پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر

word 1 MB 31999 64
1391 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.SC"

  گرایش میکروبیولوژی

  چکیده :

  چکیده : باکتری E.coliO157H7  یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده مسمومیت غذایی و بیماری هایی مانند : اسهال، کولیت خونریزی دهنده، سندرم اورمیک همولتیک، پورپورای ترمبو سیتوپنیک و حتی مرگ در انسان است. هدف این پژوهش ارزیابی ژن‌های بیماری زای 1stx, 2stx, eaeA در نمونه های ادراری شهرستان الشتر می باشد.

  روش کار: در این پژوهش 100 نمونه عفونت ادراری از سه بیمارستان شهرستان الشتر به مدت 6 ماه جمع آوری شد و پس از کشت روی محیط های اختصاصی با استفاده از روش Multiplex PCR وجود ژن های 1stx, 2stx, eaeA مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج : از 100 نمونه عفونت ادراری مورد ارزیابی، تعداد 2 جدایه با درصد فراوانی(2%) دارای ژن های 2stx, eaeA بودند. یک جدایه (1%) دارای ژن 2stx  بود و هیچ نمونه ای با هر سه ژن مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: از آنجایی که اشریشیا کلی 7H:157O یکی از نگرانی های اساسی بهداشت و سلامت انسان محسوب می شود . بایستی مورد توجه دائمی قرار گیرد. راه های پیشگیری می تواند موجب کاهش آلودگی به این باکتری شود.

  کلمات کلیدی : اشریشیا کلی 7H157O _ژن های شیگا توکسین _ عفونت ادراری.

  مقدمه :             

  عفونت های مجاری ادراری (Urinary Tract Infections) از شایع ترین بیماری های عفونی در تمام دوران زندگی و از علل شایع مراجعات پزشکی می باشد. این عفونت ها از نظر فراوانی بعد از بیماری های تنفسی قرار دارند و یکی از عمده ترین عفونت های باکتریایی در کشور های صنعتی و در حال توسعه محسوب می شوند (11). UTI از جمله مشکلات حادی است که سالانه میلیون ها انسان با آن روبرو هستند و در تمام دوران زندگی در هر دو جنس مرد و زن بروز می کند. هر ساله بین 8 تا 10 میلیون مراجعه به پزشک به علت عفونت های ادراری می باشد (14). عفونت های مجاری ادراری علاوه بر آنکه خود به خود و به تنهایی بیماری آزار دهنده ای است گاهی سبب بروز بیماری های دیگری نیز خواهد شد. مثلاً برخی از عفونت های دستگاه ادراری می توانند گاهی باعث از کار افتادگی کلیه ها شوند و یا عفونت کلیوی در خون پخش شده و سپس در تمام بدن گسترش یابند. یا برخی عفونت ها ممکن است به ایجاد سنگ کلیه در بیماران منتهی شوند که همه این ها نشان دهنده اهمیت شناسایی، بررسی میزان شیوع و درمان این بیماری است (15). راهکارهای مرتبط با تشخیص، درمان و پیگیری عفونت های ادراری روز به روز در حال تغییر هستند. لذا می بایست رویکرد هایی کارآمد و با پیچیدگی نسبتاً کمتر برای این ارزیابی ها توصیه شود و بسیار مهم خواهد بود که پزشکان خانواده قادر به تشخیص به موقع و درمان مناسب عفونت های ادراری در بیماران باشند. بیش از 90 درصد موارد عفونت های ادراری توسط باکتری ها ایجاد می شود و در بقیه موارد ویروس ها، انگل ها و قارچ ها دخیل خواهند بود. شایع ترین عوامل عفونت ادراری اعضای خانواده انتروباکتریاسه علی الخصوص اشرشیا کلی و در رتبه های بعدی انتروباکتر، سراشیا، کلبسیلا و پروتئوس می باشند. انواعی از کوکسی های گرم مثبت نیز در بروز این نوع عفونت نقش قابل ملاحظه ای خواهند داشت (14). بررسی های اپیدمیولوژیک نشان داده است که عفونت ادراری به سنین خاصی محدود نشده بلکه در تمام گروه های سنی از جمله در نوزادان، کودکان و بزرگسالان مشاهده می شود (15). اشرشیا کلی شاخص ترین عامل باکتریال عفونت های ادراری محسوب می شوند. قابلیت بیش از 150 سویه E.coliO157:H7 ( (E. coli جهت کلونیزاسیون در پرینه و مجاری ادراری و یا مهاجرت آن به دستگاه ادراری به دلیل وجود فاکتور های ویرولانس خاص در این سویه ها است.  E. coli دارای 4 تیپ مهم بالینی است که عبارتند از انتروتوکسیژنیک (ETEC)،انتروپاتوژنیک (EPEC)، انترو این وی زیو (EIEC) و انتروهموراژیک (EHEC). تیپ انتروهموراژیک که به دلیل ترشح نوعی توکسین، تحت عنوان اشرشیا کلی وروتوکسیژنیک (VTEC) نیز نامیده می شود از عوامل مهم سندروم های خون ریزی دهنده و همولیتیک و همچنین نارسایی های کلیوی متعاقب آن بوده که می تواند در مجاری ادراری و دستگاه گوارشی مشکل ساز باشد. سویه O157:H7 اشرشیا کلی مهم ترین سروتیپ سویه های انتروهموراژیک است که به عنوان یکی از عمده ترین سویه های بیماری زای انسان معرفی شده و سالانه بروز چندین مورد مرگ و میر از طریق ایجاد عفونت های حاد، خصوصاً با مصرف مواد غذایی آلوده و یا تماس با منابع آلوده را سبب می گردد. همانطور که اشاره شد، سویه های اشرشیا کلی انتروهموراژیک توکسینی ترشح می کنند که به دلیل توانایی آن در کشتن سلولهای vero، وروتوکسین و به دلیل شباهتش به نوروتوکسین مترشحه از شیگلا دیسانتری تیپ I، توکسین شبه شیگا (SLT) نامیده می شود و سویه های تولید کننده آن به STEC  نیز معروفند (13). ژن تولید کننده وروتوکسین برروی ژنوم باکتریوفاژ معتدل قرار داشته و توسط تبدیل فاژی به اشرشیا کلی وارد می گردد (13). توکسین های ورو به دو گروه stx1 و stx2 تقسیم بندی می شوند. وروتوکسین با اثر بر روی RNA  ریبوزومی سبب ممانعت از سنتز پروتئین ها شده و انواعی از اشرشیا کلی که این سم را تولید می کنند موجب بروز سندروم های خطرناکی از جمله کولیت هموراژیک (HC)، سندروم اورمی همولیتیک (HUS) و به دنبال آن نارسایی های کلیوی خصوصاً در سنین پایین می گردد (17، 18 و 19). شناسایی این سویه ها به دلیل پیچیده بودن، معمولاً به صورت روتین در آزمایشگاه ها انجام نمی پذیرد و پژوهشگران درصدد یافتن روش های ساده برای غربالگری این باکتری ها هستند. از این رو در این مطالعه سعی می شود تا با بررسی های توصیفی – مقطعی، پس از انجام روش های کلاسیک شناسایی و تشخیص باکتری اشرشیا کلی O157:H7، با به کار گیری روش های مولکولی، ضمن تأیید نتایج حاصله در تشخیص، متد های سریع تر و با دقت و حساسیت بالاتر نیز معرفی و ارائه گردد.   

