پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه

word 420 KB 32387 71
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  جنگلداری اجتماعی تلاش همگانی در جهت شکل گیری جریانی از تولیدات جنگلی همراه با حفاظت و احیاء منابع جنگلی در دراز مدت برای منفعت رسانی به کل جامعه می باشد.

  هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه (شهرستان دره شهر) می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع توصیفی و از بین تحقیقات توصیفی از نوع علی- رابطه ای می باشد. جامعه آماری شامل افراد فعال ساکن در مناطق جنگلی شهرستان دره شهر بوده اند. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده است. آمار و اطلاعات از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و نیز روش میدانی از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. برای روایی پرسشنامه از نظرات و پیشنهادهای اصلاحی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و نیز کارشناسان خبره اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام استفاده شد، همچنین پایایی پرسشنامه با تعیین ضریب آلفای کرونباخ به میزان 89 درصد مشخص شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار آماری   SPSSنسخه 21 استفاده شد. همچنین در این تحقیق برای آزمودن فرضیه ها از ضریب همبستگی اتا و تحلیل رگرسیونی لجستیک استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که بین متغیرهای سن، تعداد اعضای خانواده، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال، شغل اصلی، درآمدسالانه، عوامل ارتباطی، عوامل ترویجی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و عوامل سیاسی روستاییان و مشارکت آنها در جنگلداری اجتماعی رابطه مستقیم و معنی دار و بین متغیرهای جنسیت، مالکت زمین زراعی و نوع سوخت مصرفی رابطه معنی دار وجود ندارد. نتایج بیانگر آن است که عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل ارتباطی، عوامل ترویجی و ویژگی های فردی بر متغیر مشارکت روستاییان در جنگلداری اجتماعی تأثیر گذار است.

  واژه های کلیدی: جنگلداری اجتماعی، مشارکت مردمی، منابع طبیعی، عوامل ارتباطی، کبیر کوه، دره شهر

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   1-1- مقدمه

  پایه و اساس اقتصاد جوامع بشری به حیات و شادابی عرصه های منابع طبیعی وابسته است و منابع طبیعی هر جامعه ثروت اصلی آن محسوب می گردد. وجود ارزش های اقتصادی و زیست محیطی در منابع طبیعی، تکیه گاه مطمئنی برای تداوم بقای انسان و سایر موجودات زنده و تضمین کننده شکوفایی حیات و توسعه پایدار است.

  در سال های اخیر اقدامات گسترده و مفیدی در جهت مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای همکاری و کمک در امر حفظ و احیای منابع طبیعی در ایران صورت گرفته است تشکیل بیش از 806 تعاونی منابع طبیعی، آموزش حدود یک میلیون نفر از بهره برداران و مردم، همکاری با بیش از 126 سازمان غیر دولتی، جلب همکاری 15 وزارتخانه و سازمان دولتی، همکاری با شوراهای اسلامی، سازماندهی محافظین افتخاری، واگذاری حدود 8 میلیون هکتار از مدیریت جنگل های شمال و خارج از شمال ایران به مردم در قالب تعاونی های جنگل و مدیریت منابع جنگلی، جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در امر تولید، اشتغال و توسعه جنگل و مرتع و ایجاد فضای سبز در قالب طرح طوبی از جمله فعالیت های مشارکتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در سال های اخیر بوده است (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، 1379).

  با وجود اقدامات مفید و مؤثر فوق متأسفانه مشارکت مردم در منابع طبیعی با مشکلات و موانع زیادی روبرو بوده است. برخی از مشکلات به مسائل ساختاری نظام اداری از جمله فقدان قوانین راهگشا برای مشارکت مردم، بروکراسی پیچیده، فقدان ظرفیت لازم برای پذیرش مشارکت مردم، عدم حمایت بانکها و نبود منابع اعتباری برای طرح های منابع طبیعی بر می گردد. برخی از مشکلات مثل کم سوادی یا بیسوادی بهره برداران، کمبود تشکل های مناسب برای سازماندهی آنان و فقدان انگیزه اقتصادی برای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ناشی از فقدان یک نظام کارآمد حمایتی و هدایتی می باشد. همچنین بعضی از طرح های منابع طبیعی به گونه ای طراحی شده اند که بهره برداران و سرمایه گذاران تمایل کمتری به مشارکت در آنها دارند (شاعری، 1379).

