پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)

word 1 MB 32433 78
1391 کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  تغذیه دام و طیور

  چکیده

  این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسانس مرزه شامل سطوح (صفر میلی گرم ، 200 میلی گرم، 400 میلی گرم) و نوع دانه غلات(ذرت و جو) بر روند تخمیر شکمبه ای ، عملکرد حیوان و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی انجام شد. در این آزمایش از 36 بزغاله ماده بومی آذربایجان غربی استفاده شد. جیره آزمایشی به صورت دو جیره  بر پایه جو و ذرت تنظیم شد. طرح آزمایشی مورد استفاده به صورت آزمایش فاکتوریل 3×2 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به مدت 11 هفته بود. نتایج نشان داد که تأثیر اسانس مرزه و نوع دانه غلات بر مصرف ماده خشک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی معنی دار نمی باشد(5% P>). بین فاکتورهای تخمیر شکمبه تیمارها تأثیر معنی داری بر غلظت کل اسید های چرب فرار  شکمبه داشت. بطوریکه بیشترین میانگین مربوط  سطح اسانس به سطح 400 میلی گرم اسانس با 28/ 101 میلی مولار و کم ترین میانگین مربوط به سطح 200 میلی گرم با 77/85 میلی مولار بود. از لحاظ دانه غلات بیشترین مقدار مربوط به دانه جو وکم ترین میانگین مربوط به دانه ذرت می باشد.استات شکمبه نیز اختلاف معنی داری بین تیمارها داشت (5%P<). بطوریکه در بین سطوح اسانس، بیشترین میانگین مربوط به سطح 400 میلی گرم با 40/63 میلی مولار و کم ترین مقدار مربوط به سطح200 میلی گرم با 58/47 میلی مولار بود. تأثیر سطوح اسانس نیز بر نیتروژن آمونیاکی معنی دار بود. بطوریکه بیشترین میانگین مربوط به سطح صفر میلی گرم با 74/7 میلی گرم بر دسی لیتر و کمترین میانگین مربوط به 200 میلی گرم با 61/4 میلی گرم بر دسی لیتربود. میزان PH مایع شکمبه تحت تأثیر نوع  دانه غلات قرار گرفت (5%P<) گلوکزخون تحت تاثیر سطوح اسانس اختلاف معنی داری با هم داشت. بطوریکه بیشترین میانگین مربوط به سطح صفر میلی گرم با 94/81 میلی گرم بر دسی لیتر و کم ترین مقدار مربوط به سطح 200 میلی گرم اسانس با 45/75 میلی گرم بر دسی لیتر بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که اسانس مرزه و نوع دانه غلات دارای پتانسیل اثرگذاری بر الگوی تخمیر شکمبه می باشد.

   

  کلمات کلیدی: اسانس مرزه ،دانه غلات ،بزغاله ی بومی آذربایجان غربی

   

  مقدمه

  امروزه جمعیت انسانها با رشد سریعی روبرو است که این پدیده در مقایسه با قرن نوزدهم یک انفجار محسوب می شود. این افزایش جمعیت از دو جنبه برای متخصصین علوم کشاورزی و منابع طبیعی دارای اهمیت است. هدف اول دستیابی به تکنولوژی تامین غذای بشر برای جمعیت دنیا و عوامل موثر میزان و عرضه آن ها تأثیر دارد و دوم مطالعه روند ازیاد جمعیت و اثرات آن بر عرضه فرآورده های کشاورزی برای نسل های آینده می باشد. در این رابطه مسایل مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد برای مثال محدودیت زمین قابل کشت و مشکلات زیست محیطی و استفاده بیش از حد از منابع محدود از آن جمله هستند (تقی زاده، 1375). با توجه به پیچیدگی هضم و متابولیسم پروتئین در نشخوار کنندگان به علت وجود هضم میکروبی و تغییرات زیاد آن در دستگاه گوارش از پیچیدگی خاصی برخوردار است متخصصین تلاش می کنند تا حیوان با کمترین هزینه بیشترین پروتئین مورد نیاز خود را از لحاظ پروتئین میکروبی و حقیقی تولید ،وکند (کامرا و همکاران، 2008). آزمایش های اندازه گیری قابلیت هضم شامل آزمایش بر روی حیوان زنده[1] و روش آزمایشگاهی[2] است که هر کدام به نوبه ی خود دارای مزایا و معایبی هستند.

