پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی

word 4 MB 32513 87
مشخص نشده کارشناسی ارشد شیلات
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc)

  در رشته شیلات- گرایش تکثیر و پرورش آبزیان

  چکیده

  این تحقیق جهت بررسی الگوی رشد، روند تغییرات شکل بدن در طی مراحل اولیه و تحلیل الگوی همبستگی ساختارهای بدن در طی مراحل اولیه رشدی و بررسی نقش عملکردی و کارآیی هر یک از مراحل شکلی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)انجام شد. نمونه‌برداری در مجتمع بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری سد وشمگیر از استخر 5/0 هکتاری که یک مزوکوم طبیعی جهت پرورش لارو‌های ماهی کلمه بود صورت گرفت. نمونه‌برداری از لحظه تفریخ شروع شد که در 12 روز ابتدایی به صورت روزانه، از روز 12 تا روز 30 با فواصل یک روزه و از روز 30 تا روز 45 با فواصل دو روزه و از روز 45 تا روز 60 با فواصل 5 روزه و از روز‌ 60 تا روز 80 با فواصل ده روزه صورت گرفت. نمونه‌ها در محلول بافر فسفاته فرمالدهید چهار تا 10 درصد تثبیت گردیدند. تهیه‌ی تصاویر با لوپمجهزبه دوربین کوداک6 مگاپیکسل،ازنیم‌رخ چپ انجام گرفت. اندازه‌ی طول پوزه، طول سر، طول تنه، طول دم، طول کل، قطر چشم، ارتفاع بدن با استفاده از نرم‌افزار ImageJ نسخه p1.44 از تصاویر استخراج شد.ریخت‌سنجی هندسی به روش لندمارک‌گذاری با استفاده از نرم‌افزارTpsDigنسخه 2.16 انجام شد. در ابتدا داده‌های مختصات لندمارک‌هابا استفاده از آنالیزGP[1] رویهم‌گذاری شدند و تغییرات شکلی در طی رشد به صورت شبکه‌ی تغییرات شکلی[2] توسط نرم‌افزارTpsregترسیم شد،همبستگی بین متغیرهای شکلی و طول کل با استفاده از آزمون همبستگی در نرم‌افزار PAST مورد بررسی قرار گرفت. در آنالیز تجزیه به مولفه‌های اصلی، تغییرات وابسته به مولفه‌های جدید انتخاب و خط سیر رشد با رسم محور RWA (بعنوان توصیف کننده شکل بدن) در برابر طول کل ترسیم شد.شکل میانگین شبکه‌ی تغییرات شکلی مربوط به آنها برای هر گروه سنی با استفاده از نرم‌افزار  TPS Splineمحاسبه شد.‌ به منظور خوشه بندی شکل بدن بین گروه‌های سنی آنالیز خوشه ای با استفاده از الگوریتم  Wardانجام شد آزمون چند متغیره با استفاده از داده‌های تبدیل و استاندارد شده به منظور بررسی معنی‌دار بودن یا نبودن اختلافات موجود در صفات آنتوژنیک استفاده شد. نتایج نشان داد آلومتری رشد همه نواحی مورد بررسی بدن ماهی کلمه به جز ناحیه تنه و قطر چشم در طی مراحل اولیه رشدی مثبت است. تغییرات ضرایب رشد نیز سه نقطه عطف را در روزهای سوم و سی‌ام و چهل و یکم پس از تفریخ نشان دادند. بر طبق نتایج آلومتری چند متغیره، ارتفاع بدن و طول پوزه بیشترین ضریب رشد را داشتند. بر طبق نتایج RW، تغییرات عمده‌ای در مناطق تعیین شده یعنی سر و تنه و دم رخ داده است. روند تغییرات RW1 به RW2 و PC1 به PC2 سه گروه شکلی را نشان می‌دهد. بر اساس آزمون پراکندگی اقلیدسی واردز[3] چهار مرحله اصلی بر پایه تغییرات شکلی در دوران زندگی ماهی کلمه از روز صفر تا روز هشتاد پس از تفریخ بدست آمد. بر اساس آزمونCVAسه گروه شکلی که بیان‌گر تغییر شکل ماهی کلمه در طول رشد است و صفات موثر در این روند تغییر مربوط به لندمارک‌های y8, y6 و y9 بر روی محور یک و x1, x6,x7, x8 بر روی محور دو است لندمارک 7 مربوط به ناحیه دمی و لندمارک 6 و 8 مربوط به ناحیه تنه و لندمارک 9 مربوط به ناحیه سر است که بیان کننده افزایش ارتفاع بدن و تغییر شکل بدن دوکی به پهن می‌باشد و افزایش طول پوزه برای تحتانی شدن دهان و پیدا کردن شکل کارآمد برای کف‌زی‌خواری است. تغییرات شکلی استخراجی از TPS Spline حاکی از آن است که تغییرات لندمارک‌های پیکره نه لندمارکی تغییراتی را به وضوح در ناحیه سر، پوزه، دم و ارتفاع بدن شاهد هستیم که در نهایت ما تغییر شکل و روند تبدیل شدن از یک ماهی با شکل کشیده به یک ماهی با ارتفاع بدن بالا را به راحتی می‌بینیم.

