پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد

word 1 MB 31705 135
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مدیریت ورزشی

  کارشناسی ارشد

  چکیده :

   

  هدف این تحقیق شناسایی شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار در اداره  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه ویویراحمد بوده است . این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی معادل 384 نفر به دست آمد که با توزیع بیشتر پرسشنامه در نهایت 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد سروکوال بود. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید تأیید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برای متغیرها 9/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از آزمون ویلکاکسون و آزمون فریدمن استفاده شد. شرکت کنندگان در تمامی ابعاد کیفیت قائل به وجود شکاف کیفیتی بودند که از بین ابعاد کیفیت خدمات بعد اطمینان دهی مهمترین بعد کیفیت شناسایی شد. بر اساس نتایج بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی و کمترین شکاف در بعد همدلی به دست آمد. این تحقیق بر اهمیت پاسخگویی در اداره ورزش و جوانان صحه می گذارد و می تواند در جهت دهی فعالیت های سازمانی برای بهبود کیفیت خدمات در اداره ورزش و جوانان موثر باشد.

  لغات کلیدی: کیفیت خدمات، شکاف، ادراکات، انتظارات، سروکوال، خدمات ورزشی.

   

  .مقدمه

  در دنیای متغیر کنونی بسیاری از سازمانها بدنبال راه هایی هستند تا از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابند و خدمات و محصولات خود را از دیگران متمایز سازند. یکی از استراتژیهای موجود برای دستیابی به این مهم، ارائه خدمات با کیفیت است (عامریون و همکاران، 1391). بهبود کیفیت خدمات می تواند صرفه جویی در هزینه ها برای سازمان به دنبال داشته باشد (همان منبع) و باعث رضایت مشتری گردد.

  اکثر سازمانها با انتخاب شاخص رضایت مشتری به عنوان یک معیار کلیدی، از طریق ارزیابی کیفیت خدمات خود به دنبال بهبود رضایت مشتری و در نتیجه بقا و دوام خود هستند کیفیت خدمات نوعی قضاوت است که مشتریان بر اساس ادراک خود پس از فرایند دریافت خدمت انجام میدهند.  بر این اساس آنان انتظارات خود را با ادراک خود از خدمات دریافت شده مقایسه میکنند. کیفیت خدمات مقایسه آنچه مشتری احساس میکند که باید باشد )انتظارات( با آنچه که دریافت داشته است (ادراکات) میباشد. اگر انتظارات بیش از ادراکات باشد، از دید مشتری کیفیت خدمات دریافت شده کمتر است و نارضایتی وی را به دنبال دارد (عجم و همکاران، 1392).

  مشکل کیفیت خدمات، بیشتر در سازمانهایی به وجود می آید که بر شناخت و برآوردن نیازها و خواسته های

  مشتریان تمرکز نمی کنند. باید سازمان خدماتی، خود را جای مشتریانش بگذارد و سیاستهای خودش را براساس دیدگاه آنان بنا نهد. عدم ارتباط مستقیم با مشتری، در نهایت سبب می شود عملکرد خدمت نتواند پاسخگوی انتظارات مشتریان باشد و در نتیجه میان مشتریان در زمینه ارائه ی کیفیت خدمات اختلاف نظر ایجاد می شود (غلامی و همکاران، 1390).

  از طرفی شدت گرفتن رقابت در شرایط فعلی، عرضه کنندگان خدمات ورزشی را بر آن می دارد تا رویدادهای حیاتی و تأثیر آنها بر رفتار مشتری را بررسی کنند. شناخت انتظارات مشتریان و سطوح این انتظارات از سازمان های ورزشی، به بازاریابان خدمات اجازه می دهد تا تعیین کنند آیا خدمات ارائه شده سطح قابل قبولی از کیفیت را دارایند (سیدجوادین و همکاران، 1389).