   

  Abstract

  Introduction: E.coil O157:H7 is one of the main factors leading to food toxicity and

  diseases such as diarrhea, bleeding coliris, uremic hemolytic syndrome, thrombocytopenic

  purpura and even death in man.The purpose of this study is to survey the prevalence of Escherichia coli O157:H7 virulence genes from Urinary tract infections in city Aleshtar .

  Materials and Methods:

  In this study 100 urine samples of urinary tract infections collected from 2 hospital in city Aleshtar during 6 monts. Then, isolated were identified with specific test.

  Then isolation of E.coli O157:H7 have been confirmed with the use of espacific antisera and with multiplex PCR method presence of E.coli O157:H7 virulence genes including: stx1, stx2, eaeA, hly has been analysed.

   

  Results: Of 100 samples of urinary tract infection, 2 percent of the sample (2%) with genes 2stx, eaeA were. A sample (1%) have had 2stx gene and no samples were observed with all three genes.

   

  Conclusion: E.coli O157:H7 will continue to be an important public health concern as long as it

  contaminates human. Preventive measures may reduce the number of cattle that carry it.

  Keywords: Escherchia coli; Meat; Shiga- Toxigenic Escherchia coli; urinary tract infections.

 • فهرست:

  مقدمه  ..................................................................................................................................................................   1

  اهداف اصلی طرح  ..............................................................................................................................................   3

  اهداف اختصاصی طرح  .......................................................................................................................................   3

  اهداف کاربردی طرح  ..........................................................................................................................................   3

  فرضیات یا سئوالات پژوهشی  ............................................................................................................................   4

  فصل اول بررسی متون ( کلیات)  ........................................................................................................................   5

  1-1 تاریخچه   History )  ).............................................................................................................................   6

  2-1 طبقه بندی  classification))  .................................................................................................................   6

  3- 1زیستگاه (Habitat)  ..................................................................................................................................   7

  4- 1 شکل باکتری ..............................................................................................................................................   7

  5-1 کشت صفات بیوشیمیابی..............................................................................................................................   7

  6-1 مخازن و راه های انتقال باکتری  .................................................................................................................   8

  7-1 ساختمان آنتی ژنی  .....................................................................................................................................   9

  8-1 عوامل ویرولانس  ......................................................................................................................................... 11 

  1_9انواع اشریشیاکلی .......................................................................................................................................... 12

  10_1 باکتری اشرشیاکلی O157:H7...................................................................................... 14

  ژن ها و عوامل حدت .......................................................................................................................................... 18

  1_11زیستگاه طبیعی اشرشیاکلی O157:H7...........................................................................  19

  1_12تشخیص .....................................................................................................................................................19

  13_1 اپیدمیولوژی .............................................................................................................................................. 20

  14-1 انتقال ........................................................................................................................................................ 21

  15-1 علائم و نشانه ها ...................................................................................................................................... 22

  16-1 تضاهرات بالینی ....................................................................................................................................... 22

  17-1 درمان ...................................................................................................................................................... 24

  18-1 پیشگیری ................................................................................................................................................   25

  آشپزی و رژیم غذایی .......................................................................................................................................   26

  فصل دوم مروری بر مطالعات گذشته  ..........................................................................................................     27

  فصل سوم مواد و روش‌ها  ............................................................................................................................     32

  1-3مواد و روش کار  ....................................................................................................................................     33

  1-1-3 مواد  ..................................................................................................................................................     33

