پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

word 838 KB 29827 103
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۳,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته :

  حسابداری

  چکیده

  در این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده اهمیت دارد.در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 125 شرکت در قالب 15صنعت در طی دوره مالی 6 ساله از سال مالی 1386 تا 1391 با توجه به در نظر گرفتن شرایط یکسان برای کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چند متغییره به روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج حاکی از این است که بین ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه مستقیم و معنادار و بین بازده سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره  رابطه معکوس و معناداری وجود دارد،در حالیکه بین ریسک و بازده فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.

   

  کلید واژه : ریسک فوق العاده ، بازده فوق العاده، مدت تصدی هیات مدیره .

  1مقدمه

  ریسک و بازده به عنوان دو مولفه با اهمیت در محیط سرمایه گذاری همواره در تمامی تصمیمات مالی مورد توجه قرار می گیرد و مبادله این دو مولفه ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید . از سویی،سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین عایدی ازسرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد . بنابراین، تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد .در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار مدیران و به تبع آن عملکرد کنترلی هیات مدیره در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید.

  تشکیل شرکت  با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت  برای عموم ،بر روش اداره شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ،اداره شرکت  را به مدیران شرکت  تفویض کنند. به بیان جنسن و مکلینگ(1976)  جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های بزرگ،منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر (مالک ) مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر )کارگزار(  واگذار می نماید(مرادی و سعیدی ، 1391).

  شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت ، هدفهای متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(دی ،2008 ) . برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است .از جمله این سازو کارها،طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود.نظام حاکمیت شرکتی  که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد،موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع می شود.توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قرارداد های فی مابین ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ گویی شرکت ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.

  حاکمیت شرکتی شامل فرآیندهایی برای راهبری تلاش های شرکت در راستای ایجاد ارزش برای سهامداران است و به عنوان ساز و کاری در جهت حمایت ازمنافع گروهی و فردی تمام مدعیان و ذینفعان شرکت محسوب می شود )حسن و بوت، 2009). اساسی ترین و مهمترین مکانیزم حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. که در ادبیات حاکمیت شرکتی  و در کشورهای توسعه یافته  و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است (قالیباف و رضایی ،1386) .پس در این میان ،جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر روند تصمیم گیری ها به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد.

   

   

  1-2 بیان مسئله

   بازدهی سهام شرکت ها متاثر از عوامل متعدد داخلی یا عوامل اقتصادی ،روانی ،سیاسی و.. میباشد.این عوامل را میتوان به عوامل خرد و کلان تقسیم بندی نمود.بر طبق مدل ویلیام شارپ بازده سهام تحت تاثیر عوامل خرد و کلان قرار میگیرد(دارابی و علی فرحی ،1389). منظور از عوامل خرد مسائل مربوط به درون شرکت ها است که عموما در کنترل مدیران شرکت ها قرار دارد.در سطح کلان ،عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در کنترل مدیریت نیست ، بازده سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.این عوامل خرد و کلان منجر به ایجاد نوسانات در بازده میگردند که محیط بازار را با عدم اطمینان نسبت به کسب بازده ها همراه می سازند که ریسک نام دارند. بنابراین از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایه گذاری ها و تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده سرمایه گذاری است. آنان می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین،شرکت ها باید در کنار تمرکز بر سود، بر ریسک به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند.

  بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.

  طبق نظریه نمایندگی  ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شرکت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران اداره امور شرکت را به مدیریت واگذار میکنند و اگر مدیریت برخلاف هدف اصلی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران، تصمیم گیری و عمل کند، سهامداران متحمل هزینه های نمایندگی خواهند شد.این در حالی است که شرکتها با هدف  حداکثرسازی ثروت سهامداران، تأسیس می شوند.به عقیده جنسن (1986) ، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود میباشد. از این رو، اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه های نمایندگی میشود. از آنجایی که ، نگرش مدیران و مالکان همسو نبوده ، بین این گروه ها تضاد منافع بوجود می آید .طبق این نظریه ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد .

  حاکمیت شرکتی(نظام راهبری)از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت،  هیات مدیره،  سهامداران و سایرگروه های ذینفع است (دارابی و علی فرحی ،1389 ). نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند(حساس یگانه و رئیسی، 1388).یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. هیات مدیره شرکت ها که همواره در جایگاه نمایندگان صاحبان سهام به عنوان رکن ارتباطی میان آنها و مدیران ایفای نقش کرده و در برابر آنان مسئولیت حساب دهی و پاسخ خواهی  دارند ، به عنوان عنصر کلیدی یک سازمان نقش اساسی در عملکرد شرکتها عهده دار می باشند.

  بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متعاقب از آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.همچنین در تحقیقات صورت گرفته قبلی توسط جنتر و کاپلان [1](2006) نتایج حاکی از آن است که مدت تصدی هیات مدیره نسبت به هر دو جنبه عملکرد (سیستماتیک[2] و فوق العاده [3])حساس می باشد.

  عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن میباشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداً به منابع ریسک بستگی دارد.

  ایده اصلی این است که اگر ریسک عملکردعمدتاً ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا"بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود و اگر ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد عواملی همچون تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی ،نرخ تورم ،سیاست های پولی و مالی و شرایط سیاسی و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار میباشند. در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده[4] نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک[5] است.

  وقتی عدم اطمینان در مورد توانایی های هیات مدیره نسبت به منشا ریسک[6] افزایش می یابد عملکرد سازمان عامل تشخیصی نسبتا بهتر توانایی های هیات مدیره خواهد بود و توانایی هیات مدیره در شناسایی مدیران کم استعداد و استفاده از گزینه خلع در موارد لازم را افزایش می دهد.بنابراین از بازدهی سهام به عنوان عامل سنجش تجربی عملکرد سازمان استفاده می شود و تغییرات در این بازده  را می توان به اجزا سیستماتیک و فوق العاده تجزیه نمود و از طریق برقراری ارتباط‌ اساسی بین ریسک سیستماتیک و فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره بر ادبیات موجود در این زمینه افزود و میتوان اینگونه بیان نمود که تمرکز اصلی، بررسی تاثیرگذاری ریسک و بازده بر مدت تصدی هیات مدیره می‌باشد.

   

   

  1-3 پرسش های تحقیق

   

  1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

  2- آیا بازده سیستماتیک [7]و فوق العاده [8]سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

  1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق

  این تحقیق براساس هدف ازنوع کاربردی است و شناسایی و ارزیابی توانایی های هیات مدیره در کسب بیشترین بازده سهام شرکت وکمترین ریسک فوق العاده که در نهایت منجر به تاثیرگذاری بر مدت تصدی اعضا میگردد،هدف غایی این تحقیق میباشد.

  ضرورت این پژوهش از این دیدگاه مطرح می شود که با توجه به اینکه هدف بررسی ریسک و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مدت تصدی هیات مدیره میباشد ، نتایج بدست آمده ، به تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادی  نشان میدهد که عملکرد شرکتها، ارزش بازار سهام و میزان حداکثرشدن ثروت سهامداران به عنوان برایند نهایی شرکت بر منافع و مدت تصدی هیات مدیره تاثیر گذار است .

   

   

  1-5 فرضیه های تحقیق

  فرضیه 1 :بین ریسک سیستماتیک بازده سهام  با مدت تصدی هیات مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد .

  فرضیه 2 :بین ریسک فوق العاده بازده سهام  با مدت تصدی هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

  فرضیه 3 :بین بازده سیستماتیک سهام شرکتها با مدت تصدی هیات مدیره رابطه منفی و معناداری وجود دارد .

  فرضیه 4 : بین بازده فوق العاده سهام شرکتها با مدت تصدی هیات مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

   

  [1] Jenter and Kaplan

  [2] Systematic

  [3] Idiosyncratic

  [4] Idiosyncratic Risk

  [5] Systematic Risk

  [6] volatility

  [7] Systematic Stock Return

  [8] Idiosyncratic Stock Returnپ

  Relationship between systematic and idiosyncratic risk and return with firm’sCEO tenure

   

  Abstract

   

  This paper examines the relationship between systematic and idiosyncratic risk and return with CEO tenure. Board of directors is an important mechanism of corporate governance. Shareholders use risk and return to evaluate performance of managers, therefore firm performance and its risk has an important influence on shareholders decisions about CEO tenure to achieve maximum return.  

