پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر)

word 2 MB 29716 120
1391 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قدیم:۱۵,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده                                                                                                      

  یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ضروری ساخته است.

  لذا با توجه به چالش های مطرح شده ، این تحقیق در صدد برامده است تا ضمن فراهم اوردن درکی بهتر از سیاست بلندمرتبه سازی در عرصه فضاهای شهری کشور، با بررسی ریشه ها، اهداف و ابعاد فرایند بلند مرتبه سازی در کشورهای توسعه یافته، چارچوب تحلیلی مناسبی برای بررسی اقدامات جاری در کشور فراهم گردد تا اثرات مثبت و منفی بلندمرتبه سازی در سطح جهان و کشور تحلیل شود.

  در نهایت تأثیر بلندمرتبه سازی بر روی کاربری های شهری قائم شهر به عنوان یکی از پر تراکم ترین نقاط شهری شمال کشور در سه مقوله(کاربری مسکونی،معابر و خدماتی) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت ساماندهی و کاهش تبعات این پدیده ارائه شده است.

  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جنع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد و برای تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی از آزمون آماری کای اسکوئرو کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است.

  نتایج تحقیق نشان می دهد که بلند مرتبه سازی در قائم شهر موجب کاهش سرانه فضای باز واحدهای مسکونی، کاهش تأمین اسایش لازم برای سکونت، کاهش سرانه فضای سبز، دسترسی بهتر به تسهیلات و خدمات شهری و افزایش حجم ترافیک شده است.لذا تهیه ضوابط بلندمرتبه سازی، شناخت ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ساکنین، نظارت بیشتر مراجع قانونی در کنترل ساخت و سازها و افزایش ضریب اطمینان و مدنظر قرار دادن تأثیر متقابل برنامه ریزی کاربری اراضی و حمل و نقل شهری در فرایند اسناد طرح های شهری از جمله پیشنهادات می باشد.

   

   

  واژگان کلیدی:ساختمان های بلند مرتبه، کاربری اراضی، کاربری مسکونی، خدمات شهری، کاربری معابر

  مقدمه

  بیش از یک قرن از ظهور ساختمان های مسکونی و تجاری طبقاتی (شامل برج ها، بلند مرتبه هاو آسمان خراش ها) می گذرد. در آغاز راه، این قبیل سازه ها به عنوان نشانه ای ازپیشرفت های تکنولوژیک و فنی جوامع شناخته می شدند. معرفی شیوه های نوین و پیشرفته طراحی و معماری، استفاده از مصالح ساختمانی جدید و پیشرفته، پدیدار شدن تکنولوژیهای تاسیساتی جدید از قبیل سیستم های تهویه مرکزی، اطفای حریق، دفع زباله، پمپاژ آب به طبقات فوقانی، آسانسور، و حتی معرفی و ارائه الگوهای جدید زندگی شهری متناسب بااین معماری نوین، از جمله مواردی بودند که بدون مهیا شدن هریک، بلند مرتبه سازی نمیتوانست به عنوان بخشی مهم از صنعت ساختمان مطرح شود. بهمین دلیل بود که اولین بلندمرتبه ها و آسمان خراش ها، در جوامع پیشرفته صنعتی – بخصوص ایالات متحده امریکا- قدکشیده و با غرور، سر به آسمان ساییدند.

  به مرور اما، با گذشت زمان و به خصوص پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ساخت و ساز بلند مرتبه ها و آسمانخراش ها، گذشته از به رخ کشیدن قدرت و قابلیت فنی کشورها، دلیل مهم دیگری نیز پیداکرد: رشد شدید جمعیت و کمبود زمین جهت احداث واحدهای مسکونی کافی. آنچنانکه کشورهایی مانند ژاپن، هنگ کنگ، مالزی و سنگاپور، به سرعت و پس از کشورهای بزرگ صنعتی، به خصوص ایالات متحده امریکا، شروع به گام نهادن در این راه کردند. امااحداث این ساختمان های بلند، تنها به این گروه از کشورها محدود نشد. رفته رفته اکثرکشورهای جهان، در روندی رو به گسترش، بلند مرتبه سازی را به عنوان یکی از نمادهای پیشرفت صنعتی و فنی خود، در دستور کار قرار دادند؛ ضمن آنکه رشد جمعیت نیز، دیگر به عنوان معضل تنها تعدادی کشور کوچک و پر جمعیت مطرح نبود، بلکه تبدیل به موضوعی جهانی شده بود ww.melk118.net)).

  در این میان، ایران هم از این قاعده مستثنی نبود و از چند دهه پیش، آرام آرام، پای بدین وادی گذاشت.این رویکرد، اگرچه درسالهای پیش از انقلاب، عمدتاً با هدف حرکت به سمت مدرنیزاسیون شروع شد، اما رفته رفته و خصوصا طی سال های اخیر، به راهکاری جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون جمعیت جوان کشور به مسکن تبدیل شد. کمبود زمین و بخصوص رشد غیر منطقی قیمت آن در سراسرکشور از یک سو، و افزایش تقاضا جهت اسکان در برخی مناطق خاص کشور (خصوصا تهران وسایر کلان شهرها)، حرکت شتابان به سمت بلند مرتبه سازی و ایجاد مجتمع های بزرگ آپارتمانی با طبقات و واحدهای زیاد را توجیه پذیر کرد. ارائه برخی امتیازات از سوی ارگان های دولتی و بانک ها نیز، سیل سرمایه ها را به سمت سرمایه گذاری در زمینه انبوه سازی هدایت کرد.در همین راستا تحقیق‌ حاضر جستاری‌ است‌ در زمینه تحلیل ادراکی- محیطی تأثیر بلندمرتبه سازی بر روی کاربری شهری قائمشهرکه‌ از پنج‌ فصل‌به شرح زیر تشکیل‌ شده‌ است:

  در فصل‌ اول‌ به‌ طرح‌ تحقیق‌، بیان‌ مسئله‌، اهداف‌، فرضیات‌، متدولوژی‌ و غیره‌ اشاره‌ شده است. در فصل‌ دوم‌به‌ مفاهیم و نظریات‌ و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق پرداخته شده است. در فصل‌ سوم‌ به ویژگیهای طبیعی،اجتماعی،اقتصادی و کالبدی شهر قائمشهر و معرفی محدوده مورد مطالعه اشاره شده است.درفصل چهارم نیز به تجزیه و تحلیل مسأله بلند مرتبه سازی پرداخته شده است.

