پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان

word 1 MB 32457 75
مشخص نشده کارشناسی ارشد شیلات
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت دریافت درجه فوق لیسانس

  مهندسی منابع طبیعی -  تکثیر و پرورش آبزیان

  چکیده :

  هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان و اثرات جایگزینی منابع گیاهی در جیره ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. به همین منظور ترکیبی از منابع پروتئین گیاهی با منبع اصلی گلوتن گندم به همراه گلوتن ذرّت و کنجاله سویا در 2 سطح  50 و 100 % و منابع روغن گیاهی ترکیبی از روغنهای کلزا(40%)، بزرک(30%) و گلرنگ(30%) در سطح 100% جایگزین روغن ماهی شدند. منابع پروتئین و روغن جیره گروه شاهد پودر ماهی و روغن ماهی کیلکا بود. به منظور بررسی اثرات جایگزینی 100% روغن ماهی جیره با ترکیب روغنهای گیاهی از پودر ماهی فاقد چربی (چربی زدایی شده توسط حلال هگزان و اتانول) به عنوان منبع پروتئینی جیره مورد استفاده قرار گرفت. این مطالعه در قالب 8 تیمار آزمایشی بود. منابع پروتئین و چربی در گروههای آزمایشی در تیمار 1 (پودر ماهی+روغن ماهی)، تیمار 2 (پروتئین گیاهی+ ترکیب روغنهای گیاهی)، تیمار 3 (پروتئین گیاهی+ ترکیب روغنهای گیاهی + روغن ماهی)، تیمار 4 (پروتئین گیاهی+ روغن ماهی)، تیمار 5 (پودر ماهی + پروتئین گیاهی+ ترکیب روغنهای گیاهی)، تیمار 6 (پودر ماهی + پروتئین گیاهی+ روغن ماهی)، تیمار 7 (پودر ماهی چربی زدایی شده+روغن ماهی) و تیمار 8 (پودر ماهی چربی زدایی شده+ ترکیب روغنهای گیاهی) بود. تعداد 1200 عدد ماهی انتخاب و پس از طی دوره آداپتاسیون به تانکهای 300 لیتری با تراکم 50 عدد در هر تانک با میانگین وزن اولیه 2±15 گرم انتقال یافته و به مدت 60 روز با جیرهای آزمایشی تغذیه شدند. جیره های آزمایشی به لحاظ پروتئین (2/0±47)، چربی (15/0±20) و انرژی (Kcal/g1/0±5) در یک سطح بودند. در این مطالعه شاخص­های رشد و کارایی تغذیه­ای، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله، فعالیّت آنزیمهای گوارشی، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر استرس­ کمبود اکسیژن مورد بررسی قرار می­گیرد. طی نتایج حاصله شاخص وزن نهایی با جایگزینی 44% پودر ماهی جیره (50%  کل پروتئین جیره) با منابع گیاهی در تیمار5 (5/1± 00/69) و تیمار 6 (3± 45/72) اختلاف معنی داری را با گروه شاهد (8/1± 08/71) نداشت. همچنین تاثیر منفی معنی داری نیز در دیگر شاخص های رشدی، کارایی تغذیه ای، هضم پذیری ظاهری چربی و پروتئین، ترکیب شیمیایی بافت عضله، فعالیت آنزیمهای گوارشی، فعالیّت سیستم ایمنی همورال، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و مقاومت در برابر استرس اکسیژن در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد. ولی با جایگزینی 100% پودر ماهی جیره با منابع پروتئین گیاهی تاثیر منفی و معنی داری در شاخص های رشدی، کارایی تغذیه ای، هضم پذیری ظاهری چربی و پروتئین و فعالیّت آنزیمهای گوارشی ماهیان داشت ولی باعث بروز تفاوت معنی داری در ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهیان نگردید. جایگزینی روغن ماهی جیره با ترکیب روغنهای گیاهی باعث کاهش درصد اسیدهای چربC16:0، C22:0، C16:1n7، C18:1n9، C20:2n6، C20:4n6، C20:3n3، C20:5n3 وC22:6n3 و افزایش درصد اسیدهای چرب C18:0، C20:0، C18:1n7، C18:2n6 و C18:3n3 نسبت به کل اسیدهای چرب در  مقایسه با جیره های حاوی روغن ماهی بود. ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهیان ارتباط مستقیمی با ترکیب اسیدهای چرب موجود در جیره غذایی ماهیان داشت. جایگزینی روغن ماهی با منابع گیاهی در منابع پروتئینی مختلف تاثیری بر شاخص های رشدی ماهیان نداشت. ولی باعث کاهش درصد اسیدهای چربC14:0، C16:0، C16:1n7، C20:3n3 و C20:5n3 افزایش درصد اسیدهای چرب C18:2n6 وC18:3n3 نسبت به کل اسیدهای چرب در  مقایسه با جیره های حاوی روغن ماهی شد.

  کلمات کلیدی: منابع گیاهی، رشد، آنزیم های گوارشی، پاسخ ایمنی، ترکیب لاشه، اسید های چرب، استرس اکسیژن

  -1-مقدمه:

  آبزی پروری در راستای تأمین نیازهای غذایی انسان  و استفاده از مواد پروتئینی با منشأ حیوانی که کیفیّت مطلوب دارند از اهمیّت بسزایی برخودار است. مطابق برآورد سازمان خواروبار جهانی، میزان تقاضای ماهی برای مصارف انسانی حدود 110 میلیون تن در سال 2010 و سهم آبزی پروری در تولید کل جهانی 38 درصد می باشد. با توجه به بالا بودن میزان تولید در برخی گونه ها و آسان بودن تولید آبزیان در مقایسه با سایر فرآورده های پروتئینی و بالا بودن ارزش غذایی آنها، امروزه آبزی پروری به عنوان یکی از سریع الرشدترین فعالیتهای موثر در افزایش تولید غذا مورد توجه قرار گرفته است (Hasan., 2002).