   

  1-1- کلیات

  افزایش تقاضا برای غلات، حبوبات،مواد پروتئینی و غیره و مسائل محیط زیست از قدیم وجود داشته ودر حال حاضر شدت بیشتری یافته است. با این همه تا یک قرن قبل،اقداماتی که موجب برهم زدن نظام طبیعی محیط زیست شود چندان زیاد نبود. دگرگونی‌های اکولوژیک هنگامی فزونی گرفت که برتعداد جمعیت آدمی وتمرکز وی در نقاط محدود افزوده شد ومیزان تقاضای سرانه ودرنتیجه نیاز بیشتراجتماعات انسانی به منابع طبیعی افزایش یافت.با پیدایش و توسعه صنعت، سپس انقلاب صنعتی و تولید فرآورده‌های مختلف کیفیت زندگی آدمی به نحو بی‌سابقه‌ای بهبود یافت وآدمی در راه یک زندگی بهتر و مرفه‌ترقدم نهاد.ولی انقلاب درصنعت وهدف،سبب پیدایش تدریجی مسائل ومشکلات محیطی گردید.منشاء اصلی این مسائل،کاهش روز ‌افزون منابع طبیعی و ایجاد انواع آلودگی‌ها در محیط است. درحال حاضر،تقاضای سرانه افراد کره‌ی زمین خیلی بیشتر از رشد تولید منابع طیبعی است، به طوری که منابع و مواد اولیه تجدید‌پذیر رو به کاهش گذاشته است ویا روز به روز از دسترس دور می‌گردند. مصرف سوخت‌های فسیلی نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی افزایش پیدا کرده و موجب دگرگونی‌ها و بحران‌هایی شده است. بهره‌گیری بیش از حد و بدون برنامه از اکوسیستم‌های طبیعی منجر به نابودی منابع طبیعی وسرانجام گسیختگی نظام اکولوژیک می‌شود. ازسوی دیگر محیط زیست تحت فشار انبوه فضولات ناشی از مواد مصرفی و دور ریختنی قرار می‌گیرد که هر چند با عمل تصفیه خود به خود[1] طبیعت هضم و جذب می‌شود. ولی تجمع و انباشتگی وتجزیه ناپذیری برخی از مواد سرانجام محیط را دچار آلودگی می‌کند زیرا کهاکوسیستم جهانی بسته ومحدود است و بی‌انتها نمی‌باشد. دگرگونی‌های اکولوژیک در محیط زیست رابطه‌ی کاملا مستقیمی با بهره‌گیری مفرط از منابع طبیعی دارد و باید ادامه عملیات استفاده و استخراج از این منابع تحت کنترل درآید. منابع طبیعی در ابتدا نامحدود تصور می‌شد وترس از پایان یافتن یا کمبود آنها در میان نبود ولی با استفاده روز افزون از منابع طبیعی برای رفع نیاز‌های تکنولوژیکی، فکر نامحدود بودن این منابع باطل از آب درآمد. ازآنجا که قطع جریان پیشرفت ممکن است نتایج وخیم وحتی فاجعه آمیز را داشته باشد، واز طرفی زیر بنای اقتصادی و جریان پیشرفت در گرو منابع طبیعی است، توجه خاص در امر بهره‌برداری از منابع موجود با اصلاح تکنیک‌ها و اجرای برنامه‌های وسیع صرفه جویی الزام‌آور شد ومعلوم گردیدکه در زمینه استفاده از منابع طبیعی باید شیوه‌ای اختیار کنیم که از حداقل منابع به حداکثر استفاده شود. منابع طبیعی را عموما به دو دسته تقسیم می‌کنند: قابل تجدید مانند جنگل، مرتع، ماهی، حیوانات شکاری غیرقابل