پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان

word 3 MB 30370 111
1392 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

   رشته: جغرافیا  گرایش: سیاسی 

  چکیده

  این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از پرسشنامه، مطالعات و مشاهدات میدانی به تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی درسازماندهی فضای سیاسی استان گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق تحلیل نقش شهرستان بندر انزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان و شناسایی نقاط ضعف و قوت بندر انزلی در سازماندهی سیاسی استان گیلان، و تبیین موقعیت جغرافیایی تاثیر گذار بر توسعه فضای سیاسی شهرستان انزلی می باشد. در این تحقیق با توجه به روش مورگان تعداد 384 نفر از جمعیت موجود در شهرستان بندرانزلی بصورت تصادفی مورد ارزیابی قرارداده که به شرح زیر می باشد.

   بیش از نیمی از پاسخ دهندگان نقش شهرستان بندرانزلی رادرسازماندهی فضای سیاسی استان گیلان بسیارزیادوزیاد بیان نموده و معتقدند وجودمنطقه آزاد تجاری، سواحل و توریستی بودن، نقش بندری و گمرک و موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان از مولفه های تاثیرگذاراین شهرستان را در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان می باشد.و در خصوص موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص شهرستان بیش از نیمی از پاسخ دهندگان موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص این شهرستان را از نظر مولفه های تاثیرگذار در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان بسیارزیادوزیاد بیان نموده اند و درارتباط با نقش و تاثیر منطقه آزاد تجاری اکثرپاسخ دهندگان تاثیر منطقه آزاد تجاری را در سازماندهی فضای سیاسی شهرستان بسیارزیادو زیاد بیان نموده اند.

   

  واژگان کلیدی:  نقش، سازماندهی، فضای سیاسی، شهرستان بندرانزلی، استان گیلان

  مقدمه

  سازماندهی سیاسی فضا، اگر مهم‏ترین بحث دولت‏های مدرن نباشد بدون تردید یکی از حساسترین و مهم‏ترین مباحث آنها می‏باشد که عوامل سیاسی و اجتماعی، تاریخ و فرهنگ یک جامعه را به کمک می‏طلبد. مبحث سازماندهی سیاسی فضا، تا بدان حد دارای اهمیت است که به عنوان شاخصی برای گونه شناسی نظام‏های حکومتی نیز بکار می‏رود. بنابراین می‏توان گفت سازماندهی سیاسی فضا، تقسیم‏بندی یک پهنه سرزمینی براساس عوامل و محدوده‏های همگن اجتماعی، محیطی، اقتصادی، سیاسی و اداری توسعۀ پایدار و به منظور ایفای نقش سیاسی می‏باشد . لذا دولتها به دلیل اهمیت سازماندهی سیاسی فضا در توسعه کشورهایشان نسبت به تقسیم فضای سرزمین خود به شکل مناسب و بهینه جدیت خاصی دارند. سطح اختیارات و قدرت تصمیم‏گیری و کارکرد سیاسی واحدهای تقسیماتی درون کشوری تا حد زیادی تابع نوع دولت و سیستم سیاسی سطح ملی می‏باشد. در واقع سازماندهی سیاسی فضا، ازاهم مسائلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه‏ریزی‏های اقتصادی و اجتماعی و اداری بهترین سرزمین و بهره‏برداری بیشتر به آن توجه نمود. مادامی که سازماندهی صحیحی نداشته باشیم بازده هرگونه برنامه‏ریزی در سطح ملی، منطقه‏ای و محلی ناچیز و احتمالاً مغشوش خواهد بود. بنابراین این پایان نامه در صدد است تا به تعیین نقش شهرستان بندرانزلی درسازماندهی فضای سیاسی استان گیلان پرداخته و بر این اساس و با توجه به موارد فوق به پنج فصل زیر تقسیم می گردد.

  فصل اول : کلیات تحقیق که در آن بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوال تحقیق فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، سوابق تحقیق، محدودیت های تحقیق، محدوده و قلمرو تحقیق، واژه ها ومفاهیم اشاره گردیده است.

