پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

word 1 MB 30142 120
مشخص نشده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  پایان نامه حاضربه مطالعه نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قفقاز پرداخته و در این مسیر ضمن بررسی رویکردهای مختلف در زمینه روابط بین الملل و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مطالعه ویژگی های ، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه وروابط سیاسی، تجاری، امنیتی، فرهنگی و ...فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ارمنستان و سایر کشورهای حوزه قفقاز می پردازد.تحولات ساختار نظام بین‌الملل درسال 1991 و تغییر نظام دو قطبی، معادلات جهانی را به خصوص دربرخی مناطق اصلی جهان به گونه‌ای بنیادین تغییر داد.بیشترین این تأثیر در منطقه اورآسیا که زمانی قلمروی شوروی محسوبمی گردید، رخ داد.ظهور واحدهای مستقل، گذشته از تغییر نقشه جغرافیایی جهان، محاسبات ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی جدیدی برای منطقه از جمله حوزه قفقاز جنوبی به دنبال داشت.قفقاز، منطقه اتصال اروپا وآسیا و محل تلاقی تمدن‌های بزرگ، یکی از مناطق مهم ژئوپولیتیکی وژئواکونومیکی جهان به شمارمی‌رود. روسیه با نگاه امنیتی درصدد تثبیت موقعیت سیاسی،‌اقتصادی و نظامی گذشته خود در قفقاز است و ایالات متحده نیز با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و راهبری ژئوپولیتیک انرژی به دنبال توسعه نفوذ و منافع خود می باشد. همچنین قفقاز عرصه فعالیت بازیگرانی چون ترکیه، اسرائیل و اتحادیه اروپا است که با اهداف اقتصادی و سیاسی وارد این منطقه شده‌اند. در این میان، عوامل درون منطقه‌ای از جمله معادلات انرژی، بحران‌ها و مناقشات قومی، تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای این حوزه و بی‌ثباتی اقتصادی درگذار به اقتصاد آزاد نیز زمینه‌های مساعدی برای رقابت‌های شدید منطقه‌ای و جهانی فراهم آورده است. جمهوری ارمنستان یکی ازکشورهای حوضه قفقاز جنوبی و دارای مرز مشترک با ایران است.این کشورعلیرغم عدمدسترسی به آبهای آزاد و محاصره اقتصادی توسط دو کشور همجوار (جمهوری آذربایجان و ترکیه)، دارای موقعیت ژئوپلیتیک خاصی درمنطقه بوده و روابط دوستانه ای نیز با جمهوری اسلامی ایران دارد. دراین پایان نامه با هدف تبیین نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیک ایران در منطقه و تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط دو کشور از طریق بررسی اطلاعات گردآوری شده اینگونه استدلال شده استکه توسعه فعالیت های دیپلماتیک ، تجاری ، امنیتی و... فی ما بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان ، سبب ایجاد ثبات ، امنیت و توسعه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه گردیده واز سوی دیگر به استناد چنین استدلالی، توسعه روابط بین دو کشور سبب کاهش دخالت و ایجاد تنش توسط قدرت های منطقه ای نظیر ترکیه (در اجرای اهداف بلند پروازانه خود (پان ترکیسم))،خواهد گردید.

  کلید واژه: ژئوپلیتیک، قفقاز،جمهوری اسلامی ایران،ارمنستان ، پان ترکیسم.

  مقدمه:

   

  منطقه قفقاز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومی و دارا بودن ذخایر انرژی برای قدرت های منطقه ای (ایران ، ترکیه) و فرامنطقه ای (روسیه ، ایالات متحده آمریکا و..) از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.تحولات و شرایط بوجود آمده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه ، نظیر ختلافات قومی، بحران‌ها، بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی سبب گردید تا فرصت مناسبی برای نفوذ قدرت‌ های منطقه ای و فرامنطقه ای جهت بهره‌برداری از اوضاع نابسامان کشور های تازه استقلال یافته مستقر در این منطقه و اعمال سیاست‌های امنیتی و اقتصادی مورد نظر آنها فراهم گردد.

  اهمیت منطقه قفقاز سبب گردیده است تا از جمله مؤلفه‌های مهم امنیتی ایران بشمار آید. این منطقه که در قرون گذشته تحت سیطره ایران بوده، اینک محیط امنیتی ایران را با مرزهای زمینی مشترک به شدت متأثر کرده است. مرزهای مشترک و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی با بخشی از این منطقه، اگر چه مؤلفه‌هایی مؤثر و غیرقابل انکار در اهمیت نقش‌آفرینی ایران در قفقاز محسوب می‌شوند اما به دلیل تأثیر شرایط خارجی، انتظارات استراتژیک ایران را برآورده نکرده است. ازاین‌رو، جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از اتخاذ یک استراتژی مناسب و مبتنی بر واقع‌گرایی جهت تضمین منافع خود نه تنها در سطح کشورهای منطقه قفقاز بلکه در سطح منطقه اصلی اورآسیا و سرانجام در سطح کلان نظام بین‌المللی می‌باشد. منطقه قفقاز و خصوصا شاخه فرعی آن قفقاز جنوبی،هم برای قدرت‌های بزرگ بعنوان محل تلاقی اتحادیه اروپا، ، ناتو ، ترکیه با آسیای مرکزی وهم برای جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قومی، مرزی ، سرزمینی وامنیت ملی دارد.لذا تحقیق و مطالعه در مورد مسایل این منطقه و پیامدهای آن برای ایران، و ارائه راهکارهایی در راستای تأمین منافع ملی ایران در قفقاز جنوبی از طریق ایجاد ارتباط مستحکم با جمهوری ارمنستان که پیوندی ناگسستنی از لحاظ تاریخی ، فرهنگی وامنیتی با ایران دارد امری ضروری است .

