پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه

word 366 KB 29963 116
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی آموزشی

  چکیده:

  فناوری اطلاعات علم نوظهور و رو به پیشرفتی است که سالانه شاهد حضور این علم در عرصه های مختلف و خبرهای مهم از نفوذ این علم در زندگی بشر هستیم .حضور دانش و آموزش و پرورش نیز یکی از این عرصه ها است که خالی از تاثیر فناوری اطلاعات مخصوصا کامپیوتر و اینترنت نبوده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و رشد حرفه ای دبیران در شهر تهران انجام شد. طرح تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه دبیران مشغول به تدریس در منطقه 18 می باشد و نمونه شامل 100 دبیر که به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند . به منظور ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات و رشد حرفه ای دبیران از پرسشنامه فناوری اطلاعات و آموزش که به صورت محقق ساخته بود مورد استفاده قرار گرفت این آزمون شامل چهار بخش (رشد دبیران ،رشد دانش آموزان ،شیوه آموزش و تدریس و در نهایت تعامل دبیر و دانش آموز) تهیه شد .که از روایی و پایای قابل قبول برخوردار بوده است . تحلیل نتایج داده های به دست آمده از طریق آزمون T تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که فناوری اطلاعات با متغیرهای آموزشی (رشد دبیران ،رشد دانش آموزان، شیوه آموزش و تدریس و در نهایت تعامل دبیر و دانش آموز) و فناوری اطلاعات از دیدگاه دبیران با هم رابطه قوی دارند . همچنین تفاوتی بین دبیران سه شاخه (ریاضی ،تجربی ،انسانی) دیده نشد و همه این دبیران بر این باور هم عقیده هستند که فناوری اطلاعات و متغیر های آموزشی با یک دیگر ارتباط دارند . امروزه تمام مدارس مخصوصا مدارس هوشمند با فناوری اطلاعات در هم آمیخته شده اند همچنین سیستم کلان آموزشی و برنامه ریزی کلان آموزشی کشور باید با درنظر گرفتن این رابطه طرح ریزی شود تا بستر مناسب برای رشد و ارتقای دبیران از طریق فناوری اطلاعات را فراهم کند .

  مقدمه:

  امروزه آموزش مهارتهای پایه از مرز خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدلال کردن فراتر رفته و آموزش مهارت های فناوری اطلاعات تا قلب و هسته مرکزی بسیاری از نظام های آموزش و پرورش جهان را تشکیل داده است. ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور علاوه بر ملاحظات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ارزشی و تکنولوژی، مستلزم بسترسازی و آماده سازی دقیق و عالمانه، آگاهانه و همه جانبه نگری است. از آنجا که نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور گذر از مراحل انتقال ایده، ایجاد، جذب و بومی سازی و مستندسازی را طلب می کند. لذا نقش دبیران در کاربرد و استفاده از آن نقش اجتناب ناپذیری است (احمدیان راد 1386).

  در هزاره سوم میلادی اطلاعات به عنوان رکن اصلی قدرت تمدنها مطرح شده است. تاریخ گواه است که انسان در مسیر تمدن خویش سه گذر اصلی را طی نموده است که هر یک از این مراحل نمایانگر قدرت تمدن در آن بوده است. در دورانی وسعت زمینها و توسعه کشاورزی، سپس کارخانه ها و صنایع، در حال حاضر نیز اطلاعات و فناوری مربوط به آن از اساسی ترین پایه های تمدن در هزاره سوم محسوب می گردند. تولید پردازش، توزیع و به کارگیری اطلاعات از مهمترین شاخصهای این تمدن است (نورایی نژاد. 1380).

  گفته می شود که امروزه اطلاعات درباره چیزهای بیشتر و با سرعت، بیشتر از پیش در دسترس مردمان بیشتری قرار می گیرد (علاقه بند. 1384، ص 166). هزاره سوم با علومی همچون نانوتکنولوژی، مخابرات نوری، اقتصاد دانش، جامعه شناسی، دارایی دانش، و مدیریت دانش طلوع نموده و با خود انتظارات جدیدی را با ابعاد گوناگون به ارمغان آورده است. علاوه بر موارد مطرح شده مباحثی مانند کامپیوتر و اینترنت، جهانی شدن، (IT)، دولت الکترونیک، سازمان های مجازی، دانشگاه مجازی، و سازمان های یاد گیرنده انسان قرن بیست و یکم را با خواسته ها و انتظارات بی شمار رو به رو کرده است. هسته مرکزی پاسخگویی به این انتظارات را آموزش و پرورش جهان که موتور علم، تحقیق و فناوری است رقم می زند. با عنایت به نقش فوق، آموزش و پرورش معاصر باید نظرساز، پیشرو، جهان ساز، و شتاب دهنده برنامه درسی جدید بوده پاسخگوی نیازهای جدید هزاره سوم باشد.

