پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی)

word 1 MB 30091 225
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۷۴,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  گرایش زبان و ادبیات فارسی 

  چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

  اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، ایران بویژه خراسان در نابسامانی و تشویش اوضاع سیاسی، جنگ‌های داخلی، تعدد روزافزون فرقه های مذهبی و نزاع بر سر حقانیت هر یک، به سر برده است. آشفتگی‌های سیاسی و مذهبی منجر به رواج ناامنی، فقر و غارت و دیگر نابسامانی های اجتماعی شده بود.

  میان ائمه و مشایخ متعصب و ریاکار، که هر یک  در پی کسب قدرت و محبوبیت‌اند، هجویری، عارف پاک باخته ظهور می کند که با رفتار و گفتار محبت‌آمیز خود توام با تساهل و مردمداری و با تکیه بر علم و آگاهی خویش و با صبر و بردباری تاثیر شگرف بر مردمان آن عصر داشته و با کنش و رفتار و شیوه های تربیتی خاص خود بدور از هر گونه خصومت و خشونتی، با مردم جامعه رفتار  کرده و ضد ارزشهای بسیاری را به ارزش مبدل کرده است. هجویری با طی مسافت‌های زیاد و سفرهای طولانی به سرزمین های اسلامی از محضر عارفان و صوفیان بزرگی بهره برده و با توجه به اهمیت تصوف و عرفان به عنوان یکی از نهادهای مذهبی جامعه، تاثیر شگرفی بر مردم به ویژه در جو حاکم آن عصر داشته است.

  این پژوهش کوشیده است تا با بهره‌گیری از روش اسنادی و بر اساس تحلیل گفتمان و محتوایی به تبیین رابطه علّی بین متن کتاب کشف‌المحجوب و سیاست، اجتماع، دین و ... پرداخته و با توجه به محتوای کتاب کشف المحجوب که بازتاب دهنده اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری است،  آن را بر اساس دیدگاه کنش اجتماعی جامعه شناختی بر مبنای ساختار اجتماع، فرهنگ، شخصیت هجویری مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

  واژگان کلیدی: کنش اجتماعی ( ساختار اجتماع، شخصیت، فرهنگ)، ابوالحسن علی بن عثمان هجویری، کشف‌المحجوب 

   

  بیان مسئله تحقیق:

  جامعه شناسی علمی است که زندگی اجتماعی مردمان جوامع گوناگون را با توجه به نهادهای اجتماعی موجود و روابط اجتماعی حاکم بر آن مورد مطالعه و تحقیق قرار می‌دهد.

   ادبیات  هر دوره، نماینده روحیات و فراز و نشیب‌های اجتماعی است که در زمان‌های مختلف تغییر می‌یابد و در هر عصر معنی و مفهوم خاص خود را پیدا می کند بطوری که اوضاع اجتماعی هر دوره را می‌توان از ادبیات آن دوره شناخت و انعکاس آن را دریافت؛ چه ادبیات هر عصری رنگ اجتماعی خاص خود را دارد.

  جامعه‌شناسی ادبیات شاخه‌ای از جامعه شناسی است که ساخت و کارکرد اجتماعی ادبیات و روابط میان جامعه و ادبیات  و قوانین حاکم بر آن را بررسی می  کند

  این علم به بررسی ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحولات اجتماع می‌پردازد و به محیط که در واقع در بردارنده عناصر اقلیمی،‌اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر ملت است توجه دارد. پیوند بین ساخت جامعه و اثر ادبی مقوله «جامعه شناختی ادبیات» را مطرح می‌سازد و محققان را بر آن می‌دارد تا به رابطه اثر ادبی و جامعه پرداخته و از مجرای آثار ادبی به گذشته بنگرند

  جامعه‌شناسان با سه نظریه 1- کارکرد گرایی(functionalism)، (fonctinnelism) ، تضاد (opposer)،(opposition)، و کنش اجتماعی(socialaction)،  به مطالعه جامعه می‌پردازد.

  کارکردگرایان به بررسی رابطه بخش های جامعه با یکدیگر و با کل جامعه می‌پردازند. مثلا عقاید دینی و آداب و رسوم یک جامعه را با نشان دادن چگونگی ارتباط آن با سایر نهادهای جامعه تحلیل می‌کنند. در نظریه تضاد توجه آن ها بیشتر بر مباحث قدرت، نابرابری، کشمکش و ستیزه است و جامعه را متشکل از گروه های جداگانه ای می دانند که هر یک به دنبال منافع خاص خویش است. دو نظربه فوق بر ساختارهایی تاکید می کنند که سنگ زیرین جامعه هستند و بر رفتار انسان مؤثرند. نظریه کنش اجتماعی توجه بیشتری بر کنش و کنش متقابل اعضای جامعه در شکل دادن به این ساختارها می کند. نظریه کنش اجتماعی متوجه تحلیل چگونگی رفتار کنش‌گران فردی و جهت گیری آنان در مقابل یکدیگر و جامعه است. کنش اجتماعی همه رفتارهای انسانی است که انگیزه و راهنمای آن معانی است که توجه کنشگر را جلب می کند و او آنها را در دنیای خارج کشف و به آنها پاسخ می دهد. این کنش با ذهنیت کنش گر تفسیر می شود. یعنی بر مبنای ادراکی که از محیطش دارد، احساساتی که او را برمی انگیزد، افکاری که در سر دارد، انگیزه‌هایی که او را به عمل وامی‌دارد  (منظور از کنشگر،  می‌تواند فرد، گروه، سازمان، یک منطقه، یک جامعه یا تمدن باشد).

