پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

word 448 KB 32215 140
1390 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد.

  واژه های کلیدی: اهرم بدهی عملیاتی، اهرم بدهی قراردادی، اهرم بدهی برآوردی، بازده آتی حقوق صاحبان سهام

   

   

   

  مقدمه:

  در دنیای واقعی که بنگاه ها و شرکت های اقتصادی در آن فعالیت می کنند، بهینه سازی منابع مالی از مهمترین مسائل آنهاست. بهینه سازی منابع مالی باعث حداکثرکردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه می شود. شرکت ها برای تامین مالی تنها از یک منبع ( سرمایه یا بدهی ) استفاده نمی کنند؛ بلکه ترکیبی از آن ها را بکار می برند. نکته مهم این است که شرکت ها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.

  تاکنون یک الگوی مطلق جهت ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده، اما برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است. حاصل این تحقیقات، ارائه واقعیت ها، تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هایی است که شرکت ها بدان وسیله خود را از نظر مالی تامین می کنند. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گیرد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

  مقدمه

   شرکت ها برای فراهم کردن وجوه لازم برای مخارج سرمایه ای و عملیات خود، اقدام به تامین مالی از منابع گوناگون نموده و وجوه مورد نیاز خود را تامین می کنند. تئوری مالی شرکت ها بر این فرض استوار است که هدف مدیریت حداکثر نمودن ارزش بازار یک شرکت و در نتیجه، حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی از وظایف مدیران مالی بشمار می رود. تامین مالی می تواند ازطریق بدهی ها و یا انتشار سهام انجام شود. برخی نظریه ها به این موضوع پرداخته اند که چرا شرکت ها شیوه های تامین مالی خاصی را انتخاب می کنند و اینکه چطور چنین انتخاب هایی در عملکرد گذشته و آتی شرکت منعکس می شود. با این حال بررسی های فراوانی در مورد روش های مختلف تامین مالی و اثرات آن ها بر بازده و قیمت سهام و دیگر متغیرهای موجود در شرکت ها انجام شده است. نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که عملکرد شرکت ها به استفاده و نوع تامین مالی برون سازمانی شرکت مرتبط است. همچنین نوع تامین مالی (از طریق سرمایه و یا بدهی) تاثیرات متفاوتی بر عملکرد شرکت ها دارد.

  در این تحقیق سعی بر آن است، تاثیر اهرم بدهی عملیاتی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام[2]  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، اطلاعاتی مفید نیز برای مدیران و افراد ذینفع فراهم می آورد. زیرا از یک سو مدیران را در ایفای مسئولیت هایی از جمله تصمیم گیری در انتخاب شیوه تامین مالی مناسب و حداکثرسازی ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش  می دهد.

  در این فصل از تحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین قلمرو تحقیق پرداخته و در آخر نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق را آورده است.

  Abstract:

  One of the most important controversial subjects in finance and accounting is method of financing that caused widely research. In spite of spreading methods of financing, Managers should be aware from manner of financing and the effect of application of them on profitability of companies future stock return. Based on this research to considering the effect of operating liability leverage one of the main tools in financing on Future Return on Equity, It selected 110 companies in stock exchange of Tehran during 1383-1388. The statistical method of research is descriptive based on regression analysis on panel data analysis. The result shows that there is a positive significant relationship between operating liability leverage and contractual operating liability with Future Return on Equity. Total leverage cause adjustment of relationship between operating liability leverage and Future Return on Equity. The finding of this research fills the research gap as well as to be useful for manager and investor.                                                                                                                          

  Keywords: operating liability leverage, contractual operating liability, estimated operating liability, Future Return on Equity

