پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان

word 343 KB 32784 111
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده    

  سبک رهبری مدیران یکی از عوامل مؤثر در افزایش اثر بخشی، کارایی و در نهایت بهره وری سازمانها می باشد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک مدیریت مدیران با کارایی بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان در سال 1391-1390 انجام شده است. برای انجام این پژوهش توصیفی و مقطعی از پرسشنامه تعیین سبک رهبری رنسیس لیکرت و پرسشنامه کارائی محقق ساز استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی براساس نمونه گیری آماری تصادفی طبقه بندی شده سهمیه ای بین 40 نفر از مدیران و کارکنان بیمارستان مورد مطالعه  توزیع گردید. شاخصهای کارایی بیمارستان نیز از واحد آمار دانشگاه بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS  صورت گرفته است.

  سبک مدیریت مشارکتی به عنوان سبک غالب در جامعه پژوهش از دیدگاه مدیران و کارکنان بوده است. میانگین درصد اشتغال تخت بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان 30/57 درصد، میانگین اقامت بیمار در بیمارستان 07/4 روز ، میانگین گردش تخت بیمارستان 40/51 دفعه و میانگین فاصله گردش تخت بیمارستان برابر با 03/3 روز بوده است.  با توجه به اینکه سبک غالب مدیران بیمارستان، سبک مدیریت مشارکتی بوده است، رابطه ای بین سبک مدیریت آنها و میزان کارایی بیمارستان وجود نخواهد داشت.

  بکارگیری سبک مدیریت مشارکتی در بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان منجر به بهبود کارایی بیمارستان نشده است. تعهد و ثبات مدیریت، توجه به بلوغ سازمانی کارکنان، فراهم نمودن پیش زمینه های مدیریت مشارکتی و آموزش مدیران در این زمینه می تواند منجر به بکارگیری صحیح این سبک مدیریتی یا انتخاب بهترین سبک مدیریت مناسب برای سازمان گردد.

  واژه های کلیدی: سبک رهبری، مدیریت مشارکتی، کارایی، بلوغ سازمانی، بیمارستان

  مقدمه :

  مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد ((Lambert & Nagent, 1999. سازمانها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند.

  رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می باشد. سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزشها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد (مصدق راد، (1381) . سبک رهبری مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آنها با  کارکنان تحت سرپرستی می باشد (Perra, 2000).

   

   

  بیان مسئله :

  موضوع رهبری مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. نتایج این پژوهشها منجر به ارایه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبکهای رهبری مدیران شده است. بررسی این تئوریها طیف وسیعی از سبکهای رهبری از سبکهای آمرانه و استبدادی تا سبکهای مشارکتی و تحولگرا را نشان می دهد. سبکهای مختلف رهبری عبارتند از: سبکهای آمرانه، هرج و مرج طلب، بروکراتیک، دموکراتیک، مشورتی، مشارکتی, تحولگرا، عملگرا و ... (مصدق راد، 1381).. باید خاطر نشان نمود که یک سبک رهبری خاص برای همه موقعیت ها مناسب نمی باشد. از این رو یک مدیر می تواند در موقعیت های گوناگون سبک های متفاوت را برای رهبری کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند.

  امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردار هستند و کارها بیشتر تخصصی شده است، بنابراین نمی توان مثل گذشته آنها را وادار به انجام کار کرد. در سازمانهای امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد. در حقیقت تغییر سبک مدیریت از حالت مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد .سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروههای کاری گردد، موجب انجام اثربخش، کارآمد، منظم و هماهنگ کارها می گردد (San Juan, 1998) . علاوه بر این، بکارگیری سبک رهبری حمایتی و مشارکتی منجر به افزایش لذت انجام کار در کارکنان  می گردد.