تجدید مانند زغال سنگ، نفت، گازطبیعی و کانی‌های دیگر. انسان فقط در صورتی می‌تواند از لحاظ تامین نیازمندی‌های دائمی خود از منابع طبیعی مطمئن گردد که تعداد جمعیت و میزان تقاضا‌های دائمی خود را در سطح متعادلی نگه دارد تا گردش مواد در موجود زنده وخاک به همان سرعتی باشد که مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زمان حاضر که براثر رشد اقتصادی و ازدیاد جمعیت روز به روز برمیزان مصرف و احتیاجات انسان افزوده می‌شود، حفاظت از منابع طبیعی اهمیت دارد مثلا هم اکنون براثر چرای مفرط و به کار بردن روش‌های غلط کشاورزی بسیاری از مزارع سرسبز و حاصلخیز به صحرا‌های بایر و بی‌استفاده تبدیل شده است. رود بزرگ راین چنان آلوده شده که برگشت به حالت اول آن تقریبا امکان پذیر نیست. منبع ماهی موجود در رودخانه‌هاو دریا‌ها نیز روز به روز کاهش می‌یابند و این منبع عظیم تولید پروتئین در جهان به نابودی کشیده می‌شود. خوشبختانه در حال حاضر برنامه‌‌هایی برای حفاظت ازنسل ماهی‌ها و جلوگیری ازآلودگی‌هایی که چنین شکلی را بوجود می‌آورند دربیشترکشورهای جهان دردست تهیه واجراست. از بدو تاریخ، ماهیان به عنوان غذای برای جمعیت انسانی مورد توجه بوده‌اند. گفته می‌شود که ماهیگیری یکی از مشاغل قدیمی نوع بشر بوده است و مدارکی وجود دارد که چینی‌های باستانی روش پرورش ماهی را مدت‌ها قبل از میلاد مسیح می‌دانستند. با این وجود مطالعات علمی ماهیان تاریخ کهنی ندارد. در واقع تا قبل از قرن هجدهم میلادی هیچ گونه مطالعه‌ای وجود نداشته، تا اینکه در این زمان عوامل مختلفی موجب شروع ماهی شناسی و مطالعه علمی ماهیان گردید. از ابتدای قرن بیستم تحقیقات ماهی‌شناسی در زمینه‌های اساسی ذیل توسعه پیدا نموده که عبارتنداز: ١ طبقه‌بندی و پراکنش٢ کالبدشناسی٣ فیزیولوژی و بیو‌شیمی٤ آسیب شناسی٥ ساختار و پویایی جمعیت٦ تکامل وژنتیک٧ حفاظت. این حقیقت به نحوی شناخته شده است که دانش زیست‌شناسی ماهیان بخصوص در شکل شناختی، روابط طول و وزن، فاکتور رشد، تولیدمثل، غذا وعادت‌های غذایی و... بسیارمهم بوده و نه تنها در بالا بردن آگاهی‌های دانشگاهی ما حائز اهمیت است بلکه استفاده از آن درافزایش کارایی فناوری برای موسسات شیلاتی به جهت پیشرفت مدیریت خردمندانه پرورش ماهیان نیز بسیار مهم می‌باشد. ماهیان اهمیت زیادی در زندگی انسان دارند و از منابع طبیعی مهم پروتئینی به شمار می‌آیند. آنها برخی ازفرآورده‌های مفید دیگری را تأمین می‌کنند، همچنین در درآمد اقتصادی برخی ملل نقش دارند.کاهش تدریجی ذخایر ماهیان تجاری ناشی از بهره‌برداری بیش ازحد آنهاست و تغییرات موجود در زیستگاه آنها یکی از دلایل مهم لزوم علم زیست‌شناسی ماهی است (عادلی، 1378).