  غرب پس از فروپاشی شوروی با توجه به خلاء قدرت پدید آمده تلاش نمود در منطقه اوراسیا و به طور اخص در حوضه قفقاز ودرچهارچوب اهداف ژئوپلیتیک (تئوری هارتلند و ریملند ) اقدام به ایجاد مناسبات دوجانبه با کشورهای تازه استقلال‌ یافته و نیز شکل‌گیری و تقویت سازمانهای منطقه‌ای همسو با اهداف خود نماید.در این میان، آمریکا طی دو دهه گذشته به ویژه پس از یازده سپتامبر توجه بیشتری به آسیای مرکزی و قفقاز از نظر موقعیت استراتژیک آن نشان داده است. روسیه نیز ضمن رصد تلاش غرب برای گسترش نفوذ در عرصه‌های سیاسی و امنیتی به ویژه منابع انرژیمنطقه، سعی بر حفظ نفوذ سنتی خود در منطقهاز طریق بهبود مناسبات ، ایجاد معاهدات تجاری و نظامی با کشورهای منطقه می نماید. از این رو منطقه قفقاز جنوبی نیازمند آن است که در برهه کنونی با روند رو به رشد منطقه گرایی و جهانی شدن، سیاستهایی را اتخاذ نماید تا ضمن تضمین منافع کشور های منطقه ، زمینه ثبات و به تبع آن پیشرفت ملل منطقه را فراهم آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود در این بین سهم بسزایی را می تواند ایفا نماید.بدین لحاظ در این پایان نامهتلاش گردیده است تا ضمن توصیف وضعیت یکی از مراکز کلیدی تاریخی – جغرافیایی دنیا یعنی حوزه قفقاز جنوبی و تحلیل عناصر موثر در توسعه مناسبات سیاسی، امنیتی و تجاری بین کشور های منطقه، بطور اخص نقش جمهوری ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

  پایان نامه حاضر در پنج فصل تدوین گردیده است :

  فصل اول : در این فصل ، بیان مسئله تحقیق ، اهمیت  تحقیق ، اهداف تحقیق ، سئوال و فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق ، پیشینه و محدودیت ها ی تحقیق تشریح گردیده است.

  فصل دوم : در این فصل ، مفهوم ژئوپلیتیک ، موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای منطقه قفقاز و موقعیت روسیه در منطقه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

  فصل سوم : در این فصل به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ارمنستان در اعصار گوناگون ، فرصت ها و تحدید ها و چشم انداز ژئوپلیتیک این کشور پرداخته شده است.

  فصل چهارم : این فصل شامل یافته های تحقیق بوده و نقش ارمنستان در پیوند ایران با منطقه قفقاز، بالکان، روسیه ، جلو گیری از نفوذ پان ترکیسم و همچنین چشم انداز روابط ژئوپلیتیک ایران و ارمنستان در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

  فصل پنجم : در این فصل که شامل ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری است ، سئوالات تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و به فرضیه ها ی تحقیق پاسخ داده شده است. درآخرنیز پیشنهادات تحقیق ارایه گردیده است.