   امروزه سازمانهای بهداشتی و درمانی با چالشهای جدیدی مواجه هستند. بیماران متقاضی خدمات با کیفیت بالا با حداقل قیمت ممکن می باشند.  برآورده سازی نیازها و انتظارات بیماران روز به روز مشکلتر می شود. بنابراین مدیران باید به دنبال راههایی باشند که بتوانند بطور اثربخش و کارآمد خدمات مورد نیاز بیماران را فراهم سازند (Clegg, 2000) . ارایه بهینه خدمات درمانی و بهبود فرآیندهای بیمارستانی بدون مشارکت کلیه نیروی انسانی و ارایه خدمات مستمر، مطلوب و مؤثر توسط ایشان امکان پذیر نمی باشد. ارایه خدمات بهداشتی و درمانی اثربخش به جامعه تا حد زیادی به کار گروهی کارکنان بهداشتی و درمانی و سبک رهبری و مدیریت این سازمانها بستگی دارد (Sorrentino & Nelli, 1992).

  در بخش بهداشت و درمان، بیمارستان یکی از سازمانهای مهم ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی می باشد که با تسهیلات ویژه خود در بازگشت سلامت جسمانی و روانی افراد بیمارجامعه، آموزش نیروهای متخصص بخش بهداشت و درمان، پژوهشهای پزشکی و در نهایت ارتقاء سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفا می کند (مصدق راد، 1383). مدیران بیمارستانها مسئول ایجاد محیط کاری هستند که در آن مراقبتهای بهداشتی و درمانی با کیفیت بالا و به صورت هزینه اثربخش ارایه شوند.

  قلمرو تحقیق :

  از نطر قلمرو مورد استفاده در این تحقیق، که شامل کارکنان ، پرسنل اداری ، مدیریت ، بیماران و مراجعه کنندگان و رفتارهای اجتماعی ایشان در محیط بیمارستان می باشد .

  قلمرو مکانی تحقیق :

  قلمرو مکانی در این تحقیق کلیه افراد شاغل در محیط بیمارستان شهید علی شریعتی می باشد .

  قلمرو زمانی تحقیق :

  از نظر بعد زمانی این تحقیق و پژوهش در سال تحصیلی 91-90 انجام گرفته است .

  اهمیت و ضرورت تحقیق :

  تحقیقات نشان داده است که سبک رهبری مدیران با اثربخشی، کارایی و بهره وری سازمان ها رابطه دارد (Frank & et.al, 1982 , Choik Foong, 2001). علاوه براین بین سبک رهبری مدیران رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه تنگاتنگی وجود دارد  (Dunham, 2000 , Mowday & et.al, 1982).

  در پژوهشی که به منظور بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان کارایی بیمارستان در یکی از بیمارستانهای وابسته به تأمین اجتماعی تهران در سال 1380 صورت گرفت، مدیریت مشارکتی در شش ماهه اول سال مذکور منجر به افزایش گردش تخت بیمارستان به میزان  48/8 درصد و کاهش متوسط اقامت بیمار در بیمارستان و وقفه گردش تخت به میزان 25/8 و 11/11 درصد شده بود که از لحاظ آماری معنادار بوده است (مصدق راد، 1382).

  نتایج تحقیق دیگری که در 63 واحد پرستاری در 4 بیمارستان ایالات متحده انجام گرفت، بیانگر این واقعیت بود که در واحدهایی که سبک مدیریت مشارکتی را اجرا می نمودند، سطح بالایی از همبستگی بین کارکنان و سطح پایینی از استرس شغلی بین کارکنان وجود داشت. این کاهش استرس کاری موجب افزایش  کیفیت خدمات پرستاری شده بود. مدیریت مشارکتی منجر به افزایش رضایتمندی کارکنان و بیماران نیز شده بود (Leveck  and Jones, 1996).

  بدون شک سبک رهبری مدیران در هدایت صحیح کارکنان در جهت اهداف سازمانی موثر است. استفاده از بهترین سبک رهبری یا مدیریت منجر به افزایش اثربخشی و کارایی بیمارستان خواهد شد.  تحقیقات کافی در این زمینه به ویژه در سازمانهای بهداشتی و درمانی کشور صورت نگرفته است. نتایج این پژوهش می تواند منجر به آگاهی بیشتر در زمینه رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و کارایی بیمارستانها گردد. آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند منجر به بکارگیری سبک مناسب رهبری به منظور افزایش کارایی بیمارستانها گردد.