  Analyzing financial information of 125 companies listed in Tehran stock market in 15 industries during 1386-1391 by multiple regressions (fixed effect and random effect) indicates a significant positive relation between systematic risk and CEO tenure and a significant negative relation between systematic return and CEO tenure. Moreover risk and idiosyncratic return do not relate to CEO tenure significantly.

   

   

  Keywords:Idiosyncratic risk, idiosyncratic return, CEO tenure

   

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان

  صفحه

  چکیده ......................................................................................................................................

  1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  2

  1-1 مقدمه..................................................................................................................................

  3

  1-2 بیان مسئله.............................................................................................................................

  4

  1-3 پرسش های تحقیق...............................................................................................................

  7

  1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................

  7

  1-5 فرضیه های تحقیق................................................................................................................

  7

  1-6 روش شناسی تحقیق.............................................................................................................

  8

  1-7 شرح وا‍ژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق..................................................................

  9

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                 

  11

  2-1 مقدمه.................................................................................................................................

  12

  2-2 نظریه  نمایندگی..................................................................................................................

  13

  2-3 حاکمیت شرکتی..................................................................................................................

  14

  2-4 هیات مدیره..........................................................................................................................

  17

  2-5 مدت تصدی هات مدیره......................................................................................................

  19

  2-6 عملکرد هیات مدیره...........................................................................................................

  21

  2-7 ریسک................................................................................................................................

  22

  2-7-1 ریسک سیستماتیک.........................................................................................................

  23

  2-7-2 ریسک فوق العاده............................................................................................................

  24

  2-8 بازده....................................................................................................................................

  26

  2-8-1 بازده سیستماتیک.............................................................................................................

  28

  2-8-2 بازده فوق العاده...............................................................................................................

  28

  2-9پیشینه تحقیق.........................................................................................................................

  31

  2-9-1 تحقیقات خارجی.............................................................................................................

  31

  2-9-2 تحقیقات داخلی..............................................................................................................

  34

  2-10خلاصه تحقیقات خارجی....................................................................................................

  36

  2-11خلاصه تحقیقات داخلی......................................................................................................

  38

  2-12خلاصه فصل.......................................................................................................................

  40

  فصل سوم :روش شناسی تحقیق                                                                           

  41

  3-1 مقدمه..................................................................................................................................

  42

  3-2 روش شناسی تحقیق.............................................................................................................

  42

  3-2-1 قلمرو مکانی تحقیق.........................................................................................................

  43

  3-2-2 قلمرو زمانی تحقیق..........................................................................................................

  43

  3-2-3 قلمرو موضوعی تحقیق.....................................................................................................

  44

  3-2-4 جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری..........................................................................

  44

  3-2-5 شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات......................................................................

  48

  3-3 معرفی متغییرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها.........................................................................

  48

  3-3-1 نحوه اندازه گیری متغییر وابسته........................................................................................

  50

  3-3-2 نحوه اندازه گیری متغییرهای مستقل.................................................................................

  50

  3-3-3 نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترل...................................................................................

  52

  3-4 فرضیه ها و الگوی تحقیق.....................................................................................................

  53

  3-5 استدلال فرضیات تحقیق.......................................................................................................

  55

  3-6 روش های آماری................................................................................................................

  55

  3-7 خلاصه فصل........................................................................................................................

  57

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................................

  58

  4-1 مقدمه..................................................................................................................................

  59

  4-2 داده ها و آمار توصیفی.........................................................................................................

  59

  4-3 آزمون نرمال بودن ت.زیع متغییر وابسته تحقیق......................................................................

  62

  4-4 بررسی همبستگی بین متغییرهای اصلی تحقیق.......................................................................

  64

  4-5 آمار استنباطی.......................................................................................................................

  65

  4-6 آزمون فرضیه ها...................................................................................................................

  65

  4-7 خلاصه فصل........................................................................................................................

  70

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق                                                                   

  72

  5-1 مقدمه..................................................................................................................................

  73

  5-2 خلاصه پژوهش....................................................................................................................

  73

  5-3 جمع بندی و تفسیر نتایج.......................................................................................................

  76

  5-4 محدودیت تحقیق.................................................................................................................

  77

  5-5 پیشنهادات برخواسته از تحقیق..............................................................................................

  77

  5-5-1 پیشنهادات کاربردی.........................................................................................................

