پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس

مشخص نشده 638 KB 29260 134
مشخص نشده مشخص نشده مدیریت
قیمت قدیم:۱۷,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

  رشته: مدیریت آموزشی

  گرایش:مدیریت آموزشی

  چکیده:

  هدف : هدف کلی از این تحقیق بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس می باشد.

  روش: با توجه به این که این پژوهش به بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد  لذا پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بندرعباس می باشند که از بین آن ها تعداد 367  نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش مورد مطالعه میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های گرایش به اعتیاد پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ ( 1999) ، راهبردهای خودتنطیمی پنتریچ و دی گروت(1990) و نمره معدل نیمسال اول 92-91دانش آموزان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی مانند (میانگین ، انحراف معیار ...) و همچنین از آمار استنباطی با استفاده  آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شد. داده های به دست آمده پژوهش با استفاده از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج : نتایج تحقیق بدین شرح می باشد بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.326- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار( 56.083  = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد. بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.161- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار(10.138 = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد. نتایج نشان داد که بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.147- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار(7.738  = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد. بین اعتیاد به فناوری اطلاعات و راهبردهای فرا شناختی همبستگی معنادار و منفی ( معکوس ) به میزان (0.547- )  وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار(6.738 = F ) فرضیه تحقیق تایید می گردد

  کلیدواژه: اعتیاد به فناوری اطلاعات ، راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی، راهبردهای مدیریت منابع ، پیشرفت تحصیلی .

   

  فصل اول

  طرح تحقیق

  -1 مقدمه

  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و تمام کوششها در این نظام درواقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی می شود. به طور اعم کل جامعه و به طور اخص نظام آموزش و پرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنان جایگاه آنها در جامعه علاقه مند و نگران است و انتظار دارد دانش آموزان در جوانب گوناگون، اعم از ابعاد شناختی و کسب مهارت و تواناییها و نیز در ابعاد عاطفی و شخصیتی، آنچنان که باید پیشرفت و تعالی یابند(پورشافعی، 1370).

  بدون شک در دنیای پیشرفته امروزی یکی از علایم موفقیت فرد، پیشرفت تحصیلی می باشد که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود. ترقی هر کشوری رابطه مستقیم با پیشرفت علوم و دانش و تکنولوژی آن کشور دارد و پیشرفت علمی نیز حاصل نمی شود مگر اینکه افراد خلاق تربیت شده باشند، پیشرفت تحصیلی ضمن اینکه در توسعه و آبادانی کشور مؤثر است در سطوح عالی منجر به یافتن شغل و موقعیت مناسب و در نتیجه درآمد کافی می شود. دانش آموزان و دانشجویان که از موقعیتهای تحصیلی برخوردارند، خانواده و جامعه با دیده ی احترام به آنان        می نگرند. در جامعه با روحیه و نشاط بیشتری حضور خواهند یافت و در کنار اینها از هزینه های گزافی که از افت تحصیلی برآموزش و پرورش تحمیل می شود، کاسته خواهند شد. دستیابی به بهره وری و بهبود کیفیت نظام آموزشی را می توان اثر گذار ترین عامل در توسعه کشور ها دانست. تجارب کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن در زمینه توسعه همه جانبه نیز حکایت از سرمایه گذاری بر روی منابع آموزشی و انسانی دارد. در راستای دستیابی به این اهداف بهبود کیفیت موقعیت تحصیلی از جمله اهداف اساسی برنامه های آموزشی است.

  تئوری و تحقیق علمی در مورد یادگیری خودتنظیم، از اواسط دهه ی 1980 در پاسخ به این سؤال مطرح شد که چه طور دانش آموزان به فرایندهای یادگیری خودشان مسلط م یشوند. در واقع از دهه ی 1980 به بعد، یادگیری خودتنظیم به عنوان راهبردی نو برای کمک به دانش آموزان به منظور تسلط بر فرایندهای یادگیری و به طور کلی بهبود کیفیت یادگیری، مورد توجه روا نشناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفت. تا قبل از دهه ی 1980 ، مطالعات در حوزه ی یادگیری خودتنظیم، بر زمینه های گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی متمرکز بود و پس از آن، این سازه در زمینه ی یادگیری مطرح شد و مورد توجه نظری ههای گوناگون روا نشناسی از جمله رفتار گرایی ، شناخت گرایی و ساخت گرایی قرار گرفت( کدیور ، 1380).

