پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش

word 13 MB 30404 162
1389 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۶,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی

  چکیده

     صنعت گردشگری از دیر باز  مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند.  شهرستان شوش با دارا بودن توان های توریستی می تواندشرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. شناخت ومعرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش وپی بردن به امکانات وتنگناها به منظورآینده نگری و برنامه ریزی مناسب از اهداف این پژوهش می باشد. روش تحقیق، ترکیبی از روش­های اسنادی و کتابخانه‌ای ، توصیفی، تحلیلی، علی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری، مکان­های جاذب توریستی شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی است که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است همچنین در این  تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تعیین عامل های مهم در توسعه گردشگری شهرستان شوش پرداخته ایم:.و در تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است.

  یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های  شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات،  با مشکل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت­ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند.

   

  واژگان کلیدی: توریسم، اکوتوریسم، جاذبه ها، شهرستان شوش

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

  1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن

  اصولاً گردشگری درتاریخ زندگی انسان ریشه داردومسافرت از نقطه ای به نقطه دیگراز گذشته‌های دور وجودداشته است هرچنددردوره‌های گذشته افرادکمتری ازاوقات فراغت خوداستفاده می‌کردنندامابه هرحال گردش وسفرانجام می‌گردید.

  انسانهادردوران‌های مختلف زندگی خودبرای دیدن جذابیت‌های طبیعی،کشف فرصت‌های اقتصادی، بهره مندی ازامکانات زیستی مناسب تر،آگاهی از تنوع قومی‌و فرهنگی بار سفر بسته اندو مشکلات را نیز تحمل کرده ا ند بنا براین توریسم قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(زاهدی،3:1385)

  به عبارتی سفردرسرشت انسان است آدمی‌چنان آفریده شده وچنان هستی گرفته است که بایدبه سفربرود.سفریک نیازحیاتی است.آدمی‌درآغازبرحسب سرشت خودپابه سفرنهادوازپیامدهای احتمالی آن هیچ آگاهی نداشت ولی درضمن سفردستاوردهایی برای اوفراهم آمدکه سفررافضایی تازه بخشید (دیبایی،3:1371)

  اماباوجوداینکه سفروگردشگری پدیده ای کهن است اماانقلاب صنعتی واکتشافات جدیدوافزایش رفاه عمومی‌واوقات فراغت انسان‌هاباعث تغییرات اساسی درنقش،ابعادواهمیت آن شده است.(سینایی،15:1382)

  امروزه صنعت گردشگری یکی ازمنابع مهم درآمدوهمچنین ازعوامل موثردر ارتباطات فرهنگی بین کشورها می‌باشدوبه عنوان وسیع ترین صنعت خدماتی جهان اهمیت زیادی داردبه همین دلیل کشورها

  درتلاشند تا با سرمایه گذاری مناسب سهم بیشتری از منافع این صنعت داشته باشند. 

  گردشگری می‌توانددر صورت هدایت مناسب وبرنامه ریزی درست درآمدزاترین وارزآورترین صنعت باشدوسهم بسزایی درایجاد فرصت‌های شغلی،توزیع ثروت در سطح جهان،کاهش فقروبهبودسطح زندگی مردم وتعاملات مثبت فرهنگی داشته باشد.

  امروزه گردشگری با توجه به دامنه تقاضا و نیازهای فضایی روبه رشد از اهمیت وجاذبه خاصی برخوردار می‌باشد.( Flescher.2000)

    شرط اساسی در گردشگری برنامه ریزی مناسب ومشارکت بخش‌های مختلف جامعه است هماهنگی این بخش‌ها دراجرای برنامه‌ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  تجربه بسیاری از نواحی توریستی در جهان این امر را به اثبات رسانده است که در بلند مدت روش برنامه ریزی شده برای توسعه توریسم می‌تواند بدون ایجاد مشکلات عمده منافعی را در بر داشته باشدوبه حفظ رضایت بازار منجر شود‌.(رنجبریان،زاهدی،1379: 13)

  همچنین باید درنظر داشت که برنامه ریزی  گردشگری مانند سایر برنامه‌های توسعه باید به گونه ای باشد که تحقق تو سعه پایدار را میسر سازدتوسعه پایدار بر این امر دلالت داردکه ضمن تحقق منافع برای جامعه امروز،منابع مختلف گردشگری را برای استفاده آیندگان حفظ نماید.

  شهرستان شوش با بر خورداری از جاذبه‌های فرهنگی،تاریخی،طبیعی ودیگر جاذبه‌های گردشگری می‌تواند نقش موثرتری در سطح استان و کشور در این زمینه ایفا نمایید وجود آثار تاریخی متعدد از جمله مجموعه تپه‌های باستانی شوش،آکروپل،شهر شاهی،کاخ آپادانا،ومعبد یا زیگورات چغا زنبیل،بقعه دانیال نبی‌(ع) آرامگاه دعبل خزاعی،یادمان‌های دفاع مقدس وموزه‌های شوش وهفت تپه که آثار تاریخی متعدد را در خودجای داده اند می‌توانند در جذب گردشگران داخلی و خارجی متوانند نقش مهمی‌داشته باشند بنا براین با توجه به توان بالای شهرستان شوش در زمینه گردشگری ضرورت تدوین و طراحی یک برنامه ریزی مناسب احساس می‌شود‌.این تحقیق تلاش دارد ضمن معرفی  جاذبه‌های گردشگری این شهرستان موانع توسعه گردشگری در این شهرستان را برسی نماید ودر پایان راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار ارائه دهد.       

