پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

word 603 KB 32748 87
1392 کارشناسی ارشد فلسفه و اخلاق
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر

   

  چکیده

  زیبایی و موضوعات مرتبط با آن همواره از مسائل مهم و عمده در کلام اندیشمندان بوده است، با این هدف که از طریق بررسی دقیق معنای آن بتوانند به معیاری برای زیبایی دست یابند و در نیل به آن دیگر مسائل را با بحث زیبایی همسو کنند. قابل توجه این که در کلام یک فیلسوف، سازمانی مهندسی شده وجود دارد که با توجه به آن دستگاه، موضوعات تعریف و تبیین می‌شوند. آن چه در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، نظرات فیلسوف مسلمانی است که هم جامع نظرات فلاسفه پیش از خود است و هم مسأله ایمان در نظرات وی به وضوح خود را نشان می‌دهد. زیبایی در نظر گاه ابن‌سینا، غایت فی نفسه نیست و در تعامل و برخورد با خداوند است که دارای ارزش می‌شود، زیبای حقیقی اوست و منشأ همه زیبایی‌ها خداوند است. بنابراین هر موردی که به سمت خداوند در حرکت باشد، به هر اندازه که به ذات احدیت شبیه‌تر باشد، زیباتر می‌نماید.

  کلمات کلیدی

  زیبایی، خیال، تخیل، محاکات، عشق، شعر، نفس، ادراک

   

   

  انسان ذاتا موجودی کمال گراست و وجود وی دنبال کمال رسیدن در تمام زمینه‌ها است لذا دنبال تعریف و هدفی است که به بیانی خوبی‌ها و زیبایی‌ها را درون آن هدف تبیین کند. از مواردی که همه انسان‌ها  علیرغم تعاریف مختلف و دیدگاه‌های متفاوت، به بررسی آن پرداخته‌اند موضوع زیبایی است که خود کمالی برای انسان معرفی شده است. نحوه بیان موضوع در افراد مختلف، متفاوت است که این بستگی به مبنای فکری آن شخص دارد. فیلسوفان بزرگ مسلمان، در نوشته‌ها و آثار خود مستقیم به زیبایی‌شناسی نپرداخته اند، اما در نوشته‌های ایشان به موضوعاتی اشاره شده که در عصر جدید فیلسوفان معاصر آن عناوین را ذیل مبحث زیبایی‌شناسی بررسی می‌کنند.

   دربررسی نظرات فیلسوفان باید پیشینه تاریخی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. سوالی مطرح است که چه لزومی دارد در بررسی نظرات یک فیلسوف در ابتدا به پیشینه تاریخی و تاریخ فلسفه آن پرداخته شود؟ کلام واضح و روشن است چرا که تاریخ فلسفه بستری را شکل می‌دهد که خود فلسفه درون آن معنا می‌یابد، فلسفه از لامکان به وجود نمی‌آید واگر نظر و ایده‌ای در کلام یک فیلسوف یافت می‌شود قطعا ریشه‌های  آن بحث در کلام فیلسوفان سابق دیده می‌شود. لذا در بررسی نظرات زیبایی‌شناسانه ابن‌سینا، نظرات فلاسفه قبل از ابن‌سینا بویژه ارسطو و فارابی بسیار حایز اهمیت است. این کلام بدان معنا نیست که فیلسوف جدید الزاما همان سخن پیشینیان را تکرار کرده باشد بلکه عموما مطلبی بر دانش پیشینیان می‌افزایند که این مسأله در ابن‌سینا به خوبی مشهود است.

  یکی از مباحث محوری در کلام فیلسوفان بحث زیبایی است. فیلسوفان اسلامی تعاریف و دیدگاه‌های ویژه درباره زیبایی دارند، به عقیده ایشان زیبایی‌های موجود در این عالم جلوه‌های ناقص و مقیدی از زیبایی مطلق یعنی حق تعالی هستند.

  مباحثی که در باب زیبایی در کلام فیلسوفان مسلمان بدان پرداخته می‌شود، ذیل مباحث مربوط به صفات کمالیّه وجمالیّه حق تعالی مطرح می‌شود.