  یادگیری خودتنظیم بدین معنی است که دانش آموز مهارتهایی برای طراحی، کنترل و هدایت فرایند یادگیری خود کسب می کند و برای یادگیری تمایل دارد و قادر است کل فرایند یادگیری خود را ارزیابی کند و در مورد آن بیندیشد( بری، 1994). اسکراو و بروکس ( 2000) خودتنظیمی در یادگیری را، توانایی دانش آموزان برای درک و کنترل یادگیری شان می دانند که برای موفقیت در مواد درسی بسیار مهم است و آ نها را به یادگیرندگانی اثربخش و کارامد تبدیل می کند.

  استفاده از فن آوری و تکنولوژی های نوین یکی از جلوه های آشکار دنیای پیش روست. اینترنت نیز به

  عنوان یکی از ابعاد نوپای این فن آوری های جدید جهان معاصر، نقش به سزایی درتغییر و تحول زندگی افراد جامعه دارد. اینترنت توانسته با ورود خود به سرعت به یکی ازابزار لازم زندگی تبدیل شود. تا جایی که حذف آن از امور روزمره زندگی امری اجتناب ناپذیراست.

  قرن 21 قرن دانایی و انقلاب اطلاعات است. یعنی تبدیل جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و امروزه ثروتمندترین کشورها و جوامع انسانی، آنهایی هستند که بیشترین دانش و آگاهی و اطلاعات را در اختیار دارند و یقیناً راهبری آموزش و پرورش آینده به عهده فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] ICT خواهد بود. (نوروزی و دیگران،1387).

  همزمان با دسترسی گسترده افراد به اینترنت، شاهد نوع جدیدی از اعتیاد یعنی اعتیاد ابه فناوری اطلاعات مخصوصا اعتیاد اینترنتی و اعتیاد به گوشی همراه هستیم . که همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد ، اعتیاد به اینترنت نیز با علایمی همراه است . همچون اضطراب، افسردگی، کج خلقی،      بی قراری، تفکرهای وسواسی و یا خیالبافی راجع به اینترنت. از طرفی، در عین حال که روابط این افراد (به ویژه کودکان و نوجوانان) در جهان مجازی افزایش می یابد.

   1-2 بیان مسأله

  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ، روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه های قوی است . نگرش به رشته تحصیلی ظاهراً یک امر فردی محسوب می شود . این تصور وجود دارد که هر دانش آموزی باتوجه به شخصیت خود و تمایلات و علاقه مندی و خصوصیاتش ، دارای برخی نگرش ها می باشد در صورتی که نگرش تحصیلی از دیدگاه علم روان شناسی ، اجتماعی و جامعه شناسی علاوه برفردی بودنش دارای بعد اجتماعی گسترده از جمله محیط ، اطرافیان ، پدر و مادر و معلم سایر افراد گروه هایی که دانش آموز با آن ها به نحوی برخورد دارند که در ایجاد و پرورش و تحکیم نگرش ‎های مثبت یا منفی به رشته تحصیلی وی مؤثرند.

  پیشرفت تحصیلی از جمله موضوعاتی است که از ابعاد تربیتی، روان شناسی،به آن بسیار پرداخته شده است . ﻳﺎﻓﺘﻪهﺎی تحقیقات ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ تحصیلی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎرهای داﻧﺶ و ﻓﺮاﻳﻨﺪهای ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ از جمله ﺑﺎورهﺎ، ﻧﮕﺮشهﺎ و ارزشهﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد (ﺑﺴﺎﻧﺖ[2]، ١٩٩۵).

  سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روانشناسان اجتماعی، مطالعات فراوانی در مورد عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده اند. پیشرفت موضوعی است که به خصوص در حال حاضر نیز مورد توجه تمامی کشورهای جهان بوده است، و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهشهای زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است(به نقل از مجیدیان، 1384).

  امروزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی یکی از گسترده ترین و متنوع ترین فعالیت های بشری است که اساس برنامه های درسی در آموزشگاه های مختلف، دانشگاه ها و ... را تشکیل می دهد. موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیانگرنظام آموزشی کارآمد و موفقی است که توسعه ی پایدار از نتایج منفی چنین نظامی خواهد بود، بنابراین توجه بیشتر به تعلیم و تربیت مهمترین عامل پیشرفت تحصیلی است، زیرا یکی از پیچیده ترین مباحث مطرح شده در تعلیم و تربیت امروزی، مسأله پیشرفت تحصیلی است. برای پیشرفت تحصیلی باید از روش های نوین استفاده کرد که یکی از این روش ها،کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات باعث می شود که انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان افزایش یابد( زمانی و همکار،1385).

  پژوهش های زیادی، نشان می دهد که عملکرد تحصیلی دانش آموزان و فعالیتهای مرتبط با آن در دوره ی آموزش مدرسه ای از پیشرفت چندانی برخوردار نیست. دانش آموزان مستعد ازتوانایی های خود به خوبی استفاده نمی کنند، دانش آموزان اکثراً روحیه ی علمی و انگیزه ی کافی ندارند و از امکانات آموزشی، استفاده مطلوب و مناسب صورت نمی گیرد و معمولاً به جای توجه به ارتقای سطح علمی خود به ارتقای سطح تحصیلی (اخد مدارج بالاتر) می اندیشند(نظری کتولی، 1384). همچنین از جمله اهدافی که در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان حائز اهمیت است، تبدیل آنها به یادگیرندگان راهبردی و برخوردار از توانایی خودتنظیمی در یادگیری است.

  اسکراو و بروکس[3] ( 2000) خودتنظیمی در یادگیری را، توانایی دانش آموزان برای درک و کنترل یادگیر یشان می دانند که برای موفقیت در مواد درسی بسیار مهم است و آنها را به یادگیرندگانی اثربخش و کارامد تبدیل می کند. بنابر تعاریف بالا، می توان نتیجه گرفت که راهبرد یادگیری خودتنظیم برای آموزش این موضوع به دانش آموزان است که رفتارشان آموختنی است و می توانند اثرهای رفتاری خود را بررسی کنند و محیط یادگیری خود را چنان سازمان دهند که رفتارها و تلاش هایشان بازدهی بیشتری داشته باشد (زیمرمن، 2003)

  راهبردهای یادگیری ، فنون یا روش هایی هستند که یادگیرندگان برای اکتساب اطلاعات از آنها استفاده می کنند (دمبو ، 1994) .زیمرمن ( 2001 )  یادگیری خودتنظیمی را یک فرایند خودهدایتی می داند که از طریق آن یادگیرندگان توانایی های ذهنی شان را به مهارتهای علمی مرتبط به تکلیف تبدیل می کنند ؛ این رویکرد یادگیری را فعالیتی می داند که یادگیرندگان به روشی فعال انجام       می دهند.

  یکی از مهمترین اصول روانشناسی تربیتی این است که دانش آموزان باید آگاهی را در ذهن خویش بسازند، آموزگار میتواند نردبانی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند که به درک عالیتر منتهی       می شود، اما دانش آموزان خودشان باید از این نردبان بالا بروند. اسلاوین، با استناد به پژوهشهایی که درباره اثربخشی آموزش راهبرهای یادگیری و مطالعه انجام شده، بیان داشته که می توان به دانش آموزان راهبردهای گوناگون را آموزش داد . واینستاین و هیوم( 1998) هم تعدادی پژوهش با این نتایج ذکر کرده اند که معلمان می توانند از راه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به دانش آموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موفق تری باشند و در سرنوشت تحصیلی خویش نقش فعال تری ایفا کنند( اسلاوین، 2006).

  آنچه رابطه ی بین یادگیری خودتنظیم و پیشرفت یادگیری را مشخص می کند، رابطه ی بین مهارتها و راهبردهای این نوع یادگیری، یعنی راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت یادگیری است.