  خصوصیات منحصر به فرد ماهی قزل­آلای رنگین کمان  (Oncorhynchus mykiss)از جمله قابلیّت تطابق­پذیری بالای این ماهی با شرایط آب و هوایی ایران باعث شده است که این ماهی به عنوان یکی از مهمترین گونه های پرورشی کشور تبدیل گردد و سهم بالایی از تولید را به خود اختصاص دهد. تولید و عرضه غذای جمعیّت در حال افزایش کره زمین از معضلات بسیار مهم جوامع بشری بوده و پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور به یکی از مشکلات اساسی بشر تبدیل گردد. استفاده روز افزون از ذخایر طبیعی و کاهش این منابع و از طرف دیگر مشکلات متعدد در پرورش مصنوعی آبزیان از محدودیّتهای کنونی تولید کنندگان آبزیان می باشد(ستاری،1380).

  افزایش جهانی تولیدات آبزی­پروری و کاهش همزمان ذخایر ماهیان مورد استفاده جهت تولید پودر و روغن ماهی، جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی در جیره غذایی ماهیان را به عنوان ضرورتی برای توسعه پایدار صنعت آبزی پروری تبدیل کرده است (Bell et al., 2002; Mourente et al., 2005; Miller et al., 2007). چرا که تولید جهانی روغنهای حاصله از دانه­های گیاهی در سالهای اخیر به طور پیوسته افزایش یافته، به طوری که قیمت آنها نسبتاً ثابت و قابلیّت دسترسی به آنها بیشتر است (جدول 1-1) (Mourente et al., 2005; Mourente and Bell, 2006; Huang et al., 2007). روغنهای گیاهی که غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره کوتاه 18 کربنه (C18 PUFA) و اکثراً عاری از اسیدهای چرب غیر اشباع گروه n-3 (n-3HUFA) نظیر ایکوزاپنتانو‍ئیک اسید (EPA ) و دکوزا هگزانوئیک اسید (DHA ) هستند که می­توانند نماینده­های خوبی برای جایگزینی روغن ماهی در جیره غذایی ماهیان باشند (Mourente et al., 2005; Mourente and Bell, 2006; Huang et al., 2007 ). بعضی از ماهی­ها مانند ماهی قزل­آلای رنگین­کمان و کپور معمولی قادر به طویل­سازی زنجیره کربنی و غیر­اشباع سازی اسیدهای چرب 18 کربنه خصوصاً اسید لینولنیک به اسیدهای چرب 20 و 22 کربنه HUFA سری n-3 خصوصاً ایکوزاپنتانوئیک­اسید و دکوزا هگزانوئیک­اسید هستند (Webster and Lim, 2002). توانائی سنتز EPA وDHA  از اسید لینولنیک به متخصصین تغذیه امکان فرمول­بندی جیره­های غذایی حاوی روغن­های گیاهی ارزانتر حاوی اسید لینولنیک (مانند روغن بذر کتان، کلزا و ...) به جای استفاده از روغنهای گرانتر ماهیهای دریایی که غنی از EPA وDHA  هستند را می دهد (Lovell, 1988; Websterand Lim, 2002).

  پودر ماهی جزو (یا ازجمله) اجزای گران قیمت جیره آبزیان می باشد که در بسیاری از مراکز پرورش طیور و دام نیز مورد استفاده قرار می گیرد. مواد خام با منشأ گیاهی ارزانتر از مواد خام با منشأ حیوانی هستند. بنابراین، تولیدکنندگان خوراک آبزیان تمایل به جایگزینی مواد با منشاء گیاهی بجای مواد با منشاء حیوانی (پودر ماهی) هستند. کنجاله دانه های روغنی با استخراج  روغن از دانه های روغنی تولید می شوند که نسبت به پودرهای حیوانی پروتئین کمتری دارند (30 تا 50 درصد پروتئین). مقدار املاح معدنی آنها پایین است، اما دارای مقدار قابل توجهی از ترکیبات دیواره سلولی بوده ضمن آنکه شامل مواد ضد تغذیه ای بیشتری نیز می باشند. کنجاله سویا به علت قابلیّت دسترسی بالا، پایدار بودن، قیمت مناسب و بویژه ارزش تغذیه ای مطلوب، در تغذیه اغلب ماهیان پرورشی به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش و اهمیّت دانه های روغنی از نظر تأمین انرژی مورد نیاز انسان، دام، طیور و آبزیان در بین محصولات زراعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تولید جهانی روغنهای حاصله از دانه های گیاهی در سالهای اخیر به طور پیوسته افزایش یافته، به طوری که قیمت آنها نسبتاً ثابت و قابلیّت دسترسی به آنها بیشتر شده است. کنجاله ها که از فرآورده های دانه های روغنی می باشند به عنوان یک منبع پروتئینی مناسب در تغذیه آبزیان مورد استفاده قرار می گیرند. همانطور که اشاره شد پروتئین ها گرانترین بخش جیره غذایی آبزیان را تشکیل می دهند لذا برای کاهش هزینه جیره ها از منابع پروتئین گیاهی بجای منابع پروتئین ماهی استفاده می شود.

  با توجه به اینکه صنعت آبزی پروری روندی کاملا صعودی را طی میکند و روز به روز میزان تقاضا به پودر ماهی و روغن ماهی افزایش می یابد. نهایتاً برای پایداری این روند باید چاره ای اندیشید تا رشد و توسعه این صنعت با رکود مواجه نشود و منابع دریایی نیز به خطر نیفتاده و برای آیندگان حفظ گردد.

  در این تحقیق اثرات جایگزینی روغن ماهی و پودر ماهی با منابع گیاهی در تغذیه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان بر شاخص­های رشد و کارایی تغذیه­ای، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله، فعالیّت آنزیمی دستگاه گوارش، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مقاومت در برابر استرس­ اکسیژن مورد بررسی قرار می­گیرد. امید است نتایج آن مورد استفاده مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی خصوصاً  سازمان شیلات ایران و بخشهای دولتی و خصوصی تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا قرارگیرد.