  در گذشته سید جوادین و همکاران (1389) تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری ورزشی، سجادی و همکاران (1390) مقایسه کیفیت خدمات در باشگاههای دولتی و خصوصی، سید عامری و همکاران (1391) رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی بررسی نموده اند. همچنین کاووسی وهمکاران (1392)، غلامی و همکاران (1390)، آقاملایی و همکاران (1387)، رنجبر و همکاران (1389)، لیم و تانگ[1] (2000) به بررسی تحلیل شکاف کیفیت خدمت پرداخته اند که تمامی آنها در مراکز درمانی و بیمارستانی این شکاف را بررسی نموده اند. برخی مطالعات نیز در رابطه با شکاف کیفیت خدمات در مراکز اموزشی و دانشگاهها یافت شد اما مطالعاتی که این شکاف را در خدمات ورزشی بررسی کرده باشند، خیلی محدود انجام شده است

  در این راستا در این تحقیق به دنبال شناسایی شکاف انتظارات و ادراکات خدماتی در بین مشتریان اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد می باشیم. بنابراین در این فصل به کلیات تحقیق شامل بیان موضوع، اهداف، فرضیات و محدودیت ها می پردازیم.

  2.1. بیان موضوع تحقیق (بیان مسأله)

  در بسیاری از سازمان های کارآمد و اثر بخش, مشتری محوری معادل و هم معنی مدیریت خوب و مؤثر تلقی می شود. در شیوه های مدیریتی جدید نیز کیفیت را خواسته مشتری تعریف می کنند. نظریه پردازان امریکایی چهار ویژگی را به عنوان اصل و اساس مدیریت مطلوب ذکر می کنند که یکی از آنها پذیرفتن ادراک ها و انتظارات مشتری به عنوان اصلی ترین عوامل تعیین کننده کیفیت است. مشتریان یا دریافت کنندگان خدمت, کیفیت خدمت را با مقایسه انتظارها و ادراک های خود از خدمات دریافت شده ارزیابی می کنند (کبریایی و دیگران، 1383). مدیران موفق استراتژی های خدمات خود را بر بازخورد مستمر از مشتری به منظور شناسایی نیازهای وی و ارضاء آنها و در نهایت اندازه گیری رضایت مشتری متمرکز نموده اند. رمز موفقیت در گرو آن است، که انتظارات مشتریان را نسبت به کیفیت خدمت برآورده سازیم یا حتی از آن پیشی بگیریم. به عبارتی دیگر اولین قدم برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتری و جلب رضایت او، شناخت ابعاد کیفیت خدمات و میزان اهمیت هر یک از این ابعاد برای مشتری و نیز تحلیل انتظارات و ادراک او در رابطه با هر کدام از این ابعاد می باشد (نایب زاده و فتاحی زارچ، 1387). سازمان های ورزشی ویژگی هایی دارند که آنها را از سایر سازمانهای خدماتی متمایز می سازد، اول اینکه خدمات ورزشی حالتی لوکس دارند، دوم اینکه مشتریان معمولا در زمان های تفریح به سازمان های ورزشی مراجعه می کنند و سوم اینکه اغلب اوقات در فعالیت های سازمان های ورزشی سرمایه گذاری عاطفی صورت می گیرد که این عوامل احتمالا انتظارات خدمات از سازمانهای ورزشی نسبت به سایر سازمانها را افزایش می دهد(رابینسون[2]،2006).

  پیش از این پیتر و همکاران[3] (2000) دریافتند که شکاف کیفیت خدمات از منظر دانشجویان شاغل به تحصیل بیشتر از فارغ التحصیلان درک می شود (پیتر و همکاران، 2000)، مطالعه چو[4] (2004) درمورد کیفیت خدمات آموزشی در تمامی ابعاد کیفیت به شکاف منفی دست یافت (چو، 2004) ، دیان[5] (1999) در مطالعه ای محسوس بودن، همدلی و قابلیت اطمینان خدمات را مهمترین مسائل برای بیماران ذکر کرد(دیان، 1999). همچنین در ایران نیز کاووسی وهمکاران (1392)، غلامی و همکاران (1390)، آقاملایی و همکاران (1387)، رنجبر و همکاران (1389) به بررسی تحلیل شکاف کیفیت خدمت پرداخته اند که تمامی آنها در مراکز درمانی و بیمارستانی به شکاف منفی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات پی بردند.