  در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری،ازمون فرضیات و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

   

  فصل اول:

  طرح تحقیق

   

   

  1-1- بیان مسأله

  راهبرد بلند مرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع به عنوان محصول رشد جمعیت و همچنینین کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز دهه های اخیر در شهرهای جهان به ویژه شهرهای بزرگ رواج یافته است. آپارتمان نشینی را می توان از مهم ترین تحولات در فرایند اسکان بشر در شهرها دانست که به فرم مسکن شهری در دوران معاصر تبدیل شده است.

  ایده ی بلند مرتبه سازی نخست به منظور بهره برداری از زمین های مرکز شهر و در پی توجه به اقتصاد شهر مطرح گردید. زیرا از سویی گرایش به تراکم و تمرکز واحد های اقتصادی، تقاضا برای زمین در مرکز شهر را به شدت افزایش داده بود و از سوی دیگر عرضه زمین در این منطقه شهر محدود بود. در نتیجه افزایش تراکم ساختمانی به عنوان راه حلی برای افزایش سطح زیربنای مورد بهره برداری ارائه شد(گلابچی، 53:1380).

  استفاده فراگیر از این روش، به تدریج افزون بر کاربریهای اقتصادی مانند کاربری های صنعتی، اداری و تجاری دامنگیر کاربری های مسکونی نیز گشت و به مناطق پیرامونی شهر نیز گسترش یافت، لیکن به مانند هر راه حل دیگری، این راه حل دارای تبعات و آثار منفی نیز بوده و مشکلات نوینی را برای شهروندان پدید آورد که از آن جمله می توان به افزایش ازدحام و تراکم، افزایش آلودگی های زیست محیطی، کاهش دسترسی شهروندان به هوای آزاد و نور خورشید و افزایش مزاحمت های شهری اشاره کرد( منعام-ضرابیان،102:1386).

  پدیده بلندمرتبه سازی گرچه در طول حیات خود همواره از سوی اندیشمندان گوناگون مسائل اجتماعی، اقتصادی وشهرسازی مورد انتقاد واقع شده وبه کاربران با شک وتردید نگریسته شده اما همواره بنا به ضرورت نتوانسته است حضور دائمی خویش را به اثبا ت برساندوبر عرصه فعالیت خود بیافزاید.بلندمرتبه سازی در جهان پدیده ایست که از اواخر قرن 19واوایل قرن 20چهره خود را به ثبت رساندو نخستین گامها‌ در تولید آسمان خراش‌ها از حدود سال 1880تا1900در شیکاگو برداشته شد.اما در کشور ما آغاز حرکت بسوی بلند مرتبه سازی را می توان به سال 1328 ه.ش دانست.

  تا پیش از 1328 بلند ترین ساختمانهای ایران و تهران را می توان ساختمان باشگاه افسران دانست که مشتمل بر 4 طبقه بود(فرهودی و صالحی،72:1380).

  با وقوع انقلاب اسلامی بلندمرتبه سازی در پی افزایش قیمت زمین و افزایش تراکم آغاز شد. در سالهای پایانی دهه 60 موج جدید بلند مرتبه سازی در طی افزایش قیمت زمین و افزایش تراکم آغاز گردید و کم کم سراسر شهرهای ایران را در بر گرفت (شاکری و صمدی واقفی، 1380).

  با توجه به مشکلاتی که در اراستای اجرای این برنامه ها به وجود امد ، طرح مسکن مهر از سال 87 از سوی دولت بر مبنای سه اصل تخصیص زمین به هزینه صفر، اعطای تسهیلات ساخت، تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی در راستای سیاست افزایش تولید و عرضه مسکن طراحی شدو عملیات اجرایی ان از سال 89 به صورت جدی وارد فاز اجرا و ساخت شد.

  باتوجه به این که طی سال های اخیر درشهر قائمشهراحداث ساختمان های بلند مرتبه افزایش یافته است باعث بروز مشکلاتی از قبیل افزایش تراکم انسانی و ساختمانی، کاهش سرانه خدماتی(فضای سبز،بازی،اموزشی و ...)،افزایش حجم ترافیک،فشار بیش از حد بر روی شبکه های مختلف شهر از قبیل اب ،برق،گاز و،عدم وجود فاضلاب شهری در بعضی نقاط و ... شده است.

  لذا در این تحقیق تلاش خواهیم کرد تا ضمن ارزیابی روند بلند مرتبه سازی در قائمشهر، به بررسی تاثیراحداث ساختمان های بلند در قائم شهراز نظر کاربری های شهری بپردازیم و سعی شود به سوالات زیر پاسخ داده شود:

  -آیابلندمرتبه سازی بر کاربری زمین مسکونی در قائم شهرتاثیر می گذارد؟

  -آیا بلند مرتبه سازی بر کاربری خدمات شهری تاثیرمی گذارد؟

  -آیا بلند مرتبه سازی بر کاربریمعابر و شبکه ترافیک شهری تاثیر می گذارد؟

  1-2- فرضیات تحقیق

  بلند مرتبه سازی بر کاربری زمین مسکونی در شهرقائمشهر تاثیر می گذارد.