  هزاره سوم به زعم صاحب نظران، عصر اطلاعات و به طبع آن فناوری اطلاعات است. حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی سالهاست که آغاز گشته و از اوایل دهه نود به بعد شتابی فزاینده یافته است.به طوری که سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر ایران نیز به خوبی حس می گردد. لزوم حرکت چابک و سریع کشورهایی نظیر ما در عرصه فناوری اطلاعات به خوبی احساس می گردد. اما لازمه هر برنامه توسعه و تحول ایجاد بستر مناسب برای جذب، گوارش و به کارگیری فناوری است.

  بیان مسئله

  امروزه ما درعصرتوانایی اطلاعات وارتباطات وبه کلامی درعصردانایی به سرمیبریم. فناوری های جدیدبه ویژه فناوری مربوط به عرصه اطلاعات وارتباطات زمینه تحولات سریع وغیرقابل برگشتی درجهان فراهم آورده است. این تحولات نیزدنیای جدیدراشکل داده وبه ظهوررسانده که ازقسمت های گوناگونی تشکیل شده است که دائماًدرحال تعامل بایکدیگروتأثیرپذری ازهم میباشند،این تغییرات،تحولات وتعاملات چالش هایی رادرجامعه کنونی به وجودآورده است که یکی ازاین چالش ها درزمینه آموزش وپرورش است که باعث شده است نگاهی نو به این سیستم فراهم شود. آموزش وپرورش که قراراست انسان را برای آینده آماده کند. بنابرهمین وظیفه،بایدتوانایی روبه روشدن باچالش هایی راکه تحولات کنونی رارودرروی نسل حاضرقرارمیدهد،داشته باشد. طبیعت آموزش وپرورش آنرا به مثابه یک فرایندکیف برحسب آنچه بایدباشدشرح میدهد نه آنچه هست،ازاینروماهیت آن زنده،پویا،تغییرپذیرومنعطف است وناگزیرروبه رشدوتعالی وتغییردراین میان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات رانمیتوان نادیده گرفت که درحال حاضرتوسعه آن برای آموزش وپرورش ما بسیارحیاتی ولازم است. بی شک بیشترین تأثیرپدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی وارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. برپایه نظارت کمیسیون بین المللی یونسکودربررسی مشکلات ارتباطات،یکی ازنقش هاووظایف فناوری ارتباطات واطلاعات درجامعه موضوع آموزش وپرورش است.

  فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که می تواند با دانش آموزان داشته باشد، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است. لازمه دبیران برای درک چنین تغییرات مفهومی عمیق، یک دوره بلند آموزشی است و در حقیقت کلید اصلی استفاده اثربخش از فناوری به منظور پیشرفت یادگیری دانش آموزان در دستهای دبیر است به طوری که اگر دبیران درک درستی از چگونگی کاربرد اثربخش آن نداشته باشند، میلیون ها دلار سرمایه گذاری اختصاص یافته به توسعه فناوری در آموزش به هدر خواهد رفت. حال پرسش اساسی این است که با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و استفاده دبیران از این نوع فناوری ها ، تا چه اندازه توانسته است بر رشد حرفه ای آنها تأثیرگذار باشد .

