پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 955 KB 32317 194
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۹,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر  نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق بر روی داده­های مربوط به نمونه آماری تحقیق شامل 70 شرکت حاضر در سه صنعت پرمعامله ی بورس تهران انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مثبت دارند. این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز نیز وجود دارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی روز قبل نیز نشأت می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

  مقدمه:

  یکی از ویژگی های مهم در کشورهای صنعتی توسعه یافته، وجود بازار پویای پول و سرمایه است. از سوی دیگر در هر سیستم اقتصادی گروهی با فعالیت بیشتر و صرفه جویی مناسب، پس اندازی برای آینده ایجاد می کنند، چگونگی استفاده از این پس اندازها می تواند برای جامعه آثار مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. در صورتی که این پس اندازها با مکانیزم صحیح به بخش تولید هدایت شوند علاوه بر ایجاد بازده برای صاحبان سرمایه، می توانند به عنوان مهم ترین عامل تأمین سرمایه برای راه اندازی طرح های اقتصادی جامعه نیز مفید باشند و در صورتی که به جریان های ناسالم اقتصادی راه پیدا کنند آثار نامناسبی برای جامعه خواهند داشت. یکی از مهم ترین ابزارهایی که توانایی جذب این نقدینگی ها را دارد بورس اوراق بهادار و مکانیزم عملیات خرید و فروش سهام است که در این رابطه نقش مهمی دارد. زیرا صاحبان سرمایه می توانند با خرید سهام، سرمایه های خود را با بازده مورد انتظار به کار انداخته و از سوی دیگر در تأمین منابع مالی صنایع کشور نیز مشارکت داشته باشند.

   

   

  مقدمه

  ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار باعث شده است که هم شرکت ها و هم سرمایه گذاران، بازار سرمایه را محل مناسبی برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری بدانند و به همین جهت است که امروزه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصادی جامعه است و عملیات آن به عنوان یکی از شاخص های مهمی است که بیانگر اوضاع اجتماعی- اقتصادی این کشورهاست و در این راستا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از سوی دیگر هرگونه تزلزل در بورس اوراق بهادار نیز می تواند به بحران های عظیم اقتصادی منجر شود. با گسترده شدن کمی و کیفی بازار سرمایه و افزایش تعداد فعالان بازار، لزوم افزایش مطالعات برای آگاهی دادن به قشر سرمایه گذار بیش از پیش مشهود  می باشد(خسروآبادی،1384،ص77)1. لذا این مطالعه به منظور تشریح ساختار حاکم بر معاملات به بررسی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

  در ادامه ی این فصل مطالبی در رابطه با اهمیت موضوع، بیان مسأله، مدل مفهومی تحقیق، اهداف، فرضیات، قلمرو، تعریف واژه ها و محدودیت های تحقیق آمده است.

   

  2-1-  تاریخچه مطالعاتی

  تحقیق حاضر در بورس های ایالات متحده و سایر بورس های دنیا انجام گرفته است.یینگ در سال 1966 اولین بار رابطه مذکور را کشف کرد.کروچ  و کلارک ، اپس و اپس ، مرگان  و هم چنین در سال های اخیر وی چین  و نیز گیرارد  و عمران  با تغییر دادن دامنه های موضوعی و زمانی تحقیق به نتایج مشابهی دست یافتند. در تمام تحقیقات انجام شده همبستگی مثبت و ضعیفی بین حجم معاملات (v) و قدر مطلق تغییر قیمت  ملاحظه گردید. هم چنین محققینی نیز به بررسی رابطه بین v و  پرداخته و رابطه های معنی داری را یافتند.

   بررسی های انجام شده محقق حاکی است از آن است که در ایران نیز تنها تعداد معدودی تحقیق مشابه در این زمینه وجود دارد که در سال 1379 توسط مصطفی قائمی و در سال 1384 توسط مهدی زیوداری انجام و به این نتیجه رسیده اند که افزایش یا کاهش حجم مبادلات موجب افزایش در تغییر قیمت سهام می گردد.