  در تغذیه نشخوار کننده باید سیستم تولیدی متمرکزی به ویژه در مورد تولید شیر وسایر نیازهای حیوان توسط سطوح بالای اانرژی و پروتئین در نظر گرفته شود. بنابراین باید نسبت بالایی از نشاسته و پروتئین باکیفیت بالا در تغذیه حیوانات استفده گردد .که این مواد هم بسیار سریع تخمیر می شوند. تجزیه سریع نشاسته باعث اسیدوز و تجزیه سریع  پروتئین باعث تولید آمونیاک شکمبه ای و در نهایت افزایش دفع ازت گردد که در گذشته به منظور تاخیر انداختن تجزیه پذیری پروتئین از آنتی بیوتیک ها ویونفرها برای کاهش جمعیت مسئول تخمیر سریع پروتئین استفاده می شد. ولی با توجه به باقی ماندن آنتی بیوتیک ها باقی ماندن این مواد در محصولات حیوان و در نهایت گسترش محدودیتهای ژنتیکی،استفاده از آنها مورد انتقاد قرار گرفته است (اوجاو، 2003). در نهایت مصرف آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد خوراک حیوان توسط انجمن کشاورزی اروپا در سال 2006 ممنوع اعلام شد. به همین علت دانشمندان تمایل به شدند. استفاده از سایر روش های کنترل جمعیت میکروبی را( به منظور متعادل سازی تخمیر شکمبه )پیدا کردند. عصاره  و اسانس های گیاهی می توانند دارای اثر متقابلی بر غشای سلولی میکروبی و مانعی برای رشد برخی باکتریهای گرم مثبت و منفی باشند. در نتیجه اضافه کردن عصاره و اسانس برخی گیاهان به شکمبه منجر به مهار دآمیناسیون و تولید متان خواهد شد. این عمل میزان آمونیاک، متان و استات را کاهش و در مقابل میزان پروپیونات و بوتیرات افزایش می دهد. (کامرا و همکاران، 2008؛ پاترا وهمکاران، 2006). در سال های اخیر تحقیقات در مورد فعالیت ترکیب های ثانویه گیاهی به عنوان افزودنی های غذایی طبیعی مورد توجه بسیار ویژه متخصصین تغذیه و میکروبیولوژیست های شکمبه ای (با هدف دستکاری تخمیر شکمبه از طریق حذف پروتوزوئرها، باکتری های تولید کنند متان و بهبود متابولیسم پروتئین و در نهایت افزایش کارآیی حیوان نشخوار کننده)قرار گرفته است (Kamra et al, 2000; Hart et al 2008, Kalsamyglya et al, 2007; Penn Char et al 2007; Patra et al, 2006: Mkayntash et al, 2003)زمانی که «آزمایشات سنتی داروهای دامپزشکی»[3] استفاده ازاسانس های گیاهی مورد نظر را بر بازگرداندن سلامت به حیوانات و بنابراین به طور غیرمستقیم بر بهبود بازده تولید مور توجه  قرار داده بود. مسائل مورد توجه در صفات تولیدات حیوانی متمرکز بر بهبود بازده تولیدی حیواناتی بود که سالم بودند و علائمی از بیماری از خود نشان نمی دادند. در طول 60 سال گذشته، یکی از راه های بهبود عملکرد ، وارد کردن سطوح کم تراز دوز درمانی آنتی بیوتیک (5/2 تا 125 میلی گرم در هر کیلو گرم خوراک که 5 تا 10 برابر کمتر از دوز درمانی آنها است) در خوراک حیوانات بود که می توانست بازده رشد آنها را تا 10 درصد افزایش دهد (Russel and Hoilihan,2003) موننسین، لازولوسید ولیدومایسین پرویپونات، رایج ترین آنتی بیوتیک های مور استفاده در نشخوار کنندگان بودند و همگی به خانواده آنتی بیوتیک های یون دوست تعلق دارند. آنها به طور عمده در پرورش دام های گوشتی و به ویژه در پروار بندی دام ها کاربرد دارند. به دلیل احتمال وجود باقی مانده آنتی بیوتیک ها در شیر، استفاده از آنها در دام های شیری محدود شده است. نحوه عمل آنها مختل کردن شیب یون ها از غشای سلول باکتری های مستعد (یعنی باکتریهایی که این آنتی بیوتیک هابه صورت تخصصی علیه آنها عمل می کند) می باشد (خصوصاً باکتریهای گرم مثبت) و نتیجه آن تغییرات مفید در الگوی تخمیر شکمبه ای بوده است(Rosol, et al, 2003; Kalavy and Tdschy et al, (2003 نسبت پرویپونات به استات تولیدی افزایش یافته که خود همراه با کاهش تولید متان و کاهش تجزیه پذیری پروتئین خوراک در شکمبه می باشد و هر دو این ها باعث افزایش بازده غذایی می شوند هم چنین این مواد سبب کاهش بروز اسیدوز و نفخ نیز می شوند.

  با این حال، به دلیل اهمیت موضوع مقاومت باکتریها به آنتی بیوتیک ها، استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد در اتحادیه اروپا ممنوع شده است بنابراین اسانس های گیاهی به دلیل اثرات ضد میکروبی که دارند((Hu Lin, et al, 2004; Burt et al, 2000; Dorman and Deniz et al, 2000  می تواند یکی از مواد جایگزین باشد. به نظر می رسد تاثیر اسانس های مختلف بر روی دام ها بر اساس جیره های مختلف متفاوت می باشد. در تحقیقی  بره های تغذیه شده با جیره بر پایه جو  در مقایسه با جیره ی بر پایه ذرت تمایل به کاهش PH در شکمبه داشتند. که این متناسب  با غلظت بالاتراسید های چرب فرار  در بره های  تغذیه شده با جیره بر اساس جو تغذیه شده بودند در مقایسه با بره هایی که با جیره بر پایه ذرت است..(Chaves  et al; 2008)  بر عکس بنجامین و همکاران گزارش کردند که PH و غلظت کل اسید های چرب فرار شکمبه  در گاو های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت به ترتیب پایین تر و بالاتر از تیمار تغذیه شده با جیره بر اساس جو بودند. که علت آن را احتمالا ناشی از بالاتر بودن ماده خشک مصرفی گاوهای تغذیه شده با جیره بر اساس ذرت بود.Beauchemin  et al; 2005) (. چاوز و همکاران  در سال 2008 گزارش کردند که نسبت مولار استات ، پروپیونات، والرات و بوتیرات در بره های در حال رشد تحت تاثیر نوع غله و اسانس کارواکرول و سینامالدئید قرار نگرفت. (Chaves  et al; 2008). هدف این آزمایش بررسی تاثیراسانس مرزه بر پایه دوجیره دانه ذرت و دانه جو بر تخمیر شکمبه ،متابولیت های  خونی و عملکرد  بزغاله های ماده بومی آذربایجان غربی می باشد.

  Abstract

   

  This study investigated the effects of different levels, including levels of oil Savory (zero mg, 200 mg, 400 mg) and cereal grains (corn and barley) on ruminal fermentation, animal performance and blood parameters of goats native Azerbaijani were made. In this experiment, 36 native Azerbaijani female goats were preformed. The two experimental diets based on barley and corn diets were set. The experimental design used a 3 × 2 factorial experiment in randomized complete block design was for a period of 11 weeks. The results showed that essential  savory  and  cereal grains  did not effect on intake dry matter, weight gain and feed conversion ratio was not significant (P>0.05). Rumen fermentation parameters were significantly different between treatments affect total volatile fatty acids was found. So that the highest average level of about 400 mg of essential oil with 101.28 Mm and the lowest average level of 200 mg with 85.77 Mm, respectively. Rumen acetate was also a significant difference between treatments (P<0.05). So that the oil level, the highest mean level of 400 mg with 63.40 Mm and most low-level amounts to 200 mg with 47.58 Mm respectively. Ruminal butyrate was affected by different levels of essential oil (P<0.05). Effect of essential oils on ammonia nitrogen levels were significant. So that the highest average level of about zero mg with 7.74 mg dl and 200 mg with the lowest average about 4.61 mg dl. PH level of rumen fluid was affected by grain type (P<0.05). but, there was a significant difference blood glucose affect oil levels. As the highest average level of about zero mg with 81.94 mg dl and 200 mg lowest amount of surface oil with 75.45 mg dl. The overall results showed that Savory oil and grain type has the potential to impact on rumen fermentation pattern is.