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  همگام با پیشرفت روز افزون فناوری در جوامع امروزی نیاز به اطلاعات و امکان استفاده از آنها در تمام زمینه ها لازم است با توجه به پیشرفت های قرن اخیر در زمینه کامپیوتر، فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است به طوری که قرن حاضر را قرن اطلاعات نیز نامیده اند. قرنی که در آن استفاده بهینه از اطلاعات عامل مهم توسعه و پیشرفت خواهد بود وابستگی رشد علم و اهمیت دستیابی به اطلاعات اهمیت فناوری اطلاعات را بیشتر نشان میدهد. به طوری که یکی از عوامل مهم در ارزیابی پیشرفت کشورها امکان دستیابی به اطلاعات و نحوه استفاده از آن می باشد. در این بین نقش فناوری اطلاعات در آموزش بسیار پررنگ و حیاتی میباشد. ترویج فناوری اطلاعات در آموزش از طریق کنترل نیروی فناوری اطلاعات امکان پذیر است تا مدارس به موسسات آموزشی پویا و خلاق تبدیل شوند و نگرش و توانایی یادگیری مادام العمر به طور مستقل در دانش آموزان پرورش یابد به منظور دستیابی به این اهداف برنامه آموزشی مدرسه ها مخصوصاً روش و شیوه  آموزشی و یادگیری باید تغییر کنند و این تغییر مستلزم به وجود آوردن تغییراتی در دانش و مهارت های دبیر می باشد. فناوری اطلاعات این توانایی را دارد که نه به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان یک زمینه ساز تحول و نوآوری در کار آموزش مطرح شود. بنابراین ضروری است به موازات استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش فرایند بستر سازی علمی و فرهنگی آن نیز به اجرا گذاشته شود که این امر با آموزش دبیران و دبیران تحقق پذیر می باشد.

  اهداف پژوهش

  هدف کلی :

  بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بررشدحرفه ای دبیران

  اهداف جزئی :

  1. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نحوه تدریس دبیران
  2. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر نحوه تعامل دبیران با دانش آموزان
  3. بررسی اولویت های دبیران در استفاده از ابزار فناوری اطلاعات.

  فرضیه ها وسوال­ پژوهش

  فرضیه کلی :

  بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رشد حرفه ای دبیران رابطه وجود دارد.

  فرضیه جزئی :

  1. بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات توسط دبیران و اثر بخشی تدریس آنها رابطه وجود دارد.؟
  2. بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات توسط دبیران ونحوه تعامل آنها با دانش آموزان رابطه وجود دارد.

  سوال پژوهشی

  اولویت های دبیران در بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات کدامند؟

  تعریف نظری و عملی مفاهیم

  فناوری اطلاعات: مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، حمایت یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه به خصوص برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری رایانه ای است.فناوری اطلاعات (IT) از دو واژه Information به معنای اطلاعات وTechnology  به معنای فناوری ترکیب یافته است. Informationیا اطلاعات عبارت است از هر چیزی که با آن سروکار داریم و ما را نسبت به حوادث، مسائل، موضوعات و امور مختلف با افراد آگاه می کند، این اطلاعات ممکن است خبری در محیط کار یا زندگی باشد ممکن است شایعه ای در جامعه باشد و یا برنامه پست الکترونیک بر روی صفحه کامپیوتر درج گردد.

  دانش: عبارت است از مجموعه دانستنی هایی که بشر برای زندگی خود از آنهابهره می گیرد.

  دبیر یادبیر کسی است که پیشه‌اش آموختن به دیگران باشد و «آموزش و پرورش» یا «تعلیم و تربیت» کار او به‌شمار آید.

  اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای بهم پیوسته‌است که از پروتکل مجموعه پروتکل اینترنت برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه شبکه هاست که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده‌است که با آرایه وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل گشته‌اند.

  استفاده از رسانه‌های مختلف، مانند صدا، عکس، ویدئو، انیمیشن، متن و... در کنار یکدیگر جهت انتقال بهتر پیام را چندرسانه‌ای گویند، که در مقابل برنامه‌های صرفاً متنی به کار می‌رود. در چنین برنامه‌هایی تا حد امکان از متن کمتر استفاده شده و بار اصلی انتقال پیام بر عهده سایر رسانه‌های تصویرییا صوتی قرار می‌گیرد.

  تعاریف عملیاتی :

  فناوری اطلاعات : متغیری که در ارتباط با متغیرهای آموزشی است و دیدگاه دبیران را درباره این ارتباط در 20 گویه می سنجد.

  دانش : متغیری که رابطه آن را فناوری اطلاعات و ابزارهای کاربردی آن در بیست گویه سنجش می شود.

