پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان

word 1 MB 30016 78
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره خانواده

  چکیده:

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان انجام شد. روش این پژوهش توصیفی و پیمایشی و همبستگی می باشد و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. در این پژوهش با توجه تعداد کم جامعه آماری تمام 30 نفر از مدیران سطوح عالی و 150مدیر میانی و عملیاتی سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (1989) و پرسشنامه محقق ساخته طلاق عاطفی می باشد. پس از تهیه پرسشنامه و تأیید اساتید و مجوز دانشگاه به سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان مراجعه شد و پرسشنامه ها در اختیار مدیران آن سازمان قرار گرفت و پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند و نتایج زیر حاصل شد: بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی مدیران رابطه وجود دارد. بین مولفه های فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی مدیران رابطه وجود دارد.

   

  کلیدواژه:

  فرسودگی شغلی، طلاق عاطفی، سازمان صنعت معدن و تجارت

  Abstract

  The present study investigated the relationship between burnout and emotional divorce between directors of industry and trade of the province was done . Descriptive and correlational survey methodology and the target is applied . The population of this study is the small number of all 30 managers and 150 middle management and operation of industry and trade of the province are sampled . The instrument used in this study Gldard Burnout Inventory ( 1989) questionnaire is an emotional divorce: Is there a relationship between burnout and administrators emotional divorce . Among managers, there is emotional burnout and divorce .

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                          صفحه

  چکیده :                                                                                                 ج

  فصل اول طرح تحقیق

  1-1- مقدمه                                                                                         2

  1-2- بیان مسأله                                                                                     3

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                            5

  1-4- اهداف تحقیق                                                                                7

  1-4-1- هدف کلی                                                                                7

  1-4-2- اهداف جزیی                                                                                      7

  1-5- سؤالات تحقیق                                                                              7

  1-6- تعاریف نظری و عملیاتی                                                                             7

  1-6-1- تعاریف نظری                                                                                     7

  1-6-2- تعاریف عملیاتی                                                                          7

  فصل دوم :پیشینه ی تحقیق

  2-1-پیشینه‌ی نظری                                                                                9

  2-1-1- فرسودگی شغلی                                                                        9

  2-1-1-1- تعریف «شغل                                                                        9

  2-1-1-2- عملکرد شغلی                                                                       9

  2-1-1-3- ویژگی‌های شغل                                                                    10

  2-1-1-4- نظریه‌های مرتبط با ویژگی‌های شغل                                                       10

  2-1-1-4-1- مدل خصوصیات ویژه شغل                                                  10

  2-1-1-4-2- تئوری ویژگی‌های شغلی                                                                11

  2-1-1-4-3- نظریه ویژگی‌های ضروری شغل                                                       11

  2-1-1-4-4- الگوی ویژگی‌های شغلی                                                                12

  2-1-1-4-5- ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی                                              13

  2-1-1-4-6- مشخّصه‌ها یا ابعاد مختلف شغلی                                                      14

  2-1-1-4-7- بامعنی تلقّی نمودن کار                                                                  14

  2-1-1-4-7- احساس مسئولیّت                                                               16

  2-1-1-4-8- آگاهی از نتایج انجام کار                                                               16

  2-1-1-5- فرسودگی شغلی                                                                    17

  2-1-1-5-1- رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی                                      18

  2-1-1-6- تفاوت بین استرس و فرسودگی                                                  18

  2-1-1-6- 1- استرس                                                                                    19

  2-1-1-6- 2- فرسودگی                                                                       19

  2-1-1-6- 3- مراحل و سیر فرسودگی                                                               19

  2-1-1-6- 4- ویژگی های افرادی که مستعد فرسودگی هستند                                    20

  2-1-1-6- 5- علایم هشدار دهنده فرسودگی شغلی                                                20

  2-1-1-6- 6- عوامل بوجود آورنده فرسودگی شغلی عبارتند از                                 21

  2-1-1-6- 7- عوامل شخصی و سازمانی در فرسودگی شغلی                                    21

  2-1-1-6- 8- برخی دیگر از عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی                                    22

  2-1-1-6- 9- علل کاری ایجاد کننده فرسودگی                                           22

  2-1-1-6- 10- علایم هشدار دهنده و نشانه های فرسودگی شغلی                     23

  2-1-1-6- 11- شیوه‌های مقابله با فرسودگی شغلی                                       24

  2-1-1-6- 12- جلوگیری از فرسودگی                                                              25

  2-1-1-6- 13- استراتژی ها و روش های بهبود از فرسودگی شغلی                             26

  2-1-2- طلاق عاطفی                                                                              28

  2-1-2-1- تاریخچه طلاق                                                                        28

  2-1-2-2- تعریف طلاق                                                                          29

  2-1-2-3-طلاق عاطفی                                                                                    30