   

   

   

  1-2- بیان مسئله

  کشور ایران دارای 4/12 میلیون هکتار جنگل می باشد که در پنج ناحیه رویشی جدا از هم واقع گردیده اند. ناحیه رویشی زاگرس با حدود پنج میلیون هکتار با وسعتی معادل 40 درصد از کل جنگل ها بیشترین سهم را دارا می باشد اما به دلایل ناشی از میزان افزایش جمعیت، ناموزونی و نابرابری نیازهای حیاتی و میزان تولیدات و خدمات، چرای بی رویه دام، توسعه اراضی کشاورزی، تأمین چوب جهت سوخت، سرشاخه زنی درختان و بسیاری عوامل دیگر جنگل های این منطقه دچار تخریب شدید شده است که برخورد با چنین معضل و مشکلی مستلزم اتخاذ تصمیمات قاطع، همه جانبه و هماهنگ در ابعاد مختلف سیاست گذاری، طراحی و اجرا مبتنی بر اصول مشارکت در چار چوب توسعه پایدار می باشد و به ناچار باید در جهت رفع و کاهش این بحران ها به تدابیر و دخالت های اندیشمندانه انسانی در فرآیند حفاظت، رشد و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست متوسل شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه وسعت زیاد این منابع، کار حفظ و نگهداری آنها را از عهده یک نهاد یا سازمان و حتی دولت به تنهایی ساقط کرده، بنابراین لازم است تمهیداتی در جهت مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از منابع طبیعی اندیشیده شود (شریعتی و همکاران، 1384).

  مساحت جنگل های زاگرس که طول 1600 کیلومتر از رشته کوه های زاگرس از شمال غربی کشور تا جنوب شرقی در استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و فارس را شامل می شود، معادل 550/561/5 هکتار برآورد می گردد. حجم خانوارهای استفاده کننده از هیزم در جنگل برای تأمین سوخت در روستاها و نقاط عشایری محدوده های جنگلی زاگرس حداقل 400 هزار خانوار برآورد و متوسط مصرف هر خانوار در طول سال 25 متر مکعب برآورد گردیده است (ابراهیم پور، 1378).  

  استان ایلام یکی از استان های واقع در غرب کشور و جزء منطقه رویشی زاگرس می باشد. این استان در مجموع 11% جنگل های زاگرس و 4% جنگل های ایران، 97/4 % کل مراتع رویشی زاگرس و 8 % کل سطح مراتع ایران را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر 38/87 % کل سطح استان را منابع طبیعی تشکیل داده اند. سطح جنگل های استان ایلام برابر 667/641 هکتار با غالبیت گونه بلوط و سطح مراتع استان برابر با 280/146/1 هکتار می باشد (سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، 1385).

  مشارکت و همکاری مردم ایران زمین در حفاظت از منابع طبیعی قدمت طولانی دارد. طی قرون متمادی عرصه های وسیع منابع طبیعی توسط مالکان و بهره برداران عرفی حفاظت شده است، ولی به علت تغییرنظام های سنتی، تأکید بیش از حد بر مدیریت دولتی، عدم جایگزینی نظام مطلوب مشارکتی، افزایش جمعیت، فقر و فقدان آگاهی های لازم، به تدریج عرصه های منابع طبیعی به کاربری های زراعی و باغی تغییر یافته و آثار سوء آن به صورت سیل، خشکسالی، تغییرات آب و هوا، کاهش تنوع زیستی، فرسایش خاک و صدمات دیگر خود را نمایان ساخته است (شاعری و سعدی، 1382).

  یکی از راه کارهای حل مشکلات منابع طبیعی و زیست محیطی در کشور ما، مشارکت روستاییان و بهره برداران از منابع طبیعی در فعالیت های حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره برداری از آن است (قناعت، 1385).

  از آنجا که موانع مشارکت متعدد است، باید راه حل های جامعی برای تشویق مشارکت به کار رود. مشارکت نیازمند زمینه سازی است. مردم باید نقش و وظیفه خود را در نظام مشارکت به خوبی بدانند، در سازمان هایی که سیستم مشارکتی فعال است، بین مسئولان، کارکنان و مردم اعتماد متقابل وجود دارد (حاجی موسی، 1374). به عبارتی قدم اول در نزدیک شدن به مردم، جلب اعتماد آنهاست (شاعری و سعدی، 1382). 