   

  2-1-ماهی قزل آلای رنگین کمان

  قزل آلای رنگین کمان از خانواده آزادماهیان Salmonidae با نام علمی  Onchorhynchus mykissاست و به نام انگلیسیRainbow trout  معروف است .این ماهی سهم با ارزشی در تأمین غذای انسان دارد. علت این امر فقط ارزش غذایی بالای این ماهی و کمیاب و گران شدن ماهیان وحشی که از طبیعت صید می شوند نیست، بلکه به این دلیل است که گوشت این ماهیان غنی از چربیهای اشباع نشده ای هست که وجودشان در غذای سالم و با کیفیت، ضروری می باشد. این ماهی همچنین در برابر تغییرات محیطی نظیر تغییر مقدار اکسیژن و دی اکسید کربن محلول در آب، آلودگیهای کم و درجه حرارت مقاوم و از سرعت رشد مناسبی برخوردار است .به علاوه اینکه به راحتی از غذاهای دستی و مصنوعی استفاده می کند (ستاری،1380). در حال حاضر ماهی قزل آلا اساس صنعتی را تشکیل می دهد که در حال توسعه است و اهمیّت آن به ویژه در کشورهایی که قادر به تدارک شرایط ومهیّا کردن محیط آب شیرین یا شور برای پرورش آنها هستند در حال افزایش است (ستاری،1380).

  (جداول در فایل اضلی موجود است)

  Abstract:

  The aim of this study was to assess possibility of replacing fish meal and fish oil with vegetable sources in rainbow trout meal. Therefore we used a combination of different vegetable proteins including wheat meal, corn meal and soya meal at 50 and 100% levels and vegetable oil including canola oil (40%), cotton seed oil (30%) and saffron oil (30%) as 100% replacement of fish oil. The source of protein and oil in control ration contained kilka powder and oil. In order to assess 100% replacement of fish oil with vegetable oils, defatted fish meal was used as source of protein in two experimental feed.  This study was carried out in eight feeding treatments: 1) fish meal + fish oil (control), 2) vegetable protein + mixed vegetable oils, 3) vegetable protein + mixed vegetable oils + fish oil, 4) vegetable protein + fish oil, 5) fish meal + vegetable protein + mixed vegetable oils, 6) fish meal + vegetable protein + fish oil, 7) defatted fish meal + fish oil, 8) defatted fish meal + mixed vegetable oils. 1200 fish (average wt. 15±2 g) were distributed into 300 L tanks (50 fish/tank) and cultured for a period of 60 days using experimental diets. All experimental diets contained same level of protein (47±0.2%), lipid (20±0.15%) and energy (5±0.1%).  Growth parameters, feed efficiency, chemical composition and fatty acid profile of muscle, activity of digestive enzymes, blood parameters, immune response and tolerance to O2 deficiency stress were tested. The results showed that total weight in treatment 5 with 44% replacement of fish meal (50% total protein) with vegetable proteins (69±1.5 g) and treatment 6 (72.45±3 g) had no significant differences with the control group (71.08±1.8 g). No significant differences were observed in other growth parameters, feed efficiency, digestibility of lipid and protein, chemical composition of muscle tissue, activity of digestive enzymes, humoral immune system, blood biochemical parameters and tolerance to oxygen deficiency stress, compared to control. But replacement of 100% fish meal with vegetable proteins had a significantly negative effect on growth parameters, feed efficiency, lipid and protein digestibility and activity of gigestive enzymes compared to the control group. However it did not result in significant differences in fatty acid profile in muscle tissue among treatments.

  Replacement fish oil with mixture of vegetable oils reduced the percentage of C16:0, C22:0, C16:1n7, C18:1n9, C20:2n6, C20:4n6, C20:3n3, C20:5n3 and C22:6n3, but improved the percentage of C18:0, C20:0, C18:1n7, C18:2n6 and C18:3n3 fatty acids compared in fish muscle compared to those fed fish oil.  The composition of fatty acid in body muscles were found directly related to the composition of the same in feed. Replacement of fish oil with vegetable sources in treatments containing different sources of proteins had no considerable effect on growth parameters but caused a reduction in percentage of C14:0, C16:0, C16:1n7, C18:1n9, C20:5n3, C20:4n6 and increase in percentage C18:2n6 and C18:3n3 fatty acids in the muscle tissues compared to the fish fed control diet.

  Key words: Vegetable sources, growth, digestive enzymes, immune response, muscle composition, fatty acids, oxygen stress

 • فهرست:

  چکیده فارسی.....................................................................................................................................................................

  فصل اول: کلیات

  1-1- مقدمه........................................................................................................................................................................

  2-1-  ماهی قزل آلای رنگین کمان...................................................................................................................................

  1-2-1-  نیازمندی های محیطی.........................................................................................................................................

  2-2- 1- فیزیولوژی دستگاه گوارش و آنزیمهای گوارشی  ..............................................................................................

  3-1- تغذیه و نیازهای تغذیه ای ماهیان ............................................................................................................................

  1-3-1- پروتئین  ..............................................................................................................................................................

  1-1-3-1-  استفاده از منابع پروتئینی گیاهی .....................................................................................................................

  2-1-3-1-  مشکلات پروتئین های گیاهی برای ماهیان گوشتخوار...................................................................................

  3-1-3-1-  فاکتورهای ضد تغذیه ای ...............................................................................................................................

  2-3-1- لیپیدها .................................................................................................................................................................

  1-2-3-1- اسیدهای چرب ................. .............................................................................................................................

  2-2-3-1- سنتز داخلی و تبدیل زیستی اسیدهای چرب ..................................................................................................

  3-2-3-1- اسیدهای چرب ضروری آبزیان ......................................................................................................................

  4-2-3-1- نقش اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره در تغذیه آبزیان..........................................................................

  5-2-3-1- نشانه های کمبود اسیدهای چرب ...................................................................................................................

  6-2-3-1- میزان چربی و اسید چرب مورد نیاز آبزیان پرورشی  .....................................................................................

  7-2-3-1- قابلیت هضم پذیری چربیها  ...........................................................................................................................

  8-2-3-1- منابع چربی جیره آبزیان .................................................................................................................................

  1-8-2-3-1- روغن ماهی................................................................................................................................................

  2-8-2-3-1- روغن های گیاهی و ترکیب اسیدهای چرب .............................................................................................

  1-2-8-2-3-1- آفتابگردان (Heliaanthus annus L.Var marcocarpus DC) ...............................................

  2-2-8-2-3-1- سویا (Glycine max (L.) Merr.)...................................................................................................

  3-2-8-2-3-1- شلغم روغنی (B. juncea) و کانولا ( Brassica napus L.  و B. rapa L.)..............................

  4-2-8-2-3-1- گلرنگ معمولی (Carthamus tinctorius) .....................................................................................

