پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر

word 1 MB 32503 170
مشخص نشده کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایاننامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc.)

  رشته علوم دامی          گرایش تغذیه دام

  چکیده

  موضوع پرورش طیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعه کنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیص داده و هر روز رو به گسترش است. لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ال-کارنیتین و سطوح لیزین- متیونین اضافی بر روی میکروفلورای روده و پارامترهایخونی جوجه­هایگوشتی­نَر سویه راس 308 صورت گرفت.

   این آزمایش به فُرم فاکتوریل در قالب طرح کاملا ً تصادفی با دو فاکتور و سه سطح برای هر فاکتور انجام شد. هر ترکیب از سطوح مختلف دو فاکتور به صورت نُه تیمار آزمایشی و سه تکرار و هر تکرار شامل 10 قطعه جوجهگوشتی ­نَر سویه راس 308  طی سه دوره آغازین (21-0 روزگی)، رشد (35-22 روزگی) و پایانی (42-35 روزگی) بود. سطوح مختلف ال-کارنیتین شامل: سطح 0 (میلیگرم/کیلوگرم)، سطح 75 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطح150 (میلیگرم/کیلوگرم) و سطوح لیزین- متیونین بیش از توصیه NRC  شامل: سطح 0 درصد، سطح 15 درصد و سطح 30 درصد انتخاب گردید.            

   در سن 42 روزگی از هر تکرار یک پرنده انتخاب شد و خونگیری از سیاهرگ بال آن برای آزمایشات پارامترهای خونی صورت گرفت. پس از خونگیری در پایان دوره دوباره از هر تکرار یک جوجه انتخاب شده و ذبح گردید و رودهکور آنها جدا شد و برای تعیین فلور میکروبی مورد سنجش قرارگرفت.

   نتایج این پژوهش در مورد پارامترهای خونی نشان داد که استفاده از سطوح مختلف ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید،کلسترول و LDL خون بین گروههای آزمایشی شد ( P<0/05). اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث بروز تفاوت معنیدار در اوریک اسید، کلسترول، LDL  و HDL  خون شد (P<0/05).            

   نتایج در مورد میکرو فلورای روده  نشان داد که استفاده از سطوح ال-کارنیتین باعث بروز تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، باکتری اِشریشیاکُلی، کُلیفرمها و لاکتوباسیلهاگردید(P<0/05).  همچنین استفاده از سطوح لیزین- متیونین اضافی باعث تفاوت معنیدار در جمعیت کل باکتریهای هوازی و کلیفرمها شد (P<0/05). در نهایت نتایج اثر متقابل استفاده از سطوح ال-کارنیتین و لیزین- متیونین باعث تفاوت معنیدار درجمعیت کل باکتریهای هوازی، باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک، اشریشیاکلی، کلیفرمها و لاکتوباسیلها شد (P<0/05). در بقیه پارامترها در همه سطوح اختلاف معنیداری مشاهده نگردید.

  واژه­های کلیدی:  ال-کارنیتین، لیزین- متیونین، جوجه گوشتی، پارامتر های خونی، میکروفلورای روده

   

   

  فصل اول:  مقدمه

  نگاه تاریخی به ضرورت دامپروری در طول تکاملبشر

         بشردر طول حیات تکاملی در اهلیکردن حیوانات به منظور تأمین نیازهای خود اعم از خوراک و پوشاک مسیرهای متفاوتی را طی نمود که این تفاوت را میتوان در شیوههای تولید و مناسبات اجتماعی زمان خود بررسی نمود. مطابق قوانین طبیعی و اتودینامیسم جامعه و در یک روند  تِز و آنتیتِز که منجر به فرماسیونهایاجتماعی و اقتصادی شد به عنوان سنتِز بروز  نمود و لذا بشر در هر دوره مطابق با ابزار و تکنولوژی زمان خود به اهلیکردن و پرورش حیوانات تلاش نمود. امروزه در راستای همان روند با استفاده از تکنولوژی برتر در جهت بهبود کیفیت و کمیت برای پاسخگویی به رشد و افزایش جمعیت کوشش مینماید.

  وظیفه تاریخی نسلکنونی است که در این مقطع از تاریخ با استفاده از تجارب گذشته و تکنولوژی روز، نقش خود را در بهبود کیفیت و کمیت ایفا نماید. بیشک در این روند موضوع پرورشطیور برای تأمین بخشی از نیازهای تغذیهای جامعه، جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده و جامعهکنونی به درستی این جایگاه را مناسب تشخیصداده و هر روز رو به گسترش است. وجود فارمهای بزرگ گویای این ادعاست، لذا تلاش هر چه بیشتر در بهبود کمیت و به ویژه درکیفیت این محصول استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردار است.

  اهمیت طیور و ضرورت صنعتیشدن آن

  امروزه یکی از بزرگترین دغدغهها و نگرانیها از لحاظ سیاستگذاران و برنامهریزان، تأمینِ نیازهای جامعه میباشد تا سطح رفاه نسبی افراد جامعه را افزایش دهند. بدیهی است تأمین نیاز غذایی مردم با توجّه به روند روزافزون رشد جمعیّت جهان و تشدید فقر غذایی به ویژه در کشورهای جهانِ سوم از ضروریترین برنامههایی است که باید به آن پرداخته شود در غیر این صورت جهان با چالش جدیدی به نام بحران مواد غذایی روبهرو خواهد شد. البته در تأمین مواد غذایی نه تنها به کمیت بلکه به کیفیت آن نیز باید توجه گردد.

  مواد غذایی پروتئینی در تغذیه انسان از اهمیت زیادی برخوردار میباشد و در این میان صنعت مرغداری به عنوان تهیهکننده مواد غذایی پروتئیندار از شرایط و جایگاه ممتازی برخوردار است. زیرا از یک سو به لحاظ اقتصادی تولید آن بسیار مقرون بهصرفه خواهد بود، چون اولاً در مدّت زمان کوتاهی (تقریبا هفت هفته) تولید به لحاظ کمّی 47 برابر افزایش مییابد و در حقیقت دارای راندمان غذایی بالایی میباشد و ثانیاً به هزینه قابل توجهی نیاز نداشته و در فضایی محدود میتوان بیشترین مقدار پروتئین را تولید کرد. از سوی دیگر گوشتِ مرغ از نظر پروتئینی و تناسب اسیدآمینه نسبت به گوشت بسیاری از حیوانات برتری داشته و سالمتر میباشد و از نظر پروتئینی نیز بالاترین میزان (حدود 2/20 درصد) و از لحاظ چربی کمترین میزان را پس ازگوشتماهی در بین انوع گوشتهای مورد مصرف دارا میباشد. میزان کلسترول آن پایین بوده و بیماریهای مشترک بین طیور و انسان در مقایسه با نشخوارکنندگان کم میباشد و با توجّه به نیاز هر فرد که روزانه حدود 60 تا 70 گرم پروتئین است و کم بودن کلسترول گوشت مرغ و پایین بودن بافتهای پیوندی و چربی درگوشت طیور و بالابودن قابلیت هضم آن لازم است به صنعت طیور توجه شود (پور رضا، 1383).

   

  اهمیت تولید گوشتطیور و جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان

  افزایش جمعیّت و بهبود قدرت خرید خانوارها از مهمترین عواملی هستند که در آینده بر تقاضا، برای مصرف مواد غذایی پروتئیندار تأثیر خواهد گذاشت. مصرف سرانه گوشت در جهان 86/13 کیلوگرم در هر سال و در ایران 12 کیلوگرم است که دارای مقام هشتادوهشتم جهان میباشد.کشورهای پرو، آرژانتین، ژاپن با مصرف سرانه بیش از20 کیلوگرم در سال رتبههای اول تا سوم را دارند.

  با توجّه به روند افزایش جمعیّت و افزایش مصرف گوشت، میزان تقاضا برای آن در جهان در نیمقرن آینده برابر 166 میلیون تُن برآورد می شود، برای این منظور سالانه به طور متوسط میزان تولید باید 4/5 درصد افزایش یابد و این در حالی است که رشد تولید گوشت مرغ در نیمقرن گذشته به طور متوسط 4 درصد بوده است و در واقع واضح است میزان تقاضا از مقدار عرضه پیشیگرفته است (سید مصطفوی، 1384).