   

  Key words: Goats native Azerbaijani, Savory oil, Cereal grains

 • فهرست:

  چکیده ت‌

  فصل اول. 1

  مقدمه. 1

  1-1- مقدمه. 2

  فصل دوم. 5

  بررسی منابع. 5

  2-1-تاریخچه و معرفی گیاهان دارویی. 6

  2-2-ترکیب های ثانویه. 7

  2-3- تاریخچه کشف ترکیبات  ثانویه گیاهان. 7

  2-4- انواع ترکیبات ثانویه. 8

  2-4-1-ترکیب های ثانویه به 9 گروه مهم زیر تقسیم بندی می شوند: 8

  2-5- ماده موثره 9

  2-6- اسانس یا ترکیب های آروماتیک یا روغن های فرار 9

  2-7- هیدروکربن های موتوترپنی. 10

  2-8- فنل ها 10

  2-9- طبقه بندی خانواده نعناع. 12

  2-10- مرزه 1 13

  2-11-  مشخصات گیاه 13

  2-12-شیمی گیاه مرزه 14

  2-13- استخراج مواد متشکله گیاهان دارویی. 16

  2-14- انتخاب حلال. 16

  2-15- روش‌های استخراج. 16

  2-15-1- روش خیساندن: 16

  2-15-2- روش پرکولاسیون: 16

  2-15-3- روش هضم: 16

  2-15-4- روش دم کردن: 16

  2-15-5- روش جوشاندن: 17

  2-15-6- روش سوکسله: 17

  2-16- عصاره‌های گیاهی. 17

  2-17- حلال‌های استخراجی. 18

  2-18- اسانس‌ها 18

  2-19- اثرات بیولوژیکی اسانس‌ها 18

  2-20- ترکیبات شیمیایی اسانس‌ها 18

  2-21- نقش اسانس های گیاهی در تغذیه دام. 19

  2-22-خصوصیات افزودنی‌های خوراکی. 20

  2-23-  روغن های فرار 21

  2-24- تاثیر اسانس ها بر تخمیر میکروبی شکمبه. 21

  2-25-  تاثیر اسانس ها بر متابولیسم پروتئین. 24

  2-26-  تاثیر اسانس ها بر  تولید اسیدهای چرب فرار 30

  2-27- تاثیر اسانس ها بر  عملکرد حیوان. 33

  فصل سوم. 36

  مواد و روش ها 36

  3-1- مکان و زمان انجام آزمایش... 37

  3-2- تهیه مواد آزمایشی. 37

  3-3-جیره های آزمایشی. 38

  3-4-دام های مورد آزمایش... 38

  3-5-تجزیه شیمیایی اقلام جیره 39

  3-5- 1-اندازه گیری رطوبت و ماده خشک.. 39

  3-5-2 - اندازه گیری درصد پروتئین خام. 39

  3-5-3- اندازه گیری ماده آلی  وخاکستر 40

  3-5-3- اندازه گیری دیواره سلولی بدون همی سلولی (1ADF) 40

  3-5-4- اندازه گیری دیواره سلولی (NDF)1 40

  3-6-  بررسی عملکرد دام ها 40

  3-7-  نمونه گیری. 41

  3-8-  تجزیه و تحلیل آماری. 41

  فصل چهارم. 42

  نتایج و بحث.. 42

  4-1- عملکرد 43

  4-2- تاثیر سطوح مختلف اسانس بر تخمیر شکمبه. 44

  4-3- فراسنجه های خونی. 55

  4-3 -1-   تری گلیسیرید خون. 55

  4-3-2- اسید های چرب غیر استریفه خون. 55

  4-3-3 - بتاهیدروکسی بوتیریک اسید. 56

  4-3-4 - کلسترول. 57

  4-3-5- کراتینین. 57

  4-3-6- لیپوپروتئین با چگالی کم. 57

  4-3-7- لیپوپروتئین با چگالی زیاد 58

  4-3-8- لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم. 58

  4-3-9- اوره خون. 58

  4-3-10- گلوکز خون. 59

  4-3-11-   پروتئین کل خون. 60

  4-3-12-آلبومین خون. 60

  نتیجه گیری. 61

  و 61

  پیشنهادات.. 61

  نتیجه گیری. 62

  پیشنهادات: 63

  منابع: 64

   

  منبع:

   

  امید بیگی، ر. 1386. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات آستان قدس رضوی.

  تقی زاده، ا. 1375. تعیین قابلیت هضم و خصوصیات تجزیه پذیری بعضی از مواد خوراکی به روش in situ, in vivo, vitro پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران.

  جودی، ل. 1382. بررسی خواص ضد میکروبی و ترکیبات شیمیایی مهم عصاره و اسانس گیاهان مرزنجوش، پونه و نعناع فلفلی از خانواده ی نعناع. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم. دانشگاه ارومیه.

  خلیلی ،1390. بررسی تاثیر اسانس دارچین بر متابولیت های خونی رت ها

  قاسمی، ع. 1388. گیاهان دارویی و معطر. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کد.

  منتظری،ع،1389.چهلرمین کنگره علوم دامی ایران

  مومنی، ت.، و شاهرخی، ن. 1370. اسانس های گیاهی و اثرات درمانی آنها. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران.

  Amagase H. Petsch Bl. Matsuura Fl. Kasuga S and Itakura Y 2001) Intake of garlic and its bioactive components Journal of  Nutrition 13 1: 955 S-962S.

  Ando S. Nishida T. Ishida M. Hosoda K and Bayaru E (2003) Effect of peppermint feeding on the digestibility. ruminal fermentation and protozoa Livestock Production Sciencc.82: 245-248.