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق که در آن به موارد زیر پرداخته شده است

  ناحیه سیاسی، فضا، تقسیمات بنیانی فضا، فضای جهانی، عرصه بین المللی، عرصه ی فراملی، فضای سیاره ای، سازماندهی، سازماندهی های بین المللی، سازماندهی فضا، سازماندهی سیاسی فضا و اهمیت آن، اهداف سازماندهی سیاسی فضا، عناصر و شاخص‏های سازماندهی سیاسی فضا، فرآیند سازماندهی سیاسی فضا، سازماندهی و مدیریت مکان و ناحیه سیاسی، عوامل موثر بر شکل گیری فرایند سازماندهی سیاسی فضا

  اهداف عمده سازماندهی سیاسی و مدیریت ناحیه، ملاحظات لازم در سازماندهی سیاسی فضا، نظامهای حکومتی مدیریت سیاسی فضا و غیره می باشد.

  فصل سوم: عرصه جغرافیایی پژوهش در این فصل به مواردی از جمله

  ویژگی های طبیعی، موقعیت جغرافیایی، زمین شناسی بندرانزلی، توپوگرافی، اقلیم،  منابع آب، خاک

  ویژگی های انسانی، جمعیت و ساخت جنسی، ترکیب و نوع خانوار، تراکم جمعیت، سواد، گروه های سنی

  مهاجرت، فعالیت های اقتصادی، مرفولوژی شهری و ساختار فضایی- کالبدی وغیره پرداخته شده است

  فصل چهارم: یافته های تحقیق که به تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها پرداخته شده است.

  فصل پنجم:آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و ارائه راهکارها وپیشنهادات ودر نهایت منابع و مآ خذ می باشد.

                           

  فصل اول

  کلیات تحقیق 

  -1 بیان مسئله

  سازماندهی سیاسی فضا یکی از مهمترین و حساسترین وظایف مسئولین کشور ها بشمار می رود. این امر به منظور مدیریت بهینه و پایدار سرزمین و با هدف حفظ و تداوم یکپارچگی در سطوح ملی، محلی و منطقه ای انجام می شود. به دلیل اهمیت سازماندهی فضا در توسعه، معمولا دولتها نسبت به تقسیم فضای سرزمینی خود به شکل مطلوب و مناسب جدیت خاصی دارند.از زمان شکل گیری نخستین حکومتهاکه به صورت قبیله ای اداره می شدند تا حکومتهای مدرن امروزی به نوعی سازمان دهی سیاسی فضا درگسترش دموکراسی و حاکمیت هر منطقه بوده و تبیین و تاثیر آن برساختار فضای سیاسی آن منطقه می باشد.

   شهرستان بندرانزلی از نظر سازماندهی فضای سیاسی دارای یک شهر به نام انزلی، یک بخش به نام بخش مرکزی با دو دهستان به نام های دهستان چهارفریضه با 21 آبادی و دهستان لیجارکی حسن رود با 7 آبادی می باشد.این شهرستان از دیرباز بعنوان دروازه ی اروپا شناخته شده و در حال حاضر به عنوان بزرگترین بندر حوزه ی جنوبی دریای خزر از اهمیت بسیار زیادی در ملاحظات سیاسی و اقتصادی منطقه برخوردار است. از نقطه نظر نظامی حضورناوگان منطقه ی چهارم دریایی در این شهرستان نشان دهنده ی اهمیت بسیار زیاد آن در معادلات منطقه بوده و از نظر اقتصادی با وجود منطقه آزاد تجاری د راین شهرستان جایگاه خاصی در استان  گیلان و کشور دارد. نظر به اهمیت این شهرستان در استان گیلان از نظر سیاسی و اقتصادی  وتعیین جایگاه هر شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان، این پایان نامه در تلاش است تا نقش شهرستان بندر انزلی را در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان تعیین نماید. در این تحقیق سازماندهی سیاسی فضا دراستان گیلان بعنوان متغیر وابسته وشهرستان بندر انزلی بعنوان متغیر مستقل می باشد.

   

  1-2 اهمیت وضرورت تحقیق

  اهمیت و ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که با مطالعات و بررسی های به عمل آمده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با تعیین جایگاه شهرستان بندر انزلی و تاثیرآن بر سازماندهی فضاهای سیاسی استان گیلان محدود و اندک می باشد . لذا به نظر می رسد با انجام این پژوهش تا حدودی خلأ و جای خالی پژوهش ها وتحقیقات صورت گرفته در این زمینه مرتفع گردد . و از سوی دیگر اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که تعیین نقش شهرستان انزلی  با دارا بودن منطقه آزاد تجاری و سواحل زیبا می تواند در سازماندهی فضای سیاسی استان اقدامات بهتری داشته باشد.

