پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L)

word 440 KB 32388 75
1393 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت: ۹,۷۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

  رشته: تولیدات گیاهی (گرایش تولید محصولات باغبانی)

  عنوان پایان نامه: تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum.L)

   

      به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی      سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور بستر در چهار سطح (ورمی کمپوست، پرلیت +کوکوپیت، مخلوط خاک گلدانی و شاهد یا کنترل) و تاریخ کاشت در دو سطح (27 فروردین و 18 اردیبهشت) با 4 تکرار در شهرستان کلاله اجرا شد. زمانی که 80 درصد بوته ها به گل رفتند، تعداد 5 بوته رقابت کننده از هر تیمار پس از حذف اثر حاشیه در سطح باقیمانده هر کرت به طور تصادفی انتخاب و صفات رویشی شامل ارتفاع بوته، فاصله بین گره ها، تعداد گره در بوته، تعداد شاخه های فرعی، سطح برگ، شاخص سطح برگ و وزن کل برگ در بوته با ترازوی حساس تعیین شد. سپس بوته های برداشت شده در تاریکی و در دمای 25 درجه سانتی گراد قرار گرفته و پس از آن صفاتی مانند وزن خشک اندازه گیری شد. پس از حذف حاشیه و خشک شدن یک سوم بالایی بوته ها و رسیدن کامل بذور، تعداد 10 بوته رقابت کننده از هر تیمار، جمع آوری بذور صورت گرفت که در این زمان متغیرهای قابل اندازه گیری شامل طول گل آذین، تعداد گل آذین، تعداد بذر در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در هکتار بود و پس از تمیز کردن و عبور دانه ها از الک، وزن آنها با ترازوی حساس اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن ورمی کمپوست (7 تن در هکتار) به خاک باعث بیشترین ارتفاع بوته (18/150 سانتی متر)، تعداد گل آذین در بوته (22/13)، طول گل آذین در بوته (47/31)، تعداد چرخه گل در هر گل آذین (02/17)، تعداد کل چرخه گل در بوته (4/225)، وزن بذر در بوته (36/9 گرم)، تعداد بذر در هر بوته (25/4517)، وزن هزار دانه (07/2 گرم)، عملکرد بیولوژیک (36/4902 کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت (28/15)، عملکرد بذر در هکتار (46/749 کیلو گرم در هکتار) مربوط به تاریخ کاشت اول بود. این مطالعه نشان داد که تیمارهای حاوی کود های آلی و معدنی در مقایسه با شاهد و همچنین تاریخ کاشت اول (27 فروردین) در مقایسه با تاریخ کاشت دوم (18 اردیبهشت) اثرات بهتری بر صفات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد ریحان داشت. نتایج این تحقیق می تواند در افزایش عملکرد بذر ریحان و نیز برنامه تولید بذر به کار رود.

  واژه های کلیدی: ریحان سبز، بستر کاشت، تاریخ کاشت، بذر، عملکرد

  مقدمه

      گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum.L)، گیاهی یک ساله و اسانس دار بوده که به وسیله بذر تکثیر شده و علاوه بر مصارف دارویی به عنوان سبزی هم مصرف می گردد. رشد رویشی و عملکرد بذر در گیاهان تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار می گیرند که یکی از این عوامل نوع محیط کشت است. امروزه مواد بسیاری با منشأ آلی و معدنی در اختیار قرار دارند که می توانند به محیط های کشت اضافه گردند و این مواد با تحت تأثیر قرار دادن وضعیت pH خاک، میزان عناصر معدنی در دسترس گیاه، میزان نگهداری رطوبت در خاک، الگو و میزان رشد ریشه در محیط کشت  و ... نقش مهمی را در عملکرد ایفا می کنند (رحمتی و همکاران، 1387).

      تصمیم گیری در مورد زمان کاشت مطلوب یک گیاه زراعی بسیار با اهمیت بوده و از عوامل مهم جهت رسیدن به حداکثر عملکرد بالقوه در گیاهان می باشد. تأثیر عوامل محیطی بر مراحل فیزیولوژیکی گیاه باعث می شود که تاریخ کاشت از منطقه ای به منطقه دیگر و حتی در یک منطقه بسته به اختلاف ژنتیکی میان ارقام فرق کند (هدلی و همکاران، 1983؛ سندهو، 1984). انتخاب تاریخ کاشت مناسب به علت ضرورت استفاده حداکثر از منابع طبیعی طی فصل رشد حائز اهمیت است. تأخیر در کاشت نیز به علت کوتاه شدن دوره رشد گیاه و احتمال برخورد زمان گلدهی با درجه حرارت های  بالا اثرات نامطلوبی بر رشد و نمو گیاهان می گذارد (باروس و همکاران، 2004).

      علاقه برای تولید گیاهان دارویی و  معطر و تقاضا برای محصولات طبیعی به طور مداوم در جهان رو به افزایش است (کاروبا و همکاران، 2002). به گونه ای که قرن بیستم را به نام قرن بازگشت به طبیعت و قرن استفاده از داروهای گیاهی نام نهاده اند (گلشادی و همکاران، 1381).

   

  1-2- گیاه شناسی تیره نعناع

      گیاه ریحان از تیره نعناع Labiatae- Lamiaceae است. این خانواده از حدود 200 جنس و 3000 گونه تشکیل شده که همه جازی می باشند. گیاهان این خانواده در 8 زیر خانواده طبقه بندی  می شوند. جنس های مهم هر زیر خانوادۀ عبارتند از:

  زیر خانواده آجوگوئیده: جنس های توکریوم (300 گونه) و آجوگو (40 گونه).

  زیر خانوادۀ پروستاندروئیده: جنس پروستاندرا (50 گونه).

  زیر خانوادۀ پراسیوئیده: جنس گومفوستما (40 گونه).

  زیر خانوادۀ اسکوتلاریوده: جنس اکوتلاریا (300 گونه).

  زیر خانوادۀ لاوان دومیوده: جنس لاواندولا (28 گونه).

  زیر خانوادۀ لامیوئیده: جنس های سالویا (700 گونه)، تیموس (400-300 گونه)، استاخیس (300 گونه)، لامیوم (50 گونه) و منتا (25 گونه).

  زیرخانوادۀ اکیموئیده: جنس های هیپتیس (400 گونه) و اکیموم (150 گونه).

  زیر خانوادۀ کاتوپریوئیده: جنس کاتوفریا (3 گونه). 

      45 جنس با بیش از 345 گونه از این خانواده در ایران پراکندگی دارند که پر گونه ترین جنس های آن عبارت اند از نپتا با 65 گونه، سالویا با 56 گونه، استاخیس با 35 گونه، اسکوتلاریا با 19 گونه، فلومیس با 17 گونه، ارمواستاخیس با 15 گونه، تیموس با 14 گونه، تیوکریوم با 12 گونه، ساتورجا با 11 گونه و ماروبیوم با 10 گونه، لامیوم، هیمنوکلاتر، زیزیفورا، اوریگانوم و منتا را نام برد (بخشی خانیکی، 1386).

      خانواده پونه حاوی تعدادی از سبزیجات معطره است که از میان آن ها می توان از گونه های نعناع و پونه (منتا)، آویشن (تیموس)، کاکوتی (زیزیفورا)، مرزه (ساتورجا) و ریحان (اکیموم) را نام برد. بادرنجبویه (ملسا افیسینالیس) و مرزنگوش (اریگانوم ولگار) و چندین گونه دیگر جزء گیاهان دارویی محسوب می شوند. گونه های چندی از جنس های کولئوس (حسن یوسف)، سالویا (مریم گلی)، روزمارینوس (رزماری)، لاواندولا (لاواند یا اسطوخودوس) و ... به عنوان گیاهان زینتی کاشته        می شوند. دو جنس اخیر در عطر سازی نیز استفاده می شوند (بخشی خانیکی، 1386).

