.Tan HJ, Rizal AM, Rosmadi MY, Goh KL. Role of Helicobacter pylori virulence factor and genotypes in non-ulcer dyspepsia. J Gastroenterol Hepatol. 2006; 21: 110-115.

  18.Kusters, J. G., Van Vilent, A. H. M. and Kuipers, E. (2006). Pathogenesis of Helicobacter pylori infection. Clinical Microbiology reviews. 19(3); 449-490.

  19.Harry, L. Mobley, T. George, L. Mends, andstuart. Hazell, 1.(2001)., Physiology and Genetics. American Society for  Microbiology. Pub Med.

  10.Marshall, Barry. (2002). Helicobacter pylori. [College Lecture] Royal College of Physicians; 2(2): 147-152.

  20.Mcgee, DJ. Coker. Tester, TL. (2002). The Helicobacter pylori flbA flagellar biosynthesis and regulatory gene in required for motility and virulence and modulates urease of Helicobacter pylori and protteus mirabilis. J Med Microbial; 51(11); 958-70.

  21.Nancy A. Lynch. (2006). Helicobacter pylori and Ulcers. Breakthroughs in Bioscience.

  22.Begum, S. Sano, T. Endo, H. Mucosal change of the stomach with low-grade mucosaassociated lymphoid tissue lymphoma after eradication of Helicobacter pylori, follow-up study of 48 cases. J Med Invest, 47(1-2), 36-46.

  23.Suerbaum,SAchtman,M(2004).Helicobacterpylorirecombination,population structure and human migrations,Int,JMed.Microbiol;294:133-139

  24.Bormann, R.(1962). Handbuch der spezieleh patologis anatomic and histologic, ed tenke fand lubarsch O, ft5, Berlin springer, 4(1).

  25.Stanley, J.Moreno, MJ. Jones, C.Owen, RJ. (1992). Molecular typing of Helicobacter pylori by chromosomal and plasmid DNA organization Molecular and cellular probes: 305-312.

  26.Johannes G, Kusters. Arnoud H. M. van Vliet, and Ernst J. (2005). Pathogenesis of Helicobacter pylori Infection. Kuipers Department of Gastroenterology and Hepatology, Erasmus MC-University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.

  27.PATRICK, MURRAY.KEN, S ROSENTHAL. MICHAEL, A.PFALLER MEDICAL MICROBIOLOGY. (2002) FIFTH EDITION. Section 4, bacteriology, chapter 33.pp339.

  28.Leslie, Collier. Albert, Balows. Max, Sussman. (1998). Microbiology and microbial infections toply & Wilson. 9th ; chapter 54 1247-1253.

   

  29.Solnick, J. V. D. Schauer, B. (2001). Emergence of diverse Helicobacter species in the pathogenesis of gastric and enterohepatic diseases. Clin Microbial. Rev; 14; 59-97.

  30.Chan, FKL. KFTO, J. CY Wu, MY Yung,. T, WKLeung. Kwok. Et al. (2002). Eradication of Helicobacter pylori and Risk of Peptic Ulcers in Patients Starting Long Term Treatment with Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs, a Randomized Trial.

  31.Willen R, Carlen B.etal. (2000). Morphologic conversion of Helicobacter pylori from spiral to coccoid from, Ups, J Med sci, 105(1), 31-40.

  32.Leung, W. K. Sung, J Y. (1999). Use of Chopsticks for Eating and Helicobacter pylori Infection, Dig. Dis, Sci; 44: 1173-1176.

  33.Suerbaum, S. Achtman, M. (2004). Helicobacter pylori recombination, population structure and human migrations, Int, J.Med. Microbiol; 294: 133-139.

  34.McColl, KEL. Murray, Ls. Gillen, D.Walker, A. (2002). Randomised Trial of Endoscopy with Testing for Helicobacter pylori Compared with Non-invasive – Testing Alone in the Management of Dyspepsia. BMJ; 324:999-1002.

  35.Chalk P.A., Roberts A.D., Blows W. M. (1994) Metabolism of pyruvate and glucose by intact cells of Helicobacter pylori studied by 13C NMR spectroscopy. Microbiology; 140:2085-2092.

  36.Higashi, H. Tsutsumi, R. Fujita, A.Yamazaki, S.Asaka, M.Azuma, T. Hatakeyama, M.(2002). Biological activity of the Helicobacter pylori virulence factor CagA is determined by Variation in the tyrosine phosphorylation sites. Proc Natl Acad Sci USA; 99:14428-33.