       

  3-1-  بیان مسأله

  یکی از شاخصه های مهم هر بازار، حجم مبادلاتی است که در آن صورت می پذیرد. در واقع زمانی بازار یک کالا در اقتصاد مهم است که سهم بزرگتری از آن اقتصاد را به خود اختصاص دهد. ولی بازار اوراق بهادار یک تفاوت اساسی با بازار کالاهای دیگر دارد. در بازار کالاهای دیگر قسمت عمده ای از خریداران کالا، مصرف کنندگانی هستند که کالا را به خاطر نیازشان خریداری می کنند. هر کالا برای خود یک کشش تقاضا دارد و مصرف کننده می بایست کالای مورد نظر خود (یا جانشین آن را) حتی با وجود افزایش قیمت خریداری و مصرف نماید. حال آنکه در بازار اوراق بهادار کسی نیاز اساسی به اوراق بهادار ندارد و در صورتی که قیمت یک نوع اوراق بهادار نامتعادل باشد خریداران کمتری پیدا   می کند بنابراین قیمت در بازار اوراق بهادار یک عامل اساسی است (امید قائمی،1379،ص89)1. لذا شناسایی و اندازه گیری رابطه ی قیمت اوراق بهادار با سایر عوامل موثر بر آن تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های   آینده ی عوامل بازار خواهد داشت.

  در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته، بیشتر رابطه ی اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام شرکت ها توجه شده است. واقعیت این است که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکت ها ناشی از تغییر وضعیت مالی آنها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است. همچنین در غالب تحقیقات، تأثیر انتشار اطلاعات شرکت ها بررسی شده، حال آنکه در این تحقیق تأثیر انتشار اطلاعات بازار و استفاده ی معامله گران از آن مد نظر است و از این رو اساسی ترین اطلاعاتی که از سوی سازمان بورس راجع به وضعیت معاملات منتشر می شود مورد توجه قرار گرفته است. آمار معاملات سهام روزانه تقریباً در تمام روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و به اطلاع عموم می رسد. انتشار اطلاعات به این شکل به خودی خود این سوال را در ذهن استفاده کنندگان اطلاعات تداعی میکند که آمار معاملات سهام حاوی چه اطلاعاتی است و علت تأکید سازمان بورس تهران و سایر بورس های جهان بر انتشار اطلاعات مزبور چیست؟

   آیا افزایش و کاهش حجم معاملات یک سهم می تواند حکایت از وجود یکسری اطلاعاتی داشته باشد که قسمتی از معامله گران از آن مطلع نیستند؟ آیا معامله گران غیر مطلع بر اساس آمار معاملات و بدون بدست آوردن این اطلاعات اقدام به خرید سهام خواهند کرد یا خیر؟ تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده نشانی از جاذبه ی سهام برای خریداران است و می تواند از یک سو حاکی از تعداد خریداران سهام یک شرکت و از سوی دیگر حاکی از تعداد فروشندگان سهام موردنظر باشد (قائمی ، 1379،ص125)1.

   

  Abstract:

  The purpose of  present research is the investigation of the  relation between stock price changes and trading volume in accepted companies in Tehran stock exchange. The trading volume describes the consistency and accuracy of the price. In fact, the researches which doesn’t consider trading volume along with price changes, does not take in to the account the price accuracy. Therefore after a comprehensive review of subject literature, tests of variables correlation was done on samples of 70 companies in 3 high transaction industries. The results indicated that there are correlations in market structure. Trade frequency, the number of traded stocks and daily price changes had positive correlations with each other. These correlations also exist in interval of one day. So the price changes are caused from Trade frequency and the numbers of traded stocks taken place the day before. Furthermore, the price changes follow ascending or descending trends during consecutive days.

 • فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1-  تاریخچه مطالعاتی.. 4

  3-1-  بیان مسأله. 5

  4-1-  چارچوب نظری.. 7

  5-1-  فرضیه های تحقیق.. 8

  6-1-  اهداف تحقیق.. 9

  7-1- اهمیت تحقیق.. 10

  8-1-  حدود مطالعاتی.. 11

  9-1-  واژه های کلیدی و اصطلاحات.. 12

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2- مقدمه. 15

  2-2-مبانی نظری.. 16

  1-2-2 قیمت سهام. 16

  2-2-2-تعیین قیمت سهام. 16

  3-2-2-عوامل موثر بر قیمت سهام. 19

  4-2-2- محتوای اطلاعاتی قیمت سهام. 26

  5-2-2-  دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده. 29

  6-2-2-  نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات.. 30

  7-2-2- حجم مبادلات.. 33

  8-2-2- ادبیات موضوعی حجم معاملات.. 35

  9-2-2- حجم معاملات و نقدینگی.. 40

  10-2-2-  رابطه ی حجم مبادلات و قیمت با اعلان سود. 42

  11-2-2- اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام. 43

  12-2-2- مبانی تئوریک موضوع از دیدگاه کروچ. 45

  13-2-2- دلایل تئوریک ارتباط مثبت حجم معاملات، بازده و تغییر قیمت سهام. 48

  14-2-2- بسط مدلهای تئوریک رابطه حجم معاملات، قیمت و بازده سهام. 54

  15-2-2- بسط فرضیه ورود متوالی اطلاعات.. 54

  16-2-2-  بسط مدل ترکیب توزیع ها 59

  17-2-2- خلاصه بخش اول.. 60

  3-2  مبانی تجربی.. 61

  1-3-2-مقدمه. 61

  2-3-2-  سابقه تحقیقات مشابه. 63

  3-3-2-  خلاصه ی بخش دوم. 71

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 77

  2-3-  روش تحقیق.. 77

  3-3-  جامعه آماری.. 78

  4-3 مدل تحلیلی تحقیق.. 78

  5-3-  نمونه آماری.. 78

  6-3-  ابزار جمع آوری داده ها 82

  7-3-  روش جمع آوری داده ها 82

  8-3-  متغیرهای تحقیق.. 83

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏. 87

  2-4  روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

  3-4  نحوه ی آماده سازی داده ها جهت آزمون آماری.. 88

  4-4 آزمون فرضیات.. 93

  1-4-4  آزمون فرضیه اول.. 93

  2-4-4-  آزمون فرضیه دوم. 95

  3-4-4-  آزمون فرضیه سوم. 98

  4-4-4-  آزمون فرضیه چهارم. 100

  5-4-4-  آزمون فرضیه پنجم. 102

  6-4-4 - آزمون فرضیه ششم. 105

  5-4-  خلاصه فصل چهارم. 107

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 110

  2-5-  نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق.. 110

  3-5-  بحث.. 112

  4-5-  پیشنهادات تحقیق.. 113

  1-4-5- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق.. 113

  2-4-5-  پیشنهادات به محققین.. 115

  5-5-  محدودیت های تحقیق.. 115

  پیوست ها

  پیوست الف : خروجی نرم افزار. 117

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 147

  منابع لاتین: 148

  چکیده انگلیسی: 151

  منبع:

   

  امیدقائمی، م، 1379، "بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه تحصیلی، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.

  امیرخانی، م.، 1376، "بررسی و ارزیابی علل تغییرات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه تحصیلی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  حسنی، ا، 1378، "بررسی تحلیلی محتوای اطلاعاتی قیمت سهام به عنوان عامل پیش بینی کننده ی سود"، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.

  خادم المله، س، 1387، "بررسی اثر تعطیلات مناسبتی بر روی بازدهی و حجم معاملات در بورس تهران"، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.

  خاکپور، ح، 1387، "بررسی رابطه بین قیمت سهام و سهام شناور در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه مازندران.

  زیوداری، م، 1384، "بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات، بازده سهام و نوسانات بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه تربیت مدرس.

   

  منابع لاتین:

   

  Admati, A.R. and Pfleiderer, P., 1988, "A Theory of Intraday Trading Patterns: Volume and Price Variability", Review of Financial Studies,Vol.1, pp.3-40.

  Brailsford, T. 1996: "The empirical relationship between trading volume, returns, and volatility", Accounting and Finance, 35, 89_111.

  Chen G.M., Firth, M. , Rui O.M, 2001 , "The Dynamic Relation Between Stock Returns, Trading Volume and Volatility",The Financial Review, 38, 153-174.

  Clark, P. K. ,1973 , "A subordinated stochastic process model with nite variance for speculative prices", Econometrica, 41, 135_156.

  Copeland, T. E. 1976, "A Model of Asset Trading Under the Assumption of Sequential Information Arrival", Journal of Finance 31,1149-1168.