      گیاهان این خانواده غالباً علفی یا درختچه هایی بوته ای شکل، به ندرت درختان کوچک و معمولاً دارای ساقه چهارگوش هستند. اعضای این خانواده اکثراً پوشیده از کرک ها و غدد ترشحی بوده که حاوی مواد معطر می باشند. برگ ها معمولا ساده و فاقد گوشوارک و متقابل هستند. گل ها نامنظم و بر روی گل آذین یا سنبله های مجتمع به نام ورتیسل قرار دارند. براکته های برگ مانند و براکتئول ها معمولاً کوچک یا گاهی فاقد براکتئول هستند. گل ها دو جنسی (گاهی اوقات اندام های نر کاهش یافته یا نازا بوده و عملاً گل ها ماده هستند) و دارای کاسۀ گلی مرکب از 5 کاسبرگ متصل به هم پیوسته هستند که شیپوری یا زنگوله ای شکل بوده و گاهی اوقات دارای دو لبه است. گلبرگ ها نیز 5 عدد و پیوسته به هم و جام گل لبدیسی است. پرچم ها 4 عدد به ندرت 2 عدد و متصل به جام یا لولۀ گل بوده و دارای میله های برابر یا نا برابر هستند. در برخی از جنس ها قاعدۀ میله پرچم به صورت اهرم در آمده و به اتصال دهندۀ بساک ها که رشد زیادی یافته و طویل شده است، وصل گردیده است. این حالت گرده افشانی گل را توسط حشرات تسهیل می کند. مادگی زبرین و مرکب از 2 برچۀ متصل به هم می باشد که مجموعاً دارای چهار خانه و هر خانه حاوی یک تخمک قاعده ای است. خانه معمولاً ساده و با قاعدۀ تخمدان متصل است و دارای کلالۀ غالباً دو شاخه ای است. میوه مرکب از 4 فندقه یا کافشه ای است که هر یک حاوی 1 دانه هستند. دانه ها دارای آندوسپرم کم یا فاقد آندوسپرم هستند (بخشی خانیکی، 1386). موسیلاژ در برخی دانه ها مثل آجیلکها (nutlet) و میوه های تک دانه رایج است که در خانواده چلیپائیان، نعناع، مرکبان و بار هنگ مشاهده می شود (زهری، 1962؛ جعفری، 1383). اعمال موسیلاژ متعدد است (فان و ورکر، 1972؛ جعفری، 1383). وقتی که دیاسپور بعد از آزاد شدن مرطوب شد، به خاک می چسبد و دیاسپور چسبنده، با باد یا باران به فاصله دور و نامناسب نمی رود. دیاسپور ممکن است به جانواران چسبیده و بعد پراکنده شود. موسیلاژ باعث کاهش وزن مخصوص دیاسپور در آب می شود. موسیلاژ در تنظیم جوانه زنی با توقف جوانه زنی دانه در مواقع خشکی یا فزونی آب، وقتی که دانه کاملاً با موسیلاژ پوشیده می شود نقش دارد. موسیلاژ عبور اکسیژن را به تأخیر انداخته و مانع جوانه زدن می شود. گیاهان این راسته دارای گلهای نا منظم و چهار پرچم بوده و پرچم پشتی کاملاً از بین رفته و یا به صورت پرچم نازا در آمده است. در تخمدان گیاهان این راسته در هر برچه یک یا دو تخمک وجود دارد. در این راسته تیره های نعناع، شاپسند، گلوبولاریا و بارهنگ قرار می گیرند (وزوایی، 1378).

   

  1-3- تاریخچه کشت ریحان

      ریحان دارای سابقه کشت 3000 ساله و از قدیم به وسیله مردم اروپا و آسیا در مراسم مذهبی و آیین های سنتی مورد استفاده قرار می گرفته است (پراکاش، 1990؛ پازکی و همکاران، 1390)، منشأ این گیاه را افغانستان (زرگری، 1375)، ایران (امید بیگی، 1379؛ زرگری، 1375)،  فلات ایران (حاجی شریفی، 1382)، هند (امید بیگی،1379؛ پراکاش، 1990)، شرق دور، هندوستان، پاکستان، تایلند (داک، 2002)، شمال غربی، شمال شرقی آفریقا و آسیای میانه (اراباسی و عمین، 2004)، آسیای جنوبی و آفریقای مرکزی (جمیز، 1990) گزارش نموده اند. ریحان در ایران و افغانستان به طور خودرو        می روید ولی تولید فعلی در ایران از صد در صد از کشت در مزارع به دست می آید. در ایران به طور وحشی در اطراف تهران، همدان، خراسان در ارتفاع 2300 متری از سطح دریا و در کرمانشاه در ارتفاع 1500 متری  و هم چنین در خرمشهر، بلوچستان و آذربایجان در اطراف تبریز می روید (حاجی شریفی، 1382).

   

  1-4- معرفی و اهمیت ریحان

      ریحان (.Ocimum basilicum L) از گیاهان مهم متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) است. در بین گونه های این جنس، گونه .Ocimum basilicum L اقتصادی ترین گونه محسوب شده و تقریباً در تمام مناطق گرم و معتدل کشت و کار می شود. ریحان (48n=2) گیاهی یکساله، علفی، ایستاده، تقریباً بدون کرک، معطر به ارتفاع 60-30 سانتی متر می باشد. ریحان یک محصول مهم اقتصادی در سراسر جهان است که به عنوان گیاه دارویی، ادویه ای و هم چنین به عنوان سبزی تازه استفاده می شود (ماریوتی و همکاران، 1996؛ امید بیگی، 1997). ریشه ریحان مستقیم و مخروطی شکل است و طول آن به 16-10 سانتیمتر می رسد. ساقه چهارگوش و مستقیم است و انشعابات کم و بیش فراوانی دارد (امید بیگی، 1379). برگ های آن پهن و به رنگ سبز و کناره های آن صاف است (امید بیگی، 1379). برگ های آن به صورت متقابل بیضوی و نوک تیز  با کناره های دندانه دار      می باشد. برگ ها دارای دمبرگ، متقابل و تخم مرغی شکل می باشد (پراکاش، 1990). برگ های معطر این گیاه به صورت تازه یا خشک شده به عنوان چاشنی و طعم دهنده غذاها، شیرینی جات و نوشابه ها مورد استفاده قرار می گیرد (ماریوتی و همکاران، 1996؛ امید بیگی، 1997). گل ها کوچک به رنگ سفید، صورتی روشن و گاهی بنفش که به صورت مجتمع روی چرخه هایی در انتهای ساقه اصلی و فرعی ظاهر می شوند. در هر چرخه 17 تا 18 گل قرار می گیرد. بذر آن سیاه رنگ یا قهوه ای تیره است. وزن هزار دانه 2/1 تا 8/1 گرم است (امید بیگی،1379؛ زرگری، 1372).

   

