پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال

word 968 KB 31670 73
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۹,۴۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.A

  در رشته تربیت بدنی              گرایش: فیزیولوژی ورزشی 

  چکیده:

  هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال بود. جامعه آماری این پژوهش، مردان والیبالیست داوطلب 18 تا 24 ساله شهر زنجان بودند که  به دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل به روش تصادفی ساده تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل پنج تمرین نیمه دراز و نشست، دراز و نشست با چرخش، پل از کنار، پل در حالت دمر و چهار مرحله از تمرینات تقویتی ناحیه پایین شکم بود. پس از جمع آوری اطلاعات پیش آزمون، آزمودنیهای گروه تجربی، به مدت شش هفته تمرین عضلات ثبات دهنده مرکزی را انجام دادند. از آزمون Y، آزمون ستاره و آزمون تعادل  شارپند رومبرگ با چشمان باز به ترتیب برای سنجش کنترل قامت، تعادل پویا و تعادل ایستا استفاده شد. برای مطالعه معنی داری درون گروهی و بین گروهی در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون t همبسته و مستقل استفاده  شد. سطح معنی داری آزمون ها در سطح 05/0≥p  در نظرگرفت .نتایج تحقیق نشان داد که افزایش معنی داری در میانگین های فاصله دستیابی در آزمون تعادلی Y برای تمامی جهت ها وجود دارد. همچنین نتایج افزایش معنی داری در مقادیر تعادل ایستا و پویا پس از تمرینات ثبات مرکزی در گروه تجربی به  نسبت گروه کنترل نشان داد و بنابر این می توان نتیجه گرفت که از تمرینات ثبات مرکزی بدن می توان برای افزایش تعادل بازیکنان والیبال استفاده نمود.

  واژه های کلیدی: کنترل قامت، تعادل ایستا، تعادل پویا، تمرینات ثبات مرکزی و بازیکنان والیبال.

   1-1.مقدمه:َ

  والیبال رشته ورزشی در حال پیشرفتی است که طرفداران خیلی زیادی را در سرتاسر جهان جذب کرده است و یکی از گسترده ترین رشته های ورزشی است که بیش از میلیونها نفر از مردم جهان به بازی آن می پردازند. این ورزش از محبوبیت زیادی در کشورهای مختلف و به ویژه در کشورمان برخوردار است، آنچنانکه با راهیابی به مسابقات لیگ جهانی و ارائه بازیهای زیبا و دلچسب و فایق آمدن به تیمهای پر قدرتی مثل ایتالیا، کوبا و آلمان موجی از خوشحالی و شعف فراوان سراسر کشور عزیزمان را فرا گرفت. افزایش تعداد ورزشکاران و علاقه مندان به ورزش موجب افزایش میزان آسیبهای وابسته به ورزش نیز شده است(74). آسیب بخش اجتناب ناپذیر هر رشته ورزشی است. موثر است(27). مرکز عصبی  عضلانی، موقعیت و وضعیت یک سوم بالایی و پایینی سیلندر را هدایت می کند و طبق تقسیم بندی کینگ قسمتهای بالا و پایین سیلندر در اجرای کلی مهارتهای والیبال بسیار موثر است. کینگ همچنین بیان کرد که تغییر در مکانیک سیستم احتمالاً منجر به تغییر در الگوی بکارگیری عصبی عضلانی خواهد شد. بنابراین عملکرد اندام فوقانی و تحتانی می تواند به میزان زیادی بوسیله ثبات مکانیکی و عصبی عضلانی ناحیه مرکزی بدن تحت تاثیر قرار گیرد(28). بنابراین هدف اصلی تمرینات پایداری، حفظ ساختارهای مفصلی ستون فقرات از آسیبهای کوچک و مکرر، بازگشت درد و تغییرات تخریبی و ایجاد ظرفیت جسمانی برای حفظ وضعیت طبیعی ستون مهره ها در طول فعالیتهای روزمره می باشد که این کار با افزایش استقامت و هماهنگی عضلات ثبات دهنده ستون مهره ها انجام می گیرد. همچنین این ناحیه به عنوان یک رابط با انتقال موثر نیروهای تولید شده در اندام تحتانی به اندام فوقانی از طریق تنه به اجرای ورزشی کمک می کند(29).