  اینترنت : متغیری که ارتباط آن با رشد دبیر و سطح دانش دانش آموز در 5 گویه سنجش می شود.

  چندرسانه ای : مجموع ابزار هایی که شامل تلوزیون ، پرژکتور استفاده از پاور پوینت و فیلم در کلاس را شامل می شود و آزمودنی در 5 گویه دیدگاه خود را نسبت به ارتباط این متغیر با متغیرهای آموزشی بیان
  می کند .

  Abstract

  It is a new knowledge and thriving that we saw the important news of this knowledge in different fields and the influence of this science in human life , knowledge in different fields and the influence of this science in human life, yearly . knoledge and education domains are also one of the areas that was not empty from it infuences , especially computers and the internet .this study aims to evaluate the impact of information technology and the professional development of teachers in tehran.this study is a survey research and included all the teachers are teacher in district 18 and the sample consisted of 100 teacher that as multi-stage cluster selection and participated in the research . in order was used to evaluate the relationship between information technology and professional growth of teachers from IT questionnaire and education . this test was prepared consists of four parts (the teachers growth students develop knowledge teaching methods and the interaction between teachers and students) that was acceptable validity and reliability . analysis of data is obtained through the one-samole t test and analysis of variance showed that IT with training variables (the teachers growth students develop knowledge teaching methods and the interaction between teachers and students) and IT from the viewpoint of teachers have strong relationship together . and alsothere was no difference between the three branches teachers (math ,experimental , human) and all the teachers agree on the belief that information technology and training variables related to each other .today all schools , especially schools with intelligent IT are interwoven .the macro-learining system and macro-educationl planning must plan to with consider this relationship so perform to promote growth and provide the teachers through the information technology

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

   

   

  فصل اول : کلیات پژوهش... 1

  مقدمه: 2

  بیان مسئله 3

  اهمیت وضرورت پژوهش... 4

  اهداف پژوهش... 5

  فرضیه هاوسوال پژوهش... 5

  تعریف نظری وعملی مفاهیم. 6

  تعاریف عملیاتی : 7

  فصل دوم : ادبیات پژوهش... 8

  فناوری.. 9

  تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات.. 13

  تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات درایران. 14

  حوزه های فناوری اطلاعات وارتباطات.. 16

  کامپیوترچگونه میتواندبه یادگیری افرادکمک میکند؟. 17

  گوش دادن به عنوان یک مهارت.. 26

  تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات دریادگیری.. 27

  فاواوکیفیت آموزشی.. 28

  فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش... 29

  اهمیت وضرورت فناوری اطلاعات درنظام آموزشی کشور. 30

  تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات (فاوا) برکارکردهای نظام آموزش وپرورش... 32

  جایگاه فناوری اطلاعات درآموزش... 34

  فناوری آموزشی.. 35

  ویژگی های فناوری آموزشی.. 37

  کاربردفناوری درتعلیم وتربیت... 39

  کارکردهای فناوری های آموزشی دریادگیری.. 40

  فوایدفناوری آموزشی درآموزش ویادگیری.. 42

  تاریخچه پیدایش وتحول فناوری آموزشی.. 46

  وظایف،مسئولیتهاونقشهای دبیران درنظام پویای آموزش مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات.. 48

  ایجادانگیزه دردبیران نسبت به کاربرد فاوا 59

  انعطاف پذیری فرصت های رشدوتوسعه حرفه ای.. 62

  ویژگیهای آموزشی دبیران امروز. 64

  دانش آموزان وفاوا 66

  فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش های جدید دبیر ودانش آموز. 68

  چالش های دبیران درکاربردفاوا 72

  پیشینه پژوهشی.. 74

  فصل سوم : روش... 78

  مقدمه. 79

  طرح کلی پژوهش... 79

  جامعه آماری.. 79

  نمونه وروش نمونه گیری.. 79

  روش گردآوری اطلاعات.. 80

  ابزاراندازهگیری.. 80

  روایی.. 80

  پایایی.. 80

  جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه فناوری اطلاعات.. 81

  شیوه گردآوری داده 81

  شیوه های آماری مورد استفاده 81

  فصل چهارم : تجزی وتحلیل داده ها 82

  توصیف داده ها 83

  ویژگی جمعیت شناختی آزمودنیها 83

  جدولشماره1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشته تحصیلی.. 83

  نمودارشماره1-4- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه 84

  جدول 2-4 -  فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش... 84

  نمودار 2-4 -  فراوانی سابقه کاری افرادشرکت کننده درپژوهش... 85

  جدول 3-4 – تحلی دادهای توصیفی ازداده های به دست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات.. 85