   

  اهداف تحقیق :

  اهداف کلی :

  بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان

  در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان در سال 1391-1390

  اهداف جزئی :

  بررسی تاثیر سیستم ارزش گذاری مدیر و میزان باور کارکنان و مشارکت دادن آنها در انجام فعالیتها بر کارائی در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان

  بررسی اعتماد مدیر نسبت به کارکنان  بر کارائی در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان

  بررسی احساس ایمنی مدیر در موقعیتهایی که عدم قاطعیت وجود دارد و تاثیر آن بر کارائی در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان

  بررسی ایجاد استقلال کاری در کارکنان و مشورت با آنها هنگام تصمیم گیری، بردباری و گذشت در برابر رفتارهای ابهام آمیز و نابجای افراد، احساس مسئولیت نشان دادن در برابر هدفهای سازمان و ... بر کارائی در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان

 • فهرست:

  چکیده.................................................................................................................................................................. الف

  فصل اول : کلیات تحقیق

  مقدمه.................................................................................................................................................................. 1

  بیان مسئله......................................................................................................................................................... 2

  قلمرو تحقیق........................................................................................................................................................ 3

  قلمرو مکانی تحقیق......................................................................................................................................... 3

  قلمرو زمانی تحقیق........................................................................................................................................... 3

  اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................. 4

  اهداف تحقیق...................................................................................................................................................... 5

  فرضیات تحقیق................................................................................................................................................... 6

  تعاریف نظری و عملیاتی کلید واژگان..................................................................................................... 7

  تعاریف عملیاتی............................................................................................................................................... 8

  فصل دوم : ادبیات تحقیق

  بخش اول : مدیریت و رهبری......................................................................................................................... 9

  مقدمه.................................................................................................................................................................. 9

  تعریف مدیریت.................................................................................................................................................. 9

  فعالیت منظم وسازمان یافته.................................................................................................................... 10

  نظریه نقشهای مدیریتی.............................................................................................................................. 10

  فراگرد مدیریت................................................................................................................................................... 12

  کار کرد های مدیریت...................................................................................................................................... 12

  رهبری..................................................................................................................................................................... 13

  تعاریف رهبری.................................................................................................................................................... 14

  رهبری و مدیریت................................................................................................................................................ 15

  نفوذ رهبری.......................................................................................................................................................... 16

  اختیارات قانونی................................................................................................................................................. 18

  اعتماد مدیر نسبت به دیگران..................................................................................................................... 18

  شیوه های نفوذ رهبری................................................................................................................................... 19

  عناصر رهبری...................................................................................................................................................... 20

  موقعیت رهبری.................................................................................................................................................. 20

  ویژگیهای رهبری................................................................................................................................................ 21

  هوش و قدرت فکری......................................................................................................................................... 21

  اعتماد به نفس.................................................................................................................................................. 21

  وظایف رهبری..................................................................................................................................................... 22

  مدلهای رهبری................................................................................................................................................... 24

  سبک‌های رهبری................................................................................................................................................ 28

  دودیدگاه نوین درخصوص رهبری................................................................................................................ 32

  تفاوت مدیریت و رهبری.................................................................................................................................. 35

  بخش دوم اصول مدیریت‌ اثربخش‌ بیمارستان...................................................................................... 39

  مقدمه.................................................................................................................................................................. 39

  تصمیم گیری..................................................................................................................................................... 43

  تعریف تصمیم گیری..................................................................................................................................... 43

  خلاقیت مدیران.................................................................................................................................................. 44

  مدیریت موفق و مؤثر....................................................................................................................................... 44

  برنامه ریزی.......................................................................................................................................................... 45

  تعریف  برنامه ریزی.......................................................................................................................................... 45

  فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی...................................................................................................................... 45

  تعیین اهداف وبرنامه ریزی............................................................................................................................ 46

  فراگرد برنامه ریزی............................................................................................................................................ 46

  سازماندهی......................................................................................................................................................... 46

  تعریف سازماندهی......................................................................................................................................... 47

  انواع مختلف سازماندهی............................................................................................................................ 48

  تعریف سازمان رسمی................................................................................................................................... 48

  تعریف سازمان غیر رسمی........................................................................................................................... 48

  هدفها................................................................................................................................................................... 49

  تقسیم بندی کار وگروه بندی وظایف..................................................................................................... 50

  حیطه نظارت..................................................................................................................................................... 50

  وحدت فرمان........................................................................................................................................................ 51