  بسیاری از پژوهشگران همچون باتلر و واین[4] (1995)  ساراسون[5] (1962 ) و هانسفورد[6] ( 1995 ) در  پژوهش های خود به چنین رابط های اشاره کرده اند. برای مثال، پژوهش های هانسفورد حاکی از آن است که بین یادگیری خودتنظیم و مهار تهای شناختی و فراشناختی، ارتباط و همبستگی معناداری وجود دارد.به طور کلی محققان دریافته اند، دانش آموزانی که در فرایند مطالعه و یادگیری خود

  از مهار تهای فراشناختی همچون: برنامه ریزی، کنترل و نظارت و ارزشیابی بهره می برند، به طور قابل توجهی عملکرد بهتری نشان می دهند.

  در همین باره، ساراسون معتقد است، نخستین گام برای دست یابی به یادگیری خودتنظیم و در نهایت پیشرفت در یادگیری، آموزش و ارتقای یادگیری دانش آموزان در زمینه ی مهارتهای شناختی و فراشناختی است.

  یکی از نظریه های مطرح دراین خصوص، نظریه یادگیری خودتنظیمی پینتریچ ودی گروت ( 1990) است. آنها خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان را به عنوان باورهای انگیزشی[7] و راهبردهای شناختی [8] و فراشناختی[9] را تحت عنوان یادگیری خودتنظیمی معرفی کردند( راهب، 1389).

  خود تنظیمی به فعالیت مستقل دانش آموزان در آموختن می انجامد، دانش آموزان خودتنظیم کنشهای شناختی و رفتاری خود رادرجهت دستیابی به هدفهایشان به کار میگیرند (زیمرمن، 1989 ). انگیزه آموزندگان برای دستیابی به هدف برگرفته از قضاوتی است که در مورد عملکرد خودگردانشان دارند، خود تنظیمی منجر به آموختن بهتر و بروز احساس کفایت بیشتر در آموزندگان میشود (راهب، 1389).

  پنتریچ ( 2000) بیان میکنند که فراگیران خود تنظیم با یک کار آموزشی،کارشان را شروع میکنند، به ارزیابی کار می پردازند، هدف را تعیین می کنند، راهکارهایی را برای دستیابی به هدف مشخص میکنند و به پیشرفتشان برای دستیابی به هدف نظارت می کنند، راهبردها را ارزیابی میکنند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازخوردهای درونی و بیرونی کار را دوباره بازبینی میکنند (راهب،  1389).

  برای توصیف خودتنظیمی تا به حال الگوهای بسیاری پیشنهاد شده است که یکی از این الگوها الگوی خودتنظیمی پنتریچ است:

  پنتریچ و همکاران او سه مقوله عمومی از راهبردها را که مورد استفاده فراگیران خود تنظیم قرار میگیرند شناسایی کرده اند، شامل: 1- راهبردهای شناختی 2- راهبردهای فراشناختی  3- راهبردهای کنترل و مدیریت منابع (پنتریچ، 2004).

  منظور از راهبردهای فراشناختی، مجموعه فرایندهای برنامه ریزی، بازبینی و اصلاح فعالیت های شناختی است و راهبردهای شناختی به چاره اندیشی که فراگیران برای یادگیری، به خاطر سپاری و درک مطلب از آنها استفاده میکنند اشاره دارد( پنتریج، 2004).

  A

  bstract :

  Objective: The overall objective of this study was to examine the role of self-regulatory strategies dependence on information technology and student achievement is Bandar Abbas.

   Methods: In this study examines the role of self-regulatory strategies dependence on information technology and student achievement deals This is a descriptive study population consisted of all high school students are the city of Bandar Abbas Of the 367 patients with Morgan and sampling were selected. Methods and tools used in field surveys The trend Addiction Internet Addiction Scale Kimberly Young (1999), Strategies Khvdtntymy Pntrych and De Groot (1990) and first semester grade point average is 92-91Dansh students. To analyze the data of this study, descriptive statistics (eg mean, standard deviation) and inferential statistics were analyzed using t-test. Data obtained using spss software systems were analyzed.

  Results: The results are as follows: Based on the test results, t (32.829) and the observed significance level (0.000), the null hypothesis is rejected, With 95% confidence we can say that addiction is the impact of information technology on spontaneous learning. . Based on test results, t (30.595) and the observed significance level (0.000), Null hypothesis is rejected, with 95% confidence we can say that addiction is the impact of information technology on motivational beliefs. . According to the statistic t (30.365) and the observed significance level (0.000), Null hypothesis is rejected, with 95% confidence we can say that addiction is the impact of information technology on Khvdtntymy strategies. Also according to the statistic t (30.365) and the observed significance level (0.000) Null hypothesis is confirmed, with 95% confidence we can say that addiction to technology has the opposite effect on academic achievement and academic progress will be.

