پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391

word 3 MB 32045 99
1392 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

  چکیده

  مقدمه: نوع رژیم غذایی، از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 انجام شد.

   

  روش کار: این مطالعه بر روی کلیه دانشجویان سال های چهارم ، پنجم وششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده دندانپزشکی مشهد که معیارهای ورود مطالعه را دارند انجام شد. دانشجویان به دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی تقسیم شده و فرم رضایت نامه و پرسشنامه بسامد غذایی FFQ را به منظور تعیین بررسی الگو هایی غذائی تکمیل نمودند. به منظور ثبت وضعیت تجریه پوسیدگی، دانشجویان مورد معاینه دندانی قرار گرفتند. بر اساس راهنمای شاخص DMFT سازمان جهانی بهداشت، نمره DMFT استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS همبستگی بین DMF (تجربه پوسیدگی دندانی) با اندکس سلامت تغذیه بدست آمد.

   

  نتایج: بررسی انجام شده نشان داد که میانگین تغییرات DMFT در گروه خوابگاهی ها به صورت معنا داری بالاتر بوده است (p<0.001). بر اساس بررسی صورت گرفته، میزان دریافت پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر (gr/day) و انرژی (kcal/day) و ویتامین E و فولات و کالیوم (µgr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است که اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار بوده است (p<0.001). دریافت ویتامین A (µgr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده که البته میزان آن معنی دار نمی باشد(p=0.088). بررسی انجام شده با استفاده از آزمون همبستگی Pearson نشان داد که هیچ یک از شاخص های تغذیه ای بررسی شده با DMFT همبستگی معنی داری نداشته است. مقایسه نمای تغذیه در دو گروه نشان داد که این نما در دو گروه اختلاف معنی داری نداشته است (p=0.787). همچنین نمایه تغذیه با میزان تغییرات DMFT همبستگی معنی داری نداشته است.

   

  نتیجه‌گیری: در بررسی کلی یافته های تحقیق بنظر می رسد دانشجوبان خوابگاهی و غیر خوابگاهی هر دو نیازمند تغییر و اصلاح رژیم غذایی خود می باشند. هم چنین از نظر وضعیت دندانی دانشجویان غیر خوابگاهی در وضعیت بهتری نسبت به بقیه بسر می برند. در مطالعه حاضر بین مصرف هیچ یک از گروه های غذایی با DMFT رابطه معناداری کشف نشد.

  کلمات کلیدی:Food frequency Questionnaire ، پرسش نامه بسامد غذایی، Healthy Eating Index، DMFT، Food

   

  (1-1) مقدمه

  تغذیه مناسب و سلامت دهان و دندان ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. در ارتباط با تغذیه و سلامت دندان ها تنظیم و ارائه الگوی تغذیه ای که علاوه بر تامین نیازهای تغذیه ای افراد، کمترین خاصیت پوسیدگی زایی را دارا باشد حائز اهمیت بسیار است(1).