  کشورهای امریکا، چین و برزیل سه کشور عمده تولیدکننده گوشت مرغ هستند و کشورهای اروپایی از عمده واردکنندگان گوشت مرغ هستند، ولی حدود 69 درصد صادرات گوشت مرغ توسط کشورهای اروپایی صورت میگیرد و در واقع پس از واردات و عملآوری و بستهبندی متناسب با نیاز مصرفکنندگان کشورهای مختلف، اقدام به صادرات مجدد میکنند. به عنوان مثال مردم روسیه به رانِ مرغ و یا مردم ژاپن به گوشت مرغ بدون استخوان، مردم عربستان به سینه مرغ و مردم چین به پا و بالِ مرغ علاقهمند هستند (سید مصطفوی، 1384).

   

   

   

   

  مقایسه پرورشطیور در ایران با سایر کشورها

  امروزه در کشورهای توسعهیافته بخشهای مختلف صنعت پرورشطیور در هم ادغام شدهاند و با سیستمی تحت عنوان سیستم کاملپرورشی یا یکپارچه[1] اداره میشوند. در این سیستم یک کُمپانی یا شرکت تمامی مراحل تولید را فرماندهی و کنترل میکند. این سیستم شامل دو بخش است:

  الف) کمپانیها

  ب)پرورشدهندهها

  کمپانی میبایست جوجه یکروزه، خوراک، دارو، مکمل، تکنسینهای سرویسدهنده، تمهیدات تحویل جوجه و تخلیه جوجه از سالن را فراهم میکند. همچنین ریسک و خطرات نوسان در قیمت را بهعهده میگیرد. پرورشدهنده نیز ساختمانها و تجهیزات، نیرویکار، وسایل، بستر و تجهیزات محافظتکننده مزرعه را فراهم میکند و نسبت به نوسانات و یا اُفت قیمت محصولات مصّون میباشد و در پایان دوره بسته به معیارهایی نظیر افزایش وزن، تلفات، ضریبتبدیل غذا و رتبهای که بین سایر پرورشدهندگان کسب نموده و نیز بر اساس قرارداد تنظیمی مبلغی را به ازای هر قطعه پرنده تحت عنوان حق پرورش دریافت میکند که به طور مثال  این مبلغ در حال حاضر در آمریکا 20 تا 22 سِنت به ازای هر قطعه مرغگوشتی میباشد. در این سیستمگسترش معمولاً  تعداد کمپانیها کمتر امّا دارای تشکیلات بزرگتر هستند و لذا در این سیستم تنظیم بازار، کنترل بیماریها و ...بسیار موفق است. ضمن اینکه معمولاً کمپانیها در هر ایالتی تمامی موسسات از لاین گرفته تا اجداد، مادر، جوجهکشی و ... را ایجاد میکنند تا ضمن کاهش هزینههای حمل و نقل، قادر به کنترل بیماریها و ایجاد قرنطینه باشند. در کشور ما پرورشها کاملاً پراکنده و بدون متولی واحد صورت میگیرد و نه تنها سیستمها در هم ادغام نشدهاند بلکه در برخی مناطق حتی اتحادیههای صنفی فعّال و منسجم وجود ندارد (رمضانی، 1383).

   

  با توجه به فاصله ایران از استانداردهای پرورشی به طور مثال اختلاف در ضریبتبدیل سالانه رقمی حدود 300 تا 320 هزار تُن ضایعات دان داریم که انصافاً رقم بسیار چشمگیریست بنابراین توجّه به مقوله مدیریت پرورش طیور که بار اصلی آن تغذیهطیور میباشد و 75 درصد هزینه این صنعت را تحت تأثیر خود قرار میدهد امری مهم و اجتنابناپذیر است. صنعت پرورشطیور درکشور ما از شش فعّالیتاصلی پرورشمرغلاین، پرورشمرغاجداد، پرورش مرغ مادر، تولید جوجه یکروزه، پرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغگوشتی و یک فعّالیت جنبی پرورشپولت تشکیل شده است. از بین فعّالیتهای یاد شده، اطلاع از چگونگی نحوه فعّالیت‎های مرغداری‌های پرورش مرغگوشتی بسیار حائز اهمیت است زیرا محصول اصلی و تولید نهایی این دسته از مرغداری‎ها، گوشت مرغ است که به عنوان ماده پروتئینی مهم و مغذی در تأمین بخشی از پروتئینحیوانی مورد نیاز جامعه سهم به‌سزایی دارد (مرکز آمار ایران، 1388).

  اهمیت مهندسیتغذیه در صنعتطیور

  تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواماً و با مفهومی مُرتبط یا یک ارگانسیم و تأمین موادمغذی آن بیان میکند که شامل مراحل آمادهسازی، خوردن، هضم و جذب مواد غذایی مصرف شده میباشد (رابینز و بیکر[2]، 1980).

  بهبود و افزایش پارامترهای تولیدی جوجه‌هایگوشتی یکی از مهمترین اهداف صنعت پرورشطیور در کل دنیا می‌باشد. امروزه تکنیک‌های مختلف پرورشی و موادِ دارویی و مکمل‌های رشد طبیعی جهت رسیدن به این هدف ارائه گردیده است (ذاکری و همکاران، 1389). اغلب مواد غذائی شامل ترکیبات مختلف و متعددی می­باشند که وجود همه آنها برای زنده ماندن، رشد و تولیدمثل در طیورضروری است. امروزه برای بهبود راندمان تولید جوجه­هایگوشتی دستکاری­های متعددی از نظر تغذیه­ای صورت می­گیرد و استفاده از مکمل­ها، آنزیم­ها و دیگر مواد افزودنی برای رسیدن به حداکثر راندمان مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر کمیت امروزه مصرفکنندگان به دنبال کیفیت محصولات تولیدی نیز هستند به طوری که تولید جوجه­هایگوشتی با چربیبدنی بالا از مشکلات عمده صنعت طیور می­باشد که متخصصین تغذیه با دستکاری­های

   

  Poultry farming has a special space to meet the nutritional needs of the community and current society has recognized this place rightly and it is growing every day. So, further efforts to improve the quantity and especially quality of this strategic product, has a great importance. This test aims to investigate efforts of different levels of L-Carnitine and levels of exess Lysine-Methionine on intestinal micro flora and blood parameters of male broilers Ross 308.

  This test was performed in form of factorial in a completely randomized design with two factors and three levels for each factor. Each combination of different levels of the two factors were as nine experimental treatments and three replications, and each replication include 10 male broiler chickens Ross 308 during three initial periods (0-21days), growth (22-35 days) and final (35-42 days). Different levels of L-Carnitine are: level 0 (Mg/Kg), level 75(Mg/Kg) and level 150(Mg/Kg). And levels of Lysine – Methionin more than recommended NRC are: level 0 %, 15% and 30% were selected.

  In age 42 days from each replication one bird was selected and a blood sample was performed from wing vein for blood parameters test. Then at the end of period from each replication one chicken was selected again, was slaughtered and Blind intestine was separated and assayed to determine the microbial flora.

  Results of this research about blood parameters indicate that using different level of L-Carnitine caused to meaningful difference in Uric Acid, Cholesterol and LDL of blood between groups (P<0/05). Interaction of using and Lysine – Methionin led to meaningful difference in Uric Acid, Cholesterol and LDL and HDL of blood (P<0/05).

  Results about intestinal micro flora indicate that using levels of L-Carnitine has caused to meaningful difference in total population of aerobic bacteria and Coli forms (P<0/05). Finally interaction of using L-Carnitine and Lysine – Methionin has led to meaningful difference in total population of aerobic bacteria, Lactic Acid producing bacteria, E. coli, Coli forms and Lacto bacillus (P<0/05). In other parameters in all levels there are no meaningful differences.