  5-2-8-2-3-1- بذر کتان (Linum usitatissimum)..................................................................................................

  3-3-1- نیازهای معدنی و ویتامینی قزل الای رنگین کمان ...............................................................................................

  4-1- مرور منابع.................................................................................................................................................................

   

  فصل دوم: مواد و روشها

  1-2- مرحله تهیّه اجزای غذایی و ساخت جیره های آزمایشی .........................................................................................

  2-2-  تهیه و ذخیره سازی ماهیان .....................................................................................................................................

  3-2- زیست سنجی ماهیان (بیومتری) ...............................................................................................................................

  5-2- آنالیز شیمیایی نمونه های غذایی و بافت عضله ماهیان ............................................................................................

  1-5-2- تعیین میزان پروتئین .............................................................................................................................................

  2-5-2- تعیین میزان چربی کل ......... ...............................................................................................................................

  2-5-2- تعیین میزان رطوبت .............................................................................................................................................

  3-5-2-  تعیین میزان خاکستر ...........................................................................................................................................

  4-5-2-  تعیین میزان کربوهیدرات ..................................................................................................................................

  5-5-2- تعیین ترکیب و میزان اسیدهای چرب .................................................................................................................

  6-2- محاسبه هضم پذیری ظاهری ...................................................................................................................................

  1-6-2- تهیه غذا و نمونه مدفوع ماهیان ...........................................................................................................................

  7-2- سنجش فعالیت های آنزیمی ...................................................................................................................................

  1-7-2- تهیه عصاره آنزیمی ..............................................................................................................................................

  2-7-2- سنجش غلظت پروتئین محلول ...........................................................................................................................

  3-7-2- سنجش فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز .......................................................................................................................

  4-7-2- سنجش فعالیت آنزیم لیپاز ...................................................................................................................................

  8-2- بررسی­های ایمنی شناسی .........................................................................................................................................

  1-8-2- خون گیری و تهیه سرم .......................................................................................................................................    

  2-8-2- فعالیت راه میانبر سیستم کمپلمان ........................................................................................................................

  3-8-2- فعالیت لیزوزیم ....................................................................................................................................................

  4-8-2- اندازه گیری میزان توتال ایمونوگلوبولین .............................................................................................................

  9-2-  بررسی فاکتورهای خونی ........................................................................................................................................

  1-9-2- شمارش تعداد گلبول های سفید در میکرولیتر خون ...........................................................................................

  2-9-2- اندازه گیری درصد هماتوکریت خون ..................................................................................................................

  3-9-2- اندازه گیری غلظت هموگلوبین خون ..................................................................................................................

  10-2- استرس آنوکسی ....................................................................................................................................................

  1-10-2-  اندازه گیری میزان گلوکز .................................................................................................................................

  2-10-2- روش اندازه گیری کورتیزول ............................................................................................................................

  11-2- ارزیابی تجربی طعم و بوی ماهیان .........................................................................................................................

  12-2- فورمول ها و روابط محاسباتی ....................................................................................................................

  12-2-  تجزیه و تحلیل آماری ..........................................................................................................................................

  فصل سوم: نتایج

  1-3- نتایج مربوط به آنالیز ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی .......................................................................................

  2-3- نتایج حاصل از شاخص های رشدی ماهیان ............................................................................................................

  3-3- نتایج مربوط به ترکیب شیمیایی بافت عضله ماهیان..................................................................................................

  4-3- نتایج مربوط به کارایی تغذیه ای ماهیان....................................................................................................................

  5-3- نتایج مربوط به ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهیان......................................................................................

  6-3- نتایج مربوط به فعالیّت آنزیمهای گوارشی ماهیان قزل آلای رنگین کمان ................................................................

  7-3- نتایج مربوط به فعالیّت سیستم ایمنی همورال ماهیان ...............................................................................................

  8-3- نتایج مربوط به فاکتورهای خونی ماهیان .................................................................................................................

  9-3- نتایج بازماندگی ماهیان در برابر استرس کمبود اکسیژن ...........................................................................................

  1-9-3- نتایج تغییرات گلوکز و کوتیزول سرم خون ماهیان در برابر استرس کمبود اکسیژن ............................................

  10-3- نتایج ارزیابی تجربی طعم و بوی ماهیان ................................................................................................................

  فصل چهارم: بحث

  1-4- نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................

  2-4- پیشنهادات ...............................................................................................................................................................

  فصل پنجم: منابع

  فصل ششم: ضمیمه

  1-6- نمودارها .................................................................................................................................................................

  1-1-6- نمودار مربوط به نتایج بیومتری (وزن و طول) ماهیان قزل آلای رنگین کمان در انتهای دوره پرورش ...............

  2-1-6- نمودار مربوط به درصد هضم پذیری پروتئین و چربی ماهیان قزل آلای رنگین کمان در انتهای دوره پرورش ..

  3-1-6- نمودار مربوط به ضریب ارزش تولیدی پروتئین و چربی ماهیان قزل آلای رنگین کمان در انتهای دوره پرورش

  4-1-6- نمودار مربوط به نتایج فعالیّت آنزیمهای گوارشی ماهیان قزل آلای رنگین کمان در روز30...............................

  5-1-6- نمودار مربوط به نتایج مربوط به فعالیّت آنزیمهای گوارشی ماهیان قزل آلای رنگین کمان در روز60.................

  6-1-6-  نمودار مربوط به فعالیّت سیستم ایمنی همورال ماهیان قزل آلای رنگین کمان در انتهای دوره پرورشی ...........

  7-1-6-  نمودار مربوط درصد بازماندگی، میزان گلوکز و کورتیزول ماهیان پس از 2 ساعت شرایط کمبود اکسیژن .......

  2-6- تصاویر .....................................................................................................................................................................

  1-2-6- تصویر تانکهای پرورشی ....................................................................................................................................

  2-2-6- تصویر خونگیری ماهیان از ورید ساقه دمی ........................................................................................................

  3-2-6- تصویر مربوط به محیط استرس ماهیان در شرایط کمبود اکسیژن .......................................................................

  چکیده انگلیسی ..................................................................................................................................................................

   

  منبع:

   

  افشار مازندران، ن.، 1381. راهنمای عملی تغذیه و نهاده های غذایی و دارویی آبزیان در ایران. انتشارات نوربخش ، 216 ص.