  طی دهه اخیر، توجه بسیاری از مدیران و محققان به کیفیت خدمات و شیوه های اندازه گیری و پایش معطوف شده است. اما آنچه که شاهد هستیم بیشتر تحقیقات در این زمینه در سازمانهای خدمات درمانی، بخش آموزشی و بانکها انجام شده و توجه کمتری به سازمان های ورزشی شده است. از این رو در این تحقیق ضمن معرفی مفهوم کیفیت خدمات و اهمیتی که در سازمان های موفق پیدا کرده است، به کمک یکی از معتبر ترین این مدلها (الگوی سروکوال) وضعیت کیفیت خدمات را در  اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد ارزیابی می نماییم.  لذا در این تحقیق، محقق به دنبال بررسی آن است که، آیا شکاف کیفیت خدمات در اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و میزان شکاف چقدر می باشد؟

   

   

  Abstract

  This study aimed to identify provided and expected service quality gaps in Sports and Youth General Office of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province. This study was also a descriptive-survey research. The population was consisted of Sports and Youth General Office of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province’s clients. The sample size was 384 based on random sampling method and by distributing more questionnaires; finally 385 subjects were selected as sample. The data collection tool was a standard SERVQUAL questionnaire. The content validity was confirmed using professors and experts’ opinions and the reliability was calculated 0.9 through Cronbach's alpha coefficient method. In this study, Wilcoxon and Friedman tests were used for data analysis. In all quality dimensions, participants assigned quality gaps, and among service quality dimensions, “assurance” was considered as a main quality dimension. Based on results, there was a maximum gap in “responsiveness” and the minimum gap was in “empathy”. This study verified the importance of responsiveness in Sports and Youth Office and it could be also helpful in the orientation of organizational activities for service quality improvement.

  Keywords: Service Quality; Gap; Perceptions; Expectations; SERVQUAL; Sport Services   

 • فهرست:

  چکیده تحقیق ...........................................................................................................................................

  9

  فصل اول

  مقدمه و معرفی

  1.1.مقدمه....................................................................................................................................................

  11

  2.1. بیان موضوع تحقیق .........................................................................................................................

  12

  3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق ...............................................................................................................

  14

  4.1. اهداف تحقیق ....................................................................................................................................

  15

  5.1. سوالات تحقیق .................................................................................................................................

  15

  6.1. فرضیات تحقیق .................................................................................................................................

  16

  7.1. قلمرو تحقیق .....................................................................................................................................

  17

  8.1. تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات .........................................................................................

  18

  فصل دوم

  زیربنای نظری و پیشینه تحقیق

  1.2. مبانی نظری تحقیق .........................................................................................................................

  21

  1.1.2. خدمات ............................................................................................................................................

  21

  2.1.2. خدمات و انواع آن ........................................................................................................................

  22

  3.1.2. ویژگی های خدمات .....................................................................................................................

  23

  4.1.2. مفهوم کیفیت ................................................................................................................................

  25

  5.1.2. تعاریف کیفیت خدمات ...............................................................................................................

  26

  6.1.2. رابطه کیفیت خدمات و تصویر ذهنی مشتریان .....................................................................

  28

  7.1.2. مبانی نظری و پیشینه مربوط به فرضیات تحقیق  ...............................................................

  31

  1.7.1.2. مبانی نظری فرضیه اول تحقیق ............................................................................................

  31

  2.7.1.2. پیشینه تحقیق مربوط به فرضیه اول.. ................................................................................

  41

  3.7.1.2. مبانی نظری فرضیه دوم .........................................................................................................

  49

  4.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه دوم ....................................................................................................

  50

  5.7.1.2. مبانی نظری فرضیه سوم ........................................................................................................

  51

  6.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه سوم ...................................................................................................

  52

  7.7.1.2. مبانی نظری فرضیه چهارم .....................................................................................................

  53

  8.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه چهارم ...............................................................................................

  55

  9.7.1.2. مبانی نظری فرضیه پنجم ......................................................................................................