  37.Annelie, Lundin. Diversity and persistence Helicobacter pylori. Stockholm. (2004). ISBN.91-7349-8858.

   

  38. Williams, CL. (1997). Helicobacter pylori, Bacteriology and laboratory diagnosis, J.Inf, 34,1-5.

  39.Karima, TM. Bukhari, SZ. Ghais, MA. (2006). Prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with peptic ulcer diseases. Saudi Med J.May;27(5):621-6.

  40.Fleschmann R.D.Tomb J,-F., Wite O., Kerlavage A.R., Clayton R.A., Sutton G. G., Ketchum K. A., Klenk H.P., Gill S., Dougherty B. A., Nelson K., Quackenbush J., Zhou L., Kirkness E. F., Peterson S., Loftus B., Richardson D., Dodson R., Khalak H. G., Glodek A., McKenney K., Fitzegerald L.M., Lee N., Adams M.D., Hickey E.K., Berg D. E., Gocayne J.D., Utterback T.R., Peterson J.D., Kelley J.M., Cotton M.D., Weidman J.M., Fujii C., Bowman C., Watthey L., Wallin E., Hayes W.S., Borodovsky M., Karp P. D., Smith H. O., Fraser C. M., Venter J.C. The complete genome sequence of the gastric pathogen Helicobacter pylori. Nature. 1997, 388, 539-547.[PubMed]

  41. Williams, CL. (1997). Helicobacter pylori: Bacteriology and laboratory diagnosis, J.Infection, 34,1-5.

  42. Goldman L.Bennett J., Cecil textbook of medicine, 21 st ed, Philadelphia, Pennsylvania, W.P.Saunders Co, 2000, pp:671-677.

  43.Linden, Sara. BMC, Grubb-salen. Lund, fredagen, den.(2004). Helicobacter pylori binding to gastric mucins and host glycosylation changes after inoculation. Fakultetsopponent: Professor Dallas Swallow University College London, UK; 17.91-Lin, DB. Nieh, WT. Wang, HM. Hsiao, MW. Ling, UP. Changlai, SP.Ho, MS. You, SL. Chen, CJ. (1999). Seroepidemiology of Helicobacter pylori infection among preschool children in Taiwan. Am J Trop Med Hyg;61:554-558.

   

  44.Exner, MM.Doig, P.(1995).Isolation & characterization of porin protein from Helicobacter pylori infection and Immunology; 63(20);1567-1572.

  45.Alm, RA. Ling, LS. Moir, DT. King, BL. Brown, ED. Doig, PC. Etal. (1999). Genomic sequence comparison of two unrelated isolated isolates of the human gastric pathogen Helicobacter pylori. Nature, 397, 176-180.

  46.Colin, w.Howden, Richard, H.Hunt. (1998). Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection: The American jurnal of Gasterology; 93(12):2330-2338.

  47. Algood, H. and Cover, T.(2006)Helicobacter pylori Persistence. An overriew of interactions between H.Pylori and host immune defenses.

  American Society for Microbiology. 19(4). 597-613.

  48.Harrisonُs Principles of Internal Medicinevol. II 16th Ed. (2005). Part 12-page 1752.

  49.Goodman, K.J. correa, P.(2000). Transmission of Helicobacter pylori Among Siblings. Lancet; 355-362.

  50. PATRICK, MURRAY.KEN, S ROSENTHAL. MICHAEL, A.PFALLER MEDICAL MICROBIOLOGY. (2002) FIFTH EDITION. Section 4, bacteriology, chapter 33.pp339.

  51.Shawna, L. Fleming. Ph. D.Foreward by David Hymann. (2007). DEADLY DISEASEA AND EPIDEMICS Helicobacter pylori. World H ealth Organization. Pp15-23.

  52.Naja, N Kreiger, T Sullivan. (2007) Helicobacter pylori infection in Ontario: Prevalence and risk factors. Can J Gastroenterol; 21(8):501-506.

  53.Farah Naja (MSc), Doctorate of Philosophy. Nancy Kreiger MPH PhD, Terrence Sullivan PhD, University of Toronto. (2008) H.pylori Infection in Ontario: Prevalence, Risk Factors and Effect on the Bioavailability of Vitamins C and E.

  54.Graham, Y.Qureshi WA.(2000).Antibiotic – resistant Helicobacter pylori infection and its treatment. Cur Pharm Des; 6:1537-44.

