پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)

word 8 MB 30432 137
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم

  چکیده:

  از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم، به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .علّت این توجه نه فقط به خاطر گردشگری و لذّت بردن از آن بوده، بلکه به عنوان یک وسیله ی حفاظت محیط و توسعه ی اقتصادی نیز محسوب شده است.در این دیدگاه اکوتوریسم  در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار است ودر آن طبیعت گردی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. فعالیتهای اکوتوریستی درجامعه میزبان منجر به آثار مثبت و منفی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود . گردشگری پیش از آنکه یک فعالیت اقتصادی باشد،گویای یک ارتباط فرهنگی متشکل از عناصر: گردشگر، جامعه میزبان یا مواجهه شوندگان و بستر می باشد. گردشگری و اکوتوریسم به صورت چشمگیری به حسن نیت جامعه ی میزبان بستگی دارد و حمایت آن در توسعه وعملکرد موفقیت آمیز گردشگری و اکوتوریسم ،امری ضروری محسوب می شود. یکی از قدیمی ترین موضوعات جغرافیا در ارتباط باروابط انسان درمحیط، درک واکنش بشر نسبت به تغییرات محیط است. در همه فرهنگ ها ،ادراکات محیطی ،در تصمیم گیریهای شخصی ،نقش اساسی دارد. استان مازندران با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جزء استانهای برتر کشور محسوب می گردد. با توجه به ویژگی های جغرافیایی و طبیعت گردی شهرستان میاندرود، این پژوهش، با هدف تحلیل ادراک و تصورات جوانان از اکوتوریسم انجام شد. مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندروددر استان مازندران می باشد که بر اساس فرمول کوکران 275 نفر به صورت تصادفی در رشته های مختلف انتخاب شدند .در این پژوهش با روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه از دانش آموزان نظر خواهی شد.بااستفاده از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی وبا نرم افزار آماریspss ،تحلیل فرضیه های پژوهش انجام شد. نتایج آزمون های آماره استنباطی، حاکی از وجودرابطه ی معنادار بین محیط های شخصی و پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم  است.همچنین تاثیر محیط پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم  را هم نشان می دهد .

   

  کلید واژه:

  گردشگری، اکوتوریسم، ادراک محیطی، جوانان، شهرستان میاندورد

   

  مقدمه

  یکی از بخشهایی که در صنعت توریسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است، صنعت اکوتوریسم است. توسعه اکوتوریسم می تواند با ایجاد فرصت های شغلی، منافع اقتصادی بی شماری را به طور مستقیم متوجه مردم بومی کشورها کند .همچنین اکوتوریسم، از بنیان های توسعه پایدار جوامع وراهی برای حفظ چشم اندازها و ذخایر طبیعی است .رشد صنعت گردشگری در جهان سالانه حدود 4 درصد برآورد می شود. دراین میان سفرهای اکوتوریستی دارای رشد 30 درصدی هستند و این نشانه توجه روز افزون به اکوتوریسم است(تقوایی وهمکاران ،1391: 151).رویکرد به اکوتوریسم به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اکوتوریسم می رود تا در قرن بیست و یکم بسیاری از فضاهای جغرافیایی را تحت تاثیر قرار داده و الگوی فضایی جدیدی را در نواحی مختلف ایجاد نماید(جلال پور ،1391: 4). از دهه ی 1930مکتب امکان گرایی یا اختیار ،با تاکید برآنکه انسان به عنوان یک عامل فعال و مختار می تواند محیط را از طریق برقراری سازگاری های خود باآن مورد بهره برداری قرار دهد ،ارائه شد .جغرافیای رفتاری، محصول ورود اندیشه های روانشناسی به حیطه ی مباحث جغرافیایی است . ارتباط این علم را با جغرافیای انسانی از آنجا می توان ملاحظه کرد که جغرافیای انسانی در مورد اهمیت ادراک ،خلاقیت،تفکر و عقاید مردم که در فرموله کردن دیدگاه های آنها نسبت به محیط ودر نتیجه روابط انسان با محیط تاثیر می گذارد (پور احمد ، 1389: 162). در جغرافیای رفتاری کل مکان علاوه بر اینکه صحنه ی عملکرد های اقتصادی، تاریخی، واجتماعی است ،در عین حال فضای روانشناختی است . این فضا هویت ،ساختار و مفهوم خاص خود را دارد که به مقتضیات و خصوصیات فردی (سن ،جنس ،زمان سکونت ،مکان اقامت ،کار .یا پایگاههای اجتماعی و اقتصادی) وبر حسب شرایط زندگی (درک فضا و فرهنگ و میزان آگاهی فرد )تغییرمی کند (پور احمد ،1389: 164).از آنجا که در گردشگری تمرکز بر سفر و جابجایی مردم ،کالا و خدمات در طول زمان و مکان است. عمدتا پدیده­ی جغرافیایی محسوب می شود ،وبنابراین دیدگاه جغرافیایی به طرق مختلف می تواند به تبیین گردشگری کمک کند (ویلیامز،1388: 21). براساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری وسازمانهای مرتبط درارتباط با تعریف مفهوم اکوتوریسم، انگیزه ی اصلی گردشگران مشاهده ی طبیعت و درک اررزش های واقعی آن است ودر آن گردشگر و همچنین جوامع محلی در حفاظت محیط زیست مشارکت می کنند (نیازمند،1388: 23). تاکنون طی چند دهه ی گذشته مطالعات متعددی در زمینه ی سنجش دیدگاه و ادراکات ساکنان نسبت به گردشگری در جامعه ی میزبان انجام شده است (علیقلی زاده ،1386 :34).از آنجا که با تدریس دروس جغرافیا و دروس مرتبط با آن در مدارس شهرستان میاندرود، شناخت نسبی از ویژگی های رفتاری و خصوصیات جوانان به خصوص دانش آموزان کسب کردم .وهمچنین ازطرفی دراین شهرستان، مکانهای طبیعی بالقوه ی گردشگری از قبیل: مناطق ییلاقی وجنگل، مکان های حفاظت شده و ساحل جنگلی و تاحدودی دست نخورده ودنج به نظر می آیدوجود دارد. و همچنین تاکنون تحقیقات کمی از جاذبه های گردشگری این شهرستان، به طور جامع آنهم بارویکرد اکوتوریسمی انجام نشده است. لذابا راهنمایی دکتر بریمانی و دکتر رمضان زاده، در این پژوهش با استفاده از نظریه جغرافیدانان رفتاری کوشش شده است تاادراک و برداشت های ذهنی جوانان به عنوان جامعه ی میزبان و هم به عنوان گردشگر را از اکوتوریسم ،تحلیل ومشخص کنیم.و از طرفی دیگر قابلیت های بالقوه گردشگری این شهرستان را شناسایی کرده باشیم . این پژوهش در پنج فصل می باشد .

  در فصل اول، کلیات بحث در مورد بیان مسئله و سوالات و ضرورت و اهمیت بحث و درادامه فرضیات پژوهش و پیشینه تحقییق ،یعنی مرور تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع وهمچنین مشکلات ومحدودیت های این پژوهش بیان می شود.

  در فصل دوم ،ادبیات موضوع ، تعاریف گردشگری و اکوتوریسم از نظر جامع بین المللی و صاحب نطران رشته های گردشگری و اکوتوریسم  ارائه شده است .در ادامه به مبانی نظری پژوهش پرداخته ودر نهایت با استفاده از چارچوب نظری و تجربی پژوهش، مدل مفهومی این پژوهش ارئه شده است .

  درفصل سوم مباحث روش شناسی  این پژوهش،  تکنیک و ابزار های پژوهش ارائه شده است ودر ادامه ویژگی های جغرافیایی و جاذبه های گردشگری و طبیعت گردی  مورد مطالعه (شهرستان میاندورود) ارائه شده است .

  درفصل چهارم با استفاده از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی و همچنین آزمون های آماری
  یافته های پژوهش  بوسیله ی جداول ونمودار هاارائه شده است .

  در فصل پنجم با استفاده از آزمون های آماری استنباطی در جهت رد یا تایید فرضیه های پژوهش اقدام شده و در ادامه، بحث ونتیجه گیری و در پایان پیشنهادات این پژوهش ارائه شده است .

  بی شک این پژوهش دارای کاستی های زیادی می باشد. امید است، پژوهشگران و دانشجویان دیگر این مباحث را تکمیل ویا از زوایای دیگر این موضوع و موضوعات مرتبط با آن را بررسی و کنکاش کنند .