  عادات غذایی در سال های اخیر به شدت تغییر کرده است. برای مثال در جمعیت های غربی میزان مصرف میان وعده هایی با انرژی زیاد و ارزش غذایی کم حدودا دو برابر شده است. همچنین الگوهای مختلفی از مصرف میان وعده ها گزارش گردیده است 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E4A6F68616E73736F6E3C2F417574686F723E3C596561723E323031303C2F596561723E3C5265634E756D3E32333C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E32333C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D22733561746439396572787A3061356572727A33787661646C737835327461777472776439223E32333C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4A6F68616E73736F6E2C20492E3C2F617574686F723E3C617574686F723E486F6C676572736F6E2C20502E204C2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4B72657373696E2C204E2E20522E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4E756E6E2C204D2E20452E3C2F617574686F723E3C617574686F723E54616E6E65722C20412E20432E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E4465706172746D656E74206F66204F646F6E746F6C6F67792C20556D656120556E69766572736974792C20556D65612C2053776564656E2E20696E6765676572642E6A6F68616E73736F6E406F646F6E742E756D752E73653C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E536E61636B696E672068616269747320616E642063617269657320696E20796F756E67206368696C6472656E3C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E436172696573205265733C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E436172696573205265733C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3432312D33303C2F70616765733E3C766F6C756D653E34343C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E353C2F6E756D6265723E3C65646974696F6E3E323031302F30382F32303C2F65646974696F6E3E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E4166726963616E20416D65726963616E732F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E417369616E20416D65726963616E732F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4265766572616765732F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E426F73746F6E2F65706964656D696F6C6F67793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E426F74746C652046656564696E672F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4272656173742046656564696E672F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E43616E64792F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4368696C642C205072657363686F6F6C3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E436F686F727420537475646965733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E444D4620496E6465783C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E44656E74616C204361726965732F2065706964656D696F6C6F67793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E44656E74616C20506C617175652F65706964656D696F6C6F67793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4469657461727920537563726F73652F61646D696E697374726174696F6E2026616D703B20646F736167653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E456475636174696F6E616C205374617475733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4575726F7065616E20436F6E74696E656E74616C20416E6365737472792047726F75702F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4661737420466F6F64732F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E46656D616C653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E466F6F64204861626974733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E48756D616E733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E49636520437265616D2F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E496E636F6D652F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E496E66616E743C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4D616C653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4F72616C2048796769656E652F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E506172656E74732F656475636174696F6E3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E5269736B20466163746F72733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E536F6369616C20436C6173733C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323031303C2F796561723E3C2F64617465733E3C6973626E3E313432312D393736582028456C656374726F6E696329262378443B303030382D3635363820284C696E6B696E67293C2F6973626E3E3C616363657373696F6E2D6E756D3E32303732303432323C2F616363657373696F6E2D6E756D3E3C75726C733E3C2F75726C733E3C637573746F6D323E323936393136333C2F637573746F6D323E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E303030333138353639205B7069695D262378443B31302E313135392F303030333138353639205B646F695D3C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C72656D6F74652D64617461626173652D70726F76696465723E4E6C6D3C2F72656D6F74652D64617461626173652D70726F76696465723E3C6C616E67756167653E656E673C2F6C616E67756167653E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E (2). این رژیم غذایی تغییر یافته با افزایش خطر ابتلا به بیماری های اندمیک مختلف از جمله دیابت تیپ دو، چاقی و پوسیدگی های دندانی مرتبط می باشد 3C456E644E6F74653E3C436974653E3C417574686F723E4A6F68616E73736F6E3C2F417574686F723E3C596561723E323031303C2F596561723E3C5265634E756D3E32333C2F5265634E756D3E3C7265636F72643E3C7265632D6E756D6265723E32333C2F7265632D6E756D6265723E3C666F726569676E2D6B6579733E3C6B6579206170703D22454E222064622D69643D22733561746439396572787A3061356572727A33787661646C737835327461777472776439223E32333C2F6B65793E3C2F666F726569676E2D6B6579733E3C7265662D74797065206E616D653D224A6F75726E616C2041727469636C65223E31373C2F7265662D747970653E3C636F6E7472696275746F72733E3C617574686F72733E3C617574686F723E4A6F68616E73736F6E2C20492E3C2F617574686F723E3C617574686F723E486F6C676572736F6E2C20502E204C2E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4B72657373696E2C204E2E20522E3C2F617574686F723E3C617574686F723E4E756E6E2C204D2E20452E3C2F617574686F723E3C617574686F723E54616E6E65722C20412E20432E3C2F617574686F723E3C2F617574686F72733E3C2F636F6E7472696275746F72733E3C617574682D616464726573733E4465706172746D656E74206F66204F646F6E746F6C6F67792C20556D656120556E69766572736974792C20556D65612C2053776564656E2E20696E6765676572642E6A6F68616E73736F6E406F646F6E742E756D752E73653C2F617574682D616464726573733E3C7469746C65733E3C7469746C653E536E61636B696E672068616269747320616E642063617269657320696E20796F756E67206368696C6472656E3C2F7469746C653E3C7365636F6E646172792D7469746C653E436172696573205265733C2F7365636F6E646172792D7469746C653E3C2F7469746C65733E3C706572696F646963616C3E3C66756C6C2D7469746C653E436172696573205265733C2F66756C6C2D7469746C653E3C2F706572696F646963616C3E3C70616765733E3432312D33303C2F70616765733E3C766F6C756D653E34343C2F766F6C756D653E3C6E756D6265723E353C2F6E756D6265723E3C65646974696F6E3E323031302F30382F32303C2F65646974696F6E3E3C6B6579776F7264733E3C6B6579776F72643E4166726963616E20416D65726963616E732F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E417369616E20416D65726963616E732F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4265766572616765732F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E426F73746F6E2F65706964656D696F6C6F67793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E426F74746C652046656564696E672F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4272656173742046656564696E672F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E43616E64792F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4368696C642C205072657363686F6F6C3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E436F686F727420537475646965733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E444D4620496E6465783C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E44656E74616C204361726965732F2065706964656D696F6C6F67793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E44656E74616C20506C617175652F65706964656D696F6C6F67793C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4469657461727920537563726F73652F61646D696E697374726174696F6E2026616D703B20646F736167653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E456475636174696F6E616C205374617475733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4575726F7065616E20436F6E74696E656E74616C20416E6365737472792047726F75702F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4661737420466F6F64732F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E46656D616C653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E466F6F64204861626974733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E48756D616E733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E49636520437265616D2F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E496E636F6D652F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E496E66616E743C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4D616C653C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E4F72616C2048796769656E652F737461746973746963732026616D703B206E756D65726963616C20646174613C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E506172656E74732F656475636174696F6E3C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E5269736B20466163746F72733C2F6B6579776F72643E3C6B6579776F72643E536F6369616C20436C6173733C2F6B6579776F72643E3C2F6B6579776F7264733E3C64617465733E3C796561723E323031303C2F796561723E3C2F64617465733E3C6973626E3E313432312D393736582028456C656374726F6E696329262378443B303030382D3635363820284C696E6B696E67293C2F6973626E3E3C616363657373696F6E2D6E756D3E32303732303432323C2F616363657373696F6E2D6E756D3E3C75726C733E3C2F75726C733E3C637573746F6D323E323936393136333C2F637573746F6D323E3C656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E303030333138353639205B7069695D262378443B31302E313135392F303030333138353639205B646F695D3C2F656C656374726F6E69632D7265736F757263652D6E756D3E3C72656D6F74652D64617461626173652D70726F76696465723E4E6C6D3C2F72656D6F74652D64617461626173652D70726F76696465723E3C6C616E67756167653E656E673C2F6C616E67756167653E3C2F7265636F72643E3C2F436974653E3C2F456E644E6F74653E (2).