  بیان مسئله

  این تحقیقبه بررسی وشناسایی عناصر ژئوپلیتیکی در سطح روابط دوجانبه ایران و ارمنستان و تهدیدات و فرصتهای ناشی از آن می پردازد. پس از فروپاشی شوروی، ارمنستان مشکلات زیادی با همسایگان خود به جزء ایران داشته، که تاکنون حل نشده باقی مانده است. ارمنستان در حال حاضر نمی تواند از مرزهای خود با آذربایجان برای حمل و نقل استفاده کند، همچنین با وجود مشکلاتی که با کشور ترکیه در خصوص نسل کشی ارامنه در زمان عثمانی ها دارد نمی تواند از مرزهای خود با این کشور نیز استفاده کند.با وجود آنکه ارمنستان درصدد آن است تا از مرزهای گرجستان که در شمال این کشور قرار دارد برای حمل و نقل استفاده نماید اما با وجود درگیریهای منطقه ای چنین کاری امکان پذیر نمی باشد.در چنین شرایطی روابط ارمنستان با جمهوری اسلامی ایران اهمیت بیشتری پیدا می کند و پر رنگ تر می شود.با وجود آنکه ضعف ژئوپلیتیکی ارمنستان روابط این کشوررا با کشور های مختلف تعیین می کند اما همچنان فاکتورهای سیاسی زیادی دراختیار ارمنستان است تا بتواند نقش بهتری را ایفا کند، لذا جمهوری اسلامی ایران به درستی تلاش می کند که با نفوذ خود در منطقه، قدرت ترکیه را تحت شعاع قرار دهد و برای ایجاد موازنه در رابطه ترکیه و جمهوری آذربایجان، رابطه خود با ارمنستان را تقویت نماید. همین هدف نیز در سیاست های ارمنستان در قبال ترکیه به چشم می خورد. با وجود آنکه ارمنستان اعلام کرده است که به طور استراتژیک با روسیه همپیمان است اما کمک هایی که ارمنستان از امریکا دریافت می کند با کمک هایی که روسیه به این کشور می کند قابل مقایسه نیست. اگر چه در خصوص درگیریهای قره باغ آمریکا با دیدگاه دیگری به مسئله می پردازد.امریکا بدون توجه به درگیریهای منطقه ای از جمهوری آذربایجان می خواهد تا پایگاه های نظامی خود را در این کشور مستقر کند و این در حالی است که در مقابل افرایش روابط دو جانبه ایران و ارمنستان سکوت اختیار می کند. امریکا نگران همکاری های کشورهای مسلمان منطقه از جمله آذربایجان، ترکیه و ایران با یکدیگر است. لذا با توجه به این نگرش این تحقیق قصد دارد تا به بررسی و واکاوی نقش جمهوری ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بپردازد وفرصت ها ، تهدیدها و راهکارهای موجود در این خصوص راشناسایی و در پایان پیشنهادهایی نیز ارائه نماید.

   

  1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

  آنچه که تحقیق دراین زمینه را ضروری جلوه می دهد شناخت جاایگاه روابط ایران با جمهوری ارمنستان به لحاظ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نفوذ قدرتهای منطقه ای ، فرامنطقه ای ، اختلافات قومی و سرزمینی در منطقه ، گسترش حیطه نفوذ نهاد ها وسازمان های بین المللی (نظیر ناتوو ...) به شرق از جمله مواردی است که امنیت و ثبات منطقه قفقاز را به مخاطره انداخته است. بنابر این لزوم افزایش کیفی روابط دو کشورایران و ارمنستان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. از آنجایی که تحقیق خاصی تا کنون در این زمینه صورت نگرفته است موجب ایجاد انگیزه جهت انتخاب موضوع تحقیق گردید. به امید آنکه زمینه جهت تحقیقات بیشتر فراهم آید.

   

  1-3-اهداف تحقیق

   تبیین نقش و جایگاه کشور ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

   تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط  دو کشور ایران و ارمنستان به منظور رفع موانع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز.

  تحلیل نقش فرصت ها در ایجاد همگرایی بین دو کشور و افزایش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز.

   

  1-4-سؤال تحقیق

  ارمنستان در توسعه ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران از چه نقشی برخورداراست؟

   

  1-5- فرضیه های تحقیق

  - کشور ارمنستان می تواند موجب توسعه حوزه ژئوپلتیک ایران در منطقه قفقاز گردد.

  -ارمنستان می تواند در استراتژی مقابله ایران با پان ترکیسم موثرباشد.

   

  1-6- روش تحقیق و مراحل انجام آن

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی به منظور ایجاد سهولت دربررسی مسائل اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی جمهوری ارمنستان و با تأکید بر روش مطالعه کتابخانه ای و استفاده از نقشه، آمار و جدول استفاده گردیده است.شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از مجلات و شبکه جهانی اینترنت می باشد.این تحقیق در 5 فصل تنظیم شده است؛ فصل اول: کلیات تحقیق  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق  فصل سوم: تحلیل ژئوپلیتیک منطقه مورد مطالعه  فصل چهارم: یافته های تحقیق  فصل پنجم: نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها می باشد.

   

  1-7-ادبیات تحقیق

  در ارتباط با جمهوری ارمنستان تعدادی کتب ومقاله نگاشته شده است از جمله؛ روشندل (1375) درکتابی با عنوان: سیاست و حکومت در ارمنستان، که توسط وزارت امورخارجه ( موسسه چاپ و انتشار) منتشرگردیده به بررسی نقش حکومت و سیاست درکشورارمنستان پرداخته است.واعظی (1384) درکتابی با عنوان؛ ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز ( بنیان ها و بازیگران )، که توسط وزارت امورخارجه به چاپ رسانیده به بحث وبررسی درارتباط با ژئوپلیتیک بحران درآسیای مرکزی وقفقاز، خصوصا" کشور ارمنستان پرداخته است . بیات (1380) درکتابی با عنوان؛ طوفان بر فراز قفقاز: نگاهی به مناسبات منطقه ای ایران، جمهوری ارمنستان و گرجستان در دوره نخست استقلال، که توسط وزارت امور خارجه منتشر گردیده است به بحث وبررسی درخصوص مناسبات ایران وارمنستان پرداخته ومسایل دوجمهوری وهمچنین جمهوری گرجستان رابه لحاظ تاریخی وسیاسی مورد ارزیابی قرارداده است. قیصری و گودرزی (1388) درمقاله ای مشترک با عنوان؛ روابط ایران وارمنستان (فرصت ها وموانع) که درمجله حقوق وعلوم سیاسی، سال دوم شماره 3سال به چاپ رسیده به بحث وبررسی منطقه قفقاز وروابط ایران وارمنستان پرداخته ومعتقدند منطقه قفقازاز گذشته های دور، چه به عنوان بخشی از سرزمین وچه به عنوان حوزه نفوذ همواره مورد توجه ایران بوده است و جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیوندهای تاریخی دوملت واراده دوطرف وداشتن امتیاز همسایگی، همکاریهای گسترده اقتصادی، با جمهوری قفقاز جنوبی واز جمله ارمنستان داشته است. امکانات ونیازهای ارمنستان درزمینه های انرژی، حمل ونقل ، صنایع ومعادن، نیروی کارارزان،تخصص وتکنولوژی درساخت مصنوعات وموقعیت جغرافیایی این کشور ازیک سو وموقعیت مناسب ایران وتخصص وتجربه ایران دربهره برداری از معادن، داشتن تکنولوژی روز برای تولید برخی کالا، منابع غنی انرژی وراههای مواصلاتی گسترده از سوی دیگر، ظرفیت های مطلوب دوکشور برای گسترش همکاری های اقتصادی را فرآهم آورده است.