   

  1-3 اهداف تحقیق

  مهمترین اهداف این تحقیق به شرح زیر است:

  - تعیین جایگاه شهرستان بندر انزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان

  – شناسایی نقاط ضعف و قوت بندر انزلی در سازماندهی سیاسی استان گیلان

  -تبیین موقعیت جغرافیایی تاثیر گذار بر توسعه فضای سیاسی شهرستان انزلی

   

  1-4 سوال تحقیق

  سوالهای این پژوهش عبارتند از :

  مولفه های تاثیر گذار شهرستان بندر انزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان کدامند؟

  آیاسازمان منطقه آزاد تجاری در سازماندهی فضای سیاسی شهرستان بندر انزلی نقش دارد؟

   

  1-5 فرضیه های تحقیق

  با توجه به سوالهای تحقیق، فرضیه های زیر مطرح است:

  موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص شهرستان بندر انزلی از مولفه های تاثیر گذار در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان می باشد.

  سازمان منطقه آزاد تجاری در سازماندهی فضای سیاسی شهرستان بندر انزلی نقش دارد.

   

  1-6 روش تحقیق

  روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی، تحلیلی می باشد. و به روش کتابخانه ای و اسنادی از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی و پژوهشی، مقالات و سایتهای اینترنتی  گردآوری شده است. روش جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب وکتب موجود کتابخانه های حقیقی ومجازی معتبر واسنادی، بهره برداری ازسایت‎های اینترنتی معتبرمرتبط با موضوع و بانک های اطلاعاتی ونقشه وتصاویر مناطق مورد مطالعه تحقیق می‎باشد.

   

  1-6-1 جامعه آماری و حجم نمونه

  جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره آن به مطالعه بپردازد( مقیمی، 1385، 294) در تحقیق فوق  جامعه آماری کل شهرستان بندرانزلی می باشد.

  نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد بعبارت دیگر نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشدو نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه( دلاور، 1380، ص120)

   در این تحقیق حجم نمونه براساس روش مورگان انتخاب می گردد . لذا با توجه به جمعیت شهرستان که بالای 100000 نفر بوده، تعداد 384 نفر بطور تصادفی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

   

  1-6-2 روش گردآوری اطلاعات

   در تدوین پیشینه و مباحث نظری تحقیق روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای و بهره برداری ازسایت های اینترنتی معتبرمرتبط با موضوع وبانک های اطلاعاتی ونقشه وتصاویر مناطق مورد مطالعه تحقیق بوده و در مطالعات میدانی نیز از داده های استخراج شده از پرسشنامه بهره گرفته شده است.

   

  ابزار گردآوری تحقیق

  هر یک از روشهای گردآوری اطلاعات ابزار مخصوص خود را دارند، در روش متن خوانی از فیش و در روش آمارخوانی از جدول و در روش تصویر خوانی از نقشه و کروکی استفاده می شود . همچنین در این تحقیق از منابع اینترنتی، بانکهای اطلاعاتی، شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای، رسانه ها، مطبوعات، فصلنامه ها و پایان نامه های تخصصی و پرسشنامه استفاده شده است.

   

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  موضوع مورد مطالعه در این پایان نامه از نوع تحقیقات کیفی می باشد. لذا در این پایان نامه با استفاده از روش قیاسی و استقرایی، پس از جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی و میدانی به سازماندهی و طبقه بندی آنها پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای توصیفی وآماری غیره انجام خواهد شد.

   

  سوابق تحقیق

  برادن، ( 1383) در کتاب ژئوپلیتیک فراگیر، اعتقاد دارد که نهادها و سازمانها به عنوان بازوهای اجرایی سیستم کلان، کارکردها و نقش های مشخص امور مربوط به یک واحد سیاسی را سازماندهی و مدیریت می‎نماید. تقسیمات سیاسی در ایران دارای سابقه بسیار طولانی است. ایران در کنار امپراتوری های یونان و رم باستان برای اداره ی سرزمین پهناور خود ناگزیر بود کشور را به واحدهای کوچکتر تقسیم نماید. در دوره مادها نخستین تجربه با ارزش برای امور کشور به دست آمد. حکومت مرکزی در مقابل هرگونه ناامنی، اغتشاش و جدایی طلبی هم چنین حمله دشمنان خارجی واکنش نشان می دهد. حکومت با تقسیم قدرت و وظایف بین نمایندگان، اداره امور کشور را ساماندهی می کرد. در راس هر ساتراپ یا ایالت، سردار نظامی و اشراف (شهربان) مورد اعتماد قرار داشتند.ویژگی کلی در همه اعصار برای سازماندهی فضا بدین گونه بوده است هر چند در سلسله ها و حکومت مختلف تفاوتهایی وجود داشته است.بعد از ورود اسلام به ایران نظام اداری کشور دچار دگرگونی شد . ایران قبل از اسلام از نظام منسجم اداری، سیاسی، اقتصادی و نظامی برخوردار بود . اعراب مسلمان این نظام را از هم پاشیدند و از سوی دیگر الگویی مشخص برای اداره قلمرو گسترده امپراتوری ساسانی نداشتند. بنابراین اداره این حوزه گسترده کار بس دشواری بود بتدریج و آشنا شدن با فرهنگ و تمدن ایرانی و استفاده از وزراء و دولتمردان کاردان ایرانی سیطره خود را در جامعه گسترش داده و در آن نظم برقرار کردند (امیراحمدیان، 1383، ص13).