  و از آنجایی که کنش‌ها خصلت‌های اجتماعی دارند و ارزش‌ها در آن‌ها موثرند، کنش اجتماعی  را با توجه به نظام اجتماعی که مرکب از نظام فرهنگی و شخصیتی است مورد مطالعه قرار می دهند.

  کتاب کشف المحجوب طبق هر سه نظریه فوق قابل بررسی است چنانچه  تحلیل عقاید دینی و آداب و رسوم طبق نظریه کارکردگرائی و یا تحلیل طبقات جامعه و نابرابری های اجتماعی و بررسی آنها طبق نظریه تضاد. در این پژوهش سعی ما بر آن است که با ذکر مطالبی در باب مسائل ذکر شده، به تحلیل و بررسی دیدگاه هجویری از نظر کنش اجتماعی او در برابر ارزش‌ها، هنجارها و ... موجود در جامعه آن عصر بپردازیم و به این سئوال پاسخ گوییم که آیا هجویری تحت تأثیر فرهنگ و ارزشهای عصر خویش قرار گرفته و دیدگاه او از نظر کنش اجتماعی مطابق با هنجارهای جامعه بوده است؟!

   

  1-2- هدف‌های تحقیق:

  1-2-1 هدف کلی:

  تبیین  و تشریح کنش و رفتار هجویری در برابر ارزش‌ها و هنجارهای جامعه با استناد بر نظریه کنش‌اجتماعی

  1-2-2 اهداف جزئی:

  تبیین اهمیت و نقش هجویری در اجتماع صوفیانه قرن پنجم

   

  1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:

  جامعه‌شناسی ادبیات مطالعه علمی محتوی اثر ادبی و ماهیت آن در پیوند یا دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی است که سرچشمه بسیاری از حوادث و جریانات سیاسی، تاریخی، دینی، اخلاقی و ... نتیجه تحولات اجتماعی و فرهنگی می باشد. ما همواره در طول تاریخ شاهد ظهور افرادی بوده‌ایم که مخالف و متفاوت با جریان‌های حاکم بر جامعه حرکت کرده و گام نهاده‌. این امر موجب محبوببیت آنها نزد مردم شده است و در جامعه بسیار تاثیرگذار بوده‌اند. معتقدم که در میان متصوفه قرن پنجم هجری فردی چون هجویری علاوه بر شناخت مردم و جامعه بر جامعه خود بسیار تاثیر گذار بوده است. حال بر آنیم که کتاب کشف المحجوب را از بعد جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار دهیم  تا منش و علل وعوامل بسیاری از رفتارها و کردارهای وی  با توجه به جامعه آن روزگار بر ما آشکار گردد.

   

   

   

   

   

  1-4 سئوالات و فرضیه‌های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):

  1-4-1 سوال اصلی:

  هجویری (ابوالحسن علی بن عثمان) در تحول ارزش‌های عصر خویش تا چه حد  موثر بوده است ؟

  1-4-2 سوال فرعی

  علل موفقیت هجویری درجامعه تصوف چه بوده است؟

   

  1-5-فرضیه‌های تحقیق:

  فرضیه اول: با توجه به اوضاع نابسامان قرن پنجم هجری و عدم ثبات سلاطین و امیران، رواج هرج و مرج و بی عدالتی، فقر و تنگدستی پریشانی و ناامنی، تعصبات خشک مذهبی، اختلاف فرقها و رواج فرقه ای مختلف، بهره‌برداری غیر معقول (Piracy) از آثار دیگران و تعصب و جانبداری از یک صوفی نسبت به صوفی دیگر، جمع شدن مریدان به دور یک صوفی و دور شدن از صوفی دیگر، رواج خرافات  و فرقه پرستی از ویژگی‌های آشکار خراسان، نیشابور، غزنه و ... بسیاری از شهرهای ایران قرن پنجم هجری است. همچنانکه پایه و اساس فرهنگ ها در جامعه را عواملی مثل تفکر و اندیشه های سالم و ناسالم، تصورات درست و نادرست، هنجارها و ناهنجاری ها مشخص می کند که چه چیزی مطلوب و ارزشمند و پسندیده است و چه چیزی نیست. این تصورات و افکار انتزاعی است که به آدمیان در تعامل با اجتماع و جامعه معنا می‌بخشد و باعث ارزش های فرهنگی و انعکاس آن در جامعه می شود این عوامل در کنار یکدیگر به رفتار وکردار آدمیان شکل می دهد و باعث شکل گرفتن فرهنگ جامعه می شود.

  از جامعه قرن پنجم ایران بر می‌آید که رواج ضد ارزش‌هایی چون، حیله و نیرنگ، دروغ و ریاکاری و تعصب و فرقه‌گرایی و ... ارزش تلقی می‌شده است با رواج  ضد ارزش‌ها، هجویری به عنوان صوفی و درویش آزاد اندیش به پرهیز از این مسائل و با تکیه بر رفتار و گفتار بزرگان و ائمه به مقابله برخواسته و تاثیر شگرفی بر جامعه و فرهنگ آن عصر گذارده.

  و با در پیش گرفتن رویه تساهل و مردم داری به مقابله پرداخته زیرا که هنجارهای جامعه متناسب با ارزش‌ها نبوده است.