  1-5- خواص دارویی ریحان

      ویژگی دارویی بودن گیاهان به واسطه ترکیبات متنوعی است، که طی واکنش های متابولیسمی در پیکره این گیاه تولید و تجمع می یابد. به طور کلی یکسری از واکنش های شیمیایی که واسطه آنزیمی دارند، در گیاهان زنده به عنوان متابولیسم شناخته می شوند. با هماهنگی واکنش های جزئی مسیرهای متابولیکی شکل می گیرند که به سنتز مولکول هایی مثل قندها، اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب، نوکلئوتیدها، و پلیمر های آنها شامل داکسی ریبونوکلئیک و ریبونوکلئیک اسید می انجامد. این تولید و تجمع به عنوان متابولیسم اولیه در نظر گرفته می شود. ترکیب های تولید شده از آن متابولیت اولیه نامیده می شوند که برای زنده ماندن و ادامه حیات گیاه ضروری هستند. علاوه بر این در گیاهان مسیرهای متابولیکی دیگری نیز وجود دارد که نقش محصولات این مسیرها در گیاهان چندان مشخص و بارز نیست و محصولات مذکور برای بقا و حیات گیاهان حامل آنها لازم و ضروری نیستند، به همین علت مسیر متابولیکی آنها را ثانوی (متابولیسم ثانوی) و مواد تولید شده از آنها را متابولیت های ثانوی می نامند. گیاهان ترکیبات متنوعی با وزن مولکولی پایین تولید می کنند که تا به حال صد ها نوع از این ترکیبات شناسایی شده اند. اما فقط تعداد کمی از آنها در گروه متابولیت های ثانوی قرار می گیرد. از آنجا که بسیاری از مولکول های کوچک که به وسیله متابولیت اولیه تولید می شوند به عنوان واحد سازنده متابولیت های ثانویه ضروری هستند، ارتباط نزدیکی بین متابولیسم اولیه و ثانوی وجود دارد. مسیر های متابولیکی بخشی از برنامه تکاملی به حساب می آیند. در واقع متابولیسم ثانوی نشانه تمایز سلول است و شکل گیری متابولیت های ثانوی نشانه اختصاصی شدن سلول ها است (حیدری، 1368؛ هاربورن، 1998؛ هوشیار، 1391). تاکنون بالغ بر 30 هزار نوع ترکیب طبیعی از عالم موجودات زنده مورد شناسایی قرار گرفتند که بیش از 80 درصد این ترکیبات، متابولیت های ثانوی گیاهی تلقی می شوند. در حدود 121 داروی دارای اثرات بالینی مشخص، از آنها فرموله و عرضه شده است (راماچاندرا رائو و راویشانکار، 2002؛ هوشیار، 1390). این گروه از ترکیبات طبیعی گیاهان، تنوع شگفت انگیز ساختار شیمیایی ترکیبات ثانوی نتیجه تلاش گیاهان برای ایجاد سازگاری با محیط غیر ثابت و تنش زای اطراف آنها است. به عبارت دیگر این (تجهیزات شیمیایی) مانع رسیدن آسیب به گیاهان توسط ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها یا علف خوارها می شوند و رقابت آنها با سایر گیاهان را به حداقل می رساند به عنوان مثال، مطالعات نشان داده است که مصرف برخی متابولیت های ثانویه در بدن شکارچی هدف ایجاد نفخ (مانند ساپونین ها) می نماید و یا ناباروری (مانند ایزو فلاون ها) به همراه دارد (سامر و همکاران، 2007؛ هوشیار، 1390).

   

  Abstract

      In order to study the effect of planting beds and palnting dates on Basil (Ocimum basilicum.l) seed production an experiment done by factorial experiment in a completely randomized block design with two factors included planting bed in four levels (Vermicompost, Perlite+ Cocopeat, Garden soil and Control) and planting dates (16 April and 8 May) with 4 replicants on two years 2013-14 in Kalaleh city. When 80% of plants went to flower and either five competitors of them were selected randomly after removing beside effect, the vegetative factors was measured with a  sensitive scale were plant heigh, distance between nodes, number of plant nodes, number of secondery branches, leaf area,leaf area index and leaf total weigh. plant fresh weight. Then, harvested plants kept in dark room at 25 ºC temperature and characters like dry weight measured. Simultanciously with drying one third top of plants and seeds ripping compeletly, seeds collected from 10 plant competitors, while measurable factors included lengh of inflorescence, number of inflorescence, number of seeds per plant, seeds 1000 weight, seeds yield per hectar. Seeds weight measured with sensitive scales after cleaning and passing them through sieve. Results showed that vermicompost treatments (by using 7 ton/ hec) and the earlier culture date were better than controls and second plant date respectively, in factors included the highest plant heigh(150/18), number of plant inflorescence(13/22), lengh of plant inflorescence(31/47), number of flower circulate per inflorescence(17/02), number of total flower circulate per plant(225/4), seed weight in plants(9/36), seed number in every plant(4517/25), seeds 1000 weight(2/07 g), biological yield(4902/36 kil/hec), harvesting index(15/28), seed yield in hectar(749/46). Finaly, this study concluded that the treatments contains organic and mineral fertilizers and either the first plant culture date(16 April) rather controls and second plant culture date(8May) respectively, had better effects on the vegetative characters, yield and yield portions in Basil. The results of this study can be used at increasing green Basil seed yield and seed propagation programs in province.

  Keywords: green Basil,  planting beds, palnting dates, seed, production

 • فهرست:

  فصل اول- مقدمه کلیات

  1- 1- مقدمه. 2

  1- 2- گیاه شناسی تیره نعناع. 2

  1- 3- تاریخچه کشت ریحان. 4

  1- 4- معرفی  و اهمیت ریحان. 4

  1- 5- خواص دارویی ریحان. 5

  1- 6- نیاز های آب و هوایی و خاکی برای تولید بذر گیاه ریحان. 8

  1-7- تکثیر مستقیم یا جنسی. 9

  1-8- گلدهی در گیاه ریحان. 9

  1-9- گرده افشانی در ریحان. 9

  1-10- تولید و مصرف فرآورده های ریحان. 10

  1-11- بذر 11

  1-12- مشخصات فیزیکی و شیمیایی بذر ریحان. 12

  1-13- ورمی کمپوست (Vermicompost) 12

  1-14- پرلیت.. 14

  1-15- کوکوپیت.. 15

  1- 16- شلتوک برنج 16

  1-17- اهداف تحقیق. 16

  1-18- فرضیه های تحقیق. 16

  فصل دوم- منابع

  بررسی منابع تحقیق.................................................................................................................................18

  فصل سوم- مواد و روش ها

  3-1- محل و زمان اجرای پروژه. 25

  3-2- مشخصات طرح. 25

  3-3- مراحل انجام کار 25

  3-3-1- نمونه گیری از خاک.. 26

  3-3-2- تهیه بستر کاشت.. 26

  3-3-3- زمان سبز شدن. 27

  3-3-4- عملیات آبیاری. 27

  3-3-5- عملیات تنک کردن. 27

  3-3-6- روش مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری ها 27

  3-4- اندازه گیری صفات رشدی و اجزاء عملکرد بذر گیاه ریحان سبز.... 28

  3-4- 1- روش اندازه گیری ارتفاع بوته در مرحله 80 درصد گلدهی. 29

  3-4- 2- روش اندازه گیری تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فرعی گل دار و تعداد شاخه فرعی فرعی گل دار در هر بوته در مرحله 80 درصد گلدهی............................................................................................29

  3-4-3- روش اندازه گیری تعداد گره، میان گره و فواصل بین میان گره ها در مرحله 80 درصد گلدهی...................................................................................................................................................29

  3-4- 4- روش اندازه گیری طول و وزن تر ریشه در مرحله 80 درصد گلدهی...........................29

  3-4- 5- روش اندازه گیری وزن تر برگ در مرحله 80 درصد گلدهی ............................................................30

  3-4- 6- روش اندازه گیری وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ زمان 80 درصد گلدهی و وزن خشک اندام های هوایی زمان برداشت........................................................................................................................................30

  3-4-7- اندازه گیری سطح برگ و شاخص سطح برگ در مرحله 80 درصد گلدهی.....................................30

  3- 4-8- مرحله برداشت..................................................................................................................................................31

  3-4-9- روش اندازه گیری وزن تر اندام های هوایی زمان برداشت........................................................31

  3-4-10- روش اندازه گیری تعداد گل آذین در بوته، تعداد چرخه گل در گل آذین و تعداد کل چرخه در بوته در مرحله برداشت...........................................................................................................................31

  3-4-11- روش اندازه گیری طول گل آذین ها در بوته..........................................................................31

  3-4-12- جمع آوری بذر و تعیین وزن بذر در بوته...............................................................................32

  3-4-13- وزن هزار دانه........................................................................................................................32

  3-4-14- شمارش تعداد کل بذر در بوته...............................................................................................32

  3- 4-15- میانگین تعداد کل بذر در هر چرخه......................................................................................32

  3- 4-16- تعداد بذر در هر گل آذین.....................................................................................................32

  3-4-17- وزن بذر در هر گل آذین........................................................................................................33