  Anitesca G. Doneanu C and Radulescu V (1997) Isolation of coriander oil: -comparison between steam distillation and supercritical C02 extraction Flavour and FragranceJournal 1 2: 173- 1 76.

  Bager F. Madsen M, Christensen J and Aarestrup FM (1997) Avoparcin used as a growth promoter is associated with the occurrence of vancomycin-resistant Enterococcus faecium on Danish poultry and pig farms Picventive veterinary Medicine 31:95-112.

  Bampidis VA. Christodoulou V. Florou-Paneri P. Christaki E, Spais AB and Chatzopoulou PS (2005) Effect of dietary dried oregano leaves supplementation on performanceand carcass characteristics of growing lambs Animal Feed Science and Technology.l2l: 285-295.

  Banthorpe DV (1994) Terpenoids. In Natural products: their cheniistrv and hiologicalsignitIcance pp 289-359

  Benchaar C, Chaves AV, Fraser GR, Wang Y, Beauchemin KA and McAllister TA (2007b) Effects of essential oils and their components on in vitro rumen microbial fermentationanadian Journal of Animal Science 87: 413-419.

   Benchaar C, Duynisveld JL and Charmley E (2006b) Effects of monensin and increasing dose levels of a mixture of essential oil compounds on intake, digestion and growth performance of beef cattle Canadian Journal of Animnal Science 86: 91-96.

  Benchaar C, McAllister TA and Chouinard PY (2008) Digestion, ruminal fermentation, ciliate protozoal populations, and milk production from dairy cows fed cinnamaldehyde,quebracho condensed tannin, or Yucca schidigera saponin extracts Journal of DairyScience .91: 4765-4777.

  Benchaar C, Petit l1V, Berthiaume R, Whyte TD and Chouinard PY (2006a) Effects of addition of essential oils and monensin premix on digestion, ruminal fermentation,milk production and milk composition in dairy cows .Journal of Dairy Science 89:4352-4364.

  Benchaar C. Petit HV, Berthiaume R, Ouellet DR, Chiquette J and Chouinard PY (2007a)Effects of essential oils on digestion, ruminal fermentation, rumen microbialpopulations, milk production, and milk composition in dairy cows fed alfalfa silage or corn silage Journal of Dairy Science 90: 886-897.

  Benchaar, C., H. V. Petit, R. Berthiaume, D. R. Ouellet, J. Chiquette, and P.Y. Chouinard. 2007. Effects of essential oils on digestion, ruminal fermentation, rumen microbial populations, milk production, and milk composition in dairy cows fed alfalfa silage or corn silage. Journal of  Dairy Scince. 90:886-897.

  Benchaar, C., H. V. Petit, R. Berthiaume, T. D. Whyte, and P. Y. Chouinard. 2006. Effects of addition of essential oils and monensin premix on digestion ruminal fermentation, milk production, and milk composition in dairy cows. J. Dairy. Sci. 89:4352-4364.

  Benchaar, C., S. Calsamiglia, A. V. Chaves, G. R. Fraser, D. Colombatto, T. A. McAllister, and K. A. Beauchemin. 2008. A review of plant-derived essential oils in ruminant nutrition and production. Animal. Feed. Scince. Technology. 145:209-228.

  Borchers R (1965) Proteolytic actiity of ruinen fluid in vitro Journal of Animal Science 24: 1033-1038

  Briskin DP (2000) Medicinal plants and phytomedicines. Linking plant biochemistry andphysiology to human health Plant Physiology 124: 507-5 14.

  Brul S and Coote P (1999) Preservative agents in foods  mode of action and microbial resistance mechanisms International Journal of Food Microbiology 50: 1-17.

  Burt S (2004) Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods a review International Journal of Food Microbiology 94: 223-253.

  Busquet M, Calsamiglia 5, Ferret A and Kamel C (2006) Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation Journal of Dairy Science 89: 761-

  Busquet M, Calsamiglia S, Ferret A, Cardozo PW and Kamel C (2005b) Effects of cinnamaldehyde and garlic oil on rumen microbial fermentation in a dual flow continuous culture Journal of Dairy Science 88: 2508-2516.

   Busquet M, Calsamiglia S. Ferret A and Kamel C (2005a) Screening for the effects of natural plant extracts and secondary plant metabolites on rumen microbial fermentation in continuous culture Animal Feed Science and Technology 123: 597-613.

  Busquet M, Calsamiglia S. Ferret A and Kamel C (2005c) Screening for the effects of natural plant extracts and secondary plant metabolites on rumen microbial fermentation in continuous culture Animal Feed Science and Technology 123: 597-613.

  Busquet, M., S. Calsamiglia, A. Ferret, and C. Kamel. 2006. Plant Extracts Affect in vitro Rumen Microbial Fermentation. Journal. Dairy Scince. 89:761-771.

  CABI,Comroon wealth Agricultural Bureau International. (2008).http:I/217.154.

  Callaway TR, Edrington ‘IS, Rychlik JL, Genovese KJ, Poole TL, Jung YS, Bischoff KM, Anderson RC and Nisbet Di (2003) lonophores: their use as ruminant growth promotants and impact on food safety Current Issues in Intestinal Microbiology 4:43- 3236

  Calsamiglia S. Busquet M, Cardozo PW, Castillejos L and Ferret A (2007) Essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation Journal of Dairy Science 90:2580-2595. Cardozo PW, Calsamiglia 5, Ferret A and Kamel C (2004) Effects of natural plant extracts on ruminal protein degradation and fermentation profiles in continuous culture Journal of Animal Science 82: 3230-3236.

  Calsamiglia,S.,M. Busquet, P.W. Cardozo, L. Castillejos, and A. Ferret. 2007. Invited review:essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. Journal Dairy Scince. 90:2580-2595.

  Cardozo PW, Calsamiglia 5, Ferret A and Kamel C (2005) Screening for the effects of natural plant extracts at different pH on in vitro rumen microbial fermentation of a high-concentrate diet for beef cattle Journal of Animal Science 83: 2572-2579.

  Cardozo PW, Calsamiglia 5, Ferret A and Kamel C (2006) Effects of alfalfa extract, anise,capsicum, and a mixture of cinnamaldehyde and eugenol on ruminal fermentationand protein degradation in beef heifers fed a high-concentrate diet .Journal of Animal Science 84: 2801-2808.