   

  1-2-ضرورت تحقیق

  ماهی کلمه خزر یکی ازگونه‌های ارزشمند دریای خزر بوده وبه علت دارابودن گوشتی خوش طعم به عنوان یک منبع غذایی مهم برای ساکنین نواحی جنوبی دریای خزر محسوب می‌گردد. این ماهی همچنین یک منبع غذایی مهم برای فیل ماهی دریای خزر می‌باشد. که درنواحی جنوبی دریای خزرازنظراقتصادی حایز اهمیت است. بررسی‌ها نشان داده که تکثیر طبیعی این گونه در طی سال‌های اخیرکاهش یافته است درحال حاضربازسازی ذخایر ماهی کلمه از طریق تکثیر مصنوعی صورت می‌گیرد. درطی سال‌های اخیر جمعیت‌های بسیاری از گونه‌ها به دلیل دخالت‌های مستقیم وغیرمستقیم بشردچارتغییرات چشمگیری شده ودرمعرض خطر انقراض می‌باشند. بسیاری ازگونه‌ها جهت ابقا درطبیعت و محفوظ ماندن از خطر انقراض نیاز به تکثیر مصنوعی دارند، به طوریکه امروزه تکثیرحمایتی به طورگسترده به منظور بازسازی، حفاظت و افزایش جمعیت‌های وحشی انجام می‌پذیرد. روش تکثیر حمایتی در برنامه‌های بازسازی ذخایرشامل صید مولدین ازطبیعت،تکثیر در شرایط اسارت و رهاسازی نتایج آنها درطبیعت می‌باشد. درحال حاضر حفاظت وبازسازی ذخایر این ماهی با ارزش ازطریق تکثیر مصنوعی و رهاسازی لارو ٢-١ گرم به آب‌های طبیعی انجام می‌پذیرد (کشیری وهمکاران،١٣٩٠). آنچه رمز موفقیت درتکثیر وپرورش ماهیان به شمار می‌آید بالا بردن بازده تکثیر و تولید بچه ماهیان سالم و قوی جهت پرواربندی می‌باشد. یکی از مشکلات در پرورش ماهیان، پرورش در مرحله نوزادی می‌باشد چرا که در این مرحله لارو‌ها از رشد بطنی برخوردار بوده و با تلفات بالا نیز همراه است. ایجاد شرایط طبیعی بهینه در مرحله نوزادی و جوانی ماهیان به منظور حداکثر نمودن تولیدات پرورشی اهمیت ویژه‌ای دارد (گلشاهی وهمکاران، ١٣٨٨). با توجه به اینکه لارو ماهیان از نظر آناتومی، فیزیولوژیک، رفتاری و اکولوژی از بزرگسالان متفاوت هستند. بنابراین در مطالعات زیست‌شناختی یک گونه، مراحل اولیه را نیز باید مورد بررسی قرار داد تا به یک تصویر کامل از بیولوژی ماهیان منجر شود (بون و مور، 2008). لارو ماهی در طی دوره‌ی تکوینی دچار تغییرات مورفوژنتیکی و تمایزی پیچیده‌ای می‌شود. از آنجاییکه تکوین اعضای بدن و تغییرات آناتومی طی مراحل رشدی مختلف رخ می‌دهد. بنابراین، رشد نسبی بخش‌های مختلف بدن یک ویژگی مشترک تکوینی ماهی‌ها محسوب می‌گردد که در آن ساختارهای بدن به ترتیب اهمیت در طی مراحل اولیه‌ی زندگی توسعه می‌یابند (روسو و همکاران، 2007). در گونه‌های مختلف این تغییرات توسعه‌ای ممکن است به تغییرات در زیستگاه و منابع مورد استفاده نیز مرتبط باشد (ورد-کمپبل و بیامیش، 2005). از اینرو شناخت فرایند توسعه ریختی و الگوی رشد یک ماهی می‌تواند درک بهتر اولویت‌های زیستی در طی مراحل اولیه رشد و روند سازگاری آن در ارتباط با اندازه بخش‌های مختلف بدن را امکانپذیر نموده و دیدگاه‌هایی را در مورد ویژگی‌های زیست شناختی، رفتار و اکولوژی ماهی فراهم سازد (گیزبرت، 1999). از سوی دیگر در طی مراحل اولیه‌ی تکوینی، هر فرد در یک جمعیت با تغییرات عمده‌ای در فاکتورهای محیطی روبروست که فرد را مجاب می‌کند تا عکس‌العمل‌های مناسبی در برابر این تغییرات انجام دهد (پیندر و همکاران، 2005). از این‌رو شناخت ارتباط روند تغییرات در شکل بدن که در طی مراحل اولیه رشد به شدت تغییر می‌کند؛ با عوامل محیطی قابل تغییر، به درک این ارتباط جهت مدیریت دوره‌ی لاروی کمک می‌نماید.

   

   

  Abstract

  This study was conducted to investigate the allometric growth pattern and morphogenesis of the Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) during early developmental stage. For this purpose a 0.5 ha earth pond as mesocom was prepared to semi artificial breeding and rearing larvae. The specimens were sampled daily from hatching up to 12 DPH (days post hatching), then every other days up to 30 DPH, after ward every three days up to 45 DPH and finally every 5 and 10 days up to 60 and 80 DPH, respectively.Specimens were fixed into 4-10% buffered formalin. Left side of specimens were photographed using stereomicroscope equipped to a digital camera (canon, 6MP). The length distances including snout length, total length, trunk length, tail length, eye diameter and body depth were obtained from 2D pictures using ImageJ software (Ver 1.44).The results revealed that growth pattern of body parts were positive but trunk length and eye diameter during early developmental stage. Body shape change based on inflexion points during early development were occurred mostly in 3, 30 and 42 DPH. Based on multivariate allometry, body depth and snout length had higher growth coefficient during ontogeny.

  For the morphometric analyses, landmark points were digitized on 2D images using TpsDig2. Non-shape related information was removed from the dataset by applying the Generalised Procrustes Analysis (GPA). The shape variation was explained by total length was tested using tpsReg software by visualizing shape change as deformation grid. In addition, Past software was used to perform a principal component analysis on the partial warp scores, yielding relativewarp scores as descriptors for the variation in shape. Then, RW1 and RW2 as shape descriptors wereregressed by total length to find shape variation explained by size. Consensus shape for each age group was visualized by TPS Spline using deformation grids. The results of landmark based GM, displayed main change in head, trunk and tail regions.