  Keywords:

  addiction, information technology, learning strategies, motivational beliefs, self-regulated learning strategies, academic achievement.

  The study investigated the relationship between psychological 

  منابع فارسی

  اسلامی، رجبعلی.، (1387)، بررسی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در مدارس آموزش عمومی استان مازندران، سازمان آموزش و پرورش مازندران، مرکز تحقیقات.

  بازرگان ، مجید ( 1390 ) ، پدیده‏ ای خطرناک به نام «اعتیاد اینترنتی»، مجموعه مقالات اولین کنفرانسIT در آموزش و پرورش، یزد.

  حسن زاده، رمضان، (1383)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر ساوالان.

  دلاور،ع.( 1379). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات رشد، ص221.

  ذوقی پور، عباس. و غفاری، صمد.، (1384)، مدارس چند رسانه ای گامی به سوی مدارس هوشمند، مجموعه مقالات اولین کنفرانسIT در آموزش و پرورش، یزد، سازمان آموزش و پرورش.

  زمانی، بی بی عشرت. و بابادی عکاشه، زهرا.، (1385)، نقش معلمان در الگوی تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی، مجموعه مقالات اولین کنفرانسIT در آموزش و پرورش، یزد، سازمان آموزش و پرورش.

  محمدی، ف.، (1381)، شناخت فناوری اطلاعات، مجله تکنولوژی آموزشی، دوره 18م، ص2.

  منتظری، طیبه.، (1385)، تأثیر تحولات فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش، مجموعه مقالات اولین کنفرانسIT در آموزش و پرورش، یزد، سازمان آموزش و پرورش.

  نوروزی، معصومه. و رندی، فرامک. و موسی مدنی، فریبرز.، (1387)، رتبه بندی روشهای کاربرد فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی- یادگیری مدارس، فصلنامه نوآوری های آموزشی.

  یزدچی، صفورا.، (1385)، نقش جدید معلمان در آموزش و پرورش با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مجموعه مقالات اولین کنفرانسIT در آموزش و پرورش، یزد، سازمان آموزش و پرورش.

  فردانش ، هاشم (1384).مبانی نظری تکنولوژی آموزشی – تهران، انتشارات سمت

  نعمتی ، سید هاشم ( 1368 ). مقدمات تکنولوژی ، آموزشی ،انتشارات ، جهاد دانشگاهی مشهد

  منابع انگلیسی

  Hardy, j.v. (1998). Teachers Attitudes toward and knowledge of computer technology. computer in the school journal, vol. 14, No.3-4, pp.119-136.

   

  Mehmet, Nuri (2004). Use of  educational Technology in English classes. The turkish online journal of Educational Technology, vol.3, Issue 2, Article 11. Avaliable at: http:// tojet.net/ volumes/v3i2.pdf.

   

  Milleken, j. & Bames, L.p. (2002). Teaching and Technology in higher Education: student perceptions reflections. Computer & Education journal, vol.39, No.3, pp.223-235.

   

  Sandholtz j.h. Ringstaff C & Dwyer D.C. (1994). Student Engagement Revisited: view from Technology-Rich classrooms. Available at: http://www.apple.com/education/ k12/leadership.

   

  Samson, J., & Keen, B. (2005).  Int er net  addict ion. a va il a bl e

  on:  htt p:// www. not myki d. or g/ Pa r e nt Arti c l es/ i nt e r ne t

   

  Tileston, Donna walked (2004). What Every teacher should know about Media and Technology. unitedstates of America, corwin press, INC.

   

  Heinz, N, Marlene schommer-Aikins, M.(2002). Self regulated science Learning with Highly Gifted students; the role of cognitve,motivational,and environmental variables. European Journal of high ability studies,volume 13,Issue 1,June 2002.

   

  Karami(1384).http://www.afarinesh-daily. Com/afarinesh. News.

   

  Karnes, F.A. MCGinnis ,J. (1996). Self- actualization, and locus of control with academically      talented adolescents.Journal of secondary Gifted Education (2),369- 372.

