پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT

word 7 MB 32093 107
1391 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ دکتری تخصصی در رشته رادیولوژی دهان فک وصورت

  چکیده:

  مقدمه و هدف : هدف از ارزیابی رادیولوژیک مفصل تمپورومندیبولار (TMJ) به تصویر کشیدن اختلالات بالینی مورد شک است. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران علامت دار و افراد بدون علامت با کمک CBCTانجام گرفت.

  موادوروش ها:مطالعه انجام شده از نوع توصیفی و مقطعی (cross sectional) بود. در این مطالعه بر اساس

  معیار  RDC/TMD از میان بیماران مراجعه­کننده به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد تعداد 25 بیمار

  ( 5 نفر مرد و 20  نفر زن)  که مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی(TMD) بودند به صورت تصادفی در

   طی 6 ماه انتخاب شدند . همچنین جهت گروه کنترل از بین افرادی که دارای   TMJنرمال بوده و جهت کاشت ایمپلنت دندانی ناحیه خلف فک بالا، به منظور تصویربرداری CBCTبه بخش رادیولوژی ارجاع داده شده بودند،انتخاب گردیدند. در این گروه 21 نفر شامل8مرد و  13 زن حضور داشتند.تصاویرCBCT از بیماران، بوسیله دستگاه  promaxبا دهان بسته در حداکثر تماس بین دندانی گرفته شد.سپس اندازه گیری خطی از فضاهای مفصلی فوقانی،قدامی وخلفی  بین کندیل و حفره گلنویید ، وهمچنین تعیین شیب برجستگی مفصلی بوسیله لندمارکهای تعریف شده در تصاویر ساژیتالی و ارزیابی مورفولوژی سر کندیل در سه پلن ساژیتال(round,anterior flattening,posterior flattening)،کرونال(round, convex angulated  ) و اگزیال(Ellipitical,convex-concave,ovoid)واندازه گیری ابعاد  سر کندیل در تصاویر اگزیالی انجام شد.اطلاعات بدست آمده توسط آزمون های دقیق فیشر،tمستقل،ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت.(05/0=α) در نظر گرفته شد.

  یافته ها:در گروه بدون علامت ،متوسط فضای مفصلی فوقانی 3/3 ، فضای مفصلی قدامی3/2 و فضای مفصلی خلفی1/2 میلیمتر و در گروه علامت دار به ترتیب1/3 ،8/2 ،08/2میلیمتراندازه گیری شد.در گروه نرمال ضریب همبستگی Pearson بین سن و بُعد قدامی خلف کندیل، معنی دار بود (47/0- =r و 002/0=p).یافته ها نشان داد همبستگی معنا داری بین اندازه فضای مفصلی فوقانی و خلفی درگروه نرمال (000/0p< و 61/0=r) و علامت دار (000/0p< و 51/0=r) وجود دارد ولی ضریب همبستگی بین ابعاد فضای فوقانی و قدامی تنها درگروه علامت دار معنی دار بود. (001/0=p و 45/0=r).نتایج نشان داد که تنها بین شیب آرتیکولار امیننس و اندازه فضاهای مفصلی فوقانی و خلفی در گروه نرمال ضریب همبستگی معنی داری وجود دارد.(به ترتیب33/0=r، 03/0=p و 42/0=r، 006/0=p)

  میانگین شیب برجستگی مفصلی اختلاف معنی داری در زیر گروه های مورفولوژی سر کندیل در پلن ساژیتال داشت (003/0=p).میانگین شیب برجستگی مفصلی در زیر گروه های Round  با AnteriorFlattening(035/0=p)،و  Round باPosterior Flattening نیزاختلاف معنی داری داشت.(023/0=p)

  نتیجه گیری:این مطالعه نشان داد که شکل کندیل در مقاطع کرونال وساژیتال در افراد بدون علامت و مبتلایان به TMD با یکدیگر مرتبط است.بعلاوه میانگین فضای قدامی بین این دو گروه دارای اختلاف معناداری بود. بنابراین تصویر برداری CBCT اطلاعات مفید و موثری ازمورفولوژی وموقعیت کندیل ارائه می دهد که می تواند در تشخیص بیماران مبتلا به TMDوافراد مستعد به اختلالات مفصل کمک کننده باشد.