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

     امروزه گردشگری بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دنیا به حساب می‌آیدوبا 200 میلیون نفرشاغل گردش مالی سالانه آن حدود4/5 تریلیون دلار می‌رسد.به بیان دیگر،این فعالیت 8 درصدکل اشتغال جهانی را به خود اختصاص می‌دهد دربیش از 150 کشور، گردشگری یکی از پنج منبع مهم کسب ارز خارجی است و در 60 کشور،رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد.تعدادکل گردشگران ورودی جهان از 25 میلیون نفردر سال 1950، به 760 میلیون نفر درسال 2004 افزایش یافته است‌.

    پیش بینی می‌شودکه این تعداد درسال 2020 به 56/1میلیارد نفربرسد. نرخ رشدسالیانه گردشگری دردهه 1990 سالیانه 7 درصد ودرسال 2004 بیش از 10 درصد بوده است. در83 درصد کشورهای درحال توسعه یکی از منابع اصلی درآمد ودریک سوم کشورهای فقیر،عمده ترین منبع درآمد بوده است.(رضوانی:1387)

       بسیاری از نویسندگان،گردشگری را یک فرصت منحصر به فرد افتصادی می‌دانند. در سالهای‌ اخیر، گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارب جهانی و عنصر مهمی‌در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت‌‌های بسیاری از کشورها شده است (کاظمی، 1386: 4).

       توسعه گردشگری، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه  یافته، عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزهای به دست آمده از فعالیت‌های گردشگری، در تنظیم تراز پرداخت‌های بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته که معمولاً وابسته به یک محصول اند، مؤثر واقع شده است (همان: 6-7).

  اهمیت وعظمت گردشگری به ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد محدود نمی‌گردد.درصورت برنامه ریزی وتوسعه برنامه ریزی شده قادراست منافع مستقیم وغیرمستقیم اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،محیطی وسیاسی راایجاد وسهم قابل توجهی ازتوسعه ملی ومنطقه ای رابه خوداختصاص بدهد،به عبارتی به بهبود شاخص‌های عدالت عدالت اجتماعی،ارتقاء سطح زندگی،رفاه عمومی،تعادل وتوازن منطقه ای منجرگردد.(معصومی: 1388، 14)

       شهرستان شوش دارای جاذبه‌های فراوان توریستی از جمله جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و جاذبه‌های    طبیعی  است. اما  به دلیل عدم سرمایه گذاری‌های کافی و نبود امکانات و خدمات و زیرساخت‌های گردشگری،  نتوانسته اند چندان موثر واقع شوند.

   

  1-3- پیشینه تحقیق

       در هر تحقیق علمی، مطالعه و بررسی تحقیقات‌ و پژوهشهایی‌که در ابتدا با موضوع انجام شده، لازم و ضروری است، چرا که تحلیل بدون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه کامل آنها، امکان رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل بهتر میسر نیست. 

       پیرامون توریسم و اکوتوریسم در منطقه مورد پژو هش با توجه به وجود جاذبه‌های گردشگری ، تاریخی،‌ فرهنگی و مذهبی و طبیعی تحقیق چندانی انجام نشده است.

   - حبیب الله جعفری پناه (1380) در پایان نامه خود تحت عنوان مطالعه و برنامه ریزی جاذبه‌های توریستی شهر ابرکوه به شناسایی جاذبه‌های گردشگری به منظور فعال نمودن آنها در راستای جذب توریست پرداخته است. وی در این بررسی توان اقامتی شهر را برای گردشگران به مدت 24 ساعت پیش بینی نموده است.

  - رضا مختاری(1382) در پایان نامه خود تحت عنوان تحلیل پتانسیلهای گردشگری بخش باغبهادران و برنامه ریزی توسعه آن پس از معرفی جاذبه‌ها و پتانسیلهای گردشگری بخش، راهکارهای توسعه این صنعت را به منظور جذب توریست بیشتر و ارتقاءکمی‌وکیفی بخش ارائه داده است.

  عبدالکریم عزیزی  ( 1378 ) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی قابلیت سنجی منطقه ای توریسم  به منظور برنامه ریزی گردشگری به معرفی جاذبه‌های گردشگری شهر یاسوج پرداخته وامکانات و تنگنا‌های  این شهر را در این زمینه مورد بررسی قرار داده ودر پایان پیشنهاداتی در زمینه گسترش گردشگری در این شهر ارائه نموده است‌.

  غلام حسین احسانی(  1385 ) در پایان نامه خود بررسی جاذبه‌ها توریستی و اکو توریستی منطقه خروطبس  پرداخته است و پیشنهاداتی در زمینه توسعه و برنامه ریزی توریسم ارائه نموده است و به این نتییجه رسیده است که جهت توسعه و ساماندهی گردشگری تنها برنامه ریزی تک بعدی اقتصادی نمی‌تواند موفق شود و باید  به  جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز توجه شود‌.

  1-4- اهداف تحقیق

  شناسایی ومعرفی توان‌های گردشگری شهرستان شوش    

  بررسی موانع توسعه گردشگری درسطح شهرستان.

  ارائه راهکار‌های منا سب برای توسعه گردشگری درشهرستان شوش

  1-5- فرضیه‌ها وسوال

  سوال:

  - عمده ترین موانع توسعه گردشگری درشهرستان شوش کدامند؟ 

  فرضیه‌ها:

  - به نظر می‌رسد توسعه گردشگری نقش بسزایی در بهبود و توسعه شرایط اقتصادی واجتماعی درسطح شهرستان شوش داشته باشد‌.