  ابراهیمی، ع.، 1383. سطوح مختلف پروتئین و چربی بر رشد و کیفیت لاشه بچه ماهیان انگشت قد فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی. رساله دکتری تخصصی شیلات ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست، 113 ص.

  سالک یوسفی، م. 1379. تغذیه آبزیان پرورشی. انتشارات اصلانی، 320 ص.

  ستاری، م. 1380. پرورش متراکم ماهی. انتشارات دانشگاه گیلان، 226ص.

  شفائی پور، آ. 1387. بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)، مجله علمی شیلات ایران، شماره 1، صفحات 99-81..

   

  طاهری. غ ر،.1370. روش های آزمایشگاهی خون شناسی، انتشارات شرکت سهامی بازرگانی مهرک، تهران

   

  مالک، ف.، 1379. چربی ها و روغن های نباتی خوراکی. انتشارات فرهنگ و قلم ، 464 ص.

   

  میر نطامی ضیابری، س. ح.، 1374. چربی ها و روغن های خوراکی. انتشارات مشهد، 339 ص.

  میر نظامی ضیابری، س. ح.، 1380. فن آوری و روغن و پالایش آن. انتشارات علوم کشاورزی ، 464 ص.

  نفیسی بهابادی، م. فلاحتی مرودوست، ع. 1387. اصول تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان، انتشارات دانشگاه خلیج فارس،400ص

  AOAC (Assosiation of Official Analitical Chemists), 1990. Official methods of analysis 15 thedn. AOAC, Washington, DC., USA.

  Abbas E. 2007. effect of dietary oil sources and levels on growth, feed utilization and whole-body chemical composition of common carp, cyprinus carpio l. fingerlings.

  Aksnes, A., Hope, B. Jönsson, E., Björnsson, B.T., Albrektsen, S., 2006. Size- fractionated fish hydrolysate as feed ingredient for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed high plant protein diets. I: Growth, growth regulation and feed utilization. Aquaculture 261, 305-317.

  Alarcón, F.J.,Moyano, F.J and Díaz, M.,1999. Effect of inhibitors present in different protein sources on digestive proteases of seabream (Sparus aurata). Aquatic Living Resources 12, 233–238.

  Alves, Dulce, Luisa M P Valente, and Santosh P Lall. 2009. "Apparent digestibility of lipid and fatty acids in fish oil , poultry fat and vegetable oil diets by Atlantic halibut,Hippoglossus hippoglossus L .." Aquaculture 294:132-137. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2009.05.016.

  Amar E.C., Kitron V., Satoh S., Okamoto N. and Watanabe T., 2000.Effect of dietary β-carotene on the immune response of rainbow trout (Oncorynchus mykiis). Fisheries Science, 66:1068-1075.

  Anderson, R.L and Wolf, W.J.,1995. Compositional changes in trypsin inhibitors, phytic acid, saponins and isoflavones related to soybean processing. Journal of Nutrition, 125, 581S–588S.

  Austrenge., 1978. Digestibility determination in fish using chromic oxide marking and analysis of contents from different segments of the gastrointestinal tract. Aquaculture 13, 265-272.

  Ballestrazzi, R, Simona R, Marco M, Scienze A, Nella D, Iridea D, and Grande P. 2006. The replacement of fish oil with refined coconut oil in the diet of large rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ).

  Barrows, F, Gaylord T. G, Stone D .A J, and Smith C. E. 2007. "Effect of protein source and nutrient density on growth efficiency , histology and plasma amino acid concentration of rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss Walbaum )." Aquaculture.

  Bell, G.J.; Henderson, R. J.; Tocker, D. R.; Ghee, F. M.; Dick, J. R.; Porter, A.; Smullen, R.P. and Sargent, J. R., 2002. Substituting Fish Oil with Crude Palm Oil in the Diet of Atlantic Salmon (Salmo salar) Affect Muscle Fatty Acid Composition and Hepatic Fatty Acid Metabolism. J. Nutr., Vol. 132, pp.222-230.

  Bell, G.J.; Henderson, R. J.; Tocker, D. R.; Ghee, F. M.; Dick, J. R.; Porter, A.; Smullen, R.P. and Sargent, J. R., 2001. "Replacement of Fish Oil with Rapeseed Oil in Diets of Atlantic Salmon ( Salmo salar ) Affects Tissue Lipid Compositions and Hepatocyte Fatty Acid Metabolism 1." Higher Education 2:1535-1543.

  Bell, G.J.; Henderson, R. J.; Tocker, D. R.; Ghee, F. M.; Dick, J. R.; Porter, A.; Smullen, R.P. and Sargent, J. R., 2002. "Substituting Fish Oil with Crude Palm Oil in the Diet of Atlantic Salmon ( Salmo salar ) Affects Muscle Fatty Acid Composition and Hepatic Fatty Acid Metabolism 1." Higher Education 222-230.

  Bell, J, Fiona M, Patrick J C, and Sargent R. 2003. "Rapeseed oil as an alternative to marine fish oil in diets of post-smolt Atlantic salmon ( Salmo salar ): changes in flesh fatty acid composition and effectiveness of subsequent fish oil ‘‘ wash out ’’." Science 218:515 - 528.

  Bell, J, Fiona M, Patrick J C, and Sargent R.2003. Rapeseed oil as an alternative to marine fish oil in diets of post-smolt Atlantic salmon ( Salmo salar ): changes in flesh fatty acid composition and effectiveness of subsequent fish oil ‘‘ wash out ’’.

  Bell, J, Fiona M, Patrick J C, and Sargent R.2001. Replacement of Fish Oil with Rapeseed Oil in Diets of Atlantic Salmon ( Salmo salar ) Affects Tissue Lipid Compositions and Hepatocyte Fatty Acid Metabolism .

  Bell, J, Fiona M, Patrick J C, and Sargent R.,2002. Substituting Fish Oil with Crude Palm Oil in the Diet of Atlantic Salmon ( Salmo salar ) Affects Muscle Fatty Acid Composition and Hepatic Fatty Acid Metabolism.