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1 بیان مساله تحقیق. 6

  4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

  5-1 اهداف تحقیق. 7

  6-1 فرضیات تحقیق. 8

  7-1 قلمرو تحقیق. 8

  8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق. 9

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 11

  2-2 بازار بورس. 12

  3-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها. 12

  4-2 روش های تامین مالی. 13

  1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت. 13

  2-4-2 تامین مالی بلند مدت. 13

  5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14

  1-5-2  بدهی های عملیاتی قراردادی. 15

  1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 15

  1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15

  2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف. 16

  3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت. 16

  4-1-1-5-2  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16

  2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17

  3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17

  4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17

  2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) 18

  1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19

  2-2-5-2 ذخیره مالیات. 19

  3-2-5-2 ذخیره  مزایای پایان خدمت کارکنان. 19

  6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20

  1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت. 20

  1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 21

  1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21

  2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت. 22

  3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22

  4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23

  2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت. 23

  1-2-6-2  وام های بانکی بلندمدت. 24

  2-2-6-2  وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24

  3-2-6-2  تامین مالی تجهیزات. 24

  4-2-6-2  بدهیهای رهنی. 24

  5-2-6-2 اوراق قرضه. 25

  1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه. 25

  6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت. 26

  7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28

  1-7-2 بازده سهام. 28

  2-7-2 بازده مورد انتظار یک سهم. 30

  3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام. 30

  4-7-2 بازده دارایی. 31

  5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31

  8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32

  1-8-2 نظریه سنتی. 32

  2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33

  3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

  4-8-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

  5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34

  6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35

  7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات. 36

  8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) 37

  9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات. 39

  1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40

  2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی. 42

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 47

  2-3 روش تحقیق. 47

  3-3 متغیر های تحقیق. 48

  1-3-3 متغیر مستقل. 48

  2-3-3 متغیر وابسته. 48

  3-3-3 متغیر کنترل. 49

  4-3 مدل مفهومی تحقیق. 50

  5-3 اهداف تحقیق. 50

  6-3 فرضیات تحقیق. 51

  7-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق. 52

  8-3  روش گردآوری اطلاعات. 52

  9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 53

  10-3 آمار توصیفی. 53

  11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است: 53

  12-3 رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد: 56

  13-3  معرفی نرم افزار Eviews 57

  14-3 انواع داده‌ها. 57

  15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 58

  16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. 58

  17-3 تحلیل رگرسیون. 59

  18-3 فروض کلاسیک. 60

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 64

  2-4 آمار توصیفی. 64

  3-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 66

  1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها. 66

  2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس. 67

  3-3-4 بررسی خود همبستگی. 68

  4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن. 68

  5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) 69

  1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی. 71

  2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی. 72

  1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول: 72

  2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم: 72

  3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم: 73

  4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم: 73

  4-4معادله خروجی مدل تحقیق. 74

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 76

  2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها. 76

  1-2-5 فرضیه اصلی. 76

  2-2-5 فرضیه فرعی اول. 77

  3-2-5 فرضیه فرعی دوم. 77

  4-2-5 فرضیه فرعی سوم. 78

  5-2-5 فرضیه فرعی چهارم. 78

  3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 78

  4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 80

  5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80

  6-5 محدودیت های تحقیق. 80

  پیوست ها

  خروجی نرم افزار. 83

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 88

  منابع لاتین: 91

  چکیده لاتین. 93

   

  منبع:

   

  احمدی، م، 1380، "ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز.

  اسکندری، ج، 1389،" میانه 2"، انتشارات کتاب فرشید، تهران، چاپ هفتم.

  اسماعیل زاده مقری، ع، 1383، "جستجوی ساختار مطلوب سرمایهگ"، سال هجدهم، شماره 160، شهریور 1383، صص: 29-26.

  ایزدی نیا، ن،و محسن رحیمی دستجردی، 1388،" تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد سهام"، مجله تحقیقات حسابداری، شماره سوم، پاییز 88.

  باقری، م، 1388، "بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، دانشکده مدیریت.

  برزگر، ق، 1389، "اصول حسابداری 1"، بهار نارنج، بابلسر، چاپ پنجم.

  بریلی، ر، و مایرز استیوارت، ترجمه و اقتباس: سعید باقرزاده، 1383، "مدیریت مالی"، جلد اول، تهران، زرین کوب.

  بست، ج، ترجمه، حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، 1372، "روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری"، ، انتشارات رشد، چاپ اول.