  Meanwhile, a cluster analysis was performed using consensus shape of each age group to grouping larval developmental stage. Based on cluster analysis of body shape datain GM technique as well as traditional morphometric method, four larval stages were recognized based on body shape change from hatching up to 80 DPH. Based on CVA analysis, three group recognized based on shape change and the effective characteristics were y6, y8 and y9 on CV1 and x1, x6, x7 and x8on CV2 relating landmark point 7 (related to tail region), landmark points of 6 and 8 (related to trunk region) and landmark point 9 (related to head region). Increasing body depth and snout length (causing a terminal mouth to semi-inferior)during early developmental stage led to functional shape for a benthivorous habitat. The alternation of body shape during early ontogeny displayed change from a carangiform form to a fish with deep body shape.

 • فهرست:

  -1- کلیات3

  1-2- ضرورت تحقیق5

  1-3- اهداف مورد مطالعه در این تحقیق7

  1-4- معرفی ماهی کلمه7

  1-5- رده بندی ماهی کلمه7

  1-6- مشخصات ظاهری ماهی کلمه8

  1-7- صید ماهی کلمه9

  1-8- تغذیه ماهی کلمه9

  1-9- تولیدمثل ماهی کلمه10

  1-10- ریخت‌سنجی10

  1-11- شکل و اندازه13

  1-12- شکل13

  1-13- نقطه‌گذاری یا لندمارک گذاری14

  1-14- ریخت‌سنجی هندسی16

  1-15- روی‌هم‌گذاری19

  1-16- آنالیز پروکراستی تعمیم یافته19

  1-17- آلومتری20

  1-18- کاربرد آنالیزهای آلومتری شکل و ریخت‌سنجی هندسی23

  1-19- شبکه تغییرات شکلی23

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                          صفحه

   

  فصل دوم: مروری بر منابع

  2-1- مطالعات انجام شده27

   

  فصل سوم: مواد و روش‌ها

  3-1- نمونه برداری35

  -آماده سازینمونه‌هابرایآنالیزهایریخت‌سنجی.......................................................................... 36

  3-3- ریخت‌سنجی هندسی36

  3-4- رشد آلومتری37

  3-5- آلومتری چند متغیره38

  3-6- آنالیز CVA............................................................................................................................... 38

   

  فصل چهارم: نتایج

  4-1-نتایج بررسی‌های ریخت ظاهری ماهی43

  4-2-آلومتری رشد............................................................................................................................. 46

  4-3- آزمون کلاستر یا پراکندگی58

  4-4-ریخت‌سنجی هندسی60

   

  فصل پنجم: بحث

  5-1- آلومتری رشد72

  5-2- ضرایب رشد............................................................................................................................. 74

  -3- ریخت‌سنجی هندسی............................................................................................................. 75

   

  منابع................................................................................................................................................. 81

  منبع:

   

  برادران طهوری، ه. 1369. مروری بر یافته‌های علمی در مورد تغذیه و رشد ماهی کلمه در جهان. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

  بلالی، س، نوروزی، م. 1378. تغذیه ماهی کلمه (Rutilusrutiluscaspicus)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 76 ص.

  خواجه، م. 1377. بررسی وضعیت تولیدمثل ماهی کلمه در تالاب گمیشان. سمینار کارشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 30 ص.

  عادلی، ا. 1378. در ترجمه مبانی زیست شناسی ماهی. بیسواس، اس. پی. چاپ هدف. 164ص.

  عسگری، ر. 1388. مروری بر ماهی شناسی سیستماتیک. انتشارات سروا. صفحه 141.

  کشیری، ح، شعبانی، ع، شعبانپور، ب، رضایی، م. 1390. بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilusrutiluscaspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریز ماهواره. مجله علوم و فنون دریایی. 10:4. 14-4.

  گلشاهی، ک، امانی، ک، مرادنژاد، ح، ر، آراملی، م، ص. 1388. اثرات رنگ نور و دوره‌های نوری روی رشد و بازماندگی بچه ماهیان کلمه دریای خزر (Rutilusrutiluscaspicus). مجله شیلات. 3:3.

  ندافی، ر، امیری مجازی، ب، کرمی، م، حسن زاده کیابی، ب، عبدلی، ا. 1381. بررسی بعضی ویژگی‌های بوم شناسی و زیست‌شناسی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus). مجله منابع طبیعی ایران. 55:2. 241-225.

  نوروزی،م، اکرمی، ر، متین فر، ع. 1385. ببررسی تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه(Rutilusrutiluscaspicus) و تغذیه بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی. مجله علمی شیلات ایران. 15:3. 165-170.