  واژه های کلیدی: اختلالات گیجگاهی- فکی(TMD)،توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی(CBCT)،مورفولوژی کندیل

   

  مقدمه:

  هدف از ارزیابی رادیولوژیک مفصل تمپورومندیبولار (TMJ) به تصویر کشیدن اختلالات بالینی مورد شک است. ارزیابی کلینیکی مفصل تمپورومندیبولارمحدودیت های مشخصی دارد. مطالعات نشان میدهند که معاینه بالینی به تنهایی قادر به تشخیص  همه وضعیت  های مفصلTMJ نمی باشد.1

  در معاینه رادیوگرافیک هر دو مفصل باید تصویر شوند تا امکان مقایسه دو سمت وجود داشته باشد. تصویر برداری TMJ برای تکمیل اطلاعات به دست آمده از معاینات کلینیکی،به خصوص هنگامی که به یک ناهنجاری استخوانی مشکوک هستیم ویادرمان محافظه کارانه موفق نبوده  یا سمپتوم ها در حال بدتر شدن می باشند، ضروری است.2

  شکل کندیل بطور قابل ملاحظه ای متغییر است این تفاوت در شکل ممکن است در تفسیر رادیوگرافیک آن مشکل ایجاد نماید.این موضوع اهمیت آشنایی و درک تنوعات نمای طبیعی را مشخص می کند.2

  فضای مفصلی رادیوگرافیک یک اصطلاح کلی است که برای توصیف ناحیه رادیولوسنت بین کندیل و جزء تمپورال به کار گرفته می شود.چون حدود خارجی رادیوگرافیک گلنوئید فوسا و کندیل مشابه یک گوی و گویچه صاف هماهنگ نیست،لذا فضای مفصلی از داخل به خارج  مفصل متغییر است.2

  اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (TMD)شایعترین علت دردهای صورتی پس از درد دندانی است و علائم کلینیکی آن شامل دردعضلانی، دردمفصل، محدودیت در حرکات مندیبل وصداهای مفصلی می باشد.2

  به دلیل همپوشانی اختلالات مورفولوژیک در بیماران با علامت و بدون علامت تصاویر رادیولوژیک همیشه باید با تکیه بر یافته های بالینی تفسیر شوند. . همچنین انتخاب روش تصویربرداری می بایست بر پایه بررسی های بالینی انجام شود.1

  اخیراً، اسکنرهای CT با اشعه مخروطی(CBCT)،جهت نواحی ماگزیلوفاسیال طراحی شده است که قادرند وضوح فضایی(Spacial resolution)در حد کمتر از میلی متر، با زمانهای اسکن کوتاهتر و دوز تشعشعی کمتر را فراهم کنند.اگرچه CBCTبافت نرم را به تصویر نمیکشاند ولی بطور غیر مستقیم قادر است اطلاعاتی را دراین زمینه ارائه دهد.3

  از آنجاییکه تا کنون مطالعه ای در زمینه مورفولو‍ژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت در ایران انجام نشده بود، لذا این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران علامت دار و افراد بدون علامت با کمک CBCT  در وضعیت حداکثر تماس بین دندانی در دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام می گرفت.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مفصل گیجگاهی- فکی:

   

  مفصل گیجگاهی- فکی به دلیل اینکه ترکیبی از 2 مفصل سینویال مجزا که دارای عملکردی واحد
  می باشند، پیچیده ترین مفصل در بدن در نظر گرفته می­شود. کلیه سطوح این مجموعه از کپسول فیبروزه­ای پوشیده شده است که در قطب داخلی و خارجی مربوط به هر مفصل به منظور استحکام و ثبات بیشتر در حین حرکات فکی، دارای انسجام بیشتری می­باشد. قطب داخلی مفصل به دلیل اینکه از حمایت لیگامانی برخوردار نمی­باشد به اندازه قطب خارجی که با لیگامان تمپورومندیبولار حمایت می­شود قوی نمی­باشد. به منظور سهولت حرکات فکی، کپسول در ناحیه قدام و خلف مفصل کاملاً شل می­باشد. 4 لایه فیبروز کپسول نسبت به تغییرات دژنراتیو مقاوم بوده و توانایی بیشتری برای ترمیم و رژنراسیون دارد. 5

  آناتومی مفصل گیجگاهی- فکی:

  مندیبول و استخوان تمپورال اجزاء استخوانی مفصل فکی را تشکیل می­دهند. سر کندیل جزء تحتانی و گلنوئید فوسا و توبرکل مفصلی از استخوان تمپورال، جزء استخوانی فوقانی را شامل می­شوند. 6

  کندیل:

  کندیل ساختاری استخوانی و بیضی شکل می­باشد که به راموس مندیبول توسط گردنی باریک متصل می­شود. کندیل تقریباً 20 میلیمتر بعد داخلی خارجی و 10-8 میلیمتر ضخامت در بعد قدامی-خلفی دارد. 7

  شکل کندیل به طور قابل ملاحظه­ای متغیر است. این تنوع در شکل ممکن است مشکلاتی را در تفسیرتصاویر رادیوگرافی ایجاد کند. این مساله اهمیت شناخت محدوده ظاهر نرمال شکل کندیل را مورد تاکید قرار می­دهد.