  3-4-18- عملکرد بیولوژیک..................................................................................................................33

  3- 4-19- شاخص برداشت...................................................................................................................33

  3- 4-20- میزان عملکرد بذر در هکتار..................................................................................................33

   3-4-21- تجزیه و تحلیل داده ها.........................................................................................................34

  فصل چهارم- نتایج و بحث

  4-1- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر صفات رشدی ریحان سبز در زمان 80 درصد گلدهی...42

  4-1-1- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته...............................................................42

  4-1-2- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی گلدار در بوته و تعداد شاخه فرعی فرعی گلدار در بوته...............................................................................................................................43

  4-1-3- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر تعداد گره، میان گره و طول میان گره ها....................45

  4-1-4- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر سطح برگ (LA) و شاخص سطح برگ (LAI)...........47

  4-1-5- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه............................48

  4-1-6- تأثیر انواع بسترکاشت و تاریخ کاشت بر وزن تر و خشک کل برگ در بوته.............................50

  4-2- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر صفات واجزای عملکرد بذر در ریحان سبز زمان برداشت..................................................................................................................................................52

  4-2-1- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر تعداد گل آذین، طول گل آذین، تعداد چرخه گل در هر گل آذین و تعداد کل چرخه در بوته.................................................................................................52

  4-2-2- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر وزن بذر در بوته، تعداد بذر در  بوته، وزن بذر در گل آذین و تعداد بذر در گل آذین................................................................................................................55

  4-2-3- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر تعداد بذر در هر چرخه گل......................................57

  4-2-4- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت وزن هزار دانه..............................................................58

  4-2-5- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر وزن تر اندام های هوایی و وزن خشک اندام های هوایی ...................................................................................................................................................59

  4-2-6- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت برعملکرد بیولوژیک.....................................................61

  4-2-7- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر شاخص برداشت (Harvest index )....................62

  4-2-8- تأثیر انواع بستر کاشت و تاریخ کاشت بر میزان عملکرد بذر در هکتار.....................................63

  4-3- ضرایب همبستگی بین متغییر های اندازه گیری شده زمان 80%  گلدهی گیاه ریحان سبز................64

  4-4- ضرایب همبستگی بین متغییرهای اندازه گیری شده زمان برداشت  گیاه ریحان سبز.......................66

  4-5- نتیجه گیری کلی...........................................................................................................................69

  4-6- پیشنهادات....................................................................................................................................70

   

   

   

   

   

  فهرست منابع

  عنوان                                                                                                      صفحه

  منابع فارسی............................................................................................................................................73

  منابع انگلیسی.........................................................................................................................................79

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                      صفحه

  جدول 3- 1- مشخصات هواشناسی شهرستان کلاله در زمان اجرای پروژه..................................................25

  جدول 3-2- تجزیه عناصر غذایی موجود در بسترهای مورد آزمایش.....................................................26

  جدول4-1- مقایسه میانگین صفات مختلف در انواع بستر و تاریخ کاشت در گیاه ریحان سبز زمان 80 درصد گلدهی.........................................................................................................................................36

  جدول4-2- مقایسه میانگین صفات مختلف در انواع بستر و تاریخ کاشت در گیاه ریحان سبز زمان برداشت..................................................................................................................................................39

  جدول4-3- ضرایب همبستگی بین متغیرهای اندازه گیری شده زمان 80 % گلدهی گیاه ریحان.............65

  جدول4-4- ضرایب همبستگی بین متغیرهای اندازه گیری شده زمان برداشت گیاه ریحان.......................68

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست اشکال

  عنوان                                                                                                      صفحه

  شکل4-1- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته...............................................................43

  شکل4-2- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی گلدار..........................................44

  شکل4-3- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی فرعی گلدار................................44

  شکل4-4- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد گره................................................................45

  شکل4-5- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد میان گره.........................................................46

  شکل4-6- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر طول میان گره..........................................................46

  شکل4-7- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر سطح برگ...............................................................47

  شکل4-8- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ..................................................48

  شکل4-9- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر طول ریشه................................................................49

  شکل4-10- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر وزن تر ریشه..........................................................49

  شکل4-11- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر وزن خشک ریشه...................................................50

  شکل4-12- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر وزن تر کل برگ در  بوته.......................................51

  شکل4-13- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر وزن خشک کل برگ در  بوته................................51

  شکل4-14- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت تعداد گل آذین در  بوته.............................................52

  شکل4-15- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت طول گل آذین در بوته...............................................53

  شکل4-16- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد چرخه در هر گل آذین..................................53

  شکل4-17- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد کل چرخه در هر بوته...................................54

  شکل4-18- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر وزن کل بذر در هر بوته.........................................55

  شکل4-19- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد کل بذر در هر بوته.......................................55

  شکل4-20- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر وزن بذر در گل آذین.............................................56

  شکل4-21- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد بذر در گل آذین...........................................56

  شکل4-22- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد بذر در هر چرخه..........................................57

  شکل4-23- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه........................................................58

  شکل4-24- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر وزن تر اندام های هوایی........................................59

  شکل4-25- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر وزن خشک اندام های هوایی.................................60

  شکل4-26- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک..................................................61

  شکل4-27- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر شاخص برداشت....................................................62

  شکل4-28- اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر عملکرد بذر

  منبع:

   

  آبادیان، ه. ن، لطیفی. ب، کامکار. و. م، باقری. 1387. بررسی تأثیر تاریخ کاشت تأخیری و تراکم برصفات کمی وکیفی کانولا(RGS-003) در گرگان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 15. شماره 5. ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات.

  احترامیان، ک. م، ج، بحرانی. پ، رضوانی مقدم. 1379. بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه کوشکک استان فارس. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 5. شماره 1. سال 1386.

  ابراهیم پور، ف. و .خ، عیدی زاده. 1388. گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه پیام نور. 178 صفحه.

  احتشامی، س. م. و ا. زینلی (1389) زیست شناسی و کنترل گونه های مهم گیاهان هرز. (جلد اول). انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 420 صفحه.

  احتشامی، م و م. چائی چی. 1389. کشاورزی ارگانیک (کشتازی). چاپ اول. انتشارات دانشگاه گیلان. گیلان. 346 صفحه.

  اردوانپور، ب، همتی، خ.، دری پور، اکبرپور، 1390. تأثیر مواد آلی کشت مختلف بر اجزای عملکرد و برخی متابولیتهای ثانویه سه اکوتیپ مرزه تابستانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی گرگان، ص 79.

  اصغری، ف. ع، حسنی. ب، حسینی. و. ج، فرخی. 1391. بررسی اثرات نوع ژنوتیپ و غلظتهای مختلف بنزیل آدنین بر باززایی مستقیم شاخساره ریحان(Ocimum basilicum) در شرایط درون شیشه ای.نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی). جلد 26. شماره 4. 439-434.     

  اصغری پور، م. و. پ، رضوانی مقدم. 1383. اثرات تاریخ کاشت و مقادیر صفات بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزه، مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد19. شماره 2. نیمه دوم سال 1384. صفحه (103-93).

  امید بیگی، ر. 1374. رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد 1. انتشارات فکر روز، 283 ص.

  امید بیگی، ر. 1383، رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی. (جلد سوم) انتشارات آستان قدس رضوی. 360 ص..

  امیدبیگی، ر. 1379. رهیافت های تولید و فراوری گیاهان دارویی . انتشارات آستان قدس رضوی، جلد 2، ص 13.

  امیدبیگی، ر. 1388. تولید وفراوری گیاهان دارویی (جلد دوم). انتشارات آستان قدس رضوی، ص 192-198.

  امین غ.1384. متداولترین گیاهان سنتی ایران، چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

  امین غفوری، ا. پ، رضوانی مقدم. ن، نصیری محلاتی. س، خرم دل. ا، ابراهیمیان. 1388. ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus commonis L.) تحت تأثیر مصرف کود های آلی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. شهریور 1392. دانشگاه بوعلی سینا.