  در پایان از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش مرا یاری نموده اند تشکر و قدرانی ویژه می کنم :

  ،اقای نواییان بخشدار گهرباران و اقایان جلالی ازکارمندان بخشداری گهرباران،اقایان سعیدی و اخرتی ،اسمعیلی مسئولین پناهگاه حیات وحش دشت ناز ، اقای میر هادی موسوی کارمند باز نشسته جنگل دارابکلا،اقای دباغیان دهیار داربکلا،اقای هنر بخش ،شورای جامخانه،همچنین از سازمان های:

  -آموزش وپرورش شهرستان میاندورود

  بخشداری گهرباران

  سازمان محیط زیست مازندران و مسئولین پناهگاه حیات وحش دشت ناز

  -سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران و ساری

  دهیاری روستای دارابکلا

  شورای اسلامی روستای جامخانه

  سازمان هواشناسی مازندران

  مدیران مدارس متوسطه دخترانه و پسرانه شهرستان میاندرود

  و تمامی افراد و سازمان هایی که نام آنها ممکن است از قلم افتاده باشد تشکر می کنم.

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  1- بیان مسئله

  اکوتوریسم گرایشی نوین در صنعت گردشگری است. مناظر زیبای طبیعت از کانون های جذب توریست این نوع از گردشگری می باشند . لذا اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت از محیط زیست به منظور توسعه پایدار امری ضروری است. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می کنند، تجارب سودمندی به دست می آورند. آنان با کسب معرفت درباره ابعاد فرهنگی،زیست محیطی طبیعت هر منطقه و کشوری، به حافظان و دوستداران طبیعت می پیوندند.(سازمان میراث فرهنگی وگردشگری،1385: 1 ). جامعه بین المللی اکوتوریسم[1] (2006) بر این واقعیت است که پیاده سازی اکوتوریسم  سبب ارتباط بین حفاظت محیط، مشارکت جوامع بومی و کسانی که درگردشگری مسئول، فعالیت دارند می شود و شش اصل را در پی دارد: 1) به حداقل رساندن اثرات2)ساخت های زیست محیطی و آگاهی و احترام فرهنگی3)ارائه ی تجارب مثبت برای بازدید کننده و میزبان4)ارائه منافع مالی مستقیم برای حفاظت از محیط زیست5)ارائه مزایای مالی و توانمند سازی  برای مردم محلی6)حساسیت به مسائل سیاسی کشور میزبان(ریورا[2]وهمکار ،2010 :86).با افزایش اگاهی مردم از فواید و اثرات مثبت تجربه ی مستقیم طبیعت ،اهمیت اکوتوریسم بیشتر می شود .اکوتوریسم به تنوع زیستی ،ارزش اقتصادی می دهد (زاهدی ،1390 :91 ). اکوتوریسم با دوروش مستقیم یعنی حفظ و حراست از منابع طبیعی و غیر مستقیم یعنی ایجاد درآمد برای جوامع محلی درا مر حفاظت و بقای گونه ها وزیستگاههای مهم طبیعی گام بر می دارد .اکوتوریسم با استفاده از ابزار آموزشی و تبلیغاتی، می تواند منابع طبیعی حفظ شده رابه عنوان یک منبع درآمد زا جهت ساکنان محلی معرفی کند ،در نتیجه افرادمحلی به مناطق موروثی حیات وحش و محیط زیست به عنوان منبع درآمد،با دیده ی احترام نگریسته و از این مناطق بیشتر حفاظت می نمایند(فنل،1388 : 63). یکی از اصول مهم اکوتوریسم از نظر وایت[3] ارتقای درک ارزش زیست محیطی دست اندر کاران و جامعه میزبان و اکوتوریستها  است(زاهدی ،1390: 124).رمز موفقیت اکوتوریسم  ایجاد مشارکت و همکاری تنگاتنگ است تا بتواند به اهداف ممتد حفظ و نگهداری و توسعه معقولانه دست یابد. مشارکت مورد نیاز اکوتوریسم برای موفقیت با همکاری جوامع محلی ،سرمایه گذاران ،آژانس های دولتی و سازمان های مردم نهاد،آموزش وپرورش ،اکوتوریست ها ایجاد می شود(آلن مور[4] و همکار،1387 :19). توسعه ی گردشگری و اکوتوریسم به صورت چشمگیری به حسن نیت جامعه ی میزبان بستگی دارد و حمایت آن در توسعه وعملکرد موفقیت آمیز گردشگری و اکوتوریسم ،امری ضروری محسوب می شود(.بدری و همکاران ،1391 : 44 ). از دهه 1990 رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری ،حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد (قدمی  و همکار، 1391: 80( .باتوجه به اثرات گردشگری در چند دهه گذشته ،گردشگری توده ای به عنوان عامل تخریب سامانه های زیست محیطی و ساختار های فرهنگی واجتماعی جوامع بومی ،مورد انتقاد قرار گرفته و برای تغییر این وضع ،مفهوم گردشگری بدیل ،مطرح شده است . این اصطلاح انواعی از رویکردهای مربوط به گردشگری را پوشش می دهد که گردشگری در طبیعت و گردشگری زیست محیطی از آن جمله اند . در این دیدگاه اکوتوریسم  در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار است ودر آن طبیعت گردی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد (رضوانی ،1389: 21). طی چند دهه ی گذشته مطالعات متعددی در زمینه ی سنجش دیدگاه و ادراکات ساکنان نسبت به گردشگری در جامعه ی میزبان انجام شده است .اثرات گردشگری درک شده ی میزبان، در سه طبقه ی اساسی هزینه و فایده ی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی قرار دارد . دراین خصوص ،محققان معتقدند که میان رونق گردشگری و معیار های عینی و ذهنی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطی جامعه ی میزبان رابطه مستقیم وجود دارد (علیقلی زاده و همکار ،1386 : 34). تخمین  زده می شود نیمی از جمیعت فعال در صنعت گردشگری کمتر از 25 سال سن دارند و بر اساس گزارش سازمان جهانی کار 13 تا 19 میلیون نفر از شاغلین در این صنعت کمتر از 18 سال سن دارند ( رنجبران وهمکار،1390 :26). برآورد های سازمان مطالعات گردشگری هم تایید می کند که علاقمندان به سفر به طبیعت عمدتا جوان و تحصیل کرده اند (میراث فرهنگی وگردشگری،1385 :1 ). این گروه های سنی که یک عامل فعال (کنشگر اجتماعی) نامیده می شود نماینده نسلی است که نظام ارزشهای مخصوص به خودش را دارد(نیک گهر ،1391: 92).جوان با فرهنگ مصرفی در پی کشف حوزه های جدید وپذیرش نشانه های آن برای باز تولید و غنی کردن زندگی خوداست.آنهاجویای تجربه های تازه هستند(کلانتری ،1387 :174). آنان بیشتر فرد گراهستند تا جمعگرا(فیروز جاییان وهمکار ،1391 :198 (.استان مازندران با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جزء استانهای برتر کشور محسوب می گردد.نزدیک به 12 میلیون گردشگر داخلی و بیش از 100هزار توریست خارجی هرساله به منظور گذراندن اوقات فراغت ازاین استان دیدن می کنند (شیدفروهمکار،1383: 1) مناطق واقع درسواحل استان ،ماسه ای است و عمق مناسبی دارد. (رمضانی دارابی ،1382 :48 ).یکی از مناطق پرجاذبه مازندران،که با وجود دریای گهرباران و دامنه های البرز ومناطق ییلاقی و جنگلی تا حدودی بکر و دست نخورده، شهرستان میاندروداست.این مجموعه از ویژگی ها موجب جذب گردشگران زیادی می شود. و هرگونه بی توجهی از سوی گردشگران، بسیاری از این جاذبه ها در معرض تخریب قرار گرفته و پیامدهایی را از جنبه های زیست محیطی،اقتصادی ،فرهنگی –اجتماعی، برمحیط وجامعه محلی می گذارد. به جهت گستردگی (وسعت جمعیت و پدیده های گردشگری) شهرستان  میاندورود برای انجام پژوهش انتخاب شد. . بیشترین گروههای سنی جمعیت منطقه مورد مطالعه (میاندورود) را میانسالان با 25/37درصد وجوانان با 28/20درصد قرار دارند(سالنامه آماری مازندران،1389 :15). بی شک گردشگری به طور عام و اکوتوریسم به طور خاص تا حدود زیادی متاثر از این گروه سنی است  که می توان از آنان به عنوان جامعه میزبان و یا گردشگران آینده یاد کرد. و متولیان صنعت گردشگری نباید از آنان غافل باشند، بدین معنی که از امروز باید نسلی را برای فردا تربیت کرد تا  مسئولانه با طبیعت برخورد کند . این امر مستلزم آشنایی از نوع ادراک آنان از محیط(محیط پدیداری،شخصی وزمینه ساز ) است که زندگی می کنند ویا در آن سفر می کنند. گروه هدف نیز از میان دانش آموزان دوره متوسطه که سهم قابل توجهی از جوانان منطقه را تشکیل می دهند انتخاب شده اند. آشنایی با ادراک محیطی این گروه سنی
  می تواند در تعیین راهبرد برای جامعه میزبان، حفاظت از محیط زیست و پدیده های گرشگری مهم باشد.