  Key words: L-Carnitine, Lysine – Methionin, broiler, blood parameters, Intestinal Micro-Flora

                                                                                                              

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه

  1-1- نگاه تاریخی به ضرورت دامپروری در طول تکامل بشر

  1-2- اهمیت طیور و ضرورت صنعتی شدن آن

  1-3- اهمیت تولید گوشت طیور و جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان

  1-4- مقایسه پرورش طیور در ایران با سایر کشورها

  1-5- اهمیت مهندسی تغذیه در صنعت طیور

  1-6- اهمیت، نقاط قوت و مزایای افزودنی ال-کارنیتین در تغذیه طیور

  1-7- اهمیت، نقاط قوت و مزایای اسیدهایآمینه

  1-7-1-  نگاهی کلی به اهمیت لیزین

  1-7-2-  نگاهی کلی به اهمیت متیونین

  2-8- دلایل و ضرورت اجرای این تحقیق

  2-9- اهداف تحقیق

  فصل دوم: بررسی منابع

  2-1- مروری برکلیات و  مطالعات انجام گرفته درباره ال-کارنیتین

  2-1-1- خواص شیمیایی ال-کارنیتین

  2-1-2- شکل­های شیمیایی ال-کارنیتین

  2-1-3- ال-کارنیتین در مواد غذایی

  2-1-4- فرمهای تجاری ال-کارنیتین 

  2-2- مروری بر تئوریها و مطالعات صورت گرفته بر روی واکنشهایحیاتی  ال-کارنیتین

  2-2-1- عملکرد بیولوژیک ال-کارنیتین

  2-2-2- محافظت و تنظیم تعادل غشای سلولی توسط ال-کارنیتین

  2-2-3- جذب، انتقال و دفع ال-کارنیتین

  2-2-3-1- جذب

  2-2-3-2-  انتقال

  2-2-3-3- دفع

  2-2-4- بیوسنتز ال–کارنیتین

  2-2-5- متابولیسم ال–کارنیتین

  2-3- مروری بر منابع مربوط به علل و اثرات عدم توجّه به ال-کارنیتین

  2-3-1- کمبود و اختلالات ناشی از کمبود  ال–کارنیتین

  2-3-1-1- اختلالات اولیه 

  2-3-1-2- اختلالات ثانویه

  2-3-2- اختلالات متابولیسم ال-کارنیتین

  2-3-3- اثرات جانبی مصرف ال–کارنیتین

  2-4- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اهمیت  ال-کارنیتین در سایر حیوانات غیر از طیور

  2-4-1- نوزاد حیوانات

  2-4-2- نشخوار کنندگان

  2-4-3- ماهی

  2-4-4- حیواناتخانگی و مسابقه­ای 

  2-4-5- خوک

  2-4-6- انسان

  2-5- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره  ال-کارنیتین در طیور

  2-5-1- ال-کارنیتین در تغذیهطیور

  2-5-2- ال–کارنیتین در تغذیهخروسها

  2-5-3- ال-کارنیتین در تغذیه مرغان مادرگوشتی

  2-5-4- ال– کارنیتین در تغذیه مرغانتخمگذار

  2-5-6- اثرات تغذیهای ال–کارنیتین روی عملکرد و ویژگیهای لاشه جوجهگوشتی

  2-5-7- اثر مکمل ال–کارنیتین روی سیستمایمنی جوجههایگوشتی

  2-6- مروری بر منابع و کلیات موجود در مورد پروتئینها و اسیدهایآمینه

  2-6-1- تعریف

  2-7- مروری بر مطالعات صورتگرفته بر روی تئوریها، عوامل و تعاریف مرتبط به پروتئین و اسیدهایآمینه در تغذیه طیور

  2-7-1- اسیدهایآمینه سنتتیک در تغذیه طیور 

  2-7-2- بیان حداقل احتیاجات اسیدهایآمینه 

  2-7-3- محاسبه احتیاجات روزانه پروتئین جوجه­های در حال رشد

  2-7-4- عوامل مؤثر بر قابلیت هضم و قابلیت دسترسی اسیدهایآمینه 

  2-7-5- ترتیب محدودیت اسیدهایآمینه

  2-7-6- عوامل مؤثر بر نیاز طیور به اسیدهایآمینه

  2-7-6-1- عوامل مؤثر بر مصرف خوراک 

  2-7-6-1-1- تنش ایمونولوژیکی

  2-7-6-1-2- دمای محیط

  2-7-6-1-3- گونه طیور

  2-7-6-1-4- جنس طیور

  2-7-6-1- 5- سن طیور

  2-7-6-2- عوامل جیره­ای

  2-7-6-2-1- سطح پروتئین جیره

  2-7-6-2-2- سطح انرژی جیره

  2-7-6-2-3- عدمتوازن اسیدهایآمینه

  2-7-6-2-4- اثرات ویتامین و کوکسیدیواستات­ها

  2-7-6-2- 5- ناهمسازی

  2-7-6-2-6- پراکسیداسیون اسید چرب 

  2-7-6-2-7- عوامل ضدتغذیه­ای

  2-7-6-2-8- افزودنی­ها 

  2-8- مروری بر منابع مربوط به علل و اثرات عدم توجه به پروتئینها و اسیدهایآمینه 

  2-8-1- اثرات کمبود پروتئین و اسیدهایآمینه در طیور

  2-8-2- اثرات نامطلوب اسیدهای‌آمینه 

  2-8-2-1- اثرات متقابل اسیدهایآمینه

  2-8-2-2- عدمتوازن اسیدهایآمینه 

  2-8-2-3- سمیّت اسیدهایآمینه 

  2-9- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اسیدآمینه لیزین و اهمیت آن در تغذیه طیور

  2-9-1- لیزین

  9-2-2- لیزین مورد نیاز جوجههایگوشتی

  2-9-3- لیزین مواد خوراکی 

  2-9-4- قابلیت دسترسی لیزین در مواد خوراکی مختلف

  2-9-5- عوامل مرثر بر قابلیت دسترسی لیزین

  2-9-5-1- نحوه خوراک دادن 

  2-9-5-2- میزان حرارت خوراک در فرایند تولید

  2-9-5-3- اثر مواد معدنی

  2-9-5-4- استرس ایمنولوژیکی

  2-9-5-5- دمای محیط

  2-9-5-6- جنس

  9-2-6- اثر لیزین در مقابله با استرسگرمایی

  2-9-7- اثر لیزین بر مصرفخوراک و رشد

  2-9-8- اثر لیزین بر ترکیبلاشه

  2-9-9- اثر لیزین بر عملکرد پرنده

  2-9-10- اثر لیزین بر گوشت سینه

  2-9-10- جذب لیزین و مواد غذایی 

  2-9-11- روشهای مصنوعی تولید لیزین

  2-9-11-1- روش تخمیری (تولید مستقیم اسیدهایامینه از منابع کربنی)

  2-10- مروری بر مطالعات انجام گرفته درباره اسید امینه متیونین و اهمیت آن در تغذیه طیور

  2-10-1- متیونین 

  2-10-2- متیونین در جیره طیور

  2-10-3- اهمیت S-آدنوزیل متیونین و واکنشهای متیلاسیون

  2-10-4- بررسی متابولیسم متیونین 

  2-10-5- اثر متیونین بر رشد و عملکرد

  2-10-6- نقش تغذیه اسیدهایآمینهگوگرددار بر شاخصهای خونشناختی و پروتئینخون

  2-10-7- اثر متیونین بر ترکیب لاشه

  2-10-8-  اثر متیونین افزایش وزن

  2-10-9-  اثر متیونین روی مصرف غذا و ضریبتبدیل غذا 

  2-10-10-  اثر متیونین روی درصد وزن لاشه و درصد وزن سینه

  2-11- معرفی پارامترهای  مورد مطالعه(فلور میکروبی و پارامترهای خون) 

  2-11-1- مروری بر اهمیت مطالعات انجامگرفته بر میکروفلوارای روده

  2-11-1-2- بررسی اهمیت  رودهکور(سکوم) بر روی میکروفلورای روده

  2-11-1-2-1-  ساختار رودهکور

  2-11-1-2-2- نقش رودهکور درهضم

  2-11-1-2-3- جمعیت باکتریایی رودهکور

  2-11-1-3- معرفی جمعیت فلور میکروبی و نقش آنها در دستگاهگوارش

  2-11-1-3-1-کُلیفُرمها

  2-11-1-3-2- اِشریشیاکُلی

  2-11-1-3-3- لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

  2-11-1-3-4- انتروکوک

  2-11-2- مروری بر مطالعات انجام گرفته روی بعضی از تئوریها و مطالب مرتبط با پارامترهای خون

  2-11-2-1- لیپوپروتئینها

  2-11-2-1-1- اهمیت بالینی لیپیدها

  فصل سوم: مواد و روشها

  3-1- محل اجرای آزمایش

  3-2-  موقعیت و ابعاد سالن

  3-3- آماده سازی سالنپرورش

  3-4- روش آزمایشات

  3-5- شرایط محیطی پرورش

  3-5-1 دما

  3-5-2 رطوبت

  3-5-3- تهویه

  3-5-4- نور

  3-5-5- دانخوری و آبخوری

  3-6- برنامههای بهداشتی و واکسیناسیون

  3-6-1- واکسن برونشیت مرحله اول

  3-6-2- واکسن نیوکاسل مرحله اول

  3-6-3- واکسن گامبورو مرحلهاول

  3-6-4- برونشیت مرحله دوم

  3-6-5- واکسن نیوکاسل مرحله دوم

  3-6-6- واکسن گامبورو مرحله دوم

  3-7- مدل و ماده آزمایشی

  3-8-  تنظیم و تهیه جیره­های آزمایشی

  3-8-1- لیزین- متیونین  بیش از توصیه NRC

  3-9- نمونهبرداری خون

  3-10- پارامترهایهای خون

  3-11- میکروفلورای روده

  3 -11-1-کارهای  قبل از شروع کشتمیکروبی

  3-11-1-1-  تهیه پِپتونواتر

  3-11-1-2- تهیه محیطکشت مککانکی آگار (محیطکشت جامد)