  56

  10.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه پنجم ..............................................................................................

  57

  11.7.1.2. مبانی نظری فرضیه ششم ...................................................................................................

  58

  12.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه ششم ..............................................................................................

  59

  8.1.2. معرفی اداره ورزش و جوانان ......................................................................................................

  60

  9.1.2. خلاصه تحقیقات انجام شده .......................................................................................................

  61

  فصل سوم

  روش شناسی

  1.3. روش تحقیق ......................................................................................................................................

  65

  2.3. جامعه آماری ....................................................................................................................................

  67

  3.3. برآورد حجم نمونه ...........................................................................................................................

  67

  2.3.3. روش نمونه گیری .........................................................................................................................

  68

  4.3. تعریف عملیاتی متغیرها .................................................................................................................

  69

  5.3. مقیاس اندازه گیری .........................................................................................................................

  70

  1.5.3. روایی پرسشنامه ...........................................................................................................................

  71

  6.3. جمع آوری داده ها ...........................................................................................................................

  72

  1.6.3. ابزار اندازه گیری ...........................................................................................................................

  72

  2.6.3. روش جمع آوری داده ها ............................................................................................................

  72

  7.3. روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات .................................................................................................

  73

  فصل چهارم

  یافته ها

  1.4. یافته های توصیفی ..........................................................................................................................

  76

  1.1.4. توصیف ویژگی های دموگرافی ..................................................................................................

  76

  2.1.4. توصیف متغیرهای تحقیق ..........................................................................................................

  79

  2.4. یافته های استنباطی .......................................................................................................................

  85

  1.2.4. آزمون پایایی ..................................................................................................................................

  85

  2.2.4. آزمون کولموگروف .......................................................................................................................

  86

  3.2.4. شکاف ادراکات و انتظارات نیازها ..............................................................................................

  87

  4.2.4. تحلیل نتایج ...................................................................................................................................

  88

  فصل پنجم

  بحث و نتیجه گیری

  1.5. خلاصه تحقیق ...................................................................................................................................

  97

  2.5. بحث و نتیجه گیری .........................................................................................................................

  98

  1.2.5 یافته (مربوط به فرضیه اول) ......................................................................................................

  98

  2.2.5. یافته (مربوط به فرضیه دوم) .....................................................................................................

  101

  3.2.5. یافته (مربوط به فرضیه سوم) ...................................................................................................

  105

  4.2.5. یافته (مربوط به فرضیه چهارم) ................................................................................................

  108

  5.2.5. یافته (مربوط به فرضیه پنجم) .................................................................................................

  111

  6.2.5. یافته (مربوط به فرضیه ششم) .................................................................................................

  114

  منابع و موآخذ ...........................................................................................................................................

  118

  ضمایم .........................................................................................................................................................

  126

   

  منبع:

  عامریون، احمد؛ دوپیکر، نورالدین، نصیری، طه؛ مسکرپورامیری، محمد؛ غلامی فشارکی، محمد؛ کرمعلی، مازیار؛ حیدری، سمیه؛ شکری، محمد؛ شمس، لیدا، (1391)، بررسی شکاف بین انتظارات و خدمات ارائه شده به بیماران در بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران در سال 1391، مجله طب انتظامی، شماره 2، مسلسل 1، صص 1-10

  عجم، مهدی؛ صادقی فر، جمیل؛ انجم شعاع، مینا؛ محمودی، سعید؛ هنرور، حسن؛ موسوی، سید میثم، (1392)، سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از مدل سروکوال: مطالعه موردی یک بیمارستان صحرایی، مجله طب نظامی، دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صص 273-279

  غلامی، علی؛ نوری، علی اصغر؛ خخجسته پور، مجید؛ عسکری، مینا؛ سجادی، حسن. (1390)، شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان نیشابور، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 92، اردیبهشت 90، صص 1-11

  سید جوادین، سید رضا؛ خانلری، امیر؛ استیری، مهرداد، (1389)، مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی، فصلنامه المپیک، سال هجدهم، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صص 41-54

  سجادی، سید نصرالله؛ محمودی؛ احمد؛ گودرزی، محمود؛ میزانی، مهران، (1390)، مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان، نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، سال اول، شماره 2

  کبریایی، علی و رودباری، مسعود، (1384)، شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال پنجم، شماره 1 ، صص 53 – 61 .