  1-2-اهداف پژوهش

  هدف کلی این پژوهش بدنبال  آشکار سازی ادراک  دانش آموزان متوسطه شهرستان میاندورود، از
  کارکرد های اکوتوریسم  منطقه سکونت خود می باشد.

  اهداف جزیی:

  1)عوامل موثر در ادراک  محیطی دانش آموزان شناسایی شود .

  2)کارکردهای اکوتوریسم شهرستان میاندورد شناسایی شود.

   3) بهره گیری نتایج این پژوهش در ارائه ی پیشنهادات و بهره گیری مناسب از ظرفیت و قابلیت های بالقوه اکوتوریسم شهرستان میاندرود .

  1-3-اهمیت وضرورت پژوهش

  در سال های اخیر ملاحظات اکولوژیکی و زیست محیطی موجب گردید تا اکوتوریسم به عنوان سازگارترین نوع گردشگری بیش از سایر اشکال گردشگری مورد توجه قرار گیرد. در واقع این نوع گردشگری جهت پیشرفت اقتصادی هر کشور، مردم بومی منطقه و حفظ ارزش های طبیعی، زیست محیطی و فرهنگی مناطق گردشگری مناسب تشخیص داده شده است. از این رو توسعه این بخش جزء اهداف اصلی صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود(تقوایی ،1391: 152).اهمیت این موضوع  پژوهش از دوجهت می تواند باشد یکی از نظر نقش گردشگری و اکوتوریسم در ایجاد اثرات اقتصادی که شامل درآمد زایی و اشتغال زایی برای جامعه ی محلی می باشد و از بعد دیگر جهت حفاظت از منابع زیستی محیط طبیعی می باشد. در سالهای اخیر طبیعت گردی یا اکوتوریسم در نهادهای عمومی و تشکلهای زیست محیطی و توسعه پایدار و ایجاد درآمدهای ارزی و ریالی درتولید ناخالص ملی رشد قابل توجهی برخوردار شده است(عبدالهی،1388 ). در اکوتوریسم پایدار انگیزه اصلی مسافرت به طبیعت، دیدار از جذابیت های طبیعی یک منطقه شامل ویژگیهای فیزیکی و فرهنگ بومی است و اکوتوریست پس از مشاهده جذابیت ها، بدون اینکه خللی در آنها وارد آورد و به تخریب آنها بپردازد، محل را ترک می کند. به این ترتیب، ضمن شناختن فرهنگ، سوابق تاریخی و نمودهای طبیعی منطقه، شان و جایگاه اکوسیستم را حفظ کرده، فرصت های اقتصادی و درآمدزایی را برای مردم محلی ایجاد می کند( زاهدی،1390: 45). با توجه به اینکه نگرش و برداشت های جامعه میزبان در توسعه گردشگری نقش زیادی دارد ، برنامه ریزی گردشگری بر اساس مشارکت محلی به دو دلیل ضروری است :اول ،در سطح تجربی ،اگر توسعه ی گردشگری با آرزو و اهداف اجتماع محلی سازگاری نداشته باشد ،در هنگامی که علایق افراد بیرونی در گردشگری محلی غالب است ،یا در هنگامی که آستانه ی تحمل ساکنان نسبت به گردشگری و گردشگران پایین است ،تضاد هایی به وجود می آید که در نهایت منجر به تضعیف گردشگری می شود .دوم ،ساکنان محلی از حق اخلاقی برای مشارکت در توسعه ی فعالیتی برخوردارند ،که هم منافع و هم هزینه هایی را برای آنها به همراه دارد این شرایط به ویژه برای گردشگری بسیار مهم است که مردم محلی روابط همزیستی با محیط خود دارند .(ضیایی و همکار،1391 : 30). لذا اگاهی و برداشت های جامعه محلی از جمله جوانان که درصد بالای جمعیت را شامل می شود ضرورت پیدا می کند. از طرفی شهرستان میاندورود به خاطر جاذبه های طبیعی بکر و تاحدودی دست نخورده از قبیل پناهگاه حیات وحش ،ساحل جنگلی گهر باران ،و مناطق ییلاقی و جنگلی در کوهپایه ها، دارای قابلیت و ظرفیت زیادی برای توسعه اکوتوریسم یا طبیعت گردی دارد.(پژوهش میدانی ،1393).لذا ضرورت دارد تا از این ظرفیت های بالقوه گردشگری درجهت درآمدزایی و اشتغال زایی برای جامعه محلی وبهره برداری شود و همچنین درآمد حاصل از گردشگری را صرف حفاظت از جاذبه های طبیعی و محیط زیست شود.

  1-4-سؤال‏های پژوهش‏:

  سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه است ؟

  سولات فرعی :

   1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر است ؟

  2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم رابطه دارد ؟

  3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم رابطه وجود دارد؟

  1-5 -فرضیه های پژوهش:

  فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ی ماهیت ،چگونگی وروابط بین پدیده ها ،اشیاءو متغیر ها ،که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید ؛فرضیه گمانی است موقتی که درست بودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد .فرضیه براساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید می آید .این شناخت ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد ،از منابع شفاهی به دست آمده باشد ،یا درجریان مطالعه یا ادبیات تحقیق حاصل شده باشد  (حافظ نیا ،1391: 131). با عنایت به آنچه که در قسمت بیان مسئله این کار تحقیقی اشاره  گردید، فرضیه های زیر مطرح اند:

  به نظر می رسد :

   1) محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر است .

  2) محیط شخصی با  ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم رابطه دارد.

  3) بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم رابطه وجود دارد.

   

  1-6- پیشینه پژوهش

  1-6-1-پژوهش های خارجی

  ماریا دل مار و همکار[5] (2013) در پژوهشی به تجزیه و تحلیل ادراک در میان دانشجویان دانشگاه در رشته گردشگری در رابطه بخش گردشگری و زیست محیطی از منظر جنسیت  پرداختند .پژوهش شامل 197 دانش آموزان گردشگری  , ومدیران رستوران ها مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها نشان می دهد که در مورد هر دو گروه از دانش آموزان و گروهی از مدیران، زنان بیشتر در مورد مدیریت زیست محیطی از مردان نگران هستند.نتایج شواهد جدید مربوط به آموزش و پرورش گردشگری ،نظریه های فمینیسم [6]سازگاری با محیط زیست دارند .

  گرت باتلرو همکار[7]  (2012)در مالزی به بررسی گردشگری ازدانش آموزان  با موضوع صنعت گردشگری به عنوان یک انتخاب شغلی پرداختند . بخش اول از این تحقیق با هدف به دست آوردن درک درستی از گردشگری  دانش آموزان در هنگام انتخاب یک حرفه  است . در مرحله دوم، در این تحقیق به درک که  اینکه تا چه حد از پاسخ دهندگان فکر می کنند صنعت گردشگری عوامل مهمی به آنها،در آمد و شغل  ارائه می دهد. چهار صد و بیست و نه دانش آموز، از طریق پرسشنامه به 20 سوال پاسخ دادند . که به طور قابل توجهی پاسخهایی متفاوت شناخته شده است. از نتایج، روشن است که دانش آموزان به طور کلی بر این باور نیستند که گردشگری به عنوان یک حرفه ای در نظر  آنها مهم است.. تنها 36.4 درصد بر این باورند که قطعا یک کار لذت بخش در صنعت گردشگری پیدا کنند . 38.3 ٪  معتقدند که صنعت گردشگری، قطعا حقوق و دستمزد خوبی ارائه نمی دهد.