  اختیار..................................................................................................................................................................... 52

  نظارت وکنترل.................................................................................................................................................... 54

  اهمیت کنترل..................................................................................................................................................... 56

  مدیریت آموزش وپرورش.................................................................................................................................. 56

  تعریف مدیریت آموزشی............................................................................................................................... 56

  هدفها آموزش وپرورش.................................................................................................................................... 57

  وظایف مدیران آموزش.................................................................................................................................... 58

  برنامه آموزشی تدریس................................................................................................................................... 58

  امور کارکنان آموزشی.................................................................................................................................... 59

  تسهیلات وتجهیزات......................................................................................................................................... 59

  امور اداری ومالی................................................................................................................................................ 60

  محیط آموزشی موثر...................................................................................................................................... 60

  سیستمهای اطلاعاتی در سازمان............................................................................................................. 61

  سیستمهای اطلاعات مدیریت................................................................................................................... 62

  سازمان ها به عنوان سیستم..................................................................................................................... 63

  ریشه های نگرش سیستمی....................................................................................................................... 63

  سیستمهای اطلاعاتی و نگرشهای مختلف نسبت به آنها........................................................ 65

  مقدمات طرز فکر سیستمی...................................................................................................................... 66

  روش سیستمی به چه کار می آید؟.......................................................................................................... 69

  مقایسه تفکر ماشینی و سیستمی...................................................................................................... 70

  اندیشه عصر ماشین و اندیشه سیستمی........................................................................................... 70

  بهره‌وری................................................................................................................................................................. 72

  برنامه ریزی و ارزشیابی................................................................................................................................... 81

  امکانات ویژه و برتر نرم افزار......................................................................................................................... 83

  بخش سوم پیشینه تحقیق........................................................................................................................... 85

  فصل سوم : روش تحقیق

  مقدمه.................................................................................................................................................................. 92

  روش تحقیق........................................................................................................................................................... 92

  جامعه آماری...................................................................................................................................................... 93

  تعیین حجم نمونه............................................................................................................................................. 93

  ابزار اندازه گیری................................................................................................................................................ 94

  پایایی..................................................................................................................................................................... 94

  روایی....................................................................................................................................................................... 95

  روش های آماری.................................................................................................................................................. 95

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  مقدمه.................................................................................................................................................................. 96

  آمار استنباطی................................................................................................................................................... 97

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  نتیجه گیری و پیشنهادات......................................................................................................................... 105

  بحث....................................................................................................................................................................... 106

  محدودیت های تحقیق.................................................................................................................................... 107

  پیشنهادات موضوعی................................................................................................................................... 108

  منابع و ماخذ

  منابع...................................................................................................................................................................... 109

  پیوست ها

  منبع:

  رئوفی، محمد حسین: مدیریت عمومی و آموزشی   

  رضائیان، علی :اصول و مبانی مدیریت، تهران: سمت، 1380.     

  رضائیان، علی :مبانی سازمان و مدیریت     

  یوکل، گری: مدیریت و رهبری در سازمان ها             

  فیضی ، طاهره :مبانی سازمان و مدیریت

  الوانی ،سید مهدی : مدیریت عمومی، تهران:نشر نی ،.1381

  اقتداری، علیمحمد.(1375). سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی. تهران:انتشارات مولوی.

  اوانز،جی.ادوارد.(1384). فنون مدیریت برای کتابداران (ترجمه فرشته ناصری). مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی.

  براتی علویجه، حسینعلی. (1380). مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی . اصفهان: مولف.

  هیکس، هربرت جی.، و سی. ری گولت. (1376). تئوریهای سازمان و مدیریت، جلد دوم: عناصر و فرایندها (ترجمه گوئل کهن). تهران: نشر دوران.

  مصدق راد، علی محمد. (1381).  کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، انتشارات دیباگران تهران.

  مصدق راد، علی محمد. (1383)، درسنامه سازمان و مدیریت تخصصی بیمارستان (1) ، انتشارات دیباگران تهران.