   

  Lee.J.K (2008). The effects of self-regulated Learning strategies and system satis faction regarding leamers performance. In formation and Mangement.40.pp.133-140.

   

  Moon,S.M.&  Hall,A.S(1998).Family  therapy  with  intellectually  and  creatively  gifted  children. Journal of marital and family therapy, 24,59-80

   

  Pintrich.P.R & DeGroot, E.V, (1990). motivational and self-regulated learning components of dassroom academic performance journal of Educational psychology, 82,33-40.

   

  Rimm, s, & lowe, B(1988). Family environment of underachievement. Gifted child today, 12,36-39.

   

  Zimmerman, B,J. (2000). Constrat validation of a strategy model of student self regulated learning, Journal of Educational Psychology, 80.

   

  Linenbrink, E,A & Pintrich, P.R, (2002). Motivation as enabler of academic success, school psychology Review. 31313-327.

   

  Nikos, M & George, P. (2005). Student's motivational beliefs, self –regulation strategies use, and  mathematics achievement, Group for the psychology of mathematics Education, Vol, 3, pp. 321-328. Melbourne: PME.

   

 • چکیده ...............................................................................................................................

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه ........................................................................................................................

  1-2 بیان مساله ..................................................................................................................

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق .........................................................................................

  1-4 اهداف تحقیق ............................................................................................................

  1-4-1 اهداف کلی ...........................................................................................................

  1-4-2 اهداف جزئی ........................................................................................................

  1-5 سئوالات تحقیق .........................................................................................................

  1-6 تعاریف متغیرها .........................................................................................................

  فصل دوم : پیشینه تحقیق

  مقدمه ................................................................................................................................

  2-1 پیشرفت تحصیلی ......................................................................................................

  2-1-1 تعاریف پیشرفت تحصیلی  ...................................................................................

  2-1-2 معیارهای پیشرفت تحصیلی ..................................................................................

  2-1-3 عوامل مهم تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی ............................................................

  2-1-4 به طور کلی عواملی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند..................

  2-1-5 خانواده و پیشرفت تحصیلی .................................................................................

  2-1-6 ارزشها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی ....................................................

  2-1-7 شرایط اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت تحصیلی...................................................

  2-1-8  سطح تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی .........................................................

  2-1-9 مدرسه و پیشرفت تحصیلی ..................................................................................

  2-1-10 انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی ...................................................................

  2-1-11 نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی ................................................................

  2-2 یادگیری خود تنظیمی ...............................................................................................

  2-2-1 نظریات یادگیری خودتنظیمی ..............................................................................

  2-2-2 راهبردهای خودتنظیمی ........................................................................................

  2-2-3 راهبردهای مدیریت منابع .....................................................................................

  2-2-4 ویژگی های یادگیرندگان خودتنظیم گر ...............................................................

  2-2-5 رویکرد ساختن گرایی و یادگیری الکترونیکی ......................................................

  2-2-6 پرورش خودتنظیمی در محیط الکترونیکی ...........................................................

  2-3 فناوری اطلاعات ......................................................................................................

  2-3-1 تاریخچه فن آوری اطلاعات  ...............................................................................

  2-3-2 اهمیت فناوری اطلاعات ......................................................................................

  2-3-3 تاریخچه کاربرد تکنولوژی اموزشی در جهان ......................................................

  2-3-4 تاریخچه تکنولوژی آموزشی در ایران ...................................................................

  2-3-5 تحقیقات عکس العملهای شناختی در مواجهه با رسانه ها ....................................

  2-3-6 اصول انتخاب امکانات جدید به عنوان یک رسانه آموزشی ..................................

  2-3-7 انتخاب روش استفاده از ابزار  و رسانه جدید به وسیله فراگیر ......................

  2-3-8 امکانات و فن آوری جدید آموزشی  و پیشرفت تحصیلی .................................

  2-3-9 انواع مختلف فناوری :..............................................................................

  2-3-10 اهمیت و ضرورت توجه به علم رایانه و مبانی آن .......................................

  2-3- 11 مبانی نظری علوم و فنون رایانه........................................................................

  2-3-12 اعتیاد به اینترنت یکی از انواع اعتیاد به فناوری اطلاعات ......................................