  پژوهشی در چین توسط یوان[8](2010) درمورد توسعه اکوتوریسم و نگرش کشاورزان انجام شد. نتایج نشان می دهد که بسیاری از کشاورزان ، عقیده دارند که برنامه ی  (برنامه ی حفاظت از محیط زیست )به نفع آنان نیست. نگرش آنها با عواملی مانند میزان زمین کشاورزی ، فاصله ، درآمد خانوار ، که تمایل  آنها به بی تفاوت همراه است. برای کشاورزان به طور کلی، در نتیجه ، اکوتوریسم انگیزه ای برای حفاظت از محیط زیست ایجاد نمی کند.

  اسکات ریچاردسون[9]( 2008)درپژوهش خودباهدف مطالعه،برای بررسی نگرش ها و برداشت های گردشگری دانشجویان مقطع کارشناسی  در استرالیا نسبت به مشاغل دراین  صنعت پرداخت. مطالعه اکتشافی و بر اساس یک رویکرد کمی است.  نتایج  بیرون آمده از این مطالعه این است که بیش از 50٪ از پاسخ دهندگان در حال حاضر به فکر مشاغل خارج از صنعت گردشگری هستند . از کسانی که با تجربه کار در صنعت گردشگری دارند ، 43.6٪ ادعا می کنند که آنها نمی خواهند در صنعت گردشگری پس از فارغ التحصیلی کار  کنند،96.3٪ پاسخ دهندگان با استناد به تجربه کار دراین صنعت به عنوان دلیل اصلی این تصمیم است.

  سیری ونگ و همکار[10](2013)به مطالعه  خود در لائوس با هدف درک ساکنان محلی، نگرش و مشارکت نسبت به مناطق حفاظت شده ملی پرداخت . پرسشنامه با 405 خانوار در چهار روستا در حاشیه جنوبی ملی منطقه حفاظت شده، مرکزی لائوس انجام شد. نتایج نشان داد که اکثر پاسخ دهندگان برداشت و نگرش مطلوب نسبت به ملی منطقه حفاظت شده دارند. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، آن را نیز در بر داشت این بود که ارتباطات مثبت و قوی بین ادراک مثبت، نگرش و مشارکت آنها وجود دارد. این عوامل به منظور افزایش مشارکت محلی در ملی مدیریت منطقه حفاظت شده و برای رسیدن به حفاظت از تنوع زیستی پایدار در لائوس باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل چند متغیره نشان داد که ساکنان روستا که در اجرای پروژه های اکوتوریسم و ​​افراد با درآمد بالاتر درک قوی تر، نگرش و مشارکت به سمت منطقه حفاظت شده ملی بود. برای ساکنان محلی به طور موثر مدیریت منطقه حفاظت شده ملی، مشارکت آنها نیاز به آموزش و تشویق از طریق توسعه جریان های محلی درآمد، از جمله  عوامل موثردر توسعه اکوتوریسم  به شمار می آیند.

  سارا واندارسی[11] و همکاران (2010)در پژوهش خود در باره ادراک و تصمیم گیری در مدل سازی همراه سیستم های انسانی و طبیعی انجام داد . هدف از این پژوهش، برای درک اینکه چگونه جمعیتی انسان، یک برنامه احیای جنگل ها، ممکن است بر ادراک مردم محلی بر محیط زیست موثر باشد. این درک زمینه بسیاری از تصمیم گیری های استفاده از زمین با استفاده از رگرسیون لجستیک، اطلاعات را از یک نظرسنجی 263 خانواده انجام شد. نتایج نشان می دهد مشارکت برنامه احیا ی سبز به طور  ناچیز به درک اثرات زیست محیطی انسان مرتبط است. سایر عوامل خطر: پیش بینی حساسیت به اثرات زیست محیطی انسان شامل اطلاع داشتن از تغییرات آب و هوایی، علاقه به کارآفرینی گردشگری، نگرانی های فعلی از امنیت غذایی، مقررات محدودکننده، منبع درآمد نیز موثر است.

  جین لیو [12]( 2013) در پژوهش خود با عنوان نگرش زیست محیطی ذینفعان و ادراک خود را در مورد محافظت زیستی در منطقه سیچوان چین انجام شد.مجموع 112 پرسشنامه در دسامبر 2008، پس از زلزله سیچوان تکمیل شد. پرسشنامه شامل سه بخش، زمینه اجتماعی (جنسیت، نژاد، سن، سطح درآمد و سطح آموزش و ، که به منظور بررسی نگرش زیست محیطی گردشگری به کار گرفته شده بودند، به طور قابل توجهی در میان گروه های ذینفع( کارمندان دولت و کشاورزان محلی)  متفاوت بود.  ادراک کسب و کار  افراد در مرتبه ی پایینی بود. بررسی رابطه سطح جامعه حفاظت شده نشان داد که هماهنگی واختلاف هر دو گروه وجود داشته باشد، اما به اشکال مختلف در میان ذینفعان مختلف، و به نظر می رسد مخالف بین در میان شاخص ها، گردشگری هماهنگ بوده است ، در حالی که مجموعه گروه های دیگر متفاوت بود. اختلاف ادراک مربوط به به سن با سطح آموزش  رابطه معنی دار دارد. علاوه بر این، پاسخ دهندگان با درآمد سالانه بالاتر تمایل به حمایت از سیاست هماهنگ کردن روابط و کاهش آسیب جوامع محلی به این منطقه است.

  عبد مطلب[13] (2013) در  مطالعه  خودبه بررسی سطح آگاهی از زندگی  لاک پشت های سبز بر اساس سن و جنس از ساکنان محلی ، ترنگانو، محل اکوتوریسم محبوب در مالزی انجام شد. پاسخ دهندگان مرد یک سطح قابل توجهی بالاتر از آگاهی نسبت به زن نشان داده است. حفاظت از جامعه مبتنی بر یک ابزار ارزشمند برای آموزش جوامع محلی در تعهدات خود را به محیط زیست است. .کاهش جمعیت لاک پشت ها عمدتا توسط فعالیت های انسانی گسترده و عدم آگاهی برای حیوانات در معرض خطر ایجاد می شود. مدیریت از بالا به پایین و اجرای برنامه های آگاهی باید بهبود یابد.

  پترو سیلو وهمکاران[14](2007) در پژوهش خود به مشکل به طور کلی از ادراک توریستی در یک منطقه حفاظت شده دریایی انجام شد.  داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد، و تجزیه و تحلیل آماری با توجه به چهار متغیر اصلی انجام شدکه بیشتر پاسخ ها بامتغیر های، جنس، سطح تحصیلات ، و محل سکونت ارزیابی شد . و در نتیجه، برداشت ها از حفاظت گردشگری دریایی  به شدت به میزان تحصیلات و محل سکونت ،جنسیت، وابسته بود.

  The analysis of Environmental perception young people about the ecotourism (case study: Middle school students, Miyandorod Township)

   

  Abstract:

  Since 1990 decade, there is a challenge on the traditional approaches used to develop the tourism. Meanwhile, beside a simultaneous emphasize on desired and/or undesired effects of tourism, a new trend from aggregate tourism to a stable development of tourism has begun. The reason of this trend is not only because of the enjoyments in tourism, but is considered as a tool used for keeping the environment safe and developing the economics. From this point of view, ecotourism is mainly regarded as a factor of permanent development, and then being in nature may be considered. The ecotourism activities in the society lead to some positive and negative effects in the ecosystems, economics, social and cultural issues. The tourism can be regarded as a cultural relationship rather than an economic activity. The tourism and ecotourism is related to the moral situation of the host society. Therefore, this factor is essential for development and success of tourism and ecotourism. One of the oldest issues in geography is to understand the reaction of human against the environmental changes. In all cultures, the environmental realizations have vital role in personal decision makings. The Mazandaran province is considered as one of the high-ranked provinces regarding its nature and geographical situation. Regarding the geographical features of Miyandorod, this research is done due to analysis the understandings of young people about ecotourism. The study samples are the middle school students in Miyandorod and the number of samples is 275 persons who are randomly selected. In this research, a surveying method is used to collect information from the students via questionnaires. The analysis is also done using the regression test and correlation ratio. The SPSS software is utilized in our experiment. The gained results show a meaningful relation between the environment and the cognition of ecotourism in young people. Meanwhile, it shows the effects of environment in understanding of youths about the ecotourism.