  سید عامری، میر حسین؛ بهرامی، سوران؛ صیادی، محمد امین، (1391)، بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی ، سال اول، شماره

  کاوسی، زهرا؛ رحیمی، حامد؛ قنبری، پروین؛ حیدری، لاله؛ بهمئی، جمشید، (1392)، بررسی شکاف کیفیت خدمات اموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1392، مجله علوم پزشکی صدرا، دوره 2، شماره 2، صص 161-172

  آقاملایی، تیمور و زارع، شهرام و کبریایی، علی و پودات، عباس. (1387). کیفیت خدمات بهداشتی اولیه از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، فصلنامه پایش، سال هفتم، شماره دوم.

  رنجبر عزت آبادی، محمد؛ بهرامی، محمد امین؛ زارع احمد آبادی، حبیب؛ نصیری، سهیلا؛ عرب، معصومه؛ هادی زاده، فرزانه؛ حاتمی نسب، سید حسن، (1389)، تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات گیرندگان خدمت با استفاده از رویکرد سروکوال در بیمارستان افشار یزد، فصلنامه دانشکده بهداشت یزد، شماره دوم و سوم، تابستان و پاییز 89، صص 75-86

  Lim , P. C. & Tang, N. (2000). A study of patients’ expectations and satisfaction in Singapore hospitals, International Journal of Health Care Quality Assurance, 13, 290-299.

   

  کبریایی علی,اکبری فیض اله,حسینی سیدمصطفی,پوررضا ابوالقاسم,افتخاراردبیلی حسن، (1383)، شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارایه شده در مراکز بهداشتی شهرستان کاشان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تابستان 1383; 8(2 (پیاپی 31)):82-88.

  نایب زاده، شهناز؛ فتاحی زارچ، محمدمجید، (1387)، ارزیابی کیفیت خدمات در دفاتر پلیس + 10 با استفاده از روش سروکوال، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1388، صص 115- 136

  Robinson, L. (2006). "Customer Expectations of Sport Organizations", European Sport Management Quarterly, (6):67-84.

  Peter, S. & Michael, H. & Debra, H. (2000). Why do they leave, why dothey stay? Perception of service quality at a new university . ANZMAC :1197-200.

  Chua, C. (2004). Perception of quality in higher education. Australia: AUQA Occasional Publication

  Dean, A. M. (1999). The Applicability of SERVQUAL in Different Health Care Environments. Health Marketing Quarterly, 16(3), 1-21.

  Rust RT, Lemon KN, Zeithaml VA. (2004). “Return on marketing: Using customer equity to focus marketing strategy”. J Mark Ment Health :109-27

  فیضی، کامران؛ تاتاری، سعید، (1383)، بهبود کیفیت خدمات در پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (پیمایش بر مبنای مدل کیفیت خدمات)، نشریه مطالعات گردشگری، تابستان 1383، شماره 5، صص 53-86

  Dou glas, A. & Douglas J. (2006). Campus spies? Using mystery students to evaluate university performance. Education Research, 48(1):111-9

  الوانی، سید مهدی؛ ریاحی، بهروز، (1382)، سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

  Caruana A, Ewing MT.(2000). Assessment of the three column format SERVQUAL: an experimental approach. Journal of business research, 49; 57-65.

  Bodvarsson B, Gibson W A. (2002). Tipping and service quality: A reply to LYNN. The social science journal, 39:471-476.