  1-2.  بیان مسئله:

  پایداری ناحیه مرکزی بدن فواید متعددی را برای دستگاه اسکلتی عضلانی از حفظ سلامتی کمر تا پیشگیری از آسیب لیگامانی زانو را فراهم می کند. به عنوان یک تحقیق، حفظ پایداری ناحیه مرکزی بدن، همواره علاقه و گرایش اصلی پزشکیاران ورزشی، فیزیوتراپها و محققان اسکلتی عضلانی است(28). پایداری ناحیه مرکزی بدن توانایی ساختمان کمری  لگنی  رانی برای پیشگیری از خم شدن ناشی از فشار و برگشت به وضعیت تعادلی بعد از بهم خوردن آن است که بعد از اجرای هر اسپک در والیبال آنرا مشاهده می کنیم. هر چند که عناصر ایستا(استخوان و بافت نرم) تا حدودی کمک می کنند، اما پایداری ناحیه مرکزی بدن به طور غالب به وسیله عملکرد پویای عناصر عضلانی حفظ می شود(29). یک رابطه روشنی بین فعالیت عضلات تنه و حرکت پایین تنه وجود دارد. شواهد کنونی بیان می کند که کاهش پایداری ناحیه مرکزی بدن می تواند زمینه را برای آسیب مهیا و مستعد سازد و تمرین مناسب می تواند باعث کاهش آسیب شود. به دلیل حرکت ستون مهره ها به طور همزمان در سه بعد، بارهای زیادی بر روی ساختارهای غیرفعال استخوانی  لیگامانی ستون مهره ها عمل می کنند؛ بنابراین ستون مهره ها مستعد آسیب می شود. در نتیجه ضروری است حرکت به وسیلۀ عضلات کمری و شکمی با ایجاد سفتی مورد نیاز بهینه در مقابل بارهای وارد بر ستون مهره های کمری کنترل شود و از آسیب به وسیلۀ اضافه بار جلوگیری شود. همچنین  هدف اصلی تمرینات ثبات دهنده ستون مهره ها، ایجاد ظرفیت جسمانی برای حفظ وضعیت طبیعی در ستون مهره ها در طول فعالیتهای روزمره می باشد؛ که این کار را با افزایش تحمل و هماهنگی عضلات ثبات دهنده ستون مهره ها انجام می دهد(17). با توجه به احتمال ایجاد آسیبهای مختلف ناشی از کمبود تعادل و توانایی در کنترل قامت والیبالیستها، تمرینات پایداری باعث حمایت بافتهای آسیب دیده و سالم برای سریعتر کردن ترمیم و تقویت آنها می شوند، درحالیکه از بارهای تجمعی که می تواند باعث ضعف ساختارها شود جلوگیری می کنند.

   پایداری ناحیه مرکزی بدن می تواند به وسیله روشهای ایزومتریک، ایزوکینتیک و ایزواینرسیال ارزیابی شود. مداخله مناسب احتمالاً منجر به کاهش میزان آسیب تنه و اندام تحتانی خواهد شد. بدنه در حال رشد ادبیات تحقیقات گوناگون بیان می کند که پایداری ناحیه مرکزی بدن یک جز مهم هر فعالیت حرکتی بزرگ است(15). نویسندگانی از متخصصان مختلف در علت شناسی و درمان آسیبهای اسکلتی عضلانی که دامنه ای از نقاط محوری از قبیل ستون فقرات، ران، لگن تا نقاط پیرامونی از قبیل شانه، زانو و مچ پا می باشد، این فاکتورها را به طور ضمنی دریافتند. اکثر شواهد از تمامیت و یکپارچگی رابطه بین پایداری ناحیه مرکزی بدن و آسیب عضلانی اسکلتی حمایت می کنند. تمرینات عصبی - عضلانی، که شامل تعادل و دریافت اطلاعات درباره حرکات وضعیتی بدن، بوسیله سیستم حسی است، از موثرترین تمرینات برای تقویت تعادل پویا و ایستا است(28). تعادل یکی از اجزاء جدا ناپذیر و کلیدی تقریباً همه فعالیتهای روزانه برای عملکردهای ورزشکاران می باشد. گامبتا و گر بیان کردند تعادل مهمترین بخش توانایی ورزشکار است و تقریباً در هر شکلی از فعالیتها درگیر می باشد. تعادل مهارت حرکتی پیچیده ای است که پویایی وضعیت بدن را در جلوگیری از افتادن توصیف می کند. ازاین رو به لحاظ اهمیت تعادل پویا در اجرای بهینه مهارتهای ویژه رشته ورزشی والیبال و جلوگیری از آسیبهای اندام تحتانی، محقق درصدد آن شد تا اثر تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن را بر تغییرات تعادل پویا، ایستا و کنترل قامت والیبالیستهای آماتور شهر زنجان مورد بررسی قرار دهد، تا ازاین طریق بتواند گامهای موثری در جهت پیشگیری از آسیبهای ورزشی بردارد(33). پژوهشگران مختلفی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی را بر تعادل بررسی نموده اند. در همین زمینه نیکول (2009) اثر 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی را در افراد سالم مورد بررسی قرار داد در این تحقیق گروه تجربی به مدت 6 هفته و 3 جلسه در هر هفته در یک برنامه تمرینات ثبات مرکزی تقویت نظارت شده که دارای پیشرفت تدریجی منظم بود، شرکت کردندو گروه کنترل از هرگونه تمرینات ثبات مرکزی منع شدند. بعد از 6 هفته انجام تمرینات، نتایج تحقیق افزایش تعادل را در این افراد نشان داد، که با بهبود حس  عمقی مفصلی همراه بود(7). همچنین کارپس(2007) در تحقیقی که به منظور بررسی اثرات یک برنامه قدرتی و ثباتی کمر روی تعادل و کینماتیک لگن در حین راه رفتن در زنان انجام شد، دریافتند که تمرینات ثباتی و قدرتی در طی 20 جلسه و به مدت 7 هفته می تواند باعث کاهش کمردرد و بهبود قدرت کمربند کمری  لگنی در زنان شود. با توجه به بررسی های انجام شده محقق در پی جواب دادن به این سوال است که آیا 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر روی تعادل ایستا، پویا و کنترل قامت والیبالیستها تاثیری دارد یا نه؟