  9- پارکرجونز، چ، ترجمه: محمد شاه علیزاده،1380، "مدیریت سبد سهام"، انتشارات جامعه دانشگاهی ومرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول.

  10- پی نوو، ر، ترجمه :علی جهانخانی، علی پارسیان، 1386، "مدیریت مالی"، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، چاپ یازدهم.

  11- جهانخانی، ع،و  ناصر یزدانی،1374، "بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت ها بر میزان بکارگیری اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعه مدیریت، شماره 18 و 17، صص: 186-169.

  12- خاکی، غ.ر، 1382، "روش تحقیق در مدیریت"، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم.

  13- خشنود، س، 1384، "بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اداری.

  14- دلاور، ع، 1383، "مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی", انتشارات رشد, چاپ سوم.

  15- دلاوری، ج، 1377، "بررسی روش های تامین مالی بر روی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  16- دهقانی فیروز آبادی، ح، 1377، "تاثیر شیوه های تامین مالی بر ارزش سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.

  17- راعی، ر،و احمد تلنگی،1383، "مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، انتشارات سمت.

  18- رزاقی، م، 1386، "بررسی روش های تامین مالی شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه دکتری .

  19- شباهنگ، ر، 1375،" مدیریت مالی، جلد اول"، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی.

  20- شیرین بخش، ش،و  زهرا خوانساری،1384، "کاربرد در اقتصادسنجی"، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، چاپ دوم.

  21- عبادی دولت آبادی، م، 1381، "بررسی تاثیر شیوه های تامین مالی (منابع خارجی) بر روی بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

  22- عرب، ا، 1386، "ارتباط بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی شرکتها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور.

  23- عزتی، م، 1376، "روش پژوهش در علوم اجتماعی"، تهران، موسسه پژوهشات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول.

  24- فرامرزی، ف، 1386، "بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.

  25- فرج پور آهنگر، م، 1388، "بررسی و مطالعه تاثیر روش های مختلف تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، دانشکده مدیریت.

  26- قاسمی تازه آبادی، ا،1386، "بررسی رابطه علی نرخ ارز و شاخص قیمت کل سهام در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معاملات همزمان و الگوی تصحیح خطا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.

  27- قالیباف اصل، ح، 1373، "بررسی تاثیر ساختار سرمایه (اهرم مالی) بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

  28- قبادی لموکی، ت، 1386، "بررسی رابطه سببی میان بازده سهام و حجم معاملات سهام در بورس، پایان نامه کارشناسی ارشد"، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، دانشکده مدیریت.

  29- کرلینجر، فرد، ان  ، ترجمه  حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، 1374، "مبانی پژهش در علوم رفتاری"، جلد اول، ، انتشارات آوای نور، چاپ اول.

  30- مایرز، ا، ترجمه: فرهاد عبدالله زاده،1373، "معمای ساختار سرمایه"، ، تحقیقات مالی، سال اول، شماره دوم، بهار 1373، صص: 90-71.

  31- مجتهدزاده، و، دیگران، 1388، "رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات حسابداری، شماره اول، بهار 88. 

  32- مدرس، ا، وفرهاد عبدالله زاده، 1378، "مدیریت مالی"، جلد دوم،  تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  33- مشایخ، ش، سیده سمانه شاهرخی، 1385، "عوامل موثر بر ساختار سرمایه"، مجله حسابدار، سال بیست و یکم، شماره 176، مهر 1385، صص. 19-13.

  34- مقیمی، م،1380،" سازمان و مدیریت"، رویکرد پژوهشی، تهران، نشر ترمه.

  35- نادری، ع، ومریم سیف نراقی، 1375،" روش های پژوهش و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی"، تهران، دفتر پژوهشات و انتشارات بدر، چاپ سیزدهم.

  36- نامداری، ه، 1383، "نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر رونق و رکود بورس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  37- نمازی، م، وجلال شیرزاد، 1384، "بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر (نوع صنعت)"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، زمستان 84، صص، 95-75.