  محور طولی کندیل اندکی روی گردن کندیل چرخیده طوری که قطب داخلی اندکی به طرف خلف زاویه گرفته است و با محور ساژیتال زاویه 15 تا 33 درجه­ می­سازد. محورهای طولی دو کندیل نزدیک به لبه قدامی سوراخ مگنوم در نمای ساب منتوورتکس یکدیگر را قطع می­کنند. اکثر کندیلها ستیغی برجسته در جهت داخلی خارجی روی سطح قدامی دارند که حد قدامی- تحتانی ناحیه مفصلی را مشخص می­کند. این ستیغ حد فوقانی حفره پتریگوئید (فرورفتگی کوچک روی سطح قدامی در محل اتصال کندیل و گردن) می­باشد. این حفره محل اتصال سرفوقانی عضله پتریگوئید خارجی است واین ستیغ نباید با استئوفیت که نشان دهنده بیماری دژنراتیو مفصلی است، اشتباه شود. 7

  حفره مندیبولار:

  حفره مندیبولار در سطح تحتانی بخش صدفی استخوان تمپورال واقع شده است و از گلنوئید فوسا و برجستگی مفصلی استخوان تمپورال تشکیل یافته است که گاهی به عنوان جزء تمپورال مفصل توصیف می­شود.

  برجستگی مفصلی حد قدامی گلنوئید فوسا را می­سازد و شکل محدب دارد. تحتانی­ترین قسمت آن قله یا آپکس برجستگی نامیده می­شود. در مفصل طبیعی، سقف حفره به همراه شیب خلفی برجستگی مفصلی و خود برجستگی، شکلی S مانند در نمای ساژیتال می­سازند. خارجی­ترین قسمت برجستگی شامل یک برآمدگی می­باشد که توبرکل مفصلی نامیده می شود، که محل اتصال لیگامانی می­باشد. شیار اسکواموتیپانیک و گسترش داخلی آن، شیار تمپروتیمپانیک و گسترش داخلی آن، حد خلفی حفره را می­سازد. قسمت میانی سقف حفره بخش کوچکی از کف حفره جمجمه­ای را تشکیل می­دهد و تنها لایه نازکی از استخوان کورتیکال حفره مفصلی را از فضای داخل جمجمه جدا می­کند. خار استخوان اسفنوئید حد داخلی حفره را می­سازد. عمق حفره متغیر است و تکامل برجستگی مفصلی به محرکات فانکشنال ناشی از کندیل بستگی دارد. فوسا و برجستگی مفصلی در طی سه سال اول زندگی تکامل می یابد و تا سن چهار سالگی به شکل بالغ خود دست می­یابد. کودکان خردسال فاقد فوسا و برجستگی مفصلی مشخص می­باشند.7

   

  تمام اجزا تمپورال مفصل ، ممکن است با سلولهای هوائی کوچک ناشی از مجموعه
  سلول­های هوائی  ماستوئیدهوادار شوند. 6

  دیسک داخل مفصلی:

  این دیسک از بافت فیبروزه تشکیل می­شود که بین سرکندیل و حفره مندیبولار قرار گرفته است. دیسک فضای مفصلی بین حفره گلنوئید و سرکندیل را به دو قسمت فوقانی و تحتانی که به ترتیب در بالا و زیر دیسک قرار گرفته­اند، تقسیم می­کند. دو سطح فوقانی و تحتانی دیسک دارای فرم مقعر می­باشند (مقعرالطرفین) و دیسک در قدام و خلفضخیم است.  استقرار باند خلفی در بالای سر کندیل، ناحیه نازک میانی بین کندیل و شیب خلفی توبرکل مفصلی و باند قدامی در زیر توبرکل مفصلی می­باشند. 6

  حاشیه­های داخلی و خارجی دیسک با کپسول آمیخته می شود. قسمت قدامی به سرفوقانی عضله پتریگوئید خارجی اتصال دارد و بخش خلفی به بافت های خلفی پشت دیسک (اتصال خلفی) متصل می­باشد. اتصال بین بخش خلفی دیسک و اتصال خلفی معمولاً در پلن ساژیتال با زاویه ده درجه عمودی بالای سرکندیل قرار می­گیرد. 7

   اتصال خلفی (بافت رترودیسکال):

  اتصال خلفی شامل دو لایه از بافت­های شل دارای عروق و اعصاب می­باشد. لایه فوقانی که غنی از الیاف الاستین می­باشد به دیواره خلفی حفره مندیبولار متصل می­شود. لایه فوقانی کشیده شده و اجازه حرکت دیسک به طرف جلو در طی حرکت انتقالی کندیل را می­دهد. لایه تحتانی به سطح خلفی کندیل متصل می­شود. اتصال خلفی با غشاء سینویال پوشیده شده که مایع سینویال را ترشح می کند و باعث لغزنده شدن مفصل می­گردد. 7

  هنگامی که کندیل به طرف جلو حرکت می­کند بافت­های اتصال خلفی، اساساً در نتیجه اتساع وریدی افزایش حجم یافته و هنگامی که دیسک به طرف جلو حرکت می کند کشش اتصال خلفی الاستیک مسئول بازگشت آهسته دیسک به طرف خلف کندیل هنگام بسته شدن دهان می­باشد. 7

  کپسول مفصلی:

  بافت همبندی ظریفی است که مفصل را احاطه کرده و لبه های آناتومیک و فانکشنال آن را تعیین می­­کند. کپسول در بالا به استخوان تمپورال و در پائین به گردن کندیل متصل است. غشاء سینویال سطح داخلی کپسول را می­پوشاند و مایع سینوال را ترشح می­کند این مایع نیازهای متابولیک و تغذیه­ای سطوح مفصلی بدون عروق را تامین کرده و به عنوان لوبریکنت بین سطوح در طی فانکشن عمل می­کند. کپسول مفصلی در ایجاد حس عمقی مفصل نیز شرکت می­کند. 