  Abstract

  The aim of this study was to determine the effects of selected core stabilization training on Dynamic Balance in volleyball Players of zanjan city. Thirty male volley baller were enrolled this study. The samples consisted of subjects were divided into two groups. Including a group of Core Stabilization-Training Program and Control Group. Core stabilization training was performed for Six weeks for the study groups. Y balance test (YBT), Sebt test and Sharpened-Romberg test was used for evaluation of the subjects' postural control, Dynamic and static balance. To analyze the data, Sample T.Test tests were used (P≤0.05). Statistical analysis using t-test showed that after Six weeks revealed that core stabilization training leads to an increase in postural control, Dynamic and static balance in study group.  Due to the important role of core stabilizer muscles in the control and balance of Volleyball Players.

   

  Key  words: Exercise, Postural Control, Balance and Volleyball Players.

 • فهرست:

  چکیده:..................................................................................................................................................................................... 1

  فصل اول: طرح تحقیق

  1-1.مقدمه:َ............................................................................................................................................................................. 3

  1-2.  بیان مسئله:................................................................................................................................................................ 3

  1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.................................................................................................................................. 5

  1-4. اهداف تحقیق:................................................................................................................................................................ 6

  1-4-1.هدف کلی :............................................................................................................................................................ 6

  1-4-2. اهداف اختصاصی :........................................................................................................................................... 6

  1-5.  فرضیه های تحقیق:.................................................................................................................................................... 7

  1-6.  پیش فرضهای تحقیق:................................................................................................................................................ 7

  1-7.  محدوده تحقیق:............................................................................................................................................................ 7

  1-8.  محدودیتهای تحقیق:.................................................................................................................................................. 8

  1-9.  تعریف واژه ها:............................................................................................................................................................ 8

  1-9-1.  تعریف نظری و عملیاتی واژه های تحقیق:................................................................................................ 8

  تعادل پویا:.......................................................................................................................................................................... 8

  تعادل ایستا:...................................................................................................................................................................... 8

  بازیکنان والیبال:............................................................................................................................................................... 8

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1. مقدمه.......................................................................................................................................................................... 10

  2-2 . مبانی نظری:.............................................................................................................................................................. 10

  2-2-1. والیبال و تاریخچه آن:.................................................................................................................................... 10

  2-2-2. دگرگونی‌های رشته ورزشی والیبال در گذر سالها............................................................................. 11

  2-2-3. پذیرش والیبال از سوی دیگر کشورها..................................................................................................... 11

  2-2-4. تاریخچه والیبال در ایران.............................................................................................................................. 13

  2-2-5. اولین مسابقه والیبال در ایران:................................................................................................................... 14

  2-2-6. اولین مسابقه بین المللی:............................................................................................................................ 15

  2-2-7. والیبال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:..................................................................................................... 17

  2-3. ناحیه مرکزی بدن و تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن................................................................................ 18

  2-3-1. اجزای ناحیه مرکزی بدن............................................................................................................................... 18

  2-3-2. عوامل ثبات ناحیه مرکزی بدن:.................................................................................................................. 19

  1 - سیستم فعال:....................................................................................................................................................... 21

  2- سیستم غیرفعال:.................................................................................................................................................. 21