  میرزایی و همکاران، ( 1391)، در مقاله خود تحت عنوان استان گیلان و تقسیمات کشوری بیان داشته که تقسیمات کشوری از موضوعات بسیار مهم در اداره سرزمینی یک واحد سیاسی است. نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی نظام های اداری است. نظام تقسیمات کشوری تشکیل دهنده واحدهای حکومتی محلی در محدوده های سیاسی واحدهای برنامه ریزی هستند. در واقع تقسیمات کشوری یکی از ابزار های مهم حکومت برای سازماندهی سیاسی فضای کشور به شمار می رود که در ایران سابقه دیرینه ای دارد.

  پور موسوی، موسی، 1386، در مقاله ای تحت عنوان سازماندهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران معتقد است. عدم انطباق نواحی فرهنگی رسمی و کارکردی در ایران تحت تاثیر ملاحظات اداری، دفاعی– امنیتی، رقابتهای محلی و خدمات رسانی بوده است و در برخی موارد نتایج دوگانه ای داشته است به طوری که ناهمگونی بیان شده از یک سو سبب کنترل واگرایی، تقویت همبستگی ملی و حفظ یکپارچگی سرزمینی شده است. اما از سوی دیگر با توسعه نا متوازن ناحیه ای قطبی شدن قدرت و ثروت نارضایتی از نظام حاکم را در پی داشته است.

  ازکیا، ( 1384)، در مقاله ای تحت عنوان جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی در ایران معتقد است که باید روابط سازمانهای دولتی با شوراها نهادینه شود. در این راهبرد برای سامان دادن برنامه‎های روستایی باید همه فعالیتهای جانبی اعم از تخصیص اعتبار، تنظیم امور و برنامه ریزی، ارائه اطلاعات، اجرا، نظارت و ارزش یابی بین سازمانهای دولتی و شورا تقسیم شده باشد.

  حافظ نیا، (1382)، در کتاب جغرافیای سیاسی خود می نویسد الگوی محلی الگویی با کارکرد عمومی است که در بخشی از فضای یک کشور بر مبنای قوانین عمومی و یا خصوصی تشکیل می گردد تا خدمات لازم را در آن محدوده خاص را به شهر وندان اراده نماید. حاکمیت و یا قدرت عالی سیاسی در این الگو به معنای واقعی وجود نداردو معتقد است که این الگو عمدتا جنبه ای اجتماعی، اقتصادی، اداری و فرهنگی دارد و بعد سیاسی در آن یا وجود ندارد و یا ضعیف است.

   

  1-8 محدودیت های تحقیق

  همواره در تحقیق وپژوهش مشکلات، محدودیت ها وتنگناهایی برای دسترسی به منابع واطلاعات مورد نیاز وجود دارد که البته جزء لاینفک امر ارزشمند تحقیق است .البته بعضاً منابع جدید ومعتبر وجود دارد اما یا ترجمه فارسی معتبر نشده ویا محدودیتهایی به لحاظ طبقه بندی اسنادی دارند که این امر دسترسی پژوهندگان رادرسیکل قوانین اداری معطل یا ناکام می گذاردودرنتیجه عدم دسترسی منابع اصیل ومعتبر سبب کاهش ارزش محتوای کیفی پژوهش خواهد شد .از جمله مواردی که محقق در تحقیق باید با آن دست پنجه نرم کند دقت وتوجه دربهره برداری از منابع محدود موجود است که درعناوین تحقیقاتی مشابه یا نزدیک هم، به نوعی موجب تکراری جلوه نمودن تحقیق می شود.