  Castillejos L, Calsamiglia S, Ferret A and Losa R (2005) Effects of a specific blend of essential oil compounds and the type of diet on rumen microbial fermentation and nutrient flow from a continuous culture system Animal Feed Science and Technologyl 19: 29- 41.

  Castillejos L, Calsamiglia S. Martsn-Tereso J and Ter Wijlen H (2008) in vitro evaluation of effects of ten essential oils at three doses on ruminal fermentation of high concentrate feed lot-type diets Animal Feed Science and Technology 145: 259-270.

  Castillejos L. Calsamiglia S. and Ferret A (2006) Effect of essential oils active compounds on rumen microbial fermentation and nutrient flow  SyStems Journal of Dairy Science 89: 2649-2658.

  Castillejos L. Calsamiglia S. FeiTei A and Losa R (2007) Effects of dose and adaptation time of a specific blend of essential oils compounds on rumen fermentation . Feed Science and Technology 132: 1 86-201.

  Castillejos, L., S. Calsamiglia, A. Ferret, and R. Losa. 2007. Effects of dose and adaptation time of a specific blend of essential oils compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science. Technology. 132:186- 201.

  Castillejous, L.,S. Calsamigkia, A. Ferret, and R.Losa. 2005. Effects of a specific blend of essential oil compounds and type of diet on rumen microbial fermentation and nutrient flow from a contuous culture system. Animal. Feed Scince Technology. 119.29-41.

  Chases AV, He ML, Yang WZ. Hristov AN. McAllister TA and Benchaar C(2008b) Effects of’ essential oils on proteolytic, deaminative and methanogenic activities of mixed ruminal bacteria canadian Journal of Animnal Science 88:117-122.

  Chaves AV, Stanford K, Dugan MER, Gibson LL, McAllister TA. Van Herk F and Benchaar C (2008c) Effects of cinnamaldehyde, garlic and juniper berry essential oils on rumen fermentation, blood metabolites, growth performance, and carcass characteristics of growing lambs Livestock Science 117: 21 5- 224.

  Chaves AV. Stanford K. Gibson L. McAllister TA and Benchaar C (2008a) Effects of carvacrol and cinnamaldehyde on intake, runien fermentation, growth performance,and carcass characteristics of growing lambs Animal Feed Science Techmiology 145: 396-408.

  Cnistani M, D’Arnigo M, Mandalani G, Castelli F, Sarpietro MG, Micieli D, Venuti V, Bisignano G, Saija A and Trombetta D (2007) Interaction of four monoterpenes contained in essential oils with model membranes: Implications for their antibacterial activity Journal of Agricultural and Food chemistry 55: 6300-6308.

  Cosentino S. Tuberoso CIG, Pisano B, Satta N’I, Mascia V. Arzedi E and Palmas F (1999) hi vitro antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian thytnus essential oils Letters in Applied ti’Iicrobiologv 29: 130-135.

  Dehority BA (2005) In memoriam: Robert Edward Hungate (1906-2004) Journal of Eukaryotic Microbiology 52: 396-397.

  Dewick PM (2002) Medicinal Natural Products, Second Edition. John Wiley and Sons Ltd., Chichester, Di Pasqua R, Betts G, Hoskins N, Edwards M, Ercolini D and Mauniello G (2007) Membrane toxicity of antimicrobial compounds from essential oils Journal of Agricultural and Food chemistry 55: 4863-4870.

  Dorman HiD and Deans SG (2000) Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils Journal of Applied Microbiology 88: 308-3 16.

  Dorman, H.J.D., and F.G. Deans. 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal Applied Microbiological. 88:308-316.

  Duffield TF. Rabiee AR and Lean Ii (2008b) A meta-analysis of the impact of monensin in lactating dair cattle. Part 2. Production effects Journal of Dairy Science 91: 1347-1360.

  Duffield TF. Rabiee AR and Lean Ii (2008c) A meta-analysis of’ the impact of monensin in lactating dairy cattle. Part 3. Health and reproduction Journal of Dairy Science 91:2328-2341.

  Duftield TF, Rabiee AR and Lean Ii (2008a) A meta-analysis of the impact of monensin in lactating dairy cattle. Part I. Metabolic effects Journal of Dairy Science 91: 1334- 1346.771.

  Durmic Z. McSweeney CS, Kemp GW, Hutton P, Wallace RJ and Vercoe PE (200$) Autralian plants with potential to inhibit bacteria and processes involved in ruminal biohydrogenation of fatty acids Animal Feed Science Technology 145: 271-284. EPA (2005) Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2005. http  (accessed 1 6 November (2005).

  Eds E Pfeffer and Hnistov AN. CAB International, Wallingford, U.K. Hristov AN, Price Wi, and Shafii B (2005) A meta-analysis on the relationship between-intake of nutrients and body weight with milk volume and milk protein yield in dairy .Journal of Dairy Science 88: 2 860-2869.

  Eds Mann, RS Davidson, JB Hobbs, DV Banthorpe andiB Harborne. Lorigman Scientific and Technical, Harlow. Beauchemin KA and McGinn SM (2006) Methane .emissions from beef cattle: Effects

  Evans ID and Martin SA (2000) Effects of thymol on ruminal microorganisms Current Microbiological. 41: 33 6-340.

  Fed diets with different forage to concentrate ratios .Animal Feed Science and Technology 114: 91-104.

  Fellener.r. Burns.j.C. Marshall. D.S. Effect of Feeding corn, Hull less or Hulled Barley on fermentation by mixed culture ofruminal Mi croorganisms journal of  Dairy Science. 91: 1936-1941

  Fraser GR, Chaves AV, Wang Y, McAllister TA, Beauchemin KA and Benchaar C (2007) Assessment of’ the ef’fects of cinnamon leaf oil on rumen microbial fermentation using two continuous culture systems Journal of Dairy Science 90: 2315-2328.

  Furia,T. and Bellanca, N (1995): Fenaroll's hand bool of flover ingredients, volum I8II, 3rd edition. CRC press, GleveLand, ohio

  Gang DR, Wang JH, Dudareva N, Nam KH, Simon iE, Lewinsohn E and Pichersky E (2001) An investigation of the storage and biosynthesis of phenylpropenes in sweet basil Plant Phisiology 125: 539-555.