  بلند مرتبه سازی با توجه به افزایش جمعیت شهری در کاربری خدماتی شهر تاثیر گذار است.

  وجود ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری معابر و شبکه ترافیک شهری قائم شهر تاثیر گذار است

   

  1-3-روش تحقیق

  این پژوهش بنا به ماهیت، موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده است از نوع توصیفی – تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. از آنجائیکه در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است، بنابراین از زاویه دیگر میتوان این پژوهش را یک تحقیق پیمایشی (میدانی) (survey research) نیز قلمداد کرد.

  برای پاسخگویی به سوالات تحقیق و آزمون فرضیات این پژوهش از دو نوع متغیر استفاده خواهد شد.

  متغیر وابسته:

  بلند مرتبه سازی       

      متغیرهای مستقل     :

  متوسط سطح تفکیک زمین در قطعات مسکونی

  سرانه فضای باز واحدهای مسکونی

  شرایط تراکم واحدهای مسکونی

  تناسب کاربری های خدماتی با طرح های شهری

  شرایط کاربری خدماتی

  شرایط کاربری معابر

  اطلاعات مورد نیاز  در این پژوهش به دو صورت جمع اوری خواهد شد:

  الف اطلاعات اسنادی (کتابخانه‌ای): که با مراجعه به کتابها و مقالات و آرشیو دستگاه‌های مرتبط همچون: دانشگاهها، سازمان مسکن و شهرسازی، دفتر فنی و معاونت برنامه ریزی استانداری و شهرداری جمع‌آوری خواهد شد. 

  ب روش میدانی : که با توجه به اهداف و سوالات اساسی تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه، اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز شده است. با توجه  به اینکه حدود 2/24 درصد از ساختمان های بلند مرتبه در ناحیه دو قرار دارند(طرح تفصیلی شهر قائم شهر، 1385) و بیش ترین تراکم ساختمانی در این ناحیه قرار دارد، این ناحیه به عنوان واحد نمونه انتخاب شده است.

  روش انتخاب نمونه در این تحقیق، روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی می گویند که از ان به روش تصادفی نیز تعبیر می شود.رعایت اصل احتمال و شانس مساوی برای هر یک از افراد جامعه باعث می شود که نمونه منتخب معرف جامعه باشد و از ارزش علمی برخوردار بوده و صفات ان با صفات جامعه همخوانی و یکنواختی داشته باشد (حافظ نیا، 122:1388).

  جامعه اماری در این پژوهش کلیه واحدهای اپارتمانی در ناحیه مورد نظر که.حدود 3635 واحد می باشد.سپس تعیین تعداد نمونه های خانوار با استفاده از فرمول کوکران  از میان نمونه های آپارتمانی تعیین شده است.

                                                                                                                                                

                             در نتیجه با توجه به این فرمول ، حجم نمونه 160 بدست می اید.                                        

  پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS  به روش آزمون های آماری کای اسکویر(  )  و کولموگروف – اسمیرنوف  اقدام به تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق خواهد شد .همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از انواع نمودارها، دیاگرامها، نقشه ها، منحنی ها و ... نیز استفاده می شود.

   

  1-4- اهمیت وضرورت تحقیق

   یکی از پدیده هایی که شهر های امروز جهان و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند بلند مرتبه سازی است.

  ایده ی بلند مرتبه سازی نخست به منظور بهره برداری از زمین های مرکز شهر و در پی توجه به اقتصاد شهر مطرح گردید. زیرا از سویی گرایش به تراکم و تمرکز واحد های اقتصادی، تقاضا برای زمین در مرکز شهر را به شدت افزایش داده بود و از سوی دیگر عرضه زمین در این منطقه شهر محدود بود. در نتیجه افزایش تراکم ساختمانی به عنوان راه حلی برای افزایش سطح زیربنای مورد بهره برداری ارائه شد.استفاده فراگیر از این روش، به تدریج افزون بر کاربریهای اقتصادی مانند کاربری های صنعتی، اداری و تجاری دامنگیر کاربری های مسکونی نیز گشت و به مناطق پیرامونی شهر نیز گسترش یافت، لیکن بهمانند هر راه حل دیگری، این راه حل دارای تبعات و آثار منفی نیز بوده و مشکلات نوینی را برای شهروندان پدید آورد که از آن جمله می توان به افزایش ازدحام و تراکم، افزایش آلودگی های زیست محیطی، کاهش دسترسی شهروندان به هوای آزاد و نور خورشید و غیره اشاره کرد ( منعام و ضرابیان، 102:1386).

  آخرین دهه های قرن نوزدهم با آغاز رشد عمومی ساختمانها (بلند مرتبه سازی) در غرب همراه بودهاست. پدیده ی بلند مرتبه سازی در طی حیات خود اگرچه همواره از سوی اندیشمندان گوناگون مسائل اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی مورد انتقاد واقع شده و به کاربرد آن با شک وتردید نگریسته اند اماهمواره بنا به ضرورت ها، نتوانسته است حضور دائمی خویش را به اثبات رساند و بر عرصه فعالیت خود بیافزاید.

  لذا با توجه به چالش های مطرح شده، این تحقیق در صدد بر آمده است تا با تحلیل ادراکی – محیطی، تاثیر بلند مرتبه سازی را بر روی کاربری های شهری قائم شهر بعنوان یکی از پرتراکم ترین نقاط شهری شمال کشور مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت ساماندهی و کاهش تبعات این پدیده ارائه نماید.

