پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

word 1 MB 31566 249
1392 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۷۹,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای اخذ درجه ی کارشناسی ارشد «M. A»

  رشته : زبان و ادبیات فارسی 

  چکیده

  غزل، یکی از قالبهای مهم و پر کاربرد شعر فارسی است. سعدی و انوری، دو شاعر برجسته ی ایرانی در این حوزه به شمار می روند. تحلیل و پژوهش ساختاری شیوه علمی نوینی است که می تواند به شناخت کیفیت آثار ادبی کمک شایانی کند. غزلیات سعدی و انوری به لحاظ بهره مندی از زبان، موسیقی و مضامین نزدیک به هم و مشترکات فراوان دیگر ، قابل مقایسه هستند. این آثار گنجینه‎ای از هنرهای بلاغی و ترفندهای ادبی هستند و در این پژوهش، کوشش شده است با بررسی مو شکافانه ی غزلیات این دو شاعر بزرگ، در حیطه ساختار، کیفیت اشعار و هنر شاعران با هم مورد مقایسه قرار گیرد. نتیجه بدست آمده نشان می دهد غزلیات سعدی برخلاف انوری ، به ابتکار مضمون مشخص نمی شود و با توسل به استعاره و کنایه و تشبیهات خاص تازگی پیدا نمی کند. سخنان سعدی در یک سطح قرار دارد و نشیب و فراز آن چون انوری محسوس نیست. و راز زیبایی سخن سعدی همان ریزه کاری های نا محسوس است. این تحقیق نشان داد ابداع سعدی در سادگی و جمله بندیست و انوری علی رغم بهره مندی از رقت لحن ، از عادت قصیده و قطعه سرایی خود عدول نکرده است تا برخی عناصر شکلی در غزل او تحت تاثیر محتوای قصیده و قطعه باشند. طرز تعبیر و شیوه ی ترکیب جمله و بازیهایی که این دو شاعر با الفاظ می کنند، هم تشابه دو قریحه را نشان می دهد، هم درجه ی تاثیر سعدی را از انوری محسوس می کند و هم بیانگر سیر تکاملی زبان است.

  کلید واژه ها: غزل- تحلیل ساختاری – سعدی - انوری 

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  1-1. مقدمه ی تحقیق

  غزل یکی از قالبهای پرکاربردو شیرین شعر فارسی است که یکی از ستونهای اصلی شعر و ادب فارسی به شمار می رود. این قالب در ادبیات ایران توسط شاعران بنامی همچون سعدی، حافظ، انوری، مولاناو. . به اوج رسید و انوری و سعدی دو شاعر برجسته ی ایرانی نقش به سزایی در تکوین غزل فارسی داشته اند و مخصوصاً در غزل عاشقانه، از شاعران سرآمد و بی بدیل ایران به شمار می روند.

  از جایی که بررسی و تحلیل آثار ادبی با روش های علمی و نوین، بهتر امکان پذیر است، بهتر است با رویکردهای نوینی چون رویکرد ساختاری به تحلیل علمی آثار ادبی بپردازیم و در واقع می توان گفت که مکتب ساختارگرایی در ادامه ی کوشش فرمالیست ها بوجود آمد و در ابتدای قرن بیستم بسیار اهمیت یافت. هدف این رویکرد، در حاشیه قرار دادن زندگی نامه ی مولف یا شاعر و توجه به ساختار اثر ادبی است. بنابراین تحلیل ساختار گرایانه ی غزلیات سعدی و انوری، راهی بهتر و مفیدتر برای شناخت کیفیت این دو اثر ارزشمند است.

  علت اصلی انتخاب این موضوع توسط نگارنده، علاقه ی بیش از حد به شعر فارسی و مخصوصاً غزل عاشقانه است. اما انتخاب تحلیل ساختاری آثار شاعران غزل سرای ایران، که روش جدیدی در نقد ادبی است، به پیشنهاد استاد محترم مشاور، مورد توجه ی نگارنده قرار گرفت و از آنجایی که منابع کافی در باب غزلیات عاشقانه ی فارسی، نقد ادبی، ساختار گرایی، موسیقی شعر و تا حدودی بررسی تحلیلی اشعار انوری و سعدی وجود داشت، این موضوع را به عنوان پژوهشی مفید و ارزشمند برشمردم و در این بین راهنمایی‎های دلسوزانه و ارزشمند اساتید راهنما و مشاور موجب شد مسیر این پژوهش تا حدود زیادی هموار گردد.