  باقری، م. و. م، ر، خواجه پور. 1375 . اثرات تاریخ کاشت بر رشد و نمو ارقام گلرنگ. چکیده مقالات چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص 131.

  بخشی خانیکی، غ. م. 1386. درختان و درختچه های ایران (رشته علوم کشاورزی)، دانشگاه پیام نور

  بویه، ب. ب، کاشفی. و، رامئه. ز، علیپور. ارزیابی اثر کود های آلی و شیمیایی بر روی عملکرد برگی گیاه زولنگ (Eryngium caucasicum Trautv.). همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ص 132.

  پازکی، ع. م، قاضی پیرکوهی. م، شیرانی راد. م، بیگدلی. و. د، حبیبی. 1387. تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). مجله یافته های نوین کشاورزی. سال ششم. شماره 1. پاییز 1390. صفحه 5-14.

  تحصیلی، ژ. م، شریفی. م، بهمنش. م، ضیایی.1387. بیان ژن آنزیم اورژنول -  o- متیل ترانسفراز و ارتباط آن با اجزاء اسانس در مراحل مختلف رشد ریحان (Ocimum basilicum L.). مجله زیست شناسی ایران. جلد 23. شماره 1. صفحه 25-18.

  تهامی زرندی، س، م. پ، رضوانی مقدم .م، جهان. 1388. تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. اسفند 1388. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

  تهامی، م.ک. 1389. ارزیابی تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان، پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

  تهامی، م.ک. رضوانی مقدم و م. جهان. 1389. ارزیابی شاخص های رشدی گیاه دارویی ریحان تحت تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی. بوم شناسی کشاورزی

  تهامی، م.ک. رضوانی مقدم و م. جهان. 1388. تأثیر کودهای آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). .). اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. اسفند 1388. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

  جعفری، آ. 1383. ترجمه آناتومی گیاهی تالیف ان. فان. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد.639 صفحه.

  جناتی، ن. گ، عزیزی. م، آرمین. تأثیر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis). همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ص 156.

  حاجی شریفی، ع.ا. 1382. اسرار گیاهان دارویی، راهنمایی شناخت و کاربرد گیاهان دارویی و درمان بیماری های مختلف. انتشارات حافظه نوین. صفحه 1071 تا 1073.

  حمیدپور، م. س، فتحی. و. ح، روستا. 1391. اثر زئولیت و ورمی کمپوست بر ویژگی های رشدی و غلظت برخی عناصر گل اطلسی. مجله علوم و فنون کشتهای گلخانه ای. سال چهارم، شماره 13. صفحه 95-101.

  خوشخوی، م. 1389. گیاه افزایی (ازدیاد نباتات) مبانی و روش ها. چاپ نهم. انتشارات دانشگاه شیراز. شیراز.373 ص.

  دوازده امامی ، س. ، سفید کن، ف.، جهان سوز، م. ر.، و مظاهری، د. 1387. مقایسه عملکرد بیولوژیکی ، عملکرد کمی و کیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه ، بهاره و تابستانه بادرشبویه ( Dracocephalum moldavica L.) فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 24(3): 270-263.

  رحیمیان مشهدی، ح.1369. اثر تاریخ کاشت و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد زیره سبز. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران. ص 13.

  رحیمیان مشهدی، ح.1370. اثرکاشت و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد زیره سبز. مجله دانش کشاورزی. جلد 3: 61-4

  رضوانی مقدم، پ. و. م، احمد زاده مطلق. 1385. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد و اجزاء عملکرد سیاه دانه درشرایط شهرستان قاینات. مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. شماره 76. پاییز 1386. صفحات 68-62.

  رضوی نیا، س، م. م، آقا علیجانی. ح، نقدی بادی. 1389. بررسی تأثیر کود های آلی، شیمیایی و تلفیقی بر صفات عملکرد کمی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L). ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی. بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5 لغایت 6 مهرماه 1391.

  رضایی مؤدب، ع. س، م، نبوی کلات. 1391. اثر کاربرد ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L.).  مجله علمی  پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد ششم. شماره2. صفحه 170-157.

  رحمتی،م. م، عبادی. م، عزیزی. 1387. اثر چند محیط کشت بر فاکتور های رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 22-25 تیر ماه. 1388. دانشگاه گیلان.

  زارع ده آبادی، س. ز، اسرار. م، مهربانی. 1385. اثر فلز روی بر رشد و  برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه نعناع خوراکی (Mentha spicata L.). مجله زیست شناسی ایران. جلد 20. شماره 3. پاییز 1386. صفحه 241-230.

  زرگری، ع. 1372. گیاهان دارویی. جلد چهارم. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص970.

  زرگری، ع، 1375. گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه تهران. جلد چهارم. ص 43.

  زمان، س. 1370. در ترجمه گیاهان دارویی، روش های کشت، برداشت و شرح مصور رنگی 256 گیاه، ژان ولاگ و ژیری استودولا. (مؤلف). انتشارات ققنوس، ص 367.

  سبط احمدی، س، ر. و. م، جم نژاد. 1391. اثر تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی ریحان. همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی. بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5 لغایت 6 مهرماه 1391.

  سعیدنژاد، ا، ح. و. پ، رضوانی مقدم. 1388. ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک وشیمیایی برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum). نشریه علوم باغبانی (علوم وصنایع کشاورزی). جلد 24. شماره 1. نیمسال اول 1389. ص 44-38.

  سماوات، س.، ا. لکزیان، و ع. ضمیر پور. 1380. تأثیر ورمی کمپوست برروی شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی. مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد 15 شماره (2):89-83

  سوهانی، م. 1389. کنترل و گواهی بذر. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه گیلان. گیلان. 287 ص.

  صمصام شریعت، ه. (1382).پرورش و تکثیر گیاهان دارویی. بی تا، انتشارات مانی.

  طالبی، ص. ع، نعمتی. م، بسکابادی. س،م، حسینی. 1391. بررسی خاصیت ضد افسردگی عصاره آبی- الکلی برگ ریحان بر اساس تست رفتاری شنای اجباری. همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی. بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5 لغایت 6 مهرماه 1391.

  عزیزی، م.، باغانی، م.، لکزیان، ا.، و ح. آرویی. 1386. بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی ورمی واش بر صفات مرفولوژیک و میزان ماده مؤثر ریحان. علوم  و صنایع کشاورزی. 21 (2): 52-41.

  عزیزی، م، لکزیان، ا.باغبانی، م، 1383. بررسی تأثیر متفاوت ورمی کمپوست بر شاخصهای رشد و میزان اسانس ریحان اصلاح شده. خلاصه مقالات دومین همایش گیاهی دارویی، تهران 8 – 7 بهمن: 62.

  عزیزی،م. ف، رضوانی. م، حسن زاده خیاط. ا، لکزیان. و. ح، نعمتی. 1387. تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goral. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر. 24 (1) :93-82.

  عنافجه، ز. خ، عالمی سعید. ق، فتحی. م، قرینه. ع، چعب. 1385. بررسی شاخص های رشد و تخمین آستانه خسارت اقتصادی دانه کلزا (Brassica napus L.) در پاسخ به تراکم های متفاوت کلزا و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). نشریه پژوهش های زراعی ایران. جلد 9. شماره 1.فروردین- اردیبهشت 1390. ص 11-1.

  غلامی، ب و م، حاتمی. بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و درصد اسانس رازیانه در شرایط مشهد. همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.  ص34.

  فقیر، م. 1382. درترجمه گونه های گیاهان آرایشی – بهداشتی، فرانک اس – دامیلوسر. انتشارات دانشگاه گیلان.

  قاسم زاده، ف. ا، آوان. م، حسنیان مهر. و. ح، کرمانشاهی. 1390. پرورش کرم خاکی (Eisenia foetida)، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost. مجله پژوهش های جانوری (مجله زیست شناسی ایران). جلد 26. شماره 2، 1392. صفحه 200-193.