   

  1-5-اهداف تحقیق

   

  اهدف اصلی تحقیق :

  بررسی تاثیرساختمان های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین در قائم شهر

  2-بررسی تأثیر افزایش جمعیت شهری و عدم نامناسب خدمات در قائمشهر

  3-ارائه راهکارهای اصولی و منطقی به مسئولان شهری محلی به منظوررعایت ضوابط بلندمرتبه سازی در قائم شهر

  اهداف فرعی تحقیق :

  استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها برای اسکان جمعیت

  تامین فضای باز و محیط زیست بهتر

  استفاده از ظرفیت های افزایش تراکم ساختمانی

  آشنایی با ادبیات جهانی در باره کم و کیف بلند مرتبه سازی

   

  1-6- پیشینه تحقیق

  آخرین دهه های قرن نوزدهم ، با آغاز رشد عمودی ساخمان ها (بلند مرتبه سازی) در غرب همراه بوده است . از آن زمان تاکنون ، پدیده «بلندمرتبه سازی» به عنوان یکی از اشکال غرب ، در صحنه معماری و شهرسازی جهان ، چهره خود را به ثبت رسانده است. حضور این پدیده در صحنه کالبدی شهرها ، از کشورهای آمریکائی و اروپائی آغاز گردید و به مرور در سایر کشورهای جهان ظهور یافت .

  رشد ناگهانی شهرهای ایران از سالهای آغاز قرن حاضر، باعث انقطاع روند تغییرات کالبدی- فضایی شهرها در تداوم منطقی با گذشته گردید. این تغییرات با ورود واژگانی جدید همچون آپارتمان همراه بود که تغییرات شگرفی بر الگوی مسکن در شهرهای ایران گذاشت(عزیزی و ملک محمد نژاد، 1386: 30).با مطرح شدن موضوع مرتبه سازی، این مقوله کم و بیش در طرح ها، برنامه ها و سیاست های اجرایی کشورهای مختلف  از جمله ایران مورد توجه قرار گرفت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

  بلند مرتبه سازی از جمله پدیده هائی در معماری و  شهرسازی محسوب می شود کهتاریخچه‌ی آن به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر می‌گردد. در واقع رشد وشروع بلند مرتبه سازی در اواخر قرن نوزدهم در شیکاگو شروع شد. بعد از آتش سوزی بزرگدر شیکاگو به دنبال تقاضای بالا برای تجارت در مرکز شهر، کمبود زمین و رشد و پشرفتتکنولوژی و سازه ها تفکر بلند مرتبه ها و رشد ساخت و ساز عمودی شکل گرفت. در آنزمان اساس این بلند مرتبه ها برای دفاتر اداری و تجاری به دنبال تقاضای بالا وکمبود زمین در مرکز شهر شیکاگو بود. اما بلند مرتبه سازی و سازه های عمودی به همین جا ختم نشدند و به علت پاسخگویی به تقاضای بالای زمین در کشورهای دیگر از جمله ایران مورد توجه واقع شدند (آبادی، 1374: 11-9).

  آغازحرکت به سمت بلندمرتبه سازی درایران رامیتوان سال1328هجری شمسی دانست .

  تاپیش ازسال1328،بلندترین ساختمانهای ایران وتهران رامیتوان ساختمانب اشگاه افسران دانست که مشتمل بر 4طبقه بود .

  اولین ساختمان بلندایران درشهرتهران ودر10طبقه درخیابان جمهوری،درطی سالهای 30-1328احداث گردید. .

  سپس در سال های 41-1339 ساختمان16طبقه پلاسکو و دو سال بعد در سال 1343 ساختمان 13 طبقه   آلومینیوم احداث گردید (فرهودی و صالحی، 72:1380) .

  باوقوع انقلاب اسلامی بلندمرتبه سازی تقریبا به مدت بیش از10سال متوقف شدودراین سالها ساخت وساز این نوع ساختمانها  به تکمیل مجموعه های مسکونی نیمه تمام محدود ماند. . درسالهای پایانی دهه60 موج جدیدبلندمرتبه سازی درپی افزایش قیمت زمین درتهران وآغازفروش تراکم ازسوی شهرداری تهران آغاز گردید و کم کم سراسر شهرهای ایران رادربرگرفت.

  با مطرح شدن موضوع بلند مرتبه سازی، این مقوله کم و بیش در طرح ها، برنامه ها و سیاست های اجرایی کشورهای مختلف  از جمله ایران مورد توجه قرار گرفت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

  در پروژه برج قرن در توکیو معمار بنا نورمن فاستر ، برج را یک ساختمان کاملا ژاپنی اعلام می کند و آن را در ادامه بناهای شهری ژاپنی می شمرد به طوری که خود فاستر نیز می گوید برای او خط آسمان شهر ، سبک بناها و اماکن مهم اطراف ، طبیعت و بافت شهری ، سبک و دوره هایی معماری ساختمانهای همجوار و مسائل دیگر اهمیت دو چندانی دارند .

  در پروژه اداری مسکونی سیدنی پیانو برای بنا نمایی از جنس شیشه به صورت سطحی ممتد که جداره ای نسبتا نامرئی را ایجاد می کند استفاده کرده است. نماشرقی مجموعه با شبکه بندی زیبای شیشه آن بیانی هنرمندانه از برج در یک فضای شهری است که خود پیانو آنرا مجسمه متحرک توصیف می کند .آنها سعی نمودند تا در طراحی بلند مرتبه اثرات آن را بر محیط پیرامونی بررسی نمایند.