  Abstract

   

  This article studies Armenia Republic role in Islamic Republic of iran

   geopolitical development in Gafgaz region and along this while considering different solutions in the international relations field and regional and beyond regional powers, it studies the geographical, geoeconomical and geopolitical features of the region and political, commercial, security, cultural, martial and … between Iran Islamic Republic an d Armenia Republic and other countries in Ghafghaz region and beyond regional powers.

  The changes of international system structure in 1991 and the changes of bipolar system, changed the global equation in a basic way, specially in some of the essential regions of world.The maximum affect occurs in ourAsia region which includes the Soviet territory. Despite the changing world’s geographical plan,the ccurrence of independent units results new geopolitical and geostrategical accounting for the region such as Gafgaz domain. Ghafghaz, the Asia and Europe connection area and the great civilization’s junction, accounts for one of the global geopolitical and geoeconomical important regions. Russia in a secure view tries to stabilize it’s previous political, economical and martial situation in Ghafghaz and also The United States follows it’s influence and profits by economical investment and conducting geopolitical energy. Southern Ghafghaz (Azerbaijan, Armenia and Gorgestan Republics) is also the activity domain of actors like Turkey, Israel and European union which entered the region by economical and political aims. Meanwhile, the interregional items like the energy equations, crisis and ethnical disputes, social political transformations of the countries within this domain and t economical in stability in accordance with free economic, provided suitable fields for global and regional strict challenges.

  Armenia Republic is one of the southern region and it has got a common border with Iran. This country despite of inaccessibility to free water and economical besieging by the two neighbor countries (Azerbaijan Republic and turkey) has special geopolitical situation in the region and also has friendly relations with Iran Islamic Republic. Therefore it can be concluded that the development of diplomatic, commercial, security and etc activities between Iran Islamic Republic and Armenia Republic causes the stability and security in the region and develops Iran penetration and on the other hand, parallel to such a result will cause the reduction of interference and will induce stress by regional powers (like Turkey) in executing it’s overreaching goals.

  Key words: Islamic Republic of iran,Gafgaz,geopolitica,Armenia,like Turkey

   

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

  چکیده......................................................................................................................... ز

  مقدمه.......................................................................................................................... 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- بیان مسئله............................................................................................................... 4

  1-2- اهمیت و ضرورتتحقیق............................................................................................. 4

  1-3- اهداف تحقیق.......................................................................................................... 5

  1-4- سئوال تحقیق........................................................................................................... 5

  1-5- فرضیه های تحقیق................................................................................................... 5

  1-6- روش تحقیق و مراحل انجام آن................................................................................ 5

  1-7- ادبیات تحقیق.......................................................................................................... 6

  1-8- محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی تحقیق................................................................. 8

  1-9- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق............................................................................... 8

  1-10- اهداف کاربردی بهره وران تحقیق........................................................................... 8

  1-11- جنبه نو آوری تحقیق............................................................................................. 8

  1-12- واژه ها و مفاهیم.................................................................................................... 9

  1-12-1- توسعه.............................................................................................................. 9

  1-12-2- ژئوپلیتیک......................................................................................................... 9

  1-12-3- منافع ملی......................................................................................................... 9

  1-12-4- روابط بین الملل............................................................................................... 9

  1-12-5- همگرایی ......................................................................................................... 9

  1-12-6- ارمنستان ......................................................................................................... 10

  1-12-7- جمهوری اسلامی ایران ..................................................................................... 10

  1-12-8- قفقاز............................................................................................................... 10

   

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

  فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

  2-1- مفهوم ژئوپلیتیک...................................................................................................... 13

  2-1-1- تعریف و ویژگی ها............................................................................................. 13

  2-1-2- عوامل تاثیر گزار بر ژئوپلیتیک............................................................................... 13

  2-1-2-1- عوامل ثابت.................................................................................................... 14

  2-1-2-2- عوامل متغیر.................................................................................................... 16