  2-1-2-5-نظریه مثلث عشق استرنبرگ                                                                   31

  2-1-2-6-نظریه نظم خرد چلبی                                                                           32

  2-1-2-7-شرایط علی طلاق عاطفی                                                            33

  2-1-2-8-شرایط علی طلاق                                                                     34

  2-1-2-9-شرایط میانجی طلاق عاطفی                                                                   36

  2-1-2-10-شرایط میانجی خانوادگی                                                           36

  2-1-2-11-شرایط میانجی فردی                                                                36

  2-2- پیشینه‌ی پژوهشی                                                                                      37

  2-2-1- پیشینه‌ی داخلی                                                                           37

  2-2-2- پیشینه‌ی خارجی                                                                          38

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- روش تحقیق                                                                                 41

  3-2- جامعه آماری و نمونه آماری                                                              41

  3-3- ابزار اندازه گیری تحقیق                                                                             41

  3-3-1- پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد                                                   42

  3-3-2- مقیاس طلاق عاطفی                                                                    43

  3-4- روش اجرا                                                                                    43

  3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                                                            43

  فصل چهارم: تحلیل نتایج

  4-1- مقدمه                                                                                         46

  4-2- آمار توصیفی                                                                                 46

  4-3- آمار استنباطی                                                                                 50

   

  فصل پنجم : نتیجه گیری

  5-1- مقدمه                                                                                          55

  5-2- نتیجه گیری                                                                                    55

  5-3- پیشنهادهای پژوهش                                                                         56

  5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی                                                                    56

  5-3-2- پیشنهادهای کاربردی                                                                    56

  5-4- محدودیت ها                                                                                 57

  منابع                                                                                                    58

  منابع فارسی                                                                                           58

  منابع لاتین                                                                                             61

  پیوست پرسشنامه ها                                                                                 62

  چکیده انگلیسی                                                                                       

  منبع:

   

  منابع

  الف) منابع فارسی

  اربر، م. (2004). روان شناسی طلاق. کتاب روابط صمیمانه. ترجمه عابدین جواهری و عزیز تاجیک اسمعیلی(1391)، انتشارات ارجمند.

  استیل، لیز، و کید وارن. (2001). جامعه شناسی مهارتی خانواده. (فریبا سپیدان و افسانه کمالی، مترجم)(2001). تهران‌: انتشارات دانشگاه الزهرا(س).

  اشتراوس، آنلم و کوربین، جولیت(2002) اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها، ترجمه بیوک محمدی(1385)، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  اعزازی، شهلا(1387) جامعه شناسی خانواده، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

  افروز، غلامعلی(1389) روان شناسی رابطه ها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  امیری، مجتبی؛  اسدی، محمودرضا و راغب، فاطمه (1390). وضعیت فرسودگی شغلی در میان کارکنان بانک و ارایه راه کارهای بهبود وضعیت آن. فصلنامه مدیریت مشاغل، دوره 3، شماره 7، تابستان.

  آزادی، شهدخت؛ سهامی، سوسن؛ قهرمانی، زهرا و قلی پور، گلناز (1389). ارزیابی عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی در میان کارکنان زن شرکت بهره برداری نفت گچساران. فصلنامه زن و بهداشت، شماره 3، پاییز.

  باستانی، سوسن؛ گلزاری، محمود و روشنی، شهره (1389). طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی. مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره سوم، پاییز.

  بخارایی، احمد (1386) جامعه شناسی زندگی های خاموش در ایران(طلاق عاطفی)، تهران: پژواک جامعه.

  بنی جمالی، شکوه السادات؛ نفیسی، غلامرضا و یزدی، سیده منور (1382).ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگی‌های روانی، اجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 11، بهار و تابستان.

  بهاری، فرشاد و صابری، سیدمهدی (1383). مقایسه عملکرد خانوادگی زوج های در حال طلاق و زوج‌های غیرمطلقه. مجله علمی پزشکی قانونی، شماره 34، تابستان.

  پرداختچی، محمدحسن. احمدی، غلامعلی. آرزومندی، فریده (1388). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی معلمان و مدیران شهرستان تاکستان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، سال3 شماره3 پاییز.

  پورافکاری، نصرالله و گردافشاری، بهاره (1388). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع طلاق در شهرستان بندرعباس. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال سوم، شماره 5، تابستان.

  پورتال امور بانوان و خانواده وزارت صنعت، معدن و تجارت (1392). علت طلاق عاطفی. 28/6/1392.

  تبریزی، مصطفی و همکاران (1385) فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی، تهران: فراروان.