   

  1-9 محدوده و قلمرو تحقیق

  قلمرو تحقیق فوق شهرستان بندر انزلی در شمال مرکزی استان گیلان  بوده که از شمال به دریاچه بزرگ خزر و از شرق به شهرستان رشت و از جنوب به شهرستان صومعه سرا و از غرب به شهرستان رضوانشهر متصل می شود. وسعت شهرستان 7/304 کیلومتر مربع است. بندرانزلی دارای یک شهر به نام انزلی، یک بخش به نام بخش مرکزی با دو دهستان به نام های دهستان چهارفریضه با 21 آبادی و دهستان لیجارکی حسن رود با 7 آبادی می باشد( نقشه آبادیهای استان گیلان، 1388 ). 

  Abstract

  This study using descriptive and analytical methods and also the use of questionnaires, observations and field studies to analyze the role of Bandar Anzali city in organization of political space of Gilan province. Aim of this study was to analyze the role of city of Bandar Anzali in Gilan province in organizing political space and identify the influential geographical positions on expansion of political space of Bandar Anzali city. In this study were assessed 384 of the population in Bandar Anzali by randomly according to Morgan method that as follows:

  More than half of respondents have expressed the role of Bandar Anzali city highly in organization of political space Gilan province. They believe that factors such as existence a free trade zone, beaches and being a tourist town, the role of harbor and customs are influential component of this city in organization of political space of Gilan province, and more than half of respondents have expressed highly the city's geographical position and special conditions as influential component in organization of political space of Gilan province, and about the role and impact of free trade zone was expressed highly the effect of free trade zone in organization of political space Gilan province by the majority of respondents.

  Keywords: role, organization, political space, Bandar Anzali city, Gilan Province

 • فهرست:

  چکیده.......................................................................................................................... 1

  مقدمه........................................................................................................................... 2

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1 بیان مسئله............................................................................................................ 5

  1-2 ضرورت تحقیق.................................................................................................... 5

  1-3 اهداف تحقیق....................................................................................................... 6

  1-4 سوال تحقیق......................................................................................................... 6

  1-5 فرضیات............................................................................................................... 6

  1-6 روش تحقیق......................................................................................................... 6

  1-6-1 جامعه آماری.................................................................................................... 7

  1-6-2 روش گردآوری اطلاعات.................................................................................. 7

  1-6-3 ابزار گردآوری تحقیق....................................................................................... 7

  1-6-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................................................................... 8

  1-7 سوابق تحقیق........................................................................................................ 8

  1-8 محدودیت های تحقیق.......................................................................................... 9

  1-9 محدوده و قلمرو تحقیق........................................................................................ 10

  1-10 واژه ها ومفاهیم.................................................................................................. 10

  1-10- 1 استان........................................................................................................... 10

  1-10-2 شهرستان....................................................................................................... 11

  1 10 3 فضا.......................................................................................................... 11

  1 -10-4 فضای سیاسی............................................................................................... 11

  1 -10-5 ساماندهی فضایی.......................................................................................... 11

  1 -10-6 ساماندهی سیاسی فضا................................................................................... 12

  1 -10-7 تحلیل.......................................................................................................... 12

  فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

  2-1 ناحیه سیاسی......................................................................................................... 14

  2-2  فضا.................................................................................................................... 15

  2-2 -1 تقسیمات بنیانی فضا........................................................................................ 15

  2-2-2 فضای جهانی................................................................................................... 16

  2-2-2 -1 عرصه بین المللی........................................................................................ 16

  2-2-2 -2 عرصه ی فراملی......................................................................................... 16

  2-2-2 -3 فضای سیاره ای.......................................................................................... 17

  2-3 سازماندهی........................................................................................................... 18

  2-4 سازماندهی های بین المللی.................................................................................... 18

  2-5 سازماندهی فضا.................................................................................................... 19

  2-5-1 سازماندهی سیاسی فضا و اهمیت آن.................................................................. 20

  2-5-2 اهداف سازماندهی سیاسی فضا.......................................................................... 21

  2-6 عناصر و شاخص‏های سازماندهی سیاسی فضا......................................................... 22

  2-6-1 شاخص جمعیت............................................................................................... 22

  2-6-2  شاخص‏های جغرافیایی.................................................................................... 23

  2-6-3  شاخص سیاسی............................................................................................... 23

  2-7  فرآیند سازماندهی سیاسی فضا.............................................................................. 24