  3-11-1-3- تهیه محیطکشت ای . ام . بی آگار (محیطکشت جامد)

  3-11-1-4- تهیه محیطکشت نوترینت آگار (محیطکشت جامد)

  3-11-1-5- تهیه محیطکشت ام.آر.اس آگار (محیطکشت جامد)

  3-11-1-6- تهیه محیطکشت روگاسا آگار (محیطکشت جامد)

  3-11-1-7- تهیه محیطکشت آزاید آگار (محیطکشت جامد)

  3-11-2- روش کار کشت فلور میکروبی رودهکور

  3-12- چگونگی تجزیه و تحلیل آماری

  3-12-1- مدل آماری طرح

  3-12-1-1-آزمایشات فاکتوریل

  3-12-1-1-1- فاکتور

  3-12-1-1-2- سطح

  3-12-1-1-3- تیمار

  3-12-1-1-4- اثر متقابل

  3-12-1-1-5- اثرات تشکیل دهنده تیمار در آزمایشات فاکتوریل

  3-12-2-  تجزیه و تحلیل آماری

  فصل چهارم: نتایج

  4-1- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی بعضی از پارامترهای خونی

  4-2- اثر سطوح لیزین- متیونین اضافی روی بعضی از پارامترهای خونی

  4-3- اثر متقابل سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی روی بعضی از پارامترهای خونی

  4-4- گلوکز خون

  4-5- اوریک اسید خون

  4-6- تری گلیسرید خون

  4-7- پروتئین خون

  4-8- آلبومین خون

  4-9- کلسترول خون

  4-10- LDL خون

  4-11- HDL خون

  4-12- VLDL خون

  4-13- اثر سطوح مختلف ال-کارنیتین روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور

  4-14- اثر سطوح اضافی لیزین- متیونین  روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکو

  4-15- اثرمتقابل سطوح مختلف ال-کارنیتین و لیزین- متیونین اضافی روی جمعیت شماری از باکتریهای رودهکور

  4-16- جمعیت کل باکتریهای هوازی

  4-17- جمعیت باکتری تولید کننده اسیدلاکتیک

  4-18- باکتری اشریشیاکلی

  4-19- کلی فرم

  4-20- لاکتوباسیل

  4-21- انتروکوک

  فصل پنجم: بحث

  5 - 1- پارامترهای خون

  5 -1-1- گلوکز

  5- 1 -2-کلسترول

  5-1- 3-تریگلیسرید

  5- 1- 4- اسید اوریک

  5-1-5- پروتئین وآلبومین خون

  5-1-6- لیپوپروتئینهای خون(LDL، HDL، VLDL)

  5-2- میکروفلورای روده

  5-2-1-کلیفرم

  5-2-2- اشریشیاکلی

  5-2-3- لاکتوباسیلوس و باکتریهای تولیدکننده اسیدلاکتیک

  5-2-4- انتروکوک‌ها

  5-2-5- باکتری هوازی

  5-3- نتیجهگیری

  5-4- مسائل و چالشهای این پژوهش

  5-5- پیشنهادات

  فصل ششم: فهرست منابع

  چکیده انگلیسی

  منبع:

   

  فصل ششم:

                فهرست منابع

   

   


   

  فهرست منابع

  ابراهیمنژاد، یحیی وپوررضا، ج، 1379، اثر داروهای ضد کوکسیدیوز سالینومایسین ولازالوسید برعملکرد جوجههایگوشتی وارتباط این داروها با مکمل متیونین، علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی، جلد چهارم، شماره اول، ص103-93.

  افشار مازندران، ن. و رجب و ا. 1381 (چاپ دوم). پروبیوتیکها وکاربرد آنها در تغذیه دام و طیور، انتشار نوربخش (ترجمه).

  بصیری، عبدالله.1364. طرح های آماری در علوم کشاورزی. انتشارات دانشگاه شیراز.

  پوررضا، ج، 1383 . اصول علمی و عملی پرورشطیور. چاپ چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی. دانشگاه صنعتی اصفهان.

  پوررضا، ج، 1385. تغذیه مرغ اسکات (ترجمه)، چاپ دوم، نشر ارکان، اصفهان، ایران

  تراز، ز، دستار، ب، 1387، بررسی اثر ال-کارنیتین در جیرههای با مقادیر متفاوت پروتئین بر عملکرد و فراسنجههایخونی در جوجههایگوشتی، مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی، جلد پانزدهم، شماره پنجم.

  دستار، ب.، ی. جعفری آهنگری، م. راشکی، س. حسنی و م. شمس شرق. 1384.

  دستار، ب،گلیان، ا، دانش مسگران، م، افتخاری شاهرودی، ف وکرمانشاهی، ح ،1383، تعیین احتیاجات لیزین واسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جوجههایگوشتی در مرحله اول رشد، علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی، سال هشتم، شماره چهارم، ص108-99.

  احمد. 1372. اصول ایمنی شناسی دامپزشکی(ترجمه). انتشارات سازمان دامپزشکی کشور صفحات 81-105.

  رحیمی، قدرت ا...، ا. یوسفی و س. م. هاشمی. 1383.  جایگزینی اسید آمینه گوگرد دار (متیونین) با سولفات سدیم در جیره حاوی چربی جوجههایگوشتی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی سال یازدهم. شماره چهارم.

  رضایی، م.، ح. نصیری مقدم، ج. پوررضا وح. کرمانشاهی. 1384، تأثیر سطوح مختلف مکمل لیزین و پروتئینخام جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و دفع ازت جوجههایگوشتی. علوم و فنون کشاورزی و صنایع طبیعی. سال نهم. شماره چهارم.

  رمضانی، م. 1383. بررسی وضعیت اتحادیه تعاونیهای مرغداران ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان.

  سید مصطفوی، م. 1384. سیاستها، برنامهها، تهدیدها و فرصتها در صنعت مرغداری. همایش و کارگاه آموزشی تغذیه طیور، 6 و 7 تیرماه، تهران، ایران.

  شهبازی، پ.، ن. ملک نیا، 1356. بیوشیمی عمومی برای دانشجویان دانشکده پزشکی، انتشارات دانشگاه تهران- ایران.

  کاظمی، اخترالملوک.1372. میکروبیولوژی صنعتی- انتشارات جهاد سازندگی صنعتی شریف.

  گلیان. ا . و م ، سالار معینی 1378 . تغذیه طیور انتشارات سازمان اقتصادی کوثر (ترجمه).

  قهری، ح،گلی، امیر،کریمی دره آبی، ه ،1388، اثرسطوح مختلف پروتئین واسیدآمینه لیزین در دورهی رشد بر خصوصیات بستر و لاشه جوجههایگوشتی، مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 10، سال چهارم، ص 46-37.

  نیکخواه، ع . و ر، کاظمی شیرازی، 1368 روش علمی تغذیه مرغ، انتشارات دانشگاه تهران (ترجمه).

  Abebe, S., and T.R. Morris. 1990a. Note on the effects of protein concentration of responses to dietary by chicks. Br. Poult. Sci. 31:255-260.

   Abebe, S., and T.R. Morris. 1990b. effects of protein concentration of responses to dietary try ptophan by chicks. chicks. Br. Poult.Sci. 31:267-272.

  Aida, A. (1986) Biotechnology of amino acid production. Elsevier, London, pp. 114-123.

  Aida, A., 1986. Biotechnology of amino acid production.

  Akinwande, A.I., and D.B. Bragg. 1985. Effect of the level of dietary lysine on turnover rate of liver protein in the chick. Poultry. 64: 1938-1940.

  Al-Mayah, A. A. S., 2006. Immune response of broiler chicks to DL-methionine  supplementation at different ages. Int. J. Poult. Sci., 5: 169-172.

  Apajalahti, J., A. Kettunen and H. Graham. 2004. Charecteristics of the gastrointestinal microbial communities, with special reference to the chicken. World’s  poult. Sci. J. 60:223-232.

  Arslan, C., M. Citil and M. Saatci.2004.Effects of L-carnitine administration on growth performance, carcass traits, serum lipids and abdominal fatty acid compositions of geese. Revue med. Vet, 315-320.

  Austic, R. F. (1986). Biochemical description of nutritional effects. In: Fisher, C. and Boorman, k. N. (eds) Nutrient Requirements of poultry and Nutritional Research. Butterworths, London, pp.59-770.