  پایان نامه ی حاضر در پنج فصل تدوین شده است. بعد از فصل اول که به کلیات اختصاص دارد، فصل دوم شامل مبانی نظری پژوهش است که شامل تعاریف اثبات شده ای از غزل و ساختار، شعر، شناخت تاریخی ساختار گرایی و اصول ساختار گرایی است و در برگیرنده ی نتیجه گیری کلی نگارنده از هرمبحث می‎باشد.

  فصل سوم این پایان نامه، شامل معرفی دو شاعر بزرگ ایرانی، سعدی و انوری است. در این فصل به زندگی نامه، دیدگاه صاحب نظران درباره ی سعدی و انوری، آثار این دو شاعر، سبک دو شاعر و ویژگی های شعر این دو شاعر پرداخته ام.

  در فصل چهارم به تحلیل ساختاری غزل های این دو شاعر بزرگ پرداخته ام. در این بخش ابتدا مضمون‎های غزل ها مورد تحلیل قرار گرفته است و سپس طبق اصول تحلیل ساختار گرایانه، زبان، صنایع لفظی و معنوی، موسیقی و وزن، قافیه و ردیف و حتی معنای محتوای غزلها هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  در فصل پنجم، مهمترین نتایج حاصل از تحلیل ساختاری غزلیات سعدی و انوری ذکر شده و آثار این دو شاعر از این حیث با هم مقایسه شده اند. همچنین نمودارهایی از مقایسه ی کیفیت شعر این دو شاعر، در این فصل آمده است.

   

  1-2. بیان مسئله

  غزل در ادبیات ایران یکی از قالبهای تأثیر گذار و پرکاربرد است. یکی از دلایل محبوبیت آن شاید این باشد که غزل روایت گر ادبیات غنایی ایران است. در این میان شاعران برجسته ای بوده اند که در تکوین غزل فارسی نقش ایفا کرده اند. سعدی و انوری دو شاعر برجسته ی ایرانی هستند که زبان آنها در غزل بسیار شبیه به هم بوده است. آنها از جمله شاعرانی هستند که غزلهای عاشقانه ی ماندگاری از خود برجای گذاشته اند. اما امروز راههای شناخت کیفی آثار ادبی، با بهره گیری از روشهای علمی جدید و نظریه های ادبی معاصر، بهتر امکان پذیر است. یکی از این نظریه ها، نظریه ی ساختار گرایی است. «ساختار در لغت به معنای اسکلت و استخوان بندی و در اصطلاح نقد ادبی به طور کلی به شیوه ی اتصال میان اجزای سازنده ی اثر ادبی عطف می کند (داد، 1390 : 274). مکتب ساختار گرایی در ادامه ی کوشش فرمالیست‎ها پدید آمد و در آغاز قرن بیستم اهمیت یافت. به این منظور با رویکرد ساختار گرایی و مبنا قرار دادن مضامین غزل ها و سایر عناصر سازنده ی پیکره ی غزل، همچون صنایع بدیعی و لفظی، زبان و موسیقی، وزن، سبک و... غزلیات سعدی و انوری مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان به کشف عوامل موثر در انسجام ساختاری پنهان اثر دست یافت .

   

  1-3. سوالهای تحقیق

  سه پرسش اصلی در این تحقیق عبارتند از :

  1 ساختار غزلیات سعدی و انوری چگونه است ؟

  2 چه ویژگی های ساختاری، غزلیات سعدی و انوری را از آثار سایر غزل سرایان متمایز ساخته است ؟

  3 چه تفاوت ها و شباهت های ساختاری در غزلیات سعدی و انوری به چشم می خورد ؟

   