   

  Keywords:

  Tourism, ecotourism, environmental perception, youths, Miyandorod Township

 • فهرست:

  چکیده: ‌ب

  مقدمه. 1

  فصل اول: کلیات

  1-1- بیان مسئله. 5

  1-2-اهداف پژوهش... 7

  1-3-اهمیت وضرورت پژوهش... 7

  1-4-سؤال‏های پژوهش‏: 8

  1-5 -فرضیه های پژوهش: 8

  1-6- پیشینه پژوهش... 9

  1-6-1-پژوهش های خارجی.. 9

  1-6-2-پژوهش های داخلی.. 11

  1-7مشکلات ومحدویت های پژوهش... 12

  1-8-نتیجه. 12

  فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری

  مقدمه. 14

  2 -1-ادبیات پژوهش... 16

  2-1-1-پیشینه  وتعاریف اکوتوریسم 16

  2-2-تعریف گردشگر و اکو توریست.. 23

  2-2-1-طبیعت گردهای تنها: 24

  2-2-2-طبیعت گردهای شرکت کننده در تور : 24

  2-2-3-گروه های مدرسه ای یا علمی : 24

  2-3-گونه های اکوتوریسم. 25

  2-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم. 27

  2-4- 1-پیامد های زیست محیطی.. 27

  2-4-2-اثرات اقتصادی.. 28

  2-4-3-اثرات اجتماعی و فرهنگی.. 29

  2-5 - مبانی نظری پژوهش... 30

  2-5-1-مفهوم ادراک.. 31

  2-5-1-1-ادراک در فرهنگ فارسی.. 31

  2-5-1-2-تعاریف ادراک و شناخت.. 31

  2-5-1-3-رویکرد های ادراک و شناخت.. 33

  2-5-2-عوامل موثر در ادراک.. 33

  2-5-2-1-نقش عوامل فرهنگی در ادراک.. 34

  2-5-2-2-نقش تفاوتهای فردی در ادراک.. 35

  2-6 -ادراک محیطی.. 36

  2-6-1-عوامل موثر در ادراک محیط.. 36

  2-6-2-نظریه های ادرک محیط : 37

  2-6-2-1-کنش گرایان احتمالاتی (برو نسویک ) 37

  2-6-2-2-نظریه ی ویژگی جلب کننده (برلاین ) 37

  2-6-2-3-نظریه بوم شناختی بروفنبرنر 37

  2-6-2-4 -نظریه روانشناسی بوم شناختی گیبسون : 38

  2-6-2-5-مکتب گشتالت.. 38

  2-6-2-6-نظریه جغرافیدانان رفتاری.. 38

  2-7-مدل تحلیلی پژوهش... 41

  2-8-نتیجه: 42

  فصل سوم: روش شناسایی و معرفی عرصه پژوهش

  مقدمه. 44

  3-1-روش شناسی.. 44

  3–1-1-روش تحقیق.. 44

  3-1-2-تکنیک گرد آوری داده ها 44

  3-1-3-جامعه آماری.. 44

  3-1-4- حجم نمونه. 45

  3- 1-5-روش نمونه گیری.. 45

  3-1-6-پایایی و اعتبار پرسشنامه. 45

  3-1-7-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 46

  3-2 -تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها 47

  3-2-1-مفهوم نظری ادراک زیستی.. 47

  3-2-2-مفهوم عملیاتی ادراک زیستی: 47

  3-2-3-مفهوم نظری  ادراک اقتصادی.. 47

  3-2-4 -مفهوم عملی ادراک اقتصادی.. 47

  3-2-5 -مفهوم نظری ادراک فرهنگی و اجتماعی.. 48

  3-2-6-مفهوم عملیاتی ادراک اجتماعی و فرهنگی.. 48

  3-2-7-ادراک اکوتوریسم. 49

  3-3-معرفی عرصه پژوهش... 49

  3-3- 1-موقعیت جغرافیایی ،ویژگی های طبیعی و انسانی مورد مطالعه. 49

  3-3-2- ویژگی های جمعیتی.. 52

  3-3-3وضعیت اشتغال. 53

  3-4-ظرفیت های گردشگری و اکوتوریسم شهرستان میاندرود. 54

  3-4-1-پناهگاه حیات وحش دشت ناز 54

  3-4-2 - ساحل گهر باران. 55

  3-4-3-مناطق ییلاقی و جنگلی.. 58

  3-4-3-1-کوهدشت غربی (محدوده جنگل روستای دارابکلا) : 58

  3-4-3-2-کوهدشت شرقی (محدوده ی روستای جامخانه و اسرم) 59

  3-4-4-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی.. 60

  3-5-تسهیلات رفاهی و اقامتی و حمل ونقل.. 60

  3-6-ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود به عنوان یک سیستم. 61

  3-7-خلاصه ونتیجه گیری.. 62

   

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  مقدمه. 64

  4–1- بخش اول: سیمای نمونه آماری، ویژگی های جمعیت شناختی.. 64

  4-1-1-جنسیت.. 64

  4-1-2 -سواد سرپرست خانوار 64

  4-1-3-شغل سر پرست خانوار 65

  4-1-4- محل اقامت.. 65

  4-1-5-فاصله از جنگل و حیات وحش... 66

  4-1-6-درآمد  سر پرست خانوار 66

  4-1-7- معدل درسی دانش آموز 67

  4-1-8-رشته تحصیلی.. 67

  4-1-9-تجربه ی سفر. 68

  4-1-10-نوع مدرسه. 68

  4-2-بخش دوم توصیف آمار ه ها مربوط به ادراک زیست محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان از اکوتوریسم. 68

  4-2-1- ادراک زیست محیطی دانش آموزان. 68

  4-2-2-ادراک اقتصادی دانش آموزان. 69

  4-2-3- ادراک اجتماعی فرهنگی دانش آموزان. 69

  4-3-تحلیل نتایج آزمون تی برای درک مولفه زیست محیطی،اقتصادی واجتماعی و فرهنگی.. 73

  4-3-1-درک تنوع زیستی.. 73

  4-3-2-ادراک  ازآلودگی.. 73

  4-3-3– ادراک ازاساس منابع محلی.. 74

  4-3-4-ادراک  زیست محیطی.. 75

  4-3-5-درک اشتغال زایی.. 75

  4-3-6-درک درآمد زایی.. 76

  4-3-7-درک اقتصادی.. 77

  4-3-8-درک فرهنگی.. 78

  4-3-9-درک اجتماعی.. 78

  4-3-10- درک اجتماعی و فرهنگی.. 79

  4-3-11- درک اکوتوریسم. 79

  4-4 -نتایج آمار استنباطی برای متغیرهای با دوگروه وبیش از دوگروه مستقل با متغیر های وابسته. 80

  4-4-1-درک مولفه های اکوتوریسم  با دو گروه مستقل.. 80

  4-4-1-1درک جنسیتی از مولفه ی زیستی اکوتوریسم. 80

  4-4-1-2-درک جنسیتی از مولفه های اقتصادی اکوتوریسم. 83

  4-4-1-3 –درک جنسیتی از مولفه های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم. 84

  4-4-1 –4-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت.. 85

  4-4-1-5- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت.. 86

  4-4-1-6 درک مولفه اجتماعی و فرهنگی  اکوتوریسم  برحسب محل اقامت.. 87

  4-4-1- 7-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان. 88

  4-4-1 -8- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان. 89

  4-4-1-9- درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان. 90

  4-4-2-درک مولفه های اکوتوریسم  با بیش از دو گروه مستقل.. 91

  4-4-2-1-درک مولفه های اکوتوریسم برحسب درآمد سرپرست خانوار 91

  4-4-2-2- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب شغل سرپرست خانوار 92

  4-4-2-3- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب سواد سرپرست خانوار 93

  4-4-2–4-درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب تجربه سفر دانش آموزان. 94

  4-4-2-5–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب رشته تحصیلی  دانش آموزان. 95

  4-4-2-6–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب فاصله محل اقامت جوانان باجنگل و حیات وحش... 96

  4-4-3-ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط ادراکی.. 97

  4-4-3-1–ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط شخصی.. 97

  4-4-3-2-ا دراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط زمینه ساز 98

  4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان. 98

  4-4-4-1- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب تجربه سفر. 98

  4-4-4-2- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب رشته تحصیلی.. 99

  4-4-4-3- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب معدل درسی.. 99

  4-4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب فاصله  محل اقامت.. 101

  4-4-4-5- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب شغل سرپرست خانوار 102

  4-4-4-6- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب درآمد سرپرست خانوار 103