  Austic, R. F. 1986. Biochemical description of nutritional effects. In: Fisher, C and Boorman, K. N. (eds) Nutrient Requirment of poultry and Nutrient research: Butter worths.

  Baker, D. H., and Y. Han. 1994. Ideal amino profile for chicks during the first three weeks posthayching. Poult. Sci. 73:1441-1447.

  Baldini, J. T., and H. R. Rosenberg. 1955. The effect of profile for chicks during the first three weeks posthatching. 1955. The effect of productive energy  level of the chick. Poult. Sci. 1301-137.

  Barnes, E. M., G. C. Mead , D. A. Branum , and E. G. Harry. 1972. The intestinal flora of the chicken in the period 2-6 weeks of age, with particular reference ot the anaerobic bacteria . Br, Poult.Sci.13:311 326.

  Baumgartner, M., R. Blum.1997. Typical L-carnitine contents in feedstuffs. In L-carnitine folder, Lonza Ltd, Basel.

  Beatty, P. W., and D. J., Reed, 1980. Involvement of the cystathionine pathway in the biosynthesis of glutathione by isolated rat hepatocytes.Arch. Biochem. Biophys., 204:80-87.

  Bell, D. J. and Freeman, B. M. 1978. Physiology and biochemistry of domestric fowl. Academic press U. K. pages: 985-1037.

   Bell, D. J., and P. D., Sturkie, 1965. Chemical constituents of blood. InAvian Physiology. P.32. Edited by Paul D. Sturkie Comstock publish ingassociates a division of Cornell University Press, Ithaca, New York.

  Bhargava, K. K., Hanson, R. P and sounde, M. L. 1970, effect of  Met and Val on antibody production in chicks infected with New castle disease virus. J. Nutrition. 100: 241-248.

  Blem, C. R. 1999. Avain energy storage. Current ornithology. 8:204-222.

  Bohmer, T., A. Rynding and HE. Solberg. 1974. Carnitine levels in human serum in health and disease.Clin Chim Acta, 57:55-61.  Bremer, J. 1983.Carnitine: metabolism and functions. Physiological Review 63:1421-1480.

  Boorman, K. N. and D. Lewis (1971). protein metabolism. In: B ell, D. J. and  B. M. Freeman, (eds) Physiology and Biochemistry of the Domestic Fowl, vol. l. Academic press, London, pp. 339-372.

  Bouyeh, M. Gevorgyan, O. Kh. 2011. Influence of  Excess Lysine and Methionine on Cholesterol Fat and Performance of Broiler Chicks. Journal of Animal and Veterinary Advances 10(12): 1546-1550.

  Brosnan, J. T., and M. E., Brosnsn, 2006. The sulfur-containingamino acids: an overview. J. Nutr., 136: 1636-1640.

  Brosnan, J. T., M. E., Brosnsn, R. F. P., Bertolo and J. A., Brunton, 2007. Methionine: A metabolically unique amino acid. Lives. Sci., 112:2-7.

  Buttry, P. J. and D.Mello J. P. F. 1994, amino acid metabolism in from animals: An overview. In D.Mello(ed). Amino acid in animal nutrition.1-10. Wllingford, U.K: CAB International.

  Buyse, G. P., J. Janssens and E. Decuypere. 2001. The effects of dietary L-carnitine supplementation on the performance, organ weights and circulating hormone and metabolic concentrations of broiler chickens reared under a normal or low temperature schedule.British Poultry Science Volume 42, Number 2.

  Calonge, M. L., M. Cano and A. A. Llundain. 2005. L-carnitine transport in brush border membrane vesicles from rat renal cortex and medulla. Depto Fisiologia Zoologia, Facultad de farmacia, 41012 sevilla, Spain.

  Carlson, D. B., J. V. Mcfodden. 2002.Dietary L-carnitine alters hepatic fatty acid metabolism and decrease liver lipid in periparturient Holstein cows.Animal Science Vol83.

  Carlson, D. B., J. V. Mcfodden. 2002.Dietary L-carnitine alters hepatic fatty acid metabolism and decrease liver lipid in periparturient Holstein cows. Animal Science Vol83.

  Carpenter K. J. and Booth, V. H., 1973. Damage to lysine in food processing: its measutment and its signi ficance. Nutrition Abstract and Reviews 43:423-453.

  Carpenter, k. J. and V. H, Booth (1973 ). Damage to lysine in food processing: its masutement and its significance. Nutrition Abstracts ansd Reviews 43: 423-451.

  Celik, L., O.Ozturkcan. 2003.Effects of dietary supplemental L-carnitine and ascorbic acid on performance, carcass composition and plasma L-carnitine concentration of broiler chicks reared under different temperature. Entrez PubMed 1. 57(1):27-38.

  Chattopadhyay,  K., M. K., Mondal and B., Roy, 2006. Comparative efficacy of DL-methionine and herbal methionine on performance ofbroiler chicken. Int. J. Poult. Sci., 5: 1034-1039.

  Church, D. G. and W. G. Pond (1988). Basic animal nutrition and feeding 3 th edition.

  Clarke, S., and K., Banfield, 2001. S-adenosyl methionine-dependent methyl transferase. In: Carmel, R., Jacobsen, D.W. (Eds.), Homocysteinein Health and Disease. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 63-78.

  Clench , M. H., and J. R. Mathias. 1995. Motility response to fasting in the gastrointestinal tract of three avian species. Condor. 97:1041-1047.

  Coates, M. E., J.E.Ford, and G. F. Harrison 1968. Intestinal synthesis of vitamins of the B complex in chicks. Br. J. Nutr. 22:493-498.

  DʼMello, J. P. F and D.Lewis, 1970. Amino acid interaction in poultry  nutrition. Interdepandence in amino acid requirement. Biritish poultry science 11, 367-385.

  DʼMello, J. P. F. (1973). Amino acid interaction in poultry nutrition. in: Proceedings of 4 European poultry Conference. World, s poultry science Association, London, pp. 331-336.

  DʼMello, J. P. F. and D. Lewis (1970) . Amino acid interaction in chick nutrition. Interdependence in amino acid requirements. British poultry Science 1: 367- 385.

  DʼMello, J. P. F. and D. Lewis (1978). Effect of nutrient deficiencies in animals: amino acid. In: Rechcigl, M. (ed) GRC Handbook series Nutrition and Food, Section E: Nutritional Disorders, vol. ll. CRC press, Boca Raton, Florida, pp. 441-490.

  DʼMello, J. P. F., 1973, Amino acid interaction in poultry  nutrition. In proceedings of 4th Europen poultry conference. World, Poultry Science Asseciation, London, PP. 331-336.

  DʼMello, J. P. F., 1978 Responses of young chicks to amino acid supplementation of Methonal grown dried microbial cells. J. of the science of  Food and Agriculture 29, 453-460.

  DʼMello, J. P. F., 1999. Amino acid in farm Animal Nutrition. Cap international.

  DʼMello, J. P. F, 1994. Amino Acids in Farm Animal Nutrition. CAB International.

  Dann, H. M., N. B. Litherland.2003. Abdominal infusion of L-carnitine affects metabolic and production responses to feed restriction in lactating Holstein cows.Journal Animal Science Vol87. Suppl1.

  Daskiran, M., R. G. Teeter. 2001. Effects of dietary L-carnitine(carniking) supplementation on overall performance and carcass characteristics of seven-week-old broiler chickens. Animal Science 12:125-127.

  Deng, K., C. W. Wong and J. V. Nolan.2006. Long-term effects of early-life dietary L-carnitine on lymphoid organs and immune responses in Leghorn-type chickens. Journal of Animal physiology and Animal Nutrition. 90:81-86.

  Eder, K. 2000. L-carnitine supplementation and lipid metabolism of rats fed a hyperlipidemic diet. Journal Animal science Nutrition. 83(3) 132-140.

  Edward, L., Karl kordant. 2004.Effect of propionyl L-carnitine on experimental myocardial infarction in dogs. Springer Neterlands Volume5.Suppl1.

  Elmar Zurbriggen.2000. L-carnitine: Historical Review.Ann Nutr Metab. 44:75-78.

  Emmert, G.L., M. V. Douglas, S. D. Boling and G. M. parson (1999).

  Erdal Yilmaz, Mehmet Naz. 2004.Effect of dietary olive pomace oil and L-carnitine on growth and chemical composition of African Catfish, clarias Gariepinus.Journal of Aquaculture-Bamideh 56:14-21.

  Farran, M. T., and O. P. Thomas. 1992. Valine deficiency. 1. The effect of feeding a valine- deficient diet during the starter period on per formance and leg abnormality of male beoiler chicks. Poult. Sci. 71:1885-1890.