  Abstract

  Sonnet is one of the most important and the most common style of Persian poetry. Saadi and Anvari are two prominent Iranian poets in this field. Structural analysis and research is a modern scientific technique which can help identifying the quality of literary works. The Sonnets of Saadi and Anvari are comparable in aspect of using language, music, themes which are close to each other and many other commonalities. These works are a rich collection of rhetorical art and literary techniques; and this research has tried to analyze the sonnets of these two great poets, exactly, in aspect of structure and quality of poems, and totally compare their art to each other. Obtained results show that Saadi sonnets, unlike Anvari, do not specify based on content, and their novelty is not as a result of metaphor, metonymy, and particular simile. Saadi’s words are in balance and in a same level, as well as its ups and downs are not sensible and tangible, as Anvari’s. And the mystery of beauty in Saadi’s words is these subtle intricacies. Present study showed that Saadi innovation is in simplicity and wording, and Anvari, despite taking advantages of tune gentleness has not exceeded from his style of writing ode and strophe, so that some elements of forms in his sonnets are affected by the content of his ode and strophe. The method of interpretation and composition, and what these two poets do with words, indicate both the similarity of two talents and the degree that Saadi is affected by Anvari, as well as represents the evolution of language.

  Keywords: Sonnet, Structural Analyzes, Saadi, Anvari

 • فهرست:

  چکیده ............................................................................................................................................................................ 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه ی تحقیق .................................................................................................................................................. 3

  1-2 بیان مسئله .......................................................................................................................................................... 4

  1- 3 سوالهای تحقیق ................................................................................................................................................. 4

  1-4اهمیت و ضرورت تحقیق ..................................................................................................................................... 5

  1-5پیشینه ی تحقیق................................................................................................................................................... 5

  1-6 اهداف تحقیق ........................................................................................................................................................ 5

  1-7 فرضیه های تحقیق............................................................................................................................................... 6

  1-8 روش تحقیق............................................................................................................................................................. 6

  1-9 تعاریف واژه های کلیدی ................................................................................................................................... 6

  فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

  2-1. تعریف شعر ........................................................................................................................................................ 8

  2-2. تعریف غزل .......................................................................................................................................................... 8

  2-3. ساختارگرایی چیست ؟ .................................................................................................................................. 9

  2-4. شناخت تاریخی ساختارگرایی...................................................................................................................... 9

  2-5. اصول ساختار گرایی ........................................................................................................................................ 11

  فصل سوم : معرفی سعدی و انوری

  3-1.  معرفی سعدی .................................................................................................................................................. 13

  3-2.  آثار سعدی........................................................................................................................................................... 14

  3-3.  معرفی انوری ...................................................................................................................................................... 14

  3-4.  انوری از نگاه بزرگان ........................................................................................................................................ 14

  3-5. آثار انوری ............................................................................................................................................................... 15

  3-6. ویژگی های آثار سعدی .................................................................................................................................... 16

  3-6-1. سهل و ممتنع .................................................................................................................................................. 16

  3-6-2. رعایت نکات دستوری به صحیح ترین شکل ...................................................................................... 16

  3-6-3. ایجاز................................................................................................................................................................... 16

   3-6-4. موسیقی ........................................................................................................................................................ 17

   3-6-5. طنز و ظرافت ................................................................................................................................................ 17

  3-7.  ویژگی های زبان سعدی ................................................................................................................................. 17

  3-8.  برخی ویژگی های غزل سعدی ..................................................................................................................... 18

  3-8-1. ویژگی های آوایی ........................................................................................................................................... 18

  3-8-2. ویژگی های واژگانی ...................................................................................................................................... 18

  3-8-3. ویژگی های نحوی........................................................................................................................................... 19

  3-8-4. ویژگی های بلاغی ......................................................................................................................................... 19

  3-9. مضامین غزلهای سعدی ................................................................................................................................ 20

  3-10.  ویژگی های غزل انوری .................................................................................................................................. 20

  3-10-1.  سهل و ممتنع بودن .................................................................................................................................... 20

  3-10-2.  ایجاز .............................................................................................................................................................. 20

  3-10-3.  موسیقی ...................................................................................................................................................... 20

  3-11.  مضامین غزل های انوری .............................................................................................................................. 21

  فصل چهارم : تحلیل غزل ها

  4-1.  غزلیات سعدی .................................................................................................................................................. 23

  4-1-1. روی تو خوش می نماید آیینه ی ما ............................................................................................................. 23

  4-1-2. شب فراق که داند که تاسحر چند است ............................................................................................ 26

  4-1-3. افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده ست ............................................................................................ 29

  4-1-4. ای لعبت خندان لب لعلت که مزیده است ......................................................................................... 33

  4-1-5. از هرچه می رود سخن دوست خوش تر است ...................................................................................... 38