  2-2- موقعیت ژئوپلیتیک کشورها....................................................................................... 17

  2-2-1- موقعیت محصور در خشکی................................................................................. 18

  2-2-2- موقعیت دسترسی به دریاها و اقیانوس ها............................................................... 18

  2-3- موقعیت ژئوپلیتیک شوروی (سابق............................................................................. 19

  2-3-1- جمهوری های حوزه بالتیک.................................................................................. 20

  2-3-2- جمهوری های قفقاز............................................................................................ 20

  2-3-3- جمهوری های آسیای مرکزی................................................................................ 25

  2-4- موقعیت جمهوری های قفقاز پس از فروپاشی شوروی (سابق...................................... 25

  2-4-1- استقلال جمهوری های قفقاز................................................................................ 27

  2-4-2- تحلیل نقش ایران در جمهوری های قفقاز.............................................................. 28

  2-4-3- تحلیل نقش ترکیه در جمهوری های قفقاز............................................................. 30

  2-4-4- تحلیل نقش روسیه در جمهوری های قفقاز............................................................ 32

  2-5- تحلیل بحران های مختلف در قفقاز........................................................................... 33

  2-6- تحلیل چشم انداز ژئوپلیتیک جمهوری های قفقاز....................................................... 35

   

  فصل سوم : تحلیل ژئوپلیتیک جمهوری ارمنستان

  3-1- تاریخ جغرافیای ارمنستان.......................................................................................... 37

  3-1-1- دین و فرهنگ..................................................................................................... 39

  3-1-2- موقعیت ژئوپلیتیک ارمنستان................................................................................. 41

  3-1-2-1- موقعیت ارمنستان قبل از شوروی (سابق............................................................ 42

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

  3-1-2-2- موقعیت ارمنستان در زمان شوروی (سابق.......................................................... 44

  3-1-2-2- 1- مناقشه قره باغ.......................................................................................... 44

  3-1-2-3- موقعیت ارمنستان پس از فروپاشی شوروی (سابق.............................................. 46

  3-1-2-3- 1- موقعیت جغرافیایی ارمنستان....................................................................... 49

  3-1-2-3- 2- موقعیت نسبی ارمنستان.............................................................................. 49

  ........................................................................................................................................ 3-1-2-3-3- وسعت و شکل................................................................................................................................. 50

  3-1-2-3-4- توپوگرافی و مرزهای سیاسی....................................................................... 51

  3-1-2-3-5- اقوام و جمعیت.......................................................................................... 52

  3-1-2-3-6- فرصتها و تهدیدهای ژئوپلیتیک.................................................................... 53

  3-3- تحلیل چشم انداز ژئوپلیتیک ارمنستان........................................................................ 57

   

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1-نقش ارمنستان در پیوند ایران با قفقاز.......................................................................... 60

  4-1-1- پیوند ایران با گرجستان........................................................................................ 61

  4-1-2- پیوند ایران با بالکان............................................................................................. 64

  4-1-3- پیوند ایران با روسیه............................................................................................. 68

  4-2- نقش ارمنستان در عدم یکپارچگی پان ترکیسم............................................................ 70

  4-2-1- عدم یکپارچگی اقتصادیارمنستان........................................................................... 72

  4-2-2- عدم یکپارچگی سیاسی و نظامی ارمنستان.............................................................. 73

  4-2-3- عدم یکپارچگی فرهنگی اجتماعی ارمنستان............................................................ 75

  4-3- جایگاه ایران در استراتژی جمهوری ارمنستان.............................................................. 76

  4-3-1-حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان................................................................... 80

  4-3-2-جایگاه ژئواکونومیک یارمنستان............................................................................... 83

  4-3-3- جایگاه ژئوکالچر ارمنستان.................................................................................... 84

  4-3-4-جایگاه امنیتی ارمنستان.......................................................................................... 85

  4-3-5-جایگاه زیست محیطی........................................................................................... 87

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

  4-4- چشم اندازروابط ژئوپلیتیک ایران و ارمنستان در منطقه و قفقاز..................................... 89

   

  فصل پنجم: ارزیابی فرضیه ها ونتیجه گیری

  5-1- مقدمه...................................................................................................................... 96

  5-2- بررسی سئوالات تحقیق و پاسخ به فرضیات............................................................... 97

  5-3- پیشنهادات تحقیق.................................................................................................... 101

  5-3-1- پیشنهادت مبتنی بر یافته های پژوهش................................................................... 101

  5-3-2-1- تلاش برای ارتقاء هر بیشتر روابط سیاسی بین دو کشور..................................... 101

  5-3-2-2- توسعه روابط تجاری بین دو کشور................................................................... 101

  5-3-2-3- همکاری در بخشهای نظامی فنی و علمی.......................................................... 101

  5-3-2-4- فعالتر نمودن رایزنهای فرهنگی و بازرگانی در جمهوری ارمنستان........................ 102

  5-3-2-5- حمایت مالی و اعتباری دولت ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی از شرکتهای داخلی جهت حضور قوی در بازار کشورهای منطقه و................................................................................................. 102

  5-3-2-6- پیشنهاد به سایر محققین.................................................................................. 102

   فهرست منابع و ماخذ........................................................................................................ 104

  منبع:

  فهرست منابع

  کتاب ها:

  امیراحمدیان ، بهرام ،1381،جغرافیای کامل قفقاز،انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح،تهران

  امیراحمدیان، بهرام ،1373، قره باغ از دیر باز تا کنون، بررسی رویدادهای فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز سال دوم شماره 4.