   

  فرضیه دوم:

  تصوف و عرفان هجویری تا حدود زیادی مثبت است چرا که با سفرهای زیاد و دیدن مردم و جامعه‌های مختلف به تجربه‌های زیاد دست یافته گاهی در میان مردم بوده و مثل مردم عادی زندگی کرده و گاهی از مردم فاصله گرفته و در کنار بزرگان و مشایخ و صوفیان قرار گرفته و یا نشست و برخاست داشته به همین دلیل از زهد و ریاضت‌های بیمارگونه که در آن عصر رواج داشته دوری گزیده. ا و با تحمل سختی‌ها و آزارها و نامرادی و شکست‌های مختلف که از طرف مردم به او وارد می‌شد به دنبال راه، سلامت و صحت انسان کامل بوده. بردباری و صبر و تحمل زیاد سبب موفقیت او در جامعه شده است.

   

  1-6- مدل تحقیق:

  مدل تحقیق بر مبنای هدف، همبستگی می‌باشد.

  که به کشف ارتباط بین جامعه و اثر ادبی مورد بحث می‌پردازد

   

  1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی:

  متغیرها: کنش اجتماعی: جامعه، مجموعه‌ای از کنش های متقابل بین افراد و گروههاست

  کنش‌های متقابل اجتماعی: فرایندی است که از طریق آن مردم نسبت به یکدیگر کنش و واکنش نشان می دهند.

  ساختار اجتماع: مجموعه یا کل اجتماعی متشکل از اجزاء که همستگی متقابل اجزاء آن را به صورت یک کل درآورده و بقا و دوام آن را تامین می کند،

  فرهنگ: مجموعه پیچیده‌ای است که شامل مجموعه علوم و دانش‌ها، اعتقادات، هنرها، عادات، مقررات، افکار و اندیشه و عقاید، آداب و رسوم و رفتار و کردار انسان به عنوان عضوی از جامعه در مقابل تعهداتی و نقش‌هایی دارد که می‌پذیرد.

  شخصیت: مظهرهیئتی کم و بیش به هم پیوسته از عادات، افکار و خصوصیات یک فرد است که در جامعه به صورت نقش ها و مزیت‌های اجتماعی خاص و عام و در شخص به صورت خودآگاهی مفهوم پیدا می کند .کتاب کشف المحجوب هجویری از جهات گوناگون یکی از با ارزشترین متون کهن صوفیانه فارسی است و از نخستین آثاری است که در تصوف اسلامی پدید آمده این کتاب سالها پیش به زبانهای دیگر از جمله انگلیسی عربی و اردو ترجمه شده که بیان گر ارجمندی آن است.

  واژه های کلیدی:

  ابوالحسن علی بن عثمان هجویری، کنش اجتماعی( ساختار اجتماعی، شخصیت، فرهنگ) عرفان و تصوف، کتاب کشف المحجوب

   

  1-8- روش تحقیق:

  روش تحقیق در این پژوهش اسنادی – کتابخانه‌ای است مراحل انجام پژوهش بدین ترتیب می باشد:

  1- گردآوری داده‌ها

  2- مطالعه منابع و ماخذ اعم از کتاب و مقاله و...

  3- فیش‌برداری از داده‌ها

  4- توصیف داده‌های متن

  5- تبیین و بررسی داده‌ها

  6- تحلیل یافته‌ها

  7- نتیجه‌گیری

  1-9- قلمرو تحقیق:

  کتاب کشف المحجوب قرن چهارم و پنجم هجری می‌باشد.

   

  1-10 جامعه‌آماری و حجم نمونه:

  در پژوهش حاضر، کتاب کشف المحجوب تالیف ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی هجویری (1154صفحه) به مقدمه، متن، تعلیقات و توضیحات به تصحیح دکتر محمود عابدی تحلیل و بررسی خواهد شد.

                  

  1-11 محدودیت و مشکلات پژوهش :

  با توجه به منابع متعدد جامعه‌شناسی ادبیات و دسترسی به کتابخانه‌ها و مراکز علمی معتبر مشکل خاصی نداشتم.

  مقدمه

  جامعه‌شناسی عبارت است از مطالعه رفتار و کردار آدمی از یک طرف و چگونگی تاثیر مناسبات  متقابل افراد بشر از طرف دیگر، یکی از ابزارهای برقراری این مناسبات زبان است، که خود یک نهاد اجتماعی است و  کار کردهای متفاوتی دارد، یکی از مهمترین آنها نگارش و ثبت وقایع است ... و به طور کلی جنبه نوشتاری زبان است که ادبیات هر جامعه‌ای را شکل می دهد. ادبیات به واقع خود منعکس کننده شکل ویژه زندگانی و فر هنگ هر جامعه است. علم مطالعه فرهنگ و جامعه و ... در ادبیات، جامعه شناسی ادبیات است که شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است و سعی دارد تا پیوندهای این نهاد اجتماعی را با روش علمی با دیگر جنبه‌های زندگی اجتماعی مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

  و به بررسی انواع مختلف نمود ادبیات در جامعه و جامعه در ادبیات هر دوره بپردازد.

  کتاب کشف المحجوب به تألیف: ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی  هجویری غزنوی، جلابی در قرن پنجم نگارش یافته که به شرح حال خود و صوفیان و دراویش نامدار قرن چهارم و پنجم هجری پرداخته است و در خلال بحث‌های متعدد کتاب نمود قرن چهارم و پنجم از جمله سیاست، اوضاع دین، اوضاع اجتماعی و ... به خوبی مشهود است. همچنین هجویری جامعه عصر خود را با آوردن حکایت‌ها و داستانها به تصویر کشیده است.