  مصدق راد، علی محمد. (1382). نقش مدیریت مشارکتی ( نظام پیشنهادها) در میزان اثربخشی و کارایی بیمارستان، فصلنامه  پژوهش در علوم پزشکی، سال هشتم، شماره 3، مرداد و شهریور 1382، ص 85

   مصدق راد، علی محمد. طاهری، هدی. (1382)، بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان از سبک‌های مدیریت، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره 82300.

  مصدق راد، علی محمد. جواهر، ملک پور. (1383).  تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و  تعهد سازمانی کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان ، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره 83121.

   Lambert V. A, Nugent K. E. (1999). Leadership style for facilitating the integration of culturally appropriate health care. Semin Nurse Manag, 7(4):172-8.

   Perra, B. M. (2000). Leadership: the key to quality outcomes. Nurs Adm Q, 24(2):56-61.  

  San Juan S. P. (1998). Team building: a leadership strategy. J Philipp Dent Assoc, 50(1):49-55. 

  Clegg A. (2000). Leadership: improving the quality of patient care. Nurs Stand, 14(30):43-5.   

   Sorrentino E. A, Nalli B. (1992). The effect of head nurse behaviors on nurse job satisfaction and performance. Hosp Health Serv Adm, 37 (1): 103-13.

  Frank B, Eckrich H & Rohr J. (1997). Quality nursing care, leadership makes the difference. Journal of Nursing Administration, 27(5): 13-14.

  Chiok Foong Loke J. (2001). Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. J Nurs Manag, 9(4): 191-204. 

  Dunham-Taylor J. (2000). Nurse executive transformational leadership found in participative organizations. Journal of Nursing Administration, 30(5):241-250.

  McNeese-Smith D. K. (1995). Job satisfaction, productivity and organisational commitment, the result of leadership. Journal of Nursing Administration, 25: 17-26.

  Morrison R. S, Jones L & Fuller B (1997). The relation between leadership style and empowerment on job satisfaction of nurses. Journal of Nursing Administration, 27(5):27-34.

   Moss R, Rowles C. J. (1997). Staff nurse job satisfaction and management style, Nurs Manage 28(1):32-4.

   Mowday R. T, Porter L. W & Steers R. M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York: Academic Press.

   Leveck M. L and Jones C. B. (1996). The nursing practice environment staff retention and quality of care. Research in Nursing and Health, 19(4):331-43.


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش: منابع انسانی چکیده مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایی و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد . درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای علمی در جامعه باشند و کار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:مدیریت نیروی انسانی چکیده: براساس مطالعات انجام شده درصد بالایی از کارکنان سازمان ها از وجود نشانه های تنیدگی شکایت می کنند و اغلب تنیدگی خود را به سبک رهبری نسبت می دهند ، حال این سئوال مطرح است که آیا بین سبک رهبری مدیران ، نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان سازمان رابطه ای وجود دارد؟ لازم به توضیح است با توجه با تاثیر شخصیت ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش : مدیریت منابع انسانی چکیده با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره کرده­اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده : توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده اند.هدف اصلی در این تحقیق، میزان سنجش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد در مدیران اداره ...

پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد "MA " رشته :مدیریت بازرگانی چکیده امروزه مدیریت سازمان از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. زیرا عوامل درونی و بیرونی بسیار زیادی وجود دارد که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. این پژوهش، سبک مدیریت تحول گرا را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت سازمان معرفی نموده و نقش آن را در بهبود رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار داده است. ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رسانه چکیده در این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده ایم و به روش نمونه گیری سیستماتیک، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از بررسی اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه و آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق آزمون گردید و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A» رشته : مدیریت گرایش: منابع انسانی چکیده یک مفهوم کلی از انواع رهبری خدمتگزار در مجموعه مدیریت است که این نوع از رهبری می تواند پایه و اساس برای طبقه بندی و ارزشیابی ویژگیهای رهبری خدمتگزار در سازمان باشد که به مدیران کمک می کند.درحال حاضر بررسی ومطالعه درمورد رهبری بین رهبری خدمتگزار و ادراک کارکنان شرکت گاز استان گیلان است که ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A) گرایش پژوهشگری چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جامعه‌شناختی دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی در بین دبیران متوسطه شهرستان کوثر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران آموزش‌وپرورش شهرستان کوثر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی ۹3۹2 مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 118 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...

ثبت سفارش