  صدرالمتاّلهین شیرازی می‌فرماید: هر زیبایی و کمالی رشحه‌ای و پرتوی از زیبایی و کمال خداوند است. . یا در جای دیگر می‌فرماید: هو مبدأ کل خیر و کمال و منشأ کلّ حُسن جمال. یعنی حق تعالی سرچشمه هر نیکی و کمال، و منشأ هر زیبایی و حُسن است.[1] وی هر زیبایی را که در این جهان است، سایه و پرتوی از زیبایی موجود در جهان‌های بالا و عوالم دیگر می‌داند که البته در آن عوالم خالی و عاری از هر گونه نقص و شائبه و تغییرند؛ اما در این جهان مشوب به ماده و نقص و تغییرند. هر نیرو، کمال و منظره و زیبایی که در این جهان فرودین یافت می‌شود، در حقیقت سایه و تصویرهایی هستند از آن چه در آن جهان است. این امور تنزّل یافته و متکثّر شده‌اند و به صورت جِرم درآمده اند، بعد از آن که از هر گونه نقص، عیب، بری و پاک، و از هرگونه غبار، زنگار و تاریکی عاری بودند.

   فیلسوفان اسلامی، سرشت زیبایی را در ارتباط و نزدیکی آن چیز با خدا دیده‌اند که البته در این سیر تحت تأثیر منابع فکری نوافلاطونی مانند اثولوجیای منسوب به ارسطو بودند که در واقع تألیفی مبتنی بر انئادهای افلوطین است.

  به طور کلی، فیلسوفان اسلامی خلاقیت‌های ادبی و هنری را به عنوان غایتِ فی‌نفسه لحاظ نمی‌کردند. بلکه علاقه و هدف آن‌ها تبیین ارتباط این خلاقیت‌ها با غایات کاملاً، فکری و عقلانی باید باشد. ولذاست که در تعاریف زیبایی در کلام فیلسوفان مسلمان غایت اهمیت ویژه‌ای دارد. و درنظر به غایت می‌توان مسیر فکری ایشان را به خوبی تبیین کرد.

  زیبایی‌شناسی در فلسفه اسلامی

  در کلام فیلسوفان مسلمان زیبایی به عنوان غایت فی نفسه مورد بررسی قرار نمی‌گرفت بلکه در نظر ایشان، مهم تبیین مناسبات میان این فعالیت‌ها با غایات عقلانیِ محض بود. به ویژه درباره شعر و خطابه، تاکید فلسفه اسلامی بر آن‌ها تاکید عمل گرایانه و سیاسی بود و به شعر و خطابه، به عنوان ابزاری در نظر گرفته و آن را برای انتقال حقایق متن فلسفه به عامه مردم، که توانایی‌های عقلانی آن‌ها محدود فرض می‌شد، به کارمی‌بردند.

  هنگام بحث در مورد زیبایی در اسلام باید توجه داشت که در فلسفه از مهمترین شاخصه‌ها و ویژگی‌های موجود، عنصر ایمان است که قالب شکل و محتوا را به کل تغییر داده است.

  در بررسی زیباشناسانه‌ای که در باب اقسام زیبایی معمول است، زیبایی به دو قسم معرفت شناختی و هستی شناختی تقسیم می‌شود که هریک از این اقسام ویژگی‌ها و تعاریف منحصر به خود را دارا هستند که بالطبع موارد وموضوعاتی که این اقسام را مورد بررسی قرار می‌دهند متفاوت هستند ممکن است در این بخش از نوشته این پرسش به ذهن خطور کند که با توجه به اقسام زیبایی پایان نامه معرفت شناختی است یا هستی شناسی؟ توضیح این که اگر زیبایی را وجود شناسانه مورد بررسی قراردهیم باید به ریشه‌های وجودی زیبایی بپردازیم به این که در یک وجود عناصر زیبایی چیست و چگونه شکل گرفته است؟ اما اگر نگاه معرفت شناسانه به زیبایی داشته باشیم تعریف از زیبایی ارتباطی با عناصر زیبایی نخواهد داشت و به عناصر معرفت شناسانه زیبایی می‌پردازیم. حال سوال این است که ابن‌سینا به کدام یک از این دو نوع پرداخته و اصولا زیبایی در نظر ابن‌سینا معرفت شناسانه است یا وجود شناسانه؟

   پاسخ این است که در آثار ابن‌سینا هم به زیبایی معرفت شناسانه پرداخته شده است که درکتاب فن شعر و مبحث خیال به آن می‌پردازدو هم به زیبایی هستی شناسانه پرداخته شده است که در رساله عشق و موسیقی به آن می‌پردازد.