  55.Leontiadis GI,Sharma VK:Non-gastrointestinal tract association of Helicobacter pylori infection. Arch Intren Med 159:925-940,1990.

  56.Grebowska A,Rechciski T,Bak-Romaniszynl,(2006). Potential role of LPS in the outcomeof H.pylori related disease. Pol J Micobial; 56(1):25-30.

  57.Ganga-Zanzou, PS. Michaud, L. Vincent, P. Husson, M.O. Derambure, N. W.Delassalle, E.M. et al, (1999). Natural Autcome of Helicobacter pylori infection in Asymptomatic Children: A Two – Year Follow up Study. Pediatrics; 104(2, part 1): 216-21. Lancet. 359:9-13.

  58.Miciulevi-ien-,J. alkauskas, H.Jonaitis, L.Kiudelis, G.Tamoši-nas, V.Praškevi-ius, A.Kup-inskas, L.Berg, D.(2008). Helicobacter pylori genotypes in Lithuanian patients with chronic gastritis and duodenal ulcer. Medicina (Kaunas); 440-454.

  59.Mapston, NP.Lynch, DAF.Lewis FA et al.(1993). PCR identification of  Helicobacter pylori in faeces from gastritis paintents. Lancet. Pp:341-447.

  60.Tadege, T Megistu. Y. Desta, K. Asrat, D.(2005). Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in and its Relationship with ABO Blood Groups. Ethiop. J.Health Dev; 19:55-59.

  61.Emel öztürk. Diagnostic methods of Helicobacter pylori infection. (2008). Gülhane Týp Dergisi; 50:60-64.

  62.Pounder, RE. Ng D.(1995). The prevalence of H. pylori infection in different countries. Aliment Pharmacol Ther; 9(2):33-39.

  63.Bytzer, P. óMorain, C.(2005). Treatment of Helicobacter pylori. Helicobacter; (10 Suppl 1):40-46.

   

  64.De Martel, C.Parsonnet, J.(2006). Helicobacter pylori infection and gender: a metaanalysis of population – based prevalence surveys. Dig Dis Sci; 51(12): 2292-2301.

  65.Akin, L.Tezcan, S. et al. (2004). Seroprevalence and some correlates of Helicobacter pylori at adult ages in Gulveren Health District, Ankara, Turkey. Epidemiol. Infect, 132:847-856.

  66. Goldman L.Bennett J., Cecil textbook of medicine, 21 st ed, Philadelphia, Pennsylvania, W.P.Saunders Co, 2000, pp:671-677.

  67. Tan HJ, Rizal AM, Rosmadi MY, Goh KL.

  Role of Helicobacter pylori virulence Factor and genotype in non –ulcer dyspepsia – J Gastroenterol Hepatol. 2006;21:110-115.

  68. Kusters, J, G., Vanvlient , A.H.M. and Kuipers. E. (2006). Patho genesis of Helicobacter pylori in Fection. Clinical Microbiology reviews. 19(3);449-49.

  69.Mizushima T, Sugiyama T, Komatsu Y, Ishizuka J, Kato M, Asaka M. Clinical relevance of the BabA2 genotype of Helicobacter pylori in Japanese clinical isolates. J Clin Microbiol 2001; 39:2463-5.

  70. Tanarat, Arisawat, Yamashita H.Role of Heat-shock Protein (HSP)70-2 Genotype in Peptic ulcer in Japanese Population (2012).

  71. Erzin Y, Koksal V, Altun S, Dobrucali A, Aslan M, Erdamar S, et al. Prevalence of Helicobacter pylori vacA, cage, iceA, BabA2 genotypes and correlation with clinical outcome in Turkish patients with dyspepsia. Helicobacter 2006;11:574-80.

  72. Ghasemian Safaei H, Havaei A, Tavakoli H, Eshaghi M, Navabakbar F, Salehi R. Relation of bab A2 genotype of Helicobacter pylori infection with chronic active gastritis, duodenal ulcer and non-cardia active gastritis in Alzahra hospital Isfahan. JJM 2010;3:93-8.

   

  73. Logan RP. Adherence of Helicobacter pylori. Aliment pharmacol Ther 1996; 10:3-15.

  74.Tahara T,ArisawaT,Yamashita H.Role of Heat  shock Protein  (Hsp70)Genotype Peptic ulcer in Japanese Papulation.2012

  75.Odenbreit s,Swobada k,oter Membrane Protein expression in Helicobacter pylori clinical isolates .2009 sep.77(9)epub2009Jun22.