  Introduction:The aim of radiologic examination of temporomandibular joint is to detect the suspected clinical disorder.This study had done to evaluated the morphology and position of mandibular condyle in symptomatic patient and asymptomatic individual by CBCT.

  Method and material:The Study was descriptive and cross sectional . In this study, based on criteria of RDC/TMDl 25 (5 males and 20 females)cases With temporomandibular joint disorders of patients referred to Mashhad  prosthesis department Within 6 months were selected randomly. Also for the control group among individuals with normal TMJ And considered for  posterior maxillary dental implants with the CBCT images were referred to the radiology department were selected. In this group, 21 people including 8 males and 13 females were present. CBCT images of patients via promax  in maximum intercuspation were taken.Then the linear measurement of superior, anterior and posterior  joint spaces , determination of Slope of the articular eminence  by defined landmarks in sagital plane,and evaluation of condylar morphology in three planes of  sagittal,coronal and axial also measurement of condylar head in axial plane were done.

  Information obtained by Fisher's exact test , independent t test, Pearson and Spearman correlation coefficients was assessed.

  Results:in asymptomatic group the average of superior,anterior and posterior spaces respectively were 3.3,2.3,2.1 mm and in symptomatic group these data were respectivly 3.1,2.8,2.08mm.in normal group pearson correlation coefficient between age and anterior-posterior condylar size, was significant. (r=-0.47,p=0.002) Findings showed that   there are Significant correlation between the upper and posterior joint space in normal group(r=0.61,p<000.0   and symptomatic group(r=0.51,p<0.000)

  But the correlation coefficient between the upper and anterior spaces  was significant  only in the symptomatic group.(r=0.45,p=0.001the results revealed that there was a significant correlation only between   articular eminence slope and size of the upper and posterior joint spaces in the normal group .r=0.33,p=0.03)(r=0.42,p=0.006)

  The average slope of the articular eminence were significant differences in subgroupsof  condylar morphology in the sagittal plane.(p=0.003)

  Conclusion:This study showed that the condyle in the coronal and sagittal plane in asymptomatic individuals and patients with TMD are linked together. In addition the  average of anterior space between the two groups was a significant difference. So CBCT imaging provides useful information of morphology and position of condyle that can be helpful in diagnosis of patients predisposed to TMD

  Key word:Cone Beam Computerised Tomography,Temporomandibular disorder,condylar morphology

 • فهرست:

  عنوان .......................................................................................صفحه

  چکیده ............................................................................................................................................................. …..

   

  فصل اول: مقدمه و مروری بر متون

   

  مقدمه................................................................................................................................................................ ...................1

  مفصل گیجگاهی فکی: .................................................................................................................................................3

  آناتومی مفصل گیجگاهی فکی: .................................................................................................................................3

    -    کندیل : ........................................................................................................................................................3

         -   حفره مندیبولار: ..........................................................................................................................................4
           - دیسک داخل مفصلی: .................................................................................................................................4

         - اتصال خلفی: ............................................................................................................................................5

         - کپسول مفصلی : .....................................................................................................................................5

        -  لیگامانهای مفصلی : ..............................................................................................................................6

   

  .

   

  عنوان                                                                               صفحه

  عصب دهی مفصلی : .......................................................................................................................................6

  اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی : .............................................................................................................6

  1- تغییر در ساختار : ......................................................................................................................................6

          الف) نقایص سطح مفصلی : ..................................................................................................................6

         ب) سوراخ شدگی دیسک : ..................................................................................................................7

    2- جابجائی دیسک Disc displacement : .......................................................................................7

          الف)جابجائی بدون بازگشت : .................................................................................................................8

           ب)جابجائی با بازگشت : ...........................................................................................................................8

  3 -جابجائی در کمپلکس دیسک- کندیل : .................................................................................................8

           الف) هیپرموبیلیتی : ...................................................................................................................................8

           ب)  دررفتگی  : ...........................................................................................................................................9

    4- اختلالات التهابی : ......................................................................................................................................10

          الف)کپسولیت و سینویت : .......................................................................................................................10

           ب)رترودیسکیت : ........................................................................................................................................11

     5-بیماریهای دژنراتیو مفصل : ......................................................................................................................11