  کوچکی، ع و ح. سرمدنیا. 1372. فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهد دانشگاهی مشهد. چاپ هشتم. 400 ص.

  گلشادی ا.، انصاری ر، عسکری ص، صراف زادگان ن. و بشتام م. 1381. آگاهی، اعتقاد و عملکرد نسبت به داروهای گیاهی در مردم شهر اصفهان. فصلنامه گیاهان دارویی. 2: 28-21.

  مجنون، حسینی، ن.، دوازده امامی، س. 1386. زراعت و تولید برخی گیاهان دارویی و ادویه ای. انتشارات دانشگاه تهران، ص 300.

  محبوب خمامی، ع. ۱۳۸۷ . اثر نوع و مقدار ورمی کمپوست در بستر کشت گلدانی فیکوس بنجامین ابلق. نهال و بذر .346-333:24

  میر حیدر، ح. 1372. معارف گیاهی، جلد اول، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

  مهرآوران، ح. 1382. فن آوری و کارآفرینی در هیدروپونیک (آبکشت) و بستر های بدون خاک. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی. ارومیه.

  ناصری، م. و. ع، تهرانی. 1374. ترجمه کتاب تولید بذر سبزیجات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد.

  نژاد شاملو، ع. ر. 1375. بررسی خصوصیات مرفولوژیکی، فیزیولژیکی و عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

  وزوایی، ع. 1378. سیستماتیک گیاهی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. دانشگاه تهران (کرج).

  وحدتی، ن. م، عبادی. م،عزیزی. و. ع، غنی. 1387. یررسی تأثیر تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و درصد اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium) در سال دوم رویش. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 22-25 تیر ماه1388. دانشگاه گیلان.

  هوشیار، م. 1391. تأثیر بستر های آلی کشت بر صفات مورفولوژیکی و کیفیت و کمیت  برخی متابولیت های ثانویه ریحان (Ocimum basilicum .L). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ساوه. 89 ص.

  منابع انگلیسی:

   

  Arancon, N. Q., C. A. Edwards, R. M. Atieyh and J.D.  Metzger. 2004. Effect of vermicomposts produced from food waste on the growth and yields of  Technology (93), pp. 139-143.

  Arancon, N.Q., C. A. Edwards, P. Bierman, C. Welch and J.D. Metzger. 2004. Influence of vermicompost on field strawberries. Bioresource Technology, 93. pp. 145-153.

  Arancon, N., Edwards, C.A., Bierman, P., Wclcli, C., and Mcl/gcr, J.D. 2004. Symbiotic microorganisms, a kcy forecological succcss and protection of plants. Plant Biology and Palhology 327(7): 639-648.

  Atiyeh, R.M., N. Arancon, C.A. Edwards and J. D. Metzger. 2000. Influence of earthworm – processed pig manure on the growth and yield of greenhouse tomatoes.  Bioresource Technology, 75. pp. 175 – 180.

  Atiyeh, R.M. C. A. Edwards, S. Subler and J. D. Mettzger. 2001. Pig manure Vermicompost as a component of horticultural bedding plant medium: Effect on physicochemical properties and plant growth. Bioresource Technology, 78. pp. 11 - 20

  Atiyeh, A.M., S. Subler, C.A Edwards, G.Bachman, J.D.Metzger, and W.Shuster. 2000. Effects of vermicoposts and compost on plant growth in horticultural container media and soil.Pedobiologia.44:579-590

  Anwar, M., patra, D.D. , chand S., Alpesh,K.,Naqvi, A.A and khanuja, S.P.S. , 2005 EFFECT Of organic manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield , nutrient accunications in soil  science and plant An alysis, 36 (13-14):173-174.

  Anderson, L.R., and Vasilas, B.I. 1985. Effects of planting date on two soybean cultivars: seasonal dry matter accumulation and seed yield. Crop Sci. 25: 999-1004.

  Anjaneyalu, Y.V. & Tharanathan, R.N. 1971. Composition and preliminary fractionation of the seed mucilage of Ocimum canum. Australian Journal of Chemistry, 24: 1501-1507.

  Azoma, J. & Sakamoto, M. 2003. Cellulosic hydrocolloid system present in seed of plants. Trends in Glycoscience and Glycotechnology, 15: 1-14.

  Arabaci, O. and Emine, B. 2004. The Effect of Nitrogen Fertiüzation and different plant densities of some agronomic and technologic characteristic of ocimum basilicum L. (Basil). Journal of agronomy: 255-262.

  Anjaneyalu, Y.V. & Channe Gowda, D. 1979. Strucural studies of an acidic polysaccharide from Ocimum basilicum seeds. Carbohydrate Research, 75:251-256.

  Albaho, M., Bhat, N., Abo-Rezq, H and Thomas, B. 2009. Effect of three different substrates on growth and yield of two cultivars of Capsicum Annuum. European    Journal    of   Scientific Research. 28(2): 227-233

  Assoc. Off. Seed Cert. Agencies. 1971. AOSCA certification handbook. Pual. 23.

  Agnihotr, A. & Kaushik, N. 1999.Transfer of double low characteristics in early maturing Brassica napus L. Journal of Oil Seed Research, 16 (2): 227 – 229

  Appelhof, M. 1982. Worms Eat My Garbage. Flower Press, Kalamazoo, Michigan. l00p.

  Appelhof, M. 1997. Worm Eat My Garbage.4th ed. Prentice Hall. Upper Saddle Riverr. N. J.

  Astaraii, A., Fattahi Kiasari, Y., 2006. Effect of municipal wastewater compost on some chemical charestices of soil and pepper ( Capsicum annum) plant. Agron. J. 8, 1-12.

  Ahmad, R. and N. Jabeen. 2009. Demonstration of growth improvement in sunflower (Helianthus annuus L.) by the use of organic fertilizers under saline conditions. Pak. J. Bot. 41(3): 1373-1384.

  Avang Y, Shaarom AS, Mohammad RB and Selamat A, 2010. Growth dynamics of Celosia cristata grown in cocopeat, burnt rice hull and knaf core fiber mixture. Am J. Agri & Bio Sci. 5 (1): 70-76.

  Bowes K. & D.Zehcljazkov V. 2004: Factors afi'ecting yiclds and essential oil quality of O. sanctum and O. basilicum L. cullivars.

  Bentham, G. 1848. Labiatae in prodomus systematic naturalis regni vegetabilis pars XII, Treuttel and wurtz , Paris , PP: 24 - 608.

  Bachman, G.R., Metzger, J.R., 2008. Growth of bedding plants in commercial potting substrate amended with vermicompost. Bioresource. Technol. 99, 3155-3161.

  Begum F., Amin M.N., and Azad M.A.K. 2002. In vitro rapid clonal propagation of Ocimum basilicum L. Plant Tissue Culture, 12(1): 27-35.

  Campitelli, P., and S. Ceppi. 2008. Effects of composting technologies on the chemical and physicochemical properties of humic acids. Geoderma. 14: 325–333

  Carruba A., La Torre R., and Matranga A. 2002. Cultivation trials of some aromatic and medicinal plants in a semi arid Mediterranean environment. Proceeding of an international conference on MAP. Acta Horticulture(ISHS),576:207-213. 

  Cooke, C. D., and B. L. Dunsby. 1978. Perlite for propagation houses. Proc. Inter. Plant Prop. Soc. 28:224-28.

  Cavender ND, Atiyeh RM and knee M, 2003. Vermicompost stimulates mycorrhizal colonization of roots of sorghum bicolor at the expense of plant growth. Pedobiologia 47: 85-89.

  Darzi, M.T., and M.R. Hajseyedhadi. 2003. Evaluation of agricultural and ecological problem of chamomile and fennel. Journal of Zeyton. 43: 149-152. (in Persian).