  Bell, J.G., Henderson, R.J., Tocher, D.R., McGhee, F., Dick, J.R.,Porter, A., Smullen, R., Sargent, J.R., 2002. Substituting fish oil with crude palm oil in the diet of Atlantic salmon (Salmo salar) affects tissue fatty acid compositions and hepatic fatty acid metabolism. J. Nutr. 132,pp. 222–230.

  Boesen H. T., Pedersen K., Larsen J. L., Koch C. and Ellis A. E., 1999.Vibrio anguillarum resistance trout (Oncorynchu smykiis) serum: role of O-Antigen Structure of lipopolysaccharide. Infection and immunity, 67 (1): 294-301.

  Bradford M.M.,1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the protein-dye binding.Analytical Biochemistry 72, 248^254.

  Bransden, M P, C G Carter, and B F Nowak. 2001. "Effects of dietary protein source on growth , immune function , blood chemistry and disease resistance of Atlantic salmon ( Salmo salar L .) parr." Aquaculture Research 105-113.

  Bransden, M.P., Carter, C.G., Nichols, P.D., 2003. Replacement of fish oil with sunflower oil in feeds for Atlantic salmon (Salmo salar L.): effect on growth performance, tissue fatty acid composition and disease resistance. Comp. Biochem. Physiol. 135B, 611–625.

  Brown, L.,1993. Aquaculture for veterinarian : Fish husbandry and medicine, 1st ed. Pergamon Press.

  Castell,J.D., Sinnhuber, J.H.W., Lee, D.J, 1972. Essential fatty acids in the diet of Rainbow trout (Salmo gairdneri): Growth, feed conversion and some gross deficiency sumptoms.Journal of nutrition .J.Nutr.102,pp.

  Castell,J.D., Sinnhuber, J.H.W., Lee,D.J,1972. Essential fatty acids in the diet of Rainbow trout (Salmo gairdneri): Growth, feed conversion and some gross deficiency mptoms.Journal of nutrition .J.Nutr. 102, pp. 77-86.

  Ceirwyn, S.J., 1995. Analytical Chemistry of foods.( Chapman and Hall Press, Oxford), IstEdn., pp. 42-48.

  Celerton P., Troutaud D., Verlhac V., Gabraudan J. and Deschaux P., 2001. Dietary vitamin E and rainbow trout ( Oncorynchus mykiis) phagocyte function: effect on gut and head kidney leucocyte. Fish and Shellfish Immunology, 11:1-13.

  Chen, Te-hao, Chun-yao Lin, and Mei-chen Tseng. 2011. "Behavioral effects of titanium dioxide nanoparticles on larval zebrafish( Daniorerio)." Marine Pollution Bulletin 63:303-308. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.04.017.

  Chong A., Hashim R., Lee L.C. Ali A.,2002. Characterizationof protease activity in developing discus Symphysodonaequifasciata larva. Aquaculture Research 33,663^672.

  Christie, W.W., 1981. Lipid Analysis, 2nd edn.Pergamon Press, Oxford.

  Copeman, L.A., Parrich, C.C.Brown, J.A., Harel, M., 2002. Effects of docosahexaenoic, eicosapentaenoic, and arachidonic acids on the early growth, survival, lipid composition and pigmentation of yellowtail floundel (Limandaferrvvginea ): alive food enrichment experiment . Aquavulture 210,pp. 285-304.

  Drew , M.D.; Ogunkoya, A.E.; Janz, D.M.and Van Kessel, A.G., 2007. Dietary influence of replacing fish meal and oil with canola protein concentrate and vegetable oils on growth performance , fatty acid composition and organochlorine residues in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, Vol.267, pp. 260-268.

  Espe. M, Andreas. L, Alfred. P, and Adel E. 2006. "Can Atlantic salmon ( Salmo salar ) grow on diets devoid of fish meal ?." Atlantic 255:255 - 262.

  Fonseca-Madrigal, J., Karalazos, V., Campbell, P.J., Bell, J.G., Tocher, D.R., 2005. Influence of dietary palm oil on growth, tissue fatty acid compositions, and fatty acid metabolism in liver and intestine in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquac.Nutr. 11, 241–250.

  Francesco.M, Giuliana. P, Paola. L, Kaushik. J, and Bianca. M. 2004. Effect of long-term feeding with a plant protein mixture based diet on growth and body / fillet quality traits of large rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ) .

  Francis, D.S. ;Turchini , G. M. ; Jones , P. L.and Silva, S. S.D. ,2006. Efeect of dietary oil source on growth and fillet fatty acid composition of Murray cod, Maccullochella peeliipeelii. Aquaculture, Vol .253 , pp.547 -556.

  Francis, D S, Turchini, GM, Paul L J, and De Silva, S. 2007. "Effects of fish oil substitution with a mix blend vegetable oil on nutrient digestibility in Murray cod ,Maccullochella peeliipeelii." Aquaculture 269:447 - 455.

  Garcia-Carreno  F.L. and Haard N.F.,1993.Characterization of proteinase classes in LangostillaPleuroncodesplanipes and Crayfish Pacifastacus astacus extracts. Journal of Food Biochemistry17,97^113.

  Gaylord, T. G., 2007. "Supplementation of taurine and methionine to all-plant protein diets for rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss )." Blood 269:514 - 524.

   

  Guillaume, J., Kaushik, S., Bergot, P and Metailler, R,. 1999. Nutrition and feeding of fish and crustaceans.

  Gul, Y, Salim. M, and Rabbani.B. 2007. Evaluation of apparent digestibility coefficients of different." Test 27:121-125.

  Hasan, M.R., 2002. Nutrition and feeding for sustainable aquaculture development in the third millennium. Bangladesh J. Aquacult., 5: 193–219

  Helland, S J, and Grisdale-helland ,B,. 2006. Replacement of fish meal with wheat gluten in diets for Atlantic halibut ( Hippoglos sushippoglossus ): Effect on whole-body amino acid concentrations." Aquaculture 261:1363 - 1370.

  Hua, K., and Bureau, D. P.,2009. Development of a model to estimate digestible lipid content of salmonid fish feeds. Aquaculture, 286(3-4), 271-276. Elsevier B.V. doi:10.1016/j.aquaculture.2008.

  Huang, S.S.Y.; Oo, A. N.; Higgs , D.A; Brauner,C.J.and Satoh , S., 2007. Effects of dietary canola oil level on the growth performance and fatty acid composition of juvenile red sea bream, Pagrus major. Aquaculture , Vol. 271, pp.420-431.