  77

  5-5-2 پیشنهاداتی  برای آتی.......................................................................................................

  78

  منابع فارسی.................................................................................................................................

  79

  منابع لاتین...................................................................................................................................

  82

  پیوست ها....................................................................................................................................

  85

   

  منبع:

   

  منابع فارسی

   

  1-ابزری مهدی ، صمدی سعید)1383 (." بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی". مجله پژوهش های حسابداری مالی ،سال سوم.

  2- آیین نامه نظام راهبری شرکتی (1386).بورس اوراق بهادار تهران .

  3- بحری ثالث جمال، بهنمون یعقوب ،حسین زاده قاسم(1392). "ویژگی های هیات مدیره و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".فصلنامه علمی پژوهشی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ، سال دوم ،شماره هشتم .

  4- پیر صالحی مجتبی(1372). " بررسی رابطه ریسک و بازده سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار". تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.

  5- جلیلی آرزو،  اسماعیل  مشیری (1387). " دیدگاه ههای سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای درخصوص اثر بخشی هیأت مدیره و اثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها . " فصلنامه علوم مدیریت ایران ، ش 10 ،صص 87-105.

  6- جهانخانی علی ، پارسائیان علی ( 1375 ). "بورس اوراق بهادار". تهران ، دانشگاه تهران ، چاپ دوم.

  7- حساس یگانه  یحیی(1385). " نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی". حسابدار ، شماره 17.

  8- حساس یگانه یحیی ، باغومیان رافیک(1384). "حاکمیت شرکتی وکیفیت گزارشگری مالی" .فصلنامه حسابدار رسمی .

  9- حساس یگانه یحیی، رئیسی زهره(1388). "رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 13 ،صص 70- 100.

  10-دارابی رویا ، علی فرحی ملیحه(1389). "تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر ریسک و بازده کل سهام با تاکید بر مدل بازده سهام –تورم".

  11-دیانتی دیلمی زهر، مرادزاده فرد مهدی، مظاهری علی (1392). "اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی". پژوهشهای تجربی حسابداری، شماره9، صص21-40.

  12- راعی رضا ، احمد تلنگی(1383) ". مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته" .انتشارات سمت، چاپ اول، صص 113-114.

  13-سعیدی علی ، رامشه منیژه (1390). "عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران".مجله پژوهش های حسابداری مالی ،سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی(7).

  14-شهر آبادی ابوالفضل ، بالسینی الناز(1391). "بررسی تاثیر متغییر های کلان اقتصادی و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".

  15- رضایی فرزین ، حیدرزاده شهین(1392) . "تاثیر اعتبارهیات مدیره بررابطه بین بیش )کم( سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی با بازده غیرعادی انباشته شرکتها" . پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کارواحد قزوین  .

  16- عرب مازار یزدی محمد، طاهر خانی رضا(1390). "تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت های بورسی".فصلنامه مطالعات حسابداری ،ش 29،صص 97-113.

  17- فخاری  حسین ، یوسفعلی تبار  نصیبه(1389). "بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".بررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره 17 شماره 62.

  18- فخاری حسین ، یوسف نژاد صادق(1389). "بررسی رابطه ریسک نظام مند  و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار". بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، پاییز 1385، صص 89 – 109.

   19- فروغی داریوش، نعل شکن اکبر(1389). "تاثیر ریسک غیر سیستماتیک بر بازده سهام ". حسابداری و مدیریت مالی ، شماره 3،صص 215- 233.

  20-قالیباف اصل  حسن ، فاطمه رضایی (1386). "بررسی تاثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ". تحقیقات مالی،ش 23 ،صص 48-33.

   21- محمودآبادی حمید، مهدوی غلامحسین ،فریدونی مرضیه(1392). "بررسی تأثیر جریانهای نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره  12 ، صص 111 -130.

  22- مرادی مهدی،حبیب زاده بایگی سیدجواد(1391). "کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز،دوره چهارم ،شماره دوم،پیاپی 63/3،صص 119-149.

  23- مرادی مهدی ،سعیدی مجتبی ،رضایی حمید رضا (1392). "بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی".پژوهش های تجربی حسابداری ،سال دوم، شماره 7 ،صص 35-53.

  24- مظلومی نادر ، لطیفی فریبا(1386). "بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمان ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی .

  25- مکرمی  یداله(1385). " اصول نظام راهبری بنگاه". فصلنامه حسابرس، شماره 32 .

  26- نمازی محمد، احمد کاسگری احمد(1377). "مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطلاعات حسابداری" .رساله دکتری.

  27- نمازی محمد(1384). "بررسی کاریرد تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت" .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 430، صص 147-164.

  28-  نمازی  محمد ، منفردمهارلوئی محمد (1390). " بررسی تاثیر حدود عملیات بر ساختار هیأت مدیره".دانش حسابداری، شماره 7،صص 7-25.

  29- نوروش ایرج،کرمی غلامرضا، وافی ثانی جلال (1388).  "بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. " تحقیقات  حسابداری  ،ش 1،صص 24-4.

  30- نیک بخت محمدرضا، سیدی عزیز، هاشم الحسینی روزبه(1389). "بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت ".مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم،شماره اول،پیاپی 58/3،صص 251-270.

  31- وکیلی فرد حمیدرضا، باوندپور لیدا (1389). "تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار".مجله مطالعات مال ، شماره هشتم .

  32- ولیپور هاشم ، خرم علی(1390) . "اثربخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به منظور کاهش هزینه های نمایندگی". مجله حسابداری مدیریت،سال چهارم ،شماره هشتم .

   

  منابع لاتین

   

  1-Adaoglu Cahit )2000(."Instability in the dividend policy of the Istanbul Stock Exchange_ISE/corporations".Emerging Markets Review,vol 1,pp 252-270.

  2-Ang, A., Hodrick, R., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). "The Cross Section of Volatility and Expected Returns". Journal of Finance, Vol 61, pp 259−299.

  3-Angelidisa, T., & Tessaromatis, N. (2008). "Does Idiosyncratic Risk Matter? Evidence From European Stock Markets". Journal of Applied Financial Economics, Vol 18, pp 125–137.

  4- Antia, M. ,Pantzalis ,Ch.and  Jung Chul Park b. (2010). "CEO decision horizon and firm performance". Journal of  Corporate Finance ,pp1-14.

  5-Benartzi, S, & Thaler, R. H. (2001). "Naïve Diversification Strategies in Defined Contribution Saving Plan". American Economic Review, Vol 91, pp 79-98.

  6-Bhagat Sanjai, Bolton Brian(2008). " Corporate governance and firm performance". Journal of Corporate Finance,vol 14,pp 257-273.

  7- Brookman, J. , Paul, D. Thistle (2009) . "CEO tenure, the risk of termination and firm value". Journal of Corporate Finance , vol 15,pp 331–344.

  8- Bushman, R., Dai, Zh and Wangc,X.(2010). " Risk  and CEO turnover". Journal of Financial Economics,Vol 96, pp 381-398.

  9-Campbell, J. Y., Lettau, M., Malkiel, B. G., & Xu, Y. (2001). "Have Individual Stocks Become More Volatile? An Empirical Exploration of Idiosyncratic Risk". Journal of Finance, Vol 56, pp 1−43.

  10-Clare, A. and S. Thomas ( 1995). "The Overreaction Hypothesis and the UK Stock Market".Journal Of Business Finance & Accounting, Vol 22, pp 961.

  11-Chakrabortya ,A., Sheikhb, Sh., Subramanianc, N.(2009). "The relationship between incentive compensation and performance related CEO turnover" .Journal of Economics and Business,vol,61.pp 295-311.

  12-Dahaya, J., J.J.McConnell and N.G.travlos (2002). "The Cadbury committee , corporate performance, and top management turnover".  Journal of Finance , vol.57 , no.1, February.

  13-Dey, A. (2008 ). " Corporate Governance and Agency Conflicts". Journal of Accounting Research, Vol.46,No.5,pp1143-1181.

   

  14-Drew, M., Naughton, T., Veeraraghavan, M. (2004). "Is idiosyncratic volatility priced? Evidence from the Shanghai Stock Exchange". International Review of Financial Analysis, VOL 13, pp349– 366.

  15- Drobetz, W., Schillhofer, A., Zimmermann, H., (2004). "Corporate governance and expected stock returns". evidence from Germany. European Financial Management 10, 267-293.

  16- Fama, E. F. and Jensen, M. C. (1983 ). "Separation of Ownership and Control". Journal of Law and Economics,16,pp 301-3.