  76.Carlsohn E, Nyström J, Bölin I, Nilsson CL, Svennerholm AM. HpaA is essential for Helicobacter pylori colonization in mice. Infect Immun 2006; 74(2):920-6.

  77.Lundstrom AM, Bolin I, Bystrom M, Nystrom S. Recombinant HapaA purified from Escherichia coli has biological properties similar to those of native Helicobacter pylori HapaA. APMIS 2003; 111(3):389-97.

  78.YamokaY,Fujimoto O,Odenbbreit S,HaasR,Gutirrez O,Zimaity HM,and et al.Helicobacter pylori outer membrane Proteins and gastroduodenal disease Helicobacter  2006;55:775-81


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, مقاله در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, پروژه درباره پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی فراوانی ژن های HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5 آذر گرگان سال 1391

چکیده هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی و مارپیچی شکل و میکرو آئروفیلیک است که در معده انسان زندگی میکند. این باکتری غالبا در بیمارانی که از گاستریت مزمن یا زخم معده رنج میبرند مشاهده میشود. عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیش از 80% افراد بدون علائم است. به نظر میرسد این باکتری در حفظ اکولوژی طبیعی معده نقش داشته باشد. رژیم درمانی استاندارد برای درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری یک ...

-1. مقدمه هلیکوباکتری پیلوری که در ابتدا Campylobacter pyloridis نامیده شد یک باسیل گرم منفی میکرو آئروفیل است که بیشتر در بخشهای عمقی ژل موکوسی پوشاننده مخاط معده یا بین موکوس و اپی تلیوم معده یافت می شود (1). این باکتری می تواند عوامل سطحی ایجاد کند که برای نوتروفیلها و منوسیتها کموتاکتیک بوده و به نوبه خود در آسیب سلولهای اپی تلیال دخیل هستند.علاوه بر این پاسخ التهابی میزبان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده از آنجایی که وقوع یک مسمومیت غذایی در بیمارستان می تواند زندگی بیماران و دیگر افرادی را که به نحوی از غذای بیمارستان استفاده می کنند و گاه دچار ضعف سیستم ایمنی هم می باشند به خطر اندازد، رعایت بهداشت مواد غذایی در بیمارستان بسیار مهم می باشد هر فردی که مواد غذایی را تهیه و ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: از سال 1980 گروه‌های جدید آنتی بیوتیکی به نام اکسی ایمنیو سفالوسپورین‌ها که به فعالیت هیدرولیتیک بتالاکتامازها مقاوم بودند برای درمان عفونت‌های باکتری‌های گرم منفی مورد استفاده قرار گرفتند. در اوایل سال 1990 آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) تولید شده توسط باکتری‌های گرم منفی، نسبت به سفالوسپورین‌هایی مانند سفتازیدیم ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. هدف: بررسی اثر ...

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش مراقبت های ویژه) چکیده مقدمه: سوء­ تغذیه، یک اختلال تغذیه ­ای ناشی از کاهش یا عدم تعادل دریافت انرژی، پروتئین، ویتامین و املاح معدنی است. از جمله بیمارانی که سوء­تغذیه انرژی- پروتئین در بین آنان شیوع بالایی دارد، مبتلایان به مراحل نهایی بیماری کلیوی می­باشند. با وجود تحقیقات زیاد در ارتباط با شیوع سوء­تغذیه در بین بیماران ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته شيمي سال 1384 -1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار در طبيعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظايف بسيار حياتي

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی چکیده این مطالعه جهت مقایسه ترکیبات شیمیایی و اثر آنتی اکسیدانی اسانس دارچین آزمایشگاهی[1] دو اسانس تجاری[2] طراحی شده است.اسانس آزمایشگاهی به روش تقطیر با آب و توسط دستگاه کلونجر استخراج شد.و اسانس های تجاری از بازار محلی خریداری شد. جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس ها آنالیز دستگاهی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته بیماری های دهان چکیده : موکوزیت یا التهاب مخاط یکی از عوارض زودرس اشعه درمانی است که می تواند علیرغم درمانهای رایج باعث بروز زخم در مخاط دهان و گاهی عدم امکان خوردن غذا شود. لذا کاربرد ترکیباتی با بو و طعم مطلوب و قابل قبول و دارای حداقل اثرات جانبی بر بافت های دهان و دندان و با هزینه ای مناسب و قابل تولید از منابع طبیعی داخل کشور ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

ثبت سفارش