  Featherston, W. R., 1975. Relative utilization of serine and glycine by chicks. Poult. Sci. 54:257-262.

  Feller.A.G., D. Rudman. 1988.Role L-carnitine in human nutrition. Journal of Nutrition, 118:541-547.

  Fernandez, S. R. S. Aoyagi, Y. Han, C. M. Parsons and D. H. Baker. 1994. Limiting order of amino acids in corn and soybean meal for growth of chick. Poult. Sci. 73:1887-1896.

  Fisher K, Phillips C (June 2009)."The ecology, epidemiology and virulence of Enterococcus". Microbiology155 (Pt 6): 1749 –57..

  Fisher, C. 1994, Use amino acid improve carcass quality of broiler. Feed mix. 2(4):17-20.

   Fontecava, M., M., Atta and E., Mulliez, 2004. S-adenosyl methionine: nothing goes to waste. Trends Biochem. Sci., 29: 243-249.

  Fuller, R. 1989. Probiotics in man and animals.J. Appl. Bacteriol. 66:365-378.

  Gilmore MS, et al, ed. (2002). The Enterococci: Pathogenesis, Molecular Biology, and Antibiotic Resistance.

  Giuseppe,  f., T. Sonia and V. Trinchieri.1993. L-carnitine: a partner between immune response and lipid metabolism. Mediators of Inflammation 2:S29-S32.

  Goldstein. D. L. 1989. Absorption by the cecum of wild birds: is there interspecific variation. J. Exp.Zool. Suppl. 3:103-110.

  Golzar Adabi, sh., Gh. Moghaddam, A. Taghizadeh, A. Nematollahi and T. Farahvash.2006. Effect of L-carnitine and vegetable fat on broiler breeder fertility, hatchability, egg yolk and serum cholesterol and triglyceride. International Journal of Poultry Science. 5(10):970-974.

  Gong, J., R. J. Forster, H. Yu, J. R. Chambers, P. M. Sabour, R. Wheatcroft, and S. Chen 2002.

  Gropp, J. M and F. J. Schweigert. 1994. Recent research in vitamin nutrition with special emphasis to vitamin A, B-carotene and L-carnitine in proceedings of the meeting of the Arkansas Nutrition Conference, pp.124-134. Fayetteville AR: Arkansas Poultry Federation.

  Gruw Hill, M.C, 1992. Encyclopedia of science and technology.

  Handbook of Normal values in Domestic Animals (2002). F. KABIR, P. PAZDEZH. P: 196-198

  Han, Y, H. Suzuki, C, M. Parsons and D. H. Baker. 1992. Amino acid fortification of a low-protein corn and soybean mealdiet for chicks. Poult, sci. 71:1168-1178

  Hansjosef Bohles. 2000. The Basic concept of L-carnitine supplementation. University, Frankfurt am main Germany Department of pediatrics. Ann Nutr Metab. 44:77-79.

  Harper, A. E. (1964). Amino acid toxieties and  imbalances. In: Munro, H. N. and J. B. Allison (eds) Mammalian protein Metabolism, vol. 11. Academiv press, New York, pp. 87-134.

  Harper, Biochemistry Mc Graw Hill, 2000.

  Hickling , D. R. W . Guenter and M. E . Jackson (1990). The effect of dietary methionine and  lysine on broiler chicken performance and breast meat yield. Can. J. Anim. Sci. 70:673-678.

  Holshemer, J. P. and E. W. Ruesink (1993). Effect on performance, carcass composition, yield and  financial return of dietary energy and lysine levels in starter and finsher diets fed to broiler. Poultry Sci. 72 : 806-815.

  Jamroz, D., J. Orda, J. Skorupinska, A. Wiliczkiewiez. 1996. Reducing of nitrogen excretion of the laying hens by feeding with low crude protein mixtures and appling of feed supplements. Archiv fur Geflugelkunde.60(No 2 ): page 79. (Abstract).

  Jansessens G. P. J; Mast and B. M. Gadderiss. 2000. Enhanced specific antibody response to bovin seum albumin and pigeons due to L-Carnitine supplementation. Biritish poultry scienence. 41:448-453.

  Jmroz, D., A. Wiliczkiewicz, J. Orda, T. Wertelecki, and J. Skorupinska. 2002. Aspects of development of digestive activity of intestine in young chickes, ducks and geese. J. Anim .Physiol.Anim. Nutr. 86:353-366.

  Johnwilleg, and sos,1987 Encyclopedia of chemical technology. Vol(2), 3 thed.

  Joner , J. D. R. Wolters and p.c. Burnett (1966). lysine arginine electrolytr relationship in the digestive tracts of chicks. Biologyzace a chemigace vyzivyzvirat. 2:13-118.

  Jones, J. D., Wolters, an D. P.C. Burnett, P. C. 1996. Lysine arginine electrolyt relationship in the rat. J. of  Nutrition. 89, 171- 188.

  Jorgensen , H., X. Zhao, K. E. Kundsen, and B. O.Eggum. 1996 . The influence of dietary fibre source and level on the development of the gastrointestinal tract, digestibility and energy metabolism in broiler chickens. Br. Poult. Sci. 42:477-483.

  Jozefiak , D., A. Rutkowaski , S. D.Martin. 2004. Carbohydrate fermentation in the avian ceca: a review. Anim. Feed Sci.tech. 113:1-15.

  Kidd, M. T., C. D. Mcdaniel, E. D. Peebles and J. J. Barber.2005. Breeder hen dietary L-carnitine affects progeny carcase traits. British Poultry Science Volume 46, Number 1,PP 97-103.

  Kidd, M. T.2003.A treatise of chicken dam nutrition that impacts on progeny. World, s.Poultry Science Journal, 59:475-494.

  Kino, k., and J. Ichi. Okumura. 1985. The effect of single essential amino acid  deprivation on chick growth and nitrogen and energy balance at ad libitum – and equalized – food intaes. Poult . Sci. 65: 1728- 1735.

  Kita, K., S. Kato, M. Aman Yaman, J. Okumura and H. yokota. 2002. Dietary L-carnitine increase plasma insulin-like growth factor-1 concentration in chicks fed a diet with adequate dietary protein level. British Poultry Science Volume. 43, Number 1.

  Klasing, K. c. and D. M. Barnes (1988). Decreased amino acid requirements of growing chicks due to immunologic stress. J. of nutrition. 118: 1158-1164.

  Lehninger: Princlipe of Biochemistry, Worth Publishers, 2000.

  Leibetseder, J.1995. Effects of L-carnitine in poultry. Entez PubMedl, 48(1-2):97-108.

  Leibetseder,  J. 1995. Untersuchungen uber die wirkungen von L-carnitine beim huhn.Archives of Animal Nutrition, 48:97-108.

  Leibholz, J.( 1980). The utilization of the free and protein – bound lysine. In: Friedman, M. (ed) Absorption and utilization  of amino acids, voll.lll. CRC press, Boca Raton, pp. 175-187. 

  Leibholz, J., R. G. loves, Y. Mollah, and R. R catter, 1986. The absorption of dietary L-lysine and extruded L-Lysine in pig, Animal Feed science and technology. 15, 141-148.

  Leslie, AJ. G.D. Summers, R. Grandhi and S. Leeson ( 1976). Arginie lysine relationship in trpeseed meal. Poltry Scince. 55:631-637.

  Lesson, S., and G. D. summers, commercial poultry nutrition.

  Levine, R. L., L., Mosoni, B.S., Berlett and E. R., Stadtman, 1996.Methionine residues as endogenous antioxidants in proteins. Proc. Natl.Acad. Sci. U. S. A., 93: 15036-15040.

  Liebholz, J. R., G. Love, Y.Mollah and R. R. Catter (1986). the absorption of dietary L-Lysine in pigs. Animal Feed Scince and Technology.15:1414-148.

  Lien,T-F.,Y-M.Horng. 2001. The effect of supplementary dietary L-carnitine on the growth performance, serum components, carcase traits and enzyme activities in relation to fatty acid B-oxidation of broiler chickens.British Poultry Science. 42:92-95.

  Ljungh, A and T.Wadstrom.2006. Lactic acid bacteria  as probiotics. Journal of Intestinal Microbiology. 7(2): 73-89.

  Lu, J., U. Idris., B.Harmon, C. Hifacre., J. J. Maurer., and M. D. Lee. 2003. Diversity and succession of the Intestinal Bactrial Community of the maturing broiler chicken. Apple. Environ. Microbial 69:6816-6824.