  3- سیستم کنترل:....................................................................................................................................................... 21

  2-3-3. توصیف دیگر ثبات ناحیه مرکزی بدن:..................................................................................................... 22

  2-4. ضعف در ناحیه مرکزی بدن.................................................................................................................................. 22

  2-5. تعریف تعادل............................................................................................................................................................. 23

  2-5-1.  تعادل و انواع آن:............................................................................................................................................. 23

  2-5-2. آزمونهای تعادل:............................................................................................................................................... 25

  2-5-3. استراتژیهای تعادل:........................................................................................................................................ 27

  2-5-4. مفاهیم ویژه در خصوص تعادل:................................................................................................................. 28

  2-5-5. کاربردهای کلینیکی تعادل:........................................................................................................................ 29

  2-6. حس عمقی:................................................................................................................................................................ 30

  2-7. پیشینه تحقیق........................................................................................................................................................... 32

  2-6-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور:......................................................................................................... 32

  2-6-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:..................................................................................................... 34

  2-7. جمع بندی:.................................................................................................................................................................. 38

   

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1.  مقدمه:....................................................................................................................................................................... 40

  3-2. جامعه آماری و نمونه آماری :.................................................................................................................................. 40

  3-3. روش تحقیق :................................................................................................................................................................ 41

  3-4 . متغیرهای پژوهش:................................................................................................................................................... 41

  3-4-1. متغیر مستقل: 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی........................................................................................ 41

  3-4-2. متغیر وابسته: تعادل ایستا، پویا و کنترل قامت آزمودنیها............................................................ 41

  3-5 . روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات:..................................................................................................................... 42

  3-6 ) برنامه تمرین:.............................................................................................................................................................. 42

  تمرینات ثبات مرکزی:..................................................................................................................................................... 42

  3-6-1. جزییات کامل برنامه تمرینی:....................................................................................................................... 44

  3-6-2. شیوه اجرای آزمون Y:...................................................................................................................................... 45

  3-6-3. شیوه اجرای آزمون ستاره:............................................................................................................................ 46

  3-6-4. شیوه اجرای آزمون تعادل  شارپند رومبرگ با چشمان باز................................................................ 47

  3- 7 ) روشهای آماری:........................................................................................................................................................ 47

  فصل چهارم : نتایج و یافته های تحقیق

  4-1 مقدمه........................................................................................................................................................................... 49

  4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافتههای پژوهش:....................................................................................................... 49

  4-2-1. اطلاعات و ویژگیهای توصیفی آزمودنیها............................................................................................... 49

  4-2-2. یافتههای مربوط به متغیرهای پژوهش:................................................................................................. 49

  4-3 بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها:..................................................................................................................... 53

  4-4 . آزمون فرضیهها:...................................................................................................................................................... 55

  فرضیه اول:...................................................................................................................................................................... 55

  فرضیه دوم:...................................................................................................................................................................... 57

  فرضیه سوم:................................................................................................................................................................... 59

  فرضیه چهارم:................................................................................................................................................................ 61

  فرضیه پنجم:................................................................................................................................................................. 63

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1. مقدمه:......................................................................................................................................................................... 66

  5-2. خلاصه تحقیق:............................................................................................................................................................ 67

  5-3. بحث و بررسی نتایج تحقیق:................................................................................................................................. 68

  5-3-1. کنترل قامت:..................................................................................................................................................... 69

  5-3-2. تعادل پویا و ایستا:......................................................................................................................................... 70

  5-4. جمع بندی:.................................................................................................................................................................. 72

  5-5. پیشنهادات تحقیق:................................................................................................................................................... 72

  5-5-1. پیشنهادات کاربردی:...................................................................................................................................... 72

  5-5-2. پیشنهادات پژوهشی:.................................................................................................................................... 72

  5-6. منابع:

  منبع:

  تعادلی و محدوده ثباتی پویا در مردان سالم با استفاده از بایودکس، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

  المعی نژاد، حسین،(1382) بررسی ارتباط میان دو عامل ثبات عضلات کمر و مدت زمان تحمل اکستنسوری کمر در افراد سالم و مبتلا به کمردرد قبل و بعد از تمرینات شکمی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

  بارانی ، اعظم(1386) مقایسه شیوع و علل آسیب های اندام تحتانی در ورزشکاران حرفه ای رشته های فوتسال، بسکتبال، والیبال و هندبال،  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

  دست منش، سیاوش(1391) تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بدن بر کنترل قامت در افراد دارای ناپایداری مزمن مچ پا، نشریه حرکت، ص 65-72، 1391

  قادری، احمد(1386) بررسی تمرینات فعال ثبات دهنده ستون فقرات بر عملکرد عضلات کمر در صفحه ساجیتال  افراد سالم پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

  سرشین، امیر(1386) اثر یک دوره تمرینات ارتعاش کل بدن بر تعادل پویا در مردان ورزشکار دانشجو،  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.