   پوسیدگی دندانی بیماری عفونی مزمنی است که مشخصه آن دمینرالیزاسیون بافت دندانی می باشد. کاهش PH پلاک در اثر تخمیر کربوهیدرات های رژیم غذایی توسط باکتری ها، آغاز کننده روند پوسیدگی می باشند. بنابراین رژیم های غذایی مختلف خاصیت های متفاوتی بر روی سلامت دهان و دندان دارند. غذاهای حاوی شکر خاصیت پوسیدگی زایی داشته در حالی که غذاهای حاوی پروتئین و چربی خاصیت متوقف کنندگی بر روند پوسیدگی دارند. بنابراین آنالیز رژیم غذایی و بررسی همبستگی آن با سلامت دندانی حائز اهمیت است. با استفاده از پرسشنامه بسامد غذایی می توان الگوی غذایی افراد را تعیین کرده و ارتباط بین بیماری ها و الگوهای غذایی را سنجید(3).

  بنابراین در این مطالعه پرسشنامه بسامد غذایی انتخاب گردید زیرا در جمعیت های بزرگ، استفاده از آن آسان و نسبتاً ارزان بوده و نشان دهنده رژیم معمول فرد در طی یک دوره زمانی طولانی می باشد. در این مطالعه گروه هدف دانشجویان خوابگاهی بودند تا اطلاعات پایه ای در مورد رژیم غذایی که توسط دانشگاه برای دانشجویان فراهم می شود بدست آید.

  همانگونه که در بالا ذکر گردید با توجه به نقش دانشگاه در تعیین رژیم غذایی دانشجویان دندانپزشکی که ساکن خوابگاه هستند ، نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌تواند وضعیت کنونی تغذیه دانشجویان خوابگاهی را مشخص کرده و چنانچه لازم باشد برای پیشنهاد اصلاحات تغذیه ای ر‍ژیم غذایی دانشجویان خوابگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

  هدف از این مطالعه تعیین نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی  با تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 بود.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1-2) کلیات:

  تغذیه مناسب و سلامت دهان و دندان ، ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. در ارتباط با تغذیه و سلامت دندان ها تنظیم و ارائه الگوی تغذیه ای که علاوه بر تامین نیازهای تغذیه ای در افراد، کمترین خاصیت پوسیدگی زایی را دارا باشد حائز اهمیت بسیار است(1). جهت ارائه الگوی غذایی مناسب ابتدا باید الگوی غذایی افراد را ارزیابی کرد.