  امیر احمدیان،بهرام ،1373،پتانسیل های حمل و نقل درقفقازو نقش ژئوپلیتیکی آنها ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، وزارت امور خارجه ،  شماره 8 .

  امیر احمدیان ، بهرام ،1376،جغرافیای قفقاز، انتشارات ،وزارت امور خارجه،تهران.

  امیر احمدیان، بهرام ،1380، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی ،انتشارات وزارت امورخارجه،تهران.

   امیر احمدیان ، بهرام ،1381،جغرافیای کامل قفقاز،انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح،تهران.

   امیر احمدیان ، بهرام ،1385، نفت و امنیت در قفقاز،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،  انتشارات وزارت امور خارجه ، شماره 56.

   امیر احمدیان ،بهرام ،1386، کتاب سبز جمهوری آذربایجان، انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.

  امیر احمدیان ، بهرام،1378، روند تحولات در بحران قره باغ ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، انتشارات وزارت امور خارجه ، شماره 28

   امیر احمدیان ، بهرام ،1387، بحران گرجستان طرفهای درگیر ، علتها و پیامد ها ،اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره 251-252 .

   ابراهیمی،شهروز و مصطفی محمدی،1390،رقابت روسیه وآمریکا درقفقاز جنوبی،مطالعات اوراسیای مرکزی، سال 4 ،شماره 9

   امیر احمدیان ، بهرام ،1387، بحران گرجستان طرفهای درگیر ، علتها و پیامد ها ،اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره 251-252

   افشردی، محمد حسین ،1381، ژئوپلتیک قفقازوسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سپاه پاسداران،تهران

   آسایش،محمدجواد،1389،بررسیوتحلیل فعالیت های فرهنگی دربالکان،نشریهعلومسیاسی، پژوهش های منطقه ای، شماره 4

   بیات، کاوه ،1370، ناسیونالیسم ترک و ریشه های تاریخی آن،مجله مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز، شماره چهارم.

   تقوی اصل ،سید عطاء، 1379، ژئوپلیتیک جدید ایران : از قزاقزستان تا گرجستان ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،تهران.

   حافظ نیا ، محمد رضا،1386،فصلنامه راهبرد دفاعی ، سال پنجم، شماره 18

   حبیبی، امین سلاله،1381)، نقش امریکادر منطقه خزر : نقش قدرتهای خارجی ، موسسه مطالعات دریای خزر، انتشارات وزارت امورخارجه،تهران.

   حامد کاظم زاده،۱۳۸۸،ریشه‌ها و ابعاد قوم‌گرایی در قفقاز شمالی و مناقشات بالقوه بعد از درگیری روسیه و گرجستان، مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: وزارت امور خارجه.

   حیدری، جواد، 1383، دیدگاه امنیتی ارمنستان در قفقاز جنوبی ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 46 .

   حافظ نیا،محمدرضا، 1379، تعریفی نو از ژئوپلیتیک، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره 59و58

  حافظ نیا،محمدرضا ،1379، تعریفی نوازژئوپلیتیک، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره 59و58.

  حیدری، جواد، 1383، دیدگاه امنیتی ارمنستان در قفقاز جنوبی ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز، شماره 46 .

   حسن خانی ، محمد و بغیری،علی، 1388 ،رقابت قدرت های بزرگ درآسیای مرکزی و قفقاز : بررسی تطبیقی نقش چین واتحادیه اروپا در منطقه ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 67 .

  خطیبی، عطیهوفاخران، سیما،1391، مقایسه رویکرد زیست محیطی برنامه سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران،

  خرازی ، کمال ،1381، یازدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز، مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز : امنیت در قفقاز جنوبی ، نشر ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه،تهران.

  دهنوی ، نظامعلی،1383، ایرانیان مهاجر در قفقاز، انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.

  هنورد، حمید،1381، سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.

  روشندل، جلیل وقلی پور،رافیک، 1373 ،سیاست و حکومت در ارمنستان ،انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.

  رحیمی، مصطفی،1373 ، چرا شوروی متلاشی شد، انتشارات البرز،تهران.

  رنجبر، مقصود، 1387، ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نشر مطالعات راهبردی وزارت امور خارجه،تهران.

  زارعی، بهادر،1385 ، نگرشی بر سیاست خارجی ایران در مناطق ژئوپلتیک خزر و آسیای جنوبی، بهمن برنا، تهران.

  زین العابدین ، یوسف ،1387، پیامدهای سیاسی عملکرد کشورهای محور ژئوپلیتیک در قرن 21 ، مطالعه موردی ایران و ترکیه

  سجادپور،سید محمد کاظم،1391،روابط امنیت و توسعه آسیایی میانه و قفقاز،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 4 .