  در جنگل های زاگرس به علت تراکم بالای جمعیت و وابستگی شدید معیشتی روستائیان و جنگل نشینان به جنگل و محصولات آن و غیر قابل اجتناب بودن مدیریت آن به کمک مردم محلی، ما را بر آن می دارد تا با اعمال نوع خاصی از مدیریت (مدیریت مشارکتی یا جنگلداری اجتماعی) این جنگل ها را به سمت یک جنگل پایا و ایده آل پیش برده و از نابودی و تخریب آن جلوگیری گردد و همچنین نیازهای مردم محلی را تا حدی که به جنگل آسیب جدی و جبران ناپذیر وارد نسازند برآورده گردد. برای نیل به این هدف باید با نیازها و خواسته های مردم محلی و جوامع جنگل نشین کاملاً آشنا شد و نظرات آنها را در برنامه ها و هدف گذاری دخالت داده تا کمترین تعارض در مدیریت جنگل و خواسته های مردم محلی پیش آید.

  در زمینه حل مسائل و مشکلات روستائیان مناطق جنگلی، نظرات متفاوتی داده شده است. برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که روستائیان به مناطق دیگر کوچ داده شوند تا بتوان منابع طبیعی کشور از جمله، جنگل ها را به نحو بهتری حفظ نمود. دسته ای دیگر معتقدند که باید تعداد خانواده های کشاورزان ایران تقلیل داده شود. زیرا زمین های قابل کشت و زرع مملکت تکافوی این همه کشاورز را نمی نماید و ما بقی باید در صنعت و یا شعبه های دیگر اقتصادی کشور مشغول گردند. کوچ دادن روستائیان از منطقه ای به منطقه دیگر از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و غیره همانطور که از نتایج حاصله در ایران و کشورهای دیگر به دست آمده، مواجه با مشکلات زیاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد یود. البته تحقق این هدف به صورت محدود و با در دست داشتن طرح دقیق توصیه شده است (یخکشی، 1379).

  همانطور که اشاره شد یکی از علل تخریب جنگل ها روستائیان فقیر و کم درآمد می باشند. کشاورزان در مناطق جنگلی به علت نداشتن کار دائم و درآمد کافی برای گذراندن معیشت خود و خانواده خویش جنگل تراشی می کنند و بر سطح زمین کشاورزی خود می افزایند و درختان را به صورت هیزم می سوزانند تا سرمای شدید و یخبندان زمستان را سپری کنند، به نظر می رسد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از بدو تأسیس تا به حال، تمام انرژی خود را به امر برنامه های حفاظتی صرف و یک طرفه، معطوف داشته و از اهداف دیگر از جمله حفاظت همراه با مشارکت مردمی، احیاء و توسعه همراه با مشارکت مردمی، درک حقایق و واقعیت هایی که روستائیان به عنوان مشکل با آن روبرو هستند و حل معضلات آنها و در دست گرفتن امر بهره برداری بر مبنای اصل توسعه پایدار به وسیله کارشناسان زبده خود غافل مانده است (یخکشی، 1382).

  یکی از علل ناکامی دولتها در دست یابی به اهداف و معاهدات بین المللی، عدم مشارکت فعال مردم به ویژه جنگل نشینان در فرآیند تصمیم گیری و نظارت بر برنامه های زیست محیطی و منابع طبیعی آن جوامع است (شاعری و سعدی، 1382).

  بیشتر روستائیانی که امروزه در امر تولیدات کشاورزی و دامداری ناموفق بوده و جهت ترمیم مسائل اقتصادی خود به منابع طبیعی از جمله، جنگل و مرتع پناه برده و دست اندازی می کنند، در اثر فقر مالی و فرهنگ زیست محیطی و آموزش آنها بوده است. چنانچه انگیزه کافی برای این روستائیان ایجاد شود و از نظر اجتماعی و اقتصادی به وضع آنها رسیدگی گردد، نه تنها آسیبی متوجه منابع طبیعی نخواهد شد، بلکه با مشارکت و آموزش و کمک خود روستائیان می توان عرصه های منابع طبیعی و به طور کلی محیط زیست را حفظ و احیاء نمود (میر رجبی و همکاران، 1384).