  2-8 سازماندهی و مدیریت مکان و ناحیه سیاسی............................................................ 26

  2-9 عوامل موثر بر شکل گیری فرایند سازماندهی سیاسی فضا......................................... 27

  2-10 اهداف عمده سازماندهی سیاسی و مدیریت ناحیه.................................................. 28

  2-11 ملاحظات لازم در سازماندهی سیاسی فضا............................................................ 28

  2-12 نظامهای حکومتی مدیریت سیاسی فضا................................................................. 29

  2-12 -1 الگوی بسیط یا تک ساخت............................................................................ 29

  2-12 -2 الگوی ترکیبی و فدرال.................................................................................. 30

  2-12-3 الگوی ناحیه ای.............................................................................................. 30

  2-13 تمرکز و عدم تمرکز در نظام سیاسی..................................................................... 30

  2-14دولت و حکومت محلی....................................................................................... 31

  فصل سوم : عرصه جغرافیایی پژوهش

  3-1- ویژگی های طبیعی.............................................................................................. 33

  3-1-1- موقعیت جغرافیایی......................................................................................... 33

  3-1-2- زمین شناسی بندرانزلی.................................................................................... 35

  3-1-3- توپوگرافی...................................................................................................... 37

  3-1-4- اقلیم.............................................................................................................. 37

  3-1-4-1- درجه حرارت............................................................................................ 38

  3-1-4-2- بارندگی.................................................................................................... 40

  3-1-4-3- رطوبت نسبی............................................................................................. 41

  3-1-4-4- باد............................................................................................................ 41

  3-1-4-4-1- بادهای محلی بندرانزلی.......................................................................... 42

  3-1-4-5- منابع آب................................................................................................... 43

  3-1-4-6- خاک......................................................................................................... 43

  3-2- ویژگی های انسانی............................................................................................. 44

  3-2- 1- جمعیت و ساخت جنسی............................................................................... 44

  3-2-2- ترکیب و نوع خانوار....................................................................................... 46

  3-2-3- تراکم جمعیت................................................................................................ 47

  3-2-4- سواد.............................................................................................................. 48

  3-2-5- گروه های سنی............................................................................................... 49

  3-2-6- مهاجرت........................................................................................................ 50

  3-2-7 فعالیت های اقتصادی........................................................................................ 51

  3-2-7-1- اشتغال....................................................................................................... 52

  3-2-8- مرفولوژی شهری و ساختار فضایی- کالبدی...................................................... 55

  3-2-8-1-تحلیل معماری و طراحی شهری در ساختار فضایی- کالبدی محدوده مطالعات. 55

  3-2-8-2- معماری در سکونتگاه های شهری................................................................ 56

  3-2-8-3- خیابان های پاسداران و اطباء ...................................................................... 56

  3-2-8-3-1- سیما و منظر شهری .............................................................................. 56

  3-2-8-3-2- معابر اصلی........................................................................................... 57

  3-2-8-3-3- معابر فرعی ودسترسی های محلی........................................................... 57

  فصل چهارم : یافته های تحقیق

  4-1 یافته های تحقیق................................................................................................... 59

  فصل پنجم : آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات

  5-1آزمون فرضیه ها..................................................................................................... 85

  5-2  نتیجه گیری......................................................................................................... 86

  5-3  ارائه راهکار ها و پیشنهادات................................................................................. 88

  منابع............................................................................................................................ 89

   

  منبع:

  -احمدی‏پور، زهرا و دیگران، 1390، سازماندهی سیاسی فضا، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  2-ازکیا، مصطفی، 1384، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی در ایران

  3-اصلاح، عربانی، ابراهیم، 1374، کتاب گیلان، نشر گروه پژوهشگران ایران، جلد اول.

  4-امیر احمدیان، بهرام، 1383، تقسیمات کشوری، دفتر پژوهش های فرهنگی

  5-اولیویه دولفوس، ترجمه سهامی، سیروس، 1390، فضای جهانی تاملی در چگونگی پدیده جهانی شدن، انتشارات پاپلی

  6-ایولاکوست، ترجمه سهامی، سیروس، 1391، از ژئوپولیتیک تا چشم انداز ( فرهنگ جغرافیا، انتشارات پاپلی و پژوهشکده امیر کبیر

  7-بهمنی، علیرضا و نوروز فشخامی، حسین و فروغی فر، طیبه، 1391، تعیین اولویتهای سرمایه گداری مبتنی بر مزیتهای رقابتی ( مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی)، ، مجموع مقالات پنجمین انجمن ژئوپلیتیک  ایران، دانشگاه آزاد واحد رشت