  Dickinson, E. 2003. Hydrocolloids at interfaces and the influence on the properties of dispersed systems, Food Hydrocolloids, 17:25-39.

  Duke, j. 2002. Hand book of medicind herbs :Boca Raton .CRC press(HAS Library).

  Edwards, C., and Burrows, I. 1997. The potential of earth worm composts as plant growth media. Bioresource Thechnology 92: 100-106.

  Edris, A.E., Ahmad,S. and Fadel, H.M. 2003. Effect of organic agriculturepractices on the volatile aroma components of some essential oil plant growingin Egypt II: sweet majoram (Origanum majorana) essential oil. Flavour FragrJ. 4: 345-351.

  Fahm, A. and Werker, E. (1972) Anatomical mechanisms of seed dispersal. In: Seed Biology (ed. T. T. Kozlowski). Academic Press. New York.

  Fitzpatrich, G.E., Duke, E. R., and Klockmoor, K. A. 1998. Use of compost products for ornamental crop production: Research and grower experiences. HortScience. 33: 941-944.

  Gunadi, B., Edwards, C. A., and Blount, C. 2002. The influence of different moisture levels on the growth, fecundity and survivial of Eisenia foetida (savigny) in cattle and pig manure solids. Soil Biology and Biochemistry 39: 19-24.

  Gunn. C.R. 1972. Seed collecting and identification. In Seed biology, Vol. 3, T. T. Kozlowski, ed. New York: Academic Press. Pp. 55-144.

  Gajalakshmi, S., Ramasamy, E.V. and Abbasi, S.A. 2002. Vermicomposting of paper waste with the anemic earthworm Lampito mauritii Kingsburg. Indian J. Chem. Technol. 9: 306311.

  Gupta, P.K. (2004). Vermicomposing for sustainable agriculture-Vol 1. Delhi, CA: Bookworm publishing Co Gunadi, 267 p.

  Gang, D.R.; Wang, J.; Nam, K.H.; Simon, J.E.; Lewinsohn, E.; Putivisky, E. (2001). An i nvestigation of the strorage and biosnthasis of phenylpropenes in sweet basil. Plant physiology, 125:539-555.

  Gardezi, A.K . , Ferrara , R. ,Acuna, J.L. and savedra M.L. 2000. Sebania emerus (Aubi) urban in oculated with Glomus SP.In the presence of vermicompost. Mycorriza news 12(3):12-15.

  Gupta A., Vates S. K., and Briji L. 1998. How cheap can a medicinal plant species be? Current science, 14: 555-556.

  Hashemimajd, K., M. Kalbasi, A. Golchin and H. Shariatmadari. 2004. Comparison of vermicompost and composts as potting media for growth of tomatoes. J. Plant Nutr. 27: 1107-1123.

  Hammeda , M., Rupela ,O.P, Reddy, G. and satyvani , K.m 2006. Application of plant growth – promoting vacteria associated with composts and macrofauna for growth promotion of pearl millet (pennisetum glaccim L.). Biology and Fertility of soils.43(2):221-227.

  Hidalgo, P., M. sindoni, F. Matta and D. H. Nagel. 2002. of cucumber. mississippi agricultural and forestry experiment station, research report ;22 no. 6.

  Hosseini-Parvar, S.H., Mortazavi, S.A., Razavi, S.M.A. and Matia-Merino, L. 2009a. A Novel High Zero Shear Viscositv Food Hydrocolloid from Ocimiun basilicum L. seed. 4th Interrational Dietary Fibre Conference 2009, July 1-3, Vienna. Austria.

  Hosseini-Parvar, S.H., Mortazavi, S.A., Razavi, S.M.A., Matia-Merino, L., Goh, K.K.T. and Motamedzadegan, A 2009c. A Novel Food stabilizer extracted from Ocimum basilicum L. seeds: a rheological study, NZIFST Conference 2009. June 23-25, Christchurch, New Zealand.

  Juliani, U.R. and Simon, J.E. (2002).Antioxidant activity of basil. Trends in new crops and new uscs ,575-579.

  Javanmadri, J.; Khalighi, A.; Khashi, A.; Badil ,H.P.; Vivanco, J.M. (2002). found in local accessions characterization of Basil (Ocimum basilicum  L.) Chemical chameistry ,50:5878- medicines in Iran. Agricultural and Food and used in traditional 5883.

  James, E. 1990. A source of Aroma compounds and populär culinary and ornamental Herb. ASHS press. Alexandria. VA .

  Jat RS and Ahlawat IPS, 2004. Effect of vermicompost, biofertilizer and phosphorus on growth, yield and nutrient uptake by gram (Cicer arietinum) and their residual effect on fodder maize (Zea mays). Indian Journal of Agricultural sciences 74 (7): 359-361.

  Koduka, T.; Fridman, E.; Gang. I).; Vassao. DJ.; Jackson. B.; Orlova. I.; Spassova, M.; Pichcrsky H. (2006). Eugenol and isocugcnol. characicristic aromatic conNtidicnts of spiccs, arcbiosynthcsi/cd via redutfion ofa conifcrylalcohol cstcr. PNAS. 26:10128-10133.

  Khalid. A. Kh, Hendawy, S.F., and El-Gezawy, E. 2006. Ocimum basilicum L. Production undcr Organic Farming.Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 2(1): 25-32.

  Khalil, M.Y. 2006. How far woold planiago afra l.rcspond Io bio and ocganic manurc aniendment agric ami biological Science.2(11): 12-21.

  Kane, M.V., Steele, C.C., and Grabau, L.J. 1997. Early maturing soybean cropping system: yield responses to planting date. Agron. J. 89: 454-458.

  Lee, S.J.; Umano, K. ; Shibamoto, T. ; Lee, K.G. (2005). Identification of voltile components in Basil (Ocimum basilicum L.) and Thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties. Food Chemistry, 91:131-137. 

  Lewinsohn, E.; Ziv-Raz, I.; Dtidai, N. ;Tamdor, Y.; Lastochkin, E.; Larkov, O. ;Chaimovitsh, D.; Ravid, U. ; l’uticvcsky, E. ;Slioham, Y. (2000/ Biosynthesis of estragole.

  Martin. A. C. 1946. The comparative internal morphology of seeds. Amer. Midland Nat. 36: 512-660.

  Marrotti, M., Piccaglio. R., and Giovanelli, E. 1996. Differences in essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L.) Italian cultivars related to morphological characteristics. Journal and Food Chemistry, 44: 3926-3929.

  Mamo, M., C.J. Rosen, and .T.R. HalbaCh. 1999. Nitrogen availability and leaching from soil amended with municipal solid waste compost. Journal of Environmental Quality. 28: 1074-1082.

  Melgar-Ramirez, R. and Pascual-Alex, M.I. 2010. Characterization and use of a vegetable waste vermicompost as an alternative component in substrates for horticultural seedbeds. Spanish Journal of Agricultural Research. 8(4): 1174-1182.

  Madan, M.,  Vasudevan, P., 1989. Silkworm litter use as nitrogen replacement for vegetable-crop cultivation and substrate for mushroom cultivation. Boil. Waste. 27,209-218.

  Noguera, P., M. Abad, V. Noguera, R. Puchades & A. Maquieira. 2000. Coconut coir waste, a new and viable ecologically friendly peat substitute. Acta Horticulturae, Vol. 517:279-286

  Narender, P., T.P. Malik and J. L. Mangal. 2002. Effect of FYM and vermicompost on tomato (Lycopersicum esculentam Mill. var. SEL-7). XXVIth International Horticultural Congress. Toronto, Canada. Horticulture Art and Science for life.

  Omidbaigi, R. 1997. Approaches to Production and Processing of Medicinal Plants. Vol two. Tarrahan e Nashr Publication. Tehran, Iran. (In Persian).

  Oliva, M. A., R. Rincón, E. Zenteno, A. Pinto, L. Dendooven and F. Gutiérrez. 2008. Vermicompost role against sodium chloride stress in the growth and photosynthesis in tamarind plantlets (Tamarindus indica L.). Gayana Bot. 65(1): 10-17.