   

  Richardson, C., G. Jull, P. Hodges, and J. Hides.1999. Therapeutic exercise for Spinal Segmental Stabilization in Low Back Pain: Scientific Basis and Clinical Approach. Edinburgh, NY: Churchill Livingstone.

   

  Crisco, J.J., M.M. Panjabi, I. Yamamoto, and T.R 1992. Oxland. Stability of the human ligamentous lumbar spine. Part II: experiment. Clin. Biomech. 7:27Y32.

   

  Fredericson, M., and T. Moore. Muscular balance 2005., core stability, and injury prevention for middle- and long-distance runners. Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am. 16:669Y689.

   

   Kibler, W.B., J. Press, and A. 2006. Sciascia. The role of core stability in athletic function. Sports Med. 36:189Y198.

   

   Panjabi, M.M.2003. Clinical spinal instability and low back pain. J. Electromyogr.Kinesiol. 13:371Y379.

   

   Hodges, P.W. 2003.Core stability exercise in chronic low back pain. Orthop. Clin. North Am. 34:245Y254.

   

   McGill, S. 2002. Low Back Disorders: Evidence-Based Prevention and Rehabilitation. Champaign, IL: Human Kinetics.

   

   Akuthota, V., and S.F. Nadler. 2004. Core strengthening. Arch. Phys. Med. Rehabil. 85:86Y92.

   

   Bogduk, N. 1997. Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum, 3rd Ed. New York: Churchill Livingstone.

   

   Vleeming, A., A.L. Pool-Goudzwaard, R. Stoeckart, et al. 1995. The posterior layer of the thoracolumbar fascia. Its function in load transfer from spine to legs. Spine. 2:753Y758,

   

   Hides, J.A., C.A. Richardson, and G.A. Jull. 1996. Multifidusmuscle recovery is not automatic after resolution of acute, first-episode low back pain. Spine. 21:2763Y2769.

   

   McGill, S.M. 2001. Low back stability: from formal description to issues for performance and rehabilitation. Exerc. Sport Sci. Rev. 29:26Y31.

   

   Hodges, P.W., and C.A. Richardson. 1999. Altered trunk muscle recruitment in people with low back pain with upper limb movement at different speeds. Arch. Phys. Med. Rehabil. 80:1005Y1012.

   

  Hodges, P.W., and C.A. Richardson. 1996. Inefficient muscular stabilization of the lumbarspine associated with low back pain. A motor control evaluation of transversus abdominis. Spine. 21:2640Y2650.

   

   Cholewicki, J., K. Juluru, and S.M. McGill. 1999. Intra-abdominal pressure mechanism for stabilizing the lumbar spine. J. Biomech. 32:13Y17,

   

   Lyons, K., J. Perry, J.K. Gronley, et al. 1983. Timing and relative intensity of hip extensor and abductor muscle action during level and stair ambulation. An EMG study. Phys. Ther. 63:1597Y1605,

   

   Beckman, S.M., and T.S. Buchanan. 1995 .Ankle inversion injury and hypermobility: effect on hip and ankle muscle electromyography onset latency. Arch. Phys. Med. Rehabil. 76:1138Y1143,

   

   O’Sullivan, P.B., D.J. Beales, J.A. Beetham, et al. 2002.Altered motor control strategies in subjects with sacroiliac joint pain during the active straightleg- raise test. Spine. 27:E1YE8,

   

   Delitto, A., R.E. Erhard, and R.W. Bowling. 1995.A treatment-based classification approach to low back syndrome: identifying and staging patients for conservative treatment. Phys. Ther. 75:470Y485,

   

   Fritz, J.M., J.A. Cleland, and J.D. 2007.Childs. Subgrouping patients with low back pain: evolution of a classification approach to physical therapy. J. Orthop. Sports Phys. Ther. 37:290Y302,

   

   Hicks, G.E., J.M. Fritz, A. Delitto, and J. 2003. Mishock. Inter-rater reliability of clinical examination measures for identification of lumbar segmental instability. Arch. Phys. Med. Rehabil. 84:1858Y1864,

   

  Klenerman, L., P.D. Slade, I.M. Stanley, et al. 1995.The prediction of chronicity in patients with an acute attack of low back pain in a general practice setting. Spine. 20:478Y484,

   

   Barnet, F., and W. Gilleard. 2005. The use of lumbar spinal stabilization techniques during the performance of abdominal strengthening exercise variations. J. Sports Med. Phys. Fitness. 45:38Y43.