  با استفاده از پرسشنامه بسامد غذایی[1] می توان الگوی غذایی افراد را تعیین کرده و ارتباط بین بیماری ها و الگوهای غذایی را سنجید(3).

  تغذیه[2]:

  تغذیه روندی بیولوژیکی بوده و به انرژی و مواد غذایی بدست آمده از مصرف غذا توسط سلول ها گفته میشود(4).

  (1-2-1) رژیم غذایی[3]:

  غذا یا نوشیدنی که به طور منظم توسط یک انسان یا حیوان استفاده می شود(5).

  (1-2-2) گروه های غذایی:

  غذاهایی که ما مورد استفاده قرار می دهیم، دارای 6 دسته مواد مغذی می باشند: کربوهیدرات ، پروتئین، چربی، آب، ویتامین و عناصر معدنی. به رژیم غذایی که کلیه نیاز های فرد را در شرایط فیزیولوژیک تامین کند، رژیم غذایی متعادل می گویند، که مهمترین اصل در آن، تنوع ماده غذایی و کافی بودن آن است. برای ایجاد تنوع باید از گروههای چهار گانه مواد غذایی به شرح زیر استفاده نمود(6):

  < > لبنیات (شیر ، ماست ، پنیر)                پروتئین و کلسیم غلات (نان ، و سیب زمینی)                کربو هیدرات گوشت ، تخم مرغ ، جبوبات و ماهی         پروتئین و آهنسبزی ها ، میوه ها، ویتامین ها (به غیر از B12) و فیبرها نحوه و میزان مصرف این 4 گروه با استفاده از هرم غذایی مشخص می شود که در آن نان، غلات، برنج و ماکارونی 11-6 سهم، میوه ها 3 سهم، سبزی ها 4 سهم، گوشت، مرغ و ماهی، حبوبات و تخم مرغ 3-2 سهم، شیر و ماست و پنیر 3-2 قسمت از کل مصرف غذایی روزانه را تشکیل می دهند و چربی، روغن و شیرینی تا آنجا که امکان دارد، نباید مصرف شود(6).

  همانطور که ذکر گردید رژیم غذایی متعادل ، رژیمی است که با آن دریافت روزانه ی هر 4 گروه غذایی به میزان کافی و لازم تامین شود(6).

  به طور کلی میزان توصیه شده برای مصرف کربوهیدرات در رژیم غذایی متعادل 60-55 درصد، برای چربی، 30 – 20 درصد و برای پروتئین حدود 15-10 درصد کل کالری مصرفی است. ضمناً میزان توصیه شده برای قندساده حدود 15 درصد می باشد(6).

   

  کربوهیدرات ها

  کربو هیدرات ها به سه گروه تقسیم می شوند که شامل مونوساکارید و دی ساکارید (قند های با جذب سریع) و پلی ساکارید ها می باشند. پلی ساکارید ها خود به دو گروه قابل هضم مانند نشاسته و غیر قابل هضم (فیبرهای غذایی) تقسیم می شوند. در گروه کربوهیدرات ها قندهای معمولی (عمدتاً شکر و قند) از جایگاه ویژه ای برخوردارند. زیرا مصرف زیاد آنها سبب پوسیدگی دندان ها، آترواسکلروز (به علت جذب سریع و ایجاد چربی های سنگین اشباع) و پیری زودرس می گردد(6).

   

  [

   

  ABSTRACT

   

  Introduction:

  Dietary factors play an important role in tooth decay. This study aimed evaluates Healthy eating index and food patterns with experience of dental caries in students of Mashhad Dental School, 2013.

  Methods:

  The study included all students in fourth, fifth, Six year of Mashhad Dental School that have the study inclusion criteria. Residential and non-residential students were divided into two groups. Students filled a consent form and FFQ food frequency questionnaire in order to determine patterns of food consumption. DMFT scores were recorded using the World Health Organization guidlines. Results were analyzes by Using SPSS software.

  Results:

  The Study showed that the mean DMFT was significantly higher in the dorms students (p <0.001). The amount of protein, fat, carbohydrates, fiber (gr/day), energy (kcal/day), vitamin E, folate and Kalium (μgr/day) that received is significantly  greater in dorm students (p <0.001). Received vitamin A (μgr/day) was higher in the dorms, but the test was not showed significant difference between the two groups (p=0.088). Pearson's correlation test showed that none of the nutritional parameters studied, were not significantly associated with DMFT. Comparison of the nutritional index of the two groups showed no significant difference between the two groups (p=0.787). The nutritional index is not significantly correlated with DMFT.