  Asgari,R‚ Eagderi, S‚ Rafiee, GH‚ Poorbagher,H‚ Naser Agh, Eshagh Zadeh‚ H. 2013. Body Shape Changes duringthe Early Development of the Beluga (Huso huso). International Journal of Aquatic Biology. Abstract.

  Atchley, W. R. 1978. Ratios, Regression Intercepts, and the Scaling of Data. Systematic Zoology 27: 78-83.

  Bailey, K. M. and Houde, E. D. 1989. Predation on Eggs and Larvae of Marine Fishes andthe Recruitment Problem. In Advances in Marine Biology (Blaxter, J. H. S. and Southward, A. J., Eds.), Pp. 1-83: Academic Press.

  Balon, E. K., 1975. Terminology of intervals in fish development. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 32: 1663-1670

  Barriga, J. P., Battini, M. A. 2009.Ecological Significances of Ontogenetic Shifts in the Stream-Dwelling Catfish, Hatcheriamacraei (Siluriformes, Trichomycteridae), in A Patagonian Rive.Ecology of Freshwater Fish, 18:395-405.

  Bone, Q., Moore, R. 2008. Biology of Fishes. Taylor and Francis, 450p.

  Bookstein, F. L. 1996. Landmark Methods for Forms without Landmarks: Localizing Group Differences in Outline Shape. In Mathematical Methods in Biomedical Image Analysis, 1996. Proceedings ofthe Workshop On, Pp. 279-289: IEEE.

  Choo, C. and Liew, H. 2006. Morphological Development and Allometric Growth Patterns in the Juvenile Seahorse Hippocampus Kuda Bleeker. Journal of Fish Biology, 69: 426-445.

  Ḉoban1, D‚ Yildirim, ‚ Ş‚ Kamaci, H.O‚ Suzer, C‚ Saka, Ş‚ Firat‚ K. 2011. External Morphology of European Seabass (Dicentrarchus Labrax) Related To Sexual Dimorphism. Turk J Zool. 35(2): 255-263

  Dettlaff, T. A., Ginsburg, A. S., Schmalhausen, O. I., Gause, G. G. and Vassetzky, S. 1993. Sturgeon Fishes: Developmental Biology and Aquaculture:Springer-Verlag New York.

  Fuiman L.A. 1983. Growth Gradients in Fish Larvae. Journal of Fish Biology, 23: 117-123.

  Geerinckx, T, Erhaegen Y. V, Driaens, D. A. 2008. Ontogenetic Allometries and Shape Changes in Thesuckermouth Armoured Catfish Ancistrus Cf. Triradiatus Eigenmann (Loricariidae, Siluriformes), Related To Suckermouth Attachment and Yolk-Sac Size. Journal of Fish Biology 72: 803-814.

  Gisbert, E .1999.Early Development and Allometric Growth Patterns in Siberian Sturgeon and their Ecological Significance. Journal of Fish Biology, 54: 852-862.

  Gisbert, E., Merino, G., Muguet, J. B., Bush, D., Piedrahita, R. H. and Conklin, D. E. 2002. Morphological Development and Allometric Growth Patterns in Hatchery-Reared California Halibut Larvae. Journal of Fish Biology 61, 1217-1229.

  Hallgrímsson, B., Jamniczky, H., Young, N., Rolian, C., Parsons, T., Boughner, J. and Marcucio, R. 2009. Deciphering the Palimpsest: Studying the Relationship Between Morphological Integration and Phenotypic Covariation. Evolutionary Biology., 36: 355-376.

  Huysentruyt, F., Moerkerke, B., Devaere, S. and Adriaens, D. 2009. Early Development and Allometric Growth inthe Armoured Catfish Corydoras Aeneus (Gill, 1858). Hydrobiologia 627: 45-54.

  Jolicoeur P. 1963. The Multivariate Generalization of the Allometry Equation. Biometrics 19:497-499.

  Kendall, D. G. 1984. Shape Manifolds, Procrustean Metrics, and Complex Projective Spaces. Bulletin of the London Mathematical Society 16, 81-121.

  Kováč, V. and Copp, G. H. 1996. Ontogenetic Patterns of Relative Growth in Young Roach Rutilus Rutilus: Within-River Basin Comparisons. Ecography 19, 153-161.

  Kováč, V. Katina, S. Copp, G. H. siryova, S. 2005. Ontogenetic variability in external morphology and microhabitat use of spirlin alburnoides bipunctatus from the river rudava (danube catchment). Journal of Fish Biology 68: 1257-1270

  Kowalewski M., Dyreson E., Marcot J.D., Vargas J.A., Flessa K.W., Hallmann D.P. 1997. Phenetic Discrimination of Biometric Simpletons: Paleobiological Implications of Morphospecies inthe Lingulide Brachiopod Glottidia. Paleobiology 23: 444-469.