  نمودار 3-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش... 86

  نمودار 4-4  : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش... 86

  ‌یافته‌های استنباطی: 86

  جدول 4-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تک نمونها ) 87

  جدول 5-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ) 87

  جدول 6-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها ) 88

  جدول 7-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر) 88

  جدول 8-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس ) 89

  جدول 9-4  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموز ودبیر) 89

  مقدمه : 93

  فرضیه کلی پژوهش... 93

  نقش دبیران درفاوا 95

  محدودیت ها 99

  پیشنهادهای تحقیق.. 99

  منابع ومآخذ. Error! Bookmark not defined.

  منبع:

   

  منابع :

  الف منابع فارسی :

  احمدیان ، محمد ( 1374 ) ، مقدمات تکنولوژی آموزشی ، تهران : نشر و تبلیغ بشری

  احمدیان ، محمد و رمضانی ( 1378 ) ، مقدمات تکنولوژی آموزشی ، تهران : آییژ

  احمدیان ،محمد و محمدی، داود(1377) ، مباحث تخصصی در تکنوژی آموزشی ، تهران : ققنوس

  احمدی ، نور الدین ( 1380) ف بررسی میزان و نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان قم در سال تحصیلی 79-80 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، قم ، پژوهشکده تعلیم و تربیت .

  اخوتی ، مریم ( 1377) ، بررسی وضعیت استفاده از اینترنت توسط اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی ایران .

  اسلامی ، محسن (1382) ، ( بررسی قابلیت های آموزشی اینترنتی و میزان دسترسی ، استفاده و دیدگاه دانش آموزان دبیران مدارس متوسطه نسبت به آن در شهر تهران ) ، چکیده مقالات همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تهران ، انجمن برنامه درس ایران .

  اسلامی ، رجبعلی ،(1382) بررسی زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در مدارس آموزش عمومی استان مازندران ، سازمان آموزش و پرورش مازندران ، مرکز تحقیقات.

  امام جمعه کاشان ، طیبه (1382) سواد اطلاعات ، سواد فناوری اطلاعات ، مجله رشد تکنولوژی آموزشی ، دوره نوزدهم ، شماره 4 ، ص23 .

  آصفی راد ، ساشا (1381)تاثیر فناوری و نشر الکترونیک بر توسعه سواد ، وب سال سوم شماره22.

   

   

   

  آمار ، فریان و طیبی ، اکرم (1382) استفاده از فناوری اطلاعات در مدرسه امروز ، دانش فردا ، مجله رشد تکنولوژی ، دوره 19 ، شماره 5

  پاک نظر ، ثریا(1381) مدارس مجازی ، چالش جدی قرن حاضر ، وب ، سال سوم ، شماره 23.

  تصویری قمصری ، فاطمه (1378) بررسی اطلاع یابی اعضا هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و چگونگی تاثیرات اینترنت به آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز .

  جاریانی ، ابوالقاسم (1381) فناوری اطلاعات ، رویکردی جدید در آموزش و پرورش ، مجله رشد تکنولوژی آموزشی ، دوره هجدهم ، شماره 3 ، ص 2 .

  جاریانی ، ابوالقاسم (1382) تغییرات عمده آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، دوره 19 ، شماره 1.

  جاریانی ، ابوالقاسم (1382) معلمان برای تغییرات آماده شوند ، طراحی محیط های یادگیری در هم تنیده ، تکنولوژی آموزشی ، دوره 19 ، شماره 5.

  جاریانی ، ابوالقاسم (1382) طراحی محیط یادگیری در هم تنیده ، مجله رشد تکنولوژی آموزشی ، دوره 19 شماره 1.

  حکیمی ، رضا (1375) تعیین میزان استفاده از تکنولوژی اطلاعات موجود در کتابخانه های مرکزی دانشگاه شهر زاهدان در امر آموزش و پرورش . پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه زاهدان

  دلاور ، علی (1380) مبانی روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ، گران .