  Gershenzon i, McCaskill D, Rajaonarivony JIM, Mihaliak C, Karp F and Croteau R (1992) Isolation of secretory-cells from plant glandular tnichomes and their use in biosynthetic-studies of monoterpenes and other gland products Analytical Biochemistry200: 130-138.

  Greathead H (2003) Plants and plant extracts for improving animal productivity Proceedimigs of the Nutrition Society 62: 279-290.

  Hart KJ, Yanez-Ruiz DR, Duval SM, McEwan NR and Newbold Ci (2008) Plant extracts to manipulate rumen fermentation Animal Feed Science and Technology 147: 8-35.

  Hart, KJ., D. R. Yanez-Ruiz, S. M. Duval, N. R. McEwan, and C. J. Newbold. 2008. Plant extracts to manipulate rumen fermentation. Animal Feed Scince. Technology. 147:8-35.

  Helander M, Alakomi H, Latva-Kala K, MattilaSandholm T, Pol 1, Smid EJ, Gorris LGM and Wright AV (1998) Characterization of the action of selected essential oil components on Gram-negative bacteria Journal of Agricultural and Food chemistry 46:3590-3595.

  Helander, I. M., H. L. Alakomi, K. Latva-Kala, T. Mattila-Sandholm, I. Pol, E. J. Smid, L.G.M. Gorris, and A. Von Wright. 1998. Characterizationof the action of selected essential oil components on gram-negative bacteria. Journal Food Agricultural Chemistry. 46:3590-3595.

  Hen MS (2008) Inducible direct plant defense against insect herbivores: A review hisect Science 15: 101-114.

  Henkel, H., and R. Zender. 1989. Comparison of digestibility of Crude nutrients and amino acids from rapeseed oil meal and Expeller of various origins in colostomised laying hens. Animal Nutration. 39:911-920.

  Holmes CA (2007) IENICA European Summary Report2000-2005. 2000-2005.pdf (accessed 10 December 2008).

  Hornok, L. (1992): cultivation and processing of Medicinal plants. Academic pubI. Budapest, pp. 338

  Hristov AN and Jouany J-P (2005) Factors affecting the efficiency of nitrogen utilization in the rumen. In Nitrogen and Phosphorus Nutrition of Cattle: Reducing the Environmental Impact of’ Cattle Operations pp 117-166

  Hristov AN. Ropp JK. Zaman S and Melgar A (2008) Effects of essential oils on in vitro ruminal fermentation and ammonia release Animal Feed Science and Technology 144:55-64.

  Hulin V, Mathot AG. Niafart P and Dufosse L (1998) Les propniétés anti-microbiennes des huiles essentielles et composes d’arômes [Antimicrobial properties of essential oils and flavour compounds] Sciences des .-llimnents 18: 563-582.

  Hungate RE (1 966) The rumen and its microbes. .Academic Press, New York. Johnson KA and Johnson DE (1995) Nlethane emissions from cattle. Journal of Animal Science 73: 2483 -2492.

  Ivan, M., L. Neill, L.R. Forster, R. Alimon, L. Rode, and T. Entz. 2000. Effects of Isotricha, Dasytricha, Entodinium, and total fauna on ruminal fermentation and duodenal flow in wethers fed different diet. Journal of  Dairy. Science. 83:776-787.

  Kim J. Marshall NIR and Wei CI (1995) Antibacterial activity of some essential oil compounds against five food-borne pathogens Journal of Agricultural and Food Chemistry 43: 2839-2845.

  Kung Un, Williams P. Schmidt Ri and Hu \V (2008) A blend of essential plant oils used as an additive to alter silage fermentation or used as a feed additive for lactating dairy cows Journal of Dairy Science 91: 4793-4800

  Lambert RJW, Skandamis PN, Coote PJ and Nychas GJE (2001) A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol Journal of Applied Microbiology 91: 453-462.

  Lambert. R.J.W.,P.N. Skandamis, P.coote, and G.J.E. Nychas. 2001 . Astudy of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol.Journal.Applied. Microbiology. 9:453-462.

  Makkar HPS, Becker K, Abel Hi and Szegletti C (1995) Degradation of condensed tannins by runien microbes exposed to quebracho tannins (QT) in numen simulation technique (RUSITEC) and effects of QT on fermentation processes in the RUSITEC Journal of the Science of Food and Agriculture 69:495-500.

  Makkar l-IPS (2003) Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds Small Rumimiant Research 49: 241-256.

  Makkar, H.P.S.,S.Sen, M.Blummel, and K. Becker. 1998. Effects of Fractions Containing Saponins from Yucca shidigera. Quillaga saponaria, and Acacia auriculoformis on Rumen Fermantation. Journal Agriculture  Food. Chemistry. 46: 4324-4328.

  Mansfield FIR, Endres MI, and Stern MD (1995) Comparison of microbial fermentation in the rumen of dairy cows and dual flow continuous culture Animal Feed Science and Technology 55: 47-66.

  Mcintosh, F.M. p. Williams, R. Losa, R.Losa, R.J. Wallace, D.A. Beever, and C.J.Newbold. 2003. Effects of essential oils on ruminal microorganisms and their protein metabolism. Applied. Mic. 69:5011-5014.

  Mclntosh FM., Williams P. Losa R, Wallace Ri, Beever DA and Newbold Ci (2003) Effects of essential oils on ruminal microorganisms and their protein metabolism Applied and Environmental Microbiology 69: 5011-5014.

  Mellor S (2000) Herbs and spices promote health and growth Pig Progress 16: 27-30

  Mohammed N, Ajisaka N, Lila ZA, Mikuni K, Hara K, Kanda S and Itabashi H (2004) Effect of Japanese horseradish oil on methane production and ruminal fermentation in vitro and in steers Journal of Animal Science 82: 1839-1846.

  Molero R, Ibara M, Calsamiglia 5, Ferret A and Losa R (2004) Effects of a specific blend of essential oil compounds on dry matter and crude protein degradability in heifers

  Nagaraja TG, Newbold Ci, Van Neve1 CJ and Demeyer Dl (1997) Manipulation of ruminal fermentation. In The Riunen Microbial Ecosvsteni pp 523-623 Eds PN Hobson and Steward CS. Blackie Academic and Professional, London.