  Perez-Murcia, M.d., Moral, R., Moreno-Caselles, J., Paredes, A.C., 2006. Use of composted sewage sludge in growth media for broccoli. Bioresource. Technol. 97, 123-130.

  Pirdashti, H., Motaghian, A., Bahmanyar, M. A., 2010. Effect of organic amendments application on grain yield, leaf chlorophyll content and some morphological characteristics in soybean cultures. J.Plant. Nutr. 33:485-495.

  Politeo, O.; Jukic, M.; Milos, M. (2007). Chemical composition and antioxidant capacity of free volatile aglycones from basil (Ocimum basilicum L.). Compared with its essential oil. Food Chemistry, 101:379-385.

  Prakash, V. 1990 . Leafy spices.CRC press Inc. Boca Raton ,p:32-31 .

  Peyvast, G. H., J. A. Olfati, S. Madeni and A. Forghani. 2007. Effect of vermicompost on the growth and yield of spinach (Spinacia oleracea L.). J. Food Agric. Environ. 6(1): 43-50.

  Pimenlel, D. 1980. Handbook of Energy Utilization in Agriculture, CRC Press, Boca Raion, FL., USA

  Roy, S., K. Arunachalam, B. Kumar Dutta, and A. Arunachalam. 2010. Effect of organic amendments of soil on growth and productivity of three common crops viz. Zea mays, Phaseolus vulgaris and Abelmoschus esculentus. Applied Soil Ecology. 7: 39-46.

  Rantala, P. R., K. Vaajasaari, R. Juvonen, F. Schultz, A. Joutti and R. Mekela-Kurtto. 1999. Composting of forest industry wastewater sludges for agriculture use. Water Scienc Technology. 40: 187-194.

  Savithri, P. and H. H. Khan. 1993. Characteristics of coconut coir peat and its utilization in agriculture. Journal of Plant Crop, 22: 1-18.

  Sajjadi, S.E. (2006). Analysis of the essentialoils of two cultivated Basil (Ocimum basilicum L.) from Iran DARU, 14: 1-3.

  Serra – Wittling, C., S. Houot and E. Barriuso. 1990. Modification of soil water retention and biological properties by municipal soild waste  Compost. Compost Science and Utilization. 4: 44 – 52

  Scott, M. A. 1988. The use of worm – digested animal wastes as a supplement to peat in leas composts for hardy nursery stocks. pp. 221 - 229. In: Edwards, C. A., and Neuhayser, E . (eds.) Earthworm in Waste and Environmental Management. SPB Academic. Press, Netherlands.

  Simon, J.E, and Quinn, j., Murrary, R.G. 1990. Basil: A Sourse of Essential Oils. In: Janik J and Simon JE (Eds). Advances in New Crops. Timber Press. Portland, Oregon, pp, 484-489.

  Simon, J.E.; Morales, M.R.; Phippen, W.B.; Vieira, R.F.; Hao, Z. (1999). Basil: a source of aroma compounds and a popular culinary and ornamental herb. Persectives on new   crops and new uses, 499-505.

  Sahni, S., Sarma, B.K., Singh, D.P., Singh, K.p., 2008. Vermicompost enhances performance of plant growth promoting rhizobacteria in Cicer arietium rhizosphere against Sclerotiom rolfsii. Crop. Prot.27,369-379.

  Telci, I.; Bayram, E.; Yilmaz, G,; Avc, B.(2006). Variability in essential oil composition of Turkish basils (Ocimum basilicum L.). Biochemical Systematic and Ecology, 43: 489-497.

  Tharanathan, R_N. and Anjaneyalu, Y.V. 1974. Polysaccharides from the seed mucilage of Ocimtim basiliciun Lirrn. Indian Journal of Chemistry, 12: 1164- 1165.

  Treder J. 2008. The effects of cocopeat and fertilization on the growth and flowering of oriental lily "star gazar".Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16: 361-370.

  Tomati, U., Grappelli, A., and Galli, E. 1988. The hormone - like effect of earth worm casts on plant growth. Biol. Fertil. Soils 5: 288- 294.

  Viera, D.D. and Rylate, E.2000.biochemical assessment of basil (ocimum basilicum L.) cultivars for processing. ISHS Acta Horticulture, 576.

  Zohary, M. (1962) Plant Life of Palestine (I srael and Jardon). Ronald Press, New York.


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), مقاله در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), پروژه درباره پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L), رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (Ocimum basilicum. L)

پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته زراعت چکیده به منظوربررسی اثرسطوح مختلف آهن واستفاده از مالچ بررشد وعملکرد لوبیاآزمایشی درسال زراعی 1392 به مدت یک فصل زراعی کشت پائیزه بعداز برداشت بادام زمینی در روستای سالستان از توابع آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان بااستفاده از آزمایش کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.فاکتور اول در 2سطح شامل استفاده از مالچ وعدم ...

چکیده تمامی محصولات زراعی از نظر ویژگی‌های بیولوژیکی و نیازهای محیطی با یکدیگر متفاوتند، این در حالی است که خصوصیات طبیعی و محیطی زمین از یک منطقه به منطقه دیگر نیز دارای تغییرات شدید است. عوامل زیادی بر روی رشد و توسعه گیاهان تأثیر می‌گذارند. بعضی از این عوامل عبارتند از: مجموعه انرژی دریافتی از خورشید، درجه حرارت در طول فصل رویش، میزان مواد غذایی مورد نیاز گیاهان در خاک و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت چکیده به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1393 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای حسن آباد کوچصفهان اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در سه سطح(3، 10 و 17 اردیبهشت) و دو سطح استفاده از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. » گرایش : زراعت چکیده این بررسی به منظور مقایسه اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه اسپرس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 9 تیمار و 4 تکرار در زمینی به مساحت 800 متر مربع در بهار سال 1391 ( 15/02/1391) در یک قطعه زمین زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی آبخوان پلدشت وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی چکیده به منظور بررسی اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی و خصوصیات گیفی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) آزمایش فاکتوریل 2 عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شکاف انتهای ساقه در 2 سطح (شکاف 5 سانتی متری و بدون شکاف) و نانو ذرات نقره در 5 سطح (0، 5، 10، 20، و 30 میلی گرم در لیتر) با ...

گرایش فیزیولوژی واصلاح درختان میوه پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: باغبانی چکیده: بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه در این پژوهش، به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهای ماکرو NPK روی عملکرد و کیفیت میوه در درختان کیوی رقم هایوارد، آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات چکیده به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در شهرستان صومعه سرا در سال 1391 انجام گردید: فاکتوراول، آرایش کاشت در 2 سطح (آرایش کاشت مربع و آرایش کاشت مستطیل) و فاکتور دوم تراکم بوته، در4سطح ...

چکیده به منظور بررسی تأثیر تراکم­های کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کنجد (مغان – پلدشت – کرج) در خوی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. فاکتور اول شامل چهار سطح تراکم (5 ، 10 ، 15 ، 20 سانتی متر فواصل روی ردیف) و فاکتور دوم شامل 3 رقم کنجد (پلدشت، مغان و کرج) بود. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که هم رقم و هم ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.sc.) رشته: مهندسی کشاورزی گرایش:زراعت اثر تاریخ کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان چکیده به منظور تعیین تاریخ کاشت مناسب و بررسی اثر کاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه تحقیقاتی واقع در روستای کفترود شهرستان رشت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی چکیده زنیان (Carum copticum L.) گیاهی یکساله و متعلق به تیره چتریان است که در ایران، هند، مصر و اروپا می روید. در میان گیاهان دارویی و معطر، زنیان گیاهی است که مطالعات و تحقیقات کمی بر روی آن انجام گرفته است. هدف این تحقیق، شناسایی بهترین ژنوتیپ، مناسب ترین ریزنمونه، بهترین ترکیب هورمونی و شرایط ...

ثبت سفارش