  سجادپور، سید محمد کاظم،1383، کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران.

  سجادپور، سید محمد کاظم ،1386، سیاست خارجی ایران : چند گفتار در عرصه نظری و علمی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، انتشارات وزارت امور خارجه،تهران

  شر بیانی ،قوام ،1387، امنیت ایران ورویکرد ناتو درآسیای مرکزی و قفقاز، نشردفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

   صدیق بطائی اصل، میرابراهیم ،1385، روابط اقتصادی وسیاسی ارمنستان با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره 56 المللی وزارت امور خارجه

  عنایت الله، رضا، ۱۳۷۲، گرجستان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ۴. تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،

  عزتی ، عزت اله ،1372، ژئوپلیتیک ،تهران، انتشارات سمت

  عزتی ،عزت اله ،1384، ژئواستراتژی، انتشارات سمت،تهران

  عطایی، فرهاد،1391، ایران وکشورهای قفقاز جنوبی،مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، سال پنجم شماره 10.

  عزتی ،عزت اله ،1384 ،ژئواستراتژی، انتشارات سمت،تهران

  علی بابایی،غلامرضا ،1384،فرهنگ سیاسی آرش،نشرآشتیان،تهران

  فانی ، کامران ،1388، دایره المعارف تشیع ،نشر شهید سعید محبی،تهران.

   فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز، 1388، گزارش میز گرد ایران و ارمنستان  انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.

  فلاحت پیشه ،حشمت اله ،1380، تحولات امنیتی امریکا در آسیای مرکزی و قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، نشر ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،تهران.

   قاسمی،موسی ،1384، امنیت درقفقاز جنوبی، مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز ،نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه،تهران

  کرمی ،جهانگیر،1388، بازی بزرگ جدید قفقاز و پیامد امنیتی آن بر آیندگان، مجله سیاسی دفاعی ، شماره 2-1

  کوزه گرکالچی،ولی،1391، گسترش اتحادیه اروپا به قفقازجنوبی:طرح مشارکت شرق، پژوهش نامه سیاست خارجی، شماره 22.

  کرمی ،جهانگیر،1388،بازی بزرگ جدید قفقاز و پیامد امنیتی آن بر آیندگان ، مجله سیاسی دفاعی ، شماره 2-1 .

  گل افروز،محمد،1388،تاثیرژئوپلیتیک انرژی(نفت وگاز)بر روابطایران وروسیه،پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی رشت.

   گیتا شناسی،1374، راهنمای کشورهای مستقل مشترک المنافع و کشورهای بالتیک ، انتشارات سازمان جغرافیای و کارتوگرافی،تهران.

  منابع و ظرفیتهای آسیای مرکزی و قفقاز،1374 ، مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، وزارت امور خارجه،تهران..

  مشفقی فر، ابراهیم ،1383 ، تحولات قفقازجنوبی و نقش قدرتهای منطقه ای وفرامنطقه ای، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 46.

  مجتهدزاد،پیروز،1379، ژئوپلیتیک ، انتشارات سمت،تهران.

  نقیب زاده ، احمد،1378، موضعی تداقعی ، همشهری دیپلمات ، شماره 18.

  نوری،علیرضا،1392،ایران وسیاست منسجم خاورمیانه ای، مجله اسلام تایمز.

  نصیری،قدیر،1384،نفت ومعمای امنیت درخاورمیانه جدید،فصلنامه راهبرددفاعی،شماره7.

  واعظی،محمود،1386، ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی وقفقاز (بنیان ها وبازیگران )،انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.

  واعظی،محمود،1388،میانجیگری درآسیای مرکزی و قفقاز،انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.

  واعظی،محمود،1387،ژئوپلیتیک بحران درآسیای مرکزی وقفقاز (بنیان هاوبازیگران)،  انتشارات وزارت امور خارجه،تهران..

  وزارت امور خارجه ،1388،ارمنستان، نشر وزارت امورخارجه ،تهران.

  هرسنی، صلاح الدین ،1386، حیات سرزمینی،نشر همشهری دیپلمات،شماره 18.

  یزدانی عنایت اله ،1387، تاثیر بحران های منطقه ای در قفقاز بر امنیت انرژی : رویارویی در قفقاز- ریشه ها ، ابعاد و پیامدها ، انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.

  سایت ها:

   

  http://www.armen12.com/armenia.htm

  http://fa.wikipedia.org

  Washington Quarterly,winter2002,pp221-23

  http://www.iras.ir

  http://www.armanestan.com

  http://www.restarmenia.com/map-of-armenia.html

  http://www.civilica.com/Paper-ESPME02-ESPME02_005.html

  (forum/index.phptopic=16211.0;wap2/

  http://www.islamtimes.org(http://www.bashgah.net/pages-10286.html

  http://www.arannews.ir/viewDetail

  http://www.azararan.ir/fa/index2.php?option=com_content&ta

  http://aftab.ir/articlec/politicalnistory/clc1258619168caucasuspl.php

  http://noorportal.net/printarticle.aspx?id=28121

  http://pers.iran.ru/news/analytics

  http://fa.wikipedia.org/wik

  http://qafqaz.ir/fa

  http://www.farsnews.com/newstext.php

  http://pers.iran.ru/news/analytics


موضوع پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, نمونه پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, جستجوی پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, فایل Word پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, دانلود پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, فایل PDF پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, تحقیق در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, مقاله در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, پروژه در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, پروژه درباره پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