  8-پایلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی، 1385، گردشگری (ماهیت ومفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ اول

  9-پور موسوی، موسی، 1386، سازماندهی سیاسی فضا و نواحی فرهنگی و کارکردی در ایران

  10-جعفرپور، ابراهیم، 1371، اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور

  11-حافظ نیا، محمد رضا  و دیگران، 1389، سیاست و فضا، انتشارات پاپلی مشهد

  12-حافظ نیا، محمد رضا، 1379، مبانی مطالعات سیاسی- اجتماعی، انتشارات سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور، جلد اول

  13-حافظ نیا، محمد رضا، 1381، جغرافیای سیاسی ایران، انتشارات سمت

  14-حافظ نیا، محمد رضا، 1382، جغرافیای سیاسی، انتشارات سمت

  15-حافظ‏نیا، محمد رضا و کاویانی‏راد، 1383، افقهای جدید در جغرافیای سیاسی، انتشارات سمت

  16-درئو، ماکس، 1374، جغرافیای استانی، ترجمه سیروس سهامی، انتشارات رایزن مشهد

  17-دلاور، علی، 1380، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماع چاپ اول

  18-رضوانی، محمد رضا، 1387، مقدمه ای بربرنامه ریزی توسعه روستایی درایران، چاپ دوم تهران : نشر قومس

  19-رضوانی، علی اصغر، 1374، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم

  20-زمردیان، محمدتقی، 1378، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهر و روستایی (رشته جغرافیا) انتشارات دانشگاه پیام نور.

  21-سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1383، نقشه توپوگرافی برگهای  انزلی، رشت، رضوانشهر، مقیاس 1:50000

  22-سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان،

  23-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1377، سیمای اقتصادی شهرستان بندرانزلی.

  24-سازمان هواشناسی استان گیلان، 1385، هواشناسی شهر بندرانزلی، داده های اقلیمی منطقه مورد مطالعه

  25-شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش، 1388، مطالعات امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری.

  26-شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش، 1388، مطالعات کالبدی فضایی و بررسی و ارزیابی زیر ساخت های کاربری اراضی.

  27-اهری، ابوالقاسم، 1375، حکومتهای محلی و عدم تمرکز، انتشارات قومس

  28-طرح تفضیلی شهر بندرانزلی، 1378-1388

  29-طرح هادی روستای تربه بر، 1381، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان

  30-طویلی، عزیز، 1370، تاریخ جامع بندرانزلی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران. 

  31-عاملی، سعید رضا، 1382، تحلیل فضای مجازی ایرانی، مجموعه مقالات دانشجویی،

  32-علیجانی، بهلول، 1383، آب و هوای ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور

  33-فرمانی، شهرام، 1381، جذب سرمایه گذاری خارجی گسترش توریسم، نشر آیه.

  34-فشارکی، پریدوخت، 1375، جغرافیای روستایی، مرکز علمی انتشارات دانشگاه آزاد تهران

  35-کسمایی، مرتضی، 1387، پهنه بندی اقلیمی ایران، مسکن و محیط های مسکونی، انتشارات تهران.

  36-کشوردوست، علیرضا، 1387، گیلان شهرها، انتشارات وارسته.

  37-گلدوست خیزران، 1386، بررسی گردشگری شهری با تأکید به مکان یابی فضاهای جدید بر اساس مدل، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد واحد رشت

  38-مدنی پور، 1379،

  39-مرکز آمار ایران، 1379، آمارنامه استان گیلان

  40-مرکز آمار ایران، 1388، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان  نقشه آبادیهای استان گیلان،

  41-مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان بندرانزلی).

  42-مطالعات امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری کپورچال، 1387،

  43-مطیعی لنگرودی، سید حسن، 1384، برنامه ریزی روستایی با تاکیدبر ایران، نشر جهاد دانشگاهی مشهد

  44-مطیعی لنگرودی، سید حسن، 1384، جغرافیای اقتصادی ایران، نشر جهاد دانشگاهی مشهد

  45-معاونت برنامه ریزی و استانداری گیلان، 1386،

  46-مهدوی، مسعود، 1374، اصول و مبانی جغرافیای جمعیت، نشر قومس.