   

  Abstract 

  Social forestry is a common effort aiming at the formation of forest production along with reserving forestry natural resources in long term for whole community to get benefit. The main objective behind the present study of factors influencing social forestry in the vegetative kabirkoh areas ( case study: darreshar county). This descriptive – applied research is considered as a causative – relative study. The findings revealed That there is a direct and meaningful relationship among age, the namber of family members, marriag, educational level, employment, main job, yearly income, relational factors, developmental factors, social and cultural factors, and rustic political factors, and their participation in social forestry variables. As well there is not any meaningful relationship between gender, land ownership and the consuming fuel variables. As well, job situation, main job, behavioral relations, developments, political, social and cultural have been identified and in vestigated in a regression logestic way in which its sixth step has been reported and they show the meaningfulness of the variables. The results show that social and cultural factors, relational and developmental factors, and individual characteristics have a positive impact upon rural participation in social forestry variables.

  Key Words: Social forestry, public participation, natural resources, relational factors, Kabirkooh, Dareshahr    

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  فهرست منابع فارسی:

  ابراهیم پور، م. عوامل انسانی مؤثر بر تخریب جنگل ها و مراتع با تأکید بر منطقه زاگرس. مجله علمی جهاد. سال نوزدهم، شماره 233-232، ص 32، 1378.

  احمدی، ر. پیام مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام به مناسبت هفته منابع طبیعی. خبرنامه پیک طبیعت (بلوط)، ص 1، اسفند 1391.

  افتخار، ج. جنگل ها نعمت با ارزش الهی. مجله صالحین روستا. ش 194، ص 16، 44 و 45، اسفند 1380.

  آرایش، ب؛ حسینی، ف؛ میردامادی، م؛ ملک محمدی، ا. 1389. مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره برداران درباره مشارکت مردم در فرآیند حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع استان ایلام. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 17(3): 392-377.

  امتحانی، م ح؛ میبدی، م؛ زنگنه، ه. 1385. بررسی تنوع گونه های چوبی و گال های جنگل های زاگرس شمالی. مجله جنگل و مرتع، ش71: ص60.

  بازدار، ع. اسفندماه 1389. خبر نامه پیک سبز. روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام. ص2.

  بهبهانی، م. 1375. به دنبال توسعه پایدار مرتع. مجله علمی جهاد، ش 183-182:80-75.

  پیری، ع. 1391. خشکیدگی درختان بلوط.نشریه فنی ترویجی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ایلام

  توکلی، ج. فروردین و اردیبهشت ماه 1380. نگاهی به طرح ساماندهی خروج دام از جنگل و تجمیع خانوارهای پراکنده جنگل نشین. ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی جهاد، سال بیستم (239-238): 54.

  ثمری، داود؛ چیذری، محمد. 1384. طراحی الگوی مناسب ترویج جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی زاگرس. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی، سال یازدهم(3) : 47-31.

  حسینی، ف؛ ابوئیه، ف. 1378. روش های جلب مشارکت مردمی در منابع طبیعی، جهت حفظ و احیای منابع طبیعی در هر کشور. مجموعه مقالات اولین همایش منابع طبیعی مشارکت و توسعه، دفتر ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی، ص 678-677.

  حیدری، مازیار؛ خسروپور ،اسماعیل؛ حسینی، سید انور؛ درنا، رضایی. بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی مردم جنگل نشین زاگرس میانی و تأثیر آن بر تخریب منابع طبیعی (مطالعه موردی: شیروان چرداول).

  خاتون آبادی، س. 28 و 29 دیماه 1379. مشارکت انسانی و ارتباط دو سویه (چارچوبی برای تشکیل گروه های حافظ منابع طبیعی و توسعه پایدار). مقاله ارائه شده به اولین همایش منابع طبیعی، مشارکت و توسعه، تهران.

  خلیلی و کامکار حقیقی، ع. 1375. نقش انگیزه اقتصادی در جنگل داری مردمی به منظور توسعه منابع طبیعی. مقاله ارائه شده به سمینار علمی ترویج منابع طبیعی تهران. معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی.