  Conclusion:

  Research findings show that all students need to change their ditery regimen. Also, residential students have better dental condition than others. In the present study, there was not found significant relationship between none of food groups with DMFT.

  Key words: FFQ, DMFT, HEI, Food Pattern

 • فهرست:

  (1) فصل اول: مروری بر متون و مقالات... 5

  (1-1) مقدمه. 6

  (1-2) کلیات: 8

  (1-2-1) رژیم غذایی: 8

  (1-2-2) گروه های غذایی: 8

  (1-2-3) هرم تغذیه ای: 17

  (1-2-4) راه‏های ارزیابی رژیم غذایی.. 19

  (1-2-5) پرسشنامه‌ی بسامد غذایی (FFQ) 20

  (1-2-6) FFQهای خارجی و ایرانی.. 21

  (1-2-7) رابطه تغذیه و سلامت دهان و دندان: 23

  (1-3) مروری برمقالات: 35

  (1-4) بیان مسئله. 39

  (1-5) اهداف و فرضیات... 40

  (2) فصل دوم: مواد و روش ها 42

  (2-1) نوع مطالعه: 43

  (2-2) حجم نمونه: 43

  (2-3) زمان و مکان اجرای تحقیق: 43

  (2-4) روش نمونه‌گیری: 43

  (2-5) معیار های ورود و خروج مطالعه: 43

  (2-6) روش جمع آوری داده‌ها: 44

  (2-7) روش پژوهش: 44

  (2-8) آنالیز پرسشنامه ها 45

  (2-8-1) ویژگی‌های اسکنر HP Scanjet N8420. 45

  (2-8-2) نرم‌افزارها 46

  (2-9) ثبت DMFT. 50

  (2-10) نحوه محاسبه نمایه تغذیه. 50

  (2-10-1) جدول متغیرها: 58

  (2-10-2) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی آماری: 59

  (2-11) ملاحظات اخلاقی: 59

  (3) فصل سوم: یافته ها 60

  (3-1) یافته ها 61

  (3-2) توزیع فراوانی جنسیت... 61

  (3-3) DMFT. 62

  (3-4) میزان دریافت مواد مغذی.. 63

  (3-4-1) میزان دریافت پروتئین.. 63

  (3-4-2) میزان دریافت چربی.. 64

  (3-4-3) میزان دریافت کربوهیدرات... 65

  (3-4-4) میزان دریافت فیبر. 66

  (3-4-5) دریافت انرژی.. 67

  (3-4-6) دریافت ویتامین A.. 68

  (3-4-7) دریافت ویتامین E.. 69

  (3-4-8) دریافت فولات... 70

  (3-4-9) دریافت کالیوم. 71

  (3-5) همبستگی بین DMFT و شاخص های تغذیه ای.. 72

  (3-6) بررسی سهم دسته های غذایی در دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی.. 73

  (3-6-1) میزان دریافت قند ساده 74

  (3-6-2) مقایسه نمایه تغذیه. 75

  (3-7) بررسی همبستگی میان DMFT با سهم دسته های غذایی و نمایه تغذیه. 76

  (4) فصل چهارم: بحث... 77

  (5) فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 86

  (6) منابع.. 89

  (7) ضمائم.. 93

  منبع:

   

  1.       McDonald Ralph E, Avery David R, Dean Jeffrey A. Dentistry for the child and adolescent. St Louis Missouri: Mosby. 2004;127.

  2.       Johansson I, Holgerson PL, Kressin NR, Nunn ME, Tanner AC. Snacking habits and caries in young children. Caries Res. 2010;44(5):421-30.

  3.       Mahan LK, Escott-Stump S. Krause's food & nutrition therapy: Saunders/Elsevier St. Louis, Mo.; 2008.

  4.       Nutrition- MeSH- NCBI

   2013 [cited 2013]; Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=nutrition.

  5.       Cruess SR, Mcllroy, J. H., Cruess, S., Ginsburg, S., & Steinert, Y. The professionalism mini-evaluation exercise: A preliminary investigation. Academic Medicine. 2006;81:S74-S8.