  در این فصل ابتدا به بیان علم جامعه‌شناسی و نظریه های مطرح شده در آن، توصیف ادبیات و رسالت آن همچنین به تعریف علم جامعه‌شناسی ادبیات و بیان نظریه‌های موجود و توصیف انواع آن خواهیم پرداخت. گفتاری در باب شرح حال و معرفی هجویری  خواهیم داشت پس به معرفی کتاب کشف المحجوب ازجنبه‌های عرفانی، ادبی و دینی... و همچنین معرفی مؤلف کتاب هجویری غزنوی جلابی خواهیم پرداخت.

  2-1 جامعه‌شناسی

  جامعه‌شناسی را می‌توان مطالعه علمی زندگی گروههای انسانی تعریف کرد. از آنجا که انسانیت انسان از طریق زندگی اجتماعی به دست می‌آید، شخصیت و رفتار آدمی در درون جامعه انسانی رشد و توسعه می‌یابد، تمام زندگی ما از خوشی‌ها و ناخوشی‌ها، خنده‌ها، گریه ها، افتادن ها و خاستن‌ها عشق‌ها،  افسردگی‌ها، جنگ‌ها و صلح‌ها و همه و همه در جامعه است که شکل می‌گیرد و همه شرح حال زندگی ما انسانهاست و بالاخره جامعه است که به زندگی ما محتوا، جهت و معنا می‌بخشد. جامعه محصول گردآمدن انسانها و کنش‌های متقابل میان آنها است که با هم زندگی می‌کنند و در رسیدن به هدف معینی با یکدیگر همکاری دارند به علاوه معیارها و مقرراتی ساده یا پیچیده بر روابط عادی آنها حاکم است و نهادها و سازمانهایی، تداوم و پایداری اجتماعی آنان را تأمین می کند. در واقع جامعه گروه بسیار وسیع و پردوامی است مرکب از تعداد زیادی زن و مرد که وجوه اشتراک فراوانی دارند و برای بقا و تداوم خود همکاری می کنند و سازمان‌های متعددی به وجود می آورند. (ستوده،1381: 21)

  در این صورت موضوع جامعه سازمان‌های اجتماعی است. جامعه‌شناس وظیفه دارد که جریان فراهم آمدن و دگرگون شدن و در شکستن سازمان‌های متفاوت جامعه را دنبال کند و علل تحول و تطور آن‌ها را دریابد و قوانین را که بر آنها حاکم‌اند کشف نماید: (همان:12)

  واژه جامعه شناسی از ابداعات (آگوست کنت) فیلسوف فرانسوی نیمه اول قرن نوزدهم است، اما به خوبی می‌دانیم که جامعه‌شناسی یک مرتبه به وجود نیامده بلکه به تدریج شکل گرفته است و از سالها و قرن‌ها قبل بنیان آن توسط کسانی چون: سوفسطائیان، سقراط، افلاطون، ارسطو، سنت اگوستین، فارابی، ابن‌ خلدون و ... به وجود آمده بود و اینان بودند که افکار را به سوی مطالعه زندگی اجتماعی هدایت کردند. در ایران نیز دکتر صدیق در واقع بنیان گذار جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران بودند و به قول آقای دکتر امیرحسین آریان‌پور مفهوم و کلمه جامعه شناسی به وسیله آن استاد زنده یاد به ایران آورده شد و نخستین کتاب منظم جامعه‌شناسی به زبان فارسی و یا به قول آقای دکتر یحیی مهدوی (علم الاجتماع) توسط ایشان انتشار یافت(سلیم، 1377:11) گروهی از جامعه شناسان جامعه را بر مبنای کلیت آن و نحوه آن در تاریخ مورد مطالعه قرار می‌دهند از جمله اگوست کنت جامعه شناسی را این طور تعریف می کند: «جامعه شناسی علم قوانین کلی پدیده‌های اجتماعی می‌باشد که خود حاصل عمل تاریخی و واقعیات اجتماعی پیچیده‌ای است» که به صورت کلی اخذ شده و به صورت یک سیستم کلی از قوانین درآمده است. (قرائی،1389:13)

  گروهی دیگر بیشتر به واقعیت روابط موجود میان افراد وگروه توجه دارند و به حرکت تاریخی و قوانین کلی حاکم بر آن کمتر توجه می‌کنند آنها جامعه‌شناسی را علم بررسی مناسبات و روابط اجتماعی می‌دانند. چنانچه ساموئل کنیگ در تعریف جامعه‌شناسی می‌گوید: «جامعه‌شناسی عبارت است از مطالعه رفتار و کردار آدمی از یک طرف و چگونگی مناسبات متقابل افراد بشر از طرف دیگر» «و یا آلبیون اسمال می‌گوید: «جامعه‌شناسی کنش‌های متقابل اجتماعی را بررسی می کند» یا «جامعه شناسی یعنی علم روابط اجماعی، هم رفتار در گروه و هم در جامعه. (همان: 14)

  گروهی بر مطالعه، نظام اجتماعی و نهادهای جامعه تاکید می‌ورزند و در حقیقت برای امور اجتماعی نوعی اصالت قائل هستند. دورکیم جامعه‌شناسی را «علم نهادهای اجتماعی و چگونگی تکوین و عمل آنها تعریف می‌کند به نظر دورکیم «نهادهای اجتماعی مجموعه اعمال و افکاری هستند که فرد آنها را ساخته و پرداخته و در برابر خود می‌یابد و آنها خود را کم و بیش بر افراد تحمیل می کنند». به نظر او واقعه اجتماعی (پدیده‌های اجتماعی) هر گونه شیوه عملی ثابت شده یا ثابت نشده است که قادر است از خارج فرد را مجبور سازد او می‌گوید «جامعه‌شناسی ضمیمه هیچ علم دیگری نیست بلکه مستقل است او «واقعیت اجتماعی» را مانند شی تلقی کرده و معتقد است که (واقعیت اجتماعی ) (پدیده های اجتماعی) را نمی‌توان جز با واقعیت اجتماعی  دیگری تبیین کرد.» (همان:15)