           الف)استئوآرتریت : ........................................................................................................................................11

           ب)انکلیوز : ......................................................................................................................................................12

  سیستم طبقه بندی اختلالات مفصل گیجگاهی فکی بر مبنایTMD/RDC...................................................13

           I) اختلالات عضلانی) گروه I (...............................................................................................................................13

  Ia: درد عضلانی صورتی..........................................................................................................................13

  Ib. درد عضلانی صورتی با محدودیت در باز کردن دهان...............................................................13

  عنوان                                                                               صفحه

   

  II )جابجایی دیسک( گروه II)......................................................................................................................................14

  IIa: جابجایی دیسک با جا افتادن .......................................................................................................................14

  IIb: جابجایی دیسک بدون جا افتادن با باز کردن محدود..............................................................................14

  IIc: جابجایی دیسک بدون جا افتادن و بدون محدودیت در باز کردن دهان.............................................14

  Arthralgia, Osteoarthritis, Osteoarthrosis III)  (گروه III)..........................................................15

  Arthralgia( IIIa................................................................................................................................................15

  Osteoarthritis(IIIb ........................................................................................................................................15

  Osteoarthrosis( IIIc ....................................................................................................................................15

     حرکات فکی : .......................................................................................................................................................... 16

   -             حرکت باز کردن : ..................................................................................................................................... 16              -حرکت بستن یا بالا آوردن فک : ................................................................................................................ 16             

              -حرکات پیشگرایی و عقب گرایی: ............................................................................................................... 16

   

   

   

   

   

  عنوان                                                                            صفحه

   

         -حرکات طرفی : ........................................................................................................................................17

         ثبات در مفصل گیجگاهی-فکی : ...........................................................................................................................17

        تطابق پذیری مفصل گیجگاهی –فکی:...................................................................................................................18

         ارتباط اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی با آناتومی اجزاء مفصلی : ............................................................18

             - شیب برجستگی مفصلی : ......................................................................................................................18

             -موقعیت کندیل در حفره مندیبولار : ...................................................................................................19

            -شکاف پتریگوتیمپاتیک : ...........................................................................................................................19

             -کندیل دوشاخه : ........................................................................................................................................19

       تصویربرداری تشخیصی از مفصل گیجگاهی : .......................................................................................................19

      1-تصویربرداری ساختارهای بافت سخت: ..........................................................................................................19

        الف)کانونشنال توموگرافی : .............................................................................................................................20

        ب)توموگرافی کامپیوتری : ...............................................................................................................................20

       ج)Cone Beam CT....................................................................................................................................20

  2-تصویربرداری ساختارهای بافت نرم : .............................................................................................................21

  الف)آرتروگرافی : ................................................................................................................................................21

  ب)MRI  :......................................................................................................................................................21

  بررسی متون : ........................................................................................................................................................................23

  بیان مساله : ...........................................................................................................................................................................28

  اهداف و فرضیات : ..............................................................................................................................................................29

   

  فصل دوم:مواد وروش کار

  عنوان                                                                                   صفحه

  مقدمه:.............................................................................................................................................................33

  منابع داده ها..................................................................................................................................................33

  جامعه پژوهش:..............................................................................................................................................................33

  نمونه پژوهش:................................................................................................................................................................33

  حجم نمونه:....................................................................................................................................................33

  معیارهای ورود:..............................................................................................................................................34

  معیارهای خروج.............................................................................................................................................................34

  ابزار گردآوری داده ها: .................................................................................................................35

  جدول متغیرها:..............................................................................................................................................35

  روش کار:...........................................................................................................................................................36

  تکنیک تصویربرداری:.....................................................................................................................................37

  تهیه تصاویر:.......................................................................................................................................................38

  متغییرهای مورد بررسی در تصاویر CBCT:..................................................................................................41

  اندازه گیری فضاهای مفصلی در تصاویر ساژیتالی (مرکزی ترین تصویر...........................................................41

  فضای مفصلی فوقانی.......................................................................................................................................................42

   

   

   

  عنوان                                                                                    صفحه

  فضای مفصلی قدامی....................................................................................... ........................................................42

  فضای مفصلی خلفی........................................................................................ ........................................................42

  شیب برجستگی مفصلی:................................................................................. .....................................................43

  موروفولوژی سرکندیل:..................................................................................... .....................................................43

  ابعاد سرکندیل:.................................................................................................. .....................................................46

  روش تجزیه و تحلیل داده ها:....................................................................... ......................................................46

  ملاحظات اخلاقی:............................................................................................ ......................................................47

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل سوم:یافته ها

  عنوان                                                                                 صفحه

  -ارزیابی توزیع متغیرهای کمی در این مطالعه:....................................................................................48

  ارزیابی متغیرهای کمی کندیل و آرتیکولار امیننس در 2 گروه افراد بدون علامت و

  بیماران مبتلا به TMD: .............................................................................................................................................50