  2-3-13 انواع اعتیاد اینترنتی ...........................................................................................

  2-3-14 آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنت ...........................................................................

  2-3-15 عوامل ایجاد کننده اعتیاد اینترنتی ( به جز خود عامل اینترنت ) ........................

  2-3-16 راهبردهای درمانی ..........................................................................................

  .2-3-17 معرفی خلاصه ای از آخرین پژوهش ها.............................................................

  2-3-18 فضا و زمان آموزشی لازم آموزشی (برنامه زمان بندی).......................................

  2-4 مروری بر تحقیقات انجام شده ..................................................................................

  2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ................................................................

  2-4-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور ....................................................................

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق

  3-1 روش شناسی تحقیق .............................................................................................

  3-2 مدل مفهومی تحقیق ...............................................................................................

  3-2 جامعه آماری .........................................................................................................

  3-3-1 حجم نمونه ........................................................................................................

  3-4 شرح کامل و ابزار پژوهش ....................................................................................

  3-5 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................

  فصل چهارم : نتایج

  4-1 آمار توصیفی ..........................................................................................................

  4-2 آمار استنباطی ........................................................................................................

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه ...................................................................................................................

  5-2 نتایج پژوهش ...........................................................................................................

  5-2-1 نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی..................................................................

  5-2-2 بحث در رابطه با فرضیه های پژوهش..................................................................

  5-2 پیشنهادهای تحقیق ...............................................................................................

  5-2-1 پیشنهادهای کاربردی ........................................................................................

  5-2-2 پیشنهادات پژوهشی .........................................................................................

  5-3 محدویت های پژوهش ............................................................................................

  منابع

  منابع فارسی .....................................................................................................................

  منابع غیر فارسی ..............................................................................................................

  پیوست

  پیوست .............................................................................................................................

  چکیده انگلیسی ...............................................................................................................

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, پروژه درباره پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: عمومی چکیده رابطه بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای بر روی نمونه ای 400 نفری از دانشجویان (200 نفرد مرد و 200 نفر زن) آزموده شد. در مطالعه حاضر، فرض براین است که ابعاد پنجگانه شخصیت (روانرنجوری، برونگرایی، بازبودن، توافقجویی و وظیفه شناسی)، می توانند وابستگی به بازی های رایانه ای را پیش بینی کنند. برای ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده مقدمه: اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور مورد توجه قرار گرفته است.نفوذ گسترده اینترنت بسیاری از افراد خصوصاً دانشجویان را با پیامدهای منفی ناشی از اعتیاد به اینترنت ...

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی در آموزش و پرورش استان مازندران بود که به شیوه پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان مازندران تشکیل می داد. برای این منظور سه اداره آموزش و پرورش در مرکز، شرق و غرب استان در نظر گرفته شد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ( گرایش منابع اطلاعاتی ) چکیده هدف کلی این مطالعه ، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در توانمندسازی دانش آموزان اعم از افزایش و بهبود در سطح یادگیری ، پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت ، انگیزه ، مشارکت درسی و روحیه پژوهشی دانش آموزان می باشد . سوالات این تحقیق عبارتند از : سوال اصلی : آیا فاوا موجب ...

پايان نامه ­تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش توليد و عمليات تابستان 90 چکيده جهان امروز عصر اطلاعات است و دستيابي به اطلاعات ابزاري براي بدست آوردن مزيت رقا

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی چکیده: با توجه به تأثیر مدیریت کلاس در ایجاد جو مناسب و مطلوب یادگیری از یک طرف و تأثیر یادگیری خود تنظیمی در زندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و ارتقاء تعلیم و تربیت از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان مؤسسات آموزش عالی ...

1مقدمه مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات چکیده امروزه در اکثر سازمان‌ها خصوصا سازمان‌هایی که مشتری محور نیستند و علی‌الخصوص ارگانهای دولتی که کارکنان اوقات بیکاری بیشتری در اختیار دارند پدیده‌ای به نام سایبرلوفیگ موج می‌زند.کارکنانی که به ظاهر پشت میز کار خود نشسته‌اند و مشغول کار با رایانه‌ها هستند در واقع در دنیای اینترنت مشغول گشت و گذار بوده و گاه ...

ثبت سفارش