  Mackie, R. I. 1987 Microbial digestion of forages in herbivores In: Hacher, J. B, and J. H. Tenouth., The nutrition of hebivores. Academic Press Australia. Sydney, pp. 233-265.

  Mahdi, A. H. and J. Mclelland. 1988 The arrangement of the muscle at the ileo – caeco – rectal junction of the domestic duck  and the  presence of anatomical sphincters. J. Anatomy. 161:133-142.

  March , B. E. and J. Biely (1972). the effect of energy supplied from thediet and from environment heat on the response of chicks to different levels of dietary lysine. Poultry Science. 51 :665-668.

  March, B. E and C. Macmillan (1987).Plasma corticosterone concentration in growth chickens fed diets formulated promote different rates of growth. Poultry Sci. 60:1358-1366.

  Martin Fuhrmann. 2000. Stereospecific purity of L-carnitine and Analytical control of Deleterious D-carnitine. Ann Nutr Metab 44:75-86.

  Mast, Jan, Johan Buyse and M. Goddeeris. 2000. Dietary L-carnitine supplementation increases antigen-specific immunoglobulin G production in broiler chickens. British Journal of Nutrition 83:161-166.

  Mazija, H. 1990, Newcastle disease-A special review of immunosupresion. Institute for poultry  phatology, university of Zagreb.

  McNaughton, J. L.,G. D. May, F. N. Reece and G. W. Deaton (1978). Lysine requirement of broilers as influenced by environmental temperatures. Poultry Science 57: 57-64.

  Miah, M. Y., M. S. Rahman., M. K. Islam and M. M. Monir. 2004. Effects of Saponin and L-carnitine on the performance and reproductive fitness of male broiler. International Journal of Poultry Science. 3(8):530-533.

  Millward, D. J. and P. J. Garlik (1977) . The energy cost of growth. Proceedings of Nutritin Socity 35 : 339-340.

  Molecular analusis of bacterial populations in the ileum of broiler chickens and comparison with bacteria in the cecum . FEMS Microbial. Ecol. 41:171-179.

  Moran, E.T., JR., R. D. Bushong and S. F. Bilgini. 1992. Reducing dietary crude protein for broilers while satisfying aminio acid requirements by least– cost formulation: live performance, litter composition, and yield of food carcass cuts at six weeks. Poult. Sci. 71:1687-1694.

  Morris, T. R., K. Al–Azzawi, R. M. Gous, and G.l. Simpson. 1987. Effects of protein concentration on responces to dietary lysine by chicks. Br. PoultSci. 33: 795-8030.

  Morris, T. R., and S. Abebe. 1990. Effects of arginine and protein on chick s responses to dietary lysine. Br. Boult. Sci. 13 :261-266.  

  Mosharov, E., M. R., Cranford and R., Banerjee, 2000. Thequantitatively important relationship between homocysteine metabolism and glutathione synthesis by the transsulforation pathway and itsregulation by redox changes. Biochemistry, 39: 13005-13012.

  Moskovitz, J., 2005. Methionine sulfoxide reductasees: ubiquitousenzymes involved in antioxidant defense, protein regulation andprevention of aging-related diseases. Biochem. Biophys. Acta, 1703:213-219.

  Mudd, S. H., and J. R., Poole, 1975. Labile methyl balances fornormal humans on various dietary regimes. Metabolism, 24: 721-735.

  Murmatus, T.,1999. Nutrition and whole body protein turn over in the chicken in relation to mammalian species. Nutrition Research Reviews.3., 211-228.

  Natinal Research Concil. 1994, Nutrient reqirment of poultry.

  National organic standards Brood Thechnical Advisory Panel Review for the USDA National Organic program. 2001, Met livestock.

  National Research Council. 1994. Nutrient requirements of poultry. 9 th Rev. ed.

  Nesheim, M. C. M (1968). Kidney arginase activity lysine tolerance in strains of chickens selected for a high or low requirement of arginine. J. of Nutrition. 95:79-87 .

  Nezu J., I. Tammai and A. Oku. 1999. Primary carnitine deficiency is caused by mutations in a gene encoding sodium ion-dependent carnitine transporter. Nat Gen 21:91-94.

  Ologhobo, A.D., O. O., Tewe and O., Adejumo, 1986. Proceeding of The 11th Annual conference of the Nigerian society of Animal Producion, ABV, Zaria, Nigeria.

  Pack , M., 1996. Ideal Poultry International. MAY, 1996. PP. 54-65.

  Palmero, S., Leone, M., Costa, M., Messeni, M. and Fugassa, M.(1990) The effect of l-acetylcarnitine on semen reproductive functions in the oligoasthenospermic rat. Hormone Metabolism Res. 22: 622-630.

  Pant, K.c. Q. R. Rogers and A. E. Harper (1972) Growth and food intake of rats fed tryptophan – imbalanced diets with or with or without niacin. J. of Nutrition. 102:117-130.

  Parsons, C. m. Y. E. Zhang and M. Araba (1998 ). Availability of amino acids in high oil corn. Poultry. Sci. 77: 1016-1019.

  Parsons, C.M., K. Hashimoto, K. j. Wedekind and D.H. Backer (1992) Effect of over processing on availability of amino acid, and energy on soybean meal. Poultry Science. 71:133-140.

  Partridge, I.G., A.G. Low and H. D. Keal (1985) Anote on the effect of feeding frequency on nitrogen use in growing boars given diets with varying levels of free lysine. Animal Production 40 :375-377.

  Paul Walter. 2000. L-carnitine a vitamin like substance for functional food.Department of Biochemistry, university of Basel Switzerland. Ann Nutr Metab. 44:75-96.

  Pola, p., L. Savi and M. Grilli. 1980. Carnitine in the therapy of dyslipidemic patients. Curr Therapeu Res, 27:208-216.

  Prabhakaran, V., V., Chithraval, S. K., Prabhakaran and C.S., Saravanan, 1996. Heamatological and biochemical profile of white leghorn chickens. Ind. J. Anim. Hlth., 35: 11-15.

  Rabie, M. H., M. Szilaghi.1998. Effects of  L-carnitine supplementation of diets differing in energy levels on performance, abdominal fat content, and yield and composition of edible meat of broilers. Britisf Journal of Nutrition. 80:391-400.

  Rabie, M. H., M. Szilagyi and T. Gippert. 1997. Influence of supplemental dietary L-carnitine on performance and egg quality of pullets during the early laying period. Allattenyesztes as Takarmanyozas 46:457-468.

  Rebouch, C. J., D. J. Paulson. 1986. Carnitine metabolism and function in humans. Ann Rev Nutr 6:41-68.

  Rebouche, C. J., A. G. Engel.1983.carnitine metabolism and deficiency syndromes. Mayo Clin Proc 58:533-540.

  Reid, G., A.W.Burce, J.A Mc Groatry, K.j. chang and W.J. Casterton.1990. Is There a role for Lactobacilli in prevention of urogenical and intestinal infaction chinical Microbiology Reviws. 3: 335-344.

  Riley,W.W. Jr., E.Estere- Garcia, and R. E. Austic. 1986. Intestinal absorption of glucose and amino acids in chickens administered monensin. Poultry Sci. 59:124-1253.

  Rodehutscord, M., R. Timmler and Anke Dieckmann. 2002. Effect of L-carnitine supplementation on utilization of energy and protein in broiler chicken fed different fat levels. Taylor & Francis Volume 56, Number 6.

  Sarica, S., M. Corduc and K. Kilinie.2005.The effect of dietary L-carnitine supplementation on growth performance, carcass traits, and composition of edible meat in Japanese Quail. Poultry Science.113: 62-110.

  Schleifer K. H; Kilpper-Balz R (1984)."Transfer of Streptococcus faecalis and Streptococcus faecium to the genus Enterococcus nom. rev. as Enterococcus faecalis comb. nov. andEnterococcus faecium comb. nov."Int. J. Sys. Bacteriol. 34: 31–34.

  Scott, M. L., M. C. Neshim and R. J. Young (1982). Nutriton of the chicken. 3th.

  Scott, R. L. and R. L and R.E. Thomas, R. M. Gous  and E.H. Bossard (1978). The effect of diet on liver glycogen and body composition in the in the chick.    

  Seaton, K.W., O. P. Thomas, R.M.Gous and E. H. Bossard (1978). The effect of diet on liver glycogen and body composition in the chick.

  Seherer, C. S. and Baker, D. H 2000, Excess dietary met markedly increases the vitamin B6 requriment of young chicks. J. of. Nutr. Sci.130: 3055-3058.

  Serife Sule, Gezen and Faruk Balci. 2000. The effects of L-carnitine supplementation to diets including different levels of energy and protein on broiler performance and internal organs weight. Poultry Scince. 78:321-332.