  الف- تحقیقات داخلی:

  - محمدرضا منعام و ضرابیان در مقاله ای تحت عنوان بررسی اثرات کالبدی –فضایی بلندمرتبه سازی درشهر (نمونه مطالعاتی شهرهمدان)عنوان میدارند که نخستین ساختمان بلند مرتبه شهر همدان با نام فعلی 110در پیش از انقلاب ساخته شد.پس از آن در دهه 70خورشیدی برج پاستور در با کاربری تجاری ساخته شد.تاسال1380دیگر برجی در همدان ساخته نشد.امایکباره روندبرج سازی شکل صعودی به خود گرفت به گونه ای که اکنون در حدود 7برج در سطح شهر در حال ساخت است.ایشان در این مقاله اثرات بلنمرتبه سازی را بر سیمای شهر، عوارض زیست محیطی، شبکه های ارتباطی، دسترسی به خدمات شهری و...مورد بررسی قرار دادند(منعام – ضرابیان، 102:1386).

  - داود رهبردر مقاله تحت عنوان ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در تهرانعنوان می داردمسئله تراکم و بلند مرتبه سازی درتهران با پیچیدگی خاص خودکه مدتهاست فکرو زمان شهروندان ، برنامه ریزان ، سیاست گزاران، تصمیم گیران اقتصادی ، اجتماعی و دست اندرکاران مدیریت شهری را به خود مشغول نموده پیامدها و آثار گوناگون مثبت و منفی به دنبال داشته است . در این رهگذر آ‌نچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است در واقع ایمان به این اصل است که موضوع تراکم وبلند مربته سازی باید در چا‌رچوب رعایت ملاحظات زیست محیطی به همراه ویژگیهای کالبدی و معنای مشخص و متناسب با آن در برخی مناطق به منظور ساماندهی و نوسازی شهر و صرفه جوئی د ر تغییر کاربری اراضی ، توزبع عادلانه ثروت و غیره مورد توجه قرارگیرد (رهبر،36:1387).

  -. اسلامی  و ایروانی طی تحقیقی در مورد  تراکم ساختمانی و توسعه درون زا (نمونه موردی: شهر اصفهان)؛ وضعیت موجود شهر اصفهان را با مدل توسعه درون زا و  با استفاده از روش تحلیلی مورد بررسی قرار دادند که  نتیجه بدست آمده حاکی از عدم همسویی روند رشد شهری اصفهان با مفهوم توسعه درون زا و پایدار است. در انتها راه حلی بنام مدل امتیازی جهت بهبود مشکل تراکم ساختمانی با رویکرد توسعه درون زا پیشنهاد گردیده است (اسلامی – ایروانی،56:1382).

  -. فرهودی و محمدی طی تحقیقاتی در مورد  تاثیر احداث ساختمان های بلندمرتبه بر کاربری های شهری مطالعه موردی: مناطق 1، 2 و 3 شهر تهران به این نتیجه رسیدند که؛ بررسی های انجام شده در مورد ساختمان های بلند ساخته شده در سطح شهر تهران نیز حاکی از وجود مسائل و مشکلات عدیده ای در تعداد قابل توجهی از آنهاست که این امر خود معلول عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص مکانیابی و احداث اینگونه بناها در سطح شهر می باشد(فرهودی – محمدی ،102:1380).

  -داعی پور  طی تحقیقاتی در مورد برج سازی در قرن بیستم اینگونه اذغان نموده است کهپدیده برج سازی زاییده تحولات اجتماعی - اقتصادی مغرب زمین است. این پدیده بیش از آن که رشد حجمی و ارتفاعی خود را مرهون معماران باشد، مدیون دستاوردهای صنعتی است. معماران در جهت خلق فضاهایی بودند که از کسالت فرم های اولیه بکاهد و در حین ایجاد تنوع، به نیازهای مدام در تغییر و تحول صنوف مختلف پاسخ دهد. در این جهت سه حرکت اصلی صورت پذیرفت که هر یک پیروانی یافت. این حرکت ها در سیر پیشرفت خود باعث تحولات مهمی شد و برج سازی را در مسیر جدیدی قرار داد، به طوری که پاره ای معماران تلفیقی از این مجموعه را در طرح های خود به کار بردند.

  جرقه های اولیه ساخت آتریوم در برج ها از جرج اچ وایمن ساطع شد و ظهور آن بیشتر ناشی از تغییر زمینه های اجتماعی و طبقاتی بود. اولین نمونه تکمیل شده برج های آتریوم دار، ساختمان لارکین بود که فرانک لویدرایت در سال 1904 اجرا کرد. بعد از گذشت حدود یک قرن، هنوز هم الهام از آتریوم و سامان دهی ارتباطات عمودی ساختمان لارکین در برج های معاصر ادامه دارد.

  دومین سنت شکنی در برخورد با برج های اداری، مربوط به خلق آسمانخراش های شیشه ای میس وان دروهه است که اولین آن ها را در 1919 در برلین بنا نهاد ولی نمونه کاملا شکل یافته آن ساختمان لورهاوس است که در سال 1952 بنا شد و به لحاظ استفاده از سیستم تهویه مطبوع ابداعی توجیه پذیر و اجراشدنی در هر شرایط آب و هوایی بود که با سیمای متفاوت خود (کاملا شیشه ای) و صفحات نازک عمودی و افقی روحیه انقلابی مدرنیسم را بیان می کرد.

  سومین سنت شکنی بزرگ، که از دیدگاهی مهم ترین اتفاق در سیر تحول برج سازی در قرن بیستم به حساب می آید، در برج بانک تجارت ملی جده آشکار می شود؛ بنایی کاملا درون گرا که از معماری منطقه الهام گرفته است. این بنا آغازگر حرکتی متفاوت بود. توجه به بوم گرایی و شرایط آب و هوایی منطقه در این نمونه به خوبی خود را نشان می دهد. فضای مرکزی روباز این بنا الهام گرفته از حیاط های مرکزی سنتی است. گوردن بانس هاف فضای باز و باغ گونه میانی را در چند سطح و با چرخش نسبت به هم قرار می دهد و از تقابل سنت و مدرنیته، به کمک چاشنی خلاقیت، بهترین نتیجه را به دست می آورد. طرح این بنا اساس و پایه بسیاری از بناهای حیاط دار مرکزی پر از گل و گیاه، چه در مشرق زمین و چه در مغرب زمین، با توجیه بوم گرایی و همخوانی با اقلیم و غیره و آغازگر حرکتی از شرق به سمت غرب شد.