  رضوانفر، ا. 1380. مشارکت مردم در جنگلداری اجتماعی. مقاله ارائه شده به همایش منابع طبیعی. مشارکت و توسعه سازمان جنگل ها و مراتع کشور، رامسر.

  روشنی، م. 1392. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان جنگل نشین در حفاظت از جنگل ها (مطالعه موردی: شهرستان های شمالی ایلام). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

  زندبصیری، م؛ غضنفری، ه؛ سپهوند، ا؛ فاتحی، پ. 1392. بررسی یگان های مدیریتی مناسب به منظور اعمال مدیریت در جنگل های زاگرس. مجله جنگل و مرتع، ش 96 و 95: ص47.

  سازمان جنگل ها و مراتع کشور. 1379. آمارنامه سازمان جنگل ها و مراتع کشور. دفتر طرح و برنامه و آمار، تهران.

  سلطانی، غ. 1373. نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی در مدیریت و بهره برداری از مراتع کشور. خلاصه مقالات سمینار ملی مرتع و مرتعداری در ایران.

  سلمانی، م. 1381. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در انجام فعالیت های آموزشی- ترویجی از دیدگاه روستاییان در عرصه های منابع طبیعی استان سمنان. فصلنامه پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 9(1).

  سیمای منابع طبیعی استان ایلام.1385. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اداره کل منابع طبیعی استان ایلام.

  شادی طلب، ژ و همکاران. 1377. جنگلداری اجتماعی. طرح تحقیقاتی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

  شاعری، ع؛ سعدی، ح. 1382. راهنمای عملی مشارکت و ترویج منابع طبیعی. چاپ اول.انتشارات پونه، تهران، ص 40-30.

  شاعری، ع؛ سعدی، ح.1382. عوامل مؤثر بر مشارکت از دید موشی(1986). کتاب راهنمای عملی مشارکت و ترویج منابع طبیعی، ص 18-16.

  شاعری، ع. 1378. عوامل مؤثر در جلب مشارکت دامداران در ساماندهی دام از جنگل های شمال ایران. اولین همایش منابع طبیعی، مشارکت و توسعه، ص162.

  شاه ولی، م و همکاران. 1375. اصول ترویج برای پایداری منابع طبیعی تجربه کشور استرالیا. مقاله ارائه شده به اولین همایش ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، تهران.

  شریعتی، م؛ زیادبخش، س؛ ورامینی، ن. 1384. عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان جنگل نشین در حفاظت از جنگل های شمال و غرب کشور. فصلنامه جنگل و مرتع، ش67.

  شهرکی، محمدرضا و همکاران. 1391. عوامل مؤثر بر میزان استفاده جنگل نشینان(مطالعه موردی: جنگل گلوگاه-منطقه هزار جریب). نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی،1(4): 46-31.

  صیدیوسفی، ن. 1392. بررسی عوامل بازدارنده مشارکت بهره برداران روستایی در حفاظت از منابع طبیعی شهرستان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.

  طهماسبی، ا. تابستان 86. تخریب اراضی و تسهیلات جهانی محیط زیست. مجله جنگل و مرتع، ش75: ص8.

  عابدی، م. 1381. بررسی عوامل مؤثر بر حفاظت از جنگل های منطقه ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی.

  عبدالهی، ع. بهار 1382. حفاظت از منابع طبیعی ضامن توسعه کشاورزی پایدار. فصلنامه پیام روستا، ش6: ص2.

  عسگرنژاد، م ه؛ خوارزمی، ن؛ نعمت اله زاده، ف. 1387. نقش آموزش و اثر بخشی آن در توسعه فرهنگ منابع طبیعی(طرح کودکان دوستان طبیعت). مجله جنگل و مرتع، ش 80 و 79: ص93.

  فخاری، م. فروردین و اردیبهشت 1386. جنگل شناسی همگام با طبیعت، محور توسعه و پایداری اکوسیستم در جنگل های خزری. مجله جهاد، ش276: ص326.

  قناعت، ن. 1385. راه کارهای توانمندسازی جوانان روستایی جهت حفظ و احیاء منابع طبیعی شهرستان گرمسار. مجله جهاد، ش274: ص159-158.