  - به نظر می‌رسد برنامه ریزی مناسب در زمینه گردشگری می‌تواند در توسعه و رشد گردشگری در سطح شهرستان شوش نقش مهمی‌داشته باشد

  1- 6- واژگان کلیدی

  -جاذبه‌ها[1]:یک منبع دائمی‌ومهم طراحی شده است که به منظور تفریح، سرگرمی، لذت بردن وآموزش بازدید کنندگان کنترل و اداره می‌شود (رنجبر یان،  زاهدی، 1384 : 155 )‌.

  -گردشگری[2]:گردشگری فعالیتی است که فرد در مسافرت ودرمکانی خارج از محبط عادی خود انجام می دهد این مسافرت بیش لز یک سال طول نمی کشد وهدف تجارت یا فعالیت های دیگراست (موحد، 1386 : 14(

  -گردشگری پایدار[3]: عبارت است از گسترش این صنعت و جذب گردشگران به کشور با استفاده از منابع موجود به گونه ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و همچنین انتظارات گردشگران، بتواند وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی و سلامت محیط زیست، رشد اقتصادی و رفاه مردم و مهمانان آنها را به گونه ای متوازن و پیوسته تأمین نماید(منصوری، 1381 : 37 ).

  -شوش: شهرستان شوش یکی از  شهرستان‌های استان خوزستان است که از  شمال به شهرستان اندیمشک، از شمال شرقی به شهرستان دزفول، از شرق به شهرستان شوشتر واز جنوب و جنوب شرقی به شهرستان اهواز،از جنوب و جنوب غربی به شهرستان دشت آزادگان،از غرب و شمال غربی به استان ایلام محدود است (سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان،1375: 1)

   

  1-7- روش تحقیق و مراحل آن

       روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی، توصیفی و پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و بررسی‌های میدانی استفاده شده است. محدوده جامعه آماری پژوهش مورد نظر، کلیه افرادی هستند که جهت گذران وقت خود به اماکن و مناطق تاریخی، طبیعی و مذهبی شهرستان شوش سفرکرده‌اند. به علت‌ پراکنش‌ جاذبه‌های توریستی در بخش‌های مختلف شهرستان پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین گردشگران تقسیم شده است.

  1- 7-1- روش گرد آوری اطلاعات

       جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به وسیله استفاده از روشهای میدانی، کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه با مردم، مسئولین‌ مرتبط صورت گرفته، بدین منظور با مراجعه مستقیم به مراکز آماری وآمار نامه‌های شهرستانی اطلاعات جامعی برای تحقیق تهیه شده و سپس از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات میدانی تحقیق مزبور تکمیل شده است.

  - 7- 2- جامعه آماری

  این پژوهش شامل جامعه آماری گردشگری است:

      گردشگران داخلی که  درفروردین ماه سال 1389 از مکان­های توریستی شهرستان شوش دیدن کرده­اند. طبق اعلام اداره میراث فرهنگی، گردشگری شهرستان، حجم این جامعه آماری57000 نفر است.

  1- 7-3- روش نمونه برداری

       روش نمونه برداری تصادفی بوده و با استفاده از پرسشنامه به  نسبت جامعه آماری تدوین شده است.

  1- 7-4- ابزار تجزیه وتحلیل

       برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS‌ وExcel‌ و برای ترسیم نقشه‌ها از نرم افزارهای GIS مانند ArcGIS استفاده شده است.

  1- 7-5- نمونه گیری

  1- 7-5-1- حجم نمونه

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است )

  Abstract

  Since the ancient times, the tourism industry was interested by human being, and nowadays, it is one of the main elements of business economics. The industry, through the combination of both internal and external resources, has social, economic, environmental and cultural benefits for the geographical spaces. Today, the organizations responsible for the tourism industry all over the world acknowledge the tourism affairs within the nature and it’s beyond i.e. the necessity concerning preservation of environment more than any time. Having tourism capability, Susa could have more appropriate conditions to attract both internal and external tourists. To recognize and introduce Susa’s tourism attractions as well as realize it’s facilities and constraints in order to appropriately anticipate and plan for the future, are the objectives of the present study.  Research methodology consists of the combination of documentary and library research, descriptive, analytical, and causal as well as field studies.  The population is Susa’s tourism attractions areas and the sampling is random. To collect data, questionnaires were used. Additionally, in the present study, by use of factor analysis, main factors in Susa’s tourism development are determined. In data analysis, SPSS, EXCEL, ARCGIS were used.

  The findings of the present study show that the compilation of   tourism development and planning strategies of Susa’s attractions needs the knowledge of historical, natural and environmental capabilities of the City in order to provide the fields of attracting internal and external tourists.  This city, in spite of enjoying the tourism capacities, because of lacking the infrastructure and welfare facilities and services, weak advertisement, multiple decision makers and management issues, is facing some problems. However, the existences of job creation, foreign exchange earnings as well as infrastructural investment are the most important opportunities, and the existence of historical monuments, as well as the enjoyment of natural attractions as the strengths and attractions alongside the possibility of development and the reformation of administrative institutions; the reinforcement of advertisement; the interaction and cooperation between authorities, the organizations related to tourism and people as well as the tourism development are considered as the most important solutions for the tourism development in the city. 