  ماکس وبر می‌گوید: « جامعه‌شناسی علمی است که کوشش می‌نماید تا به درک، تفهیم و  تفسیر عمل اجتماعی انسان نائل شود تا بدین ترتیب به تبیین علمی سیر عمل اجتماعی ونتایج آن موفق آید. ارکان اصلی جامعه‌شناسی وبر عبارتند از «عمل اجتماعی، درک و تفهیم آن، و سرانجام تبیین علمی آن.» به نظر ماکس وبر «تفهیم عبارت است از شناخت حالات درونی افراد و معانی که افراد به رفتار خویش می‌دهند و از آنجا که «تفهیم» تنها برای وجدانهای فردی میسر است. بدین جهت لازم است معانی و ارزش‌هایی را که محرک رفتارشان بوده است. تفسیر کند. بنابراین ماکس وبر «تفهم» و «تفسیر» را در یک عبارت ترکیب نموده و اصطلاح «تفهم تفسیری» را با یک معانی ذهنی در برابر «معنای عینی» به دست می‌دهد.

       Abstract                                                                                                            

      Late fourth and early fifth A.H  Centuries in Iran, specially khorasan , Nies harbor. Anxieties, charges during Ghaznavies  administration turmoil sin the fourth at fifth A.H civil wars, and ever- increasing numbers of religious sects, quarrels caused insecurity , poverty, tooting, riots and other social turmoil’s. Among clergies , sheikhs, suffices and caliphs who wre prejudiced and biased with bigotry. 

  Abol – Hassan Ali ibn Othman Hojviri the young scholar , silent and calm with tolerant and  humility, “Darvish  Ganj  bakhsh, “ ie(treasure benefactor) died in Lahore, Pakistan, as entitles Harat Data Gangbakhsh ) And his long distance travels from Ghanien , Tous, Nieshabour, Damas cuss, Baghdail , Lahore in Islam’s world.

  The thesis has been written to illustrate good knowledge of actions on the basis and discussions of discourse and dialogue analysis of society. More over , according to the reliable and authentic source’s and originals  in library methods, the significant glory of kashfol. Mahjoub ( The discovery of hidden secrets) The government, people, society . culture and religions of hid era.

  Kashful- 01 – Mahjub (the discorery of hidden secrets reflects the social admistration and environment of his society in fourth and fourth and fifth untruly A.H. and    A.H. and Hojvirei shows the views, behavior, personality culture and sociology structured of his time.

   

  Key words: social action (social structured personalities, karma, Abol – Hassan Ali ibn Othman Hogveri, “kashfoul – Mahjoub” The discovere of hidden secrats. 

 • فهرست:

  فهرست

  عنوان                                                                                                   صفحه