  1-1-1-3محیط های کشت  ..........................................................................................................................     33

  2-1-1-3 -سایر ترکیبات  .............................................................................................................................    33

  2-1-3 –وسایل  ..............................................................................................................................................   34

  2-3- جامعه آماری  .........................................................................................................................................   34

  3-3- حجم نمونه  ............................................................................................................................................   34

  4-3- نحوه جمع‌آوری نمونه  ...........................................................................................................................   34

  5-3- کشت نمونه‌ها  ......................................................................................................................................    35

  6-3- تشخیص آزمایشگاهی  ............................................................................................................................  35

  1-6-3- رنگ آمیزی گرم  ................................................................................................................................  35

  2-6-3- تست اکسیداز  ....................................................................................................................................  35

  3-6-3- تست کاتالاز  .......................................................................................................................................35

  4-6-3- تست های بیوشیمیایی  ....................................................................................................................... 35

  1-4-6-3-آزمایش استفاده از سیترات  ........................................................................................................36

  2 -4-6-3- آزمایش تحرک و تولید اندول  ......................................................................................................36

  3-4-6-3- آزمایش متیل رد (MR )  .............................................................................................................. 37

  4-4-6-3- آزمایش Voges Proskauer ( VP )  ......................................................................................37

  5-4-6-3-آزمایش TSI (  Triple Suger Iron Agar )  ......................................................................... 37

  8-3-  نگهداری سویه ها  ................................................................................................................................. 37

  9-3-آماده سازی باکتری جهت استخراج DNA  .......................................................................................... 38

  1-9-3-  تهیه محیط کشت مایع لوریا ( LB, Luria broth )................................................................38

  2-9-3- کشت باکتریها بر روی محیط LB    ......................................................................................... 38

  10-3- استخراج DNA به روش کیتBIONEER  ..............................................................................38

  2-12-3- مراحل استخراج DNA به روش کیت BIONEER ...............................................................39

  11-3- واکنش زنجیره پلیمرازی ( ( PCR  ....................................................................................................40

  مواد لازم برای PCR

  1-13-3 -  PCR با استفاده از این پرایمرها انجام شد  ............................................................................41

  2-13-3- آماده سازی پرایمرها  ......................................................................................................................42

  3-13-3- اجزای واکنش PCR  ....................................................................................................................42

  4-13-3- نحوه انجام  واکنش PCR   ...........................................................................................................43

  5-13-3- آماده سازی مخلوط اصلی ( Master mix )  برای واکنش  PCR  .........................................43

  12-3- الکتروفورز   ......................................................................................................................................44

  1-12-3- مواد مورد نیاز برای ساخت ژل آگاروز  ...............................................................................................45

  2-12-3-تهیه بافر تانک الکتروفورز  ................................................................................................................45

  3-12-3- روش تهیه ژل آگاروز   ....................................................................................................................45

  4-12-3 طریقه رنگ آمیزی ژل  .................................................................................................................. 46

  13-3- عکسبرداری از ژل  ...........................................................................................................................47

  فصل چهارم نتایج  ............................................................................................................................................ 48

  1-4- نتایج کشت و تعیین هویت ایزوله‌های کلینیکی........................................................................................49

  2-4-نتایج بررسی های ملکولی PCR حاصل از ژن های 1stx ،2stx ، eaeA..............................................51

  فصل پنجم بحث و پیشنهادات  .........................................................................................................................54

  منابع  ................................................................................................................................................................. 60

  منبع:

  1.بنیادی م،مشتاق ح،اسفندآبادی ش،صالحی ت. 1386. مطالعه میزان آلودگی شیرهای استان چهارمحال و بختیاری به باکتری اشریشیا کلی7H157O، مجله دامپزشکی ایران،

  2. دستورالعمل تشخیص آزمایشگاهی اشریشیاکلی مولد اسهال. آزمایشگاه مرجع کشوری اشریشیاکلی (آمکا)؛

  3. شریفی ث. بررسی پاره ای از خصوصیات فیزیولوژیک اشریشیاکلی های جداشده از نمونه های ادرار و مدفوع جهت شناسایی سویه انتروهموراژیک O157:H7، همراه با تعیین الگوی مقاومت میکروبی باکتریهای جداشده، پایان نامه، دانشکده پزشکی کرمان، بهمن ماه ٨٠، با شماره ثبت ٢٢٧٧.

  4. کارگر م و همایون م. 1388؛ بررسی شیوع منابع آلودگی سویه های انتروهموراژیک اشریشیاکلی و میزان مقاومت آن ها در مقابل آنتی بیوتیک ها در بین کودکان زیر 5 سال شهرستان مرودشت. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، (4)19: 273-268.

  5. کارگر م، حیدری س،عباسیان ف،شکرفروش ش. 1385. میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی 7H157O در شیر خام گاوهای شهرستان جهرم.فصلنامه بیماری های عفونی و گرمسیری وابسته به انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری،

  6. نایب آقایی م و منصوری ش. 1385 شناسایی سویه های اشریشیا کلی O157:H مولد شیگا توکسین(STEC)  جدا شده از نمونه های مدفوع وادرار بیماران به روش  Multiplex PCR. یافته،؛ (1)8: 27-21.

  7. هاشمی م، محسن زاده م، بیات م، شریعتی فر م، بنی حسن م. بررسی شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی E. coli O157:H7 جدا شده از گوشت چرخ کرده در مشهد. مجموعه مقالات دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، ایلام، 1388: 221.