  4-4-4-7- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب سواد سرپرست خانوار 104

  4-5-خلاصه نتیجه: 105

  فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1-مقدمه : 107

  5-2-تحلیل فرضیه ها 107

  5-2-1-فرضیه اول : 107

  5-2-2فرضیه دوم : 108

  5-2-3 فرضیه سوم : 109

  5- 3 - خلاصه و نتیجه گیری.. 110

  5-4-پیشنهادات.. 112

  منابع و مآخذ: 115

   

  منبع:

  الف- منابع و مآخذ فارسی:

  -آپستلوپلوس،یورکوس،استلا،لیوادی(1388)جامعه شناسی گردشگری،ترجمه بیژن شفیعی ،انتشارات وارسته ،رشت

  -اسدالهی ،زهرا(1390)اموزش پیشرفته اکوتوریسم  یکی از وجوه اساسی توسعه پایداردر صنعت گردشگری ،همایش مدیریت و توسعه ی گردشگری ،چالشها و راهکارها ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران

  -اسمیت،ملانی،مک لئود،نیکولا ،روبرتسون فمارگارت هارد (1391)مفاهیم کلیدی در مطالعات گردشگری،ترجمه جعفر پاپیری ،انتشارات سمت ،تهران

  - افراخته، حسن (1385 ).نقش ادراک محیطی در توسعه نیافتگی روستایی، موردمطالعه: شهرستان فومن جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان،  

  - آزادی، سعید (1391).تحلیل دیدگاه روستاییان نسبت به اثرات اجتماعی، اقتصادی زیست محیطی گردشگری بر توسعه روستایی شهرستان دهلران، پایان نامه ارشد،دانشگاه منابع طبیعی رازی،کرمانشاه

  -آلن مور ،درام اندی( 1387) مقدمه ای بر برنامه ریزی ومدیریت اکوتوریسم ترجمه ی رنجبران،محسن ، جلد اول ، نشر آییژ،تهران

  -آموزش و پرورش شهرستان میاندرود (1393)آمار دانش آموزان دوره متوسطه نظری ،هنرستانها ،کارشناسی اموزش متوسطه

  -آهنگر دارابی،جعفر (1391)داراب کلا در گذر زمان،انتشارات رمضانی،ساری

  -ایراوانی، محمود(1389)روانشناسی احساس وادراک ، انتشارات سمت ، تهران

  بایزیدی ،ابراهیم،اولادی ،بهنام ،عباسی نرگس (1391)تحلیل داده ها های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار spss،چاب چهارم ،انتشارات عابد ،مهرگان ،تهران

  -بدری،سید علی،رضوانی ،محمد رضا ،حیدری ،زهرا (1392)مشارکت اجتماع محلی در توسعه گردشگری وستایی مطالعه موردی :روستاههای بخش مرکزی شهرستان تنکابن ،مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،سال دوم ،شماره 1،صص43-65

  -براتی ،ناصر (1389)ادراک محیط ،نقش نسبیت های روان شناختی در فهم محیط ،ماهنامه ی منظر ،شماره 9مرداد ماه،ص34

  -براتی ،ناصر ،سلیمان نژاد ،محمد علی (1390)ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تاثیر جنسیت برآن ،فصلنامه علمی پژوهی باغ نظر ،شماره 17،سال هشتم ،صص19-31

  -بهفروز ،فاطمه (1374).بررسی ادراک محیطی و رفتار در قلمرو جغرافیای انسانی ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره 20ص ص32-69

  -بخشداری گهر باران(1393) گزارش اعلام وضعیت طرح ساماندهی دریا

  -برزگر،عیسی(1383)سرزمین من اسرم، نشر شلفین ،ساری

  -پاپلی یزدی ،محمد حسین ،سقایی ،مهدی (1385)گردشگری ماهیت و مفاهیم ،انتشارات سمت ،تهران

  -تقوایی ،مسعود ،پیر مرادیان ،زهرا ،صفر آبادی ،اعظم (1391)امکان سنجی توسعه اکوتوریسم  در ناحیه سامان چهار محال بختیاری ،فصلنامه ی علمی پژوهی فضای جغرافیایی ،دانشگاه آزاد اهر صص،150-169

  -توسلی ،غلام عباس(1380)نطریه های اجتماعی ،انتشارات سمت ،تهران

  -جردن ،تری(1380).مقدمه ای برجغرافیای فرهنگی، ترجمه ی سیمین تولایی ومحمد سلیمانی ، پژوهشگاه فرهنگ وهنر تهران.

  -جلالپور، اعظم و برومند صلاحی،( 1391)، بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم پایدار در مناطق بیابانی استان اصفهان، اولین همایش ملی بیابان، تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران

  -حافظ نیا،محمد رضا (1389)مقدمه ای برروشتحقیق در علوم انسانی ،انتشارت سمت ،تهران

  -حمیدی زاده ،محمد رضا (1391)تعالی فرایند های تدریس و یادگیری از طریق تبیین تصویر ذهنی و فرایند های ادراکی در آموزش مهندسی،کنفرانس آموزش مهندسی 1404،دانشکده شهید بهشتی تهران

  -خانی ،فضیله (1388)جنسیت و گردشگری ،،رشد علوم اجتماعی ،شماره 42 ،صص34-43

  -خانی ،فضیله( 1390 ) .تحلیل جنسیتی ار درک اثار گردشگری مورد  مطالعه: روستاههای کن وسولقان شمال غرب تهران، مجله توسعه روستایی  ،دوره سوم، شماره 1،بهار و تابستان ص ص85

  -دادور خانی ،فضیله، رضوانی، محمد رضا ،ایمنی قشلاق ،سیاوش(1390)تحلیل نقش گردشگری در توسعه فیزیکی کار آفرینانه به کار آفرینی بین جوانان روستایی ،مورد مطالعه :روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو،پژوهش های جغرافیای انسانی شماره 78،صص169-195

  -درام ،اندی، الن مور(1387)توسعه بوم گردی راهنمای مدیران وبرنامه ریزان محیط زیست ،جلد نخست ،اشنایی با بوم گردی ،ترجمه محسن کلانتری ،قدیر شکرالله زاده

  -دانشگر مقدم ،گلرخ ، اسلام پور،مرمر (1391)تحلیل نظریه قابلیت محیط از دیدگاه گیبسون و باز خورد ان در مطالعات انسان ومحیط انسان ساخت ،مجله ی معماری و شهرسازی ارمان شهر ،شماره 9،صص73-86

  -دانشگر مقدم ،گلرخ ،بحرینی ،حسین،عینی فر،علیرضا (1390)تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متاثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت ،مطالعه موردی :شهر همدان ،نشریه ی هنرهای زیبا ومعماری شهرسازی ،شماره 45صص36-25 دهخدا ،علی اکبر لغت نامه ، جلد 1 انتشارات دانشگاه تهران.

  -رفیع پور ،فرامرز (1387 )کندو کاو ها وپنداشت ها ، شرکت سهامی انتشار ، تهران

  -روزنامه جام جم (1390)گردشگری و اشتغال زنان ،شماره 25،مرداد ماه ،ص2

  -دواس،دی –ای(1386)پیمایش در تحقیقات علوم اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی،نشر نی ،تهران

  -رمضان زاده لسبویی،مهدی ،عسگری ،علی ،بدری ،سید علی ،سلمانی ،محمد ،قدیری معصوم مجتبی(1391)سنجش تاب آوری روستاههای مناطق نمونه گردشگری :مورد مطالعه روستاهای چشمه کیله تنکابن و سرد آبرود کلار دشت،مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال اول،شماره 3صص131-154

  -رنجبریان،بهرام ، زاهدی، محمد(1384 ).شناخت گردشگری ، چهار باغ، اصفهان

  -رضوانی ،محمد رضا (1389).توسعه گردشگری روستایی با رویکرد پایدار،تهران،موسسه انتشارات دانشگاه تهران

  -رمضانی دارابی ،عیسی(1382).بررسی تطبیقی بازتاب های فضایی سیاست های گردشگری در بعد و قبل از انقلاب اسلامی ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران ،دانشگاه تربیت مدرس

  - زنگی آبادی،علی ، ضیایی ،محمود،هیمن بایزیدپور،اسفندیار کهزادی(1389) تحلیلی بر وضعیت امکانات و تسهیلات گردشگری استان کردستان از دید گردشگران، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی – سال دوم، شماره چهارم،ص40