  4-1-6.  این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است ................................................................................................... 42

  4-1-7. عیب یاران ودوستان هنر است................................................................................................................... 46

  4-1-8. هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است ................................................................................... 51

  4-1-9.  فریاد من از فراق یار است .......................................................................................................................... 55

  4-1-10. چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش تر است .......................................................................... 57

  4-2-11. عشرت خوش است و بر اثر خواب خوش تر است ............................................................................. 60

   4-1-12. درد عشق از تندرستی بهتر است ....................................................................................................... 64

   4-1-13. زِ هَرچه هست گزیر هست و ناگزیر از دوست ................................................................................ 66

   4-1-14. صبحی مبارک است نظر بر جمال دوست ....................................................................................... 69

   4-1-15.  آن بِه که چون منی نرسد در وصال دوست ..................................................................................... 73

   4-1-16. گفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست .......................................................................................... 76

   4-1-17. صبح می خندد و من گریه کنان از غم دوست ............................................................................... 79

   4-1-18. این مطرب از کجاست که بر گفت نام دوست .............................................................................. 82

   4-1-19. تا دست ها کمر نکنی بر میان دوست .............................................................................................. 86

   4-1-20. ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست ..................................................................................... 89

   4-1-21. ز حدّ گذشت جدایی ما ای دوست ...................................................................................................... 93

   4-1-22. آب حیات من است خاک سرکوی دوست .......................................................................................... 96

   4-1-23. مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست ......................................................................................... 99

   4-1-24.  شادی به روزگار گدایان کوی دوست ................................................................................................. 102

   4-1-25. صبح دم خاکی به صحرا بر باد از کوی دوست................................................................................ 105

   4-1-26. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست ..................................................................................... 108

   4-1-27. از جهان برون نیامده جانانت آرزوست ................................................................................................ 112

   4-1-28. مرا خود با تو چیزی در میان هست  ..................................................................................................... 116

   4-1-29. بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست .................................................................................................... 119

   4-1-30. هرچه در روی تو گویند به زیبایی هست ........................................................................................... 122

   4-1-31. مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ................................................................................ 125

   4-1-32.  هرکه هر بامداد پیش کسی ست ..................................................................................................... 129

   4-1-33. دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست ................................................................................ 132

   4-1-34. خوش تر از دوران عشق ایام نیست ..................................................................................................... 135

   4-1-35. کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست ................................................................................. 138

   4-1-36. ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست ............................................................................ 142

   4-1-37. گر صبر دل تو هست و گر نیست ....................................................................................................... 146

   4-1-38. جان ندارد هر که جانانیش نیست........................................................................................................ 148

   4-1-39. هرچه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست ........................................................................ 151

   4-1-40. با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست ........................................................................................ 154

   4-1-41. خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست ............................................................................................. 158

   4-1-42. هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم ............................................................................................ 161

   4-1-43. از در درآمدی و من از خود به در شدم ................................................................................................... 165

   4-1-44. در من این هست که صبرم ز نکو رویان نیست ............................................................................... 168

   4-1-45. روز وصلم قرار دیدن نیست ................................................................................................................... 170

   4-1-46. نه خود اندر زمین نظیر تو نیست ........................................................................................................ 173

   4-1-47. چو ترک دلبر من شاهدی به شنگی نیست .................................................................................... 175

   4-1-48.  به کوی لاله رخان هر که عشق باز آید ............................................................................................ 177

   4-1-49. من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم ................................................................................ 180

   4-1-50. دل پیش تو و دیده به جای دگرستم .................................................................................................... 184

   4-2. غزلیات انوری ...................................................................................................................................................... 187

   4-2-1.  جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا ....................................................................................... 187

   4-2-2.  ای کرده در جهان غم سمر مرا .............................................................................................................. 190

   4-2-3.  گر باز دگر باره ببینم مگر او را ............................................................................................................. 192

   4-2-4.  بتی دارم که یک ساعت مرا بی غم بنگذارد .................................................................................... 194

   4-2-5.  حسن تو گر بر همین قرار بماند ............................................................................................................. 195

   4-2-6.  گل رخسار تو چون دسته بستند ......................................................................................................... 197

   4-2-7.  عالمی در ره تو حیرانند ............................................................................................................................... 199