  فصل اول:کلیات طرح

  1-1 بیان مسئله تحقیق.. 2

  1-2- هدف‌های تحقیق.. 4

  1-2-1 هدف کلی.. 4

  1-2-2 اهداف جزئی.. 4

  1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. 4

  1-4 سئوالات و فرضیه‌های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) 5

  1-4-1 سوال اصلی.. 5

  1-4-2 سوال فرعی.. 5

  1-5-فرضیه‌های تحقیق.. 5

  1-6- مدل تحقیق.. 6

  1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی.. 6

  1-8- روش تحقیق.. 7

  1-9- قلمرو تحقیق.. 8

  1-10 جامعه‌آماری و حجم نمونه. 8

  1-11 محدودیت و مشکلات پژوهش... 8

  فصل دوم:مطالعات نظری

  مقدمه. 11

  2-1 جامعه‌شناسی.. 12

  2-1-1 هدف جامعه‌شناسی.. 14

  2-1-2 موضوع جامعه‌شناسی.. 15

  2-1-3- دیدگاه‌های جامعه‌شناسی.. 15

  2-2 نظریه کارکردگرائی.. 16

  2-2-1 نظریه تضاد. 18

  2-2-2 نظریه کنش اجتماعی.. 19

  2-3 ساختار اجتماعی.. 30

  2-3-1نهاد اجتماعی.. 32

  2-3-2انواع نهادهای اجتماعی.. 33

  2-3-3گروه‌های اجتماعی.. 33

  2-3-4پایگاه اجتماعی.. 35

  2-3-5 نقش‌ها 36

  2-3-6 انواع نقش ‌های اجتماعی.. 37

  2-4 فرهنگ... 38

  2-4-1خرده فرهنگ‌ها 41

  2-4-2 انواع فرهنگ... 42

  2-4-3 باورها 45

  2-4-4ارزش‌ها 46

  2-4-5 شخصیت... 47

  2-5 ادبیات... 50

  2-5-1 زبان و ادبیات... 52

  2-5 -1-1 زبان. 52

  2-5-1-2 رسالت ادبیات... 55

  2-5-1-3 جامعه‌شناسی ادبیات: 57

  2-5-1-4 زمینه‌های مورد مطالعه جامعه‌شناسی ادبیات... 59

  2-5-1-5نظریه‌های جامعه‌شناسی ادبیات... 59

  2-5-1-6 جامعه شناسی ادبیات و تقسیمات کلی آن. 71

  2-5-1-7 جامعه شناسی پدیده ادبی.. 71

  2-5-1-8جامعه‌شناسی ادبی یا جامعه شناسی آفرینش ادبی.. 73

  2-5-1-9جامعه‌شناسی محتوای اثر ادبی.. 75

  2-5-1-10 اجتماعات در ادبیات فارسی.. 77

  2-6زندگی هجویری.. 78

  2-6-1مقدمه کتاب کشف المحجوب... 80

  2-6-2کتاب کشف المحجوب... 83

  2-6-3 ارزش اجتماعی کتاب... 86

  2-6-4ارزش تاریخی کتاب... 86

  2-6-5 ارزش ادبی کتاب... 87

  2-6-6  اوضاع سیاسی ایران مخصوصا خراسان. 91

  2-7 نهاد دین.. 95

  2-7-1 تصوف در قرن پنجم. 99

  2-7-2سیر تصوف در ایران پس از جنید. 100

  2-7-3تصوف در سده چهارم هجری/ دهم میلادی: 101

  2-7-3-1 خرقه افکنی و جامه درانی: 104

  2-7-3-2 سماع. 107

  2-7-3-3 خرقه. 112

  فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق (متدولوژی) پژوهش

  روش شناسی (متدولوژی) پژوهش... 117

  مقدمه. 117

  3-1 روش تحقیق.. 117

  3-2 جامعه آماری.. 117

  3-3 حجم نمونه و روش اندازه‌گیری.. 118

  3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات... 118

  3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 118

  فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده‌ها

  مقدمه. 122

  4-1-ساختار اجتماع. 123

  4-1-1 نهاد اجتماع. 124

  4-1-1-1- اوضاع اجتماع. 124

  4-1-1-2زنان در جامعه آن روزگار. 125

  4-1-1-3مشاغل.. 127

  4-1-2نهاد سیاست... 129

  4-1-2-1رابطه هجویری با دربار غزنوی و سلجوقی.. 131

  4-2-2-1رابطه هجویری با مشایخ.. 133

  4-1-2-3 شخصیت های متصوفه. 134

  4-1-2-3-1 ابوالقاسم کرکانی.. 136

  4-1-2-3-2 ابوالقاسم قشیری.. 137

  4-1-2-3 -3از دیگر نام‌های درخشان در زندگی عارفانه هجویری ابوالعباس شقانی است: 139