  8. بنیادی م، صالحی ت، محزونیه م، طاهری ف.1390. مطاله زن های حدت سویه های وروتوکسین زای باکتری اشریشیا کلی جدا شده از شیرهای خام و پنیر غیر پاستوریزه. مجله تحقیقاتی دام پزشکی، دوره 66 شماره 3، 228-223.

  9. عرفانی ن.1389 .مقالات مروری عفونت راجعه در زنان. نشریه نوین پزشکی، شماره 490.

  10. خوروش ف، زارع فر س، مصطفوی زاده ک، مباشری زاده س، ایزدی م، جنیدی ن.1386. مقایسه شیوع ارگانیسم های ایجاد کننده عفونت ادراری جانبازان مبتلا به آسیب نخاعی وبیماران دارای سوند ادراری بستری در بیمارستان الزهرای اصفهان . طب نظامی –شماره 9 (4).

   

  11_Zilevica A 2005;  Hospital acquired and community-acquired uropathologens; modeling of infection. Bioautomation3: 63-67

  12_Tanagho EA and Mc Aninch JW. Smith 2000.`s general urology. 15th Philadelphia. Mc Grow Hill.

  13_Tanagho EA and Mc Aninch JW. Smith `s , 1998. general urology. 15th Philadelphia. Mc Grow Hill, 2000.Finkestein R and Kassis E. Community acquired urinary tract infection in adults: A hospital viewpoint. J Hosp Infect 38(3): 193-202.

  14_ Chua MD, Annabelle T and Dytan MD.2000 Surveillance of pathogens and resistance patterns in urinary tract infections. Phil J Microbial Infect Dis; 28(1): 11

  15_Lucas MJ and Cunningham FG.1993. Urinary infection in pregnancy. Clin Obstet Gynecol; 36(4): 855-868.

  16_ Walker TS. 1998:. Microbiology. Philadelphia, W.B.Sanders Company, 20-30.

  17_ Whittam TS, Wolfe ML, Selander RK, Dyer DW and Loos BG.1993 Clonal relationship among E.coli strains that cause hemorrhagic colitis and infantile diarrhea. Infect Immun; 61: 1619-162

  18_ Adwank Abu-Hassan N, Essawi T and Bdir M.2002. Isolation and characterization of shiga toxigenic Escherichia coli strains from northern Palestine. J Med Microbiol; 51: 332-5.

  19_Chart H, Perry NT, Cheasty T and Wright PA.2002. The kinetics of antibody production to antigens of Escherichia coli O157 with hemolytic uremic syndrome. J Med Microbiology; 51: 522-525.

  20_Tanagho EA, McAninch JW. Smith's .2004. General Urology. 6th Edi.McCraw-Hill. 203-09.

  21_Karch H, Tarr P, Bielaszewska M (2005). "Enterohaemorrhagic Escherichia coli in human medicine.". Int J Med Microbiol 295 (6–7): 405–18.

  22_O antigen at Dorlands Medical Dictionary

  23_Gunser F, Bohm H, Russmann H.1992. Moleculur detection of sorbitol-fermenting E.coli O157:H7 in patients with HUS, J Clin Microbial.30: 1807-100.

  24_Rangel JM, Sparling PH, Crowe C, Griffin PM, Swerdlow DL. Epidemiology of Escherichia coli O157:H7 outbreaks, United States, 1982–2002. Emerg Infect Dis [serial on the Internet]. 2004 Apr [date cited]

  25_Walker TS, 1998. Microbiology. Philadelphia, W.B.Sanders Company: 20-30

  26_Mora A, Blanco M, Blanco JE, Dahbi G, López C, Justel P, et al. Serotypes, 2007.virulence genes and intimin types of Shiga toxin(verocytotoxin)- producing Escherichia coli isolates from minced beef in. Lugo(Spain) from 1995 through 2003. BMC Microbiology; 1(7):1-9.

  27_Leotta GA, Miliwebsky ES, Chinen I, Espinosa EM, Azzopardi K, Tennant SM, et al.2008. Characterisation of Shiga toxin-producing Escherichia coli O157 strains isolated from humans in Argentina, Australia and New Zealand. BMC Microbiology;8(46):1-8.

  28_Law D.2000. Virulence factors of Escherichia coli O157 and other Shiga toxin-producing E. coli. J Appl Microiol; 88(5): 729-45.

  29_Karmali MA, Stede BT, Petic M, Lime.1983. Sporadic cases ofv haemoly

  Tic-Uraemic sgndrome associated with faecal cytotoxin and cytotoxin-aproducing Ecoli in stools, Lancet.1:619-20.

  30_Yuksel S , Ozturk B, Kavaz A, et al.2006. Antibiotic resistance of urinary tract pathogens and evaluation of empirical treatment in Turkish children with urinary tract infection. Int J Antimicrob Agent; 28(5): 413-6.

  31_Razavilar, V. (1998). Microbial Pathogens in Foods, Epidemiological aspects of Food Intoxications. Tehran University press. Tehran, Iran.

  32_Whittam TS, Wolfe ML, Selander RK, Dyer DW, Loos BG. Clonal 1993.relationship among E.coli strains that cause hemorrhagic colitis and infantile diarrhea. Infect Immun; 61: 1619-1629

  33_Chart H, Perry NT, Cheasty T, Wright PA .2002. The kinetics of antibody.production to antigens of Escherichia coli O157 with hemolytic uremic syndrome. J Med Microbiology; 51: 522-525

  34_U.S. Food and Drug Administration. Food Code: 1993 recommendations of the United States Public Health Service, Food and Drug Administration. Pub. no. PB94-11394. Washington: National Technical Information Service.