    الف) بررسی فضاهای مفصلی (موقعیت کندیل):....................................................................................................50

     الف-1: مقایسه فضای مفصلی فوقانی در دو گروه افراد بدون علامت و بیماران مبتلا به TMD: ............50

     الف-2: مقایسه فضای مفصلی قدامی درگروه بدون علامت و بیماران مبتلا به TMD:...............................51

     الف-3: مقایسه فضای مفصلی خلفی درگروه بدون علامت و بیماران مبتلا به TMD:................................51

  ب)بررسی ابعاد سر کندیل در پلن اگزیال:..............................................................................................................51

            ب-1) مقایسه بعد قدامی-خلفی سر کندیل در پلن اگزیال 2گروه بدون علامت و بیماران مبتلا به TMD      :........................................................................................................................................51

    ب-2) مقایسه بعد مدیولترالی سر کندیل در پلن اگزیال 2گروه بدون علامت و بیماران

  مبتلا به TMD:.............................................................................................................................................................51

  ج) مقایسه شیب آرتیکولار امیننس در دوگروه بدون علامت و بیماران مبتلا به TMD: ..........................51

  -ارزیابی متغیرهای کیفی سر کندیل  دوگروه بدون علامت و بیماران مبتلا به TMD:..............53

   

   

   

   

  عنوان                                                                                  صفحه

  الف) مقایسه مورفولو‍ژی سر کندیل در پلن اگزیال بین دو گروه بدون علامت و بیماران مبتلا به TMD:......................................................................................................................................................................53

  ب) مقایسه مورفولو‍ژی سر کندیل در پلن کرونال بین دوگروه بدون علامت و بیماران مبتلا به TMD: ...................................................................................................................................................................................55

  ج) مقایسه مورفولو‍ژی سر کندیل در پلن ساژیتال بین دوگروه بدون علامت و بیماران مبتلا به TMD:......................................................................................................................................................................56

   - ارزیابی همبستگی سن با دیگر متغیرهای کمی این مطالعه به تفکیک در گروه های نرمال و علامت دار..............................................................................................................................................................................................58

      - ارزیابی همبستگی سایز فضای مفصلی فوقانی با سایز فضاهای مفصلی قدامی و خلفی به تفکیک در گروه    

      های نرمال و علامت دار................................................................................................................................................61

  - ارزیابی همبستگی شیب آرتیکولار امیننس با اندازه فضاهای مفصلی فوقانی، قدامی و خلفی به تفکیک در  

  گروه های نرمال و علامت دار.............................................................................................................................................62

  - ارزیابی وجود اثر متقابل دو متغیر مورفولوژی سر کندیل و وضعیت بیمار(نرمال یا علامت دار(بر شیب برجستگی مفصلی...................................................................................................................................................63

  الف) ارزیابی وجود اثر متقابل دو متغیر مورفولوژی سر کندیل در پلن اگزیال و وضعیت بیمار(نرمال یا علامت دار) بر شیب برجستگی مفصلی.................................................................................................................64

   

   

   

   

   

  عنوان                                                                                صفحه

  ب) ارزیابی وجود اثر متقابل دو متغیر مورفولوژی سر کندیل در پلن کرونال و وضعیت بیمار(نرمال یا علامت دار) بر شیب برجستگی مفصلی.....................................................................................................................65

  ج) ارزیابی وجود اثر متقابل دو متغیر مورفولوژی سر کندیل در پلن ساژیتال و وضعیت بیمار(نرمال یا علامت دار) بر شیب برجستگی مفصلی.....................................................................................................................66

  فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

  بحث.............................................................................................................................................................69

  فصل پنجم:پیشنهادات

  پیشنهادات..........................................................................................................................................................................77

  منابع

  منابع....................................................................................................................................................................................78

   

   

  منبع:

   

  1-Som PM,Curtin HD.Head and Neck Imaging vol 1 .4th ed. St. Louis  :mosby;2003.p. 997-999.

  2- White Sc,Pharroah MJ.Oral radiology:principles and interpretation.6th ed. St. Louis: mosby;2009. p. 473-480.

   

  3- Sevin B,Robert M.Cone beam computed tomography in the evaluation of the temporomandibular joint.CDA  Journal 2004;33:19-20.

  4-Isberg A.Temporomandibular Joint Dysfunction:A Practitioner's Guide.2001.p.40-45.

  5-Pertes R,Gross Sh.Functional Anatomy and Biomechanics of Temporomandibular Joint In:Temporomandibular Disorder and Orofacial pain.1st ed. Chicago: Quintessence publishing co;1995.p69-85.

  6- Westesson Pl,Yamamoto M,Somo T,Okamo T.Temporomandibular join.In:head and Nech Imaging.4th ed. Mosby 2003.p.15-18.

  7-Grace Peterowki C.Diagnostic Imaging of Temporomandibular joint.In:Oral Radiology.6th ed. mosby 2009.p.122-130.