  4-1-2-3-4 مظفر حمدان. 140

  4-1-2-3-5 ابوعلی الحسن بن ابی الحسن البصری.. 141

  4-1-2-3-6  ابوالقاسم الجنید بن محمد بن الجنید القواریری.. 142

  4-1-2-3-7 مالکم بن دینار. 143

  4-1-2-3-8 ابوالسحاق ابراهیم بن ادهم بن منصور. 143

  4-1-2-3-9ابوسعید فضل الله بن محمد المیهنی.. 144

  4-2 فرهنگ... 146

  4-2-1 باورها 148

  4-2-2 ارزش‌ها 150

  4-2-3 هنجارهای اجتماعی.. 152

  4-2-3-1رسوم اجتماعی.. 152

  4-2-3-2 رسوم اخلاقی.. 153

  4-2-3-3-کنترل اجتماعی.. 155

  4-3شخصیت هجویری.. 157

  4-3-1 صورت هجویری.. 158

  4-3-2 سیرت هجویری.. 160

  4-3-2-1دیدگاه هجویری در باب تصوف... 161

  4-4 تصوف... 164

  4-4-1 ارتباط فقر و تصوف از دیدگاه هجویری.. 164

  4-4-2دیدگاه هجویری در باب تصوف... 165

  4-3-2-1 صفات و ویژگی های اخلاقی هجویری.. 165

  4-3-2-1-1 تساهل و مردم داری از دیدگاه هجویری.. 165

  4-3-2-1-2- مدارا و عدم خصومت و بخشندگی.. 167

  4-3-2-2-طنز از دیدگاه هجویری.. 167

  4-3-2-3-شعر در نزد هجویری.. 170

  4-4-2-1 اعقاید. 172

  4-4-2-1-1 اعتقاد به خواب از دیدگاه هجویری.. 172

  4-4-2-1-2 رضا از دیدگاه هجویری.. 174

  4-4-2-1-3- دیدگاه هجویری در مورد صحو سکر. 175

  4-4-2-1-4  نماز از دیدگاه هجویری و بیان نظرات مشایخ.. 175

  4-4-2-1-5  محبّت از دیدگاه هجویری.. 176

  4-4-2-1-6  دوستی از دیدگاه هجویری.. 177

  4-4-2-1-7 دیدگاه هجویری راجع به سماع. 178

  4-4-2-1-8 تفسیر و تعبیر آیات و عبارات از دیدگاه هجویری.. 180

  4-4-2-1-9 دیدگاه هجویری راجع به  خرقه. 182

  4-4-2-1-10 خرق از دیدگاه هجویری.. 183

  4-4-2-1-11شرط مقعه پوشیدن از دیدگاه هجویری.. 185

  4-4-2-1-12 شرط پوشیدن مرقعات از دیدگاه هجویری.. 185

  4-4-2-1- 13 آداب و رسوم و سنت: از دیدگاه هجویری.. 186

  4-4-2-1-14 خرقه افکنی و جامه درانی: از دیدگاه هجویری.. 187

  4-4-2-1-15 آداب سفر و اقامت کردن در جایی از دیدگاه هجویری.. 191

  4-4-2-1-16 علم از دیدگاه هجویری.. 193

  4-4-2-1-17  ملامت از دیدگاه هجویری.. 194

  4-4-2-1-17-1 صورتِ ملامت راست رفتن.. 195

  4-4-2-1-17-2 صورتِ ملامت قصد کردن. 196

  4-4-2-1-18 اعتقاد به حل مشکلات از طریق ملامت از دیدگاه هجویری.. 198

  4-4-2-1-19 رسم ملامت از دیدگاه هجویری.. 199

  4-4-2-1-20 حج از دیدگاه هجویری.. 199

  4-4-2-1-20-1 بیان خاطرات حج از زبان دیگران. 200

  4-4-2-1-21 رحمت‌الهی  از دیدگاه هجویری.. 201

  4-4-2-1-22  قبض و بسط – وقت  از دیدگاه هجویری.. 202

  4-4-2-1-23 وقت... 203

  4-4-2-1-24 ریاضت ازدیدگاه هجویری.. 203

  فصل پنجم:نتیجه‌گیری

  5-1 نتیجه‌گیری.. 207

  5-2 پیشنهادات پژوهشی.. 209

  فهرست منابع. 210

  منابع:

   

  فهرست منابع

  - قرآن کریم

  - آریان پور، امیرحسین، جامعه‌شناسی هنر، تهران،  انتشارات گستره، 1391

  - اسکار پیت روبر، جامعه‌شناسی ادبیات، ترجمه مرتضی کتبی، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، 1388

  -انوری، حسن، فرهنگ کوچک سخن، تهران: سخن 1383

  - الجلابی هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان ‌مقدمه،  تصحیح و تعلیقات، تهران، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)  محمود عابدی، چاپ هفتم: 1390

  - باقری، مهری، مقدمات زبانشناسی، نشر قطره، چاپ ششم، 1382

  -برزگر خالقی- محمد رضا- عفت کرباسی، شرح گلشن راز ، چاپ هفتم، تابستان 1387، چاپ شرکت قلم

  - بروس کوئن- توسلی – فاضل – غلامعباس، رضا، مبانی جامعه شناسی تهران، انشتارات سمت چاپ دوازدهم، 1380

  - بشردوست، مجتبی موج ومرجان، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول، 1390

  - پروین، لارنس 1، روانشاسی نظریه و تحقیق، ترجمه محمد  جوادی و پروین کدیور، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رستا، چاپ دوم، 1373

  - پژوهش شرح، دشواری های کشف المحجوب هجویری مقدمه و شش باب اول، پژوهشگر مهناز نیز اری، تهران، 79/1378

  - ترابی، علی‌اکبر، جامعه‌شناسی ادبیات فارسی، تبریز، انتشارات فروغ آزادی، چاپ دوم، 1380

  - تسبیحی، محمد حسین، تحلیل کشف المحجوب و تحقیق در احوال حضرت داتا گنج بخش، ناشر کرسی هجویری شناسی، دانشکده خاور شناسی دانشگاه پنجاب لاهور، محل نشر،‌ایس، تی، پزترز، گوالمندی راولپندی، نشر تیرماه 1377

  - توسلی، غلام عباس، نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، سمت، 1383

  - جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، انتشارات ندای آریانا، چاپ اول‌، 1376

  -جامعه – فرهنگ – ادبیات، تهران، انتشارات چشمه، چاپ دوم، تابستان 1388،

  - جستجو در تصوف ایران، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،‌1386

  - حلبی، علی اصغر، مبانی عرفان و احوال، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ دوم، 1377

  - حیدرخانی، حسین،‌سماع عارفان، تهران، انتشارات سنایی،‌چاپ اول، 1374

  - دامادی، محمد، ابوسعید نامه، در بیان شرح حال و عقاید و افکار و روش زندگی ابوسعید ابوالخیر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1374

  - دهخدا، علی اکبر، معین محمد- سیدجعفر شهیدی، تهران، 1345

  - دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377

  - ر.ن. فرای، تاریخ ایران (جلد چهارم) ترجمه محمد حسین انوشه، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1380

  - روح الامین، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار، چاپ نهم، 1388

  - روح الامین، محمود، گرد شهر با چراغ در مبانی انسان شناسی، تهران، چاپ یازدهم، انتشارات عطار، 1385

  - زرین کوب، عبدالحسین، ارزش میراث صوفیه، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم، 1389

  - ستوده، هدایت الله، جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی، تهران، انتشارات آوای نور، چاپ دوم، 1381

  - سجادی، سید جعفر فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران، انتشارات طهوری،‌چاپ نهم، 1389

  - سجادی، سید ضیاء الدین، مقدمه‌ای بر عرفان و تصوف، تهران، انتشارات سمت، چاپ ششم، 1376

  - سلیم، غلامرضا، جامعه‌شناسی ادبیات یا اجتماعات در ادب فارسی، تهران، انتشارات قوس، چاپ اول، 1377

  - شیفعی کدکنی، محمدرضا، چشیدن طعم وقت از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، تابستان 1385

  - صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات ایران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ نوزدهم، 1383

  - عابدی،  محمود ، کشف المحجوب،تهران، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)  ، چاپ هفتم:،‌1390

  - غنی، قاسم، تاریخ تصوف در اسلام، تهران، انتشارات زوار، چاپ نهم، 1383

  - قرائی مقدم، امان الله، مبانی جامعه شناسی، تهران، انتشارات ابجد، چاپ هشتم، 1389

  - کمالی ایرج، جامعه شناسی با تاکید بردیدگاه‌های کارکرد گرائی، تضاد واکنش متقابل اجتماعی، تهران، انتشارات مریم، چاپ اول، 1381