  17-Farrell, K., Whidbee, D.) 2003(." The impact of firm performance expectations on CEO turnover and replacement decisions". Journal of Accounting and Economics 36, pp 165–196.

  18-Garay Urbi, Gonzalez Maximilian(2008). "Corporate Governance and Firm Value". The Case of Venezuela, Journal compilation . 16(3).pp 194-209.

  19-Gompers, P, Joy, I. and Andrew Metrick (2003). "Corporate governance and equity prices". Quarterly Journal of Economics118. pp 107-155.

  20- Hasan, A. & Butt, S. A. (2009 ). " Impact of Ownership Structure and

  Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies". International Journal of Business and Management, Vol.4, Issue.2,pp.50-57.

  21-Higgins. H. N. & J. Beckman(2006). "Abnormal Returns of Japanese Acquisition Bidders-Impact of Pro-M&A Legislation in the s". Finance Journal,Vol.14,pp.250-268.

  22- Jensen, M. C. & Mackling, W. H. (1976 ). " Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". Journal of Financial Economics, Vol.3,pp.305-360.

  23-Jenter, D., Kanaan, F.( 2008). " CEO turnover and relative performance evaluation". Unpublished working Paper. Stanford University, Stan- ford, CA.

  24-Jin, L.) 2002(." CEO compensation", diversification, and incentives. Journal of Financial Economics 66, pp 29–63.

  25- Keasey, K., Thompson, S. and Wright, M.(2005). " Corporate governance". John Wiley & Sons Inc.

  26-Kryzonowski,L.and H.Zhang (1992). "The contratian investment strategy dose not work in Canadian markets". Journal of Financial and Quantitative Analysis,vol27, pp383-395.

  27-Malkiel, B. G., and Y. Xu. (1997). "Risk and Return Revisited".Journal of Portfolio  Management,  Vol 24, pp 9-14.

   

  28-McClelland PL. Liang X. Barker III VL (2010) . "CEO commitment to the status quo: replication and extension using content analysis". Journal of Management,vol 36,pp 125-177.

  29-Merton, R. (1987). "A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information". Journal of Finance, Vol 42, pp 483–510.

  30- Milbourn, T.T.(2003). "Ceo reputation and stock-based compensation".J. Financ. Econ.68,pp 233-262.

  31- Wang, H. , Wallace, N. D.and Wang, X. (2010) . "The Sarbanes-Oxley Act and CEO tenure, turnover, and risk aversion". The Quarterly Review of Economics and Finance 50, pp 367–376.

  32-Xu, Y. and Malkiel, B.G. (2003). "Investigating the Behavior of Idiosyncratic Volatility" Journal of Business, Vol 76, pp 613-44.

   

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, مقاله در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, پروژه درباره پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: کسب بازدهی مازاد بر بازدهی بازار با درنظر گرفتن سایر شرایط مانند ریسک یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در تصمیم­گیری ها و برنامه­ریزی­های مالی می­باشد. در واقع حداکثرکردن سود و بازده سهامداران با مدیریت بر منابع و مصارف و با اجرای سیاست­های صحیح از وظایف و اهداف مدیریت مالی می­باشد. در این تحقیق تأثیر متغیرهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول چکیده: امروزه ضرورت تحول و تغییر سازمانی برای اکثر مدیران و کارشناسان و سایر افراد کلیدی آشکار شده است چرا که در دنیای امروز همه چیز در حال تغییر و تحول است، به همین جهت می توان گفت در چنین فضا و شرایطی اگر سازمانی سیستم های مدیریتی، مهندسی را اجرایی و همچنین فرهنگ سازمانیش را تغییر ندهد و با نیازهای جامعه و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده این تحقیق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهای جدید بین المللی نقدینگی پاسخ هایی را ارائه دهد. اولاً در حالی که نسبت های ریسک نقدینگی جدید روش شناسی های اضافی نسبت پوششی و خالص دارایی های نقدی را می سازد، اجزا و مفروضاتی را فراهم می آورد که آنها بطور کلی مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانیاً، از آنجا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: مدیریت دولتی چکیده : هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت و بازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش : حسابداری چکیده: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک­ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می­تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و ...

رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی (Ph.D.) چکیده بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده عنوان پایان‎نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

ثبت سفارش