  چلبی، مسعود(1375) جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نی

  حمیدیا، آنژلا (1383). بررسی ارتباط بین درک از مرکز کنترل و فرسودگی شغلی و همچنین تعیین میزان فرسودگی شغلی در سه بعد خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس کفایت شخصی و تعیین میزان انواع درک از مرکز کنترل در پرسنل پرستاری بیمارستان روانپزشکی ایران در تابستان ۱۳۸۲، علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۲-۱۳۸۳، استاد راهنما: محمد قدیری.

  خبرنامه ویستا (1392). شیوه پیشگیری از فرسودگی شغلی.

  خلیلی شورینی، سیاوش(چاپ سوم، 1383). روشهای تحقیق درعلوم انسانی، تهران، چاپ وانتشارات یادواره.

  دهقان مروست، افروز. (1378). تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی. (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علام طباطبایی، دانشکده مدیریت.

  رفیعی، فروغ، شمسی خانی، سیمین. زارعی، محمدرضا. حقانی، حمیدرضا. شمسی خانی، سهیلا(1391). ارتباط فرسودگی شغلی بامشخصه های شغلی پرستاران. نشریه پرستاری ایران، دوره 25، شماره 78، آبانماه 91.

  ساروخانی، باقر (1375) مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش

  ساعتچی، محمود (1390). بهداشت روانی در محیط کار.

  ستوده، هدایت الله (1381). آسیب شناسی اجتماعی: جامعه شناسی انحرافات. چاپ اول، تهران: انتشرات آوای نور.

  سلطانی، مهرداد. (1384). استرس و تأثیر آن بر مشاغل، سازمان‌ها و نهادها. توسعه مدیریت، شماره 58، خرداد، 50 تا 57.

  شرفی، محمدرضا(1383) خانواده متعادل، تهران: انجمن اولیاء و مربیان.

  طلایی، علی؛ مخبر، نغمه؛  محمدنژاد، مریم و ثمری، علی اکبر (1387). فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در کارکنان بیمارستان های دانشگاهی مشهد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد 9، شماره 3، بهار.

  عبدالملکی، سعید (1390). فرسودگی شغلی. مجله بهداشت روان، شماره 34.

  فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم  و نظری، علی محمد (1389). تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان اصفهان. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 17، تابستان.

  فرهنگی، علی اکبر (1379) ارتباطات انسانی، جلد اول، تهران: خدمات فرهنگی رسا.

  فلیک اووه(1387) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشرنی.

  قهرمانی، زهرا (1385). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق سرد در میان پزشکان و پرستاران شهرستان گچساران. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور گچساران.

  گلدارد، دیوید (2003). مهارتهای بنیادی در مشاوره شغلی. ترجمه سیمین حسینیان(1385)، دانشگاه الزهراء.

  گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت (2008) خانواده درمانی، ترجمه جمید رضا حسین شاهی براوتی(1384)، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند، تهران: روان.

  محمدی، زهرا(1383) بررسی آسیب های اجتماعی زنان در دهه 1370، 1380، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

  مرکز مشاوره دانشجویی معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف (1392). طلاق عاطفی. سایت دانشگاه صنعتی شریف.

  مورهد؛ گریفین. (1999). رفتار سازمانی. مترجمان سید مهدی الوانی و معمار زاده(1374)، تهران: انتشارات مروارید.

  نریمان وند، زهرا السادات (1384). بررسی شیوع طلاق عاطفی بین همسران افراد معتاد پژوهشی در مرکز بازتوانی بهزیستی کرج. همایش طلاق و راهکارهای درمانی کرج.

   

  ب) منابع لاتین

  AbuAlRub RF. Job stress(2004), job performance, and social support among hospital nurses. J Nurs Scholarsh.36(1):73-8.

  De Silva P, Hewage C, Fonseka P(2009). Burnout: an emerging occupational health problem. Galle Med J.;14(1):52-5.

  Hackman, J. R. & Oldham, R. G. (1980), "Development of the job iagnosticsurve", Journal Applied psychology, vol. 60, pp: 159-170

  Kalemglu M, Keskin O(2006). Burnout syndrome at the emergency system. Scand J Trauma Resusc Emerg Med; 14: 37-40

  Khazaei I, khazaee T(2006). [sharifzadeh Gh. nurses' professional burnout and some predisposing factors]. J Birjand Uni Med Sci. spring; 13(1):56-62. persian

  Kiekkas P, Spyratos F, Lampa E, Aretha D, Sakellaropoulos GC(2010). Level and Correlates of Burnout Among Orthopaedic Nurses in Greece. Orthopaedic Nurs. 29(3):203.

  Ksiazek I, Stefaniak TJ, Stadnyk M, Ksiazek J(2011). Burnout syndrome in surgical oncology and general surgery nurses: a cross-sectional study. Eur J Oncol Nurs. Sep;15(4):347-50.

  Laur, Robert H. , & Laur, Jeanette C. (2007) Marriage & Family: The Quest for Intimacy, New York: Mc Graw Hill.