   

   Grenier, S.G., and S.M. McGill. 2007. Quantification of lumbar stability by using two different abdominal activation strategies. Arch. Phys. Med. Rehabil. 88:54Y62.

   

   Arokoski, J.P., T. Valta, M. Kankaanpaa, and O. 2004. Airaksinen. Activation of lumbar paraspinal and abdominal muscles during therapeutic exercises in chronic low back pain patients. Arch. Phys. Med. Rehabil. 85:823Y832,.27. Stanton, R., P.R.

   

   Reaburn, and B. Humphries. 2004 .The effect of short-term Swiss ball training on core stability and running economy. J. Strength Cond. Res. 18:522Y528.

   

   Hicks, G., J.M. Fritz, and A. Delinto. 2005. Preliminary development of a clinical prediction rule for determining which patients with low back pain will respond to a stabilization exercise program. Arch. Phys. Med. Rehabil. 86:1753Y1762.

   

   Cairns, M.C., N.E. Foster, and C. Wright. 2006 .Randomized controlled trial of specific spinal stabilization exercises and conventional physiotherapy for recurrent low back pain. Spine. 31:E670YE681.

   

  Juker, D., S. McGill, P. Kropf, and T. Steffen. 1998 .Quantitative intramuscular myoelectric activity of lumbar portions of psoas and the abdominal wall during a wide variety of tasks.Med. Sci. Sports Exerc. 30:301Y310

   

  Stuge, B., E. Laerum, G. Kirkesola, and N. Vollestad. 2004. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy: a randomized controlled trial. Spine. 29:351Y359.

   

  Newcomer, K.L., T.D. Jacobson, D.A. Gabriel, et al. 2002. Muscle activation patterns in subjects with and without low back pain. Arch. Phys. Med. Rehabil. 83:816Y821,

   

   Hungerford, B., W. Gilleard, and P. Hodges. 2003. Evidence of altered lumbopelvic muscle recruitment in the presence of sacroiliac joint pain. Spine. 28:1593Y1600.

   

   Leeton, D.T., M.L. Ireland, and J.D. Willson. 2004. Core stability measures as risk factors for lower extremity injury in athletes. Med. Sci. Sports Exerc. 36:926Y934.

   

   Hewett, T.E., T.N. Lindenfeld, J.V. Riccobene, and F.R. Noyes. 1999. The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. A prospective study. Am. J. Sports Med. 27:699Y706,.

   

   Hewett, T.E., G.D. Myer, and K.R. Ford. 2005. Reducing knee and anterior cruciate ligament injuries among female athletes: a systematic review of neuromuscular training interventions. J. Knee Surg. 18:82Y88,

   

   Goldby, L.J., A.P. Moore, J. Doubst, and M.E. Trew. 2006. A randomized controlled trial investigating the efficacy of musculoskeletal physiotherapy on chronic low back disorder. Spine. 31:1083Y1093,

   

   Hides, J.A., G.A. Jull, and C.A. Richardson. , 2001. Long-term effects of specific stabilizing exercises for first-episode low back pain. Spine. 26:E243YE248

   

   O’Sullivan, P.B., G.D. Phyty, L.T. Twomey, and G.T. Allison. 1997. Evaluation of specific stabilizing exercise in the treatment of chronic low back pain with radiologic diagnosis of spondylolysis or spondylolisthesis. Spine. 22:2959Y2967,

   

   Shaughnessy, M., and B. Caulfield. A pilot study to investigate 2004. the effect of lumbar stabilization exercise training on functional ability and quality of life in patients with chronic low back pain. Int. J. Rehabil. Res. 27:297Y301,

   

   Foster, N.E., K. Konstantinou, M. Lewis, et al. 2006.A randomized controlled trial investigating the efficacy of musculoskeletal physiotherapy on chronic low back disorder (comment). Spine. 31:2405Y2406.

   

   Koumantakis, G.A., P.J. Watson, and J.A. Oldham. 2005. Trunk muscle stabilization training plus general exercise versus general exercise only: randomized controlled trial of patients with recurrent lowback pain. Phys. Ther. 85:209Y225.

   

  Liddle, S.D., G.D. Baxter, and J.H. Gracey. 2004. Exercise and low back pain: what works? Pain. 107:176Y190,

   

   Hayden, J.A., M.W. van Tulder, A. Malmivaara, and B.W. Koes. 2005. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database Syst. Rev. 3:CD00035.