  Iijima, N., Tanaka, S., Ota, Y., 1998. Purification and characterization of bile salt-activated lipase from hepatopancrease of red sea bream Pagarus major. Fish Physiology and Biochemistry, 18: 59-69

  Jutfelt F, Olsen RE, Bjornsson BT, Sundell K .,2007. Parr–smolt transformation and dietary vegetable lipids affect intestinal nutrient uptake, barrier function and plasma cortisol levels in Atlantic salmon. Aquaculture 273: 298– 311.

  Kaushik, Sadasivam J, Oddur T Vilhelmsson, Samuel A M Martin, and Dominic F Houlihan. 1995. "Partial or total replacement of fish meal by soybean protein on growth , protein utilization , potential estrogenic or antigenic effects , cholesterolemia and flesh quality in rainbow trout , Oncorhynchus mykiss." Science 133:257-274.

  Kaushik, S. J, Vilhelmsson, O.T, Martin S.M, and Houlihan, D. F. 2004. "Dietary plant-protein substitution affects hepatic metabolism in rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss )." Proteins 71-80.

   

  Kim, D. H. and Austin B., 2006.Cytokine expression in leucocytes and gut cells of rainbow trout, Oncorynchus mykiis (Walbaum). Infected by probiotics. Veterinary Immunology and immunopathology, 114:297-304.

  Kiron, V, Puangkaew J, Ishizaka K, Satoh S, and Watanabe T. 2004. "Antioxidant status and nonspecific immune responses in rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ) fed two levels of vitamin E along with three lipid sources." Aquaculture 234:361 - 379.

  Lepage, G. and Roy, C.C., 1984. Improved recovery of fatty acid through direct transesterification without prior extraction or purification . J. Lipid Res ., Vol. 25, pp. 1391-1396.

  Lim, C. and Akiyama, M.,1991. Full-fat soybean meal utilization by fish. In: Proceedings of Aquaculture Feed Processing and Nutrition Workshop. Thailand and Indonesia, September 19–25, 1991, pp. 188–198.

  Loveel ,T., 1988.Nutrition and Feeding of fish. Published by Van Nosstrand  Reinhold pp.260.

  Martinez- Lorens, S. ; Vidal, A. T. ; Monino, A. V. ; Torres, M.P. and Cerda, M.J., 2007. Effects composition of gilthead sea bream ( Sparus aurata L.). Aquaculturem Vol. 38. pp. 76-81.

  Martino, R.C., Cyrino, J.E.P., Portz, L., Trugo, L.C., 2000. Performance and fatty acid composition of surubin (Pseudoplaty stomacoruscans) fed diets with animal and plant lipids. Aquaculture 209, 233–246.

  Mckevith, B., 2005. Nutritional aspects of oilseeds. J. Nutr., Vol. 30, pp.13-26.

  Mente, E, S Deguara, and M Begon. 2003. "White muscle free amino acid concentrations following feeding a maize gluten dietary protein in Atlantic salmon ( Salmo salar L .)." Aquaculture 225:133 - 147.

  Montero, L Robaina, M J Caballero, R Gine, and M S Izquierdo. 2008. "Total substitution of fish oil by vegetable oils in gilthead sea bream ( Sparus aurata ) diets : Effects on hepatic Mx expression and some immune parameters." Fish & Shellfish Immunology.

  Montero, L Robaina, M J Caballero, R Gine, and M S Izquierdo. 2005. Growth , feed utilization and flesh quality of European sea bass ( Dicentrarchus labrax ) fed diets containing vegetable oils : A time-course study on the effect of a re-feeding period with a 100 % fish oil diet.

  Morales, A E, G Cardenete, ASanz, and M De Higuera. 1999. "Re-evaluation of crude fibre and acid-insoluble ash as inert markers , alternative to chromic oxide , in digestibility studies with rainbow trout  Oncorhynchus mykiss /." Energy 71-79.

  Mourente, G, and J G Bell. 2001. Partial replacement of dietary fish oil with blends of vegetable oils ( rapeseed , linseed and palm oils ) in diets for European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) over a long term growth study : Effects on muscle and liver fatty acid composition and effectiveness of a fish oil finishing diet.

  Mourente, G, J R Dick, J G Bell, and D R Tocher. 2005. Effect of partial substitution of dietary fish oil by vegetable oils on desaturation and h-oxidation of [ 1- 14 C ] 18 : 3nÀ3 ( LNA ) and [ 1- 14 C ] 20 : 5nÀ3 ( EPA ) in hepatocytes and enterocytes of European sea bass ( Dicentrarchus labrax L.)

  Mourente, G., Dick, J.R., Bell, J.G., Tocher, D.R., 2005. Effect of partial substitution of dietary fish oil by vegetable oils on desaturation and β-oxidation of [1-14C] 20:5n-3 (EPA) in ational Academy Press, Washington D .C. pp. 1-38.

  Mourentea. G, Joanne. E. Goodb1, Kim D. ThompsonbAnd J. Gordon Bell. Effects of partial substitution of dietary fish oil with blends of vegetable oils, on blood leukocyte fatty acid compositions, immune function and histology in European sea bass, (Dicentrarchus labrax L.).

  NRC (National Research Council), 1993.Nutrient Requirements of Fish.National Academy Press, Washington, DC.

  Ochang, Stephen N, O A Fagbenro, and  T Adebayo. 2007. Influence of Dietary Palm Oil on Growth Response , Carcass Composition , Haematology and Organoleptic Properties of Juvenile Nile Tilapia , Oreochromis niloticus.

  Ogunkoya, Ayoleke E, Greg I Page, Morenike A Adewolu, and Dominique P Bureau. 2006. "Dietary incorporation of soybean meal and exogenous enzyme cocktail can affect physical characteristics of faecal material egested by rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss )." Aquaculture 254:466 - 475.

  Olvera-Novoa MA, Olivera-Castillo L, Martı´nez-Palacios CA ,.2002. Sunflower seed meal as a protein source in diets for Tilapia rendalli (Bounlanger, 1896) fingerlings.Aquac Res 23:223–229

  Oo, A. N., Satoh, S., Tsuchida, N,.2007.  Effect of replacements of fishmeal and fish oil on growth and dioxin contents of rainbow trout. Fisheries Science, 750-759. doi: 10.1111/j.1444-2906.2007.01393.x.