   

  Keywords: Tourism, Ecotourism, Attractions, Susa

 • فهرست:

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن......................................................................................................... 1

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................................... 3

  1-3- پیشینه تحقیق........................................................................................................................................... 4

  1-4- اهداف تحقیق............................................................................................................................................. 4

  1-5- فرضیه‌ها وسوال.......................................................................................................................................... 5

  1- 6- واژگان کلیدی........................................................................................................................................... 5

  1-7- روش تحقیق و مراحل آن.......................................................................................................................... 6

  1- 7-1- روش گرد آوری اطلاعات..................................................................................................................... 6

  1- 7- 2- جامعه آماری....................................................................................................................................... 6

  1- 7-3- روش نمونه برداری ............................................................................................................................. 6

  1- 7-4- ابزار تجزیه وتحلیل.............................................................................................................................. 6

  1- 7-5- نمونه گیری.......................................................................................................................................... 6

  1- 7-5-1- حجم نمونه..................................................................................................................................... 6

  1- 8- کاربرد نتایج تحقیق.................................................................................................................................. 7

  1- 9- محدودیت‌های تحقیق.............................................................................................................................. 7

   

  فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری

  2-1- واژه شناسی توریسم.................................................................................................................................. 9

  2-2- مفهوم توریسم........................................................................................................................................... 10

  2-3-تعریف جهانگردی ...................................................................................................................................... 10

  2-4- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری................................................................................ 11

  2-4-1- جهانی شدن......................................................................................................................................... 11

  2-4-2- فرهنگ پذیری ..................................................................................................................................... 12

  2-4-3- نوسازی ................................................................................................................................................. 12

  -4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ............................................................................................................... 12

  2-4-5-  انگیزش................................................................................................................................................. 13

  2-4-6- نظریه عطایای الهی.............................................................................................................................. 13

  2-4-7- نظریه هزینه نسبی............................................................................................................................... 13

  2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی.......................................................................................................... 13

  2-4-9- نظریه شرایط تقاضا ............................................................................................................................. 13   2-5-  اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری......................................................................................................... 17

  2-6-  انواع گردشگری......................................................................................................................................... 18

  2-6-1-توریسم معمولی..................................................................................................................................... 18

  2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت...................................................................................................................... 19

  2-6-3- توریسم ماجراجویانه ............................................................................................................................ 19

  2-6-4-توریسم محصور...................................................................................................................................... 19

  2- 6- 5- توریسم سلامتی................................................................................................................................. 19

  2- 6-6- توریسم مصرفی................................................................................................................................... 19

  2- 6-7- اکوتوریسم ........................................................................................................................................... 20

  2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان.............................................................................. 20

  2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان................................................................................................... 20

  2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان.................................................................................. 20

  2-6-11- توریسم تفریحی ............................................................................................................................... 21

  2-6-12-توریسم شهری ................................................................................................................................... 21

  2-6-13- توریسم طبیعت گرا .......................................................................................................................... 22

   2-7- اهداف گردشگران...................................................................................................................................... 23

  2-8- شهر و توریسم .......................................................................................................................................... 23

  2-9-  ویژگی‌های بارز صنعت توریسم .............................................................................................................. 24

  2-10- برنامه ...................................................................................................................................................... 24

  2-10-1- پیشینه برنامه ریزی ..........................................................................................................................

  - 10- 2- تعریف برنامه ریزی............................................................................................................................. 25

  2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم............................................................................................................. 26

  2-11- توریسم پایدار.......................................................................................................................................... 27

  2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار............................................................................................................ 27

  2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار........................................................................................................................ 28

  2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار............................................................................................................................. 29

  2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار........................................................................................... 31

  2- 11-5- اصول توریسم پایدار......................................................................................................................... 31

  2-11-5 -1 -مشارکت ...................................................................................................................................... 31

  2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها.............................................................................................................................. 32

  2-11-5-3 -  اشتغال برای افراد محلی............................................................................................................. 32

  2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی ...................................................................................................................... 32

  2-11-5-5 - پایداری منابع............................................................................................................................... 32

  2-11-5-6 - هماهنگی در هدف‌ها.................................................................................................................. 32

  2-11-5-7 - همکاری ...................................................................................................................................... 33

  2-11-5-8 - ظرفیت پذیرش .......................................................................................................................... 33

  2-11-5-9 - نظارت و ارزشیابی ...................................................................................................................... 33

  2-11-5-10 -پاسخگویی ................................................................................................................................ 34

  2-11-5-11- آموزش ....................................................................................................................................... 34

  2-11-5-12- حفظ هویت .............................................................................................................................. 34

  2- 11- 6 - اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری........................................................................................... 34

  2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال............................................................................................. 36

  2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم............................................................................................... 39

  2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی............................................................... 41

  2-15- آینده صنعت توریسم      ...................................................................................................................... 45

  2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان............................................................... 48

  فصل سوم : روش‌های برنامه ریزی گردشگری   

   مقدمه................................................................................................................................................................... 50

  3- 1- ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری.......................................................................................... 51

  3- 2- برنامه ریزی توریسم................................................................................................................................. 52

  3- 3- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری............................................................................................. 55

  3- 4- فرایند برنامه ریزی گردشگری.................................................................................................................. 57

  3- 4-1- تعیین اهداف........................................................................................................................................ 58

  3- 4-2- تجزیه و تحلیل.................................................................................................................................... 60

  3- 4-3- تدوین سیاست و برنامه ..................................................................................................................... 60

  3- 4-4- تدوین رهنمود‌های سازمانی............................................................................................................... 61

  3- 4-5- اجرا و نظارت........................................................................................................................................ 61

  3- 4-6- تدوین سیاست توسعه توریسم.......................................................................................................... 61