  8-Rees LA.The structure and function of  the Mandibular joint.Br Dent J1954;69(2):120-127.

  9- Okeson JP.Managment of Temporomandibular Disorder  and Occlusion .6th ed. St. Louis :mosby 2008.p.11-14.

   

  10-McNeill C(ed).Temporomandibular Disorder:Guidelines for Classification,Assessment and Management.2th ed.American Academy of Orofacial Pain.Chicago:Quintessence1993.p.39-43.

   

  11-Katsberg RW,Westesson PL.Diagnosis of the Temporomandibular joint .Philadelphia:Saunders1993.p.25-70.

  12-Mafeett BC.Histological aspects of temporomandibular Joint drangment s.In:Moffett BC (ed).Diagnosis of internal drangment of Temporomandibular joint ,vol 1.seattle:university of Washington1984.p.47-49.

  13- Manfredini D. Chiappee G. Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular

  Disorders (RDC/TMD) axis I diagnoses in an Italian patient population. Journal of Oral Rehabilitation 2006; 33: 551–558.

  14-Dorland 's Illustratedmedical Dictionary,27th ed.Pholadelphia:saunders1988.p.91.

  15-De senna BR,Dos santos silva VK,Franca JP.Imaging diagnosis of temporomandibular joint: critical review of indications and new perspective.Oral Radiology 2009;25(5):86-98.

  16-  Wohlberg V, Schwahn.C. The association between anterior crossbite, deep bite and temporomandibular joint morphology validated by magnetic resonance imaging in an adult non-patient group. Annals of Anatomy 2011;15(3):15-16.15

  17- Hee-Seok Roh, Wook Kim, Young-Ku Kim, Jeong-Yun Lee. Relationships between disk displacement, joint effusion, and degenerative changes of the TMJ in TMD patients based on MRI findings. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery 2011;14(7):12-15.

  18- Mehmet Bayrama , Saadettin Kayipmazb, Ömer Said Sezginb, Murat Küc¸ ükc . Volumetric analysis of the mandibular condyle using cone beam computed tomography. European Journal of Radiology 2011;13(6):5-7.

  19- Yan-ping Zhao, Zu-yan Zhang, , PhD,b Yun-tang Wu,  Wan-Lin Zhang, and Xu-chen Ma, Beijing. Investigation of the clinical and radiographic features of osteoarthrosis of the temporomandibular joints in adolescents and young adults. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;111:e27-e34.

   

  20- Mie Wiese, Ann Wenzel, Hanne Hintze. Influence of Cross-Sectional Temporomandibular Joint Tomography on Diagnosis and Management

  Decisions of Patients with Temporomandibular Joint Disorders. J OROFAC PAIN 2011;25:223–231.A

   

  21- M Alkhader, A Kuribayashi, N Ohbayashi, S Nakamura and T Kurabayashi. Usefulness of cone beam computed tomography in temporomandibular joints with soft tissue pathology Dentomaxillofacial Radiology 2010; 39: 343–348R.

   

  22-Tecco S, Saccucci M.Condylar volume and surface in Caucasian young

  adult subjects.BMC Medical Imaging 2010; 10(28):1421-1432.

   

  23-Nagesh KS،Subash BV،Iyengar AR.Quantitative method of determining condylar position in patients with temporomandibular disorders versus asymptomatic normal subjects.Indian journal of oral medicine and radiology 2010;2(6):14-16.

  24-Weffort SY،Fantinib SM.Condylar displacement between centric relation and maximum intercuspation in symptomatic and asymptomatic individuals. Angle Orthod 2010;80:835-42.

  25-Neto JV, Estrela C, Bueno MR. Mandibular condyle dimensional changesin subjects from 3 to 20 years of age using Cone-Beam Computed Tomography:A preliminary study. Dental Press J Orthod 2010 ;15(5):172-81.

  26-Karlo CA, Stolzmann P, Habernig S. Size, shape and age-related changes

  of the mandibular condyle during childhood. Eur Radiol 2010; 20: 2512–2517.

  27-Rodrigues AF،Fraga MR. Computed tomography evaluation of the temporomandibular joint in class 1 malocclusion patients: condylar symmetry and condyle-fossa relationship.Am J  Orthod Dentofacial Orthop 2009;136:192-8.

  28- Ahmad M، Hollender L، Anderson Q، Kartha K، Ohrbach R، Truelove EL، et al. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD): development of image analysis criteria and examiner reliability for image analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Jun;107(6):844-60.

   

   

  29- Ikedak, Kawamurab A. Assessment of optimal condylar position with limited cone-beam computed tomography. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009;135:495-501.

  30-Kinzinger G, Kober C, Diedrich P. Topography and Morphology of the Mandibular Condyle during Fixed Functional Orthopedic Treatment – a Magnetic Resonance Imaging Study. J Orofac Orthop 2007;68:124–47.