  38- نوروش، ا،و همکاران،1387، "مروری جامع بر حسابداری مالی"، جلد اول، نگاه دانش، تهران، چاپ پنجم.

  39- وفادار، م، "بررسی اثر افزایش سرمایه بر حجم معاملات و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

   

  منابع لاتین:

   

  1. Bhandari, L. C., (1988),"Debt / Equity Ratio and Expected Common Stock Returns", Journal of Finance, 2. Pp. 507-528

  2. Bradley, M., Jarrell, G., And Kim, H,. (1984), "On the Existence of an Optimal Capital structure: Theory and Evidence", Journal of Finance, 3. Pp. 857-878.

  3. Brad Shaw, Mark T, Richardson, Sc, TT, A, Slian, G, Richard, (2006)," The Relation Between Corporate FINANCING Activities", Analysts, Forecasts and Stock Return, Jurnal of Accounting and Economics, 42. Pp. 53-85.    

  4. Compello, M.,( 2005), "Debt financing: Does it boot or hurt firm performance in product markets? "Jornal of finantioal economics, 82(6).  Pp. 135-172.

  5. Dashpande, (1985), "Capital structure chang:  An Analysis of Investment and Financing Effects", (Debt issue, All – Equity, Event study, Leverages). Thesis of PHD. The Pensylvania University.

  6. Donaldson, F., Elvin. PeahlkJohon, (1961), "Corporation Finance Policy and management". 

  7. Driffield, N & etal, (2005), "do external funds yield Lower returns?  Recent evidence from East Asian economics", Jornal of Asian economics, 17(6). Pp. 171-188.

  8. Modigiliani., F & Miller, M.,(1958), "the Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment", American Economic Review, Pp. 261-297.

  9. Myers, S. C., and Majluf, N. S.,(1984), "Corporate Financing and Investment Decisions When firms have information that investors Do Not Have", Jurnal of Financial Economics, 13. Pp. 187-221.

   10. Nissim, D., and Penman, S.,(2003), "Financial Statement Analysis of Leverage and How It Inform About Profitability and Price-to-Book Ratios", Review of Accounting Studies 8. Pp. 531–560.

  11. Opler, T. C., Titman, S.,(1994),"Financial Distress and corporate Performance", Journal of Finance, 3. Pp. 1015-1040.

  12. Rajan, R., and Zingales, L.,(1995), "what Do We Know about Capital structure? "Some Evidence from International Data, Journal of Finance, 5. Pp. 1421-1460.

  13. Richardson, Scott a., Sloan, (2003)," External Financing and Financing and Future Stock Returns", the Rodeneyl, White Center for Financial Research, from: www.ssrn.com/abstract=285008

  14. Ross, Stephen, A.; Westerfield, R., w. and Jaff, J. F., (1991)," Corporate Finance", Irwin. Inc, Second Edition.

  15. Singh, K., Hodder, J., (1999), "Multinational Capital structure?", Working Papers. www.ssrn.com.

  16. Todd, Smith, R., Henry Van Egtern, (2003), "Inflation, investment and economic performance: the role of internal financing", Department of Economics, University of Alberta, Edmonton, Canada, T6G2H4


موضوع پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

چکیده: از دیدگاه مدیریت مالی، موجودیت شرکت­ها با فعالیت­های سرمایه گذاری و تأمین مالی آغاز می­شود و تداوم می­یابد. با فرض ثابت بودن سیاست­های سرمایه گذاری، بدیل­های سرمایه گذاری و نرخ بازدهی آنها، بنگاه­ها باید به گونه­ای عمل کنند که هزینه تأمین مالی لازم جهت انجام سرمایه گذاری­های خود را به حداقل برسانند. هدف از این پژوهش پیدا­ کردن عواملی است که اهرم مالی شرکت­های ایرانی را ...

گروه آموزشی حسابداری پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که بوسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. روش‌های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه‌ی حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تامین مالی به روش‌های مختلف کوتاه‌مدت و ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"تولید" چکیده: روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده تحقیق: هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

بیان مسئله بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب می گردد. یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری ...

ثبت سفارش