  35_Blue Ribbon Task Force. Solving the E. coli O157:H7 problem. Chicago: National Livestock and Meat Board; 1994

  36_Centers for Disease Control and Prevention.1997. Escherichia coli O157:H7 infections associated with eating a nationally distributed commercial brand of frozen ground beef patties and burgers—Colorado, 1997. MMWR Morb Mortal Wkly Rep.;46:777–8.

  37_Bell BP, Goldoft M, Griffin PM, Davis MA, Gordon DC, Tarr PI, A multistate outbreak of Escherichia coli O157:H7-associated bloody diarrhea and hemolytic uremic syndrome from hamburgers. The Washington experience. JAMA

  38_Whittam TS, Wolf ML, Wachsmuth Ik, Orskov I, Wilson RA.1993. Clonal relationships among Ecoli strains that cause hemorrhagic colitis and infantile diarrhea. Infect Immun,61:1619-29.

  39_Cimolani N, Bassalygas, Mah DG, Morrison BJ, Corter JE. 1994.Acontinuling assessment of risk factor for the development of Ecoli O157:H7. Associated hemolytic uremic syndrome.Clin Nephrd,42:85-89.

  40_Gliffin PM. 1995. E.coli O157:H7 and other enterohemorrhagic E.coli, In: Braster MI, Smith PD, Ruvlin JI, Greenberg Hb, Guarrant RL, eds. Infections of gasteroin testinal Tract, New York Raven Pr

  41_ Riley L, Remis R, Helgerson S, McGee H, Wells J, Davis B, Hebert R, Olcott E, Johnson L, Hargrett N, Blake P, Cohen M (1983). "Hemorrhagic colitis as38sociated with a rare Escherichia coli serotype". N Engl J Med 308 (12): 681–698

  42_Wells JG, Davis BR, Wachsmuth IK et al. (September 1983). "Laboratory investigation of hemorrhagic colitis outbreaks associated with a rare Escherichia coli serotype". Journal of clinical microbiology 18 (3): 512–20.

  43_Doyle MP, Schoeni JL. 1984. "Survival and growth characteristics of Escherichia coli associated with hemorrhagic colitis". Applied and environmental microbiology 48 (4): 855–6.

  44_whittam TS, Wachsmuth IK, Wilson RA. 1988 . "Genetic evidence of clonal descent of Escherichia coli O157:H7 associated with hemorrhagic colitis and hemolytic uremic syndrome". The Journal of infectious diseases 157 (6): 1124–33.

  45_Szabo, R. A.; Todd, E. C. D.; Jean, A. 1986. "Method to isolate Escherichia coli 0157:H7 from food". Journal of Food Protection 49 (10): 768–772.

  46_Reisbig R, Olsnes S, Eiklid K. 1981. "The cytotoxic activity of Shigella toxin. Evidence for catalytic inactivation of the 60 S ribosomal subunit". The Journal of Biological Chemistry 256 (16): 8739–44.

  47_Calderwood SB, Auclair F, Donohue-Rolfe A, Keusch GT, Mekalanos JJ .1987. "Nucleotide sequence of the Shiga-like toxin genes of Escherichia coli". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 84 (13): 4364–8.

  48_O’Brien AD, Newland JW, Miller SF, Holmes RK, Smith HW, Formal SB. 1984. "Shiga-like toxin-converting phages from Escherichia coli strains that cause hemorrhagic colitis or infantile diarrhea". Science 226 (4675): 694–6. doi:10.1126/science.6387911.

  49_Strockbine NA, Marques LR, Newland JW, Smith HW, Holmes RK, O'Brien AD .1986. "Two toxin-converting phages from Escherichia coli O157:H7 strain 933 encode antigenically distinct toxins with similar biologic activities". Infection and immunity 53 (1): 135–40.

   

  50_Brunder W, Schmidt H, Karch H .1996. "KatP, a novel catalase-peroxidase encoded by the large plasmid of enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7". Microbiology (Reading, England) 142 (11): 3305–15.

  51_ Li F, Zhao C, Zhang W, Cui S, Meng J, Wu J, et al. 2005. Use of Ramification Amplification Assay for Detection of Escherichia coli O157:H7 and Other Escherichia coli Shiga Toxin- Producing Strains. J Clin Microbiol;; 43; 6086 -6090.

  52_Osek J.2003. Development of a Multiplex PCR Approach for the Identification of Shiga-Toxin Producing Escherichia coli Strains and their Major Virulence Factor Genes. Journal of Applied Microbiology; 95;1217-1225

  53_Bidet P, Mariani-Kurkdjian P, Grimont F, Brahimi N, Courroux C, Grimont P, et al.2005. Characterization of Escherichia coli O157:H7 Isolates Causing Haemolytic Uraemic Syndrome in France. Journal Medical Microbiology; 54; 71-75.

  54_Escherichia coli". http://science.jrank.org/pages/2571/Escherichia-coli.html. Retrieved June 24, 2010.

  55_Moake JL. 1994 .Haemolytic-uraemic syndrome Lancet;343:393-94.

  56_Westwood ME, Whiting PF, Cooper J, et al.2005 . Further Investigation of Confirmed Urinary Tract Infection (UT1) in Children Under Five Years; a Systematic Review. BMC Pediatr; 5: 2.