  لاولاک، کریستوفر، (1382)، اصول بازاریابی خدمات، مترجم ابوالفضل تاج زاده نمین، انتشارات سمت، تهران

  حسینی، میرزا حسن، قادری، سمیه، (1389)، مدل عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 3، پیاپی 36، پاییز 1389، صص 89-115

  Gronroos, C., (2001), "Service Management & Marketing", Willey

  دیواندری علی، ترکاشوند گلناز، (1389)، شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 6، زمستان 89، صص 96- 83

  Sousa, R. and Voss, C.A. (2006). Service Quality in Multi-Channel Services Employing Virtual Channels, Journal of Service Research, 8(4): 356-371


موضوع پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , نمونه پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , جستجوی پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , فایل Word پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , دانلود پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , فایل PDF پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , مقاله در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , پروژه در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , پروژه درباره پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان اجرا گردید. به این منظور از پرسشنامه استاندارد حاوی 22 سوال جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید و توسط 80 نفر از اپراتورهای شرکت و سازمان های خصوصی استفاده ...

پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی چکیده: مبحث کیفیت خدمات در دنیای امروز دارای جایگاه ویژه ای در بازاریابی مشتریان است. اما این موضوع در رابطه با بیماران اهمیت دوچندانی می یابد. زیرا رعایت نکات و اصول صحیح ارائه خدمات به بیماران می تواند نقش بسزایی در سلامت جسم و روان بیماران و حتی رضایت خانواده های آنان داشته باشد. در این تحقیق به بررسی ...

پايان نامه ي کارشناسي ارشد- دانشگاه علامه طباطبايي تابستان 87 چکيده هدف از اين پژوهش ارزيابي کيفيت خدمات ارائه شده از ديدگاه مشتريان هتل هاي 4 و 5 ستاره استان اصفهان براساس مدل سروکوال اس

پایان نامه مدرک کارشناسی ارشد مدرسه مدیریت و مدیریت کسب و کار Trend: مدیریت بازاریابی - مقدمه امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که شتابان به سوی جهانی شدن گام بر می دارد و در این رهگذر عرضه یک محصول در یک سیکل جهانی صورت می گیرد.تحولات در دنیای امروزی بیشتر از همه کشورهایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که دارای اقتصاد تک محصولی هستند(مانند نفت). در دنیای امروزی نفت نقش خود را بعنوان ...

فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که شتابان به سوی جهانی شدن گام بر می دارد و در این رهگذر عرضه یک محصول در یک سیکل جهانی صورت می گیرد.تحولات در دنیای امروزی بیشتر از همه کشورهایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که دارای اقتصاد تک محصولی هستند(مانند نفت). در دنیای امروزی نفت نقش خود را بعنوان طلای سیاه از دست داده است. دوران کنونی وارد دوران مشتری مداری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA) چکیده فارسی: تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است.هنگامی که از پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امورمختلف صحبت میکنیم، پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود.این تحقیق نیز بطورموردی به رابطه بکارگیری فناوری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین­المللچ چکیده استفاده از روش­های نوین مهندسی کیفیت در سالیان اخیر رشد روز افزونی داشته بطوریکه شرکت­های صنعتی و خدماتی برای تولید و ارائه محصولات و خدمات خود مطابق با خواسته­های متغیر مشتریان از این روش­های مهندسی کیفیت استفاده می­کنند.یکی از این روش­ها که از طریق ندای مشتری اقدام به جمع­آوری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی چکیده: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات در مدارس متوسطه شهرستان گرمسارانجام گردیده است.این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی ( پیمایشی) می باشد . تعداد جامعه آماری 2029نفر بوده که تعداد 322 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مدل سرو کوال شامل 21 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی چکیده: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات در مدارس متوسطه شهرستان گرمسارانجام گردیده است.این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی ( پیمایشی) می باشد . تعداد جامعه آماری 2029نفر بوده که تعداد 322 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مدل سرو کوال شامل 21 ...

فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که شتابان به سوی جهانی شدن گام بر می دارد و در این رهگذر عرضه یک محصول در یک سیکل جهانی صورت می گیرد.تحولات در دنیای امروزی بیشتر از همه کشورهایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که دارای اقتصاد تک محصولی هستند(مانند نفت). در دنیای امروزی نفت نقش خود را بعنوان طلای سیاه از دست داده است. دوران کنونی وارد دوران مشتری مداری ...

ثبت سفارش