   4-2-8.  آن روزگار کو که مرا یار، یار بود ............................................................................................................. 201

   4-2-9.  ای دلبر عیار ترا یار توان بود ..................................................................................................................... 203

  4-2-10.  یا وصل تو را عنایتی باید ....................................................................................................................... 205

  4-2-11.  ز عمرم بی تو درد دل فزاید ..................................................................................................................... 207

  4-2-12.  ای غم تو جسم را جانی دگر ................................................................................................................ 208

  4-2-13.  نگارا بر سر عهد و وفا باش .................................................................................................................. 210

  4-2-14.  به جان آمد مرا کار از دل خویش........................................................................................................... 212

  4-2-15.  ساقی اندر خواب شد خیز ای غلام ..................................................................................................... 213

  4-2-16.  روی ندارم که روی از تو بتابم ................................................................................................................... 215

  4-2-17.  کز نداند کز غمت چون سوختم ......................................................................................................... 217

  4-2-18.  دل از خوبان دیگر بر گرفتم ................................................................................................................... 219

  4-2-19.  برآنم کز تو هرگز برنگردم ........................................................................................................................ 221

  4-2-20.  بدان عزمم کهدیگر ره به میخانه کمربندم ..................................................................................... 223

  4-2-21.  زیر بار غمی گرفتارم ................................................................................................................................ 225

  4-2-22.  دل باز به عاشقی در افکندم ................................................................................................................ 227

  4-2-23.  تا به کوی تو رهگذر دارم ........................................................................................................................ 229

  4-2-24.  هرچند غم عشقت پوشیده همی دارم ............................................................................................. 231

  4-2-25.  جز سر پیوند آن نگار ندارم .................................................................................................................... 233

  4-2-26.  یارم توایی به عالم یار دگر ندارم ........................................................................................................ 235

  4-2-27.  دل رفت و این بتر بر دلبر نمی رسم ....................................................................................................... 237

  4-2-28.  کار جهان نگر که جفای که می کشم ............................................................................................ 239

  4-2-29.  ای آرزوی جانم در آرزوی آنم .......................................................................................................................... 241

  4-2-30.  ای دوست تر از جانم زین بیش مرنجانم ................................................................................................... 242

  4-2-31.  جانا ز غم عشق تو امروز چنانم ............................................................................................................. 244

  4-2-32.  نگارا جز تو دلداری ندارم ........................................................................................................................ 246

  4-2-33.  بیا ای راحت جانم که جان را بر تو افشانم .......................................................................................... 248

  4-2-34.  من که باشم که تمّنای وصال تو کنم ............................................................................................... 250

  4-2-35.  دل را به غمت نیاز می بینم .................................................................................................................. 252

  4-2-36.  سر آن دارم کامروز بر یار شوم .............................................................................................................. 254

  4-2-37.  آخر به مراد دل رسیدیم .......................................................................................................................... 257

  4-2-38.  بی تو جانا زندگانی می کنم ................................................................................................................ 259

  4-2-39.  تا رخت دل اندر سر زلف تو نهادیم .................................................................................................... 261

  4-2-40.  ای روی خوب تو سبب زندگانیم ........................................................................................................... 263

  4-2-41.  درمان دل خود از که جویم ...................................................................................................................... 265

  4-2-42.  ای بندۀ روی تو خداوندان ......................................................................................................................... 267

  4-2-43.  عاشقی چیست مبتلا بودن ................................................................................................................... 270

  4-2-44.  هم مصلحت نبینی رویی به ما نمودن ................................................................................................ 273

  4-2-45.  آتش ای دلبر مرا بر جان مزن ................................................................................................................... 275

  4-2-46.  به عمری آخرم روزی وفا کن ................................................................................................................... 277

  4-2-47.  ای بت یغما دلم یغما مَکن.................................................................................................................... 279

  4-2-48.  ز من حجره خویش پنهان مکن ............................................................................................................. 281

  4-2-49.  ایمن ز عارض تو این خط سیاه تو ....................................................................................................... 282

  4-2-50.  مرا وقتی خوش است امروز و حالی ..................................................................................................... 284

  فصل پنجم : نتایج پژوهش و ارائه ی پیشنهاد

  5-1.  نتیجه ................................................................................................................................................................... 287