  - کیانی،‌محسن، تاریخ خانقاه در ایران، تهران،‌انتشارات طهوری،‌چاپ اول، 1369

  - گریس، ویلیام ج، ادبیات و بازتاب آن، ترجمه بهروز غرب دفتری تهران، موسسه انتشارات آگاه،‌1363

  - گل محمدی، احمد، ‌جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران ، نشر نی،1381

  - گیدنز، آنتونی ‌جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چاپ یازدهم، 1383

  - گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه حسن پاوشیان، تهران، نشر نی،  چاپ پنجم، 1389

  - لوونتال، لئو، رویکرد انتقادی در جامعه‌شناسی ادبیات، ترجمه محمدرضا، شادرو، تهران، نشرنی،‌چاپ دوم، 1390

  - محمد بن منور، اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، مقدمه، تصحیح و تعلیمات دکتر شعیفی کدکنی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ نهم، 1389،

  - محمدی اصل، عباس، پارسنز و نظریه‌کنش، تهران، نشر گل آذین، چاپ اول،1390

  - نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی، تهران، نشر آگه، چاپ اول،1375

  -باسورث، ادموند کلیفورد، تاریخ غزنویان، ترجمه حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1385

  شفیعی کدکنی، محمدرضا، حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر،‌تهران، انتشارات سخن، چاپ هفتم، 1386

  مایر، فریتس، ابوسعید ابوالخیر حقیقت و افسانه، ترجمه مهر آفاق بایبوودی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1378

  مدرسی، محمد  علی، سماع، عرفان و مولوی، تهران، انتشارات یزدان، چاپ اول: 1387

  وحیدا، فریدون، جامعه‌شناسی در ادبیات فارسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان: 1388

  همایی، جلال‌الدین، تصوف در اسلام (نگاهی به عرفان شیخ ابوسفید ابوالخیر، تهران. نشر هما، چاپ سوم، پائیز: 1374

   

  مقالات

  فاضلی، نعمت الله، درآمدی بر جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

  فاضلی- فیروز و کریم‌پور، نسرین، جامعه شناسی ادبیات شاخه ها و روش‌ها، کتاب ماه ادبیات شماره 45/1389

  عسگری، حسنلو، عسگر، سیر نظریه‌های نقد جامعه شناسی ادبیات، ادبی پژوهشی، شماره چهارم: 87/1386

  - پوینده، محمد جواد، درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات، مجموعه مقاله (لویس گللدمن، میشل بوتور، ژاک دونت، ملانری زالامانسکی و...) تهران، انتشارات نقش جهان، چاپ دوم، 1390


موضوع پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), نمونه پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), جستجوی پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), فایل Word پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), دانلود پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), فایل PDF پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), مقاله در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), پروژه در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), پروژه درباره پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی), رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی)

پایان نامه ی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی این پژوهش در نظر دارد ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و زمینه های اجتماعی تاثیرگذار برآن در دوره پهلوی اول را به بررسی و واکاوی بشیند ، برای این منظور در وهله اول پژوهش قصد آن را دارد تا به مراجعه به زمینه های اجتماعیی دخیل برساختار قشربندی همچون سنت های اجتماعی،دین و سیاست آنها را بررسی نموده و سپس با بیان اوضاع سیاسی اجتماعی ایران ...

پيشينه­ي تحقيق: با نگاهي کوتاه به تاريخچه­ي فرهنگ نويسي در زبان فارسي، مي­بينيم که تا روزگار معاصر، فرهنگ­ها جنبه‌ي عام داشته؛ يعني به يک مقوله يا صنف، دسته و رشته­ي خاصّي

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بود. بدین منظور 54 نفر از افراد با سابقه اقدام به خودکشی به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان بندرعباس به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند علاوه بر این به همین تعداد نیز گروه شاهد از افراد عادی (بدون سابقه خودکشی) با در نظر گرفتن همسان­سازی از لحاظ سن، تحصیلات، جنسیت و وضعیت اجتماعی – اقتصادی توسط پژوهشگر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی«M.A.» چکیده هدف:سلامت اجتماعی تابعی از عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی است و دانش آموز دوره ابتدایی پس از ورودبه دوره دبیرستان و مرحله نوجوانی و بلوغ با محیط وشرایط جدیدی روبرو می شود که بازندگی قبلی اوومحیط اجتماعی گذشته اش متفاوت می باشد. این پژوهش به منظور بررسی نقش سلامت اجتماعی مبتنی‏بر آموزه‏های اسلامی در پرخاشگری ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، رشته تحقیق در ارتباطات چکیده سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه­های رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزه­های پژوهش علوم­اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است. به طور کلی میزان سرمایه­اجتماعی در هر گروه یا جامعه­ای نشان­دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است؛ همچنین وجود میزان قابل قبولی ...

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدچکیده رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر می‌باشد. به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است. از این جنبش هنری، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته و گرایش: مدیریت دولتی-تشکیلات و روش‌ها چکیده با توجه به عمق و وسعت اصول و اهداف فرهنگی نظام، مراکز متولی امور فرهنگی، در جهت تحقق این اهداف، می‌بایست از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار باشند. اتخاذ تصمیم با توجه به مبانی منطقی و اصولی، بخش مهمی در همه تصمیمات مبتنی بر روش علمی است و متخصصان سعی می‌نمایند که دانش خود را به حوزه ...

ثبت سفارش