  6.       Mahan LK, Escott-Stump S. Krause's food & nutrition therapy: Saunders/Elsevier St. Louis, Mo.; 2009.

  7.       Kosari E. Food Pyramid.  2013; Available from: http://shm.umsha.ac.ir/uploads/FoodPyramid.pdf.

  8.       Benbassat JB, R. Enhancing self-awareness in medical students: an overview of teaching approaches. Academic Medicine. 2005;80:156-61.

  9.       Gibney M MB, Kearney J, Arab L. Public Health Nutrition. 1st, editor: Wiley-Blackwell; 2004.

  10.     Nutritional Epidemiology [database on the Internet]. Oxford Scholarship Online. 2009.

  11.     Iqbal R AK, Bharathi AV, Zhang X, Islam S, Soman CR, et al. Refinement and validation of an FFQ developed to estimate macro- and micronutrient intakes in a south Indian population. Public Health Nutr 2009;12(1):12-8.

  12.     Kusama K LD, Hanh TT, Takahashi K, Hung NT, Yoshiike N, et al. Reproducibility and validity of a food frequency questionnaire among Vietnamese in Ho Chi Minh City. J Am Coll Nutr 2005;24(6):466-73.

  13.     Willett WC LE. Reproducibility and validity of food frequency questionnaire. 2nd, editor. New York Oxford University Nutritional Epidemiology; 1998.

  14.     Mirmiran P EF, Mehrabi Y, Hedayati M, Azizi F. Reliability and relative validity of an FFQ for nutrients in the Tehran Lipid and Glucose Study. Public Health Nutr 2010;13(5):654-62.

  15.     Zhang B WP, Chen CG, He QQ, Zhuo SY, Chen YM, Su YX, et al. Validation of an FFQ to estimate the intake of fatty acids using erythrocyte membrane fatty acids and multiple 3 d dietary records. Public Health Nutr 2010;13(10):1546-52.

  16.     Islami F KF, Aghcheli K, Fahimi S, Semnani S, Taghavi N, et al. . Epidemiologic features of upper gastrointestinal tract cancers in Northeastern Iran. . Br J Cancer 2004;90(7):1402-6.

  17.     Nouri M. Determining Validity and Reproducibility of urban Iranian Food Frequency Questionnaire –Biochemical Validation. Mashhad: Mashad University of Medical Sciences; 2013.

  18.     Ghazizahedi s. Determining validity and reproducibility of urbam Iranian food frequency questionnaire-validation of food frequency by 3-day diet record-macronutrients.

   . Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences; 2013.

  19.     Huew R, Waterhouse P, Moynihan P, Kometa S, Maguire A. Dental caries and its association with diet and dental erosion in Libyan schoolchildren. International Journal of Paediatric Dentistry. 2012;22(1):68-76.

  20.     Auad SM, Waterhouse PJ, Nunn JH, Moynihan PJ. Dental caries and its association with sociodemographics, erosion, and diet in schoolchildren from southeast Brazil. Pediatric dentistry. 2009;31(3):229-35.

  21.     Rebelo MAB, Lopes MC, Vieira JMR, Parente RCP. Dental caries and gingivitis among 15 to 19 year-old students in Manaus, AM, Brazil. Brazilian oral research. 2009;23(3):248-54.

  22.     Levine R, Nugent Z, Rudolf M, Sahota P. Dietary patterns, toothbrushing habits and caries experience of schoolchildren in West Yorkshire, England. Community dental health. 2007;24(2):82-7.

  23.     Petrescu C, Antal M, Suciu O, Bagiu R, Olariu T. Risk factors of dental decay--sweet and acid food consumption]. Revista medico-chirurgicală̆ a Societă̆ţ̜ii de Medici ş̧i Naturaliş̧ti din Iaş̧i. 2009;113(1):206.

  24.     Tseveenjav B, Suominen AL, Hausen H, Vehkalahti MM. The role of sugar, xylitol, toothbrushing frequency, and use of fluoride toothpaste in maintenance of adults’ dental health: findings from the Finnish National Health 2000 Survey. European Journal of Oral Sciences. 2011;119(1):40-7.

  25.     Motoko A, Kayoko S, Keiko E, Keiko K, Naomi Y, Yoko K. The relationship among eating habits, lifestyles, and oral health status of students]. Kōkūbyō Gakkai zasshi The Journal of the Stomatological Society, Japan. 2002;69(4):290.

  26.     Kwon HK, Suh I, Kim YO, Kim HJ, Nam CM, Jun KM, et al. Relationship between nutritional intake and dental caries experience of junior high students. Yonsei Medical Journal. 1997;38:101-10.