   

  فصل چهارم : ویژگی‌های طبیعی و انسانی شهرستان شوش

  4-1- ویژگی‌های جغرافیایی شهرستان شوش.................................................................................................. 64

  4-1-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش.................................................................................................. 64

  4-1-2-  ناهمواری.............................................................................................................................................. 65

  4-1-3-  آب وهوا................................................................................................................................................ 67

  4-1-4-  بارندگی................................................................................................................................................ 68

  4-1-5- درجه حرارت......................................................................................................................................... 68

  4-1-6- روز‌های یخبندان................................................................................................................................... 69

  4-1-7- تبخیر..................................................................................................................................................... 69

  4-1-8- رطوبت نسبی........................................................................................................................................ 70

  4-1-9-  زمین شناسی شهرستان شوش.......................................................................................................... 70

  4-1-10-  خاک.................................................................................................................................................. 70

  4-1-11- پوشش گیاهی شهرستان شوش....................................................................................................... 71

  4-1-12- منابع آب............................................................................................................................................ 73

  4-2- ویژگی‌های انسانی شهرستان شوش........................................................................................................ 73

  4-2-1- خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش............................................................................................... 73

  4-2-2- ترکیب جنسی جمعیت ...................................................................................................................... 77

  4-2-3- ترکیب سنی جمعیت........................................................................................................................... 78

  4-2-4- وضع فعالیت.......................................................................................................................................... 78

  4- 2-5- ا قتصاد شهرستان شوش  .................................................................................................................. 78

   

  فصل پنجم: معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان

    مقدمه.................................................................................................................................................................. 80

  5- 1- جاذبه‌های طبیعی شهرستان................................................................................................................... 80

  5- 1-1- آب وهوا................................................................................................................................................ 80

  5- 1-2- رودخانه‌ها............................................................................................................................................. 81

  5- 1-2-1- رودخانه کرخه ............................................................................................................................... 82

  5- 1-2- 2- رودخانه دز  .................................................................................................................................. 82

  5 - 1-2-3- رودخانه شاوور  ............................................................................................................................. 83

  5- 1- 3 -  مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌های‌های حیات  وحش.................................................................. 83

  5- 1- 4- تالاب بامدژ......................................................................................................................................... 86

  5- 2- جاذبه‌های تاریخی شهرستان ................................................................................................................. 87

  5- 2-1- پیشینه تاریخی شهر شوش................................................................................................................ 87

  5- 2-2- قلعه شوش........................................................................................................................................... 88

  5- 2-3- زیگورات چغازنبیل............................................................................................................................... 88

  5- 2-4- کاخ آپادانا............................................................................................................................................. 90

  5- 2-5- آکروپل.................................................................................................................................................. 90

  5- 2-6- شهر صنعت گران (شهرپیشه وران ).................................................................................................. 91

  5- 2-7- شهرشاهی............................................................................................................................................ 91

  5- 2-8- کاخ شائور( کاخ اردشیر)..................................................................................................................... 92

  5- 2-9- محوطه باستانی هفت تپه................................................................................................................... 92

  5- 2-10- موزه‌ها................................................................................................................................................ 93

  5- 3 - جاذبه‌های مذهبی................................................................................................................................... 94

  5- 3-1- آرامگاه دانیال نبی (ع)......................................................................................................................... 94

  5- 3-2- آیین تعزیه خوانی............................................................................................................................... 96

  5- 3-3- بقعه عبدالله بن علی ( دعبل خزاعی)................................................................................................ 96

  5- 4- جاذبه‌های دفاع مقدس............................................................................................................................ 97

  5- 4-1- یادمان شهدای فتح المبین  .............................................................................................................. 97

  5- 4-2-منطقه فکه............................................................................................................................................. 97

  5- 5- گردشگری روستایی، کشاورزی................................................................................................................ 97

  5- 6- گردشگری عشایری.................................................................................................................................. 97

  5- 7- امکانات اقامتی.......................................................................................................................................... 100

   

  فصل ششم :‌ بررسی و تحلیل داده‌ها

  مقدمه..................................................................................................................................................................... 103

  6-1- بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق........................................................................................................... 104

  6-1-1- جنس پاسخگویان................................................................................................................................. 104

  6-1-2- سن پاسخ گویان................................................................................................................................... 105

  6-1-3- میزان تحصیلات پاسخگویان................................................................................................................ 106

  6-1-4- سطح درآمد پاسخگویان....................................................................................................................... 107

  6-1-5- محل اقامت گردشگران.......................................................................................................................... 108

  6-1-6- مدت اقامت در منطقه........................................................................................................................... 109

  6-1-7- هزینه سفر............................................................................................................................................. 110

  6-1-8- هدف از بازدید منطقه........................................................................................................................... 111

  6-1-9- مهم­ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها ........................................................................................... 112

  6-1-10- مهم­ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه..................................................................................... 113

  6-1-11- امکانات خدماتی ورفاهی  ................................................................................................................ 114

   6-1- 12- امکانات بهداشتی وزیربنایی .......................................................................................................... 115

  6-1- 13- نقش تبلیغات درتوسعه گردشگری................................................................................................. 116

  6-1- 14- نقش معرفی جاذبه ها درتوسعه گردشگری.................................................................................... 117

  6- 1-15- رضایت کلی گردشگران از سفر به شهرستان شوش...................................................................... 118

  6- 2- بررسی رابطه توسعه گردشگری دربهبود وتوسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرستان شوش....... 119