  -.زاهدی ،شمش السادات (1390).مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تاکید برمحیط زیست ،تهران ،دانشگاه عللامه طباطبایی 

  -زاهدی ،شمس السادات(1384)گردشگری و توسعه پایدار ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست های توسعه گردشگری ،فصلنامه مطالعات گردشگری ،شماره 11و12،صص1-22

  - سالنامه ی آماری مازندران (1390).سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

  - سازمان میراث فرهنگی کشور(1385).تدوین  سند ملی توسعه مدیریت طبیعت گردی ،گزارش وضع موجود

  -سازمان ملی جوانان (1383)تدوین راهبردهای ملی گذراندن اوقات فراغت جوانان ،جلد سوم ،پیش نویس طرح ،مهندسان مشاور فرنهاد،ویرایش اول

  -سازمان ایرانگردی و جهانگردی (1381)خلاصه برنامه ملی توسعه و مدیریت گردشگری کشور

  -سازمان میراث فرهنگی مازندران (1385)مطالعات امکان سنجی منطقه ی نمونه ی گردشگری گهرباران معاونت سرمایه گذاری ،مهندسین شاژ اندیشان پارس

  -سازمان محیط زیست مازندران (1385)سیمای  طبیعی پناهگاه حیات وحش سمسکنده و دشت ناز

  سازمان هواشناسی مازندران (1392)آماروضعیت وهواشناسی ایستگاه سینوپتیک دشت نار

  -سپهر عادل ،صفر آبادی اعظم (1392)تحلیل شاخص های اثر گذاری بر توسعه ی اکوتوریسم  در مناطق بیابانی ایران ،پژو هش های جغرافیای انسانی ،شماره چهار ،صص137-154

  -سلامی ،ابراهیم بای،غلامی حیدر ،غلامی ،منا (1390)سیاستگذاری اکوتوریسم  پایدار در مناطق کویری ،فصلنامه مطالعات گردشگری و توسعه ،شماره 1صص31-58

  -شاهچراغی، آزاده (1388) تحلیل فرآیند ادراک محیط باغ ایرانی براساس نظری  روانشناسی بوم شناختی  نشریه هویت شهر،سال سوم/ شماره 5پاییز و زمستان

  شییری ،سید محمد،شمسی ،سیده زهرا پاپکیاده ،ابراهیمی، هادی(1392) اثرات اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی بر طبیعت گردی (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس لنگرود)مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال دوم، شماره ی7، صص 148 -162

  - شرقی، علی (1390) تجلیل کاربردی نظریه بازساری تمرکز ذهنی و مطالعه دانشجویان در فضای باز، فصلنامه علمی پژوهش باغ نظری شماره 18، ص 51-36.

  - شکوئی، حسین( 1378). اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ، انتشارات گیتا شناسی، تهران

  - شکوئی، حسین( 1378).فلسفه های محیطی ومکتبهای جغرافیا، انتشارات گیتا شناسی، تهران

  -شیدفر،محمدر رضا،روح الله ،اسحاقی(1383)راهنمای برنامه ریزی سفر در مازندران ،انتشارات سازمان ایرانگردی و جهانگردی ،ساری

  -ضرغام بروجنی ،حمید (1389 ) برنامه ریزی توسعه جهانگردی ،انتشارات مهکامه ،تهران

  -ضیایی محمود،ابراهیمی ،مهدی ،حاج غلام سر یزدی ،الهام (1392)اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی ،مجله برنامه ریزی توسعه گردشگری ،سال دوم ،شماره ا،صص29-43

  - عبدالهی، عظیمه السادات (1391( .نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان، مجله محیط زیست و توسعه پایدار پیام نور  ،پژوهشنامه ی علوم انسانی ،شماره 53،بهار ،ص253-266

  - عبدللهی ،عیوض (1386)اکوتوریسم  سازگار با محیط زیست و پایداری منابع طبیعی ، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  -علیقلی زاده ناصر،بدری سید علی ،سبک بار حسنعلی (1386)نگرش جامعه ی میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی ،مورد مطالعه :بخش مرکزی شهرستان نوشهر ،روستا و توسعه ،شماره 1صص

  -علی احمدی ،علیرضا ،سعید نهایی ،وحید (1386)توصیفی جامع از روشهای تحقیق (پارادیم ها،استراتژی ،طرح هاو رویکردهای کمی و کیفی و ترکیبی )انتشارات تولید دانش ،تهران

  -علی اکبری ،اسماعیل (1389)رویکرد مفهومی به تاثیر سیمای شهری بر الگوهای رفتاری ،جغرافیا نشریه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران ،دوره جدید سال چهارم ،شماره 10-11،صص144_165

  -غنیان،منصور قدیری معصوم،مجتبی مطیعی لنگرودی،سید حسن زر افشانی،کیومرث(1389) تحلیل ابعاد گردشگری روستایی با رویکرد جنسیتی از دیدگاه جامعه ی میزبان: (مطالعه ی موردی منطقه ی اورامان) نشریه: زن در توسعه و سیاست شماره 30ص110

  -.فرید ،ید الله (1379).مبانی جغرافیای انسانی، ،انتشارات  دانشگاه ازاد اسلامی ،اهر

  -.فردوسی ،سیما ،مرتضوی،شهرناز، رضوانی، نعیمه (1386).رابطه ی بین دانش زیست محیطی و رفتارهای محافظت از محیط ،پژوهشنامه ی علوم انسانی ،شماره ی53،بهار،ص ص266-253

  -.فیروزجائیان،علی اصغر ، غلام نژاد ،فاطمه (1391).تحلیل جامعه شناختی اقات فراغت در جامعه ی ایرانی(فراتحلیلی از وضع موجود )،فصلنامه ی برنامه ریزی توسعه ی گردشگری ،شماره ی3،زمستان ،ص ص 181

  - فنل ،دیوید ای (1388). مقدمه ای بر طبیعت گردی، ترجمه ی جعفر اولادی قادیکلایی، دانشگاه مازندران، بابلسر

  -فیضی ،زهرا 1385مبانی روانشناسی ادراک و احساس ،انتشارات پشوتن تهران

  -.قدمی، مصطفی ، علیقلی زاده فیروزجایی، ناصر، 1391)، ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  سال 27 ، شماره اول ، شماره پیاپی 104،ص ص80-87

  -قرخلو ،مهدی ،رمضان زاده لسبویی ،مهدی ،گلین شریف ،جواد (1388)اثرات زیست محیطی گردشگری برسواحل شهر رامسر ،فصلنامه پژوهشی جغرافیای انسانی ،سال اول ،شماره 3

  -کاظمی،علی ،بهزادفر،مصطفی(1392)بازشناس نظام معنای محیطی در محیط های تاریخی باتاکیدبرتحولات اجتماعی مخاطبان ،مطالعه موردی :محله صیقلان رشت ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری شماره صص88-75

  -کاظمی ،مهدی (1382)برسی آثار اقتصادی فرهنگی توسعه جهانگردی از دیدگاه ساکنین ،مطالعات گردشگری ،شماره 3،صص1-16

  -کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک­وان (1381). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، چاپ سوم ،انتشارات فرهنگ معاصر

  -کریم پناه، رفیق (1384)تحلیل اکوتوریسم و نقش آن در توسعه منطقه ای استان کردستان ،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران

  -کلانتری، ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴن،(1387).جوانان و گردشگری ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۳۸۷،ﺹﺹ۱۵۹ – ۱۹۱

  -گی ،چاک ،وای(1382)جهانگردی درچشم اندار جامع ،ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی ،دفتر پژوهش های فرهنگی ،تهران

  -مرتضوی،شهرنار (1380)روانشناسی و کاربرد آن در محیط،انتشارات شهید بهشتی ،تهران

  معین ،محمد(1346) فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، تهران

  میسون،پیتر (1951)گردشگری اثرات ،برنامه ریزی و مدیریت ،ترجمه میرزایی ،روزبه ،ترابیان ،پونه ،انتشارات ترمه ،تهران

  -مهدوی ،مسعود ،طاهر خانی ،مهدی(1383)کاربرد آماردر جغرافیا ،انتشارات قومس ،تهران

  -نظری،علی اصغر (1372)جغرافیای جمعیت ایران ،انتشارت دانشگاه پیام نور

  نیازمند ،مازیار(1388)اکوتوریسم ، تعاریف، مفاهیم و الزامات توسعه ،مجله رشد علو اجتماعی ،شماره 2،صص20-24