  Kupren, K. Mamcarz, A. Kucharczyk, D. Prusiñska, M. 2008. Changes in Morphometric Parameters in Selected Early Ontogenic Stages ofthree Fish Species fromthe Genusleuciscus (Teleostei, Cyprynidae). Archivesof Polish Fisheries 16: 421-436

  Lagler, K. F., Bardach, J. and Miller, R. 1962. Ichtiology: Wiley.

  Linde, M., Palmer, M. and Go´ mez-Zurita, J. 2004. Differential correlates of diet and philogeny on the shape of the premaxilla and anterior tooth in sparid fishes. (Perciformes: Sparidae). Journal of Evolutionary Biology 17: 941-952

  Loy‚ A‚ Cataudella‚ S‚ Corti‚ M. 1996. Shape changes during the growth of the sea bass, dicentrarchus labrax:(teleostea: perciformes), in relation to different rearing conditions.Advances in morphometrics, 399-405.

  Memiş, D, Ercan1, E‚ Çelikkale2, M.S‚ Timur1, M‚ Zarkua‚ Z. 2009. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 9: 47-52.

  Mitteroecker, P. and Gunz, P. 2009. Advances in Geometric Morphometrics. Evolutionary Biology 36, 235-247.

  Morioka‚ Sh‚ Ito‚ S‚ Kitamura‚ Sh‚ Vongvichith‚ B. 2009. Growth and Morphological Development of Laboratory-Reared Larval and Juvenile Climbing Perch Anabas Testudineus. Ichthyol Res 56:162-171.

  Nijhout, H. F. and German, R. Z. 2012. Developmental Causes of Allometry: New Models and Implications for Phenotypic Plasticity and Evolution. Integrative and Comparative Biology 52, 43-52.

  Olla, B., Davis, M. and Schreck, C. 2008. Stress‐Induced Impairment of Predator Evasion and Non‐Predator Mortality in Pacific Salmon. Aquaculture Research 26, 393-398.

  Osse, J. and Boogaart, J. G. M. 1995. Fish Larvae, Development, Allometric Growth andthe Aquatic Environment.

  Osse, J. W. M. and van den Boogaart, J. G. M. 1999. Dynamic morphology of fish larvae, structural implications of friction forces in swimming, feeding and ventilation. Journal of Fish Biology 55 (Suppl. A), 156-174.

  Osse, J. W. M. and Van Den Boogaart, J. G. M. (2004). Allometric Growth in Fish Larvae: Timing and Function. In American Fisheries Society Symposium, Pp. 167-194: American Fisheries Society.

  Osse, J., Van Den Boogaart, J., Van Snik, G. and Van Der Sluys, L. 1997. Priorities during Early Growth of Fish Larvae. Aquaculture 155, 249-258.

  Peña, R. and Dumas, S. 2005. Effect of Delayed First Feeding On Development and Feeding Ability of Paralabrax Maculatofasciatus Larvae. Journal of Fish Biology 67, 640-651.

  PEÑA‚ R.and DUMAS‚ S. 2009. Development and Allometric Growth Patterns during Early Larval Stages of the Spotted Sand Bass Paralabrax Maculatofasciatus (Percoidei: Serranidae) SCIENTIA MARINA 73183-189.

  Pinder, A.C., Gozlan, R.E., Beyer, K. and Bass, J.A.B. 2005. Ontogenetic InducedShifts inthe Ecology of Sunbleak Leucaspius Delineatusduring Early Development.Journal of Fish Biology, 67: 205-217.

  Rincon, P. A., Bastir, M. and Grossman, G. D. 2007. Form and Performance: Body Shape and Prey-Capture Success in Four Drift-Feeding Minnows. Oecologia 152, 345-355.

  Rohlf, F. J. and Slice, D. 1990. Extensions ofthe Procrustes Method forthe Optimal Superimposition of Landmarks. Systematic Biology 39, 40-59.

  Russo, T., Costa, C. and Cataudella, S. 2007. Correspondence Between Shape and Feeding HabitChanges Throughout Ontogeny of Gilthead Sea BreamSparus Aurata L., 1758. Journal of Fish Biology, 71: 629-656.

  Rybnikar,J.‚ Prokeš, M.‚ Mareš, J.‚ Cileček‚ M. 2011. Early Development and Growthof Sterlet (Acipenser Ruthenus) inthe Czech Republic. Volume LIX Number 5.

  Sensen, C. W. and Hallgrímsson, B. 2008. Advanced Imaging in Biology and Medicine: Technology, Software Environments, Applications: Springer.