  31-Tsiklakis K, SyriopoulosK , StamatakisHC.Radiographic examination of the temporomandibular jointusing cone beam computed tomography.Dentomaxillofacial Radiology 2004; 33:196–201.

  32-Kikuchi K،Takeuchi S،Tanaka E.Association between condylar position ،joint morphology in orthodontic patients without temporomandibular joint disorders.J Oral Rehabil 2003 ;30(11):1070-5.

  33-Crawford SD.Condylar axis position،as determinde 1ed by the occlusion and measured by the CPI instrument،and signs and symptos of temporomandibular dysfunction. Angle Orthod1999;69(2).

   34- Christiansen EL. Thompson JR،  Zimmerman G. Computed tomography of condylar and articular disk positions within thetemporomandibular joint. ORAL SURG ORAL MED ORAL PATHOL 1987;64:757-67.

  35-Poveda Roda R، Diaz Fernandez JM، Hernandez Bazan S، Jimenez Soriano Y، Margaix M، Sarrion G. A review of temporomandibular joint disease (TMJD). Part II: Clinical and radiological semiology. Morbidity processes. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008 Feb; 13(2):E102-9.

  36-Abdelkarim A.، Langlais R.، Azevedo B.، Shehata M.، and Noujeim M.. Selected abstracts from the 58th annual Scientific Sessions of the American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology ،Chicago، Illinois، November 28–December 2، 2007. OOOOE Volume 105، Number 4 Abstracts e57.

  37-Manfredini D، Guarda-Nardini L. Ultrasonography of thetemporomandibular joint: aliterature review. Int. J. Oral Maxillofac Surg 2009;38:1229-36.

   

  38-Abdel Fatta RA.Optimum temporomandibular 


موضوع پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, نمونه پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, جستجوی پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, فایل Word پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, دانلود پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, فایل PDF پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, مقاله در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, پروژه در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, پروژه درباره پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی موقعیت و مورفولوژی کندیل در بیماران مبتلا به TMD و افراد بدون علامت، با استفاده از CBCT

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی ( M.A) گرایش: بالینی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع می باشد. به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت، سطح تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است. روش تحقیق حاضر ارزشیابی، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد به این صورت که گروهی از بیماران مصروع به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391) چکیده تحقیقات مختلف، نقایص شناختی را به عنوان یکی از جنبه های مهم اسکیزوفرنیا مطرح کرده اند. علاوه بر این وجود روانپریشی در این بیماران می تواند بر میزان نقص در عملکردهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی عملکرد حافظه‌ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس, 1392) چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه­ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان فارس می­باشد. به همین منظور (50 نفر زن و 50 نفر مرد ) از شهر شیراز و روستاهای ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده تکنیک های مختلف پردازش تصویر کاربرد گسترده‌ای در حوزه دندانپزشکی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تشخیص هویت بر مبنای تصاویر دندانپزشکی، تشخیص پوسیدگی های دندانی و همچنین شناسایی و بررسی ضایعات دندانی اشاره کرد که عمدتا در اطراف انتهای ریشه دندان اتفاق می‌افتد. همچنین با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر ...

پایان نامه : جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته جراحی عمومی مسئله بیماری کیست هیداتید از بیماری های مشترک انسان و حیوان است که در اثر اکینوکوکوس گرانولوزیس ایجاد می شود.(1) این بیماری در مناطقی که حیواناتی مثل گوسفند و سگ سانان بیشتر باشند نظیر ایران –ترکیه – کشورهای مدیترانه ای و خاورمیانه – آمریکای جنوبی و نیوزیلند و استرالیا بیشتر دیده می شود (2). بیشترین بروز ان در اورگوئه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک چکیده ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی بررسی ساختار و عملکرد بطن­های قلب در تصاویر رزونانس مغناطیسی یک گام مهم در مدیریت بسیاری از اختلالات قلبی به حساب می­آید. با اینکه بخش­بندی دستی بطن­های قلب نتایج خوبی را حاصل می کند، اما بخش­بندی دستی بطن ها خصوصا بطن راست به علت هندسه پیچیده آن کار ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده: هدف: اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان­کننده است که می­تواند بسیاری از جنبه­های زندگی فرد را مختل کند. در این تحقیق پژوهشگر به دنبال درمان با استفاده از روش­های نوروفیدبک و حضور ذهن به عنوان درمان­های جدید در حوزه روانشناسی می­­باشد. روش: طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با دوگروه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: عمومی مقدمه دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی است که در دنیای معاصر پراکندگی گسترده‌ای پیدا کرده است. دیابت یا بیماری قند یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند ...

پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی چکیده افسردگی واژه­ای شناخته شده اما مسأله­ای چالش برانگیز در عرصه­ی بهداشت روانی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری بر احساس تنهایی و خود کارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بوده است روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون دو گروهی آزمایش و کنترل بود. جامعه ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

ثبت سفارش