  مقاله فوق پس از شرح سه تحول اساسی برج سازی، نمونه های هر یک را توصیف و در نهایت این سوال را مطرح می کند که چرا پس از طی این تحولات، هنوز برج هایی طراحی می شود که در تمام دنیا - با هر فرهنگ و قومیتی - بدون کوچک ترین تغییر به صورتی تقریبا یکسان به اجرا در می آید؟(داعی پور،65:1380).

 • فهرست:

  مقدمه................................................................................................................................................................... 1

   

  فصل او ل: طرح تحقیق

  1-1 – بیان مسأله ....................................................................................................... 4

  1-2- فرضیات تحقیق ................................................................................................ 6

  1-3- روش تحقیق........................................................................................................................................... 6

  1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................... 8

  1-5- اهداف تحقیق ....................................................................................................................................... 9

  1-6- پیشینه تحقیق....................................................................................................................................... 9

  1-7- کاربرد نتایج تحقیق.............................................................................................................................. 16

   

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  مقدمه................................................................................................................................................................... 18

  2-1- مفاهیم .................................................................................................................................................... 19

  2-1-1- مفهوم ساختمان بلند...................................................................................................................... 19

  2-1-2- اپارتمان............................................................................................................................................... 20

  2-1-3- مجتمع های مسکونی..................................................................................................................... 20

  2-1-4- کاربری اراضی................................................................................................................................... 21

  2-1-5- حمل و نقل ...................................................................................................................................... 21

  2-1-6- خدمات شهری.................................................................................................................................. 22

  2-2- پیشینه ساختمان های بلند .............................................................................................................. 22

  2-3- سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران........................................................................................ 25

  2-4- مفاهیم و نظرات مرتبط با مجتمع های مسکونی ....................................................................... 28

  2-4-1- مکتب شیکاگو.................................................................................................................................. 30

  2-4-2- مکتب مدرنیسم یا نوگرایی........................................................................................................... 31

  2-4-3- مکتب ساخت گرایی....................................................................................................................... 31

  2-4-4- مکتب امایش انسانی....................................................................................................................... 32

  2-4-5- مکتب پست مدرنیسم .................................................................................................................. 32

  2-4-6- توسعه پایدار شهری........................................................................................................................ 33

  2-4-7- رویکرد پایداری................................................................................................................................. 33

  2-5- بلند مرتبه سازی و منطق متراکم و فرسوده شهری ................................................................. 36

  2-6- اثر بلند مرتبه سازی در افزایش تراکم ساختمانی و زمین مسکونی...................................... 38

  2-7- اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری................................................... 38

  2-8- اسیب شناسی بلند مرتبه سازی...................................................................................................... 39

  جمع بندی.......................................................................................................................................................... 44

  فصل سوم : ویژگی های عمومی شهر قائم شهر

  مقدمه ................................................................................................................................................................. 46

  3-1- ویژگی های طبیعی و شرایط اکولوژیکی قائم شهر..................................................................... 46

  3-1-1- تقسیمات سیاسی استان مازندران ............................................................................................ 46

  3-1-2- محدوده و موقع جغرافیایی قائم شهر ...................................................................................... 46

  3-1-3- زمین شناسی................................................................................................................................... 49

  3-1-4- توپوگرافی ......................................................................................................................................... 50

  3-1-5- اقلیم.................................................................................................................................................... 50

  3-1-5-1- دما ................................................................................................................................................ 51

  3-1-5-2- بارش ............................................................................................................................................ 51

  3-1-5-3 – یخبندان ................................................................................................................................... 54

  3-1--5-4- رطوبت نسبی .......................................................................................................................... 55

  3-1-5-5- باد ................................................................................................................................................. 55

  3-1-6- بررسی تأمین منابع اب شرب و  کشاورزی ............................................................................ 56

  3-1-7- خاک و پوشش گیاهی................................................................................................................... 57

  3-1-8- بررسی خطر سوانح طبیعی در سطح شهر قائم شهر .......................................................... 58

  3-2- پیشینه تاریخی شهر قائم شهر ........................................................................................................ 58

  3-2-1- عوامل پیدایش و رشد شهر.......................................................................................................... 59

  3-3- بررسی جمعیت شهر قائم شهر ....................................................................................................... 61

  3-3-1- تغییرات خانوار و بعد خانوار ....................................................................................................... 62

  3-3-2- ساختار جنسی جمعیت شهر ..................................................................................................... 63

  3-3-3- ساختار سنی جمعیت شهر ......................................................................................................... 63

  3-3-4- باروری و مرگ و میر و مهاجرت ................................................................................................ 65

  3-3-5- حرکات مکانی جمعیت شهر ....................................................................................................... 65

  3-3-6- میزان سواد جمعیت شهر ............................................................................................................ 66

  3-3-7- تراکم جمعیت شهر ....................................................................................................................... 66

  3-4- ویزگی های اقتصادی شهر قائم شهر ............................................................................................. 68

  3-4-1- ساختار اقتصادی و ساختار فعالیت اقتصادی شهر................................................................. 68

  3-4-1-1- گروه عمده فعالیت ................................................................................................................... 68

  3-4-1-2- وضعیت فعالیت شهر................................................................................................................. 69

  3-4-1-3- ساختار اشتغال شهر ................................................................................................................ 69

  3-5- مطالعه سازمان فضایی و کالبدی شهر............................................................................................ 70

  3-5-1- بررسی نظام عملکردی در کاربری های عمده شهری............................................................ 70