  Shaffy, T. M. and M. W. McDonald (1991). The effects of dietary concentration minerals source of protein, amino acid and digestibility of amino acids by broiler chickens. British Poultry Scince. 32:535-544.

  Shug,.L., S.Gravenstein. 1995.method of stimulating antibody formation.United States patent, 5.569.457.

  Smulikowska, S. 2006. Manipulation of the poultry Ecosysestem through biotechonology. In: Mesenthin, R., J.  Zentek, and T. Zebrowska., Biology of nutrition in growing animals. Vol .4. LONDON:Elesvier, pp. 597-609.

  Stephan Krahenbuhi. 2000. L-carnitine and vegetarianism. University Hospital, Basel Switzerland. Ann Nutrition Metabolism. 44:81-83.

  Stevens, E., and I. D. Hume. 1998. Contributions of microbes in vertebrate gastrointestinal tract to production and conservation of nutrients. Physiol. Rev. 78:393-427.

  Strang, T. R., P. R. Reamer, and E. J. Braun. 1989. Avian cecal microanatomy a morphometric comparison of 2 species. experiment. Zool. Supp. 3:10-20.

  Sugahara, M., T. Morinoto, T. Kobayashi and S. Ariyoshi (1967). The nutritional value of D-amino acid in the chick nutrition. Agricultural and biological chemistry 31.

  Summers,  J. D., D. Spratt and J. L. Atklnson (1992) . Broiler weight gain and carcass composition when fed diet varying in amino acid balance, dietary energy and protein. Level. PoultryScince. 71 :263-273.

  Surisdiarto, and D. J. Farrel. 1991. The relationship between distary crude protein and dietary lysine requirement by broiler chicks on diets whith and  without the “Ideal “ amino acid balance. poultry. Sci. 70:830-8360.

  Tannock , G. W., K. Munro, H. J. M Harmsen , G. W. Welling. J. Smart, and P. K.gopal. 2000 Analysis of the fecal microflora of human subjects consuming a probiotic product containing lactobacillus rhamnosus DR20. Appl. Environ. Microbiol. 66:2578-2588.

  Tews, J. K., Y. W. L. Kim and A. E. Harper (1980). induction of lhreonine imbalance by dispensable amino aclds: relalionship between tissue amino acids and inrats. J. of Nutrition 110: 394-408.

  Thomas, O.p., P. V. Twining and E. H. Bossard (1977). the available lysine requirement of 7-9 week old sexed broiler chicks. Poultry Sexed broiler chicks. Poultry Scince. 56:57-60.

  Tortuero, F., A. Brenas, and J. Reperez. 1975. The influence of intestinal (ceca ) flora on serum and egg yolk cholesterol levels in laying hens. Poultry. Sci. 54:1935-1938.

  Tsiaghe, V. K, Cook, M.E., Harper, A. E. and sound. M 1987a. Enhanced immune responses in broiler chicks fed Met- supplemented diet. Poultry Science. 66:123.

  Tsiaghe, V. K, Cook, M.E., Harper, A.E., and sounde, M.L. 1987b, Efficacy of cystein in replacing Met immune responses of broiler chicks. Poultry science: 66: 1138-1146.

  Tünger A, Aydemir S, Uluer S, Cilli F (2004). "In vitro activity of linezolid & quinupristin/dalfopristin against Gram-positive cocci". Indian J. Med Res.120 (6): 546–52.

  Van der Wielen, P.W., S. Biesterveld , L.J.A. Lipman , and F. Van knapen . 2001 . Inhibition of a glucose – limited seguencing fed–batch culture of salmonella enteric Serovar Enteritidis by volatile fatty representative of the ceca of broiler chickens. Appl. Environ Microbiol. 67:1979-1982.

  Vecchiet, L., F. Di Lisa. 1990. Influence of L-carnitine supplementation in humans: The effects on physical performance. Int J Sports Med. 11:1-14.

  VonLettner F., W. Zollitsch and E. Halbmayer. 1992 use of L-carnitine in the broiler ration.Bodenkultur 43:161-171.

  Waibel, P. E. and K. G. Carpenter (1972). Mechanisms  of heat damage in protein. 3. Studies with E (-L-glutamil) –L- Lysine. British. J. of  Nutrion 27:509-515.

  Wang, X., C.M. Parsons. (1998). Dietary formulation with meat and bone meal on a total versus a digestible or bioavailable amino acid basis. Poultry Scince 77(7):1010-1015.

  XU, Z. R., M.Q. Wang. 2003. Effects of L-carnitine on growth performance, carcass composition, and metabolism of lipids in male broiler. Poultry science, 82:408-413.

  Yanming, H. and D.H. Baker (1993). Effects of excess methionine or lysine for broilers fed on a corn – soybean meal diet. Poultry sci. 72: 1070-1074.

  Zhaxy bayeva, O. and W.F.Dolittle.2011. Lateral gene transfer. Current Biology Journal. 21(7): 242-246.


موضوع پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, نمونه پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, جستجوی پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, فایل Word پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, دانلود پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, فایل PDF پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, پروژه در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, پروژه درباره پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر سطوح مختلف ال کارنیتین و لیزین متیونین اضافی بر میکرو فلورای روده و پارامتر های خونی جوجه های گوشتی نر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تغذیه دام چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی از فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی در بلدرچین بود. بدین منظور 240 قطعه بلدرچین یک روزه در 4 تیمار و 4 تکرار و 15قطعه بلدرچین در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه­های آزمایشی شامل تیمار شاهد(جیره پایه+0% سیاه‌دانه)، تیمار ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام چکیده به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌ های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش تغذیه دام و طیور چکیده این آزمایش با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی سیر ویا پیاز تازه بر عملکرد، سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون در جوجه­های گوشتی طراحی و اجرا گردید. برای این منظور از 432 قطعه جوجۀ یک روزه نر راس 308 به نه گروه با چهار تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل 3×3 به­طور کاملاً تصادفی مورد ...

چکیده: به منظور بررسی فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی مرتبط با سندرم آسیت در جوجه‌های گوشتی پژوهشی با 4 آزمایش طراحی گردید. آزمایش اوّل: در این آزمایش از تعداد 216 جوجه گوشتی بعد از 21 روزگی استفاده شد. بعد از 21 روزگی، 45 پی پی‌ام آتنولول و لوتیروکسین در جیره و یک شاهد در دو جنس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، به صورت فاکتوریل 3×2 به اجرا درآمد. در طول دوره آزمایش تلفات ناشی از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسانس مرزه شامل سطوح (صفر میلی گرم ، 200 میلی گرم، 400 میلی گرم) و نوع دانه غلات(ذرت و جو) بر روند تخمیر شکمبه ای ، عملکرد حیوان و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی انجام شد. در این آزمایش از 36 بزغاله ماده بومی آذربایجان غربی استفاده شد. جیره آزمایشی به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی-زیست فناوری چکیده پروتئین تک یاخته به پروتئین حاصل از کشت باکتری ها، مخمرها، قارچ های رشته ای یا جلبک ها اطلاق می شود که می تواند به عنوان غذای انسان یا خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد. در واقع پروتئین تک یاخته سلول های خشک شده میکروارگانیسم هاست که در اثرتخمیرآن ها روی سوبستراهای مختلف بدست می آید .مواد لیگنوسلولزی از جمله ضایعات ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه ای دامپزشکی چکیده به منظور ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون‌های کشتار شده در استان اصفهان، 200 نمونه خون و 200 نمونه کبد در کشتارگاه اخذ شد و پس از استخراج DNA، قطعه 550 جفت بازی مربوط به ژن 18SRNA تکثیر شد. علاوه بر آن، نمونه‌های کبد در فرمالین 10% نگهداری و پس از تهیه مقاطع پاتولوژی رنگ آمیزی با هماتوکسیلین - ائوزین از نظر وجود ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی – تغذیه دام چکیده برای مطالعه اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی بر عملکرد آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 بر روی 40 راس گوساله نر هلشتاین از سن 10 روزگی تا 70 روزگی طراحی شد. که هر تیمار شامل 10 تکرار بود تیمار آزمایشی عبارت بودند از: تیمار1) 7 کیلوگرم شیر حاوی ...

چکیده این آزمایش به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف کنجاله کنجد و دو روش جیره نویسی بر اساس اسید های آمینه کل و اسید های آمینه قابل هضم به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد، و خصوصیات لاشه در جوجه گوشتی انجام گرفت. 360 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در 12 تیمار، 3 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‏ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2 × 2 ...

ثبت سفارش