  کارگر، ع؛ سروستانی، ا.1378 زمینه های مشارکت مردمی در طرح های منابع طبیعی (مطالعه موردی). اولین همایش منابع طبیعی، مشارکت و توسعه، ص371.

  کریمی، غ. 1382. طرح تعادل دام و مرتع. فصلنامه پیام روستا، ش6: ص13- 12و 19.

  کریمی، غ. بهار 1382. عوامل مؤثر در تخریب جنگل ها و مراتع. فصلنامه پیام روستا، ش6: ص12.

  کمالی، م. 1385. توسعۀ پایدار، منابع طبیعی، چاره ها و چالش ها. مجله جنگل و مرتع، ش 73 و 72: ص 34.

  لیسک 1984؛ اوکلی و مارسدن 1996؛ آبهوف و کوهن 1976؛ طولی 1372. 1382. کتاب راهنمای عملی مشارکت و ترویج منابع طبیعی، شاعری و سعدی، ص4-3.

  متولی، ح. 1385. بررسی موانع و مشکلات حفاظت از منابع طبیعی در استان سمنان با رویکرد ترویجی. فصلنامه جنگل و مرتع، ش71: ص69.

  محمدی، غ. 1383. عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح های آبخیزداری. ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی جهاد(ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، ش262: ص17-13.

  مروی مهاجر، م. 1385. جنگل شناسی و پرورش جنگل. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران، ص 18.

  ملک نیا، ر؛ نمیرانیان، م؛ فقهی، ج. 1385. بررسی عوامل مؤثر در انتخاب اراضی کشاورزی زیر اشکوب در جنگل های زاگرس و تأثیر آن ها بر وضعیت توده های جنگلی(مطالعه موردی: سامانه عرفی چشمۀ خزانۀ ایلام). مجله جنگل و مرتع، ش71: ص22.

  مندوزا و پارابهو (2006). فروردین و اردیبهشت ماه 1386. رهیافت مشارکتی در پژوهش و توسعه کشاورزی. مجموعه مقالات علمی جهاد، ش276: ص174.

  مهدوی، ع. 1389. محصولات غیر چوبی جنگل ها و مراتع زاگرس، ایلام. انتشارات دانشگاه ایلام.

  مهرعلی تبار، م. 1391. تحلیل جایگاه مشارکت روستاییان در حفظ منابع طبیعی جنگلی. دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان.

  می، 1998؛ اولسون، 2000؛ بریانت و همکاران 1997.تابستان 1386. مفاهیم حفاظتی در مدیریت جنگل و تنوع زیستی. مجله جنگل و مرتع، ش75: ص92.

  میررجبی، ح؛ یخکشی، ع؛ عمادیان، ف؛ فلاح، ا.1385. نقش مدیریت در بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی روستاییان مناطق جنگلی. مجله جنگل و مرتع، ش71: ص26.

  یخکشی، علی. 1379. گفتگو و درک ملت ها.انتشارات علمی و فرهنگی دانشگاه مازندران، ص148.

  یخکشی، علی. 1382. مدیریت سازمان جنگل ها و مراتع و حفاظت محیط زیست ایران در مقایسه با سیستم مدیریت پاره ای از کشورهای اروپایی. انتشارات دانشگاه مازندران، 302 ص.

  Abbot, j.I.O.,and Homewood, K. 1999. A history of change: causes of miombo woodland decline in a protected area in Malawi, j. Apple. Ecol, 36:422-433

  Adnan, M., and Holscher, D. 2011. Medicinal plants old-growth, degraded and re-growth forests of NW Pakistan, Forest Ecology and Management, 261: 2105- 2114.

  Coder, Kim. D. 1996. Concepts of change: featuring community forestry. Warnell school of forest resources, the university of Georgia

  Faham, E., Rezvanfar٫ A٫. Shamekhi٫ T. 2008. Analisis of Factors Influencing Motivation of Villagers′ Participation in Activities of Social Forestry (The Case Study of West Mazandaran). American Journal of Agricultural and Biological Sciences 3(2): 451-456, 2008. ISSN 1557-4989

  FAO. 1992. Forest and cultures in Asia. Workshop and project proposal on focus. Regional unit of social and Human sciences in Asia and the pacific. Bangkok.

  FAO. 2001. State of the world forests. Romem.