  دویت ،هلن(1381)شش اصل یادگیری در جوامع فناورانه (تکنولوژی)،ترجمه توحید صیامی ، مجله رشد تکنولوژی آموزشی ، دوره 17 ، شماره 4 ، ص 6

   

   

   

  دیلحقانی ، میرزاده (1382) نقش ICT در آموزش و پرورش ،مجله رشد تکنولوژی آموزشی دوره 19 شماره 1 رووف ،علی (1380) فناوری آموزشی به کدام سو حرکت میکند ؟ (1) مجله رشد تکنولوژی آموزشی ، دوره 17،ش2

  زارعی زوارکی ،اسماعیل (1382) ، (کاربرد اطلاعات و ارتباطات شبکه ای در آموزش عالی ) گاه نامه پژوهش و ارزیابی سازمان سنجش آموزش کشور ، سازمان سنجش آموزش کشور

  سرمد،زهره و بازرگان و مجازی(1381) ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، تهران ،آگاه ،

  سلاجقه ، مژده (1377) بررسی نگرش کاربران مرکز اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد شبکه اینترنت و دستیابی به اطلاعات از طریق آن، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

  شهیدی، سید محمد مهدی (1381) مدرسه مطلوب اولین برنامه استراتژیک آموزش و پرورش در عرصه IT وب ، سال سوم ، شماره 33

  ضمیمه ماه نامه وب (1383) ، در تاریخچه کامپیوتر در ایران

  طلایی،ابراهیم (1382) سواد رایانه، مدارس مجازی و کتاب الکترونیکی ، تکنولوژی آموزشی ، دوره 19 ، شماره 2

  عشری ، جلیل ،پور طهماسبی ، سیاوش ، موسوی ، مرتضی ، زوارقی ، رسول (1389) بررسی رابطه بین میزان استفاده اعضای علمی از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با عملکرد آموزشی و پرورش های آنان در دانشگاه تربیت معلم تهران ..مجله کتابداری و علم و اطلاعات . داشهید چمران اهواز دوره دوم شماره 1 . تابستان

   

   

   

  عطاران ، محمد (1381) جهانی شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تعلیم و تربیت آینده آن ، چکیده مقاله های همایش ملی و مهندسی ، اصلاحات در آموزش و پرورش ( با کوشش منیژه رضایی)خرداد 1381 دانشگاه تهران

  غنودی ، علیرضا (1381) نقش ITدر آموزش ماهنامه وب ،سال ، شماره 31 ، فهیمی مهدی (1381)

  فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش پیام کتابخانه سال دهم،ش3

  فرمهیمی فراهانی محسن (1376) مطالعات تطبیقی جهانی و امکان سنجی به کارگیری آموزشی از راه دوردر آموزش متوسطه کشور تحقیق انجام شده در معاونت فنی حرفه ای آموزش و پرورش

  فهیمی مهدی (1380)(فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش )مجله رهیافت ش 25

  فهیمی مهدی (1381) فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ،پیام کتابخانه سال دهم ،تکنولوژی آموزشی دوره 19 شماره 2

  قاضی عصمت (1381)فناوری و ارتقای آموزشی عالی مجموع مقالات همایش کاربرد تکنولوژی آموزش عالی دانشگاه اراک

   کمیته سواد فناوری اطلاعاتی شورای ملی پژوهشی ایالات متحده (1381)تبحر در فناوری اطلاعات ترجمه علی حسین قاسمی تهران چاپار

  مجیدی موسی (1381) با اینترنت آشنا شوید . مجله رشد تکنولوژی آموزشی دوره 18 شماره 7

  مک دا لن مک وین وچیونی چنگ (1382) انتظارات جامعه فردا هوشمند چندگانه ( ترجمه اعظم ملایی زاده )تکنولوژی آموزشی دوره 19 شماره 6

  نفیسی عبدالحسین فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل موثر در تقویت نقش مدرسه در توسعه

  روستایی ارائهده در همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا تهران دانشگاه علم و صنعت اسفند 82

  نیکنام ،مرداد (1372) مطالعه و آموزش استفاده کننده از کتابخانه و اطلاعات فصل نامه کتاب تابستان ص 113