  6- 3-بررسی رابطه برنامه ریزی مناسب درزمینه گردشگری دربهبود شرایط اقتصادی واجتماعی  .............. 120

   6- 4-  روش تجزیه وتحلیل SWOT............................................................................................................. 121

  6- 4-1-بررسی اثرات بهسازی و نوسازی با استفاده از ماتریس SWOT..................................................... 122

  6- 4-2- عوامل داخلی موثر برگردشگری در شهرستان شوش........................................................................ 123

  6-4-3 -عوامل خارجی موثر بر گردشگری درشهرستان شوش....................................................................... 123

  6-4-4-تحلیل نقاط قوت ،ضعف، فرصت وتهدید ها......................................................................................... 126

  فصل هفتم : نتیجه‌گیری، بررسی فرضیه‌ها و پیشنهادات

  7-1- نتیجه‌گیری ............................................................................................................................................... 132

  7-2- بررسی فرضیه­های تحقیق......................................................................................................................... 133

  7-2-1- فرضیه اول.............................................................................................................................................. 134

  7-2-2- فرضیه دوم............................................................................................................................................. 134

  7-3- ارائه پیشنهادات.......................................................................................................................................... 135

  پیوست................................................................................................................................................................... 137

  منابع ومأخذ........................................................................................................................................................... 141

   

   

  منبع:

  ارمغان،سیمین(1386)، توریسم ونقش آن در جغرافیا،چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اسلام شهر.

  استفان، ویلیامز(1388) جغرافیای گردشگری مترجم محمود ضیایی انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ دوم

  اشتری مهرجردی،اباذر (1383)، اکوتوریسم و توسعه پایدار، ماهنامه جهاد، شماره 26.

  امینی نسب،مهدی ( 1381)، قابلیتهای محدودگردشگری به منظور مشارکت در حفظ حیات وحش، مجله محیط‌ زیست شماره 37، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.

  احسان، غلامحسن (1385) ، بررس جاذبه ها وبرنامه ریزی  منطقه خروطبس ،پایان نامه کارشناس ارشد،دانشگاه اصفهان

  بارو،سی جی (1375) توسعه پایدار مفهوم ارزش وعمل ترجمه سیدعلی بدری فصلنامه تحقیقات جغرافیایی سال دهم شماره 44

   باهر، حسین (1377)، دگر اندیشی پیرامون گردشگری( ایرانگردی و جهانگردی)، فصل نامه مدیریت، شماره 20 دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  بیرانوند،اسماعیل(1387)، تحلیل فضایی چاذبه‌های اکوتوریسم شهرستان خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه اصفهان

  بیگ محمدی، حسن (1378)، نگرشی نو بر آثار اقتصادی توسعه جهانگردی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 158 و 157.

  بیگ محمدی، حسن (1386)، اصفهان و گردشگری، انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.

  بیگ محمدی،حسن(1385)،‌ چالش‌ها وفرصتهای صنعت گردشگری در ایران، مجموعه مقالات همایش جغرافیا وقرن بیست و یکم، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد نجف آباد.

  پاپلی یزدی، محمد حسن وسقایی، مهدی (1388 )، گردشگری ( ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، تهران،  چاپ سوم‌.

   پوروخشوری،سیده زهرا (1377) ترویج توریسم پایدار درناحیه ساحلی، محیط زیست شماره 24

  پوریان، مرتضی(1374‍ )، اثرات اقتصادی و فرهنگی توریسم، سمینار اصفهان و جاذبه‌های ایرنگردی و جهانگردی اصفهان.

  تقوایی،مسعود، شاپورآبادی،محمدعلی(1381) توسعه منطقه برخواراصفهان ازطریق گسترش توریسم روستایی، ماهنامه جهاد،سال بیست ودوم شماره 253

  تولایی، سیمین (1386). مروری بر صنعت گردشگری ، ناشر دانشگاه تربیت معلم تهران. 

  جعفری پناه،حبیب الله(1380) .مطالعه وبرنامه ریزی جاذبه‌های توریستی شهر ابرکوه در راستای توسعه ساختارفضایی آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد

   حافظ نیا، محمدرضا (1386)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت،چاپ سیردهم

  حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوی (1385)، کاربرد مدل در جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری و ناحیه‌ای، انتشارات علم نوین.

  حیدری چیانه، رحیم ( 1387) ،مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت.

  داس ویل،راجر(1378)،مدیریت جهانگردی(مبانی،راهبردها وآثار). مترجمین محمد اعرابی،داود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی تهران

  دیبایی،پرویز(1371)، شناخت جهانگردی، انتشارات دانشگاه علامه طبا طبایی تهران

  رضوانی، علی اصغر(1378) ،جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور تهران

  رضوانی، علی اصغر(1382)، نقش اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست، مجله محیط شناسی، شماره 31.

  رضوانی،محمد رضا(1382)، تحلیل روند ایجاد وگسترش خانه‌های دوم درنواحی روستایی شمال تهران(فرصت یا تهدید) مورد: ناحیه رودبار قصران پژوهش‌های جغرافیایی شماره 54 موسسه جغرافیا دانشگاه تهران

  رضوانی،محمدرضا،(1387) توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار،انتشارات دانشگاه تهران

  رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و مهدوی داوود(1385)، راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده مدل SWOT، : دهستان لواسان کوچک، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 45.

  رنجبریان،بهرام،زاهدی،محمد(1385) شناخت گردشگری،انتشارات چهارباغ چاپ دوم

  زاهدی، شمس السادات (1382)، چالش‌های توسعه پایدار از منظر اکوتوریسم، مدرس، شماره3.