   

  Slade, S.C., and J.L. Keating. 2006. Trunk-strengthening exercises for chronic lowback pain: a systematic review. J. Manipulative Physiol. Ther. 29:163Y173.

   

  Ghasemi V. 2009. The comparison of dynamic balance in males with different foot. [MSc thesis]. Tehran University,. [In Persian]

   

  Hadi H. 2008. The effects of strength, plyometric and combined (strength and plyometric) exercise programs on the dynamic balance of athletes. [MSc thesis]. Tehran University,. [In Persian]

   

  Akuthota, V., Nadler, S.F. 2004. Core strengthening. Arch Phys Med Rehabil,; 5S:S86 92.

   

  Bahr, R., Ø. Lian, and I. Bahr, 1997A twofold reduction in the incidence of acute ankle sprains in volleyball after the introduction of an injury prevention program: a prospective cohort study. Scandinavian journal of medicine & science in sports,; 7(3): p. 172-177.

   

  Bahr R. 2009Sports injury prevention. Blackwell publication,;13:30-49

   

  Blackburn T, Guskewicz KM, Petschaur MA, Preritice WE. 2000. Balance and Joint Stability. The relative contributions of proprioception and muscular stergth J sport Rehabil, 9: 315-28

   

  Cassidy D, Carolyn E; Klassen T; Rosychuk R; Brian H. 2005. Effectiveness of a home- based balance-training program in reducing sports. Canadian Medical Association,

   

  Cynthia AT. 2004. The effects of strength and plyometric training on joint position, joint moments and joint stiffness at the knee. Dissertation. Faculty of Brigham young university (Canada),

   

  Dima, E, Kemeny, P, & Scherer, K2006. Sportunfälle an allgemein bildenden Gymnasien [Sports accidents in general high schools],

   

  Earl JE, Hertel J. 2001. Lower-extremity muscle activation during the star excursion balance tests. J sport Rebabil,; 10: 93-104

   

  Granacher Urs; Albert Gollhofer; Susi Kriemler Research. 2010. Effects of Balance Training on Postural Sway, Leg Extensor Strength, and Jump Quarterly for Exercise and Sport;; Health Modulepg,; 245.81

   

  Gribble P, Hertel J. 2003. Considerations for the normalizing measures of the star excursion balance test. Measurements Phys Educ Exer Sci,; 7, 89-100

   

  Gribble, P., Hertel, J., Denegar, C., Buckley, W. 2004. The effects of fatigue and chronic ankle instability on dynamic postural control. J Athl Train,;39(4), 321-329

   

  Gruber, M., & Gollhofer, A. 2004. Impact of sensorimotor training on the rate of force development and neural activation. European fournal of Applied Physiobgy,; 92, 98-105

   

  Jeffery S, David N, Camaione and Steven 2001. VO. ffect of intense strength training on standing balance, walking speed and sit to stand performance in older adults. J Geront Series A,; 56: 281-86

   

  Kimberly M. Samson, BS. 2005. The Effects of a Five-Week Core Stabilization-Training Program on Dynamic Balance in Tennis Athletes, Dissertation. Faculty of Physical Education at West Virginia University,

   

  Kisner, Carolyn2007. Therapeutic exercise: foundations and techniques / Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby. — 5th ed,; 261-264

   

  Marsh Dw, Richard La, Williams LA, linch Kj. 2004. The relationship between balance and pitching in college baseball pitchers. J Strength Con Res,; 18(4): 441-56

   

  McKeon P, Hertel J. 2008. Postural Control and Lateral Ankle Instability, Part II: Is Balance Training Clinically Effective? : A Systematic Review, Journal of Athletic Training,; 43(3):305–315

   

  Myer G, Ford K, Brent J, Hewett T. 2006. The effects of plyometric vs dynamic stabilization and balance training on power, balance, and landing force in female athletes,journal of strength and conditioning research,; 20(2),345-353

   

  Nele N, Mahieu E, Witvrouw D, Van D.V, Diny M, Vale´ rie.A2006. Improving Strength and Postural Control in Young Skiers: Whole-Body Vibration versus Equivalent Resistance Training. J Athletic Trai,; 41(3):286–293

   

  Olmsted L. Hertel J. 2004. Influence of foot type and orthoticson static and dynamic postural control. J sport Rehabil,; 13: 54-66

   

  Paterno mv.myer g. Jun. 2004. Neuro muscular training improves single-limb stability in young female athletes. J Orthop Sports Phys Ther,; 34(6):305-16

   

  Prentice, W.E. 2004Rehabilitation Techniques for Sports Medicine & Athletic Training,;147-150

   

  Punakallio, 2005. A. Balance abilities of workers in physically demanding jobs: With special reference to firefighters of different ages. J Sports Sci & Med,; 4, 8, 7-14.