  Darrat AF, Rahman S, Zhong M ,2003, "Intraday trading volume and return volatility of the DJIA stocks: A note". Journal of Banking and Finance 27 ,2035-2043.

  Epps, W., and M. Epps, 1976, "The stochastic dependence of security price changes and transaction volumes: implications for the mixture of distributions hypothesis", Econometrica, 44, 305_321.

  Gallant A.R., Rossi P.E., and Tauchen G. 1992, "Stock Prices and Volume", Review of Financial Studies 5, 199-242.

  Hiemstra C., and Jones J.D. 1994 , "Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation", Journal of Finance, 49, 1639-1664.

  Hung, B.N, Yang , C.W, 2001, "An empirical investigation of trading volume and return volatility of the Taiwan Stock Market", Global Finance Journal, 12, 55-77.

  Jain P.C and Joh G.H. 1988, "The Dependence Between Hourly Prices and Trading Volume", Journal of Financial & Quantitative Analysis 23, 269-283.

  Jennings R. H. Starks L. and Fellingham J. 1981, "An Equilibrium Model of Asset Trading with Sequential Information Arrival", Journal of Finance 36, 143-161.

  Jennings R.H. and Barry C. 1983 , "Information Dissemination and Portfolio Choice", Journal of Financial and Quantitative Analysis,18, 1-19.

  Kalev,P.S., Liu ,W.M, Pham, P.K., 2002" Public Information Arrival and Volatility of Intraday Stock Returns", working paper,

  Karpoff, J.M., 1986, "A Theory of Trading Volume", Journal of Finance, December, Vol.41, pp.1069-1088.

  Karpoff, J.M., 1987, "The Relation Between Price Changes and Trading Volume", Journal of Financial and Quantitative Analysis, March, Vol.22, pp.109-126.

  Lamoureux, C. G., and W. D. Lastrapes ,1990," Heteroskedasticity in Stock Return Data: Volume versus GARCH Effects", Journal of Finance, 45(1), 221_229.

  Lee B-S., and Rui O. M. ,2002, "The Dynamic Relationship Between Stock Returns and Trading Volume: Domestic and Cross-Country Evidence", Journal of Banking and Finance (26), 51-78.

  McInish, T.H. and Wood, R.A., 1990, "A Transactions Data Analysis of the Variability of Common Stock Returns During 1980-1984", Journal of Banking and Finance, Vol.14, pp.99-112.

  McInish, T.H. and Wood, R.A., 1990, "An Analysis of Transactions Data for the Toronto Stock Exchange: Return Patterns and End of the Day Effect", Journal of Banking and Finance, Vol.14, pp.441-458.

  Mestel , R. and Gurgul , H.,Majdosz ,P., 2003, "The Relationship Between Stock Returns, Return Volatility and Trading Volume on The Austrian Stock Market",working paper

  Omran, M. F., and E. McKenzie ,2000, "Heteroskedasticity in stock returns data revisited: volume versus GARCH effects", Applied Financial Economics, 10,553_560.

  Smirlock M., and Starks L.T.,1988, "An Empirical Analysis of the Stock Price-Volume Relationship", Journal of Banking & Finance 12 (1), 802-816.

  Tauchen, G. E., and M. Pitts 1983, "The price variabilityvolume relationship on speculative market", Econometrica, 51,485_505.

  Tauchen, G., and Pitts, M. ,1983, "The Price Variability-Volume Relationship on 


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه تحصیلی برای اخذ کارشناسی ارشد M.A مدیریت بازرگانی- مالی چکیده: مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش چهار فرضیه تدوین گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. هدف علمی پژوهش، بررسی تاثیر معاملات بلوک بر نوسانات قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه مرتبط با پنج معامله پیشین و آتی معامله ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در عملکرد بهتر شرکت‌ها بازی می‌کند. لذا تعیین سیاست‌های مناسب در این جهت می‌تواند تأثیر بیشتر و بسزائی داشته باشد. چراکه هرچه عملکرد شرکت‌ها بهتر گردد ارزش آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. از این رو می‌تواند گفت ثروت سهامداران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تحقیق ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي گرايش برنامه‌ ريزي سيستم‌ هاي اقتصادي    بهمن ماه 1393 چکيده: با توجه به اهميت بازارهاي مالي و از

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف ...

ثبت سفارش