  نکته قابل توجه در این نوشته این است که در این رساله به مبحث زیبایی از دیدگاه ابن‌سینا پرداخته شده که در یک جا معرفت شناسانه و در یک جا هستی شناسانه است. وهدف در این رساله تبیین زیبایی در کلام ابن‌سینا است. و فارغ از این که زیبایی در کدامین قسم در کلام وی بررسی شده است، عنصر و تعریف زیبایی به صورت تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. چرا که در نظر خود فیلسوف نیز این جدایی صورت نگرفته و به صورت مطلق زیبایی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

   نکته دیگری که در بررسی نظرات ابن‌سینا باید به آن توجه داشت این است که ابن‌سینا فیلسوفی مسلمان بوده و عنصر ایمان را در جای جای نظرات وی می‌توان مشاهده کرد و این نکته به خوبی نمایان است که نگاه وی به خلقت و وجود به خاطر صرف الوجود بودن اشیا و جهان نیست و برخلاف فلاسفه یونان که وجود را بنای اصلی خلقت می‌دانستند ابن‌سینااساس تفکرات و نظرات خود را خدا قرار داده است. [2]بنابراین در تعریف این فیلسوف از زیبایی توضیحات و تعاریفی را می‌بینیم که کاملا متفاوت با تعاریفی است که دیگر فلاسفه بیان کرده‌اند. که به طور مفصل در جایگاه مناسب به آن پرداخته می‌شود.

  حال سوال این است که آیا می‌توان در دستگاه فکری ابن‌سینا به یک قاعده کلی در رابطه با زیبایی رسید؟ وایا اساسا قاعده‌مند است؟

   مراد از زیبایی در نظر ابن‌سینا با توجه به مبانی فلسفی او چیست؟

  ریشه‌ها و مسیر ادراک زیبایی در نظر ابن‌سینا کدام است؟

  نکته:

  باید توجه داشت که آن چه در این پایان نامه لحاظ شده تطبیقی نیست و هیچ گونه مقایسه‌ای در آن صورت نگرفته است و صرفا به تحلیل نظرات ابن‌سینا پرداخته شده تا پایه و اساسی باشد برای مقایسه و تطبیق با دیگر نظرات که در این موضوع به بررسی پرداخته اند.

  اهداف

  اهدافی که در این پایان نامه دنبال می‌شود:

  مشاهده می‌شود به علت فرهنگ و مبانی فلسفی فکری که در غرب مطرح می‌شود عناوینی مثل زیبایی نیز طبق همان مبانی تبیین می‌شود که تطبیق آن بر دیگر فرهنگ‌ها به خاطر تفاوت در فرهنگ و مبانی فلسفه صحیح نیست. لذا باید دقت داشت که جایی که مبانی متفاوت است تعریف از زیبایی نیز متفاوت می‌شودو تعریف باید طبق همان مبانی مورد بررسی قرار گیرد.

  در این پایان نامه دنبال این هستیم که باتوجه به مبنای فلسفی ابن‌سینا زیبایی را تبیین کنیم

  به طور کلی می‌توان اهداف را در چند بند زیر بیان کرد:

  این پژوهش برگ جدیدی به مجموعه زیبا شناسی ابن‌سینا می‌افزاید

  با فهم صحیح وتبیین کامل و جامع از زیبایی در کلام ابن‌سینا، دیگر معیار ما برای ارزش گذاری نظر ابن‌سینا نمی‌تواند روش غربی کانتی و هگلی باشد. و معیار و روش جدیدی لازم است.