   

  Robert W, Aron J, Mark L. 2003. The effect of plyometric training on distance running performance. Eur J Appl Physiol,; 89: 1-7

   

  Rozzi S, Lephart SM, Sterner R, Kuligowski L. 1999. Balance training for personswith functionally unstable ankles. J Orthop and Sport Phys Ther,; 29: 478-86.

   

  Stane ML, Powers ME. 2005. The effects of plyometric training on selected measures of leg strength and power when compared to weight training and combination weight and plyometric training. J Athl Train,; 42(3): 186-92

   

  Wilkerson G,. Colston M. Short N, Paul E. Pixley J. 2004. Neuromuscular chanyes in female collegiate Athletes Resulting from a plyometric jump-training,.

   

  Young, MD; and Jordan D. Metzl, MAY. 2010. Strength Training for the Young Athlete Warren K. MDPEDIATRIC ANNALS,; 39:5

   

  Zech, A., Hübscher, M., Vogt, L., Banzer, W., Hänsel, F., & Pfeifer, K. 2010. Balance training for neuromuscular control and performance enhancement: A systematic review. Journal of athletic training,; 45(4): p. 392.

   

  Performance Enhancement: 2010; A Systematic Review. Journal of Athletic Training, 45(4):392–403  


تحقیق در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , مقاله در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , پروپوزال در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , تز دکترا در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , پروژه درباره پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , گزارش سمینار در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال , رساله دکترا در مورد پایان نامه آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده تمرین مقاومتی روشی برای توسعه سلامتی، آمادگی عمومی و توسعه قدرت عضلات اسکلتی است. هدف از این پژوهش بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته بود. برای این منظور، 30 والیبالیست نشسته زن اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی چکیده ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی چکیده ثبات مرکزی توانایی کنترل وضعیت و حرکت تنه روی لگن است که اجازه ی کنترل و انتقال نیرو و حرکت را به بخش های انتهایی در حین فعالیت های ورزشی می دهد که انقباض عضلانی می تواند این ثبات را افزایش دهد . بهبود ثبات مرکزی می تواند علی رغم ارتقا عملکرد ورزشی در جلوگیری از اسیب افزایش قدرت و تعادل هم موثر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر رابطه­ی بین سرسختی ذهنی، راه­های مقابله با استرس و خوش ­بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مردان والیبالیست لیگ برتر والیبال نشسته ایران بوده است و حجم نمونه 70 نفر که بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش با استفاده ازسه پرسشنامه سرسختی ذهنی ...

(کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی (آسیب شناسی و حرکات اصلاحی) چکیده مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری نورولوژی پیش رونده در جوانان بالغ می باشد. این بیماری باعث تخریب میلین در آکسون های عصبی شده وباعث ضایعات عملکردی می شود. یکی از مناطق مهم درگیر درMS مخچه می باشد. مشکل در این ساختار باعث ایجاد اختلال در تعادل و غیره می شود که به تبع آن کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین استفاده ...

پایان­نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت­های تحصیلی لازم جهت اخذ درجه دکتری تخصصی (ph.D) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ­ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس، شناگران و افراد غیر ورزشکار طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن در شانه­ی برتر و غیر برتر در شرایط ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­منتخب­پلایومتریک­بر چابکی، توان­انفجاری و سرعت­بازیکنان­بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 کیلوگرم/متر2 ، ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : تربیت­بدنی گرایش: علوم ورزشی چکیده: هدف­از تحقیق­حاضر بررسی آثار تمرینات­ منتخب ­پلایومتریک ­بر چابکی، توان ­انفجاری و سرعت­ بازیکنان­ بدمینتون پسر17-21 سال­است. آزمودنی­های تحقیق 40 بازیکن پسر نخبه 21-17 سال در رشته بدمینتون بودندکه به­طور تصادفی به­دو گروه مساوی به نام گروه­تجربی (میانگین شاخص­توده­بدنی 51/0±79/22 ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی چکیده هدف این پژوهش تعیین ارتباط کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار با واماندگی ورزشکاران مرد نخبه استان کرمان بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش یا استراتژی داده­ها، از نوع همبستگی بود. به این منظور، طی مطالعه­ای، 107 نفر(107= N) ورزشکار مرد نخبه در رشته­های فوتبال، هندبال، والیبال، ...

ثبت سفارش