  Nelson RRS (2000) Selection of resistance to the essential oil of Melaleuca alternifolia in Staphylococcus aureus Journal of Antinmicrobial chemotherapy 45: 549-550.

  Newbold Ci, Mcintosh FM, Williams P, Losa R and Wallace RJ (2004) Effects of a specific blend of essential oil compounds on rumen fermentation Animal Feed Science and Technology 114: 105-112.

  Newbold CJ, Lassalas B and Jouany JP (1995) The importance of methanogens associated with ciliate protozoa in ruminal methane production in vitro Letters in Applied Microbiology 21: 230-234.

  Newbold CJ. El Hassan SM, Wang J, Ortega ME and Wallace Ri (1997) Influence of foliage from African multipurpose trees on activity of rumen protozoa and bacteria British Journal of Nutrition 78: 237-249.

  Newman Di, Cragg GM and Snader KM (2000) The influence of natural products upon drug discovery Natural Product Reports 17: 215-234.

  Nikaido H (1994) Prevention of drug access to bacterial targets: Permeability barriers and active efflux Science 264: 382-3 88.

  NRC. Nutrrient Requiremenys of Beef Cattle. 7 Revised Edition. National Academey of Sciences, Washington. D. C.

  NRC. 2007. Nutrrient Requiremenys of Beef Goat. 7 Revised Edition. National Academey of Sciences, Washington. D. C.of fumaric acid, essential oil, and canola oil Journal of Animal Science 84:

  Oh, H. K., M. B. Jones, W. M. Longhurst. 1968. Comparison of rumen microbial inhibition resulting from various essential oils isolated from relatively unpalatable plant species. Armi. Mic. 16:39-44.

  OJEU (2003) Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and the Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition Official Journal of European Union Page L268/36 in OJEU of 10/18/2003.

  Packiyasothy EV and Kyle S (2002) Antimicrobial properties of some herb essential oils rood Australian. 54: 384-387.

  Paparella A, Taccogna L, Aguzzi I, Chaves-Lopez C, Serio A, Marsilio F and Suzzi G (2008) Flow cytometric assessment of the antimicrobial activity of essential oils against Listeria monocytogenes Food Control 19: 1174-1182.

  Patra, A.K., D.NKamra. and N.Agarwal. 2006. Effect of plant extracts on in vito methanogenesis, enzyme acivities and fermentation of feed inn rumen liquor of buffalo. Animal Feed Scince. Technology. 128: 276-291.

  Pew Commission on Industrial Farm Animal Production (2008) Putting Meat on the Table: Industrial Farm Animal Production in America. http//www.pewtrusts.org/ news room detail. 8438 (accessed 16 November 2008).

  Rasmussen M, Franklin 5, McNeff C and Carlson S (2005) Control of pathogens using defaunation. In Proceedings of the Third International Rushmore Conference: Strategies in the Prevention of Enteric Disease and Dissemination of Food-Bourne Pathogens p 35. Rapid City, South Dakota, USA.

  Russell JB and Houlihan Al (2003) lonophore resistance of ruminal bacteria and its potential impact on human health FEMS Microbiology Reviews 27: 65-74.

  Sangwan NS, Farooqi AHA, Shabih F and Sangwan RS (2001) Regulation of essential oil production in plants Plant Growth Regulation 34: 3-21.

  SAS institute. 1999. SAS/STAT User's Guide: Statistics. Version 8. SAS Institute, Inc., Cary, NC.

  Slyter LL and Putnam PA (1967) In vivo vs. in vitro continuous culture of ruminal microbial populations Journal of Animal Science 26: 142 1-1427.

  Smith-Palmer A. Stewart J and Eyfe L (1998) Antimicrobial properties of plant essential oil and essences against five important food-borne pathogens letters in Applied Microbiolgy 26: 118-122.

  Steinfeld H. Gerber P. Wassenaar T. Castel V. Rosales NI and de Haan C (2006) Livestock’s Long Shadow. Environmental Issues and Options.

  Tatsuoka N, Hara K. Nlikuni K. Hara K. Hashimoto H. Itabashi H (2008) Effects of the essential oil cyclodextnin complexes on ruminal methane production in vitro Animal Science Journal 79: 68-75.

  Tedeschi LO. Fox DG and Tylutki TP (2003) Potential environmental benefits of ionophores in ruminant diets Journal of Enviromental Qualirt 32: 1591-1602.

  Thonoski J. Blank G and Biliadenis C (1989) Eugenol induced-inhibition of extracellular enzyme production by Bacillus c.ereus Journal of Food Protectiomi 52: 399-403.

  Tiffany. M.E. spears. W.2005: Differential responses to dietary cobalt in finishing steers fed corn- versus barley- based diets. journal Animal scince. 2005. 83: 80-2589

  Ultee A, Bennik MHJ and Moezelaar R (2002) The phenolic hydroxyl group of carvacrol is essential for action against the food-borne pathogen Bacillus ceims Applied and Environmental Microbiological. 68: 1561-1568.

  Ultee A, Kets EPW and Smid EJ (1999) Nlechanisms of action of earvacrol on the foodborne pathogen Bacillus cereus .4pplied and Envireremental Microbiology 65:4606-4610.

  Ultee A, Kets EPW, Alberda M, Hoekstra FA and Smid EJ (2000a) Adaptation of the food-borne pathogen Bacillus cei’eus to carvacrol Archives of Microbiologv 174: 233-238.

  Ultee A, Slump RA, Steging G and Smid Fi (2000b) Antimicrobial activity of carvacrol toward Bacillus cereus on rice Journal of Food Piotection 63: 620-624.

  Urdang G (1948) The origin and development of the essential oil industry. In The Essential Oils pp 3-13 Ed E Guenther. Van Nostrand Reinhold Company, New York.

  Van de Braak SAAJ and Leijten GCJJ (1999) Essential oils and oleoresins: A survey in the Netherlands and other major markets in the European Union. CBI, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, Rotterdam.