  تبیین اثر پذیری ابن‌سینا از افلاطون و ارسطو و افلوطین در نظرات زیبایی‌ شناسی و در نتیجه نظرات در باب زیبایی.

  پژوهش عمیق‌تر در زیبایی‌شناسی حسی ابن‌سینا و اشنای با مبانی زیباشناسی ابن‌سینا.

   

  Abstract

  Beauty and topics related to it is always important to consider thinkers.

  To provide a comprehensive definition of the expression

  Philosopher of mind neatly And detailed looks topics

  What we read in this post Comments are Muslim philosopher that Comprehensive Ideas of The philosophers of the past  Also despite the important role of faith in his ideas faith in his word is clear.

  In the words of Ibn Sina beauty alone is worthless and The real beauty is the beauty of God's origin is.

  So what are objects closer to God are beautiful and Beauty is not an end in itself.

  Keywords

  Beauty, fantasy, imagination, Mimesis, Love, Poetr

 • فهرست:

   

  مقدمه. 1

  زیبایی‌شناسی در فلسفه اسلامی.. 4

  اهداف.. 6

  فصل بندی. 9

  فصل اول. 10

  درباره زیبایی.. 11

  ماهیت زیبایی.. 13

  منشأ زیبایی.. 13

  رابطه لذّت و زیبایی.. 14

  تعریف زیبایی.. 14

  دو وجه نظر فیلسوف و ادیب در رابطه با هنر. 15

  شخصیت علمی.. 19

  دیدگاه عرفانی ابن‌سینا 21

  نظام‌ فلسفى‌ ابن‌ سینا 22

  فصل دوم. 28

  زیبایی در نظر ابن‌سینا 28

  منشا زیبایی.. 31

  تعریف نفس... 32

  قوای نفس... 36

  ارتباط قوا با بدن. 36

  مراتب معرفت از دیدگاه ابن‌سینا 37

  معرفت حسی.. 37

  معرفت عقلی.. 39

  روحانیت نفس از دیدگاه ابن‌سینا 41

  نفس‌شناسی ابن‌سینا 43

  تجرد نفس... 43

  عدم تعقل نفس با ابزار جسمانی.. 44

  بقای نفس... 45

  ادراک از نظر این سینا 46

  انواع ادراک... 48

  جایگاه حس در دانش بشری. 51

  نقش حس در پدید آمدن تصورات.. 51

  حس و تصدیقات.. 52

  کیفیت بهره‌مندی نفس از حواس... 52

  جریان‌ شناخت‌.. 53

  فصل سوم. 55

  سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن‌سینا 59

  تعریف عشق.. 60

  دیدگاه فیلسوف درباره عشق های حیوانی.. 61

  مراتب عشق.. 62

  مسیر ادراک زیبایی و رابطه ادراک و زیبایی.. 70

  معنای دیگری از عشق.. 71

  نتیجه‌گیری. 72

  موسیقی.. 73

  ابداعات ابن‌سینا در موسیقی.. 73

  مقدمات هارمونی.. 76

  فصل چهارم. 77

  نظری بر موضع ابن‌سینا در فن شعر. 80

  شعر از دیدگاه شیخ الرئیس... 80

  تاریخچه‌ای از شعر و آغاز هنر اسلامی.. 81

  فن شعر ابن‌سینا 85

  اسباب تولید و خلق شعر. 86

  تناسب لفظ و معنی در شعر. 86

  زیبایی در تناسب و مقدار 87

  تراژدی. 88

  واژه‌های به کار رفته در شعر. 88

  تشبیه شعر به نقاشی.. 88

  مبحث خیال درتفسیر ابن‌سینا 94

  تلقّی متعالی از خیال و تخیّل.. 95

  فرق تصدیق و تخییل.. 96

  خیال جسمانی یا غیر جسمانی؟ 98

  ابن‌سینا و مادی نبودن خیال. 98

  آثار نفی تجرد خیال. 99

  شواهدی از گرایش شیخ به تجرد خیالی.. 100

  ‏ الف)تجرد خیال در انسان. 100

  ب-تجرد نفس حیوانات.. 100

  بقای قوه‌ی خیال و نقدی بر «حکمت بوعلی». 101

  نتیجه. 102

  اقسام محاکات.. 102

  محاکات در شعر. 103

  محاکات در سایر هنرها 104

  جمع بندی: 105

  جمع بندی. 106

  منابع و مآخذ. 111

  فارسی.. 111

  عربی.. 112

  منبع:

   

  فارسی

  ابن‌سینا (1348)، الفن السادس من کتاب الشفاء، ترجمه اکبر داناسرشت، چاپ سوم، نشر چاپخانه بانک بازرگانی، تهران.