  شمس السادات(۱۳۷۶)،تحلیلی بر تبعات توسعه جهانگردی، فصلنامه مدیریت،

  شمس السادات(۱۳۸0) مجموعه مقالات همایش ملی اکوتوریسم و توسعه پایدار

  زمردیان،محمد جعفر(1370) اصول و مبانی عمران ناحیه ای،ناشر کتابستان مشهد

  زیاری،کرامت الله(1383) مکتب‌ها،نظریه‌ها و مدل‌های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای. انتشارات دانشگاه یزد

  سازمان برنامه وبودجه استان خوزستان (1376) آمارنامه استان خوزستان

  سازمان برنامه وبودجه استان خوزستان(1375) گزارش اقتصادی و اجتماعی شهرستان شوش

  سازمان جهانی گردشگری(1379) برنامه ریزی ملی و منطقه ای ترجمه محمود عبدالله زاده، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی تهران

   سینایی،وحید (1381)،ناکارامدی،رکود و بحران در جهانگردی ایران،مجله پژوهش‌های جغرافیایی شماره43

  سینایی،وحید(1375) توسعه پایدار گردشگری،ماهنامه اطلاعات سیاسی،اقتصادی شماره 96-95

  سینایی،وحید(1380) بررسی عملکرد سازمان ایرانگردی و جهانگردی 1378-1376،مجلس و پژوهش     شماره 29 سال هشتم

  شارپلی جولیا،ریچارد(1380)،گردشگری روستایی،ترجمه رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیر زاده انتشارات منشی تهران

  شاهنده،بهزاد(1383)،استفاده از مزارع برای جذب گردشگر راهی نو،مجله دهیاری سال دوم شماره 11

  شریف زاده،ابوالقاسم،مرادنژاد،همایون(1381) توسعه پایدار و توریسم روستایی، ماهنامه جهاد  سال 22 شماره 251-250

  عزیزی،عبدالکریم (1378)بررسی قابلیت سنجی منطقه ای یاسوج به منظوربرنامه ریزی گردشگری پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

  فرج زاده اصل،منوچهر(1384) سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در برنامه ریزی  توریسم ناشر سمت

  قادری،زاهد، حبیبی، آزاده (1386 )  ماهنامه جاده سبز سال پنجم  شماره 46

  قره نژاد، حسن (1388) صنعت گردشگری و تحلیل‌های اقتصادی آن،  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی‌نجف آباد

  قره نژاد،حسن(1386) مقدمه ای برتوسعه گردشگری و مهمان پذیری،ا نتشارات دانشگاه آزاد اسلامی‌نجف آباد

  قره نژاد،حسن(1386)،مقدمه ای بر اقتصاد و سیاست گذاری توریسم،انتشارات مانی

  کارگر،بهمن(1386) توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری،نشر سازمان جغرافیایی یروهای مسلح

  کاظمی،مهدی(1385) مدیریت گردشگری،انتشارات سمت

  کالین،مایکل‌هال، جان ام جکینز (1382) مترجمین سید محمد اعرابی وداود ایزدی،ناشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی،چاپ دوم

  کردی، محمد،(1381)  برنامه ریزی توریسم با تاکیدبرتوسعه پایدار، دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،پایان نامه کارشناسی ارشد.

  کلی، مایکل،ای(1381) برنامه ریزی توریسم : به هنگام برنامه ریزی به چه نکاتی باید توجه داشت؟ترجمه بهزاد انتظاری، رشد آموزش جغرافیا شماره 62،دفتر انتشارات کمک آموزشی تهران

      کهن،گوئل(1377)صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا،مجله محیط شناسی شماره 21         دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

     لاندبرگ،دانلد(1387) اقتصاد گردشگری، مترجم محمد رضا فرزین،ناشر شرکت چاپ و نشر بازر گانی

    لی،جان(1378) گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبد الرضا رکن الدین افتخاری، معصومه صالحی  امین، نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  محمدی ده چشمه، مصطفی، زنگی آبادی،علی( 1387) امکان سنجی توانمندی‌های اکوتوریسم استان چهارمحال بختیاری به روش SWOT مجله محیط شناسی شماره 47

  مختاری،رضا (1382) تحلیل پتانسیل‌های گردشگری منطقه باغبهادران وبرنامه ریزی توسعه آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

  مرکزآمارایران (1365) سرشماری عمومی‌نفوس ومسکن

  مرکزآمارایران (1385) سرشماری عمومی‌نفوس ومسکن

  مرکزآمارایران(1375) سرشماری عمومی‌نفوس ومسکن

   معصومی،مسعود(1388) درآمدی بر رویکردها در برنامه ریزی گردشگری،محلی، شهری،منطقه ای،ناشر سمیرا

  منصوری،علی(1381) گردشگری وتوسعه پایدار، مجله رشد آموزش جغرافیا،شماره63 دفتر انتشارات کمک آموزشی

  موحد،علی(1386) گردشگری شهری، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز

  مومنی، مهدی(1377) اصول وروش‌های برنامه ریزی ناحیه ای انتشارات گویا،اصفهان

   الوانی،سیدمهدی ، پیروزبخت،معصومه (1385) فرایند مدیریت جهانگردی ناشردفترپزوهش‌های فرهنگی

   الوانی،مهدی وزهره دهدشتی شاهرخ(1373 )، اصول ومبانی جهانگردی، انتشارات بنیاد مستضعفان جانبازان

  ولا،فرانسوا،پیچریل،یونل(1384) گردشگری بین المللی، ترجمه محمد ابراهیم گو هریان، محمد مهدی کتابچی، انتشارات امیرکبیر تهران

  Armstrong.M (2005)Management Processes and Functions, London CIPD ISBN 0-85292-438-0.