چکیده ندارد 1مقدمه «سیاست خارجی هر کشوری ادامه سیاست داخلی آن کشور است»، این عبارت یکی از جمله‌های معروف و کلاسیک در عرصه علم سیاست به شمار می‌رود که شاید بتوان مصداق واقعی آن را در عرصه تحولات داخلی و خارجی کشوری مانند ترکیه به خوبی مشاهده نمود. در واقع سیر تحولات تاریخی جامعه ترکیه نشان می‌دهد که در طی چند دهۀ پر فراز و نشیب، از بطن کشمکش میان اسلام‌گرایان و سکولارها، شاگردان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای سیاسی چکیده : فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر به شکل گیری پنج جمهوری تازه تاسیس در منطقه آسیای مرکزی شد؛ منطقه ای که به دلیل شرایط ویژه ژئوپلیتیک خود شاهد حضور کشورهای متعدد در خود بوده است. از یک سو شرایط خاص جغرافیایی منطقه و از سویی دیگر اهمیّت ژئواکونومی، آسیای مرکزی نه تنها باعث توجه روسیه برآمده از قدرت مضمحل شده شرق ...

گروه تحصیلات تکمیلی جغرافیا جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد « M . A » چکیده نقش بسزای تمبر، در حمل و نقل مرسولات پستی، چه در داخل کشورها و چه برای ارسال آنها به کشورهای جهان، برکسی پوشیده نیست؛ که با توجّه به قرارگرفتن آن در جغرافیای سیاسی کشورها، اهمیّت بیشتری پیدا می کند. وکشورها، می توانند با استفاده از آن، علاوه بر ارسال مرسولات پستی و دیگر خدمات پستی، فرهنگ و تمدّن و جاذبه های ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده دراین پژوهش سعی شده که با بررسی نظریه های جغرافیای سیاسی و تحولات آتی که در روند این نظریه‎ها گذشته است یک بررسی اجمالی صورت گیرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی و هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند. سایر نظریه ها ملهم از این دو نفراست. هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند هالفرد مکیندر، نظریه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی چکیده : سیاست خارجی ایران در سه قرن اخیر بر روی مرزهای غربی کشور بود ، اما عملاً این کشور از سوی مرزهای شرقی خود دچار صدمات مهمی شده است، به ویژه پس از تقسیم شبه قاره به سه کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزی میان هند و پاکستان از یک سو و پاکستان و افغانستان از سوی دیگر و نیز وقوع کودتای کمونیستی در افغانستان در ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیای سیاسی ایثار و شهادت ، مفاهیمی ارزشمند در همه ی جوامع بشری هستند . همه ی ملّت ها به فداکاران ، جانبازان و سلحشوران خود به دیده احترام می نگرند ؛ لیکن شیوه های این تقدسگرایی و احترام متفاوت است . درآموزه های اسلامی ، جوهره فرهنگ ایثار و شهادت از خودگذشتگی ، اخلاص و آزادمنشی هوشمندانه و هدفمند است.ترویج و اشاعه ی فرهنگ ایثارو شهادت ، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی چکیده تأمین امنیت ملی از اولویت های دولت ها در سیاست گذاری ملی و منطقه ای محسوب گردیده که همواره در تدوین آن تلاش می شود ؛ تهدیدها ، چالش ها و فرصت ها شناسایی و نیز تأثیر مکان های مختلف جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیرد . امنیت ملی به الزاماتی اشاره می کند که بقای دولت ملی را از طریق بکارگیری اقتصاد ، ارتش و توان سایسی و استفاده از ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.A رشته :جغرافیای سیاسی چکیده: ورود غیر قانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغانی و پاکستانی از دیرباز بعنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی مطرح بوده و این مسئله در طول سال های گذشته از منظر آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، زاغه نشینی و بزهکاری از سوی صاحب نظران و کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ...

چکیده خلیج فارس یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی از نقطه نظر سیاست بین الملل می باشد. علاوه بر اهمیت کشتی رانی، کشف و استخراج منابع عظیم نفت، گاز و وابستگی شدید کشورها به این مواد به عنوان مواد حیاتی برای صنعت، اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را بیشتر نموده است. به گونه ای که در هیچ برهه ای از مطامع قدرتهای بزرگ خالی نبوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قطع شدن منافع ایالات متحده ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا / گرایش سیاسی چکیده : مرز به پدیده ای فضائی اطلاق می شود که منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده ومطابق قواعدی خاص درمقابل حرکت انسان، انتقال کالا، نشر افکار و ... مانع ایجاد می کند. یکی از مباحث مهم در مورد مرزهای بین المللی، نقش و کارکردهای مختلف مرز و از آن مهمتر شناخت عوامل مختلف موثر بر آنها است. ...

ثبت سفارش