  27.     Ghasempour M, KARIMOLLAH H, MOAZZEZI ZOLEIKHA Z. Relationship between BMI and Dental caries index in preschool children in Babol. Journal of Isfahan Dental School. 2011.

  28.     طالبی. ارتباط میان دریافت مواد غذایی با پوسیدگی دندان در گروهی از کودکان ایرانی در سال 1388. دانشکده دندانپزشکی مشهد مجله. 1386;31(3):216-09.

  29.     مصاحب پ. ارتباط میان دریافت مواد غذایی با پوسیدگی دندان در گروهی از کودکان ایرانی در سال 1388. مجله تحقیق در علوم دندانپزششکی. 1389;7(4):51-43.

  30.     Bowman S.A LM, Gerrior S.A, Basiotis P.P.The Healthy Eating Index: 1994-96. U.S. Department of Agriculture, Center for Nutrition Policy and Promotion. CNPP-5.

  31.     Previdelli AN LM, Castro MA, Marchioni DM. Dietary quality and associated factors among factory workers in the metropolitan region of São Paulo, Brazil.

  32.     Azadbakht L MP, Hosseini F, Azizi F. Diet quality status of most Tehranian adults needs improvement. Asia Pac J Clin Nutr 2005;14(2):163-168.


موضوع پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, نمونه پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, جستجوی پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, فایل Word پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, دانلود پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, فایل PDF پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, پروژه در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, پروژه درباره پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نمایه تغذیه سالم و الگو های غذایی با تجربه پوسیدگی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده زمینه: افسردگی یکی از رایج ترین اختلال های روانی به شمار می رود. تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه الگوهای غذایی با افسردگی در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران در سال 1392 بود. ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه چکیده مقدمه پژوهش ها حاکی از شیوع اختلالات چربی خون در کودکی و نوجوانی است. با توجه به شکل گیری عادات غذایی ازدوران کودکی و نوجوانی و تاثیر بر سلامت یا بیماری در بزرگسالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین هم بستگی الگوی های غذایی غالب با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین انجام شد. روش کار در پژوهش حاضر ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش بهداشت ) چکیده: مقدمه: استعمال سیگار یکی از عوامل مهم تهدید کننده سلامتی افراد خصوصا جوانان می باشد .برای داشتن درک صحیح از رفتارهای غیر بهداشتی افراد جامعه (مانند استعمال سیگار) شناسایی عوامل موثر بر بروز اینگونه رفتارها ضروری است . با استفاده از الگوی باور بهداشتی و تعیین عوامل موثر بر استعمال سیگار به خوبی می توان ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده: زمینه و هدف: آکنه یکی از شایعترین بیماری های پوستی مناطق توسعه یافته جهان است که تعداد زیادی از جمعیت جهان در طول زندگی خود به آن مبتلا می­ شوند. علل بروز آن هنوز بطور کامل شناخته نشده است و گاه درمان ­های معمول با عوارضی همراه است. از دیدگاه طبّ سنّتی هر فرد با یک مزاج ذاتی یا ژنتیکی به ­دنیا می ­آید و در ...

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی ( M D ) چکیده : مقدمه : ریفلاکس معده به مری یکی از شایع ترین بیماری های دستگاه گوارش می باشد. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد شیوع این بیماری در ایران بسیار بالامی باشد . مطالعات قبلی شیوع 9-12 % را نشان می دهد . مطالعات در مورد عوامل موثردر بروز این بیماری در ایران بسیار اندک است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع این بیماری و ریسک فاکتورهایآن ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش: نیروی انسانی چیکده یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان دارد. این عامل به عنوان یک نوآوری در تولید و مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان می انجامد. کسب دانش و منابع دانش بنیان نیز منجر به بهبود کارآفرینی و عملکرد برتر می شوند. هدف از این تحقیق بررسی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر­ مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیه­ی سالمندان ساکن درآسایشگاه­های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392 تشکیل می­دهند، که با استفاده از روش نمونه­گیری ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدآموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده: مقدمه: اضافه وزن و چاقی یکی از مشکلات مربوط به سلامتی است که شیوع آن درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه رو به افزایش است وبه صورت یک معضل بهداشتی درآمده است. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه طی دهه دوم زندگی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی چاقی بزرگسالی مطرح است. هدف: هدف از مطالعه حاضرتعیین عوامل ...

ثبت سفارش