  3-5-1-1- ساختار مرکزی شهر.................................................................................................................. 71

  3-5-1-2- ساختار شبکه های ارتباطی در وضع موجود...................................................................... 71

  3-5-1-3- بررسی شاخص های کیفی مسکن در قائم شهر............................................................... 72

  3-5-1-3-1- مصالح عمده مصرفی د ساختمان های مسکونی.......................................................... 72

  3-5-1-3-2- تأسیسات و تجهیزات واحدهای مسکونی قائم شهر.................................................... 73

  3-5-1-4- بررسی شاخص های کمی مسکن در قائم شهر................................................................. 73

  3-5-1-4-1- تعداد واحد مسکونی و خانوار .......................................................................................... 73

  3-6- کاربری اراضی شهر قائم شهر .......................................................................................................... 74

  3-7- مسکن و کیفیت ابنیه ........................................................................................................................ 81

  3-8- بافت شهر .............................................................................................................................................. 83

  3-9- بخش قدیمی و مرکزی شهر قائم شهر........................................................................................... 84

  3-9-1- بخش نیمه قدیمی یا میانی شهر قائم شهر ............................................................................ 85

  3-10- چگونگی مراحل و جهات توسعه فیزیکی شهر قائم شهر ..................................................... 86

  3-11- معرفی محدوده مورد مطالعه.......................................................................................................... 89

  3-11-1- چگونگی پراکنش واحدهای مسکونی بلند مرتبه در ناحیه دو ....................................... 91

  3-11-2- بررسی کاربری خدماتی در ناحیه دو و مقایسه ان با طرح تفصیلی پیشنهادی........... 91

  جمع بندی.......................................................................................................................................................... 94

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

  مقدمه................................................................................................................................................................... 96

  4-1- تکنیک های تحقیق............................................................................................................................. 97

  4-1-1- شرح تکنیک ها................................................................................................................................ 97

  4-1-1-1- ازمون اماری کای اسکوئر......................................................................................................... 97

  4-1-1-2- ازمون کولموگروف – اسمیرنوف............................................................................................ 99

  4-2- یافته های توصیفی ............................................................................................................................. 100

  4-2-1- تأثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری مسکونی.............................................................................. 100

  4-2-1-1- متوسط سطح تفکیک زمین در قطعات مسکونی............................................................. 100

  4-2-1-2- تناسب میزان تراکم ساختمانی با تراکم پیش بینی شده طرح جامع یا تفصیلی.... 101

  4-2-1-3- سرانه فضای باز واحدهای مسکونی....................................................................................... 102

  4-2-1-4- شرایط تراکم واحدهای مسکونی .......................................................................................... 103

  4-2-2 - تأثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری خدماتی ........................................................................... 103

  4-2-2-1- تناسب کاربری های موجود از نظر کاربری خدماتی......................................................... 103

  4-2-2-2- شرایط کاربری خدماتی واحدهای مسکونی........................................................................ 104

  4-2-3- تأثیر بلند مرتبه سازی بر کاربری معابر ................................................................................... 105

  جمع بندی نهایی.............................................................................................................................................. 106

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری ، ازمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

  5-1- نتیجه گیری........................................................................................................................................... 109

  5-2- ازمون فرضیات....................................................................................................................................... 111

  5-3- ارائه پیشنهادات..................................................................................................................................... 117

   

  منابع.................................................................................................................................................................. 120

  .

  منبع:

  اسلامی، علی و رضا ایروانی(1382)، تراکم ساختمانی و توسعه درون زا (نمونه موردی اصفهان)، پژوهش های جغرافیایی، شماره 45.

  پاک ، سدریک(1383)، شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه ناصر محرم نژاد و نشاط حداد تهرانی ، انتشارات مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.

  پیشینه ساختمان های بلند در ایران(1374)، فصلنامه ابادی، سال پنجم، شماره 18.

  حافظ نیا، محمدرضا(1388)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ شانزدهم، تهران.

  دلال پور محمدی، محمد رضا(1375)، برخی ملاحظات برنامه ریزی و طراحی در بافت فیزیکی مجتمع های مسکونی، مجموعه مقالات سومین سمینار توسعه مسکن در ایران، انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن، چاپ اول،تهران.

  رهبر، داود(1381)، ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در تهران، نشریه الکترونیکی.

  زریونی، محمد رضا، 1374، راهنمای سنجش تأثیرات ترافیکی، وزارت مسکن و شهرسازی.

  زریونی، محمد رضا، 1374، میزان سفرسازی بناها، وزارت مسکن و شهرسازی.

  زیاری ، کرامت اله، 1379، برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، دانشگاه تهران

  سازمان برنامه و بودجه، 1374، دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر اتش سوزی، نشریه 112.

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سالنامه اماری استان مازندران، 1385-1384.

  سکاران ، اوما، 1380، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات مرکز اموزش مدیریت دولتی.

  سلطانی، ازاد، ف.1377، ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازی در ایران، نخستین همایش ساختمان های بلند در ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، جلد اول.

  شاکری، اقبال و امید صمدی واقفی، 1380، بلندمرتبه سازی پاسخی برای کاهش مناطقمتراکم و فرسوده شهری، پژوهش های جغرافیایی،  شماره 53.

  شوای، فرانسواز، 1384، شهرسازی، تخیلات و واقعیات، ترجمه سید محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران.

  صدوقیان زاده، مینوش، 1374، بلند مرتبه سازی و فضای شهری، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

  صرافی، مظفر، 1379، شهر پایدار چیست؟، فصلنامه مدیریت شهری، سازمان شهرداری ها، شماره 4.

  طرح تفصیلی شهر قائم شهر، 1385، وزارت مسکن و شهرسازی.