  ابن‌سینا (1375)، ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات، نگارش دکتر حسن ملکشاهی، ج1، نشر سروش، تهران.

  برت، آر. ال (1382)، تخیل، ترجمه مسعود جعفری، نشر مرکز، چاپ دوم، تهران.

  فارابی، ابونصر (1361)، اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ترجمه و تحشیه از دکتر سیدجعفر سجادی، چاپ دوم، نشر کتابخانه طهوری، تهران.

  فلوطین (1366)، دوره آثار فلوطین، ترجمه محمدحسن لطفی، نشر شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران.

  در آمدی بر متافیزیک ابن سینا ،دکتر نصراله حکمت ،تهران 1387

  ارسطو، فن شعر، ترجمه عبدالحسین زرین کوب، نشر امیر کبیر، تهران 1369ش

  پژوهشی در فنّ شعر ارسطو «استیون هالیول» مترجم مهدی نصراله‌زاده انتشارات مینوی خرد 1379

  فرهنگ اصطلاحات ملاصدرا، نشر چشمه، تهران 1371ش.

  شرح حکمت اشراق قطب الدین شیرازی تهران 1327.

  تاملی در باب فن شعر ابن‌سینا هادی ربیعی فصلنامه کیمیای هنری شماره چهارم 1389

  -   بازنگری زیبایی در کلام افلاطون، مصطفی رحیمی، اتشارات عدل 1378

  -    شرح قصیده عینیه،ملاهادی سبزواری  انتشارات طوبی 1367

   

   

  عربی

  ابن‌سینا (1417ق)، النفس من کتاب الشفاء، تحقیق آیت‌الله حسن‌زاده آملی، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، قم.

  النجاه، انتشارات مرتضوی، تهران 1364.

  الشفاء الالهیات، راجعه و قدم له ابراهیم مدکور، قاهره، بی‏تا.

  الشفاء کتاب النفس، تحقیق حسن‏زاده آملی، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم‏

  المبدأ و المعاد، به اهتمام عبد اللّه نورانی، مؤسسهء مطالعات اسلامی دانشگاه تهران- دانشگاه مک گیل، چاپ اول، تهران 1363.

  الشفاء الالهیات، راجعه و قدم له ابراهیم مدکور، قاهره، بی‏تا. الشفاء کتاب النفس، تحقیق حسن‏زاده آملی، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم‏.

  ابن سینا ،رسائل الشجره الالهیه فى علوم الحقایق الربانیه ،  بیروت 1957

  ابن سینا، رساله فی ماهیّه العشق، احمد آتش، استانبول1953م.

  ابن سینا، الشفاء، الاهیّات، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1363 ش.

  ابن سینا، الشفاء(الریاضیات)، الموسیقى،انتشارات طوبی 1377

  المعجم الفلسفی، جمیل صلیبا، بیروت 1978

  اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی انتشارات صدرا 1379

   

  انگلیسی

  COLERIDGE, Samuel Taylor (1992), Biographia Literaria, (An Exhaustive Critical Study With Complete Text), Ramji Lall, Fourth Edition, New Delhi, Aarti Book Center, Educational Publishers.