  57_Mead PS. 1998. Griffin Pm, Escherichia coli O157:H7, Lancet;352:1207-120.

  58_Tiden J, Young W, MC Namara AM.1996. A new route of Transmission for E.coli O157:H7. Am J Publ H 1th; 86:1142-45.

  59_Lesaux N, Spika JS, Friesen B. 1993. Groand  beef consumption in noncommercial setting is a risk factor for sporadic E.coli O157:H7.Infection in Canada .J Infect Dis;167:500-02.

  60_ J.D. Greig, E.C.D. Todd, C. Bartleson, and B. Michaels. 2010. "Infective Doses and Pathen Carriage", pp. 19-20, USDA 2010 Food Safety Education Conference.

  61_Brazil, S. M.; Steelman, C. D.; Szalanski, A. L. 2007. "Detection of pathogen DNA from filth flies (Diptera: Muscidae) using filter paper spot cards". Journal of Agricultural and Urban Entomology 24 (1): 13–18.

  62-Szalanski, A. L.; Owens, C. B.; McKay, T.; Steelman, C. D. 2004. "Detection of Campylobacter sp., and E. coli O157:H7 in filth flies (Diptera: Muscidae) by polymerase chain reaction".Medical and Veterinary Entomology 18 (3): 241–246.

  63_Slutsker L, Riec AA, Greene KD, Hutwagner L, Griffin PM.1997. Ecoli O157:H7 diarrhea in the USA. Clinical and epidemiological feature:Ann Intern Med;126:1207-120.

  64_Ban on E. Coli in Ground Beef Is to Extend to 6 More Strains". New York Times. September 12, 2011. Retrieved 2011-10-08. "After the U.S.D.A. banned the O157 form of E. coli from ground beef in 1994, the meat industry sued to block the move, but the agency prevailed in court.

  65_Todd W.T.A, Dundas S.2001. The mangment of VTEC O157 Infection. Inter J Food Nicro; 66: 103_ 110.

  66_Bell BP, Griffin PM, Lozano P.1997.predictors of HUS in children during a large outbreak of E.coli O157:H7 in factions pediatrics; 100: 12-16.

  67_Murakami J, Kishi K, Hiramutsu K. Macrolides and clindamycin.2000 .suppress relese of shiga like toxins from E.coli O157:H7, Inter J Antimicro Agents; 15 : 103-109.

  68_Nathan M, Thielman, Richard L, Guerrant.2004. Acute Infections Diarrhea, N Engl J Med; 350:38-47

  69_James Chin.2000. Diarrhea caused by Escherichia coli, Control of Communicalble Diseases, 17 th ed.American public Health Association , PP.155-158.

  70_Walterspiel JN, Ashkenazi S, Morrow AL, Cleary TG. 1992. "Effect of subinhibitory concentrations of antibiotics on extracellular Shiga-like toxin I". Infection 20 (1): 25–9.

   

  71_Sutsker L, Allen A, Katherine D, Joy G, Lori H and Patrica M.1997. Escherichia coli O157:H7 diarrhea in the united States: clinical and Epidemiologic Features Annals of Internal Medicine, 126: 505_513

  72_Mead PS, Slutsker L, Dietz V, MCocaing LF, Bresee JS, Shapiro C. Food related illness and death in the United States Emerg Infect. Dis, 5:607-625.

  73_Nataro JP and Kaper JB.1998. Diarrheagenic Escherichia coli. Clin Microbiol Rev; 11(1): 142-201.

  74_Riley LW, Remis RS, Helgerson SD, McGee HB, Wells JG, Davis BR, Hebert RJ, Olcott ES, Johnson LM, Hargrett NT, Blake PA and Cohen ML. 1983. Hemorrhagic colitis associated with a rare Escherichia coli serotype. N Engl J Med; 308(12): 681-685

  75_Hogan MC, Gloor GM, Uhl JR, Cockerill FR and Milliner DS. 2001. Two cases of non-O157:H7 Escherichia coli hemolytic uremic syndrome caused by urinary tract infection. Am J Kidney Dis38:E22.

  76_Johnson JR, Jerome C, Boster DR, Stapleton AE and Tarr PI.2002. Analysis of Urinary Escherichia coli Isolates for Ability To Produce Shiga Toxin. J Clin Microbial; 40(6): 2247-2248.

  77_Forfar J and Arneil G.1998. Diseases Due to Infection. Text book fo pediatrics. 3 rd ed. London Churchill Living stone: 949.

  78_Coia JE,1998. Microbiological and epidemiological aspects of E.coli O157:H7 in Infection , FEMS Immu and MED Micro (20)1-9.

  79_Zamir G, Sakran W, Horowitz Y, et al.2004. Urinary Tract Infection Arch Dis Child; 89: 466–468

  80_Murphy B P , Murphy M , Buckley J F .2005. In –Line milk filter analysis : Escherichia coli O157:H7 surveillance of milk production holding . Int J Hyg

  Environ – Healthy 4521-4528.

  81_Chang J H , Chou C.2000. Growth and survival of Escherichia coli O157:H7 during the fermentation and storage of diluted cultured milk drink . Food Microbiology; 17: 579-587.

  82_Widiasih D A , Ido N , Omoe K .2003. Duration and magnitude of faecal shedding of shiga toxin – producing Escherichia coli from naturally infected Cattle . Epidemiol . Infect . 132 : 67-75.