  Vokou D, Kokkini S and Bessiere iM (1993) Geographic variation of’ Greek oregano ‘Origamzuinz vulgare ssp hirtumn) essential oils Biochemical Systematics amid Ecology 21:287-295.

  Wallace Ri (2004) Antimicrobial properties of plant secondary metabolites Proceedings of the Nutrition Society 63: 62 1-629.

  Wallace, R. J., N.R. McEwan, F.M. Mcintosh, B.Teferedegne, and C.J. Newold. 2002. Natural products as manipulators of rumen fermentation. Asian-Australian. Journal of Animal Scince, 15: 1458-1468.

  Wink M (1999) Functions of plant secondary metabolites and their exploitation in biotechnology. In Annual Plant Reviews pp 304 Ed M Wink. Sheffield Academic Press, Sheffield.

  Wink M (2001) Secondary metabolites: deterring herbivores. In Encyclopedia of Life Sciences John Wiley and Sons. Inc.

  Xu   J. Zhou F. Ji BP. Pei RS and Xu N (2008) The antibacterial mechanism of carvacrol and thymol against Escherichia coli Letters in .Applied Micro

  Yang WZ, Bcnchaar C, Ametaj BN, Chaves AV. He ML and McAllister TA (2007)-Effects of garlic and juniper berry essential oils on ruminal fermentation and on the site and extent of’digestion in lactating cows Journal of Dairy scince.90: 5671-5


موضوع پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , نمونه پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , جستجوی پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , فایل Word پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , دانلود پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , فایل PDF پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , تحقیق در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , مقاله در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , پروژه در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , پروپوزال در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , تز دکترا در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , پروژه درباره پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) , رساله دکترا در مورد پایان نامه اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی)

- مقدمه در بین حیوانات اهلی گیاهخوار، نشخوارکنندگان سهم بزرگی را در تامین خوراک و سلامت بشر دارند. از طرفی تغذیه نقش اصلی را در بازده اقتصادی و عملکردی این دام‌ها داشته به طوری که تقریبا دوسوم از کل هزینه تولیدات دامی در واحدهای مختلف پرورش دام به هزینه‌های خوراک اختصاص داشته و از طرفی با توجه به مسئله کمبود پروتئین حیوانی و افزایش تولید با منابع علوفه‌ای موجود، لازم است تا از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی چکیده شبیه‌سازی و بهینه‌سازی راکتور بیولوژیکی تولیدکننده بوتانول تخمیر نیمه پیوسته، روشی کارا و سودمند جهت تولید محصولات متابولیکی ارزشمند مانند سوخت های زیستی می باشد. مدلسازی ریاضی بیوراکتورهای نیمه پیوسته با توجه به طبیعت گذرا و ناپایای تخمیر و همچنین پیچیدگی متابولیسم سلولی، مسأله ای بسیار دشوار و پیچیده است. در این زمینه برخی از ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زراعت چکیده به منظور بررسی و مقایسه تاثیر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بذر ذرت در سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم دبل کراس 370، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1389 و در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی شاهرود انجام گرفت. در این آزمایش پرایمینگ در چهار سطح؛ عدم پرایم، اسموپرایم ...

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته علوم و صنایع غذایی (M.Sc) گرایش: مهندسی صنایع غذایی چکیده در این پژوهش، تاثیر صمغ‌های‌ زدو و CHOدر 5 سطح 0، 1/0، 2/0، 28/0 و 4/0 درصد و صمغ‌های عربی و زانتان به ترتیب در سطوح 0، 5/0، 9/0، 4/1، 8/1 و 0، 08/0، 1/0، 15/0 و 2/0 درصد بر پایداری، خواص رئولوژیکی و حسی دوغ در طول 59 روز نگهداری با استفاده از طرح مرکب مرکزی چرخش‌پذیر (CCRD) و روش سطح پاسخ ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) گرایش: شیمی موادغذایی خلاصه فارسی ایران زیستگاه اصلی گردواست. گردوی ایرانی یک گونه مهم اقتصادی است و دارای ارزش تغذیه ای فراوان است.در این پژوهش نمونه های گردوبه صورت تصادفی از 100 درخت گردو در دو منطقه باغستان واقع در استان تهران و ارنگه واقع در استان البرز، در مهر ماه 1393 جمع آوری شدند.همچنین طبق استاندارد شماره 18 ایران مغز ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده مقدمه: در این پژوهش با توجه به خاصیت ضد­میکروبی و مقاومت بسته­های محتوی نانوذرات نقره بر پایه دی اکسید تیتانیوم در مقابل نفوذ گازها از جمله اکسیژن، تاثیر این بسته­ها بر فلور قارچی نان­های مصرفی با بسته­های پلی­اتیلن رایج مورد مقایسه قرار گرفت. این مطالعه تجربی در رابطه با افزایش زمان ماندگاری نان­های ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی چکیده داودی با نام علمی (Dendranthema grandiflorum L.) از خانواده کلاه پرک سانان، یکی از گل­های نافرازگرا و حساس به انسداد آوندی می باشد. این مطالعه بر پایه طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار شامل اسانس گیاهی ژرانیوم در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب مقطر)، مورد در 3 سطح (2، 6 و10 سی سی در 600 سی سی آب ...

به منظور بررسی اثر منابع تأمین نیتروژن بر میزان مصرف سم نیکوسولفورون در فصل بهار و تابستان 1391 در مزرعه ای در روستای زاغه از توابع شهرستان آبیک واقع در استان قزوین، آزمایشی به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عوامل آزمایشی شامل: منابع تأمین نیتروژن (N1: 100% کود شیمیایی N2: 25% کود دامی + 75% کود شیمیایی و N3: 50% کود دامی + 50% کود ...

استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی چکیده زمینه: گیاه جاشیر در مناطق سردسیر و کوهستانی استان فارس( سپیدان و ..) می روید و در بهار چیده می شود و از آن در تهیه ماست جاشیر (غذای سنتی) استفاده می کنند. کربوهیدرا ت های غیر قابل هضم (فیبر) موجود در برگ های این گیاه ممکن است بتواند به عنوان پری بیوتیک در ماست پروبیوتیک ایفای نقش نماید. هدف: بررسی اثر ...

ثبت سفارش