  Abdullaef, Akhmad (2oo4) Rural Tourism and sustainable development in Hookkaido candidate for the Degree of master Division of urban and Environmental Engineering, pp. 162- 165.

  Armstrong. J.Scott (2005). "The Value of Formal Planning for Strategic    Decisions". Strategic Managemen Journal 3: 197–211. doi:10.1002/ smj.4250030303.

  Chan.E.H & Yung E.H.K ( 2004)‌.Is the development control legal framework conducive to a sustainable dense urban development in Hong Kong ? HabitatInternational28,409426.

    Chiu, R. L. H. (2003) Social sustainability, sustainable development and housing development: The experience of Hong Kong. In R. Forrest & J. Lee (eds.), Housing and social change: East-west perspectives (pp. 221–239). USA: Routledge.

  DETR (2000). By design: urban design in the planning system: Towards better practice. London: Thomas Telford.

  Enyedi, G. (2004). Social sustainability of large cities. Ekistics, 69 (412–414), 142–144.gdir.ir

  Fleischer,A (2000),suppor for Rural Tourism; Annals of  Torism Research vol 27 N0

  Goodwin, H(1996), “In pursuit of Ecotourism”, Biodiversity and conservation. 5(3),277-291.                                                                                                     

     Higham,J.and M, lueck(2003) Urban ecotourism; a contradiction in terms?  Journal of Ecotou rists: 1, 36- 51                                                                        

  Harrison (2004) Tourism zones FDI magazine, 2June                                 

  Holden Andrew, 2000, Environment and Tourism, Routledge Published, london

   Inskeep. E (.2002).nationala and regional tourism planning‌.methodologies akdcase studies london‌.worl d tourism organization.

  Law, christopher,m (2000) The Turist city reviev, urban studies vol: 337 NO: 7

  Piran.p (1991) Tourism  Revolution and its Necssity in Iran Nation wide Quarterly first year Number 2.         

  Sharpley. J. and Ricnard. (1997), Rural Tourism: An Introduction, PN. 4.

  Sharpley, R. (1994),Tourism and Sustainable Developmet: Exploring the Theoritical divide, Journal of Sustainable Development, vol 8, No1.

  Weaver,D and Lawton,L (2006) Tourism management, Thrid Edition, wiley publication

  Williams Stephan, 2000, Tourism Geography, second published     Routledge  London                                                                                                                

  Zahedi, sh. 2006, sustainable tourism and Ecotourism Environmental perspective. Tahran Allame Tabatabai University press   

  World.torism organization(UNWTO 2006)

  )                                                          

  World.torism organization(UNWTO200 8)

  World.torism organization(UNWTO 2006)

  World.torismorganization(UNWTO2007)                                                           

  World.torism organization(UNWTO200 8)

  World.torism organization(UNWTO2009)

  World.torism organization(UNWTO2010)

  WWW.ecotourism.org

  www. Tourism science ,ir

  WWW. Mpr- khuz.ir

  www,shush city.net           


موضوع پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, نمونه پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, جستجوی پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, فایل Word پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, دانلود پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, فایل PDF پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, تحقیق در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, مقاله در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, پروژه در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, پروپوزال در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, تز دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, پروژه درباره پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, گزارش سمینار در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش, رساله دکترا در مورد پایان نامه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار در شهرستان شوش

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و..... نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌کرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی که ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا گرایش : برنامه ریزی توریسم در این پژوهش به بررسی جاذبه‌های اکوتوریستی در شهرستان رامیان استان گلستان و ارائه راهکارهایی برای توسعه‌ی اکوتوریسم در این شهرستان ‌پرداخته شده است. برای ارائه‌ی راهکارها از دو تکنیک سوات و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.ابتدا با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به اولویت‌بندی نقاط اکوتوریستی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده شهرستان سیاهکل در جنوب شرق استان گیلان قرار دارد . از دو ناحیه جلگه ای و کوهستانی تشکیل شده و از نظر آب و هوا دارای آب و هوای مرطوب و نیمه مرطوب است . وسعت این شهرستان 6/1048 کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آمارسال 90 ( 47096 نفر ) بوده است .به لحاظ وجود سه رودخانه مهم ، استخرها و آبگیرهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم مقدمه طبیعت جهانگردی در هر جامعه، متاثر از عوامل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. علی­رغم پیامدهای اقتصادی چشمگیر و قابل توجه صنعت جهانگردی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بیش از آن که یک فعالیت اقتصادی باشد، پدیده­ای فرهنگی است. در طی قرون انسان­ها با استفاده از ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته معماري گرايش معماري دي 1393 چکيده محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار مي روند و توسعه توريسم در اي

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

پیشگفتار گسترش روز افزون شهرها و افزایش بی رویه جمعیت آنها موجب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی شده و جوامع انسانی را با مشکلات روحی مختلفی مواجه ساخته است .از آنجا که در شرایط کنونی ،کاهش مشکلات ناشی از صنعتی شدن ،اشتغالزایی ،حفظ محیط زیست ،تعامل فرهنگها و در نهایت توسعه پایدار از جمله دغدغه های پیش روی کشورهاست لذا گردشگری بویژه اکوتوریسم برای کشورهای در حال توسعه یک مزیت است تا ...

ثبت سفارش