  Sfakianakis‚ D.G.‚Leris‚ I.‚Laggis‚ A.‚Kentouri‚ M. 2011. The Effect of Rearing Temperature on Body Shape and Meristic Characters in Zebrafish (Danio Rerio) Juveniles

  Simonović, P. D., Garner, P., Eastwood, E. A., Kováč, V. and Copp, G. H. 1999. Correspondence between Ontogenetic Shifts in Morphology and Habitat Use in Minnow Phoxinus Phoxinus. Environmental Biology of Fishes 56: 117-128.:م و فنون دریایی. شماره4با استفاده از نشانگر ریز ماهواره.

  V. Sarpédonti‚ V‚ Ponton‚ D‚ Ching‚ C.H. 2000. Description and Ontogeny of Young Stolephorzcs Baganensisand Tjzryssa Kammalensìs, Two Engraulididae from Peninsular Malaysia. Journal of Fish Biology 56:1460-1476.

  Van Snik, G. M. J., Van Den Boogaart, J. G. M. and Osse, J. W. M. 1997. Larval Growth Patterns in Cyprinus Carpio and Clarias Gariepinus with Attention tothe Finfold. Journal of Fish Biology 50, 1339-1352.

  Ward-Campbell, B. M.S., Beamish, W.H. 2005. Ontogenetic Changes in Morphology and Diet inthe Snakehead, Channa Limbata, aPredatory Fish in Western Thailand. Environmental Biology of Fishes, 72: 251-257.

  Wieser, W. 1995. Energetics of Fish Larvae, the Smallest Vertebrates. Acta Physiologica Scandinavica 154: 279-290.

  Zelditchm, M. Swiderski, d. et al 2004. Geometric morphometrics for biologists. 155-187.


موضوع پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, نمونه پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, جستجوی پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, فایل Word پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, دانلود پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, فایل PDF پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, تحقیق در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, مقاله در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, پروژه در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, پروپوزال در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, تز دکترا در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, پروژه درباره پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی, رساله دکترا در مورد پایان نامه الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در مراحل اولیه تکوین در دوره پرورش لاروی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان هورمون رشد (GH) مهم‌ترین هورمون کنترل کننده رشد سلول‌های سوماتیک و موثر در سنتز پروتئین، چربی و کربوهیدرات‌ها می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چند شکلی‌های ژن GH-1‌در ماهی کپور معمولی و GH-2 در ماهی سفید با استفاده از تکنیک PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات مرتبط به رشد (فاکتور وضعیت، طول و وزن بدن) بوده است. تعداد 150 ...

پايان نامه کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت ارديبهشت 94 چکيده:      هدف از اين پژوهش بررسي اهميت و جايگاه  چالش برانگيز و  مغفول  تربيت معنوي  و سپس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد.. در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز ...

چکیده این مطالعه برای تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین E و C روی شاخص­های رشد و پارامترهای خونی در ماهیان فلاورهورن (Cichlosoma sp) انجام شد. 9 جیره غذایی حاوی ترکیبی از مقادیر 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین E و 0، 100 و 1000 میلی­گرم بر کیلو­گرم غذا از ویتامین C در سه تکرار و به مدت 8 هفته در نظر گرفته شد. وزن اولیه بچه ماهیان 6/3 ±15 گرم بود. ماهیان هر دو هفته ...

پایان نامه جهت دریافت درجه فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان چکیده : هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان و اثرات جایگزینی منابع گیاهی در جیره ماهیان قزل آلای رنگین کمان می باشد. به همین منظور ترکیبی از منابع پروتئین گیاهی با منبع اصلی گلوتن گندم به همراه گلوتن ذرّت و کنجاله سویا در 2 سطح 50 و 100 % و منابع روغن گیاهی ترکیبی از روغنهای کلزا(40%)، بزرک(30%) و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)در رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام چکیده این مطالعه به منظور مقایسه اثر سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و پاسخ ایمنی همورال 200 قطعه جوجه‌های گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار‌های اول، دوم، سوم و چهارم ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M. A.” رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي تابستان93 چکيده هدف کلي از انجام اين پژوهش بررسي تأثير کلاس هاي آموزش خانواده برروي د

پايان نامه کارشناسي ارشد در (علوم تربيتي-مديريت و برنامه­ريزي آموزشي) ارديبهشت ماه 1394 چکيده   هدف از پژوهش حاضر، ارزشيابي برنامه درسي پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان استان سيستان و

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري نيمسال اول تحصيلي 93-92 چکيده: هدف اين بحث بررسي مفهوم مراکز فرهنگي و اهميت وجود آن در پرورش فکري و اخلاقي جواناني است که بخش زيادي

پايان‏نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري ­معماري (M. A)   خرداد ماه 1393 چکيده: اين نوشتار برگرفته از پژوهشي مي باشد که در جهت شناسايي عوامل موثر بر برقراري ارتباط فضاهاي

ثبت سفارش