  الوانی ،مهدی (1382) سازمان های یاد دعهنده نسل جدید سازمان های یاد گیرنده فصل نامه مدیریت و توسعه دوره 5 شماره 18 ص 8

  وسیل دونالدسی (1382 )( انتظار از یک معلم ترجمه فاطمه صادات میر عارفین ) تکنولوژی آموزشی دوره 19 شماره 1

  وقیپور عباس و قفاری صمد ( 1384) مدارس چند رسانه ای گامی به سوی مدارس هوشمند مجموعه مقالات اولین کنفرانس IT در آموزش و پرورش یزد سازمان آموزش و پرورش

  یغما ،عادل (1382) معلم و فناوری آموزشی تکنولوژی آموزشی دوره 19 شماره 1

  یغما ، عادل (1379) سودمندی های فناوری آموزشی و مجل رشد و تکنولوژی ، آموزشی دوره 15 شماره 7

  یغما ، عادل (1379) ویژگی های آموزشی مجله رشد تکنولوژی آموزشی دوره 16 شماره 5

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی :

  Chadwick clifton2002 why computers are failing in the

  Education of our children , eductional technology,vol.42.no.5.p

  Chedwick, clifton(2001) ,why computerR failing in the aeducation our children education technology 42no5p

  Hadd . w.d.and jurich.s.2002.ict for Education: potential and potency.w.d.haddad and a.draxler (eds)technologies for Education : potential parameterf and prospects.unesco and acadeny for Education development,pp.28-40

  Hulme , r,8 hulme , M(2000) how good practice in virgine cvn influence

  Chenge in england : trvns-atletic lesson drawing in the use of technology in teching cite issue in – technology and teacher Education.1.2

  Mehmet nuri (2014) use of Education technology in english classes .the turkish online gourmal of Education technology . vol.3

  Issue2.article11.avaliable at : http://tojet.net/volunes/v3i2.pdf

  Milleken .j.and bames . l.p.2002 teching and technology in higher Education : stuent perceptions reflections.computer and Education journal. Vol39.no.3pp.223-235

  Tileston.donna walked 2014 . what evry teacher shuld know ebaut media and technology . united states of america . corwin press . inc guldberyg . helen 2002 from ABC to ICT . spiked IT .5 march 


موضوع پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, نمونه پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, جستجوی پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, فایل Word پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, دانلود پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, فایل PDF پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, تحقیق در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, مقاله در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, پروژه در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, پروژه درباره پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد 203 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 129 آزمودنی ( 67نفر مرد و 62 نفر زن) برآورد گردید. روش ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) رشته:علوم تربيتي گرايش : آموزش و پرورش ابتدايي تابستان/ 1393 چکيده   هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش کلاس هاي آموزش الکترونيکي بر گزار

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد "M.A" بهمن ماه 1393 منابع فارسي   چکيده هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير آزمايشگاه واقعي و مجازي بر يادگيري درس علوم تجربي بود. جامعه

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت ( MA ) گرايش : مديريت آموزشي سال تحصيلي 1392- 1391 چکيده آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يکي از استراتژي هاي دست يابي به سر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی (M.A) گرایش: برنامه ریزی استراتژیک چکیده با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی نباید از نقش خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با توجه به اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده، در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. هدف پژوهش حاضر « بررسی ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي نيمسال تحصيلي: 94-93    فصل اول: کليات -1. مقدمه: معلمان به عنوان يکي از اثرگزارترين عناصر در آموزش و پرورش نياز به

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL ) بر یادگیری و یادداری درس شیمی دوره متوسطه انجام گرفته است. روش پژوهش بر اساس ماهیت شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش را دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه که در سال تحصیلی 93/92 درس شیمی 3 و آزمایشگاه ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي دي 1393 چکيده هدف اين پژوهش ، امکان سنجي آموزش هاي مهارتي محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگويي به سه سوال ،

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر به‌کارگیری روش شبیه‌سازی در محیط ساختن‌گرایی بر خلاقیت دانش‌آموزان در درس ریاضی متوسطه اول بود. در این پژوهش روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش6200 نفر از دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر اسلام‌آباد در سال تحصیلی 92-93 بودند. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری گروه های در ...

ثبت سفارش