  47-موسی پور، پری، 1374، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت

  48-مولایی هشتجین، نصرالله، 1374، پژوهشی در ساختار جمعیتی منطقه زلزله زده رودبار گیلان، موسسه جغرافیا و انتشارات ارشاد، مجموعه مقالات سمینار اصفهان و جاذبه ها ی ایرانگردی و جهانگردی، 1374، اداره کل ارشاد اسلامی.

  49-مقیمی، محمد، 1385، سازمان و مدیریت(رویکرد پژوهشی)، انتشارات ترمه

  50-مویر، ریچارد، 1379، درآمدی نوع بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

  میرحیدر، دره، 1386، جغرافیای سیاسی، انتشارات سمت

  51- میرزایی، محمد علی و همکاران، 1391، استان گیلان و تقسیمات کشوری، مجموع مقالات پنجمین انجمن ژئوپلیتیک  ایران، دانشگاه آزاد واحد رشت

  52- نبوی، مصطفی، 1356، تمرکز و عدم تمرکز اداری و سیاسی در ایران، سازمان چاپ خواجه تهران

  53- وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات آب و خاک، 1370، نقشه قابلیت و استعداد اراضی استان گیلان، مقیاس1:250000

  54-وزارت کشاورزی معاونت طرح و برنامه و آمارکشور، 1372، نقشه کاربری و پوشش اراضی رشت، مقیاس1:100000

  55- یوسفی نژاد، ریحانه، 1389، بررسی تاثیر منطقه آزاد تجاری– صنعتی بر ساختار فضایی شهر بندرانزلی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد رشت


موضوع پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , نمونه پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , جستجوی پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , فایل Word پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , دانلود پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , فایل PDF پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , مقاله در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , پروژه در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , پروژه درباره پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان , رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل نقش شهرستان بندرانزلی در سازماندهی فضای سیاسی استان گیلان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده اهمیت مسائل و موضوعات گوناگون روستاییان و سکونتگاه های روستایی ازجمله مسئله جابجایی روستاها برای کشور پهناوری چون ایران با تنوع ویژگی های طبیعی (اقلیم ، توپوگرافی ) و تفاوتهای اجتماعی ، فرهنگی و قومی همراه با تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کم جمعیت و پراکنده بسیار مهم است . سکونتگاههای روستایی به ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی، گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی چکیده تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی به بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی و شناسایی و معرفی مناطق آسیب‌دیدۀ آن پرداخته است؛ زیرا توسعۀ فیزیکی شهرها عموماً در ارتباط ...

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A.) رشته :جغرافیای سیاسی چکیده دراین پژوهش سعی شده که با بررسی نظریه های جغرافیای سیاسی و تحولات آتی که در روند این نظریه‎ها گذشته است یک بررسی اجمالی صورت گیرد. آلفرد ماهان بر نقش مناطق دریایی و هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند. سایر نظریه ها ملهم از این دو نفراست. هالفورد مکیندر بر نقش مناطق خشکی تاکید می کند هالفرد مکیندر، نظریه ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد چکیده: ساماندهی و طراحی مسیر ورودی به شهرها همواره یکی از موضوعات قابل توجه در فضاهای شهری امروزی به شمار می رود. دلیل این امر دگرگونی مفهومی است که در گذشته از شهر و مقوله ورودی و خروجی شهر در نظر افراد بوده است. بطوریکه نخستین تصویری که از هر شهر در ذهن انسان نقش می بست تصاویر ورودی و خروجی شهر بود، زیرا این تصویر علاوه بر آن به عنوان ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی ...

پایان‏نامه‌ برای دریافت کارشناسی ارشد درجه (M. A) رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم گردشگری گل و گیاه یکی از شاخه های خاص گردشگری محسوب می شود و روز به روز تعداد این نوع از گردشگران در دنیای مدرنیته رو به افزایش می رود. گردشگری گل و گیاه را می توان، بازدید از مقصدهایی دانست که انگیزه اولیه سفر به آن مقصدها علاقه به دیدار از توانمندی های گل و گیاه، یک کشور یا منطقه است و می ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A » رشته جغرافیا – گرایش اقلیم شناسی چکیده هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده با افزایش جمعیت شهر ها، واژه فضای سبز و کاربری های فضای سبز شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از این رو هر چه شهرها بزرگتر می شوند احساس نیاز به وجود فضای سبز چه برای بهره برداری مستقیم شهروندان و چه از نظر نقش پالایش محیط روزبروز بیشتر می شود. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری، تا آن حد است ...

ثبت سفارش