  COLERIDGE, ERNEST HARTLEY (1967), COLERIDGE, POETICAL WORKS, LONDON, OXFORD UNIVERSITY PRESS


موضوع پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, نمونه پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, جستجوی پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, فایل Word پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, دانلود پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, فایل PDF پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, تحقیق در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, مقاله در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, پروژه در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, پروپوزال در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, تز دکترا در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, پروژه درباره پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا, رساله دکترا در مورد پایان نامه زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد سینما مقدمه این پژوهش تلاشی برای مطالعه ی «دگردیسی زیبایی شناسی در سینما ی مستند نوین دهه ی 80 ایران» است. دلیل انتخاب این موضوع ناشی از پر رنگ شدن گرایش های سنت شکنانه ای است که در فیلم های این دوره دیده می شود و به تدریج بر رویکردهای کلاسیک پیشین سایه می اندازد. گرایش هایی که در مقایسه با رویکردهای کلاسیک مستند سازی کمتر مجالی برای تجزیه ...

زبان و ادبیات فارسی(M.A) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده این پایان نامه به عنوان بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی به کیفیت بررسی شعر از لحاظ سبکی پرداخته است. این پایان نامه از چهار فصل تشکیل شده است که فصل اول آن کلیات، فصل دوم پیشینه ی تحقیق، فصل سوم روش جمع آوری اطلاعات، فصل چهارم یافته های تحقیق است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول درون گرایی از جهت فکری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)گرایش: صنعتی و سازمانی نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس به‌وسیله:‌ مسلم دمیری چکیده هدف از این پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ...

پایان­نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد سینما چکیده نظریات و شکل ­های روایتی بی­شماری دردنیا وجود دارد که تنوع گونه­­های آن شگفت انگیز است گویی تمام دنیا را می­توان ظرفی برای روایت کردن داستان­های بشر دانست. از گذشته تا به امروز، خصوصا در چند سال اخیر بسیاری از نظریه­پردازان، در مورد روایت اظهار نظرهایی کرده­اند که یکی از آنها دیوید بوردول می­­­باشد. او برای سینما چهار شیوه ...

آشنايي با مساله(پروپوزال)  الف) ضرورت واهميت موضوع ب) طرح مسئله ج) اهداف د) مباني نظري عام طرح ه) منابع ­­­­­­­­­­­­­­&s

پايان نامه کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت ارديبهشت 94 چکيده:      هدف از اين پژوهش بررسي اهميت و جايگاه  چالش برانگيز و  مغفول  تربيت معنوي  و سپس

پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته نقاشی(M.A) چکیده در پژوهش حاضر از آنجا که رئالیسم معنای متضاد و تعابیر متفاوت و متناقضی را حوزه هنر و ادبیات موجب گردیده است ابتدا مروری داریم بر تعاریف مختلف رئالیسم. رئالیسم به معنای واقع گرایی است و هنرمند رئالیست کسی است که واقعیت را در هنر به تصویر می کشد و در پی تغییر واقعیت بیرونی در آینۀ هنری نیست. هر چند مکاتب هنری دیگر در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"M.A" چکیده طبیعت به عنوان یکی از بهترین عناصر تصویر‌ساز همواره مورد توجه هنرمندان و شاعران بوده ،اگر چه شیوۀ استفاده ازآن در دوره های مختلف با هم تفاوت داشته است ، ارتباطی که شاعران با طبیعت اطراف خود برقرار می کنند تصاویری که نشان دهندۀ هنر شاعر است را موجب می شود ، نظامی نیز یکی از شاعرانی است که طبیعت جزء مهم­ترین عناصر تصویرساز در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان ابراهیمی چکیده؛ گسترش تفکرات و اندیشه­های اسلامی و همچنین فلسفه یونان باستان از جمله فلسفه ارسطو و افلاطون، تأثیرات بسزایی بر متفکرین یهودی قرون وسطی همچون سعدیا گائون و موسی بن میمون داشته است. این در حالی است که در دوران معاصر با رشد رنسانس، تغییر پارادایم­های علمی حاکم و هم­چنین آزادی یهودیان از بند محاصره و تشکیل دولت یهودی، تفکرات ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش پیش دبستان چکیده هدف از این پژوهش بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود است.طراحی فضای آموزشی، به منظور ایجاد علاقه و ایجاد فرصت‌های لازم برای کودکان در انجام فعالیت‌های اجتماعی و آشنایی با محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار ...

ثبت سفارش