  Fisher, M.  2004. Household welfare  and forest dependence in southern Malawi, Environment and development economics.Cambridge University Press. 9:135-154.

  Fortman, L. 1984. The tree tenure factoring agroforestry with particular reference to Africa. Agorforestry systems, 2:231-248.

  Guggenheim,s. & spears, j. 1991. Sociological and environmental dimensions of social forestry projects. Washington,DC/ London.

  Mirakzadeh, A. A., Baharmi, M., and Ghiasvand Ghiasy, F. 2011. Analysis of the effective factors on sustainable exploitation of forests wood ( case study: Dejhen village in Kamyaran County), journal of  Forest and wood products (JFWP), Iranian journal of  Natural Resources, 64, 1: 91-106. (In Persian)

  Mushi, S. Samuel. 1986. Institutionalization of popular participation, the tanzanion experience.

  Raizada, A., Dogra, P., and Dhyani, B.L. 2008. Assessment of a multi-objective  decision support system generated land use plan on forest fodder dependency in a Himalayan watershed, Environmental  modeling and software,23:1171-1181.

  Richard, A.G., Mafuru, c.s., paul, M., Kayombo, c.j., Kashindye, A.M., chirenje, L.I., and Musamba, E.B., 2011, Human activities influcncing deforestation on meru catchment forest Reserve. Tanzania, Hum Ecol, 33(1): 17-20.

  Shariati, M.R, Ziadbakhsh, s., and Varamini, N., 2005. The factors which affect on participating forest rural people in conservation of the factors in the North and West of  Iran, Forest and Rangeland journal, 67: 47-57.

  Shah, S. A. 1996. Forestry for people. Indian council of Agricultural Research new Dehli, India.

  Shahvali, m. 1994. Campoment analysis of farmer and grazier decisions and attitudes intwo local government shires of new south walls- Australia, Ph.D. thesis.

  Soltani, A., Shamekhi, T., Noori Naieni, M.S., and Arabmazar, A.2011. Effects of forest resources on income distribution and poverty (case study: watershed of Tang Tamoradi), journal of forest and wood products (JFWP), Iranian journal of natural resources, 63, (4): 369-385. (In Persian)

  Tewari, R. N. &  Masca Renhas, O. A. 1980. Community forestry management for Rural development, India.

  Warner, K. 2000. Forestry and Sustainable livelihoods, Unasylva. No, 202. Vol. 51.

  World Bank. 2001. A revised forest strategy for the world bank group. Washington D.C., World commission on environment and development (WCED), 1987, our common future, Oxford: Oxford University Press.1-65p.


موضوع پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, نمونه پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, جستجوی پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, فایل Word پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, فایل PDF پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, پروژه درباره پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی در حوزه رویشی کبیرکوه

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق خشک و بیابانی به نام خدا 1-1 مقدمه : کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند. وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم چکیده: از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم، به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .علّت این توجه نه فقط به خاطر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : مدیریت بازاریابی چکیده: امروزه توجه به گردشگری، به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهان و کشورها، به سرعت در حال گسترش است. در این بین توجه به توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملت ها با همدیگر ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی چکیده تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در یک حوضه ی آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی و یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب کرده است. محدوده مورد مطالعه در این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این تحقیق با عنوان بررسی توان های طبیعت گردی سوادکوه صورت پذیرفته است.هدف از این تحقیق شناسایی و معرفی توانمندی ها و پتانسیل های طبیعت گردی در منطقه سوادکوه با هدف حفظ منابع طبیعی موجود و تداوم و پایداری آنها و تقویت ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)در جغرافیای طبیعی گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده : حوادث طبیعی مهمترین عامل نگرانی انسان در هر زمانی بوده است . یکی از مهمترین حادثه طبیعی ، لغزش زمین بوده که هر ساله خسارتهای مالی و جانی فراوانی را به ارمغان می آورد که این امر مشکلاتی را در اجرای طرحهای عمرانی ایجاد می کند . این پژوهش جهت بررسی عوامل موثر در ایجاد ...

گروه مرتع و آبخیزداری پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته بیابان­زدایی چکیده پروژه بین­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­های دولتی و سازمان­های غیر دولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی آغاز به فعالیت نموده است و علی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای آن ...

ثبت سفارش