  83_Paton AW, Paton JC.1998. Detection and characterization of Shiga toxigenic Escherichia coli by using multiplex PCR assay for stx1, stx2, eaeA, enterrohemorrhagic Escherichia coli hlyA, rfbO111, rfbO157. J Clin Microbiol 36(2):598-602.

  84_Pradel N, Liverlli V, Champs CD, Palcoun J, Reynaud A, Scheutz F, et al.2000 . Prevalence and characterization of Shiga-toxin producing Escherichia coli isolated from cattle, food, and children during a one-year prospective study in France. J Clin Microbiol.38(3):1023-31.

  85_Blanco M, Blanco JE, Mora A, Rey J, Alonso JM, Hermoso M, et al. 2003. Serotypes, virulance genes, and intimin types of shiga toxin (verotoxin)- producing Escherichia coli isolates from healthy sheep in spain. J Clin Microbiol 41(4):1351-6.

  86_Mohsin M, Hussain A, Butt MA, Bashir S, Tariq A, Babar S, et al. 2007. Prevalence of Shiga toxin- producing Escherichia coli in diarrheal patients in faisalabad region of pakistan as determined by multiplex PCR. J Infect Developing Countries.1(2):164-9.

  87_Estrada-Garcia T, Cerna JF, Paheco-Gil L, Velazquez RF, Ochoa TJ, Torres J, et al.2005. Drug- resistant diarrheogenic Escherichia coli , Mexico. Emerging Infectious Disease .11(8):1306-8.

  88_Santaniello A, Gargiulo A, Borrelli L, Dipineto L, Cuomo A, Sensale M, et al.2007. Survey of Shiga-toxinproducing Escherichia coli in urban pigeons (Columba Livia) in the city of Napoli, Italy. Ital J Anim Sci .6(2): 313-6.

  89_Gannon VPJ, King RK, Kim JY and Thomas EJG.1992. Rapid and Sensitive Method for Detection of Shiga-Like Toxin-Producing Escherichia coli in Ground Beef Using the Polymerase Chain Reaction. J Appl Environ Microbial.58(12): 3809-3812.

  90_Aslani MM, Bouzari S.2003. An epidemiological study on verotoxin-producing Escherichia coli infection among population of northern region of Iran. Eur J Epidemiol.18(4).

  91_Alikhani MY, Mirsalehian A, Fatollahzadeh B, Pourshafie MR and Aslani 2007.MM. Prevalence of enteropathogenic and shiga-toxin producing Esscherichia coli among children with or without diarrhea in Iran. J Health Popul Nutr. 25 (1): 88-93.

  92_S. M. Hosseini, H. Ezzatpanah, M. Aminlari, M. Mazaheri Assadi,D. Ataie.2011. Investigating the Contamination of E.coil O157:H7 in Processed Meat Products Produced in Two Factories at Shiraz and Tehran. Food Technology & Nutrition / Summer .Vol. 8 / No. 3

  93_Jafareyan-Sedigh MR, Rahimi E, Doosti A 2011.Isolation of Escherichia coli O157: H7 in sheep meats using cultural and PCR method.June, July; 13(2).

  94_Bonyadian, M, Zahraei Salehi, T, Mahzounieh, M .R, Akhavan Taheri. F.

  2011.VIRULENCE GENES OFVEROTOXIGENIC E. COLI ISOLATED FROM RAWMILK AND UNPASTURIZED CHEESE.J.Vet.Res. 66,3:223-228

  95_Pollard DR, Tyler SD, Rozee KR, Johnson MW and Lior H.1990. Rapid and specific detection of verotoxin genes in Escherichia coli by the polymerase chain reaction. J Clin microbial. 540-545.

  96_Baron E, Finegold SM.1994.Diagnostic Microbiology.9th  Edition, Mosby, Philadelphia.

  97_Adwank Abu-Hassan N, Essawi T, Bdir M. 2002. Isolation and characterization of shiga toxigenic Escherichia coli strains from northern Palestine. J Med Microbiol 51: 332-5

  98_Kim JY, Kim S, Kwon N, Bae WK, Lim JY, Koo HC, et al.2005. Isolation and identification of Escherichia colio157:h7 using different detection methods and molecular determination by multiplex PCR and RAPD. J Vet Sci.6(1):7-19.

  99_S. M. Hosseini, H. Ezzatpanah, M. Aminlari, M. Mazaheri AssadiD. Ataie .2011. Investigating the Contamination of E.coil O157:H7 in ProcessedMeat Products Produced in Two Factories at Shiraz and Tehran. Food Technology & Nutrition / Summer .Vol. 8 / No. 3

  100_Josefa M, Rangel T, Phyllis H, Patricia M and David L.1982-2002 .Epidemiology of Escherichia coli O157:H7 outbreaks, United States, volume 11,N.

  101_ Rily IW,Remis Rs, Helgerson SD. 1983.Hemorrhagic colitts associated with a rare Escherichia coli serotgpe.N Engl J Med,308:681-685.

  101_Jazayeri M. 2000. Frequency of bacterial agents in urinary tract infection and their and antibiotic susceptibility pattern in Semnan. Journal of Semnan University of Medical Sciences, Vol. 1, No.4.