  5-2.  پیشنهاد .............................................................................................................................................................. 288

  نمودارها  .......................................................................................................................................................................... 289

  منابع ............................................................................................................................................................................... 296

   

  منبع:

   

  1. احمدی، بابک (1370). ساختار و تاویل متن . تهران: نشر مرکز؛

  2. احمدی، بابک (1389). ساختار و هرمنوتیک. چاپ پنجم، تهران: گام نو؛

  3. اخلاقی، اکبر (1377). تحلیل ساختاری منطق الطیر. اصفهان: نقش خورشید؛

  4. اسکلوز، رابرت (1379). ساختارگرایی در ادبیات. تهران: آگاه؛

  5. بابایی، پرویز (1389). غزلیات انوری. تهران: نگاه؛

  6. برگ نیسی، کاظم (1380). تصحیح غزلیات سعدی. تهران:فکر روز؛

  7. تودوروف، تزوتان (1379). بوطیقای ساختارگرا، ترجمه محمد نبوی. چاپ اول، تهران: آگاه؛

  8. حافظ نیا، محمد رضا (1381). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ هفتم، تهران: سمت؛

  9. حسن لی، کادوس (1378). سعدی آتش زبان. شیراز: هفت اورنگ؛

  10. حمدیان، سعید (1383). سعدی در غزل. تهران: نشر اساطیر؛

  11. دشتی، علی (1364). قلمرو سعدی. تهران: نشر اساطیر؛

  12. زرین کوب، عبدالحسین (1379). حدیث خوش سعدی. تهران: مرکز؛

  13. زرین کوب، عبدالحسین (1370). با کاروان حلّه . تهران: نشرعلی؛

  14. سخنور، جلال (1379). نقد ادبی معاصر. چاپ اول، تهران: راهنما؛

  15. سید ترابی، سید حسن (1387). گلبانگ شعر فارسی. رشت، حرف نو؛

  16. شایگان فر، حمید رضا (1377). نقد ادبی. تهران: قطره؛

  17. شفیعی کدکنی، محمد رضا (1372). مفلس کیمیا فروش. تهران: نشر سخن؛

  18. شمیسا، سیروس (1382). سبک شناسی شعر. تهران : میترا؛

  19. صفا، ذبیح الله (1385). تاریخ ادبیات ایران. تهران: فردوس؛

  20. عبادیان، محمود (1372). تکوین غزل و نقش سعدی. تهران: هوش و بتکار؛

  21. علوی مقدم، مهیار (1380). نظریه های ادبی معاصر. تهران: نشر فکر نو؛

  22. عمید، حسن (1373). فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیر کبیر؛

  23. فتوحی، محمود (1389). آیین نگارش مقاله ی علمی پژوهشی. تهران: سخن؛

  24. فروغی، محمد علی (1380). غزلیات سعدی. تهران: فکر روز؛

  25. کزاّزی، میر جلال الدین (1373). زیبا شناسی سخن پارسی. تهران: مرکز؛

  26. ماسه، هانری (1382). سعدی، فردوسی، انوری، حافظ، تهران: نگاه؛

  27. مصلح بن عبدالله، مشرف الدین (1380). غزلیات سعدی. تهران: فکر روز؛

  28. معین، محمد (1381). فرهنگ فارسی (جلد دوم). چاپ نوزدهم، تهران: امیر کبیر؛

  29. مهاجر، مهران (1376). نظریه های ادبی معصر. تهران: نشر قطره؛

  30. همایون کاتوزیان، محمد علی (185). سعدی شاعر عشق و زندگی، تهران: نشر مرکز؛

  31. همایی، جلال الدین (1384). فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: هما؛


موضوع پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, نمونه پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, جستجوی پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, فایل Word پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, دانلود پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, فایل PDF پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, پروژه درباره پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری

چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و مخاطب و خواننده ایجاد می کند. در واقع شاعر با سرودن شعر مخاطب را در فضای عاطفی قرار می دهد و بدین وسیله حالات مختلف روحی و عاطفی را بر می‌‌انگیزاند. خیال، عاطفه، اندیشه، شکل و موسیقی، عناصر پنج گانه ی تشکیل دهنده ی شعر به شمار می روند. موسیقی در شعر، ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی چکیده هرمنوتیک دانشی است که به فهم یک اثر می پردازد و با نقد فهم روش شناختی می کوشد تا راهی برای فهم بهتر اثر ارایه کند . شلایرماخر ، پدر الهیات مدرن پروتستان ، شکل نوینی از تفسیر شهودی بر پایه تجربیات دینی از عهدین را در غرب پایه گذاری کرد. به دلیل عمق اندیشه ، گستردگی مضامین بلند عرفانی دیوان حافظ و ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی این پژوهش در نظر دارد ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و زمینه های اجتماعی تاثیرگذار برآن در دوره پهلوی اول را به بررسی و واکاوی بشیند ، برای این منظور در وهله اول پژوهش قصد آن را دارد تا به مراجعه به زمینه های اجتماعیی دخیل برساختار قشربندی همچون سنت های اجتماعی،دین و سیاست آنها را بررسی نموده و سپس با بیان اوضاع سیاسی اجتماعی ایران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): سال های 1330-1300 با رویکردی جامعه شناختی است. هدف از این تحقیق، شناخت سائل اجتماعی ایران از طریق نقد و بررسی رمان­های اجتماعی، همچنین شناخت اندیشه ها، گرایش­های فکری رمان نویسان و چگونگی ترویج رمان نویسی به سبک نوین در ایران است. ...

پایان نامه : جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی چکیده در پایان نامه ی پیش رو ،عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی شاعر نام آور سبک هندی ، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین سبب ابتدا ابیاتی که واژه ی عشق به طور مستقیم در آن موجود بوده است ، از دیوان شاعر استخراج شد .سپس مفاهیم عشق که در برخی ابیات یافت شد، جمع آوری گردید .سپس بعد از طبقه بندی به استنباط آنها ...

پایان نامه ، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده شعر و ادب پارسی از دیر باز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور بلاغی شامل تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه است و بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر، با خود ، آشنا و مأنوس ساخته است. در همه‌ی سبک‌های شعر کهن و معاصر، بسامد بالای کاربرد صور خیال را می‌توان مشاهده نمود. در سبک ...

پایان نامه ، جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته زبان و ادبیات فارسی چکیده شعر و ادب پارسی از دیر باز با صور خیال در آمیخته و آشنا بوده است. صور بلاغی شامل تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه است و بیش از هزار سال است که شاعران فارسی زبان را در شعر، با خود ، آشنا و مأنوس ساخته است. در همه‌ی سبک‌های شعر کهن و معاصر، بسامد بالای کاربرد صور خیال را می‌توان مشاهده نمود. در سبک ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشدM.A. رشته : زبان وادبیات فارسی چکیده در آثار بسیاری از شعرا ، عناصری چون «آب وآتش» و«نور وظلمت» ، نسبت به سایر پدیده ها کاربرد گسترده تری دارند. در فرهنگ عامه و علوم مختلف نیز، « آب و آتش »دو عنصری هستند که هرگز در کنار هم نمی توانند وجود داشته باشند و وجود یکی قطعاً علت نابودی دیگری خواهد بود. بنابراین دو چیز متضاد، دو فراهم نیامدنی و یا دو امری ...

رشته: زبان و ادبیات فارسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) چکیده بررسی کارنامه‌ ی شاعران و نویسندگان گذشته در حوزه‌ی پایان نامه‌ نویسی، خیلی رایج و متداول است و اما آن چه در پایان نامه نویسی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. کارنامه‌ی شاعران و نویسندگان معاصر است و کمتر به سراغ آن می­روند، شاعران و نویسندگان در قید حیات است! حسن‌لی، با فراهم آوردن آثار متنوعی در حوزه‌ی ...

پایان نامه کارشناسی‌ ارشدرشته‌ زبان و ادبیات فارسی چکیده بررسی امثال و مثل نماهای یک شاعر یا نویسنده، بیانگر میزان نفوذ این شخص در جامعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی امثال و مثل‌نماهای گلستان و بوستان سعدی است. شناخت امثال و مثل نماهای برساخته‌ی سعدی در گلستان و بوستان، شناخت بهتر سعدی در بین عامّه‌ی مردم، کمک به درک بهتر استفاده‌ی هنری سعدی از امثال، و درک بهتر سروده‌های سعدی از ...

ثبت سفارش