  عزیزی، محمد مهدی، 1378، ارزیابی اثرات کالبدی – فضایی برج سازی در تهران، نشریه هرهای زیبا، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 4 و 5.

  عزیزی، محمد مهدی و صارم ملک محمد نژاد،1386،  بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلند مرتبه) مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی نور (سئول) و اسکان تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 32.

  عینی فر، علیرضا، 1384، محدوده مجتمع های مسکونی و تداوم کالبدی شهر، مطالعه موردی تهران، فصلنامه انبوه سازان مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن، شماره 15.

  فرهودی، رحمت اله و علیرضا محمدی،1380، تأثیر ساختمانهای بلند مرتبه بر کاربریهای شهری مطالعه موردی: مناطق 1. 2 و 3 شهر تهران، پژوهشهای جغرافیائی، شماره 41.

  کلانتری، خلیل، 1385، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی، انتشارات شریف.

  گلابچی، محمود، 1380، معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند، نشریه هنرهای زیبا، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 9.

  لینچ، کوین، 1376، تئوری شکل خوب، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.تهران.

  مدنی، هوشنگ، 1375، بلند مرتبه سازی و مسکن، مجموعه مقالات سومین سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.

  مدنی پور، علی(1379)، طراحی فضاهای شهری، ترجمه فرهاد مرتضایی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری تهران.

  منعام، محمدرضا و فرناز ضرابیان، 1386، بررسی اثرات کالبدی –فضایی بلندمرتبه سازی درشهر (نمونه مطالعاتی شهرهمدان)،ماهنامه شهرداری‌ها‌،‌ شماره 82‌.

  مهندسین مشاور زیستا، 1383، ساختمان های بلند تهران- ضوابط و مکان یابی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران.

  - مهندسان مشاور معمار و شهرساز پارت،1385،ارزیابی طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی جدید برای شهر قائمشهر،سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران.

  مهندسان مشاور معمارو شهرساز پارت،1385،طرح تفصیلی قائمشهر،گزارش برنامه ریزی فضایی طرح، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران.

  -مهندسان مشاور معمار و شهرساز پارت،1385،طرح تفصیلی قائمشهر،ضوابط و مقررات طرح تفصیلی،وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران. 

  مهندسان مشاور یادمان بنا،1387، طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده قائمشهر،مطالعات راهبردی، مطالعات کالبدی، شهرداری قائمشهر

   

  34. Burton,E.2000.The compact city:just or just compact:A preliminary analysis. urban studies. Univershty of Glasgow.      

   

  35.Chiara.j,panero.j.zelnik.M.1998.Time saver standards for Housing and Residential Development. Mc Grow Hill inc.New york.

   

  36.Edwards.B.Turrent,Do2000.Sustainable Housing.E&FN spon, London.

   

  35.Kumar,A.2000.The inverted convert city of Dehli. Compact cities , spon press London.

   

  37.Masnavi , M,R.2000.The millennium and new urban paradigm, the compact city in practice.Compact cities.Spon press.London.

   

  38. New man,P.kenworthyj.2000.Sustainable urban form: The  big  picture.Achieving sustainable urban form.Spon press.London.

   

  39.Pank W., Girardet H., Cox G ,2002,“Tall Building and Sustainablity”,

  Economic Development Office –The Corporation of London.

   

  40.Wener R, Carmalt H ,2006, “Environmental psychology and sustainability in high-rise structures”,Technology in Society 28; URL: http//www.elsevier.com/locate/techsoc.

   

  41. Wood, Antony ,2007, “Sustainability: A New High-Rise Vernacular”, The Structural Design of Tall and Special Buildings 16; URL: http//www.interscience.wiley.com.

   

  42.Yeang, Ken ,2007, “Designing The Eco-skyscrapers: Premises for Tall Building Design”, The Structural Design of Tall and Special Buildings 16; URL: http//www.interscience.wiley.com.

  منابع اینترنتی

  43.www.Ghaem 137.ir.

  44.www.maskan news.ir.

  45.www.melk 118.net.

  46.www.sci.org.ir.

  47.www.weather.ir.

  .


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), مقاله در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), پروژه درباره پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر), رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری (مطالعه موردی شهر قائمشهر)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: پایداری سیستم‌ های حمل و نقل پایدار انحصاراً در ایجاد آن‌ها خلاصه نمی‌شود فضاهای منتج از این سیستم‌ها از خلل ارزیابی میزان کارایی سیستم‌های فوق که امکان حضور، جابجایی و دسترسی را در آن‌ها فراهم می‌کند، نیز حائز اهمیت است. بدین منظور در پژوهش حاضر احداث و بهره‌برداری از پیاده‌راه بازار تهران واقع در ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: موضوع ایمنی شهر ها در برابر مخاطرات طبیعی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری است و یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم‌ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان ...

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده عوارض نوسازی و عمران شهری یکی از پایدارترین منابع درآمدی سالم شهرداری‌ ها، محسوب شده که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری (1347) از شهروندان دریافت می گردد. ولی بخش مهم و قابل توجهی از عوارض نوسازی و عمران شهری توسط شهروندان پرداخت نمی شود و شهروندان به دلایل گوناگون تمایلی برای پرداخت این گونه ...

پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیاو برنامه ریزی شهری فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه هرچند شهر نشینی در جهان از سابقه دیرینه ای برخوردار است اما ایجاد و گسترش شهرهای نوین عمدتاً متاثر از انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم صورت پذیرفت. رشد جمعیت، تنوع در شیوه های تولید، شکل گیری نظام تولید کالاهای عمومی و تغییر در مناسبات روابط اجتماعی در سده های قبل، زمینه مساعدی را برای ایجاد و رشد شهرها ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

ثبت سفارش