  102_Santaniello A, Gargiulo A, Borrelli L, Dipineto L, Cuomo A, Sensale M, et al.2007. Survey of Shiga-toxin producing Escherichia coli in urban pigeons(Columba Livia) in the city of Napoli, Italy. Ital J Anim Sci 6(2): 313-6


موضوع پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , نمونه پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , جستجوی پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , فایل Word پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , دانلود پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , فایل PDF پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , تحقیق در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , مقاله در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , پروژه در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , پروپوزال در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , تز دکترا در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , پروژه درباره پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , گزارش سمینار در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر , رساله دکترا در مورد پایان نامه شیوع ژن های شیگا توکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: از سال 1980 گروه‌های جدید آنتی بیوتیکی به نام اکسی ایمنیو سفالوسپورین‌ها که به فعالیت هیدرولیتیک بتالاکتامازها مقاوم بودند برای درمان عفونت‌های باکتری‌های گرم منفی مورد استفاده قرار گرفتند. در اوایل سال 1990 آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) تولید شده توسط باکتری‌های گرم منفی، نسبت به سفالوسپورین‌هایی مانند سفتازیدیم ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی خلاصه فارسی عفونت دستگاه ادراری ((urinary tract infection-UTI، عبارت است از بروز عفونت در اثر ورود و رشد زیاد باکتری‌ها در هر قسمت از سیستم ادراری، شامل اعضای جمع آوری کننده و نگه دارنده و دفع کننده‌ی ادرار، یعنی کلیه‌ها، حالب ها، مثانه و پیشابراه. معمولاً UTI در اثر ورود باکتری‌هایی که می‌توانند در دستگاه گوارش، مهبل (واژن) یا اطراف ...

پایان‌ نامه : برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M) چکیده فارسی عنوان:بررسی آلودگی آب آشامیدنی مرغداری‏های گوشتی شهرستان پیرانشهر به باکتری اشریشیاکلی آب آشامیدنی از فاکتورهای مغذی و حیاتی است که برای رشد مطلوب و کنترل حرارت بدن ، ضرورت داشته و باید همیشه در دسترس باشد. آب یکی از مواد متشکله تمام سلولها و بافت های حیوان می باشد و محیطی است برای انجام تمام فرآیندهای ...

پایان نامه : پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته کودکان چکیده فارسی عنوان : مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال مقدمه : اسهال بصورت دفع مدفوع آبکی بیشتر یا مساوی 3 بار در طول 24 ساعت تعریف می‌شود. اسهال عفونی بصورت اسهال ناشی از یک میکروارگانیسم عفونی است که شیگلا مهمترین عامل مسبب آن شناخته شده است. شیگلوز در کودکان ممکن است با میرایی بالا و حتی مرگ ...

پايان نامه مقطع دکترا رشته پزشکي سال 1383 چکيده مقدمه و هدف: با توجه به اهميت فوق العاده مننژيت در طب کودکان و با نظر به اين که بسياري از تست هاي تشخيصي در دسترس در مملکت ما فاصله زياد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: میکروبیولوژی چکیده استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان سومین عامل مهم بیماری های با منشاء مواد غذایی مطرح می باشد. شیر ماده ای اولیه منا سب جهت رشد استافیلوکوکوس اورئوس بوده و فراورده های شیری منبع شناخته شده ای برای مسمومیت های استافیلوکوکی است. این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای محلی انجام شده است. مجموعا ...

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی چکیده مقدمه: تشخیص به موقع و دقیق به عنوان اولین قدم در درمان سنگ های ادراری بسیار پراهمیت است.لذا بر آن شدیم تا روش جدید (Computed Tomography of Kidney,Ureter And Bladder) CT KUB را با روش مرسوم تشخیص سنگIVP (Intravenus Pyelography) مقایسه کنیم. مواد و روش کار: بیمارانی که در طول مدت 1.5 ساله مطالعه بر اساس صلاحدید اورولوژیست به علت رنال کولیک نیاز به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی چکیده فارسی در اﻳﻦ تحقیق ذرات گرافیت به روش هامرز به اکسید گرافن تبدیل شده است. نانو ذرات گرافن یکی از بهترین و موثر ترین مواد جاذبی است که تا به امروزه تولید شده است. گرافن یکی از آلوتروپ های موفق کربن در زمینه ی جذب و رهایش دارو است. رسانای بالای الکتریکی، حرارتی خصوصیات سطحی و ساختاری و استحکام مکانیکی بالا و قابلیت ...

چکیده مقدمه: برآورد میشود که حدود ٢تا ٣ درصد از افراد جامعه مبتلا به سنگ مجاری ادراری میباشند . برای پیشگیری و درمان طبی این بیماران کار اساسی نمیتوان انجام داد ولی روشهای جراحی ساده و راحت برای خارج کردن سنگ ابداع شده است.در این مطالعه بر آن شدیم تا روش جدید PCNL را با جراحی باز سنگ مقایسه کنیم. مواد و روش کار:بیماران با سنگ های بزرگتر از 2 cm انتخاب و بر اساس نظر جراح به 2 ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: متالوبتالاکتامازها (MBL) آنزیم‌هایی هستند که توسط باسیل‌های گرم منفی غیر تخمیری مانند سودوموناس آئروژینوزا تولید شده و این سویه‌ها را نسبت به کارباپنم مقاوم می‌سازد در نتیجه سودوموناس‌های حامل ژنهای متالوبتالاکتاماز یک تهدید کلینیکی جدی بشمار می‌آیند. با توجه به اینکه مقاومت در گونه باکتریایی سودوموناس آئروژینوزا به ...

ثبت سفارش