  Palmegiano, G.B. Daprà, F . Forneris, G.. Gai F, L. Gasco c, K. Guo, G.B. 2006. "Rice protein concentrate meal as a potential ingredient in practical diets for rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss )." Aquaculture 258:357 - 367.

  Pettersson, A., Pickova, J., and Brännäs, E.,2010. Swimming performance at different temperatures and fatty acid composition of Arctic charr( Salvelinus alpinus ) fed palm and rapeseed oils. Aquaculture, 300(1-4), 176-181. Elsevier B.V. doi: 10.1016/j.aquaculture.2010.01.017.

   

  Pfeffer, E., Al-Sabty, H., Haverkamp, R., 1992. Studies on lysine requirements of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fed wheat gluten as only source of dietary protein. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 67, 74–82.

  Piedecausa, M.A., Mazon, M.J., Garcia Garcia, B., Hernandez, M.D., 2007. Effects of total replacement of fish oil by vegetable oils in the diets of sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo). Aquaculture 263, 211–219.

  Pierce, L. R., Palti, Y., Silverstein, J. T., Barrows, F. T., Hallerman, E. M., Parsons, J. E.,2008. Family growth response to fishmeal and plant-based diets shows genotype × diet interaction in rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss ), 278, 37-42. doi: 10.1016/j.aquaculture.2008.03.017.

  Refstie, Stale, TrondStorebakken, Grete Baeverfjord, Ingrid Lein, and Andries J Roem. 2000.

  "Differing nutritional responses to dietary soybean meal in rainbow trout  Oncorhynchus mykiss  and Atlantic salmon  Salmo salar / q." Science.

  Regost C, Arzel J, Kaushik SJ .,1999. Partial or total replacement of fish meal by corn gluten meal in diet for turbot Psetta maxima. Aquaculture 180:99–117

  Robaina, L., Izquierdo, M.S., Moyano, F.J., Socorro, J., Vergara, J.M., Montero, D. and Ferna´ ndez-Palacios, H. 1995. Soybean and lupin seed meals as protein sources in diets for gilthead sea bream (Sparus aurata): nutritional and histological implications. Aqua- culture, 130, 219–233.

  Romarheim, O.H., Skrede, A., Gao, Y.L., Krogdahl, Å.,Denstadli, V., Lilleeng, E., Storebakken, T., 2006. Comparison of white flakes and toasted soybean meal partly replacing fish meal as protein source in extruded feed for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 256, 354–364.

  Rosenlund, G. 2003. "Dietary lipid sources for seabream and seabass : growth performance , tissue composition and flesh quality." Aquaculture Nutrition.

  Rosenlund, G., A. Obach, E.A ˚ .Bendiksen, M. Gisvold, and B. Ruyter.2001a. Soybean and lupin seed meals as protein sources in diets for gilthead sea bream (Sparus aurata): nutritional and histological implications. Aqua- culture, 130, 219–233.

   

  Rosenlund, G., A. Obach, M. G. Sandberg, H. Standal, and K. Tveit. 2001b. Effect of alternative lipid sources on long-term growth performance and quality of Atlantic salmon (Salmo salar). Aqua- cult. Res. 32(Suppl. 1):1–7.

  Rosenlund, G., Obach, A., Gisvold, M., Standal, H., Tveit, K., 2000.Effect of alternative lipid sources on long term growth performance and quality of Atlantic salmon (Salmo salar).The Ninth International Symposium on Nutrition and Feeding in Fish, May 21–25 2000. Miyazaki, Japan.

  Santigosa, E., Sánchez, J., Médale, F., Kaushik, S., Pérez-sánchez, J., Gallardo, M. A., 2008. Modifications of digestive enzymes in trout ( Oncorhynchus mykiss) and sea bream ( Sparus aurata ) in response to dietary fish meal replacement by plant protein sources.


موضوع پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, نمونه پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, جستجوی پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, فایل Word پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, دانلود پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, فایل PDF پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی چکیده: اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.» گرایش: صنایع غذایی چکیده آنالیز کمی وکیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار،6 نوع غذای تجارتی، از نوع اکسترود ( شناور ) تولیدی استان مازندران شامل: استارترهای 1و 2، رشد و پایانی های 1، 2 و3، در یک دوره زمانی 90 روزه (صفر،30 ،60 و90 ) مورد بررسی قرار گرفت. میزان ترکیبات آلی ( پروتیین ، چربی و کربوهیدرات) داخل غذا به ترتیب بین ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته پتروشيمي سال 1385 چکيده اين پروژه ، تحقيقي برروي پروتئينهاي گياهي هيدروليز شده (hvp) با هدف توليد و کوشش براي فصل آن مي باشد . در فصل اول که به تعريف ساخت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تغذیه دام چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین بود. بدین منظور 240 قطعه بلدرچین یک روزه در 4 تیمار و 4 تکرار و 15قطعه بلدرچین در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه­های آزمایشی شامل تیمار شاهد(جیره پایه+0% سیاه‌دانه)، تیمار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی چکیده کولین از اجزاء سازنده فسفولیپیدها است و نقش مهمی در متابولیسم چربی ها دارد. هم­چنین، برای تشکیل استیل کولین، که در انتقال تکانه­های عصبی نقش دارد، ضروری است. کمبود یا افزایش کولین در بدن موجب ایجاد عوارض و بیماری در انسان می­گردد؛ بنابراین، تشخیص میزان آن در بدن ضروری به نظر می­رسد. برای تشخیص کولین، اغلب از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc» در رشته علوم و صنایع غذایی چکیده روغن ها و چربی ها طی نگه داری در درجه حرارت های بالا اکسیده می شوند و کیفیت تغذیه ای آن ها کاهش می یابد.فرآیند اکسیداسیون روغن ها و چربی ها و تشکیل رادیکال های آزاد سبب ایجاد و پیشرفت سرطان می شود. با مصرف ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در میوه ها و سبزی ها مانند آلفا –توکوفرول ،گلوتاتیون،بتاکاروتن و ...

ثبت سفارش