  López M, RodriguezNúñez A, Fernandez M, Marcos AS, Martinón Torres F, Martinón Sánchez JM(2005). Burnout syndrome among health workers in pediatrics. An Pediatr (Barc);62:248-51.

  Losa Iglesias ME, De Bengoa Vallejo RB, Savadores Fuentes P(2010). The relationship between experiential avoidance and burnout syndrome in critical care nurses: a cross- sectional question-      naire survey. Int J Nurs Stud;47(1): 30-37. 

  Marks, Stephen R. (1989) “Toward a systems theory of marital quality”. Journal of marriage and the family, 51, pp15- 26.

  Mirjana C, Roman U, Stjepan T(2006). Burnout syn-drome-assessment of a stressful job among in-tensive care staff. Coll Antropol;30(1):131-135. 

  Olson, David H. , & Defrain, John (2006) marriage and families, New York: Mc Graw Hill.

  Scanzoni, john & Scanzoni, Letha Dawson (1988) Men, Women and Change: a sociology of marriage and family, New York: Mc Graw Hill

  Sharma A, Sharp DM, Walker LG, Manson JRT(2006). Stress and burnout among colorectal surgeons and colorectal nurse specialists working in the National Health Service. Anaesthesia Sep; 61(9):856-66.


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : " استراتژیک" چکیده: یکی از مهمترین و کلیدی ترین موضوعاتی که در این دوره زمانی پیکره و اساس جامعه سازمانی را به خود متوجه و مشغول نموده تعهد سازمانی کارکنان یک سازمان می باشد. این موضوع می تواند عوامل و ریشه های بسیار در ابعاد گسترده و متعددی داشته باشد، که بر اساس همین تفکر و نگرش در تحقیق فوق با مطالعه و پژوهش پیرامون ...

پایان‏نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی داخلی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 155 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش:"منابع انسانی مقدمه کار، یک منبع بسیار مهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی است که در عین حال میتواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روانی منجر شود. استرسهای ناشی از شغل، باعث بروز نارضایتی کارکنان و پدیدآیی تاثیرات منفی به سزایی در سایر زمینه های زندگی اعم از اجتماعی، فردی و خانوادگی میشود. یکی از نتایج استرسهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : " بازاریابی بین المللی" چکیده پژوهش حاضر به بحث پیرامون تأثیرات ناشی از جهانی شدن بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور می پردازد. فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، توسط آزمون PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر این است که عضویت به سازمان تجارت جهانی بر منابع داخلی صنعت، موقعیت در بازارهای جهانی و توان خلاقیت و ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی روستایی چکیده شهرستان پاکدشت که از جنوب رشته کوه البرز به طرف دشت کشیده شده و به دلیل وجود رودخانه جاجرود و همچنین خاک حاصلخیز آن، محیط مناسبی را برای کشاورزان، بخصوص برای پرورش گل و گیاه است. همین عوامل در کنار اقلیم مساعد و بارندگی نسبتاً مناسب، باعث شده است که پرورش گل و گیاه در سالهای اخیر به منزله یک شغل ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش: بازاريابي بين الملل  سال تحصيلي:1391-1390 چکيده : اين تحقيق با هدف بررسي راهکارهاي جذب سرمايه گذاري و موانع آن در توسعه صنعتي از

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی چکیده بر اساس مطالعات صورت گرفته استان خوزستان به دلیل برخورداری از مراکز متعدد ساخت و تولید انواع کالاهای صنعتی در 7 گروه فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی، سلولزی، غذایی، برق و الکترونیک، نساجی و دسترسی به مواد اولیه و همچنین دیگر منابع، در کشور حائز اهمیت می­باشد لیکن به دلیل وجود مشکلات متعدد از جمله عدم انطباق با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی چکیده پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری مستلزم طراحی و تدوین صحیح اهداف و استراتژی ها با ساختار، فرهنگ (یا نیروی انسانی) و تکنولوژی سازمانی می باشد. با اینکه تحقیقات زیادی در خصوص دلایل عدم موفقیت سازمان ها در اجرای برنامه ها و استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری صورت گرفته است اما تحقیقات ...

پایان ذنامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته : مدیریت چکیده امروزه تحولات جدید اقتصاد جهانی از جمله نوسان شدید قیمت مواد اولیه، بالارفتن دستمزد نیروی انسانی، افزایش هزینه حمل ونقل، انبارداری و سایر فاکتورهای تولید، بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به فکر واداشته است تا برای موفقیت بیشتر در رقابت‌های تجاری، وارد عرصه تولید و تجارت کالاهایی شوند که کمترین میزان وابستگی به ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل سال 1384 مقدمه : به دليل اهميت نفت که يک منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينکه اکثر قرارداد هاي نف

ثبت سفارش