  -وارثی ،حمید رضا ،تقوایی ،مسعود ،سلطانی ،لیلا(1390)تحلیل فضای گردشگری پارک کوهستانی صفه براساس الگوی رفتاری و ادراک محیطی شهروندان اصفهانی ففصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران ،سال چهارم شماره 29 ،صص110-130

  -ویلیامز ،استیون(1388)جغرافیای گردشگری ،مترجم محمود ضیایی،دانشگاه پیام نور ،تهران

  یاوری،حسین،حسین زاده ،سپیده (1389)شناخت صنعت جهانگردی گردشگری انتشارات سیمای دانش ،تهران

  -یحیی پور،احمد (1389)تدوین الگوهای رفتاری _محیطی اکوتوریسم پایدار،چهارمین همایش و نمایشگاه تحصصی مهندسی محیط زیست ،تهران

   

  ب- منابع و مآخذ خارجی:       

   

  -Agata Pietrzyk-Kaszyńska, Joanna Cent, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Magdalena Szymańska (2012), Factors influencing perception of protected areas—The case of Natura 2000 in Polish Carpathian communities,Journal for Nature Conservation,VOL.20,pp:284-292

  -Aini Hasanah Abd Mutalib,Nik Fadzlya ,  River Foo (2010), Striking a balance between tradition and conservation: General perceptions and awareness level of local citizens regarding turtle conservation efforts based on age factors and gender, Journal of Environmental Management,Vol.91,pp:2254,2264

  DavidB.Weaver,LauraJ.Lawton(2007),Twentyyearson:Thestateofcontemporaryecotourismresearch, Tourism ManagementVol. 28 ,pp :1168– 1179

   -Pierre G Walter(2013) :Theorising visitor learning in ecotourism, Journal of

  Ecotourism, Vol. 12, No. 1, pp15–32 http://www.tandfonline.com/loi/reco20

  -D.A. Fennell(2002), Ecotourism programme planning, Department of Recreation and Leisure StudiesBrock UniversityOntarioCanada ,www.cabi-publishing.org

  -Scott, Richardson & Gareth, Butler. (2012) Research Attitudes of Malaysian Tourism and Hospitality Students towards a Career in the Industry Asia Pacific Journal of Tourism. Vol. 17, pp:262-276http://www.tandfonline.com/

  -Scott,Richardson.(2008) Undergraduate Tourism and Hospitality Students Attitudes Toward a Career in the Industry: A Preliminary Investigat، Journal of Teaching in Travel & Tourism .Vol. 8, pp:23-46

  -Sarah M. Wanderseea, Li Ana David López-Carrb, Yeqin Yangc(2012),Perception and decisions in modeling coupled human and natural systems: A case study from Fanjingshan National Nature Reserve, ChinaEcological ModellingVol 229, 24, Pp: 37–4, www.sciencedirect.com

  --Jianqiong Yuan, Limin Dai Qingli Wang. (2008)State-Led Ecotourism Development and Nature Conservation، Case Study :the Changbai Mountain Biosphere Reserve.Vol.13,pp:55,.http://www.ecologyandsociety.org

  -Jing Liu Zhiyun ,Ouyang,Hong Miao(2010), Environmental attitudes of stakeholders and their perceptions regarding protected area-community conflicts: A case study in China, Journal of Environmental Management,V, 91, PP: 2254–226.

   

  -Khamfeua SirivongsToshiyuki , Toshiyuki Tsuchiya(2012) ,Relationship between local residents' perceptions, attitudes and participation towards national protected areas: A case study of Phou Khao Khouay National Protected Area, central Lao PDR Forest Policy and Economics, V 21, PP :92–100http://www.sciencedirect.com

  -G .zurlinia M. Dadamo N. Zaccarellia, M.E. Corlianòb,(2012). Managing diving impacts on reef ecosystems: Analysis of putative influences of motivations, marine life preferences and experience on divers' environmental perceptions, Ocean & Coastal Management,VOL.76,PP:52-63 ,

  -I. Petrosillo,  M. Dadamoa, N. Zaccarellia, M.E. Corlianòb, (2013) Tourist perception of recreational environment and management in a marine protected area, Landscape and Urban Planning,VOL.79,PP:29-37

  -Holly M. Donohoe & Roger D. Needham (2006) Ecotourism: The Evolving, Contemporary Definition, Journal of Ecotourism, V,5:3,PP:192-210, http://www.tandfonline.com/loi/reco20

  -Tazim Jamal , Marcos Borges a & Amanda Stronza (2006): The Institutionalisation of Ecotourism: Certification, Cultural Equity and Praxis Journal o Ecotourism,Vol, 5:3,pp:145-175 http://www.tandfonline.com/loi/reco20

  -Manuel Antonio Rivera. (2010) Croes Ecotourists loyalty: will they tell about the destination or will they returnJournal of EcotourismVol. 9, pp: 85–103،http://www.tandfonline.com/loi/reco20

  -María del Mar, Alonso-Almeida.(2013) Environmental management in tourism: students perceptions and managerial practice in restaurants from a gender perspective Journal of Cleaner Production. Vol. 60, pp:201-207

  - Michele Matis Hoyman & Jamie Randall McCall (2013): Is there trouble in

  paradise? The perspectives of Galapagos community leaders on managing economic developmentand environmental conservation through ecotourism policies and the Special Law of 1998, Journalof Ecotourism,Vol 12:1,PP: 33-48, http://www.tandfonline.com/loi/reco20


موضوع پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), نمونه پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), جستجوی پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), فایل Word پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), دانلود پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), فایل PDF پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), مقاله در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), پروژه در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), پروژه درباره پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود), رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بخش های خاصی از مناطق کوهستانی دو شهرستان لاهیجان و ماسال در استان گیلان می باشد که به بام سبز معروف هستند. بام سبز لاهیجان که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته در وسط شهر لاهیجان در 40کیلومتری شهر رشت واقع شده است. این بام سبز در قله ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده شرایط اقلیمی شهرستان صومعه سرا بدلیل شرجی بودن در فصل تابستان و یا کاهش درجه حرارت در فصول دیگر باعث شده تانگارنده بدنبال تقویم مناسبی برای این فصول درمنطقه مورد مطالعه برای طبیعت گردان بوده وبراین اساس این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده پایان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): توسعه پایدار، از جمله مسایل کلیدی و پرکاربرد دنیای نوین به شمار می رود. صنعت گردشگری نیز در پیوند مستقیم با جغرافیا، از این مقوله مستثنی نیست. تغییر کاربری سایت معدن متروکه (اعم از روباز و زیرزمینی)، در دهه های اخیر از اهمیت بسزایی در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی و توسعه جهانگردی )ح چکیده هدف این پژوهش:" ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری شهرستان جیرفت " که از شهرهای تاریخی ایران و در جنوب شرقی استان کرمان واقع شده، است. این شهرستان دارای قدمت چندین هزار ساله ، تمدنی بزرگ و کهن و جلوه گاه روشن تاریخ و یکی از پیشگامان تمدن بشری، دارای بافت ...

فصل اول کلیات تحقیق بخش اول : کلیات تحقیق 1-1-1 مقدمه: امروزه پدیده گردشگری از یک پدیده ساده ی دید و بازدید فراتر رفته و ابعاد و اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که از آن به عنوان یک صنعت بزرگ و مولد و مادر نام برده می شود. به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی و برخی کشورهای در حال توسعه که از جاذبه های فراوان تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی و امکانات و تسهیلات خوب گردشگر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اکوتوریسم چکیده : صنعت توریسم اکنون به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های نوسعه مدارانه خود،بخش مهمی‌از فعالیتهای تولیدی را در جهان پیشرفته و رو به رشد به خود اختصاص داده است. رشد این صنعت در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. هدف این پژوهش که در شرق استان هرمزگان انجام می‌شود شناخت قابلیت ها و ظرفت ...

پیشگفتار گسترش روز افزون شهرها و افزایش بی رویه جمعیت آنها موجب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی شده و جوامع انسانی را با مشکلات روحی مختلفی مواجه ساخته است .از آنجا که در شرایط کنونی ،کاهش مشکلات ناشی از صنعتی شدن ،اشتغالزایی ،حفظ محیط زیست ،تعامل فرهنگها و در نهایت توسعه پایدار از جمله دغدغه های پیش روی کشورهاست لذا گردشگری بویژه اکوتوریسم برای کشورهای در حال توسعه یک مزیت است تا ...

ثبت سفارش